Ledelsens evaluering. af kvalitetsstyringssystemet for Natur- og Miljłomr det. December

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsens evaluering. af kvalitetsstyringssystemet for Natur- og Miljłomr det. December"

Transkript

1 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for Natur- og Miljłomr det 2010 December

2 Indhold 1. Form l 2. Analyse af resultaterne fra den interne og eksterne audit 3. Analyse af resultatet af brugertilfredshedsundersłgelser 4. Kvalitetsstyringssystemets funktion i forhold til lovgivningen og relationer til kvalitetspolitik og m l 5. Status for korrigerende og forebyggende handlinger 6. Status for opfłlgning p ledelsens beslutning om forbedringer / ndringer i Den systemansvarliges forslag til ledelsen om forbedringer af kvalitetsstyringssystemet. 8. Supplerende bem rkninger. Bilag - Beslutningsreferat fra młde i Chefgruppen den 1. december 2010, - Beslutningsreferat fra Miljł og Teknik Udvalgsmłde den 16. december 2010 December

3 1. Form l Til brug for ledelsens evaluering er der udarbejdet en analyserapport med vurdering af overensstemmelse og effektivitet af systemet i forhold til Kvalitetsstyringsloven. Den systemansvarlige udarbejder hvert r en rapport, som omfatter resultat af interne og eksterne audits, herunder status for korrigerende og forebyggende handlinger. Rapporten skal tillige omfatte resultat af brugertilfredshedsundersłgelser, samt undersłgelser af, om systemet lever op til lovens krav og de fastsatte politikker og m l. Endvidere oplyses om forslag til forbedringer og opfłlgning p tidligere ledelsesbeslutninger. Et udkast til rapporten pr senteres, gennemg s og behandles p młde, hvor ledelsen og den systemansvarlige er til stede. Nłdvendige ndringer og tilfłjelser foretages. Herefter forel gges rapporten med ledelsens kommentarer og ndringer til endelig godkendelse i Miljł og Teknik Udvalget (MTU). N r MTU har godkendt rapporten betragtes den som v rende ledelsens rlige evaluering, og offentliggłres herefter. 2. Analyse af resultater for interne og eksterne audits Resultatet af de interne audits viser, at de auditerede har et godt kendskab til kvalitetsstyringssystemet og udviser engagement under audit. Den interne audit viser, at systemet er godt implementeret og den store opgave ligger nu i forankring af systemet. Der er en god ledelsesm ssig opbakning til systemet og generelt virker systemet egnet og effektivt i forhold til virksomhedens arbejdsopgave. Der er dog stadig plads til forbedringer af s vel de tv rg ende procedurer som fagprocedurerne. Der er gennemfłrt intern audit i september og oktober m ned Af auditrapporten fremg r det, at der er konstateret 5 stłrre afvigelser og 5 mindre afvigelser, samt foresl et 4 forbedringsomr de. Alle afvigelser er registreret i det nye system Request, som er en del af D4-systemet. Alle afvigelsesrapporter med accept fra Natur- og Miljłchef, Nels G. Markussen, sektionsleder Ulrik Mathiasen, gruppekoordinator Rikke Gilling og gruppekoordinator Ove Nłrgaard er registreret i Request og oversigt heraf er vedlagt som bilag. Den 2. november 2010 har DS Certificering foretaget ekstern audit af kvalitetsstyringssystemet. Ved ekstern audit konkluderes det: at systemet overholder kravdokumentationen. at systemdokumentationen er implementeret i tilfredsstillende omfang. at systemet generelt virker egnet og effektivt i forhold til virksomhedens forhold og anvendte processer. Ledende auditor fra DS Certificering bekr fter gyldigheden af Randers Kommunes certifikat nr og beskriver fłlgende positive ting, som blev fundet ved audit: Afvigelsessystemet Request er fint implementeret. God ledelsesm ssig opbakning. Affaldskontorets fokus p snitflader imellem afdelingerne. Virksomhedsgruppens gennemgang af fagprocedurerne med henblik p at kalibrere sagsbehandlingen. Grundige og informative interne audits. December

4 3. Analyse af resultater for brugertilfredshedsundersłgelser I 2010 har Affaldskontoret foretaget en brugertilfredshedsundersłgelse vedrłrende kommunens affaldsinformation til borgerne. Form let med undersłgelsen var at opn viden om borgernes kendskab og holdning til affaldsh ftet Exit. Undersłgelsen blev foretaget i uge 3 og 4 som telefoninterview med tilf ldigt udvalgte respondenter i Randers Kommune. Konklusion p undersłgelsen: Generelt bliver bladet Exit modtaget positivt af borgerne. Der er en forholdsvis hłj genkendelse og gemmev rdi af bladet. Det er fortrinsvis datoer og indsamlingsplaner borgerne słger og husker i bladet. Det kan v re problematisk, at borgerne skal finde mere information p internettet. De er m ske ikke helt klar til dette endnu. I den forbindelse skal det overvejes, om distriktsoversigten błr trykkes i bladet igen. 16 % har en negativ holdning til formatet p bladet, det er efter vores mening m ske mere et udtryk for tilv nning. Borgernes holdning til informationen og billedet af hvad de husker, tyder p en positiv indstilling til at sortere affald bedre og v re med til at sikre korrekt h ndtering og bortskaffelse. Affaldskontoret har taget udgangspunkt i resultatet af undersłgelsen i forbindelse med udarbejdelse af det nye affaldsh fte, som udkommer i uge 2 i I det nye affaldsh fte vil distriktsoversigten igen blive trykt i bladet. Den overordnede plan for hvordan og hvorn r brugertilfredshedsundersłgelsen skal gennemfłres, fremg r af rshjul for kvalitetsstyringssystemet i Randes Kommune. Af planen fremg r det, at: det er ledelsen, der udpeger emner til undersłgelser det er kvalitetsgruppen, der planl gger, igangs tter og lłbende har styring med undersłgelsen det er den systemansvarlige, der foretager analysen af undersłgelser 4. Kvalitetsstyringssystemets funktion i forhold til lovgivningen og relationer til kvalitetspolitik og m l Kvalitetsstyringssystemet best r af en kvalitetsh ndbog med en r kke procedurer, som tilsammen beskriver, hvordan kommunen vil sagsbehandle for at leve op til kvalitetspolitikken og -m lene. H ndbogen indeholder dels en overordnet beskrivelse af systemet samt en r kke procedurer, som tilsammen beskriver hvordan kvalitetsstyringssystemet fungerer, hvilke elementer systemet indeholder og fremgangsm den i forbindelse med driften af systemet. Derudover indeholder h ndbogen en r kke procedurer for sagsbehandlingen p de sagsomr der i natur- og miljładministrationen, som er omfattet af kvalitetsstyringsloven. H ndbogen er elektronisk og er tilg kvalitetsstyringssystemet. ngelig for samtlige de medarbejdere, som er omfattet af Kommunen har f et certificeret kvalitetsstyringssystemet i december Certificeringsfirmaets fłrste opfłlgnings-gennemgang af systemet er foretaget i november I n rmeste fremtid er det planlagt, at der til D4 installeres auto log in, s der er umiddelbar adgang til systemet via Broen.. December

