- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning"

Transkript

1 Danske Fysioterapeuter Kvalitet i træning Undersøgelse blandt Danske Fysioterapeuters paneldeltagere 2010 Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter juni 2010 Scharling.dk Side 1 af 84

2 Formål Denne rapport har til hensigt at afdække et udsnit af Danske Fysioterapeuters medlemmers syn på en række spørgsmål, vedrørende kliniske retningslinjer, forskning og udvikling samt en række spørgsmål i et sundhedsfagligt perspektiv. Rapporten fungerer som en selvstændig medlemsundersøgelse. Rapporten er indsamlet på baggrund af det medlemspanel, som Scharling Research har konstrueret på vegne af Danske Fysioterapeuter. Analysen baserer sig på en internetsurvey, hvor spørgeskemaet er distribueret via SurveyXact til medlemmer af Danske Fysioterapeuters medlemspanel. Spørgeskemaet blev distribueret elektronisk via d. 8/ og var åbent for besvarelse frem til d. 15/ For at få så mange besvarelser som muligt, er der sendt en rykkermail ud d. 11/ til alle de adresser, der i første omgang var forsøgt kontaktet, men som ikke havde gennemført en besvarelse. Besvarelserne er tastet ind online af respondenterne selv. Afslutningsvis forefindes i bilagsdelen de mere udførlige tabeller og statistiske tests samt det fulde spørgeskema (bilag 49). Databehandling Resultaterne er fremkommet ved, at samtlige besvarelser er blevet behandlet i en statistisk programpakke, hvor de er kontrolleret og renset for fejl. Spørgsmålene fremstilles for hvert spørgsmål i en figur med andelene angivet i procent i en grafisk illustration. Andele angives i hele procenter, og læseren skal derfor være opmærksom på, at disse ikke nødvendigvis summer til 100 %, idet afrunding i nogle tilfælde fører til, at summen bliver lidt mindre eller lidt højere. I forlængelse heraf bliver samtlige spørgsmål krydstabuleret med de nævnte baggrundsvariabler og testet for sammenhæng via statistiske tests (for uddybning se nedenfor). Denne del af analysen har til formål at afklare hvilke sammenhænge, der kan påvises mellem baggrundsvariablerne og de øvrige spørgsmål. Forinden dette vil også de enkelte baggrundsfaktorer blive krydstabuleret med de øvrige baggrundsfaktorer, ligesom relevante sammenhænge mellem de enkelte spørgsmål bliver krydstabuleret og fremhævet. Signifikante sammenhænge vil løbende blive kommenteret, mens selve krydstabellerne forefindes i rapportens bilagsdel. Derfor anbefales det læseren at studere disse på egen hånd, hvis der ønskes et mere indgående indblik i variablenes specifikke sammenhæng. Krydstabeller testes for signifikans ved hjælp af den såkaldte gammakoefficient og chi-square (chi 2 ) samt Eta. Disse tests angiver sandsynligheden for, at der er en statistisk sammenhæng mellem to variable. Chi 2 bruges som backup til gamma, da denne kan fange sammenhænge, som gammakoefficienten ikke kan. Eta bruges til at teste variable på intervalniveau. Der testes med et konfidensinterval på 95 %, hvilket betyder, at signifikanssandsynligheden skal være over 95 %, for at der kan tales om signifikans (og således, at man kan tale om, at der er en sandsynlighed på over 95 % for, at der i virkeligheden er en sammenhæng mellem de to variable). Disse sandsynlighedsmål præsenteres som decimaler, og da signifikanssandsynligheden måler Side 2 af 84

3 sandsynligheden for, at der ikke er sammenhæng, er tallet 0,000 udtryk for en høj signifikans (høj sandsynlighed for sammenhæng) og tallet 0,05 udtryk for den fastsatte konfidensgrænse på 5 %. I forhold til identifikationen af statisk signifikante sammenhænge i denne undersøgelse er der en række forhold, som man må være opmærksomme på. For det første indgår svarkategorien studerende som en del af baggrundsvariablen hovedarbejdsområde. Der er imidlertid kun 3 respondenter i denne kategori, hvorfor denne ikke kan bruges som en statistisk pålidelig kategori. I signifikante sammenhænge, hvor hovedarbejdsområde indgår, kan man derfor ikke regne med eventuelle signifikante sammenhænge mellem svaretkategorien studerende og eventuelle spørgsmål. For det andet er der, som uddybet på side 16, ved enkelte spørgsmål det problem, at der ikke er tilstrækkelige observationer i de forskellige celler i krydstabellerne. Som hovedregel skal der være minimum 5 observationer (respondenter) i hver celle. Brud på denne forudsætning skal dog tages med et gran salt, hvorfor man roligt man kan bruge sammenhængene i en videre fortolkning. Dataindsamling og undersøgelsen er gennemført af Sven Scharling og Ulrich Thy Jensen. Dataindsamling Der er i alt 279 respondenter, der har besvaret spørgsmålene. Nedenfor findes udregningen for svarprocenten. A. Gennemførte interview 279 B. Forsøgt kontaktet 700 C. Uanvendelige 29 Svarprocent = A*100/B-C 42 % De uanvendelige er dem, hvor mailen returnerres, fordi mailadressen er ændret eller paneldeltageren meddeler, at vedkommende ikke længere er i erhvervet. Der er ikke foretaget en vægtning i undersøgelsen, idet det skønnedes, at medlemspanelet i det store hele udgør et ganske repræsentativt billede af den samlede medlemsgruppe hos Danske Fysioterapeuter. Dette er naturligvis et skøn, men som det ses af baggrundsvariablene, er der en ganske pæn fordeling mellem hovedarbejdsområde, alder, region og køn. Som følge af emnets, kvalitet i træning, specifikke faglige fokus er der en gruppe af medlempanelet, for hvem spørgeskemaet ikke har været relevant. En del af respondenterne har derfor ikke deltaget i undersøgelsen, hvorfor en svarprocent på 42 må anses for ganske pæn. Side 3 af 84

4 Baggrundsspørgsmål Her følger respondenternes fordeling på en række baggrundsvariable. De enkelte baggrundsvariable er desuden krydstabuleret med hinanden for at afdække interessante sammenhænge. Hvad er dit Figur 1. N = 279 Svarmuligheden andet er ikke yderligere specificeret. Der findes en meget stærk signifikant sammenhæng mellem hovedarbejdsområde og køn. Der en tydelig tendens til, at kvinderne er stærkt repræsenteret indenfor kommunerne og sygehusene, mens mændene er stærkt repræsenteret i de private praksis og under kategorien andet, som ikke er yderligere specificeret (bilag 1). Side 4 af 84

5 Hvad er din alder? Figur 2. - Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010 N= 279 Hvad er dit køn? Figur 3. N = 279 Af figur 3 ses en klar overvægt af kvinder i undersøgelsen, nemlig 84,6 % mod 15,4 % mænd. Side 5 af 84

6 Hvor bor du? Figur 4. Fordeling på regioner - Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010 N = 279 Side 6 af 84

7 Kliniske retningslinjer - Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010 I det følgende beskrives respondenternes fordeling på en række spørgsmål vedrørende emnet kliniske retningslinjer. De enkelte spørgsmål er desuden krydstabuleret med baggrundsspørgsmålene for at afdække interessante sammenhænge. Spørgsmål 1) Anvender du kliniske retningslinjer som basis for din daglige kliniske praksis? Figur 5. N = 279 Der findes ingen signifikante sammenhænge mellem spørgsmål 1 og baggrundsvariablene. Side 7 af 84

8 Nedenstående spørgsmål er kun stillet de 206 respondenter (73,8 %), som i spørgsmål 1 angav, at de anvender kliniske retningslinjer i deres daglige praksis. Spørgsmål 2) Hvor stammer de kliniske retningslinjer du anvender fra? (Sæt gerne flere krydser) Figur 6. N = 206 Der findes en række signifikante sammenhænge mellem spørgsmål 2 og baggrundsvariablene, som vil blive præsenteret i det følgende (sammenhængene kan yderligere studeres på egen hånd i de vedlagte bilag). For svaret lokale retningslinjer findes en signifikant sammenhæng med hovedarbejdsområde. Det er således overvejende fysioterapeuter med hovedarbejdsområderne sygehus og kommune, som anvender lokale kliniske retningslinjer (bilag 2). Denne samme signifikante sammenhæng findes for svaret regionale retningslinjer, idet det igen overvejende er fysioterapeuter med hovedarbejdsområderne sygehus og kommune, som angiver denne svarkategori (bilag 3). For svaret nationale retningslinjer findes signifikante sammenhænge med baggrundsvariablene køn og region. Der er en klar tendens til, at det overvejende er de mandlige respondenter, som bruger nationale retningslinjer, nemlig 58,1 % mod 39,0 % af de kvindelige respondenter (bilag 4). Endvidere findes en signifikant sammenhæng med region (bilag 5). Side 8 af 84

