Støjhandlingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Støjhandlingsplan"

Transkript

1 Vejle Kommune Støjhandlingsplan Teknisk notat Maj 2010

2 Vejle Kommune Støjhandlingsplan for de større vejstrækninger Teknisk notat Maj 2010

3 1 Indholdsfortegnelse 1 Administrative bestemmelser 2 2 Resume af støjhandlingsplanen 3 3 Grænseværdier og samfundsøkonomiske forhold 4 4 Omfang og grundlag 7 41 De større veje og deres trafikmængder 7 42 De støjbelastede personer og boliger 8 43 Vejbelægninger Kommunale udgifter i et samfundsøkonomisk perspektiv 11 5 Støjbekæmpelse Eksisterende foranstaltninger Perioden Den støjreducerende effekt i Strategi efter Omkostninger og cost-benefit analyse 22 7 Kommunens indsats de næste 5 år 23 8 Høring og opfølgning Noter fra den offentlige høring 24 U:\HEFRE\Støj\Støjhandlingsplan 2010doc

4 2 1 Administrative bestemmelser I henhold til bekendtgørelse nr 717 af 13 juni kaldet Støjbekendtgørelsen (BEK717), skal Vejle Kommune udarbejde en støjhandlingsplan, der omfatter de større vejstrækninger, som har en trafik på mere end køretøjer pr døgn og som blev støjkortlagt i 2007 med ændringer i 2009 Strækningerne er nærmere beskrevet i afsnit 4 Udkast til støjhandlingsplan skal ud i offentlig høring i 8 uger Indholdet af støjhandlingsplanen er beskrevet i 25 i BEK717 samt Miljøstyrelsens vejledning nr afsnit 10 Heraf fremgår bla at handlingsplanen skal omfatte den kommende 5-årsperiode Støjhandlingsplanen bør revideres, hvis der forekommer væsentlige ændringer, feks større trafikændringer, dog senest ved dens udløb i 2013 Miljøstyrelsen har udarbejdet en vejledning nr 4 i 2006, "Støjkortlægning og støjhandlingsplaner" Vejledningen uddyber indholdet af støjhandlingsplanen og de økonomiske analyser i støjhandlingsplan samt sundhed og gener i forhold til støj U:\HEFRE\Støj\Støjhandlingsplan 2010doc

5 3 2 Resume af støjhandlingsplanen Dette tekniske notat beskriver de overvejelser om støjreducerende foranstaltninger, som vil kunne benyttes for at reducere støjbelastningen langs de i afsnit 4 nævnte større veje i Vejle by Handlingsplanen omfatter udelukkende de veje der kræves i henhold til bekendtgørelsen og dækker hermed kun et mindre vejnet Efter 2012 vil handlingsplanen blive mere dækkende for de større veje i Vejle by, da der inden 30 juni 2012 skal der foretages en ny kortlægning, der omfatter et større vejnet (veje med en trafikmængde på mere end 8000 køretøjer pr døgn) Notatet er udarbejdet med bistand fra COWI For at kunne prioritere støjbekæmpelse benyttes det såkaldte støjbelastningstal, der opgør antallet af boliger, hvor beboerne føler sig stærkt generet af støj fra vejtrafikken Nedenstående tabel viser støjbelastningstallet samt de samlede årlige samfundsøkonomiske omkostninger opgjort som støjgene- og helbredsomkostninger ved at udskifte slidlaget med en støjreducerende (SRS) asfaltbelægning Ingen ændringer Støjreducerende belægning Støjbelastningstal SBT Omkostninger for støj 1,5-5,4 mio kr 0,9-3,2 mio kr U:\HEFRE\Støj\Støjhandlingsplan 2010doc

6 4 3 Grænseværdier og samfundsøkonomiske forhold Miljøstyrelsen udsendte i 2007 vejledning nr 4/2007 "Støj fra veje", som dels indfører den nye støjindikator Lden og dels indeholder nye vejledende grænseværdier, der er tilpasset den nye støjindikator I vejledningen beskriver Miljøstyrelsen den nye støjindikator således: Støjindikatoren Lden benyttes generelt i forbindelse med vurdering af vejstøj, herunder ved støjkortlægning, planlægning og fastlæggelse af støjkonsekvensområder omkring veje Lden er en sammenvejning af støjen i tidsperioderne dag, aften og nat, idet der bruges et genetillæg på 5 db til støjen i aftenperioden og 10 db til støjen i natperioden Formålet er at tage højde for menneskers særlige støjfølsomhed om aftenen og natten Når støjen beskrives som Lden, vurderes det, at støjniveauet svarer bedre til befolkningens opfattelse af støjgener end den tidligere anvendte målestørrelse, LAeq Der er også indikationer for, at støj i natperioden har særlig stor betydning for de afledte sundhedseffekter De tre tidsperioder er: Dag: kl 07 19, varighed 12 timer Aften: kl 19 22, varighed 3 timer Nat: kl 22 07, varighed 9 timer Bidraget fra vejstøjen om aftenen og natten vil uden denne vægtning kun have begrænset betydning for det gennemsnitlige niveau over døgnet, fordi der er mindre trafik i disse perioder At lægge 5 db til niveauet om aftenen betyder, at hver bilpassage om aftenen tæller lige så meget som 3,16 biler om dagen, mens tillægget på 10 db om natten betyder, at hver bilpassage om natten tæller lige så meget som 10 biler om dagen De vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj er: Område Rekreative områder i det åbne land, sommerhusområder, campingpladser ol Boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler og undervisningsbyggerier, plejehjem, hospitaler ol Desuden kolonihaver, udendørs opholdsarealer og parker Hoteller, kontorer mv Grænseværdi L den 53 db L den 58 db L den 63 db U:\HEFRE\Støj\Støjhandlingsplan 2010doc

7 5 Disse grænseværdier gælder udendørs De svarer til samme støjbelastning som hidtil, men er omsat til den nye støjindikator Lden Grænseværdierne er opstillet til brug i forbindelse med planlægning Som det er nævnt i vejledningens afsnit 33 "Støjbekæmpelse ved eksisterende støjbelastede boliger" foreslår Miljøstyrelsen, at grænseværdierne også anvendes ved eksisterende støjbelastede boliger Både for nye og for eksisterende boliger benyttes Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi som grundlag for at vurdere støjgener og støjens virkning på helbredet, men hverken miljø- eller planloven giver mulighed for at gribe ind over for støjproblemer i eksisterende boliger fra eksisterende veje Den nødvendige støjbekæmpelse må derfor basere sig på myndighedernes frivillige indsats, på grundejernes eget engagement eller på støjpartnerskab mellem myndigheder og grundejere Det er ofte nødvendigt med flere former for virkemidler, hvis støjen skal reduceres til et acceptabelt niveau, som er lavere end eller i nærheden ad den vejledende grænseværdi for vejstøj Især på steder, der er belastet med mere støj end L den = 68 db, bør der tages særlige forholdsregler for at reducere støjen mest muligt, herunder i form af regulering af trafikken og støjreducerende belægninger mv Vejdirektoratets og miljøstyrelsens idékatalog har en indgående behandling af mulighederne for støjbekæmpelse i byer Der bør ikke på længere sigt forekomme boliger med udendørs støjbelastning på mere end 68 db, og det bør derfor med anvendelse af trafik- og byplanlægning, sikres at støjbelastningen nedbringes Den mindste ændring, det menneskelige øre kan opfatte, er en ændring på 1 db, og kun når de to lydniveauer sammenlignes umiddelbart efter hinanden En ændring på 3 db vil opleves som en mindre, men dog som en hørbar ændring, Reduktion af støjen vil give færre gener for beboerne, bla i form af mindre søvnforstyrrelser Reduktion af de højere støjbelastninger over Lden = 68 db vil kunne betyde færre helbredseffekter som stress, forhøjet blodtryk og for tidlig død Litteraturstudier viser en overrisiko for hjertesygdomme som følge af vejtrafikstøj over 55 db Figuren viser, at en støjbelastning på 65 db øger risikoen for hjertesygdomme med 20 % U:\HEFRE\Støj\Støjhandlingsplan 2010doc