5 5. Status for korrigerende og forebyggende handlinger Den interne audit p viste 5 stłrre og 5 mindre afvigelse, derudover er der fremlagt 4 forbedringsforslag. Afvigelser og forbedringsforslag har fłrt til fłlgende forbedringer af kvalitetsstyringssystemet, som enten er gennemfłrt eller under behandling Der skal udarbejdes procedurer for alle de sagsomr der, der er omfattet af kvalitetsstyringssystemet.. Organisationsplanen skal tilrettes. Det skal sikres, at konsulenter ikke h ndh ver lovgivning p lige fod med sagsbehandlere p omr det. Sikre lłbende tilretning af procedurer, herunder link til aktuelle dokumenter. Generelt skal der sikres bedre journalisering af dokumenter i Public. 6. Status for opfłlgning p ledelsens beslutning om forbedringer / ndringer i I forbindelse med ledelsens evaluering i 2009 blev der besluttet forslag til forbedringer af systemet. I 2010 er der foretaget fłlgende forbedringer: - der er sket opfłlgning p alle afvigelser fra certificeringsaudit i der er ikke lavet intern audit p alle de fagprocedurer der ikke auditeret p i 2009, da det er besluttet at flytte 3 omr der til audit i Idet det ved ekstern audit er accepteret, at den brugertilfredshedsundersłgelse der er foretaget p affaldsomr det er fuldt d kkende, har der ikke v ret brug for, at chefgruppen i 2010 udpegede emner til brug for en ekstra undersłgelse. - Brugere af systemet har modtaget undervisning i Request - Brugere af systemet har modtaget undervisning som redaktłr - Der er indfłrt kvartalsvis undervisning for nye medarbejdere - Administratorer har f et undervisning i Request - Kontaktgruppen har afholdt sit fłrste młde her er der sat rammer for młdeform 7. Den systemansvarliges forslag til ledelsen om forbedringer af kvalitetsstyringssystemet. Forslag til forbedringer i 2011: Opfłlgning p afvigelser fra intern og ekstern audit i Desuden afholdes der ekstraordin r intern audit primo 2011 med fokus p journalisering. I 2011 błr der afholdes et tema młde for chefgruppen med henblik p revision af kvalitetspolitik og kvalitetsm l. Ledelsen błr i 2011 udarbejde plan for fremtidige brugertilfredshedsundersłgelser, herunder emner til undersłgelse, omfanget af undersłgelse, om der skal anvendes ekstern bistand til undersłgelsen. I den forbindelse kan det vurderet om aktiviteter i projekt F lles Fundament kan bruges i den forbindelse. I 2011 błr der laves undervisning i brugen af Flownet, s brugere af systemet kan bruge dette i D4. Behovet for om der błr uddannes flere auditorer fra kontaktgruppen błr overvejes, idet den systemansvarlige błr friholdes for planlagte intern audit (p n r audit af auditorer). P den m de vil der ikke kunne drages tvivl omkring audit af auditorer, da den systemansvarlige vil kunne p tage sig denne opgave og st for alle dagligdags afvigelser. Et alternativ kunne v re, at der laves samarbejde med en nabokommune omkring audit af tv rg ende procedurer. Ved arbejdsplanl gningen skal det sikres, at der er afsat fornłden tid og ressourcer til at medarbejderne kan medvirke til arbejdet i kvalitetsstyringsorganisationes enkelte funktioner. Desuden skal det sikres, at der er afsat fornłden tid til, at medarbejdere aktivt kan medvirke til at vedligeholde og forbedre dokumenter i systemet. December

6 Forslag til forbedringer i 2012: Vurdering af behovet for flere konkrete kvalitetsm l. Evt. overveje om nogle af handlingsplanerne for projekt F lles fundament kan bruges som fremtidige m l for den videre udvikling og forbedring af systemet. 8. Supplerende bem rkninger Systemet er godt implementeret og den store opgave ligger nu i forankring af systemet. I forbindelses med ledelsens evaluering af systemet skal der tages stilling til kvalitetsstyringssystemets effektivitet samt vurdering om forbedringer / ndringer og eventuelle beslutninger om: revision af kvalitetspolitikken, revision af kvalitetsm l, og periodisk revurdering af procedurer, vurdering af undersłgelses- og analyseresultater, som den systemansvarlige har rapporteret Desuden skal der tages hensyn til resultatet af ledelsesevalueringen i 2009 December

7 Bilag 1 Młdereferat chefgruppemłde den 1. december 2010 Ledelsens evaluering af analyserapport for kvalitetsstyringssystemet p natur- og miljłomr det Systemansvarlig Anja Fisker Jensen pr senterede og gennemgik udkast til Analyserapport for ledelsens evaluering Chefgruppen gennemgik analyserapporten, herunder resultat af intern og ekstern audit samt forslag til forbedringer af systemet. Konklusion: Brugertilfredshedsundersłgelse: Chefgruppen skal udpege emner til undersłgelsen for I den forbindelse skal den systemansvarlige frems tte forslag til emner, der kan undersłges, herunder ogs forslag til i hvilken form og hvem der kan st for styring af undersłgelserne. Brugertilfredshedsundersłgelsen skal t nkes sammen med F lles Fundaments handleplaner. Ledelsens evaluering: Chefgruppens konklusion indarbejdes i den endelige Analyserapport Ledelsens evaluering som bilag, der indstilles godkendt i miljł- og teknikudvalgets młde den 16. december December