9 Endelig findes der en signifikant sammenhæng mellem respondenter, der har svaret ved ikke og baggrundsvariablen køn (bilag 6), idet der er nogle ganske få kvinder, der har valgt denne svarmulighed, men ingen mænd. Respondenter, der har svaret andet, har givet en uddybende kommentar i et åbent svarfelt. Disse kommentarer findes i listeform i bilagsdelen (bilag 39). Nedenstående spørgsmål er kun stillet de 73 respondenter (26,2 %), som i spørgsmål 1 angav, at de ikke anvender kliniske retningslinjer i deres daglige praksis. Spørgsmål 3) Hvilke grunde er der til, at du ikke benytter kliniske retningslinjer? (Sæt gerne flere krydser) Figur 7. N = 73 Der findes her en signifikant sammenhæng mellem baggrundsvariablen hovedarbejdsområde og svaret fordi der ikke findes kliniske retningslinjer på mit/mine arbejdsområde(r). Således er det overvejende respodenter med hovedarbejdsområderne andet og kommune, som vælger denne svarkategori (bilag 7). Endvidere findes en signifikant sammenhæng mellem svaret anden begrundelse og alder, idet det primært er de årige, som vælger denne svarkategori (bilag 8). De uddybende kommentarer til svaret anden begrundelse findes i listeform i bilagsdelen (bilag 40). Side 9 af 84

10 Spørgsmål 4) Er der områder, hvor du savner kliniske retningslinjer? Figur 8. N = 279 Der findes ingen signifikante sammenhænge mellem spørgsmål 4 og baggrundsvariablene. Det er her værd at bemærke at næsten 4 ud af 10 svarer ved ikke. Side 10 af 84

11 Nedenstående spørgsmål er kun stillet de 97 respondenter (34,8 %), som i spørgsmål 4 angav, at de savner kliniske retningslinjer. Spørgsmål 5) Hvis du savner kliniske retningslinjer, hvilke områder drejer det sig så om? (Sæt gerne flere krydser) Figur 9. N = 97 Der findes signifikante sammenhænge mellem hovedarbejdsområde og ønsket om kliniske retningslinjer på områderne dissemineret sklerose og leddegigt. Det er således langt overvejende respondenterne med hovedarbejdsområdet privat praksis, som vælger disse svarkategorier (bilag 9-10). Endelig er der en signifikant tendens til, at de ældre respondenter ønsker kliniske retningslinjer på andre områder (bilag 11). Netop svaret andre områder er interessant, idet næsten hver tredje vælger dette. Hvilke andre områder, respondenterne ønsker kliniske retningslinjer på, kan ses i bilag 41. Side 11 af 84

12 Spørgsmål 6) Har du kommentarer til, hvordan kliniske retningslinjer bliver brugt på din arbejdsplads? Dette spørgsmål er stillet alle 279 respondenter, dog uden tvungen svarafgivelse. Respondenterne har frit kunne give en kommentar i et fritekstfelt, som alle findes i listeform i bilagsdelen (bilag 42). Sundhedsfagligt perspektiv I det følgende beskrives respondenternes fordeling på en række sundhedsfaglige spørgsmål. De enkelte spørgsmål er desuden krydstabuleret med baggrundsspørgsmålene for at afdække interessante sammenhænge. Spørgsmål 7) Er det din opfattelse, at du har gode muligheder for at give den optimale behandling til dine patienter set ud fra et sundhedsfagligt perspektiv? Figur 10. N = 279 For spørgsmål 7 findes to ganske interessante signifikante sammenhænge, nemlig med hovedarbejdsområde og køn. Der findes en klar tendens til, at respondenter med hovedarbejdsområderne kommune og sygehus i højere grad end respondenter med hovedarbejdsområdet privat praksis vælger svarkategorien nej (bilag 12). Således svarer 26,3 % og 24,2 % af respondenterne med hovedarbejdsområderne kommune og sygehus, at det ikke er deres opfattelse, at de har gode muligheder for at give den Side 12 af 84

13 optimale behandling til deres patienter overfor kun 9,0 % af respondenterne med hovedarbejdsområdet privat praksis. Endvidere er det helt overvejende de kvindelige respondenter, som svarer, at det ikke er deres opfattelse, at de har gode muligheder for at give deres patienter optimale behandling (bilag 13). Denne sammenhæng er ikke overraskende, da vi allerede på side 4 erfarede at der findes en meget stærk signifikant sammenhæng mellem hovedarbejdsområde og køn, således at de kvindelige respondenterne er stærk repræsenteret ved hovedarbejdsområderne sygehus og kommune, imens de mandlige respondenter er stærkt repræsenteret ved hovedarbejdsområdet privat praksis. En metodisk overvejelse er således, om denne signifikante sammenhæng mellem spørgsmål 7 og køn i virkeligheden skabes af den reelle sammenhæng, nemlig hovedarbejdsområde. Denne overvejelse kunne testes ved en blokvis regressionsanalyse, men det er ude over det metodiske ambitionsniveau for denne opgave, hvorfor det blot skal pointeres, at den primært interessante sammenhæng er mellem spørgsmålet og baggrundsvariablen hovedarbejdsområde. Side 13 af 84

14 Nedenstående spørgsmål er kun stillet de 51 respondenter (18,3 %), som i spørgsmål 7 angav, at det ikke er deres opfattelse, at de har gode muligheder for at give deres patienter den optimale behandling set ud fra et sundhedsfagligt perspektiv. Spørgsmål 8) Hvad er barriererne for at give den optimale behandling? (Sæt gerne flere krydser) Figur 11. N = 51 For spørgsmål 8 findes signifikante sammenhænge mellem baggrundsvariablen køn og udsagnene manglende økonomi (bilag 14), et andet fokus end det sundhedsfaglige (bilag 15), manglende viden (bilag 16) og andre (bilag 17). For alle sammenhænge gælder det, at de kvindelige respondenter vælger udsagnene signifikant hyppigere end de mandlige respondenter. Endvidere findes signifikante sammenhænge mellem baggrundsvariablen hovedarbejdsområde og udsagnene for mange patienter (bilag 18) og manglende tid (bilag 19). For begge sammenhænge gælder det, at respondenter med hovedarbejdsområderne sygehus og kommune vælger udsagnene signifikant oftere end respondenter med de øvrige hovdarbejdsområder mest interessant privat praksis. Endelig findes de uddybende kommentarer til svarkategorien andre i bilag 43. Side 14 af 84

15 Spørgsmål 9) Har du eventuelt yderligere kommentarer set ud fra et sundhedsfagligt perspektiv til dine muligheder for at give dine patienter den optimale behandling? Dette spørgsmål er stillet alle 279 respondenter, dog uden tvungen svarafgivelse. Respondenterne har frit kunne give en kommentar i et fritekstfelt, som alle findes i listeform i bilagsdelen (bilag 44). Udvikling og forskning I det følgende beskrives respondenternes fordeling på en række spørgsmål vedrørende udvikling og forskning. De enkelte spørgsmål er desuden krydstabuleret med baggrundsspørgsmålene for at afdække interessante sammenhænge. Spørgsmål 10) Er der afsat tid til at læse og diskutere videnskabelige arikler på din arbejdsplads? Figur 12. N = 279 Der findes en signifikant sammenhæng mellem spørgsmål 10 og baggrundsvariablen hovedarbejdsområde. Således er det overvejende respondenter med hovedarbejdsområderne sygehus og kommune, der svarer ja på spørgsmålet, hvorimod respondenter med hovedarbejdområdet privat praksis i signifikant større grad svarer, at der ikke er afsat tid til at læse og diskutere videnskabelige artikler på deres arbejdsplads (bilag 20). Side 15 af 84

16 Nedenstående spørgsmål er kun stillet de 91 respondenter (32,6 %), som i spørgsmål 10 angav, at der er afsat tid på deres arbejdsplads til at læse og diskutere videnskabelige artikler. Spørgsmål 11) Hvor lang tid ugentligt er der afsat til at læse og diskutere videnskabelige artikler på din arbejdsplads? Figur 13. N = 91 Her findes en signifikant sammenhæng mellem spørgsmålet og baggrundsvariablen region. Således synes der afsat signifikant flere minutter til at læse og diskutere videnskabelige artikler i regionerne Sjælland og Hovedstaden end i de øvrige regioner (bilag 21). En metodisk bemærkning må noteres til denne sammenhæng, idet sammenhængsmålet chi^2, som her bruges til at identificere en sammenhæng mellem variable på nominalskalaniveau, oplever betydelige forudsætningsbrud. Krydstabellen har i 66,6 % af tilfældene færre end 5 observationer (respondenter), hvilket skaber en vis usikkerhed om sammenhængen. Derfor skal denne sammenhæng mellem region og antal minutter, der bruges på at læse og diskutere videnskabelige artikler tages med det forbehold, at det snarere er en indikation end en egentlig statistisk signifikant sammenhæng. Side 16 af 84

17 Spørgsmål 12) Deltager din arbejdsplads i udviklingsprojekter? Figur 14. N = 279 Her findes en signifikant sammenhæng med baggrundsvariablen hovedarbejdsområde. Således er der en klar tendens til, at respondenter med hovedarbejdsområderne sygehus og kommune oftere svarer, at deres arbejdsplads deltager i udviklingsprojekter end respondenter med hovedarbejdsområdet privat praksis (bilag 22). Hele 83,3 % af respondenterne med hovedarbejdområdet sygehus og 69,5 % af respondenterne med området kommune svarer ja til spørgsmål 12, imens kun 37,3 % af respondenterne med hovedarbejdsområdet privat praksis afgiver samme svar. Side 17 af 84