8 6 Kilde: "Nye veje til støjbekæmpelse i byer" Vejdirektoratet I "Night noise guidelines for Europe" udarbejdet af World Health Orgnization i 2007 anbefaler man at indføre grænseværdier for L night Det skyldes, at man har fundet tilstrækkelig med beviser for, at støj i forbindelse med nattesøvn øger hjerterytmen, hormonniveauet og opvågning samt ændre søvnmønsteret I Regeringens forslag til vejstøjstrategi fra november 2003 har man forsigtigt anslået, at der årligt indlægges mellem mennesker i Danmark på sygehusene med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom på grund af vejstøj De sundhedsøkonomiske omkostninger til medicin, lægebesøg og behandling på sygehus er forsigtigt anslået til mio kr årligt De samlede samfundsmæssige omkostninger inkl sygefravær fra arbejde samt tab af liv er forsigtigt opgjort til 0,6-3,5 mia kr årligt U:\HEFRE\Støj\Støjhandlingsplan 2010doc

9 7 4 Omfang og grundlag 41 De større veje og deres trafikmængder Handlingsplanen omfatter de vejstrækninger i Vejle by, som har en gennemsnitstrafik ÅDT større end køretøjer i døgnet Disse vejstrækninger er direkte nævnt i BEK717 og fremgår af nedenstående tabel Vejnavn Fra km - til km Delstrækning ÅDT / ÅDTH Hastighed km/h 1a / Horsensvej 516 1b / c / a / Horsensvej 516 2b / c / Horsensvej a / b / / 57 / 57 2 Skovgade / / 47 / 48 2 Vesterbrogade / / 42 / 43 2 Støjkortlægningen omfatter derfor alene støj fra vejtrafikken og kun støjbidrag fra de vejstrækninger, som har en gennemsnitstrafik over køretøjer per døgn Støj fra andre vejstrækninger eller andre støjkilder indgår ikke i kortlægningen, men bør tænkes med ind, når nye støjreducerende foranstaltninger vurderes og overvejes 1 Hastighederne dag, aften og nat omregnes efter Miljøstyrelsens vejledning nr Hastigheder baseret på trafiktællinger fra Vejle Kommune U:\HEFRE\Støj\Støjhandlingsplan 2010doc

10 8 Langs væsentlige dele af de nævnte strækninger er der støjfølsom bebyggelse i form af boliger I Vejle by er mange af boligerne i flere etager, men hovedparten beliggende nede i Vejle by 42 De støjbelastede personer og boliger Den udførte støjkortlægning viser hvor mange boliger og personer, der er udsat for støj over de gældende grænseværdier langs de udvalgte vejstrækninger, og er derfor benyttet til at indkredse støjproblemer og de situationer, der skal søges forbedret samt hvordan og hvornår Støjkortlægningen er udført harmoniseret med resten af EU og er derfor opgjort i 5 db intervaller over Lden = 55 db jf BEK717 og i de forskrevne højder på 1,5 og 4 m over terræn Da kortlægningen er lavet på bygningsniveau betyder det at antallet af boliger i nedenstående tabel alle er henført til en støjbelastning i henholdsvis i 1,5 og 4 m over terræn Det vil sige, at det er de samme boliger som optræder i de to kolonner og der skal ikke adderes i de enkelte støjintervaller Vejle by Lden i 1,5m's højde Antal boliger db(a) db(a) db(a) db(a) 48 > 75 db(a) 0 Vejle by Lden i 4,0 m's højde Antal boliger db(a) db(a) db(a) db(a) 48 > 75 db(a) 0 Antal boliger med en beregnet støjbelastning i 2007 med ændringer i 2009 i de angivne beregningshøjder opdelt på 5 db intervaller: U:\HEFRE\Støj\Støjhandlingsplan 2010doc

11 9 Som det ses af tabellen stiger støjbelastningen typisk med beregningshøjden, idet evt overfladedæmpning eller skærmning er mindre effektiv, når modtagepunktet er højt placeret Til brug for handlingsplanen er kortlægningen efterfølgende opgjort i 1 db intervaller tilpasset den nye danske grænseværdi for vejtrafikstøj på Lden = 58 db(a) Denne opgørelse er baseret på støjkortlægningen, som har opgjort de støjbelastede boliger for hver 1 db over 58 db og ses af den efterfølgende tabel Vi har i den videre bearbejdning anvendt støjbelastningen i 4,0 m's højde som den mest repræsentative, da størstedelen af boligerne har mere end 1 etage For at kunne prioritere støjbekæmpelse benyttes ofte det såkaldte støjbelastningstal SBT Det anvendes også ved prioritering af nye vejprojekter SBT er en opgørelse af antal støjbelastede boliger, hvor der tildeles en vægtningsfaktor afhængigt af støjniveauet ved boligen Vægtningsfaktoren udtrykker, at støjens generende virkning øges med støjniveauet, og SBT giver på den måde et samlet, overskueligt mål for støjgenen og summerer tabellen over antallet af boliger, der er belastede med forskellige støjniveauer Højre kolonne i nedenstående tabel viser støjbelastningstallet SBT beregnet for Vejle Opgørelsen er lavet pr 1 db interval Udendørs støjbelastning Lden Antal boliger i 2007 udsat for støj i 4,0 m's højde over terræn SBT (antal boliger hvor beboerne føler sig stærkt generet af støj) i 4,0 m's højde 58 db db db db db db db db db db db db db db SUM 82 U:\HEFRE\Støj\Støjhandlingsplan 2010doc

12 10 Den mere detaljerede opgørelse af støjkortlægningen viser, at de fleste personer i Vejle by, som føler sig stærkt generet, bor i boliger med en støjbelastning på 61, 65, 66 og 71 db U:\HEFRE\Støj\Støjhandlingsplan 2010doc