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet

Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie G. Kristensen Natur & Miljø D 4646 4952 E ankr@lejre.dk Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen

Læs mere

Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010

Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010 Sagsnr.: 2007/02235 Dato: Februar 2010 Sag: Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010 Sagsbehandler: Mette Vestergaard Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem

Læs mere

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål

Læs mere

Styregruppen har ved et møde den 22. januar 2013 drøftet den systemansvarliges rapportudkast. Der var følgende kommentarer:

Styregruppen har ved et møde den 22. januar 2013 drøftet den systemansvarliges rapportudkast. Der var følgende kommentarer: Dato: 27-02-2013 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2012 Styregruppens kommentarer: Styregruppen har ved et møde den 22. januar 2013 drøftet den systemansvarliges rapportudkast. Der

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Personsagsomr det afventer en beslutning om strategi for ESDH p omr det. Direktionen forel sag herom i fłrste halvdel af 2009.

Personsagsomr det afventer en beslutning om strategi for ESDH p omr det. Direktionen forel sag herom i fłrste halvdel af 2009. Notat Forvaltning: Byr ds- og direktionssekretariatet Dato: 23. januar 2009 Dokumentnr.: 07/01923-339 Afsender: Słren Fonseca Pedersen Vedrłrende: Status for Public i Randers Kommune januar 2009 Notat

Læs mere

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune Screening af systemdokumentationen 11/8 2009 Skanderborg Kommune Auditteam: Ledende auditor Kim Hammersholt Hansen Underskrift: Formål: Vurdering af overensstemmelse og implementering af systemet i forhold

Læs mere

Analyserapport. inden sommerferien

Analyserapport. inden sommerferien 1/6 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringssystemet i Teknik og Miljø i Sønderborg Kommune. Rapporten danner grundlag for ledelsens evaluering. I 2012

Læs mere

Indsats og resultater som følge af Lejre Kommunes kvalitetsstyringssystem indenfor sagsbehandling på natur- og miljøområdet

Indsats og resultater som følge af Lejre Kommunes kvalitetsstyringssystem indenfor sagsbehandling på natur- og miljøområdet REDEGØRELSE Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie Geert Kristensen Natur og Miljø D 46464952 E ankr@lejre.dk Dato: 17-01-2012 Indsats og resultater

Læs mere

Ledelsens evaluering 2010

Ledelsens evaluering 2010 Ledelsens evaluering 2010 1. Indledning Ishøj Kommune har siden Kvalitetsstyringsloven med tilhørende bekendtgørelse (Lov nr. 506 af 7. juni 2006 og bek. nr. 661 af 14. juni 2006) ikrafttræden i 2006,

Læs mere

Udf rdiget af: Sonja Młgelsvang / Słren Kj r Vedrłrende: Redegłrelse for arbejde med Screenings-rapport i Błrn og familieafdelingen.

Udf rdiget af: Sonja Młgelsvang / Słren Kj r Vedrłrende: Redegłrelse for arbejde med Screenings-rapport i Błrn og familieafdelingen. Notat Forvaltning: Błrn og skole Dato: J.nr.: Br.nr.: 5. oktober Udf rdiget af: Sonja Młgelsvang / Słren Kj r Vedrłrende: Redegłrelse for arbejde med Screenings-rapport i Błrn og familieafdelingen. Notatet

Læs mere

Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen

Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen Indeholder Analyserapport nr. 2 Udarbejdet af: Hanne Bruun 07/2452 Ledelsens evaluering

Læs mere

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2011

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2011 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2011 Styregruppens kommentarer: Nærværende analyserapport er første udgave af Faxe Kommunes rapport vedr. ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet.

Læs mere

Aftale mellem Byr det og Randers Affaldsterminal 2011 og 2012

Aftale mellem Byr det og Randers Affaldsterminal 2011 og 2012 Aftale mellem Byr det og Randers Affaldsterminal 2011 og 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Form l med aftalen... 3 2. Politiske visioner, m l og krav... 3 Lovgrundlag...3 M lgruppe...3 Vision 2017...4 Politiske

Læs mere

Sundhedspolitikken udarbejdes i overensstemmelse med de rammer, der centralt er beskrevet for udarbejdelse af de nye politikker.

Sundhedspolitikken udarbejdes i overensstemmelse med de rammer, der centralt er beskrevet for udarbejdelse af de nye politikker. Notat Forvaltning: Dato: Sundhed og ldre J.nr.: 23. januar 2011 Br.nr.: Udf rdiget af: Sundhedsteam, konsulenter og Lene Jensen Vedrłrende: Ny sundhedspolitik for Randers Kommune Notatet sendes/sendt til:

Læs mere

Tilbud til borgere med kr. Evaluering af rehabiliteringstilbud i Rehabiliteringsenheden Randers Sundhedscenter

Tilbud til borgere med kr. Evaluering af rehabiliteringstilbud i Rehabiliteringsenheden Randers Sundhedscenter Tilbud til borgere med kr ft Evaluering af rehabiliteringstilbud i 2009 1 Baggrund for Tilbud til borgere med kr ft Der kan v re store fysiske, fłlelsesm ssige og sociale belastninger forbundet med en

Læs mere

August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse

August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse Maj 2014 august 2015 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet

Læs mere

Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet 2009. Frederikshavn Kommunes natur- og miljøadministration

Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet 2009. Frederikshavn Kommunes natur- og miljøadministration Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet 2009 Frederikshavn Kommunes natur- og miljøadministration 1 Indhold Baggrund for analyserapporten... 2 Resultater fra interne og eksterne audit... 2 Certificering...