18 Nedenstående spørgsmål er kun stillet de 169 respondenter (60,6 %), som i spørgsmål 12 angav, at deres arbejdsplads deltager i udviklingsprojekter. Spørgsmål 13) Hvilke udviklingsprojekter er der tale om? (Sæt gerne flere krydser) Figur 15. N = 169 For spørgsmål 13 findes signifikante sammenhænge mellem baggrundsvariablen hovedarbejdsområde og svarene lokale projekter (bilag 23), tværfaglige projekter (bilag 24) og nationale projekter (bilag 25). Det er overvejende respondenter med hovedarbejdsområderne sygehus og kommune, som vælger svarkategorien lokale projekter. Svarkategorien tværfaglige projekter vælges signifikant hyppigere af respondenter med hovedarbejdsområderne sygehus og andet. Endelig vælges svarkategorien nationale projekter signifikant hyppigere af respondenter med hovedarbejdsområdet andet end af respondenterne med et af de øvrige hovedarbejdsområder. Respondenter, der har valgt svarkategorien andet, har uddybet hvilke andre udviklingsprojekter deres arbejdspladser deltager i. Disse kommentarer findes i bilag 45. Side 18 af 84

19 Nedenstående spørgsmål er kun stillet de 90 respondenter (32,3 %), som i spørgsmål 12 angav, at deres arbejdsplads ikke deltager i udviklingsprojekter. Spørgsmål 14) Hvilke grunde er der til, at din arbejdsplads ikke deltager i udviklingsprojekter? (Sæt gerne flere krydser) Figur 16. N = 90 Her findes signifikante sammenhænge mellem baggrundsvariablen hovedarbejdsområde og udsagnene vi har ikke de faglige kompetencer til at deltage i udviklingsprojekter (bilag 26) og andet (bilag 27). Begge sammenhænge er ikke specielt klare, om end der er en tendens til, at respondenter med hovedarbejdsområderne privat praksis og andet hyppigere vælger udsagnene end respondenterne med et af de øvrige hovedarbejdsområder. Endelig findes der en signifikant sammenhæng med baggrundsvariablen region (bilag 28), idet respondenter i Nordjylland og Sjælland i lidt højere grad end de andre regioner tilkendegiver, at man ikke synes, man har de faglige kompetencer. Respondenter, der har valgt svarkategorien andet, har givet uddybende kommentarer på hvilke grunde der ellers må ligge til grund for ikke at deltage i udviklingsprojekter. Disse kommentarer findes i bilag 46. Side 19 af 84

20 Spørgsmål 15) Er der ansat en udviklingsfysioterapeut eller lignende på din arbejdsplads? Figur 17. N = 279 Her findes en signifikant sammenhæng med baggrundsvariablen hovedarbejdsområde. Det er helt overvejende respondenter med hovedarbejdsområdet sygehus, nemlig 72,7 %, der svarer, at der er ansat en udviklingsfysioterapeut på deres arbejdsplads (bilag 29). Side 20 af 84

21 Spørgsmål 16) Bliver der forsket i fysioterapi på din arbejdsplads? Figur 18. N = 279 Som ved forrige spørgsmål er det overvejende respondenter med hovedarbejdsområdet sygehus, som svarer positivt på spørgsmålet (bilag 30). Således svarer 44,3 % af respondenterne med hovedarbejdsområdet sygehus, at der forskes i fysioterapi på deres arbejdsplads. Side 21 af 84

22 Nedenstående spørgsmål er kun stillet de 48 respondenter (17,2 %), som i spørgsmål 16 angav, at der forskes i fysioterapi på deres arbejdsplads. Spørgsmål 17) Hvad er det for områder, der forskes i? (Sæt gerne flere krydser) Figur 19. N = 48 For spørgsmål 17 findes signifikante sammenhænge mellem baggrundsvariablen hovedarbejdsområde og svarene neurofysioterapi (bilag 31), ortopædi (bilag 32), muskuloskeletal fysioterapi (bilag 33) og psykiatri og psykosomatik (bilag 34). For alle sammenhænge gælder det (dog er den sidste sammenhæng mellem hovedarbejdsområde og psykiatri og psykosomatik ikke så klar som de øvrige), at det er respondenter med hovedarbejdsmområdet sygehus, som vælger svarkategorierne signifikant oftere end respondenter med et af de øvrige hovedarbejdsområder. Endelig findes en signifikant sammenhæng mellem svaret muskuloskeletal fysioterapi og baggrundsvariablen region (bilag 35), idet der i Nordjylland i noget højere grad forskes i det muskuloskeletale område. Det er værd at bemærke, at næsten hver tredje respondent har valgt svarkategorien andet. Denne svarkategori er uddybet med en kommentarer i et fritekstfelt. Disse kommentarer findes i bilag 47. Side 22 af 84

23 Nedenstående spørgsmål er kun stillet de 216 respondenter (77,4 %), som i spørgsmål 16 angav, at der ikke forskes i fysioterapi på deres arbejdsplads. Spørgsmål 18) Hvilke grunde er der til, at der ikke bliver forsket på din arbejdsplads? (Sæt gerne flere krydser) Figur 20. N = 216 Her findes signifikante sammenhænge mellem bagggrundsvariablen hovedarbejdsområde og udsagnene der er ikke tid til forskning (bilag 36) og vi har ikke de faglige kompetencer til at forske (bilag 37). Med 51,4 % er det overvejende respondenter med hovedarbejdsområdet privat praksis, som svarer, at der ikke er tid til at forskning. Endvidere er det også respondenter med hovedarbejdsområdet privat praksis sammen med respondenter med området kommune, der signifikant oftere end respondenter med andre hovedarbejdsområder vælger udsagnet vi har ikke de faglige kompetencer til at forske. Endelig findes en signifikant sammenhæng mellem udsagnet der er ikke tid til forskning og baggrundsvariablen køn (bilag 38). Dette udsagn vælges signifikant oftere af de mandlige respondenter end af de kvindelige. Igen er det værd at bemærke den tredjedel af respondenterne, som vælger svarkategorien andet. Uddybende kommentarer i forbindelse med denne svarkategori findes i bilag 48. Side 23 af 84

24 Bilag Bilag 1 Spørgsmål 19) Hvad er dit køn? * Hvad er dit Crosstabulation Hvad er dit Privat Kommune Sygehus praksis Studerende Andet Total Spørgsmål 19) Hvad er dit køn? Mand Count % within Spørgsmål 20,9% 14,0% 51,2%,0% 14,0% 100,0% 19) Hvad er dit køn? Kvinde Count % within Spørgsmål 43,6% 26,3% 20,3% 1,3% 8,5% 100,0% 19) Hvad er dit køn? Total Count % within Spørgsmål 19) Hvad er dit køn? 40,1% 24,4% 25,1% 1,1% 9,3% 100,0% Chi-Square Tests df Asymp. Sig. (2- sided) Pearson Chi-Square 22,431 a 4,000 Likelihood Ratio 21,359 4,000 Linear-by-Linear 10,904 1,001 Association N of Valid Cases 279 a. 3 cells (30,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is,46. Side 24 af 84

25 Bilag 2 Crosstab Spørgsmål 2) Hvor stammer de kliniske retningslinjer du anvender fra? - Lokale retningslinjer Ikke valgt Valgt Total Hvad er dit Kommune Count ,6% 46,4% 100,0% Sygehus Count ,3% 64,7% 100,0% Privat praksis Count ,6% 21,4% 100,0% Studerende Count 0 3 3,0% 100,0% 100,0% Andet Count ,9% 23,1% 100,0% Total Count % 57,0% 43,0% 100,0% Chi-Square Tests df Asymp. Sig. (2- sided) Pearson Chi-Square 35,083 a 4,000 Likelihood Ratio 37,484 4,000 Linear-by-Linear 9,303 1,002 Association N of Valid Cases 279 a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,29. Side 25 af 84

26 Bilag 3 Crosstab Spørgsmål 2) Hvor stammer de kliniske retningslinjer du anvender fra? - Regionale retningslinjer Ikke valgt Valgt Total Hvad er dit Kommune Count ,5% 37,5% 100,0% Sygehus Count ,9% 47,1% 100,0% Privat praksis Count ,6% 21,4% 100,0% Studerende Count ,0%,0% 100,0% Andet Count ,5% 11,5% 100,0% Total Count ,0% 33,0% 100,0% Chi-Square Tests df Asymp. Sig. (2- sided) Pearson Chi-Square 18,245 a 4,001 Likelihood Ratio 20,212 4,000 Linear-by-Linear 10,845 1,001 Association N of Valid Cases 279 a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is,99. Side 26 af 84