13 11 43 Vejbelægninger En del af de nævnte vejstrækninger var inden kommunalreformen pr 1 januar 2007 administreret af Vejle Amt I nedenstående tabel ses typen af eksisterende belægninger samt årstallet for belægningen Vejbestyrelse og vejnummer Fra km til km Belægningstype Slidlag fra år Horsensvej SMA6 SRS 2006 Horsensvej AB 1995/1999 Skovgade AB før 1999 Vesterbrogade AB før 1999 Støjen der udsendes når et dæk ruller hen over en vejbelægning bestemmes både af dækkets beskaffenhed samt af vejbelægningen Vejbelægningens støjmæssige egenskaber har stor betydning for støjen inden for et interval på 6-7 db (+3 til -4 db) Vedligeholdelsestilstanden for en belægning har betydning for støjen Nedslidte og dårligt vedligeholdte belægninger kan ligeledes have et forhøjet støjniveau på omkring 2 db Støjen øges når belægningsoverfladen bliver mere ujævn pga stentab, revnedannelser og huller mv Brønddæksler og lignende kan øge støjniveauet yderligere Strækningen fra motorvejen og frem til Juelsmindekrydset (Horsensvej 516) er belagt med støjreducerende slidlag 44 Kommunale udgifter i et samfundsøkonomisk perspektiv Bekæmpelse af vejstøj kan kræve ekstra udgifter afhængig af hvordan man ønsker at støjdæmpe trafikstøjen, disse omkostninger skal ses i lyset af de sundhedsøkonomiske udgifter til medicin, lægebesøg og behandling på sygehus grundet følgesygdomme for udsættelse af støj Til samfundsøkonomisk vurdering er anvendt nøgletalskataloget 3 I forbindelse med regeringens vejstøjsstrategi i 2003 blev der udviklet et nyt dansk estimat 3 "Nøgletalskataloget- til brug for samfundsøkonomiske analyser på transportområdet, December 2004, revideret juni 2006" udgivet af Transport og Energiministeriet U:\HEFRE\Støj\Støjhandlingsplan 2010doc

14 12 Det bygger på antagelsen om, at de enkelte individer i befolkningen er villige til at betale for at undgå støjgener, og at denne betalingsvillighed kommer til udtryk i ejendomspriserne Ejendomme i mindre støjbelaste områder vil være dyrere end tilsvarende ejendomme i mere støjbelastede områder Forskellen anvendes efterfølgende som et estimat for støjomkostningen Her foruden regnes et tillæg for de indirekte samfundsøkonomiske tab i form af sygdom, tabt arbejdsfortjeneste mv Enhedsomkostninger for støj opgjort i kr pr SBT pr år (2003-prisniveau) Støjgeneomkostninger Helbredsomkostninger Omkostninger i alt Kilde: Nøgletalskataloget 2 I nøgletalskataloget er der angivet et interval på de totale omkostninger se nedenstående tabel U:\HEFRE\Støj\Støjhandlingsplan 2010doc

15 13 Lav Middel Høj Totale omkostninger Kilde: Nøgletalskataloget 2 Interval for skøn over totale omkostninger for støj opgjort i kr per SBT (2003 prisniveau) Tallene i nøgletalskataloget er i prisniveau 2003 og fremskrives den lave og den høje omkostning til 2008 prisniveau ved hjælp af nettoprisinddekset fra Danmarks statistik ligger enhedsomkostningen pr støjbelastede bolig i 2008 i intervallet fra: SBT pr bolig: kr Fra støjkortlægningen baseret på trafiktal for 2007 for Vejle by er støjbelastningstallet 82, hvilket svarer til en årlig udgift på mellem 1,5-5,4 millioner kr U:\HEFRE\Støj\Støjhandlingsplan 2010doc

16 14 5 Støjbekæmpelse 51 Eksisterende foranstaltninger Vejle Kommune har ikke tidligere - på en systematisk og prioriteret måde - gennemført støjbekæmpelse Denne handlingsplan beskriver derfor ikke de evt allerede gennemførte særlige foranstaltninger for at begrænse støjen langs de udvalgte vejstrækninger Støjbekæmpelse kan principielt sættes ind tre forskellige steder: Ved kilden, hvor lyden opstår fra vejbelægning, køretøjet, trafikmængderne og hastigheden Under lydens udbredelse i form af forskellige typer afskærmning Bagved skærmen vil støjen reduceres, mens støjen foran skærmen ikke reduceres Ved modtageren, i det her tilfælde boligen Støjen inden døre kan reduceres ved facadeisolation, støj på opholdsarealer vil dog ikke reduceres 52 Perioden Der er en række muligheder for at reducere støjen som det er beskrevet i nedenstående kilde Eksempler på effekten af forskellige støjreducerende tiltag Kilde: "Nye veje til støjbekæmpelse i byer" Rapport 295 fra Vejdirektoratet U:\HEFRE\Støj\Støjhandlingsplan 2010doc

17 15 Støjhandlingsplanen indeholder på denne baggrund følgende overvejelser: reduktion af trafikmængde og specielt tunge køretøjer om aften og natten reduktion af hastigheden ændret vejbelægning og ny fremtidig strategi for belægningsfornyelser; reduktionspotentiale på 2-4 db støjafskærmning, der lokalt kan give reduktioner forbedret lydisolation af boligfacader, som kan forbedre det indendørs niveau med op til 10 db eller mere 53 Den mulige støjreducerende effekt i 2013 Støjkortlægningen er gennemført ved beregning af støjudbredelsen med den af Miljøstyrelsen foreskrevne beregningsmetode Nord2000 Den samme metode er anvendt til at opgøre den forventede reduktion af antallet af støjbelastede personer og boliger, som de i afsnit 52 nævnte foranstaltninger kan medføre 531 En reduktion af trafikmængden Ved en reduktion af trafikmængden, specielt tunge køretøjer om aftenen og natten, kan man forvente 1-2 db, som vil betyde at det samlede SBT reduceres som angivet neden for U:\HEFRE\Støj\Støjhandlingsplan 2010doc

18 16 Udendørs støjbelastning Lden Antal boliger i 2007 udsat for støj i 4,0 m's højde over terræn SBT (antal boliger hvor beboerne føler sig stærkt generet af støj) i 4,0 m's højde 58 db db db db db db db db db db db db db db 0 0 SUM 68 Det skal dog bemærkes, at ved reduktion af trafikmængden på de kortlagte strækninger, vil trafikmængden stige på andre vejstrækninger og her skabe øgede støjgener og forringe trafiksikkerheden for bla de svage trafikanter Denne effekt kan ikke belyses, så længe det kun er de udvalgte vejstrækninger der er støjkortlagt Inden denne mulighed kan blive aktuel, skal der udarbejdes en handlingsplan for trafik og miljø i Vejle by, hvor der tages højde for trafikmængder, fremkommelighed, trafiksikkerhed og miljø, herunder støjgener Horsensvej som er indfaldsvej til Vejle by vil ikke være en strækning der oplagt til en reduktion af trafikmængden 532 Reduktion af hastigheden Hvis gennemsnitshastigheden på en strækning reduceres med 10 km/h vil støjen typisk falde 1-2 db Ændringen er uafhængig af trafikmængden Nedenstående tabel viser effekten af at reducere hastigheden med 10 km/h på kortlagte strækninger ned gennem Vejle by U:\HEFRE\Støj\Støjhandlingsplan 2010doc