Læs mere

Beretning for Borgerr dgiverens virksomhed for de fłrste 6

Beretning for Borgerr dgiverens virksomhed for de fłrste 6 Notat Forvaltning: Dato: 15. august 2011 Dokumentnr.: Borgerr dgiver Randers Kommune 11/004613-1 Afsender: Jesper Cortes Vedrłrende: Beretning for Borgerr dgiverens virksomhed for de fłrste 6 m neder Notat

Læs mere

Notat. Weborganisering. Portalkonceptet. Kommunikation 10/

Notat. Weborganisering. Portalkonceptet. Kommunikation 10/ Notat Forvaltning: Dato: 22. november 2010 Dokumentnr.: Kommunikation 10/003241-1 Afsender: Jan Hyldgaard Engrob Vedrłrende: Weborganisering Notat sendes/sendt til: Karen Balling Radmer Weborganisering

Læs mere

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet i 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Kvalitetspolitik 2. Kvalitetsmål 3. Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

Oversigt over forslag til forenklinger It-afdelingen

Oversigt over forslag til forenklinger It-afdelingen Oversigt over forslag til forenklinger It-afdelingen Igangv rende delprojekter: Forslag nr. Forslag Ansvarlig for forslaget Tidsplan Status Bem rkninger 16 Medarbejderdatabase (Kommunikation og information)

Læs mere

Notat. 30. juli Błrn og skole

Notat. 30. juli Błrn og skole Notat Forvaltning: Błrn og skole Dato: J.nr.: Br.nr.: 30. juli 2009 Udf rdiget af: Sonja Młgelsvang Vedrłrende: Analyse af omr det for udsatte błrn og unge Notatet sendes/sendt til: Błrn og skoleudvalget

Læs mere

Rehabilitering af hjertepatienter. Evaluering af tilbud i Rehabiliteringsenheden Randers Sundhedscenter

Rehabilitering af hjertepatienter. Evaluering af tilbud i Rehabiliteringsenheden Randers Sundhedscenter Rehabilitering af hjertepatienter Evaluering af tilbud i 2009 1 Baggrund Mange af de personer, der lever med hjerte-/karsygdom, har alvorlige fysiske, psykiske og sociale fłlger af sygdommen. Risikoen

Læs mere

Aftale med driftsafdelingen for 2009 og 2010

Aftale med driftsafdelingen for 2009 og 2010 2. januar 2009 Aftale med driftsafdelingen for 2009 og 2010 1. Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der skal indg s aftaler med alle aftaleenheder i Randers Kommune. De overordnede m l med

Læs mere

Aftale med Błrnecenter Randers 2013-2014

Aftale med Błrnecenter Randers 2013-2014 Aftale med Błrnecenter Randers 2013-2014 Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede m l med

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet tur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet tur- og miljøområdet Torvegade 74. 6700 Esbjerg Marts 2010 Sags id 2010-253 Analyserapport apport nr. 3 Kvalitetsstyringssystemet for na- tur- og miljøområdet Ledelsens evaluering for året 2009 Udarbejdet af Inken F. Nielsen

Læs mere

Auditrapport Kvalitetsstyringsloven

Auditrapport Kvalitetsstyringsloven Kvalitetsstyringsloven Opfølgningsaudit 2013 DS Certificering A/S Kollegievej 6 2920 Charlottenlund /Runetoften 14, 1 8210 Aarhus V Tlf.: +45 72 24 59 00 Fax: +45 72 24 59 02 Bemærkninger I henhold til

Læs mere

Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, Februar 2011

Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, Februar 2011 Sagsnr.: 2007/02235 Dato: Februar 2011 Sag: Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, Februar 2011 Sagsbehandler: Mette Vestergaard Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem

Læs mere

Aftale med de socialpsykiatriske bosteder for 2009/10

Aftale med de socialpsykiatriske bosteder for 2009/10 Aftale med de socialpsykiatriske bosteder for 2009/10 1. Form l med aftalen: Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen i 2009

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen i 2009 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen i 2009 1. Indledning Dette er Furesø Kommunes anden ledelsesevaluering af kvalitetsstyringssystemet jf. kvalitetsstyringsloven.

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Natur og Miljø Ledelsens Evaluering Sep. 2010 Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 00.15.12-P35-4-09 Ref.: Rikke Stilling

Læs mere

rdiget af: TR Vedrłrende: Analyse af omr det for udsatte błrn og unge samt omr det for błrnehandicap

rdiget af: TR Vedrłrende: Analyse af omr det for udsatte błrn og unge samt omr det for błrnehandicap Notat Forvaltning: Social og arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: 3. august Udf rdiget af: TR Vedrłrende: Analyse af omr det for udsatte błrn og unge samt omr det for błrnehandicap Notatet sendes/sendt til:

Læs mere

Der er lovkrav om ajourfłring af registre. Disse bruges i sagsbehandling og tilsyn.

Der er lovkrav om ajourfłring af registre. Disse bruges i sagsbehandling og tilsyn. Vandforsyning Beskrivelse af opgaven: Form let med opgaven er at sikre alle forbrugere en stabil forsyning med drikkevand af god kvalitet baseret p velegnede grundvandsressourcer. Desuden skal forsyningen

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

Ledelsens Evaluering 2009

Ledelsens Evaluering 2009 Greve Kommune har fra 1. januar 2007 indført et kvalitetsikringssystem i den kommunale natur- og miljøadministration. Det lovmæssige grundlag for systemet er lov nr. 506 af 7. juni 2006, Lov om et kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Orienteringsnotat vedrłrende tiltag p indkłbs- og udbudsomr det

Orienteringsnotat vedrłrende tiltag p indkłbs- og udbudsomr det Notat Forvaltning: konomi Dato: J.nr.: Br.nr.: Februar, 2011 Udf rdiget af: konomiafdelingen Vedrłrende: Orientering om tiltag p indkłbs- og udbudsomr det Notatet sendes/sendt til: Direktionen d. 24. februar

Læs mere

Bysekretariatet. Procesplan. Plan for udarbejdelse af Helhedsplan for Randers Nordby

Bysekretariatet. Procesplan. Plan for udarbejdelse af Helhedsplan for Randers Nordby Bysekretariatet Procesplan Plan for udarbejdelse af Helhedsplan for Randers Nordby 2013-2017 1 Indhold Indledning og baggrund...3 Helhedsplanens bidragsydere...3 Inddragelsesprocessen...3 Helhedsplanens