27 Bilag 4 Crosstab Spørgsmål 2) Hvor stammer de kliniske retningslinjer du anvender fra? (Sæt gerne flere krydser) - Nationale retningslinjer Ikke valgt Valgt Total Spørgsmål 19) Hvad er dit køn? Mand Count % within Spørgsmål 19) 41,9% 58,1% 100,0% Hvad er dit køn? Kvinde Count % within Spørgsmål 19) 61,0% 39,0% 100,0% Hvad er dit køn? Total Count % within Spørgsmål 19) Hvad er dit køn? 58,1% 41,9% 100,0% Directional Measures Nominal by Interval Eta Spørgsmål 19) Hvad er dit køn? Dependent Spørgsmål 2) Hvor stammer de kliniske retningslinjer du anvender fra? (Sæt gerne flere krydser) - Nationale retningslinjer Dependent,140,140 Symmetric Measures Asymp. Std. Error a Approx. T b Approx. Sig. Ordinal by Ordinal Gamma -,370,145-2,265,023 N of Valid Cases 279 a. Not assuming the null hypothesis. b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. Side 27 af 84

28 Bilag 5 Crosstab Spørgsmål 2) Hvor stammer de kliniske retningslinjer du anvender fra? - Nationale retningslinjer Ikke valgt Valgt Total Spørgsmål 21) Hvilken region bor du i? Nordjylland Count % within Spørgsmål 21) 56,3% 43,8% 100,0% Hvilken region bor du i? Midtjylland Count % within Spørgsmål 21) Hvilken region bor du i? 63,5% 36,5% 100,0% Syddanmark Count % within Spørgsmål 21) Hvilken region bor du i? 44,2% 55,8% 100,0% Sjælland Count % within Spørgsmål 21) Hvilken region bor du i? 68,2% 31,8% 100,0% Hovedstaden Count % within Spørgsmål 21) 63,5% 36,5% 100,0% Hvilken region bor du i? Total Count % within Spørgsmål 21) Hvilken region bor du i? 58,1% 41,9% 100,0% Chi-Square Tests df Asymp. Sig. (2- sided) Pearson Chi-Square 9,535 a 4,049 Likelihood Ratio 9,509 4,050 Linear-by-Linear,695 1,404 Association N of Valid Cases 279 a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13,42. Side 28 af 84

29 Bilag 6 Crosstab Spørgsmål 2) Hvor stammer de kliniske retningslinjer du anvender fra? (Sæt gerne flere krydser) - Ved ikke Ikke valgt Valgt Total Spørgsmål 19) Hvad er dit køn? Mand Count % within Spørgsmål 19) 100,0%,0% 100,0% Hvad er dit køn? Kvinde Count % within Spørgsmål 19) 96,6% 3,4% 100,0% Hvad er dit køn? Total Count % within Spørgsmål 19) Hvad er dit køn? 97,1% 2,9% 100,0% Directional Measures Nominal by Interval Eta Spørgsmål 19) Hvad er dit køn? Dependent Spørgsmål 2) Hvor stammer de kliniske retningslinjer du anvender fra? (Sæt gerne flere krydser) - Ved ikke,073,073 Symmetric Measures Asymp. Std. Error a Approx. T b Approx. Sig. Ordinal by Ordinal Gamma 1,000,000 2,733,006 N of Valid Cases 279 a. Not assuming the null hypothesis. b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. Side 29 af 84

30 Bilag 7 Crosstab Spørgsmål 3) Hvilke grunde er der til, at du ikke benytter kliniske retningslinjer? (Sæt gerne flere krydser) - Fordi der ikke findes kliniske retningslinjer på mit/mine arbejdsområde(r) Ikke valgt Valgt Total Hvad er dit Kommune Count ,8% 15,2% 100,0% Sygehus Count ,1% 5,9% 100,0% Privat praksis Count ,7% 4,3% 100,0% Studerende Count ,0%,0% 100,0% Andet Count ,1% 26,9% 100,0% Total Count % 88,9% 11,1% 100,0% Chi-Square Tests df Asymp. Sig. (2- sided) Pearson Chi-Square 14,017 a 4,007 Likelihood Ratio 13,786 4,008 Linear-by-Linear,130 1,718 Association N of Valid Cases 279 a. 3 cells (30,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is,33. Side 30 af 84

31 Bilag 8 Crosstab Spørgsmål 3) Hvilke grunde er der til, at du ikke benytter kliniske retningslinjer? (Sæt gerne flere krydser) - Anden begrundelse Ikke valgt Valgt Total Aldersvariabel 1,00 Count % 100,0%,0% 100,0% 2,00 Count % 100,0%,0% 100,0% 3,00 Count % 94,5% 5,5% 100,0% 4,00 Count % 88,9% 11,1% 100,0% 5,00 Count % 100,0%,0% 100,0% Total Count % 96,1% 3,9% 100,0% Directional Measures Nominal by Interval Eta Omkdoet Aldersvariabel Dependent Spørgsmål 3) Hvilke grunde er der til, at du ikke benytter kliniske retningslinjer? - Anden begrundelse,148,231 Symmetric Measures Asymp. Std. Error a Approx. T b Approx. Sig. Ordinal by Ordinal Gamma,611,094 3,040,002 N of Valid Cases 279 a. Not assuming the null hypothesis. b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. Side 31 af 84

32 Bilag 9 Crosstab Spørgsmål 5) Hvis du savner kliniske retningslinjer, hvilke områder drejer det sig så om? (Sæt gerne flere krydser) - Det neurologiske område - Dissemineret sklerose Ikke valgt Valgt Total Hvad er dit Kommune Count % 97,3% 2,7% 100,0% Sygehus Count % 97,1% 2,9% 100,0% Privat praksis Count % 84,3% 15,7% 100,0% Studerende Count % 100,0%,0% 100,0% Andet Count % 100,0%,0% 100,0% Total Count % 94,3% 5,7% 100,0% Chi-Square Tests df Asymp. Sig. (2- sided) Pearson Chi-Square 17,577 a 4,001 Likelihood Ratio 15,970 4,003 Linear-by-Linear 1,367 1,242 Association N of Valid Cases 279 a. 5 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is,17. Side 32 af 84

33 Bilag 10 Crosstab Spørgsmål 5) Hvis du savner kliniske retningslinjer, hvilke områder drejer det sig så om? (Sæt gerne flere krydser) - Det muskeloskeletale område - Leddegigt Ikke valgt Valgt Total Hvad er dit Kommune Count % 98,2% 1,8% 100,0% Sygehus Count % 95,6% 4,4% 100,0% Privat praksis Count % 87,1% 12,9% 100,0% Studerende Count % 100,0%,0% 100,0% Andet Count % 96,2% 3,8% 100,0% Total Count % 94,6% 5,4% 100,0% Chi-Square Tests df Asymp. Sig. (2- sided) Pearson Chi-Square 10,953 a 4,027 Likelihood Ratio 10,027 4,040 Linear-by-Linear 2,784 1,095 Association N of Valid Cases 279 a. 5 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is,16. Side 33 af 84

34 Bilag 11 Crosstab Spørgsmål 5) Hvis du savner kliniske retningslinjer, hvilke områder drejer det sig så om? (Sæt gerne flere krydser) - Andre Ikke valgt Valgt Total Aldersvariabel 1,00 Count % 92,6% 7,4% 100,0% 2,00 Count % 92,7% 7,3% 100,0% 3,00 Count % 89,0% 11,0% 100,0% 4,00 Count % 82,5% 17,5% 100,0% 5,00 Count % 80,0% 20,0% 100,0% Total Count % 88,5% 11,5% 100,0% Directional Measures Nominal by Interval Eta Omkdoet Aldersvariabel,137 Spørgsmål 5) Hvis du savner kliniske retningslinjer, hvilke områder drejer,144 det sig så om? - Andre Symmetric Measures Asymp. Std. Error a Approx. T b Approx. Sig. Ordinal by Ordinal Gamma,310,130 2,195,028 N of Valid Cases 279 a. Not assuming the null hypothesis. b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. Side 34 af 84

35 Bilag 12 Crosstab Spørgsmål 7) Er det din opfattelse, at du har gode muligheder for at give den optimale behandling til dine patienter set ud fra et sundhedsfagligt perspektiv? Ja Nej Total Hvad er dit Kommune Count % 73,7% 26,3% 100,0% Sygehus Count % 75,8% 24,2% 100,0% Privat praksis Count % 91,0% 9,0% 100,0% Studerende Count %,0% 100,0% 100,0% Andet Count % 94,4% 5,6% 100,0% Total Count % 79,5% 20,5% 100,0% Chi-Square Tests df Asymp. Sig. (2- sided) Pearson Chi-Square 22,131 a 4,000 Likelihood Ratio 21,751 4,000 Linear-by-Linear 5,084 1,024 Association N of Valid Cases 249 a. 3 cells (30,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is,61. Side 35 af 84