19 17 Udendørs støjbelastning Lden Antal boliger i 2007 udsat for støj i 4,0 m's højde over terræn SBT (antal boliger hvor beboerne føler sig stærkt generet af støj) i 4,0 m's højde 58 db db db db db db db db db db db db db db 0 0 SUM 68 En reduktion af hastigheden skal ses i en lidt større sammenhæng, idet den vil kunne betyde øget trafik på det øvrige vejnet Det skal derfor medtages i overvejelserne, så det ikke forårsager støjgener eller forringer trafiksikkerheden andre steder En hastighedsændring vil kræve at vejprofilen ændres, for at man sikre at hastighedsbegrænsningen vil blive overholdt Det kan for eksempel ske ved indsnævring af kørebanen eller etablering af chikaner eller lignende hastighedsnedsættende foranstaltninger 533 Ændring af vejbelægning Ved ændring af vejbelægningen kan det forventes en støjreduktion på 2-4 db Nedenstående tabel viser antal støjbelastede boliger samt støjbelastningstallet ved at ændre til 4 db bedre belægning U:\HEFRE\Støj\Støjhandlingsplan 2010doc

20 18 Udendørs støjbelastning Lden Antal boliger i 2007 udsat for støj i 4,0 m's højde over terræn SBT (antal boliger hvor beboerne føler sig stærkt generet af støj) i 4,0 m's højde 58 db db db db db db db db db db db db db db 0 0 SUM 48 Støjreducerende vejbelægninger anvendes i flere europæiske lande heriblandt Holland Siden begyndelsen af 1990 erne har sådanne belægninger også været udviklet og testet i Danmark 4 Disse belægninger har et potentiale for støjdæmpning på bygader på op til 3-4 db Der findes 3 forskellige typer støjreducerende vejbelægninger: 1 Finkornede åbne tyndlagsbelægninger, som er en belægning med en meget jævn men alligevel åben overfladestruktur og en lille maksimal stenstørrelse på 6 mm 2 1-lag drænasfalt med et stort indbygget hulrum og en lille maksimal stenstørrelse på 8 mm 2 Erfaringerne hermed har været blandede De er ikke egnede på strækninger med lavere hastigheder end 80 km/h, fordi hulrummet stoppes til efter et par år 3 2-lags drænasfalt som er videreudviklet til at bevare den støjdæmpende effekt på bygader Det øverste lag virker som et filter for det nederste lag, der har et stort indbygget hulrum 2 Af nedenstående tabel ses en sammenligning af de tre belægningstyper 4 Udvikling af støjreducerende vejbelægninger til bygader >Statusrapport efter 3 års målinger, Hans Bendtsen og Lars Ellebjerg Larsen og Poul Griebe Rapport 4, 2002 Danmarks Transportforskning wwwvddk U:\HEFRE\Støj\Støjhandlingsplan 2010doc

21 19 Kilde: "Nye veje til støjbekæmpelse i byer, Rapport 295" af Vejdirektoratet Den sikkerhedsmæssige effekt er jf samme kilde vurderet at være neutral 5 Foruden de 3 ovenstående belægningstyper er der kommet en ny type slidlag på markedet, et støjreducerende slidlag (SRS) svarende til belægningen på den øverste del af Horsensvej En tynd belægning på 2-3 cm udført i et specielt designet asfaltmateriale med en relativ lille kornstørrelse (6 eller 8 mm) Den type fås i forskellige støjreducerende klasser Både drænasfalt og de støjreducerende slidlag holder kortere tid end standardasfalttyper I afsnit 43 ses de forskellige belægningstyper Fra motorvejstilkørslen og ud til Juelsmindekrydset er der i dag en SRS belægning På den strækning er dog højest to boliger der bliver berørt af støjen 534 Støjafskærmning Opsætning af støjskærme eller anlæg af jordvolde er et gennemprøvet og ofte anvendt virkemiddel til at begrænse støjen i forbindelse med nyt boligbyggeri eller anlæg og ombygning af veje Ved anvendelse af støjafskærmning med»realistiske«dimensioner er det muligt at opnå en dæmpning på op til 6-10 db Der kan opnås en større dæmpning ved at anvende meget høje skærme eller ved delvis overdækning af en vej Støjdæmpningen er meget afhængig af de lokale geometriske forhold Boliger i flere etager kræver høje skærme Dæmpningen kan beregnes med anvendelse af den nordiske beregningsmodel Jo tættere en skærm er placeret ved en vej jo 5 Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, Vejdirektoratet U:\HEFRE\Støj\Støjhandlingsplan 2010doc

22 20 større dæmpning opnås Støjskærme er store og markante konstruktioner i byrummet, som ses både fra vejsiden og fra boligbebyggelsen Det er derfor vigtigt, at lægge stor vægt på design og udformning af støjskærme Det er ligeledes vigtigt at inddrage beboerne i planlægningen af støjafskærmning På de kortlagte strækninger i Vejle by vil der på lokale steder være muligt at opsætte skærme, men i de fleste tilfælde vil en afskærmning skulle brydes ved indkørsler til boliger Det vil reducere skærmens effekt Mange af boligerne på den kortlagte strækning er i flere etager, hvilket vil kræve høje støjskærme Det er derfor vanskeligt at opsætte støjskærme En skærm langs vejstrækningen i Vejle anses derfor ikke for at være en realistisk mulighed 535 Lydisolation af boligfacader De støjmæssigt svage elementer i en facade er typisk vinduer, friskluftindtag, døre samt bygningernes tag Facadeisolering er en almindelig metode til at reducere støjen ved modtageren Dette kan udføres ved at udskifte glas eller vinduerne med særlige lydruder og opsætning af støjdæmpede friskluftventiler Altaner, der vender mod støjen, kan støjdæmpes ved at indkapsle altanen i glas, således at den fungerer som en form for udestue Dette vil ligeledes dæmpe støjen i rummene bag altanen Facadeisolering har den ekstra effekt, at det normalt også vil medføre energibesparelser pga bedre varmeisolering samtidig Der findes en del erfaringer fra støjpartnerskaber mellem boligejer/boligforeninger og de offentlige, hvor de offentlige dækker håndværkerudgifter fra % mens boligejere/boligforeninger betaler det resterende beløb Sådan en ordning er en mulig løsning for boliger, der ikke kan støjbeskyttes via andre tiltag Ordningen er beskrevet nærmere i feks "Støjisolering af boliger mod trafikstøj" fra Vejdirektoratet Støjdæmpning via facadeisolering vil kun reducere lyden i den enkelte bolig, det er derfor en forholdsvis dyr løsning og vil være aktuel ved de boliger, der ikke kan støjdæmpes på anden vis Bygningsreglementet har siden 1984 indeholdt bestemmelser, som skulle sikre, at boliger ikke blev opført i støjbelastede områder, det er derfor relevant at kende opførelsesåret, da boliger opført efter 1984 ikke som udgangspunkt bør være mål for yderligere lydisolation 54 Strategi efter 2013 Kommunen har på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til hvilke supplerende foranstaltninger der kan eller bør tages i anvendelse efter udløbet af denne støjhandlingsplan U:\HEFRE\Støj\Støjhandlingsplan 2010doc