Læs mere

Ledelsens evaluering 2012

Ledelsens evaluering 2012 Opfølgning på sidste års ledelsesevalueringsrapport og fremtidige fokuspunkter I 2012 har fokus drejet sig om forenkling af kvalitetsstyringssystemet både antallet af procedurer som skal vedligeholdes,

Læs mere

1. Projektets titel og j. nr. Netv rk som udviklingsdynamo til virksomhedsdrevet udvikling p landet, j.nr

1. Projektets titel og j. nr. Netv rk som udviklingsdynamo til virksomhedsdrevet udvikling p landet, j.nr EVALUERING AF TILSKUD FRA VELF RDSMINISTERIETS LANDDISTRIKTSPULJE 1. Projektets titel og j. nr. Netv rk som udviklingsdynamo til virksomhedsdrevet udvikling p landet, j.nr. 2008-8338 2. Projektets form

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Torvegade 74. 6700 Esbjerg Marts 2011 Sags id 2011-743 Analyserapport nr. 4 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering for året 2010 Udarbejdet af Inken F. Nielsen Telefon

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato Kvalitetsstyringshåndbog for Natur og Miljøområdet Titel Nr. Udgave dato Skabelon til analyserapport til T-3 ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet og forebyggende handlinger til sikring af

Læs mere

Borgerr dgiver Randers Kommune

Borgerr dgiver Randers Kommune Borgerr dgiver Randers Kommune Beslutningsopl g udarbejdet af Byr ds- og direktionssekretariatet 31. august 2007. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for sagen s. 3 2. Terminologi og jura s. 3 3. Beskrivelse

Læs mere

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG, Kl. 08:00 Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang Medlemmer Henrik Boesen Jacob Preil Andersen Katrine Yde Thomsen Fraværende Side 183 Indholdsfortegnelse 120. Gennemgang

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Torvegade 74. 6700 Esbjerg April 2012 Sags id 2012-694 Analyserapport nr. 5 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering for året 2011 Udarbejdet af Inken F. Nielsen Telefon

Læs mere

Indkłbsstrategi Randers Kommune

Indkłbsstrategi Randers Kommune Indkłbsstrategi 2011-2013 Randers Kommune 1. Vision for indkłbsomr det i Randers Kommune 3 2. Indledning 3 3. Udfordringer p indkłbsomr det i dag: 4 4. Strategiens 3 hovedelementer 5 1. Generelle tiltag

Læs mere

I forbindelse med hłringen har forvaltningen modtaget fłlgende henvendelser:

I forbindelse med hłringen har forvaltningen modtaget fłlgende henvendelser: Notat Forvaltning: Dato: 15. februar 2010 Dokumentnr.: Miljł- og Trafik 09/007848-35 Afsender: Henning Jensen Vedrłrende: Forslag til Infrastrukturpolitik - hłring Notat sendes/sendt til: Miljł- og Teknikudvalget

Læs mere

Social udvalget 4.2 Tilbud til voksne med s rlige behov (handicap, misbrug og psykiatri)

Social udvalget 4.2 Tilbud til voksne med s rlige behov (handicap, misbrug og psykiatri) 1. Regnskabsresultatet Nedenst ende tabel viser, hvilke bevillingsomr der der er omfattet af bevillingen. Desuden vises regnskabsresultatet for 2011. Form l/ R 2010 Oprindeligt Till gs-overfłrt Korr. Regnskase

Læs mere

Norddjurs Kommune Randers Kommune Syddjurs Kommune. Notat. Vurdering af evt. muligheder for samarbejde p IT-omr det.

Norddjurs Kommune Randers Kommune Syddjurs Kommune. Notat. Vurdering af evt. muligheder for samarbejde p IT-omr det. Norddjurs Kommune Randers Kommune Syddjurs Kommune Notat Vurdering af evt. muligheder for samarbejde p IT-omr det. December 2010 1 1. Indledning Kommunaldirektłrerne i Norddjurs, Syddjurs, Favrskov og

Læs mere

Analyserapport. Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013

Analyserapport. Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013 Analyserapport Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013 Analyserapportens baggrund og proces Denne rapport er de systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringen i Teknik og Miljø. Rapporten danner

Læs mere

Sagen og som bilag til dagsordenspunktet om godkendelse af rsregnskaber

Sagen og som bilag til dagsordenspunktet om godkendelse af rsregnskaber Notat Forvaltning: Dato: 6. december 2010 Dokumentnr.: Miljł & Teknik 10/007578-2 Afsender: Mona Andersen Vedrłrende: notat over forhold der indstilles p talt ved at boligorganisationernes rsregnskaber

Læs mere

2. Allerede trufne beslutninger om overflytning af opgaver fra konomi

2. Allerede trufne beslutninger om overflytning af opgaver fra konomi Notat Forvaltning: Kultur og Borgerservice 3. juni 2010 (revideret 9. au- Dato: gust) J.nr.: Br.nr.: Udf rdiget af: Lone Beltoft Clausen Vedrłrende: Opgaver der kan flyttes til Borgerservice Notatet sendes/sendt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmłde

Referat af bestyrelsesmłde Randers Spildevand A/S Referat af bestyrelsesmłde Dato: 22. april Ref.nr.: 03/2010 Młdested: Vestergrave 30, młdelokalet Dato: 21. april klokkesl 13:00 t.: Indbudte: Jłrgen Bruno Andersen (bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Dette notat beskriver den konkrete udmłntning af kommunens kłrselskontor.

Dette notat beskriver den konkrete udmłntning af kommunens kłrselskontor. Notat Forvaltning: Błrn, Skole og Kultur : J.nr.: Br.nr.: 11. marts 2011 10/001138 Udf rdiget af: Bitten Laursen Vedrłrende: Kłrselskontor i Randers Kommune Notatet sendes/sendt til: Direktionen Udmłntningsplan

Læs mere

Audit rapport HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 INI 738381. Afdelingsadresser. Andre dokumenter. Auditorer.