36 Bilag 13 Crosstab Spørgsmål 7) Er det din opfattelse, at du har gode muligheder for at give den optimale behandling til dine patienter set ud fra et sundhedsfagligt perspektiv? Ja Nej Total Spørgsmål 19) Hvad er dit køn? Mand Count % within Spørgsmål 19) 89,7% 10,3% 100,0% Hvad er dit køn? Kvinde Count % within Spørgsmål 19) 77,6% 22,4% 100,0% Hvad er dit køn? Total Count % within Spørgsmål 19) Hvad er dit køn? 79,5% 20,5% 100,0% Directional Measures Nominal by Interval Eta Spørgsmål 19) Hvad er dit køn? Dependent Spørgsmål 7) Er det din opfattelse, at du har gode muligheder for at give den optimale behandling til dine patienter set ud fra et sundhedsfagligt perspektiv?,109,109 Symmetric Measures Asymp. Std. Error a Approx. T b Approx. Sig. Ordinal by Ordinal Gamma,432,225 2,080,038 N of Valid Cases 249 a. Not assuming the null hypothesis. b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. Side 36 af 84

37 Bilag 14 Crosstab Spørgsmål 8) Hvad er barriererne for at give den optimale behandling? (Sæt gerne flere krydser) - Manglende økonomi Ikke valgt Valgt Total Spørgsmål 19) Hvad er dit køn? Mand Count % within Spørgsmål 19) 95,3% 4,7% 100,0% Hvad er dit køn? Kvinde Count % within Spørgsmål 19) 85,6% 14,4% 100,0% Hvad er dit køn? Total Count % within Spørgsmål 19) Hvad er dit køn? 87,1% 12,9% 100,0% Directional Measures Nominal by Interval Eta Spørgsmål 19) Hvad er dit køn? Dependent Spørgsmål 8) Hvad er barriererne for at give den optimale behandling? (Sæt gerne flere krydser) - Manglende økonomi,105,105 Symmetric Measures Asymp. Std. Error a Approx. T b Approx. Sig. Ordinal by Ordinal Gamma,551,260 2,381,017 N of Valid Cases 279 a. Not assuming the null hypothesis. b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. Side 37 af 84

38 Bilag 15 Crosstab Spørgsmål 8) Hvad er barriererne for at give den optimale behandling? (Sæt gerne flere krydser) - Et andet fokus end det sundhedsfaglige Ikke valgt Valgt Total Spørgsmål 19) Hvad er dit køn? Mand Count % within Spørgsmål 19) 100,0%,0% 100,0% Hvad er dit køn? Kvinde Count % within Spørgsmål 19) 94,1% 5,9% 100,0% Hvad er dit køn? Total Count % within Spørgsmål 19) Hvad er dit køn? 95,0% 5,0% 100,0% Directional Measures Nominal by Interval Eta Spørgsmål 19) Hvad er dit køn? Dependent Spørgsmål 8) Hvad er barriererne for at give den optimale behandling? (Sæt gerne flere krydser) - Et andet fokus end det sundhedsfaglige,098,098 Symmetric Measures Asymp. Std. Error a Approx. T b Approx. Sig. Ordinal by Ordinal Gamma 1,000,000 3,528,000 N of Valid Cases 279 a. Not assuming the null hypothesis. b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. Side 38 af 84

39 Bilag 16 Crosstab Spørgsmål 8) Hvad er barriererne for at give den optimale behandling? (Sæt gerne flere krydser) - Manglende viden Ikke valgt Valgt Total Spørgsmål 19) Hvad er dit køn? Mand Count % within Spørgsmål 19) 100,0%,0% 100,0% Hvad er dit køn? Kvinde Count % within Spørgsmål 19) 97,0% 3,0% 100,0% Hvad er dit køn? Total Count % within Spørgsmål 19) Hvad er dit køn? 97,5% 2,5% 100,0% Directional Measures Nominal by Interval Eta Spørgsmål 19) Hvad er dit køn? Dependent Spørgsmål 8) Hvad er barriererne for at give den optimale behandling? (Sæt gerne flere krydser) - Manglende viden,068,068 Symmetric Measures Asymp. Std. Error a Approx. T b Approx. Sig. Ordinal by Ordinal Gamma 1,000,000 2,567,010 N of Valid Cases 279 a. Not assuming the null hypothesis. b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. Side 39 af 84

40 Bilag 17 Crosstab Spørgsmål 8) Hvad er barriererne for at give den optimale behandling? (Sæt gerne flere krydser) - Andet (Notér venligst i det åbne svarfelt til højre) Ikke valgt Valgt Total Spørgsmål 19) Hvad er dit køn? Mand Count % within Spørgsmål 19) 100,0%,0% 100,0% Hvad er dit køn? Kvinde Count % within Spørgsmål 19) 95,8% 4,2% 100,0% Hvad er dit køn? Total Count % within Spørgsmål 19) Hvad er dit køn? 96,4% 3,6% 100,0% Directional Measures Nominal by Interval Eta Spørgsmål 19) Hvad er dit køn? Dependent Spørgsmål 8) Hvad er barriererne for at give den optimale behandling? (Sæt gerne flere krydser) - Andet,082,082 Symmetric Measures Asymp. Std. Error a Approx. T b Approx. Sig. Ordinal by Ordinal Gamma 1,000,000 3,030,002 N of Valid Cases 279 a. Not assuming the null hypothesis. b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. Side 40 af 84

41 Bilag 18 Crosstab Spørgsmål 8) Hvad er barriererne for at give den optimale behandling? (Sæt gerne flere krydser) - For mange patienter Ikke valgt Valgt Total Hvad er dit Kommune Count ,9% 7,1% 100,0% Sygehus Count ,2% 11,8% 100,0% Privat praksis Count ,6% 1,4% 100,0% Studerende Count ,7% 33,3% 100,0% Andet Count ,0%,0% 100,0% Total Count ,5% 6,5% 100,0% Chi-Square Tests df Asymp. Sig. (2- sided) Pearson Chi-Square 11,581 a 4,021 Likelihood Ratio 12,281 4,015 Linear-by-Linear 2,327 1,127 Association N of Valid Cases 279 a. 5 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is,19. Side 41 af 84

42 Bilag 19 Crosstab Spørgsmål 8) Hvad er barriererne for at give den optimale behandling? (Sæt gerne flere krydser) - Manglende tid Ikke valgt Valgt Total Hvad er dit Kommune Count ,3% 18,8% 100,0% Sygehus Count ,9% 19,1% 100,0% Privat praksis Count ,7% 4,3% 100,0% Studerende Count ,7% 33,3% 100,0% Andet Count ,0%,0% 100,0% Total Count ,4% 13,6% 100,0% Chi-Square Tests df Asymp. Sig. (2- sided) Pearson Chi-Square 14,527 a 4,006 Likelihood Ratio 19,044 4,001 Linear-by-Linear 9,476 1,002 Association N of Valid Cases 279 a. 3 cells (30,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is,41. Side 42 af 84

43 Bilag 20 Crosstab Spørgsmål 10) Er der afsat tid til at læse og diskutere videnskabelige arikler på din arbejdsplads? Ja Nej Total Hvad er dit Kommune Count ,6% 61,4% 100,0% Sygehus Count ,4% 55,6% 100,0% Privat praksis Count ,7% 80,3% 100,0% Studerende Count ,3% 66,7% 100,0% Andet Count ,7% 58,3% 100,0% Total Count ,4% 64,6% 100,0% Chi-Square Tests df Asymp. Sig. (2- sided) Pearson Chi-Square 10,243 a 4,037 Likelihood Ratio 10,865 4,028 Linear-by-Linear,956 1,328 Association N of Valid Cases 257 a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,06. Side 43 af 84

44 Bilag 21 Crosstab Spørgsmål 11) Hvor lang tid ugentligt er der afsat til at læse og diskutere videnskabelige artikler på din arbejdsplads? Mere end minutter minutter 120 minutter Total Spørgsmål 21) Hvilken region bor du i? Nordjylland Count % 77,8% 11,1% 11,1% 100,0% Midtjylland Count % 100,0%,0%,0% 100,0% Syddanmark Count % 100,0%,0%,0% 100,0% Sjælland Count % 75,0% 18,8% 6,3% 100,0% Hovedstaden Count % 73,1% 26,9%,0% 100,0% Total Count % 85,7% 12,1% 2,2% 100,0% Chi-Square Tests df Asymp. Sig. (2- sided) Pearson Chi-Square 17,780 a 8,023 Likelihood Ratio 20,713 8,008 Linear-by-Linear 1,807 1,179 Association N of Valid Cases 91 a. 10 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is,20. Side 44 af 84

45 Bilag 22 Crosstab Spørgsmål 12) Deltager din arbejdsplads i udviklingsprojekter? Ja Nej Total Hvad er dit Kommune Count ,5% 30,5% 100,0% Sygehus Count ,3% 16,7% 100,0% Privat praksis Count ,3% 62,7% 100,0% Studerende Count ,7% 33,3% 100,0% Andet Count ,2% 20,8% 100,0% Total Count ,3% 34,7% 100,0% Chi-Square Tests df Asymp. Sig. (2- sided) Pearson Chi-Square 34,613 a 4,000 Likelihood Ratio 34,477 4,000 Linear-by-Linear 1,915 1,166 Association N of Valid Cases 259 a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,04. Side 45 af 84