23 21 I 2012 skal en ny støjkortlægning gennemføres omfattende alle vejstrækninger med mere end 8000 køretøjer i døgnet Det forventes, at denne kortlægning vil omfatte hele det overordnede vejnet U:\HEFRE\Støj\Støjhandlingsplan 2010doc

24 22 6 Omkostninger og cost-benefit analyse I henhold til afsnit 45 er enhedsomkostningen for støjbelastningstallet herunder fald i ejendomspriser og helbredsomkostninger i intervallet fra kr pr støjbelastningstal pr år Støjkortlægningen af strækningen i Vejle by viser et støjbelastningstal på 82, det vil medfører årlige omkostninger svarende fra 1,5-5,4 millioner kr, såfremt der ikke indføres støjdæmpende tiltag Vælges at udskiftet slidlaget med et SRS lag forventes en merpris på % set i forhold til et traditionelt slidlag Det skal her nævnes at SRS-belægninger kræver et jævnt og stabilt bitumineret underlag Prisniveauet afhænger af hvor stort et areal der skal udskiftes Priser på asfaltbelægninger afhænger meget af udbud og efterspørgsel samt oliepriser, og svinger fra landsdel til landsdel - afhængig af hvor langt der er fra asfaltværk til den aktuelle strækning En beregning af omkostninger vil kræve, at der indhentes et tilbud på en konkret vejstrækning En tyndlagsbelægning koster det samme som et traditionelt slidlag, men dæmper ikke så godt som en SRS-belægning Ved at ændre slidlaget til en SRS-belægning støjbelastningstallet falde fra 82 til 48 og dermed vil man opnå en årlig besparelse fra 0,6 til 2,2 millioner kr Der vil dog stadig være årlige omkostninger på 0,9-3,2 millioner kr pga fald i ejendomspriser og helbredsomkostninger Der er ikke udarbejdet omkostningsanalyser på de tiltag vedrørende ændring af trafikmængde- sammensætning eller ændring af hastigheden, da de ikke er relevant før det overordnede vejnet tages i betragtning U:\HEFRE\Støj\Støjhandlingsplan 2010doc

25 23 7 Kommunens indsats de næste 5 år Vejle Kommune vil, når belægningen - på de strækninger der er omfattet af støjhandlingsplanen - skal fornys, udlægge det nye slidlag med støjreducerende asfalt Der gennemføres systematiske trafiktællinger på vejene i Vejle Kommune og trafikudviklingen vurderes løbende på de større vejstrækninger I 2012 skal der foretages en udvidet støjkortlægning og handlingsplanen vil efterfølgende blive fornyet U:\HEFRE\Støj\Støjhandlingsplan 2010doc

26 24 8 Høring og opfølgning 81 Noter fra den offentlige høring Støjhandlingsplanen har været fremlagt i 8 uger frem til den 22 januar 2010 Der er indkommet 3 indsigelser til planen De har dog ikke givet anledning til ændringer U:\HEFRE\Støj\Støjhandlingsplan 2010doc

Hvidovre Kommune. Støjhandlingsplan 2013-2018 ( )

Hvidovre Kommune. Støjhandlingsplan 2013-2018 ( ) Hvidovre Kommune Støjhandlingsplan 2013-2018 ( ) 4990rap001, December 2013 Indholdsfortegnelse 1. Administrative bestemmelser 1 2. Resume af støjhandlingsplanen 1 3. Grænseværdier og samfundsøkonomiske

Læs mere

Støjhandlingsplan

Støjhandlingsplan Hvidovre Kommune Støjhandlingsplan 2010-2015 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 28 september 2010 Hvidovre Kommune Støjhandlingsplan 2010-2015 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 28 september 2010 Dokument nr

Læs mere

Støjhandlingsplan

Støjhandlingsplan ØU150310, pkt 0603 TMU-møde den 030310 Bilag til pkt 0601 Hvidovre Kommune Støjhandlingsplan 2010-2015 Forslag Januar 2010 ØU150310, pkt 0603 TMU-møde den 030310 Bilag til pkt 0601 Hvidovre Kommune Støjhandlingsplan

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Jørgen Jakobsen Miljøstyrelsen Støjen dræber! 200 500 mennesker dør tidligere end ellers på grund af støj fra vejene.

Læs mere

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30 N O T A T Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen November 2009 I henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. STØJNOTAT Projekt Støjberegning C.F. Richs Vej 103 Kunde TRESOR Property A/S Notat nr. 1100025914-1 Dato 2016-12-16 Til Andreas Grønbæk, TRESOR Property Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning

Læs mere

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Forord Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Planen skal gælde i 5 år. Støjhandlingsplanen

Læs mere

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ MÅLESTOK FOR VEJSTØJ Vejstøjniveauer angives i decibel db), og angives som L den, der er en fælles europæisk enhed for støj, som beskriver det gennemsnitlige støjniveau

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE. Maj 2009. 1955797-09_v1_Støjhandlingsplan for Guldborgsund kommune Maj 2009.DOC

STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE. Maj 2009. 1955797-09_v1_Støjhandlingsplan for Guldborgsund kommune Maj 2009.DOC STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE Maj 2009 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN 3 2 EN BESKRIVELSE AF DEN STØRRE VEJ, DER ER

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE. Juni 2009. Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 :

STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE. Juni 2009. Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 : STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE Juni 2009 Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 : Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN

Læs mere

Støjforureningen på Nørrebro

Støjforureningen på Nørrebro Støjforureningen på Nørrebro Kåre Press-Kristensen Civilingeniør, Ph.D. Det Økologiske Råd Baggrund Ca. 700.000 danske boliger er belastet med vejstøj over grænseværdien (58 db). Heraf er ca. 150.000 boliger

Læs mere

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc STØJHANDLINGSPLAN SILKEBORG KOMMUNE 21 CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING

Læs mere

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Trafikdage 23-24 august 2010 AALBORG Universitet Anbefaling fra

Læs mere

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Indlæg af Martin Kisby Willerup, Moe & Brødsgaard A/S, for Gladsaxe Kommune. E-mail: mkw@moe.dk Gladsaxe Kommune kortlagde i 2004 trafikstøjen langs alle veje i kommunen

Læs mere

Støjkortlægning efter tiltag

Støjkortlægning efter tiltag Støjkortlægning efter tiltag Støjskærme ved Birkedalshusene Støjvold øst for Hillerødmotorvejen Hastighedsreduktion Borgmester Jespersens Vej Kollekollevej (ét kørespor) Støjreducerende asfalt på Dele

Læs mere

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning.