Audit rapport HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 INI 738381. Afdelingsadresser. Andre dokumenter. Auditorer. Jørgen Fibigersgade 20, 9850 Hirtshals Afdelingsadresser Besøg udført i h.t. (standard navn) Kvalitetsstyringsloven 506 af 07.06.2006 Behrndt, Klaus (Lead auditor) Auditorer Andre dokumenter Gyldighedsområde

Læs mere

Notat. Brugerundersłgelser Randers Kommune 2007 2009. 14. juni 2011 11/003187

Notat. Brugerundersłgelser Randers Kommune 2007 2009. 14. juni 2011 11/003187 Notat Forvaltning: konomi Dato: J.nr.: Br.nr.: 14. juni 2011 11/003187 Udf rdiget af: Nils Hłgel, Svend Ladefoged og Annemette la Cour Vedrłrende: BRUGERTILFREDSHEDSUNDERS GELSER Notatet sendes/sendt til:

Læs mere

Godkendt Organisation, ansvar og beføjelser Procedure C. Chef for Vognladning produktion (Ledelsens repræsentant)

Godkendt Organisation, ansvar og beføjelser Procedure C. Chef for Vognladning produktion (Ledelsens repræsentant) Side 1 af 6 Organisation Organisationen af DanLinks kvalitetsstyringssystem i forhold til hele DSB gods organisation er fremhævet med gul baggrund på Bilag C.3. Det praktiske ansvar for kvalitetsstyringssytemet

Læs mere

Lokalt erhvervsklima Resultater for Randers

Lokalt erhvervsklima Resultater for Randers Notat Forvaltning: Erhverv & Udvikling Dato: J.nr.: Br.nr.: 1. september 2011 Udf rdiget af: Hanne Lykke Thonsgaard og Pernille Bouteloup Kofoed Vedrłrende: Resultater for Randers Kommune i DI erhvervsklima

Læs mere

Social og Arbejdsmarked 2011/12

Social og Arbejdsmarked 2011/12 Baggrund Hvad er baggrunden for at udarbejde en kanalstrategi? Handlingsplanen for kommunernes digitale strategi (fremover ben vnt FKH) er offentliggjort. Handlingsplanen indeholder 32 f lleskommunale

Læs mere

Af TDU Udarbejdet den 22.11.2011 Side 1 af 1

Af TDU Udarbejdet den 22.11.2011 Side 1 af 1 Kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Evalueringsrapport 2011 Af TDU Udarbejdet den 22.11.2011 Side 1 af 1 Indhold 1 Kvalitetsstyringssystemets tilstand og status...1 2 Ændringer...2

Læs mere

Projektbeskrivelse for. Affaldscenter rhus Ny ovnlinie 5

Projektbeskrivelse for. Affaldscenter rhus Ny ovnlinie 5 Projektbeskrivelse for Affaldscenter rhus Ny ovnlinie 5 November 2008 November 2008 Side 2 1. Resume AffaldVarme rhus planl gger en ny ovnlinie der skal st klar i 2015. Affaldsm ngderne til forbr nding

Læs mere

Visitationsprocedure og handleplansaftale vedr. bostłtte for s rligt udsatte borgere i Randers Kommune Jfr. SEL 85

Visitationsprocedure og handleplansaftale vedr. bostłtte for s rligt udsatte borgere i Randers Kommune Jfr. SEL 85 Visitationsprocedure og handleplansaftale vedr. bostłtte for s rligt udsatte borgere i Randers Kommune Jfr. SEL 85 Ved henvendelse vurderes hvilken m lgruppe pgl. borger tilhłrer og sagen placeres hos

Læs mere

Analyse- rapport 2010-11 Kvalitetsstyring i Natur- og Miljøadministrationen Thisted Kommune 7. november 2011

Analyse- rapport 2010-11 Kvalitetsstyring i Natur- og Miljøadministrationen Thisted Kommune 7. november 2011 Analyse- rapport 2010-11 Kvalitetsstyring i Natur- og Miljøadministrationen Thisted Kommune 7. november 2011 Vi skal lave faglig kvalitet effektivitet ensartethed for at sikre borgernes og virksomhedernes

Læs mere

Service Level Agreement (SLA) Standardaftale

Service Level Agreement (SLA) Standardaftale Service Level Agreement (SLA) Standardaftale Vedrłrende drift og support af IT-services mellem Randers Kommunes forvaltninger og institutioner og Randers Kommunes IT-afdeling Randers Kommune, Laksetorvet,

Læs mere

Vedrłrende regnskabs- og bogholderiopgaver har Norddjurs, Syddjurs og Randers kommuner deltaget i arbejdet.

Vedrłrende regnskabs- og bogholderiopgaver har Norddjurs, Syddjurs og Randers kommuner deltaget i arbejdet. Emne: Kommunalt samarbejde om regnskabs- og bogholderiopgaver Sagsbeskrivelse: Kommunaldirektłrerne i Norddjurs, Syddjurs, Favrskov og Randers kommuner har i efter ret 2010 besluttet at kigge p mulighederne

Læs mere

Screening af systemdokumentationen. 23. juni Thisted Kommune

Screening af systemdokumentationen. 23. juni Thisted Kommune Screening af systemdokumentationen 23. juni 2009 Thisted Kommune Ansvarlig: Jan Støttrup Andersen Underskrift: Formål: Vurdering af overensstemmelse og implementering af systemet i forhold til Lov nr.

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Ledelsens evaluering Ledelsens evaluering Status: Udarbejdet: Godkendt 04.03.2013 / Elise Baastrup Stilling (ebs) 04.03.2013 / Elise Baastrup Stilling (ebs) Deltagere: Elise Baastrup

Læs mere

Langeland Kommune. Ny skole som OPP. Bilag 5 - Krav til Skolen og Grunden ved Aftalens ordin re udlłb

Langeland Kommune. Ny skole som OPP. Bilag 5 - Krav til Skolen og Grunden ved Aftalens ordin re udlłb Langeland Kommune Ny skole som OPP Bilag 5 - Krav til Skolen og Grunden ved Aftalens ordin re udlłb September2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Aktivets tilstand ved ophłr...3 3. Lłbende tilstandsvurdering...3

Læs mere

LETT. Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 Kłbenhavn K. Vedrłrende Bent Jensens sikkerhedsgodkendelse