46 Bilag 23 Crosstab Spørgsmål 13) Hvilke udviklingsprojekter er der tale om? (Sæt gerne flere krydser) - Lokale projekter Ikke valgt Valgt Total Hvad er dit Kommune Count ,8% 48,2% 100,0% Sygehus Count ,6% 57,4% 100,0% Privat praksis Count ,9% 27,1% 100,0% Studerende Count ,0%,0% 100,0% Andet Count ,2% 30,8% 100,0% Total Count ,0% 43,0% 100,0% Chi-Square Tests df Asymp. Sig. (2- sided) Pearson Chi-Square 17,988 a 4,001 Likelihood Ratio 19,441 4,001 Linear-by-Linear 8,144 1,004 Association N of Valid Cases 279 a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,29. Side 46 af 84

47 Bilag 24 Crosstab Spørgsmål 13) Hvilke udviklingsprojekter er der tale om? (Sæt gerne flere krydser) - Tværfaglige projekter Ikke valgt Valgt Total Hvad er dit Kommune Count ,1% 25,9% 100,0% Sygehus Count ,8% 41,2% 100,0% Privat praksis Count ,4% 8,6% 100,0% Studerende Count ,0%,0% 100,0% Andet Count ,8% 46,2% 100,0% Total Count ,1% 26,9% 100,0% Chi-Square Tests df Asymp. Sig. (2- sided) Pearson Chi-Square 25,081 a 4,000 Likelihood Ratio 27,707 4,000 Linear-by-Linear,035 1,851 Association N of Valid Cases 279 a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is,81. Side 47 af 84

48 Bilag 25 Crosstab Spørgsmål 13) Hvilke udviklingsprojekter er der tale om? (Sæt gerne flere krydser) - Nationale projekter Ikke valgt Valgt Total Hvad er dit Kommune Count ,8% 6,3% 100,0% Sygehus Count ,4% 20,6% 100,0% Privat praksis Count ,3% 5,7% 100,0% Studerende Count ,7% 33,3% 100,0% Andet Count ,7% 42,3% 100,0% Total Count ,7% 13,3% 100,0% Chi-Square Tests df Asymp. Sig. (2- sided) Pearson Chi-Square 31,547 a 4,000 Likelihood Ratio 26,934 4,000 Linear-by-Linear 14,350 1,000 Association N of Valid Cases 279 a. 3 cells (30,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is,40. Side 48 af 84

49 Bilag 26 Crosstab Spørgsmål 14) Hvilke grunde er der til, at din arbejdsplads ikke deltager i udviklingsprojekter? (Sæt gerne flere krydser) - Det er ikke relevant for os at deltage Ikke valgt Valgt Total Hvad er dit Kommune Count ,0%,0% 100,0% Sygehus Count ,0%,0% 100,0% Privat praksis Count ,3% 5,7% 100,0% Studerende Count ,0%,0% 100,0% Andet Count ,2% 3,8% 100,0% Total Count ,2% 1,8% 100,0% Chi-Square Tests df Asymp. Sig. (2- sided) Pearson Chi-Square 10,081 a 4,039 Likelihood Ratio 10,986 4,027 Linear-by-Linear 5,240 1,022 Association N of Valid Cases 279 a. 6 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is,05. Side 49 af 84

50 Bilag 27 Crosstab Spørgsmål 14) Hvilke grunde er der til, at din arbejdsplads ikke deltager i udviklingsprojekter? (Sæt gerne flere krydser) - Andet Ikke valgt Valgt Total Hvad er dit Kommune Count ,9% 7,1% 100,0% Sygehus Count ,1% 5,9% 100,0% Privat praksis Count ,0% 20,0% 100,0% Studerende Count ,0%,0% 100,0% Andet Count ,6% 15,4% 100,0% Total Count ,2% 10,8% 100,0% Chi-Square Tests df Asymp. Sig. (2-sided) Pearson Chi-Square 10,382 a 4,034 Likelihood Ratio 10,007 4,040 Linear-by-Linear Association 4,477 1,034 N of Valid Cases 279 a. 3 cells (30,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is,32. Side 50 af 84

51 Bilag 28 Crosstab Spørgsmål 14) Hvilke grunde er der til, at din arbejdsplads ikke deltager i udviklingsprojekter? (Sæt gerne flere krydser) - Vi har ikke de faglige kompetencer til at deltage i udviklingsprojekter Ikke valgt Valgt Total Spørgsmål 21) Hvilken region bor du i? Nordjylland Count % 90,6% 9,4% 100,0% Midtjylland Count % 95,2% 4,8% 100,0% Syddanmark Count % 98,7% 1,3% 100,0% Sjælland Count % 90,9% 9,1% 100,0% Hovedstaden Count % 100,0%,0% 100,0% Total Count % 96,1% 3,9% 100,0% Chi-Square Tests df Asymp. Sig. (2- sided) Pearson Chi-Square 9,692 a 4,046 Likelihood Ratio 11,177 4,025 Linear-by-Linear 2,455 1,117 Association N of Valid Cases 279 a. 5 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,26. Side 51 af 84

52 Bilag 29 Crosstab Spørgsmål 15) Er der ansat en udviklingsfysioterapeut eller lignende på din arbejdsplads? Ja Nej Total Hvad er dit Kommune Count ,5% 72,5% 100,0% Sygehus Count ,7% 27,3% 100,0% Privat praksis Count ,0% 100,0% 100,0% Studerende Count ,0% 50,0% 100,0% Andet Count ,5% 88,5% 100,0% Total Count ,0% 70,0% 100,0% Chi-Square Tests df Asymp. Sig. (2- sided) Pearson Chi-Square 92,231 a 4,000 Likelihood Ratio 106,717 4,000 Linear-by-Linear 11,659 1,001 Association N of Valid Cases 273 a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is,60. Side 52 af 84

53 Bilag 30 Crosstab Spørgsmål 16) Bliver der forsket i fysioterapi på din arbejdsplads? Ja Nej Total Hvad er dit Kommune Count ,5% 92,5% 100,0% Sygehus Count ,3% 55,7% 100,0% Privat praksis Count ,2% 92,8% 100,0% Studerende Count ,0%,0% 100,0% Andet Count ,1% 76,9% 100,0% Total Count ,2% 81,8% 100,0% Chi-Square Tests df Asymp. Sig. (2- sided) Pearson Chi-Square 50,916 a 4,000 Likelihood Ratio 45,896 4,000 Linear-by-Linear 1,915 1,166 Association N of Valid Cases 264 a. 3 cells (30,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is,36. Side 53 af 84

54 Bilag 31 Crosstab Spørgsmål 17) Hvad er det for områder, der forskes i? (Sæt gerne flere krydser) - Neurofysioterapi Ikke valgt Valgt Total Hvad er dit Kommune Count ,1%,9% 100,0% Sygehus Count ,4% 17,6% 100,0% Privat praksis Count ,1% 2,9% 100,0% Studerende Count ,7% 33,3% 100,0% Andet Count ,3% 7,7% 100,0% Total Count ,5% 6,5% 100,0% Chi-Square Tests df Asymp. Sig. (2- sided) Pearson Chi-Square 25,013 a 4,000 Likelihood Ratio 22,595 4,000 Linear-by-Linear 1,549 1,213 Association N of Valid Cases 279 a. 5 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is,19. Side 54 af 84

55 Bilag 32 Crosstab Spørgsmål 17) Hvad er det for områder, der forskes i? (Sæt gerne flere krydser) - Ortopædi Ikke valgt Valgt Total Hvad er dit Kommune Count ,2% 1,8% 100,0% Sygehus Count ,4% 17,6% 100,0% Privat praksis Count ,6% 1,4% 100,0% Studerende Count ,7% 33,3% 100,0% Andet Count ,0%,0% 100,0% Total Count ,3% 5,7% 100,0% Chi-Square Tests df Asymp. Sig. (2- sided) Pearson Chi-Square 29,291 a 4,000 Likelihood Ratio 24,797 4,000 Linear-by-Linear,087 1,768 Association N of Valid Cases 279 a. 5 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is,17. Side 55 af 84

56 Bilag 33 Crosstab Spørgsmål 17) Hvad er det for områder, der forskes i? (Sæt gerne flere krydser) - Muskuloskeletal fysioterapi Ikke valgt Valgt Total Hvad er dit Kommune Count ,0%,0% 100,0% Sygehus Count ,8% 13,2% 100,0% Privat praksis Count ,3% 5,7% 100,0% Studerende Count ,0%,0% 100,0% Andet Count ,3% 7,7% 100,0% Total Count ,6% 5,4% 100,0% Chi-Square Tests df Asymp. Sig. (2- sided) Pearson Chi-Square 15,080 a 4,005 Likelihood Ratio 18,954 4,001 Linear-by-Linear 2,784 1,095 Association N of Valid Cases 279 a. 5 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is,16. Side 56 af 84

57 Bilag 34 Crosstab Spørgsmål 17) Hvad er det for områder, der forskes i? (Sæt gerne flere krydser) - Psykiatri og psykosomatik Ikke valgt Valgt Total Hvad er dit Kommune Count ,0%,0% 100,0% Sygehus Count ,5% 1,5% 100,0% Privat praksis Count ,0%,0% 100,0% Studerende Count ,7% 33,3% 100,0% Andet Count ,0%,0% 100,0% Total Count ,3%,7% 100,0% Chi-Square Tests df Asymp. Sig. (2- sided) Pearson Chi-Square 46,888 a 4,000 Likelihood Ratio 9,495 4,050 Linear-by-Linear,958 1,328 Association N of Valid Cases 279 a. 6 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is,02. Side 57 af 84