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning. EksterntNotat Notat Støjhandlingsplan A/S Storebælts motorvejsstrækning I henhold til bekendtgørelse nr. 1309 af 21. december 2011: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN August 2013 Udgivelsesdato : 23. august 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 jernbane - endelig udgave.docx Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013 Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN April 2013 Udgivelsesdato : 16. april 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3

Læs mere

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Indledning Seacon A/S ved Stine Gro Jensen har bedt Viatrafik om at foretage støjberegninger ved etablering

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune Støjhandlingsplan En handlingsplan for større kommunale veje Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 1. Væsentlige punkter i planen... 4 2. Beskrivelse af de større veje der er taget

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé af støjhandlingsplanen 3 2. Det samlede byområde 3 3. De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag 3 4. Gældende

Læs mere

Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat

Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning... 3 2 Trafikstøjbelastning... 3 3 Støjgrænser... 4 4 Kilder til trafikstøj... 4 5 Støjbelastningstal (SBT)...

Læs mere

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 3. Beskrivelse af byområdet... 4 4. Retsligt grundlag og ansvarlige myndigheder... 4 5. Grænseværdier... 4 6. Resume af støjkortlægningen...

Læs mere

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.005.11 Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4...

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4... Page 1 of 1 From: Allan Jensen Sent: 11-05-2016 09:26:39 To: Morten Suhr Subject: Ringvejsstrækningen. Prioritering af indsatsen Follow Up Flag: Flag Status: Attachments: Opfølgning Red 1100014800-09-001-1-Prioritering

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere

Allerød Kommune. Støjkortlægning

Allerød Kommune. Støjkortlægning Allerød Kommune Støjkortlægning Marts 2009 Allerød Kommune Støjkortlægning Marts 2009 Ref 86511082 Støj(1) Version 2 Dato 2009-03-24 Udarbejdet af MDY, CM Kontrolleret af MDY Godkendt af CM Rambøll Danmark

Læs mere

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej Notat Udført af: Anne Lin Enggaard Notat 6 sider Bilag: 0 sider Uden forudgående aftale med Nordsjællands Akustik må denne rapport kun gengives i sin helhed Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune

for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Støjhandlingsplan for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 Resumé af støjhandlingsplan 5 Kortlagte større kommunale veje 6

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg.

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg. Notat Side 1 af 8 Til Til Kopi til Bering - Beder vejen Teknisk Udvalg Drøftelse På byrådsmødet onsdag d. 25. maj 2016 blev sag nr. 9 Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen, Endelig behandlet. Der

Læs mere

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN Til Greve Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Maj 2016 TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN TJØRNELYSKOLEN Revision 1 Dato 23-05-2016 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen Kontrolleret

Læs mere

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Juli 2007 Hvorfor tillæg til togstøjvejledningen? Miljøstyrelsen udsendte i 1997 en revideret udgave af vejledning om støj og vibrationer

Læs mere

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer.

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer. Civilingeniør Lone Reiff, Afdelingen for trafiksikkerhed og miljø, Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postbox 1569, 1020 København K, Tlf.: 33 93 33 38, Fax 33 93 07 12, E-mail: LRE@VD.DK Dette paper

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg. Vejdirektoratet. Teknisk notat. 1 Indledning. 2 Støjberegning

Indholdsfortegnelse. Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg. Vejdirektoratet. Teknisk notat. 1 Indledning. 2 Støjberegning Trafikudvalget 2009-10 TRU alm del Svar på Spørgsmål 1164 Offentligt Vejdirektoratet Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg Teknisk notat COWI A/S Odensevej 95 5260 Odense S Telefon 63 11 49 00 Telefax

Læs mere

Trafikstøjhandlingsplan 2009. Høje-Taastrup Kommune. Sag 2253594 dok. 2933937

Trafikstøjhandlingsplan 2009. Høje-Taastrup Kommune. Sag 2253594 dok. 2933937 Trafikstøjhandlingsplan 2009 Høje-Taastrup Kommune Sag 2253594 dok. 2933937 Indhold 1. Indledning 1.1 Resumé af trafikstøjhandlingsplanen 1.2 Offentlig høring 1.3 Hvad sker der fremadrettet 2. Vejtrafikstøj

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Til Randers Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Marts 2016 CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Revision 1 Dato 10-03-2015 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen

Læs mere

2. Stilleområder. 3. Lidt om støjhandlingsplaner

2. Stilleområder. 3. Lidt om støjhandlingsplaner Støjdirektiv, støjkortlægning og handlingsplaner Hanne Lylov Nielsen, Miljøstyrelsen 1. Rammer for støjkortlægningen i Danmark 2. Stilleområder 3. Lidt om støjhandlingsplaner 4. Perspektiver Støjkortlægning

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø. Den 4. september 2013.

Indstilling. Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø. Den 4. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø Den 4. september 2013 Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan 2013 Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Forslag til Støjhandlingsplan

Læs mere

Støjudfordringen i kommunen. Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune

Støjudfordringen i kommunen. Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune Støjudfordringen i kommunen Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune Støjproblemet i Københavns Kommune Støjniveau Boliger Andel > 70 db 5.000 2 % 65-70 db 31.000 11 % 60-65 db 49.000 17 % 55-60 db

Læs mere

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2 REGION HOVEDSTADEN SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter. : Søren Klitskov, Damolin A/S

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter. : Søren Klitskov, Damolin A/S Notat Vævervej 7 8800 Viborg Danmark T +45 8928 8100 F +45 8928 8111 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter 23. april

Læs mere

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER ON Arkitekter 29. april 2015 MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER Beregning af vejstøj PROJEKT Møllerens Hus, Rønde - Vejtrafikstøjberegninger ON Arkitekter Projekt nr. 220944 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

Støjreducerende vejbelægningers akustiske holdbarhed

Støjreducerende vejbelægningers akustiske holdbarhed Støjreducerende vejbelægningers akustiske holdbarhed Civilingeniør Jacob Storm Jørgensen jasj@ramboll.dk En støjreducerende vejbelægning har ikke den samme støjreducerende effekt i hele belægningens levetid.

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-260315. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel

Læs mere

Støjgener fra byveje og motorveje

Støjgener fra byveje og motorveje Støjgener fra byveje og motorveje Jakob Fryd, Vejdirektoratet Norsk Akustisk Selskap, Høstmøte 2016, Drammen Hvorfor er støjgeneundersøgelser interessante? 2. WHO s pyramide om sundhedsmæssige konsekvenser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet.

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet. Hørsholm Kommune Forlægning af Lågegyde Beregning af trafikstøj Miljømåling - ekstern støj Rapport Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

forslag for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune

forslag for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune forslag Støjhandlingsplan for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 Resumé af støjhandlingsplan 5 Kortlagte større kommunale

Læs mere

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING Notat N5.027.14 Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 06. oktober 2014 Vores reference: 35.5676.01

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Specialkonsulent Jørgen Jakobsen, Miljøstyrelsen (jojak@mst.dk) Abstract Miljøstyrelsen udsendte i juli 2007 den ny

Læs mere

Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007

Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007 Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 STØJGENER OG SUNDHEDSEFFEKTER 7 1.2 NATIONAL VEJSTØJSTRATEGI 8 1.3 STØJ OG HUSPRISER 8 1.4 STØJBEKENDTGØRELSEN

Læs mere

Støjhandlingsplan 2009-2013. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk mtf@albertslund.

Støjhandlingsplan 2009-2013. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk mtf@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Støjhandlingsplan 2009-2013 www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Titel: Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S Teknisk rapport nr.: 2012-24598-70-020

Læs mere

Rudersdal Kommune. Støjkortlægning og støjhandlingsplan

Rudersdal Kommune. Støjkortlægning og støjhandlingsplan Rudersdal Kommune Støjkortlægning og støjhandlingsplan December 010 Rudersdal Kommune Støjkortlægning og støjhandlingsplan for Kongevejen og Birkerød Kongevej December 010 Denne støjhandlingsplan er udarbejdet

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN April / 2010 Støjhandlingsplan Fredericia Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 2 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN

Læs mere

Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune

Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune 1 Indhold: Side Forord 3 Resumé 4 Veje der er omfattet af handlingsplanen 5 Lovgivning 6 Fakta om vejtrafikstøj 7 Støjgrænser 9 Sammenfatning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Region Nordjylland Støjberegning Nyt universitetssygehus, Aalborg SØ Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR VEJTRAFIKSTØJ - 09

HANDLINGSPLAN FOR VEJTRAFIKSTØJ - 09 SKANDERBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR VEJTRAFIKSTØJ - 09 0. Forord Den stigende trafik og omdannelsen af bynære arealer udgør en særlig udfordring for kommunens ønske om at begrænse de trafikskabte støjgener.

Læs mere

NYT OM STØJREDUCERENDE VEJBELÆGNINGER

NYT OM STØJREDUCERENDE VEJBELÆGNINGER NYT OM STØJREDUCERENDE VEJBELÆGNINGER Seniorforsker Hans Bendtsen Afdelingen for Trafiksikkerhed og Miljø Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1020 København K Tel: 33 93 33 38, Fax: 33 93 07 12 E-mail:

Læs mere

Støjberegningerne er udført for et scenarie: med ny jordvold i forlængelse af eksisterende vold, langs S-togs strækningen.

Støjberegningerne er udført for et scenarie: med ny jordvold i forlængelse af eksisterende vold, langs S-togs strækningen. NOTAT Projekt Støjnotat Lokalplanforslag for plejeboliger i Køge Nord Kunde Køge Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-07-14 (rev. 1 2015.08.21) Til Martin Peter Schmidt, Køge Arkitekterne a/s Henrik Paaske Kjer

Læs mere

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 328 Offentligt Dato 9. februar 2015 Sagsbehandler Jakob Fryd og Jens Foller Mail JAF@vd.dk/JFO@vd.dk Telefon Dokument 15/00993-1 Side 1/7

Læs mere

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet TC-100046 Rev.1 Sagsnr.: T201775 Side 1 af 14 + kortbilag 1-4 17. februar 2012 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45

Læs mere

2009/1 BSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017

2009/1 BSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 2009/1 BSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 30. oktober 2009 af Per Clausen (EL), Line Barfod (EL), Johanne Schmidt Nielsen (EL) og Frank

Læs mere

EVALUERING AF STØJPROJEKT I FOLEHAVEN. Støjprojektet er et pilotprojekt for et lokalområde på strækningen Folehaven

EVALUERING AF STØJPROJEKT I FOLEHAVEN. Støjprojektet er et pilotprojekt for et lokalområde på strækningen Folehaven EVALUERING AF STØJPROJEKT I FOLEHAVEN Støjprojektet er et pilotprojekt for et lokalområde på strækningen Folehaven December 2011 Indhold SAMMENFATNING... 3 1. BAGGRUND... 5 2. VIRKEMIDLER TIL STØJBEKÆMPELSE

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune Støjhandlingsplan En handlingsplan for større kommunale veje Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 1. Væsentlige punkter i planen... 4 2. Beskrivelse af de større veje der er taget

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ AARHUS KOMMUNE BERING-BEDER VEJEN AFKLARENDE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE TRAFIKSTØJ (FORSLAG A) ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Støjhandlings- plan 2010-2012

Støjhandlings- plan 2010-2012 Støjhandlingsplan 2010-2012 Herlev Kommunes Støjhandlingsplan 2010-2012 er udarbejdet i løbet af 2009-2010 af: Herlev Kommune, Teknisk Forvaltning, Park og Vej. Støjkortlægning 2007-2009, udvalgte beregninger,

Læs mere

1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4. 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5

1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4. 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5 Støjhandlingsplan 2013 indhold 0 Baggrund 3 1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5 3 Ansvarlige myndigheder og retligt grundlag 6 4 Alle gældende

Læs mere

Tilskud til forsøgsprojekter, der mindsker støjbelastning fra trafikken, og som har medfinansiering fra kommune og borgerne.

Tilskud til forsøgsprojekter, der mindsker støjbelastning fra trafikken, og som har medfinansiering fra kommune og borgerne. Bilag 1 Hvordan søger man Tilskud til forsøgsprojekter, der mindsker støjbelastning fra trafikken, og som har medfinansiering fra kommune og borgerne. Ansøgningsfrist: 1. december 2005 (senere forlænget

Læs mere

Formålet med hæftet er at give interesserede borgere baggrund for at vurdere vejstøj i deres omgivelser.

Formålet med hæftet er at give interesserede borgere baggrund for at vurdere vejstøj i deres omgivelser. Side 1 af 17 Vejtrafik og støj - en introduktion Baseret på rapport 146 Resumé: Dette hæfte er en kortfattet introduktion til problemerne med støj fra vejtrafik og til arbejdet med bekæmpelse af disse

Læs mere

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Miljøcenter Roskilde Att: Hans Erling Jensen Randers, den 25. juni 2010 J. Nr ROS-432-00025 Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Ansøgning om lempelse

Læs mere

Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013

Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013 Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013 Rekvirent: Ballerup Kommune AV 1300/09. Revision 4 Sagsnr.: A581030 Side 1 af 27 12. februar 2009. Revideret 29. maj 2009 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet.

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. 3.3 Jernbaner.qxd 19-12-2005 18:09 Side 1 Foto: Fyns Amt 3.3 Jernbaner Amtsrådets mål At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. At Odense-Svendborg

Læs mere

Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00

Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00 Vejtrafikstøj Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00 Michael Sørensen Adjunkt, civilingeniør Trafikforskningsgruppen ved AAU Ph.d.-studerende Michael Sørensen

Læs mere

Støjmæssig langtidseffekt af SRS-belægninger og noget om mindre støjende overfladebehandling. Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet

Støjmæssig langtidseffekt af SRS-belægninger og noget om mindre støjende overfladebehandling. Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Støjmæssig langtidseffekt af SRS-belægninger og noget om mindre støjende overfladebehandling Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Konklusioner Første generations støjreducerende SRS belægninger

Læs mere

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods Teknisk notat Danmark T +4 898 800 F +4 898 8 www.grontmij.dk CVR-nr. 48 N4.0. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. marts 0 Projekt:.4.0 Til Fra Vedlagt

Læs mere

KØGE KOMMUNE RINGVEJSSTRÆKNINGEN PRIORITERING AF SKÆRMSTRÆKNINGER

KØGE KOMMUNE RINGVEJSSTRÆKNINGEN PRIORITERING AF SKÆRMSTRÆKNINGER Til Køge Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 2016 Forslag til prioritering af de strækninger, der skal tildeles en støjskærm KØGE KOMMUNE RINGVEJSSTRÆKNINGEN PRIORITERING AF SKÆRMSTRÆKNINGER RINGVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Ny national kortlægning af vejstøj. Jacob Høj Tetraplan A/S

Ny national kortlægning af vejstøj. Jacob Høj Tetraplan A/S Ny national kortlægning af vejstøj Jacob Høj Tetraplan A/S Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2010 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings-

Læs mere

Tekniske løsninger. Vejtrafik og støj. Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Vejteknisk Institut

Tekniske løsninger. Vejtrafik og støj. Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Vejteknisk Institut Tekniske løsninger Vejtrafik og støj Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Vejteknisk Institut Luft og støjforurening i Danmark Arrangement på Christiansborg 16 nov. 2011 Støj i Vejdirektoratet Støjpolitik

Læs mere

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Jørgen Kragh a, Gilles Pigasse a, Jakob Fryd b a) Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, kragh@vd.dk, gip@vd.dk b) Vejdirektoratet, Vejplan- og miljøafdelingen,

Læs mere

Brøndby Kommune. Støjhandlingsplan

Brøndby Kommune. Støjhandlingsplan Brøndby Kommune Støjhandlingsplan August 2010 Brøndby Kommune Støjhandlingsplan August 2010 Denne støjhandlingsplan er udarbejdet af Rambøll for Brøndby Kommune Ref Version 2 9415016 Støjhandlingsplan

Læs mere

Teknisk Notat. Ballerup Kommune, Idékatalog til støjhandlingsplan. Rekvirent: Ballerup Kommune. AV 1277/09. Revision 2 Sagsnr.: A Side 1 af 22

Teknisk Notat. Ballerup Kommune, Idékatalog til støjhandlingsplan. Rekvirent: Ballerup Kommune. AV 1277/09. Revision 2 Sagsnr.: A Side 1 af 22 Teknisk Notat Ballerup Kommune, Idékatalog til støjhandlingsplan Rekvirent: Ballerup Kommune AV 1277/09. Revision 2 Sagsnr.: A581030 Side 1 af 22 15. maj 2009 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej

Læs mere

Notat. Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj

Notat. Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj Notat Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj Miljøteknologi J.nr. MST-5100-00020 Ref. JJ Dato: 5. februar 2010 Notatet beskriver hvordan en arbejdsgruppe med repræsentanter for Vejdirektoratet

Læs mere

LOKAL STØJHANDLINGSPLAN FOR FOLEHAVEN. - et pilotprojekt om begrænsning af støj i et boligområde

LOKAL STØJHANDLINGSPLAN FOR FOLEHAVEN. - et pilotprojekt om begrænsning af støj i et boligområde LOKAL STØJHANDLINGSPLAN FOR FOLEHAVEN - et pilotprojekt om begrænsning af støj i et boligområde APRIL 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 PLANENS INDHOLD OG TILBLIVELSE 4 TRAFIK OG STØJ I FOLEHAVEN 6 STØJKORTLÆGNING

Læs mere

EU-støjkortlægning 2007 Større veje Vallensbæk Kommune

EU-støjkortlægning 2007 Større veje Vallensbæk Kommune Projektrapport EU-støjkortlægning 2007 Større veje Vallensbæk Kommune Projekt Støjkortlægning Københavns omegnskommuner Rapport 81-02517-B Opgaveansvarlig Torben Astrup Frederiksberg 30-01-2009 ÅF-Ingemansson

Læs mere

Virkemidler og samfundsøkonomiske beregninger i Vejstøjstrategien

Virkemidler og samfundsøkonomiske beregninger i Vejstøjstrategien Virkemidler og samfundsøkonomiske beregninger i Vejstøjstrategien Mads Paabøl Jensen, COWI A/S Indledning Baggrund Regeringen nedsatte i maj 2002 en tværministeriel Vejstøjgruppe som fik til formål at

Læs mere

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 Støjhandlingsplan Jf. bekendtgørelse nr. 1309 af 23.12.2011 Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 21. marts 2013 MS-x-TRM-GEN-0112 Version

Læs mere

1 Indledning. 2 Introduktion til støj

1 Indledning. 2 Introduktion til støj AALBORG KOMMUNE EU-kortlægning af støj fra vejtrafik i Aalborg byområde STØJKORTLÆGNING JUNI 2012 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Perspektiv nr. 12, Kortlægning af trafikstøj. Jakob Høj, Civilingeniør, trafikplanlægger, Tetraplan A/S

Perspektiv nr. 12, Kortlægning af trafikstøj. Jakob Høj, Civilingeniør, trafikplanlægger, Tetraplan A/S Kortlægning af trafikstøj Jakob Høj, Civilingeniør, trafikplanlægger, Tetraplan A/S Perspektiv nr. 12, 27 Støj er en miljøfaktor, som påvirker et stort antal mennesker. Mange danskere er generet af støj

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 99 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 99 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 99 Offentligt Til medlemmerne af Transport- og Bygningsudvalget Notat om manglende støjskærm ved Motorring 3 Rødovre Kommune Materiale forud for

Læs mere

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding. Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding. Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej Holstebromotorvejen Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej Deltagere 2 Projektleder John Kjærsgaard Landinspektør Karin Møller- Clausen Ingeniør (projekt)

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013 Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup 0. Indledning Støjhandlingsplanen er baseret på støjkortlægningen fra 2006. Miljøstyrelsen

Læs mere

BEREGNINGER I FORBINDELSE MED VVM FOR LETBA- NENS 1. ETAPE I ÅRHUSOMRÅDET

BEREGNINGER I FORBINDELSE MED VVM FOR LETBA- NENS 1. ETAPE I ÅRHUSOMRÅDET Tog- og vejstøjsberegninger Bilagsrapport. VVM-redegørelse letbanens 1. etape i Århusområdet, august 2009 Sag nr. 13.969.00 TOG- OG VEJSTØJ BEREGNINGER I FORBINDELSE MED VVM FOR LETBA- NENS 1. ETAPE I

Læs mere

PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER OG EKSEMPLER STØJREDUKTION LANGS VEJE

PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER OG EKSEMPLER STØJREDUKTION LANGS VEJE PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER OG EKSEMPLER STØJREDUKTION LANGS VEJE VEJTEKNISK INSTITUT RAPPORT 189-2010 STØJREDUKTION LANGS VEJE Planlægningsværktøjer og eksempler Rapport 189-2010 FORFATTER: Hans Bendtsen ISBN

Læs mere