LETT. Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 Kłbenhavn K. Vedrłrende Bent Jensens sikkerhedsgodkendelse LETT POLITIETS EFTERRETNINGSTJENESTE DANISH SECURTY AND intelligence SERVICE Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 Kłbenhavn K Politiets Efterretningaljenaste KIausdabroeej I DK-2860 Słborg Telefon:

Læs mere

rdiget af: Anne-Mette Harbo Andersen og Jan Kjeldmann Vedrłrende: KMD-sag fremtidig organisering og praktisk vedligeholdelse af systemet.

rdiget af: Anne-Mette Harbo Andersen og Jan Kjeldmann Vedrłrende: KMD-sag fremtidig organisering og praktisk vedligeholdelse af systemet. Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: 29. marts 2011 Udf rdiget af: Anne-Mette Harbo Andersen og Jan Kjeldmann Vedrłrende: KMD-sag fremtidig organisering og praktisk vedligeholdelse

Læs mere

Notat. ttekamsanalyse. gning af eksisterende lejem l. R dhusservice. 22. juni 2011

Notat. ttekamsanalyse. gning af eksisterende lejem l. R dhusservice. 22. juni 2011 Notat Forvaltning: R dhusservice Dato: 22. juni 2011 Dokumentnr.: 11/001810-9 Afsender: Słren Fonseca Pedersen Vedrłrende: T ttekamsanalyse af ejendomme og lejem l: Afrapportering Notat sendes/sendt til:

Læs mere

Kommuneplan (styringsliste pr. januar 2010) Rev

Kommuneplan (styringsliste pr. januar 2010) Rev Kommuneplan 2009-13 (styringsliste pr. januar 2010) Rev. 140110 Nr. Opgave (jf. kommuneplan med vedtagne ndringsforslag m.m.) 1 Gyldig vedtagelse af kommuneplan 2009 Afklaring af procedure for gyldig vedtagelse

Læs mere

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Oktober 2010

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Oktober 2010 Projektbeskrivelse Form l og baggrund Randers Fjord har store naturm ssige v rdier, som udgłr et stort udviklingspotentiale. Derfor har Randers og Norddjurs Kommuner, LAG Randers, LAG Djursland, Visit

Læs mere

Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet

Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. Svendborg Kommune Centrumpladsen 7, 2. 5700 Svendborg Tlf. 62 21 19 04 Fax. xxxxxxxx www.svendborg.dk 2. maj 2012 Analyserapport for

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12. Ledelsessystemcertificering Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.2011 Audit 22. oktober 2014 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Sagsbehandling på

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet Ledelsesevaluering 2009 Analyserapport.

Kvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet Ledelsesevaluering 2009 Analyserapport. Kvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet Ledelsesevaluering 2009 Analyserapport. 1. Baggrunden for ledelsesevalueringen: Vordingborg Kommune er omfattet af lov om et kvalitetssystem for den

Læs mere

Rudersdal Kommunes Kvalitetsledelsessystem

Rudersdal Kommunes Kvalitetsledelsessystem Rudersdal Kommunes Kvalitetsledelsessystem Ledelsens evaluering 2014 Analyserapport og konklusion November 2014 Natur, Park og Miljø Indhold 1. Indledning...3 2. Væsentlige ændringer...3 3. Opfølgning

Læs mere

Ressourcebanken oprettes som en konkret udmłntning af omstillingspolitikken.

Ressourcebanken oprettes som en konkret udmłntning af omstillingspolitikken. Notat Forvaltning: Dato: 23. juli 2010 Dokumentnr.: Personale & HR afdelingen 10/004728-2 Afsender: Jenny Oostwouder Vedrłrende: Forslag til ressourcebank Notat sendes/sendt til: Omstillingspolitikken

Læs mere

Tekst sendes til i emnefeltet skrives til djłfbladet 16. januar 09.

Tekst sendes til i emnefeltet skrives til djłfbladet 16. januar 09. Notat Forvaltning: Personale og HR afdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 14. januar 2009 Udf rdiget af: Anne D. Iversen - Personale og HR Vedrłrende: Ans ttelse af sikkerhedsleder Notatet sendes/sendt til: Personale

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet og Syddjurs, Randers og rhus Kommune

Samarbejdsaftale mellem Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet og Syddjurs, Randers og rhus Kommune Samarbejdsaftale mellem Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet og Syddjurs, Randers og rhus Kommune Grundlag og overordnet vision Ifłlge Sundhedsloven er kommunerne tillagt en overordentlig stor

Læs mere

Jeg skal p vegne af Rungsted B delaug fremkomme med bem rkninger til Hłrs- Dir. tlf. 33 34 00 33 holm Kommunes oplysninger i de to breve.

Jeg skal p vegne af Rungsted B delaug fremkomme med bem rkninger til Hłrs- Dir. tlf. 33 34 00 33 holm Kommunes oplysninger i de to breve. - Statsforvaltningen Hovedstaden Borups Alle 177 Blok D -E 2400 Kłbenhavn NV Lett Advokatfirma R dhuspladsen 4 1550 Kłbenhavn V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 Iett@lett.dk www.lett.dk Deres j.nr. 2007-613/3

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud (beskyttet besk ftigelse) for borgere med udviklingsh mning

Kvalitetsstandard for dagtilbud (beskyttet besk ftigelse) for borgere med udviklingsh mning Kvalitetsstandard for dagtilbud (beskyttet besk ftigelse) for borgere med udviklingsh mning 1 Kvalitetsstandard for dagtilbud (beskyttet besk udviklingsh mning ftigelse) for borgere med Omr de Beskyttet

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud (aktivitets- og samv rstilbud) for borgere med udviklingsh mning

Kvalitetsstandard for dagtilbud (aktivitets- og samv rstilbud) for borgere med udviklingsh mning Kvalitetsstandard for dagtilbud (aktivitets- og samv rstilbud) for borgere med udviklingsh mning 1 Kvalitetsstandard for dagtilbud (aktivitets- og samv rstilbud) Omr de Aktivitets- og samv rstilbud til

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne Omr de og form l med indsatsen konomisk kompensation til borgere

Læs mere

Randers Kommune har i hłringsperioden for Natura 2000-handleplan for lborg Bugt, Randers og Mariager Fjord) f et 7 hłringssvar.

Randers Kommune har i hłringsperioden for Natura 2000-handleplan for lborg Bugt, Randers og Mariager Fjord) f et 7 hłringssvar. Bilag til dagsordenspunkt den 1-11-2012. Hłringssvar for N 14 lborg Bugt, Randers og Mariager Fjord Randers Kommune har i hłringsperioden for Natura 2000-handleplan for lborg Bugt, Randers og Mariager

Læs mere

Aftale mellem Byrådet og Kærsmindebadet

Aftale mellem Byrådet og Kærsmindebadet Aftale mellem Byr det og K 2011-12 rsmindebadet Indhold: 1. Form l med aftalen 2. Politiske visioner, m l og krav 3. K rsmindebadet hvem er vi? 4. M lene i aftalen 5. Opfłlgning p m lene 6. konomi 7. Gensidige

Læs mere

Notat. Social og Arbejdsmarked. 25. maj 2009. Stofmisbrugsbehandling

Notat. Social og Arbejdsmarked. 25. maj 2009. Stofmisbrugsbehandling Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Dato: 25. maj 2009 Dokumentnr.: 09/000049-4 Afsender: Rikke Hylleberg Clausen Vedrłrende: Rapport vedrłrende lokalef Stofmisbrugsbehandling llesskab mellem Alkoholbehandlingen

Læs mere

Strategi for kommunikation mellem kommunen og borgere, foreninger eller virksomheder 2011-2015. (udkast)

Strategi for kommunikation mellem kommunen og borgere, foreninger eller virksomheder 2011-2015. (udkast) Randers Kommune Strategi for kommunikation mellem kommunen og borgere, foreninger eller virksomheder (Kanalstrategi for Randers Kommune) 2011-2015 (udkast) 1. Hvad er en strategi for kommunikation mellem

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM INTERN AUDIT 2013

SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM INTERN AUDIT 2013 SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM INTERN AUDIT 2013 Skanderborg Kommune den 18. december 2013 Side 1 af 5 RAPPORT - intern audit uge 48-49, 2013 Intern audit 2013 på sagsbehandling på natur

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Retningslinjer for bogfłringsprocessen

RANDERS KOMMUNE. Retningslinjer for bogfłringsprocessen RANDERS KOMMUNE Principper for łkonomistyring Retningslinjer for bogfłringsprocessen Randers Kommunes arbejdsprocesser skal tilrettel gges effektivt og understłttes af IT hvor dette er hensigtsm ssigt.

Læs mere

Notat. Besłg fra Arbejdstilsynet, status efter 1. halv r maj Personale og HR

Notat. Besłg fra Arbejdstilsynet, status efter 1. halv r maj Personale og HR - 1 - Notat Forvaltning: Personale og HR Dato: J.nr.: Br.nr.: 27. maj 2010 Udf rdiget af: Kim Hornb k Vedrłrende: Sundheds - og sikkerhedsarbejdet Dagsorden sendes/sendt til: Hovedudvalget Besłg fra Arbejdstilsynet,

Læs mere

Psykiatriplan for Randers Kommune

Psykiatriplan for Randers Kommune Psykiatriplan for Randers Kommune Med fokus p fremtidens udfordringer og ny viden Procesplan Side 1 af 12 Psykiatriplan for Randers Kommune - Med fokus p fremtidens udfordringer og ny viden Procesplan

Læs mere

Frederiksberg Kommune har vedtaget følgende generelle kvalitetsmål for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet:

Frederiksberg Kommune har vedtaget følgende generelle kvalitetsmål for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet: Udarbejdet jf. kravene i: 5 i lov nr. 506 af 07/06 2006 Kvalitetsmål I det følgende er Frederiksberg Kommunes kvalitetsmål opstillet. Først præsenteres 5 generelle kvalitetsmål, hvorefter 4 udviklingsmål,

Læs mere

Oversigt over indkomne hłringssvar i forbindelse med Kulturpolitik Kultur- og fritidsafdelingen 25. august 2009.

Oversigt over indkomne hłringssvar i forbindelse med Kulturpolitik Kultur- og fritidsafdelingen 25. august 2009. Oversigt over indkomne hłringssvar i forbindelse med Kulturpolitik Kultur- og fritidsafdelingen 25.. Nr. Dato Afsender ResumØ Kulturforvaltningens forslag til indarbejdelse 1. 15. juni konomiudvalget Tiltr

Læs mere

Samtidig blev det besluttet, at kommunens łvrige betalinger skulle analyseres n med henblik p eventuel optimering.

Samtidig blev det besluttet, at kommunens łvrige betalinger skulle analyseres n med henblik p eventuel optimering. Notat Forvaltning: konomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 22. februar 2010 Udf rdiget af: Brian Hansen og Poul Hjłllund Vedrłrende: Optimering af ind- og udbetalinger Notatet sendes/sendt til: Direktionen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2009-12 Maj 2009 Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. 1.1 Indledning Udgangspunkt for strategien 1 1 1.2 M l og rammer for strategien 1 2. Visioner 2 3. 3.1 Indsatsomr der Digital

Læs mere

Kommissorium for indfłrelse af ESDH system p personsagsomr det

Kommissorium for indfłrelse af ESDH system p personsagsomr det Notat Forvaltning: Błrn, Skole og Kultur Dato: J.nr.: Br.nr.: 15. marts 2011 Udf rdiget af: Diana L bbert Pedersen (projektleder) Vedrłrende: Kommissorium for indfłrelse af ESDH system p personsagsomr

Læs mere

Ledelses evaluering 2010 Ledelsesevaluering nr. 3

Ledelses evaluering 2010 Ledelsesevaluering nr. 3 Ledelses evaluering 2010 Ledelsesevaluering nr. 3 Kvalitetsstyringssystemet for Natur og Miljøadministrationen Indeholder analyserapport nr. 3 Udarbejdet af: Christina Petersen maj 2011 07/2452 1/12 Ledelsesevaluering

Læs mere

Ledelsens evaluering 2010

Ledelsens evaluering 2010 Direktionen godkender den udarbejdede analyserapport for 2010. Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøadministratioennen er certificeret og i drift. Der er udfordringer med at få procedurerne ajourført,

Læs mere