58 Bilag 35 Crosstab Spørgsmål 17) Hvad er det for områder, der forskes i? (Sæt gerne flere krydser) - Muskuloskeletal fysioterapi Ikke valgt Valgt Total Spørgsmål 21) Hvilken region bor du i? Nordjylland Count % within Spørgsmål 21) 84,4% 15,6% 100,0% Hvilken region bor du i? Midtjylland Count % within Spørgsmål 21) Hvilken region bor du i? 98,4% 1,6% 100,0% Syddanmark Count % within Spørgsmål 21) Hvilken region bor du i? 94,8% 5,2% 100,0% Sjælland Count % within Spørgsmål 21) Hvilken region bor du i? 100,0%,0% 100,0% Hovedstaden Count % within Spørgsmål 21) 92,1% 7,9% 100,0% Hvilken region bor du i? Total Count % within Spørgsmål 21) Hvilken region bor du i? 94,6% 5,4% 100,0% Chi-Square Tests df Asymp. Sig. (2- sided) Pearson Chi-Square 11,701 a 4,020 Likelihood Ratio 12,488 4,014 Linear-by-Linear,447 1,504 Association N of Valid Cases 279 a. 5 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,72. Side 58 af 84

59 Bilag 36 Crosstab Spørgsmål 18) Hvilke grunde er der til, at der ikke bliver forsket på din arbejdsplads? (Sæt gerne flere krydser) - Der er ikke tid til forskning Ikke valgt Valgt Total Hvad er dit Kommune Count ,1% 33,9% 100,0% Sygehus Count ,5% 26,5% 100,0% Privat praksis Count ,6% 51,4% 100,0% Studerende Count ,0%,0% 100,0% Andet Count ,7% 42,3% 100,0% Total Count ,1% 36,9% 100,0% Chi-Square Tests df Asymp. Sig. (2-sided) Pearson Chi-Square 12,026 a 4,017 Likelihood Ratio 12,959 4,011 Linear-by-Linear Association 2,436 1,119 N of Valid Cases 279 a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,11. Side 59 af 84

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, september 2014

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, september 2014 Svar på spørgsmål om understøttende undervisning og bevægelse, der indgik i Scharling-undersøgelse i Folkeskolens lærerpanel september 2014 Spm. 1: Har du fået mere bevægelse ind i din undervisning i fagene,

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Scharling.dk

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, September 2012. Folkeskolen. Undersøgelse om syn på og erfaringer med inklusion 2012

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, September 2012. Folkeskolen. Undersøgelse om syn på og erfaringer med inklusion 2012 Folkeskolen Undersøgelse om syn på og erfaringer med inklusion 2012 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, september 2012 Scharling.dk Formål Side 1 af 118 Denne rapport har til

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

Selvstændige udenfor overenskomst

Selvstændige udenfor overenskomst Selvstændige udenfor overenskomst Udarbejdet af Scharling Research For Danske Fysioterapeuter, Maj 200 scharling.dk 1 1. Metode Der er indkommet 32 besvarelser i alt. Databehandlingen og afrapporteringen

Læs mere

- Hygiejeundersøgelse for Danske Fysioterapeuter 2005 -

- Hygiejeundersøgelse for Danske Fysioterapeuter 2005 - 1. Metode Undersøgelsen bygger på 161 spørgeskemaer besvaret via e-mail af medlemmer af Danske Fysioterapeuter. Resultaterne er fremkommet ved, at samtlige spørgeskemaer er indtastet i en statistisk programpakke

Læs mere

Folkeskolen. Undersøgelse af fagbladet Folkeskolen. Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, maj Scharling.

Folkeskolen. Undersøgelse af fagbladet Folkeskolen. Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, maj Scharling. Folkeskolen Undersøgelse af fagbladet Folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, maj 2011 Scharling.dk Side 1 af 107 Formål Denne rapport har til hensigt at afdække

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, september 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på og forventninger til ledelse

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, september 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på og forventninger til ledelse FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på og forventninger til ledelse i folkeskolen efter de nye arbejdstidsregler/lovindgrebet 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, september

Læs mere

- El & Energi. Læserundersøgelse maj/juni El og Energi Læserundersøgelse Udarbejdet af Scharling Research for El og Energi, maj-juni 2006

- El & Energi. Læserundersøgelse maj/juni El og Energi Læserundersøgelse Udarbejdet af Scharling Research for El og Energi, maj-juni 2006 El og Energi Læserundersøgelse 200 Udarbejdet af Scharling Research for El og Energi, maj-juni 200 scharling.dk 1 1. Metode Resultaterne er fremkommet ved, at samtlige besvarelser er blevet behandlet i

Læs mere

Kausalitet. Introduktion til samfundsvidenskabelig metode. Samfundsvidenskabelig metode. Hvad er metode? Hvad er kausalitet.

Kausalitet. Introduktion til samfundsvidenskabelig metode. Samfundsvidenskabelig metode. Hvad er metode? Hvad er kausalitet. Introduktion til samfundsvidenskabelig metode Samfundsvidenskabelig metode IT-Universitetet September 2007 Mikkel Leihardt Hvad er metode? Metode er regler og retningslinjer for, hvordan vi undersøger

Læs mere

Læreroplevelser af elever og deres forældre

Læreroplevelser af elever og deres forældre Fagbladet Folkeskolen og Ugebrevet A4 s undersøgelse oktober 2006 Læreroplevelser af elever og deres forældre Udarbejdet af Scharling Research for bladet fagbladet Folkeskolen og Ugebrevet A4 oktober 2006

Læs mere

- Advokaten nov./dec Læseranalyse af Advokaten 2006

- Advokaten nov./dec Læseranalyse af Advokaten 2006 Læseranalyse af Advokaten 2006 Udarbejdet af Scharling Research for Advokatsamfundet, december 2006 1 scharling.dk 1. Metode Ud fra et tilfældigt udtræk fra advokatsamfundets medlemsregister er der blevet

Læs mere

Ansatte i praksissektoren

Ansatte i praksissektoren Ansatte i praksissektoren Udarbejdet af Scharling Research For Danske Fysioterapeuter, Maj 2006 scharling.dk 1 1. Metode Der er indkommet besvarelser i alt. Databehandlingen og afrapporteringen er foretaget

Læs mere

Panelundersøgelse, marts 2012. Folkeskolen. Undersøgelse. om syn på og erfaringer med inklusion

Panelundersøgelse, marts 2012. Folkeskolen. Undersøgelse. om syn på og erfaringer med inklusion Folkeskolen Undersøgelse om syn på og erfaringer med inklusion 2012 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, marts 2012 Scharling.dk Side 1 af 33 Formål Denne rapport har til hensigt

Læs mere

Personalegoder i folkeskolen

Personalegoder i folkeskolen Personalegoder i folkeskolen Rapport 2007 Udarbejdet af Scharling Research for Folkeskolens redaktion/månedsmagasinet Undervisere juni-juli 2007 Scharling.dk Side 1 af 107 Formål Månedsmagasinet Undervisere

Læs mere

Fagbladet Folkeskolen

Fagbladet Folkeskolen Februar 2015 Fagbladet Folkeskolen Folkeskolereform og lov 409 Et år efter April 2015 For fagbladet Folkeskolen INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 8 Metode... 8 Databehandling... 8 Dataindsamling... 9 Baggrundsspørgsmål...

Læs mere

Chi-i-anden Test. Repetition Goodness of Fit Uafhængighed i Kontingenstabeller

Chi-i-anden Test. Repetition Goodness of Fit Uafhængighed i Kontingenstabeller Chi-i-anden Test Repetition Goodness of Fit Uafhængighed i Kontingenstabeller Chi-i-anden Test Chi-i-anden test omhandler data, der har form af antal eller frekvenser. Antag, at n observationer kan inddeles

Læs mere

Læserundersøgelse, Folkeskolen, november Folkeskolen. Læserundersøgelse af fagbladet Folkeskolen 2014

Læserundersøgelse, Folkeskolen, november Folkeskolen. Læserundersøgelse af fagbladet Folkeskolen 2014 Folkeskolen Læserundersøgelse af fagbladet Folkeskolen 2014 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2014 Scharling.dk Indholdsfortegnelse FORMÅL... 3 METODE... 3 DATABEHANDLING...

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Forældresamarbejde med to-sprogede 2008

Forældresamarbejde med to-sprogede 2008 Forældresamarbejde med to-sprogede 2008 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen December 2008 Scharling.dk 1 1. Metode...3 2. Baggrundsvariable...5 3. Problemer med forældresamarbejdet...9

Læs mere

Overlevelse efter AMI. Hvilken betydning har følgende faktorer for risikoen for ikke at overleve: Køn og alder betragtes som confoundere.

Overlevelse efter AMI. Hvilken betydning har følgende faktorer for risikoen for ikke at overleve: Køn og alder betragtes som confoundere. Overlevelse efter AMI Hvilken betydning har følgende faktorer for risikoen for ikke at overleve: Diabetes VF (Venticular fibrillation) WMI (Wall motion index) CHF (Cardiac Heart Failure) Køn og alder betragtes

Læs mere

Mantel-Haenszel analyser. Stratificerede epidemiologiske analyser

Mantel-Haenszel analyser. Stratificerede epidemiologiske analyser Mantel-Haensel analyser Stratificerede epidemiologiske analyser 1 Den epidemiologiske synsvinkel: 1) Oftest asymmetriske (kausale) sammenhænge (Eksposition Sygdom/død) 2) Risikoen vurderes bedst ved hjælp

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012-14 % af de beskæftigede sygeplejersker vurderer, at der ofte eller sommetider forekommer mobning på deres arbejdsplads. - Hver

Læs mere

Program dag 2 (11. april 2011)

Program dag 2 (11. april 2011) Program dag 2 (11. april 2011) Dag 2: 1) Hvordan kan man bearbejde data; 2) Undersøgelse af datamaterialet; 3) Forskellige typer statistik; 4) Indledende dataundersøgelser; 5) Hvad kan man sige om sammenhænge;

Læs mere

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012 Ja (n=245) fra en kollega (n=9) fra en leder (n=0) fra underordnede (n=0) fra en læge (n=45) fra klienter/patienter (n=187) fra pårørende (n=15) fra en anden (n=14) Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012

Læs mere

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker?

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 5 3. Kryds med alder... 7 4. Kryds med Region... 9 5. Kryds med Indkomst... 11 6. Kryds med oprindelsesland... 13 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra. Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 11 3. Kryds med alder... 19 4. Kryds med Region... 27 5. Kryds med Indkomst... 35 6. Kryds med oprindelsesland... 43 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Statistikøvelse Kandidatstudiet i Folkesundhedsvidenskab 28. September 2004

Statistikøvelse Kandidatstudiet i Folkesundhedsvidenskab 28. September 2004 Statistikøvelse Kandidatstudiet i Folkesundhedsvidenskab 28. September 2004 Formål med Øvelsen: Formålet med øvelsen er at analysere om risikoen for død er forbundet med to forskellige vacciner BCG (mod

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab FOA Kampagne & Analyse 30. marts 2009 Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab Denne undersøgelse er gennemført via FOAs elektroniske medlemspanel i marts 2009. 2.031 FOA-medlemmer har medvirket

Læs mere

Føler du overordnet set, at det danske samfund har taget godt eller dårligt imod dig?

Føler du overordnet set, at det danske samfund har taget godt eller dårligt imod dig? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 10 3. Kryds med alder... 17 4. Kryds med Region... 24 5. Kryds med Indkomst... 31 6. Kryds med oprindelsesland... 38 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016 NOTAT Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk Den 19. maj 2016 Side 1 Ref.: nbl E-mail: nbl@etf.dk Direkte tlf:

Læs mere

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Forekomst af og trusler om blandt sygeplejersker i 2012 - Hver tredje sygeplejerske (32 %) har været udsat for trusler om indenfor det seneste år, hvilket svarer til

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. Voksne med Handicap 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse. Voksne med Handicap 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2015 Rapporten er udarbejdet for: Drift og Udvikling Socialafdelingen Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt Randers Kommune: Lise Suhr Pedersen,

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. Socialt Udsatte 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse. Socialt Udsatte 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialt Udsatte 2015 Rapporten er udarbejdet for: Drift og Udvikling Socialafdelingen Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt Randers Kommune: Lise Suhr Pedersen,

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Spørgsmål 1: Kan formålet med projektet KulturXpres løftes?

Spørgsmål 1: Kan formålet med projektet KulturXpres løftes? Spørgsmål 1: Kan formålet med projektet KulturXpres løftes? Formålet med undersøgelsen var at skabe en folkelig debat om kulturpolitikken, som kan danne grundlag for folketingets diskussioner om kulturpolitikken

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der er blevet separeret eller skilt inden for de seneste 36 måneder Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af: Anja

Læs mere

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet...

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet... Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2017 Ref. THP/- 03.01.2017 Om undersøgelsen...1 Hovedresultater...2 Jobtilfredshed...3 Stress...3 Psykisk arbejdsmiljø...6 Motivation og fleksibilitet...7

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Bostøtte, Bofællesskaber og Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

- Elever med diagnoser, panelrapport, juni 2010. Undervisere. Undervisning af elever med diagnoser

- Elever med diagnoser, panelrapport, juni 2010. Undervisere. Undervisning af elever med diagnoser Undervisere Undervisning af elever med diagnoser 2010 Udarbejdet af Scharling Research for Undervisere, Juni 2010 Scharling.dk Side 1 af 41 Formål Denne analyse udarbejdes for bladet Undervisere for at

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder har oplevet, at deres ægtefælle/samlever er gået bort ved døden Grafikrapport København,

Læs mere

Log-lineære modeller. Analyse af symmetriske sammenhænge mellem kategoriske variable. Ordinal information ignoreres.

Log-lineære modeller. Analyse af symmetriske sammenhænge mellem kategoriske variable. Ordinal information ignoreres. Log-lineære modeller Analyse af symmetriske sammenhænge mellem kategoriske variable. Ordinal information ignoreres. Kontingenstabel Contingency: mulighed/tilfælde Kontingenstabel: antal observationer (frekvenser)

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 381 Offentligt KUNDETILFREDSHEDSMÅLING NUMMERPLADEOPGAVEN. GENNEMFØRT UGE 10/2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Hvad giver denne rapport svar på?...

Læs mere

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet Brugertilfredshedsundersøgelse For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet 2013-2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Der findes to signifikante sammenhænge mellem spørgsmålet og baggrundsvariablene stilling (bilag 27) og køn (bilag 28).

Der findes to signifikante sammenhænge mellem spørgsmålet og baggrundsvariablene stilling (bilag 27) og køn (bilag 28). Litteraturkanonen I det følgende beskrives respondenternes fordeling på en række spørgsmål vedrørende deres personlige erfaringer med samt holdninger til den danske litteraturkanon. Hvert spørgsmål er

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 62 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 48% Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Boliglån Penge og Pensionspanelet

Boliglån Penge og Pensionspanelet Boliglån 2014 Penge og Pensionspanelet Statistisk usikkerhed ved forskellige stikprøvestørrelser 30-06-2014 Tabellen nedenfor viser beregninger for, hvilke fejlmarginer (statistiske usikkerheder) der er

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 78 PATIENTOPLEVETKVALITET 3 Svarprocent: 6% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Oversigtsfigur for afsnit/underopdelinger... 8 Uddybende forklaring

Læs mere

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne.

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. En undersøgelse foretaget af MEGAFON for Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Ældre Sagen

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 69 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 53% Patientoplevetkvalitet 23 FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Sygeplejersker og stikskader

Sygeplejersker og stikskader Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Sygeplejersker og stikskader - Hver tyvende sygeplejerske stikker sig årligt på en forurenet kanyle. Det estimeres, at 2.900 sygeplejersker årligt pådrager sig stikskader

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Skilsmisse og privatøkonomi august 2014. Penge- og Pensionspanelet

Skilsmisse og privatøkonomi august 2014. Penge- og Pensionspanelet Skilsmisse og privatøkonomi august 2014 Penge- og Pensionspanelet Statistisk usikkerhed ved forskellige stikprøvestørrelser 31-10-2014 Tabellen nedenfor viser beregninger for, hvilke fejlmarginer (statistiske

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Grafikrapport Danskere, der inden for de seneste 36 måneder er blevet gift/har indgået registreret partnerskab for første gang København,

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole

Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 2015 Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med

Læs mere

NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø

NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø Louise Kryspin Sørensen Juni 2016 NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø 44% af lederne angiver, at de i høj eller meget høj kan løse deres arbejde som leder inden for de rammer de er givet.

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Op mod hver anden dansker flere kvinder end mænd - mener, at børnefamilier skal have ret til at gå på deltid, mens de har børn under seks år. På spørgsmålet

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder har fået permanent nedsat erhvervsevne Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Multisygdom. Multisygdom. TNS Dato Projekt: 63150

Multisygdom. Multisygdom. TNS Dato Projekt: 63150 Feltperiode: Den 22/5 6/6 2017 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte læger landet over Metode: Lægeforeningens medlemmer (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 670 læger med patientkontakt Stikprøven er vejet

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013 Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 213 83 respondenter har gennemført undersøgelsen. Respondenternes baggrund På figur 1 kan det ses at de fleste respondenter har været henholdsvis

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: De sociale medier betyder, at jeg er mindre nærværende, når jeg er sammen med andre mennesker DR 19160 23. mar 2015 AARHUS COPENHAGEN

Læs mere

Lyngallup om øremærket barsel til mænd Dato: 5. marts 2012

Lyngallup om øremærket barsel til mænd Dato: 5. marts 2012 Lyngallup om øremærket barsel til mænd Dato: 5. marts 2012 Metode Feltperiode: 3.-5. marts 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere