Tillæg nr. 25. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Hjortmose, nord for Røgind

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg nr. 25. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Hjortmose, nord for Røgind"

Transkript

1 Tillæg nr. 25 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Hjortmose, nord for Røgind Ortofoto Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. juni 2014

2 Tillæg nr. 25 til Kommuneplan Ringkøbing- Skjern Kommune FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Hjortmose, nord for Røgind. Kommuneplantillægget består af: En redegørelse, der beskriver planens baggrund og formål. Bestemmelser med tilhørende kort, der regulerer rammerne for lokalplanlægningen. Retsvirkninger og klagevejledning. REDEGØRELSE Baggrund og formål Tillæg nr. 25 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune har til formål at tilvejebringe det overordnede planmæssige grundlag for Lokalplan nr Lokalplan nr. 365 udlægger et areal i det åbne land nord for Røgind og sydøst for No til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg. Lokalplanområdet er i dag ikke udlagt til formålet i kommuneplanen, og det er derfor nødvendigt med et kommuneplantillæg til at sikre den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen. Lokalplanområdet og rammeområdet er sammenfaldende. Området består af to områder, som i alt er ca. 37 ha, der fremstår som ubebyggede landbrugsarealer, hvilket området også er omgivet af. Solcelleanlægget placeres i tilknytning til et vindmølleområde, der er omfattet af Lokalplan nr. 283 og kommuneplanramme 00ta072. Med Tillæg nr. 25 udlægges to nye rammeområder, 00ta115 og 00ta117, som erstatter en mindre del af kommuneplanramme 00ta072. Området har vejadgang via de eksisterende veje Hjortmosevej og Novej. Området ligger udenfor kystnærhedszonen samt de i kommuneplanen udpegede bevaringsværdige landskaber, større uforstyrrede landskaber, kulturhistoriske bevaringsværdier og værdifulde kulturmiljøer. Området ligger indenfor et areal (Hjortmosen), der i kommuneplanen er udpeget med lokale geologiske bevaringsværdier og som værdigfuldt geologisk område. De lokale geologiske bevaringsværdier er områder, som har lokal og undervisningsmæssig betydning, og ligesom de nationale kystlandskaber, nationale geologiske interesseområder og geosites er registreret som værdifulde geologiske områder af Miljøministeriet i samarbejde med De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland. Hjortmosen er et sen- og postglacialt søbassin, hvor man kan studere aflejringsforhold og klimaudviklingen i senglacial og postglacial tid. Det er vigtigt, at der ikke sker yderligere afvanding, og at lagserien forbliver intakt. Generelle retningslinjer for placering af større tekniske (energi)anlæg i det åbne land I Tillæg nr. 22 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune fastlægges generelle retningslinjer og rammebestemmelser for større tekniske (energi)anlæg, herunder solcelleanlæg, i det åbne land. Rammebestemmelserne for det påtænkte solcelleanlæg ved Hjortmose er i overensstemmelse med de generelle retningslinjer og rammebestemmelser. Redegørelse for placering af solcelleanlæg i det åbne land I Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 er der ikke fastlagt nærmere ang. solenergianlæg, hvorfor der som supplement i juni 2013 er udsendt Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg. Jævnfør denne bør solenergianlæg i lighed med andre tekniske anlæg, som ikke er afhængig af en placering i det åbne land, placeres i tilknytning til byområder, jævnfør by- og landzoneprincipperne. Det er dog Naturstyrelsens vurdering, at der kan være konkrete tilfælde, hvor en bynær placering ikke er mulig, hvorfor der i planforslag for tekniske anlæg, som ønskes placeret i det åbne land, skal 2

3 Tillæg nr. 25 til Kommuneplan Ringkøbing- Skjern Kommune redegøres for den foreslåede placering, herunder hvorfor en placering i tilknytning til eksisterende byområder ikke er mulig i det konkrete tilfælde. I overensstemmelse med de statslige interesser i kommuneplanlægningen fastlægges der i Tillæg nr. 22 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune følgende generelle retningslinjer for placering af større tekniske (energi)anlæg: 1. Større tekniske (energi)anlæg, herunder solcelleanlæg, skal så vidt muligt placeres i eller i tilknytning til byområder. Ved placering i det åbne land skal dette så vidt muligt ske i tilknytning til eksisterende tekniske anlæg i det åbne land (f.eks. større vindmøller), gårdanlæg eller andre bebyggelser. 2. Anlæggene må som udgangspunkt ikke etableres, så de er meget synlige fra overordnede veje og stier eller fra rekreative støttepunkter som f.eks. p-pladser, friluftsfaciliteter, naturstier, overnatningspladser m.v. Retningslinje 1 sikrer, at større tekniske (energi)anlæg så vidt muligt placeres i eller i tilknytning til eksisterende byområder. Hvor dette ikke er muligt, er det af afgørende betydning for Ringkøbing-Skjern Kommune, at større tekniske (energi)anlæg placeres i tilknytning til andre tekniske anlæg. Dette for at minimere oplevelsen af et visuelt forstyrret landskab og for at sikre hel eller delvis anvendelse af allerede etablerede teknikhuse, tilslutning til el-nettet mv. Med retningslinjen sikres det, at spredt bebyggelse/anlæg i det åbne land hindres. Retningslinje 2 sikrer, at større tekniske (energi)anlæg placeres således, at de ikke skæmmer udsigten eller oplevelsen fra de områder, hvor mange mennesker færdes og/eller nyder deres fritids- og rekreative interesser. Det kan dreje sig om overordnede veje, rekreative stier, rastepladser, rekreative naturområder mv. Udover de statslige interesser og kommuneplanretningslinjerne er der anden lovgivning, der spiller ind i placeringen af solenergianlæg, herunder bl.a. Natura 2000-områder, grundvandsinteresser og kystnærhedsbestemmelser. Den foreslåede placering af et ca. 37 ha stort solcelleanlæg ved Hjortmose ligger i det åbne land. Den følgende redegørelse indeholder den planlægningsmæssige begrundelse for, hvorfor en bynær placering i det konkrete tilfælde ikke er mulig ud fra en afvejning ift. kommunens byområder (bymønster) samt funktionelle, æstetiske samt miljø- og naturmæssige hensyn: Afvejning ift. kommunens byområder Ringkøbing-Skjern Kommune er arealmæssigt Danmarks største kommune og en af de kommuner med den laveste befolkningstæthed. Ringkøbing-Skjern Kommune kan derfor karakteriseres som en landkommune. Kommunens største by Ringkøbing har indbyggere. De forholdsvis små bystørrelser er i sig selv en speciel udfordring i forhold til at kunne placere et solcelleanlæg på ca. 37 ha i eller i tilknytning til eksisterende byområder enten fordi byerne primært er bosætningsbyer, eller fordi byerne ikke rummer tilstrækkeligt med ledige arealer til erhverv eller tekniske anlæg. Desuden har mange af byerne ift. deres størrelse nået et mætningspunkt for udlæg af nye arealer i størrelsesordenen ca. 37 ha. Byerne er afhængige af anvendelser, som kan tilføre byerne liv og arbejdskraft. Derudover vil placering af solcelleanlæg på ca. 37 ha, i eksisterende byområder eller i tilknytning hertil, skabe en uhensigtsmæssig barriere mellem bymidten og andre bymidteafhængige anvendelser, som grundet en bynær placering af det påtænkte solcelleanlæg kan blive placeret i byernes periferi. Dette vil på sigt skabe en usammenhængende bystruktur præget af livløse solcelleområder og afkoblede byanvendelser. 3

4 Tillæg nr. 25 til Kommuneplan Ringkøbing- Skjern Kommune Flere af kommunens byområder er beliggende i kystnærhedszonen, herunder Hvide Sande og Ringkøbing. Kystnærhedszonen skal som udgangspunkt friholdes for byggeri og anlæg, som ikke er afhængig af kystnær placering. Det påtænkte solcelleanlæg på ca. 37 ha er ikke afhængigt af kystnær placering. Kommunens byer er i kommuneplansammenhæng udpeget som hovedcenterbyer, lokalcenterbyer og landsbyer. I den følgende gennemgang af kommunens byer tager afvejningen udgangspunkt i dels omfanget af det påtænkte solcelleanlæg, dels om anvendelsen til et teknisk anlæg er forenelig med ramme- og evt. lokalplanbestemmelser for udlagte, uudnyttede områder. Området Beliggenheden af kystnærhedszonen i Ringkøbing-Skjern Kommune. Det foreslåede område ligger udenfor kystnærhedszonen. Området Bymønsteret i Ringkøbing-Skjern Kommune. Kortudsnit fra kommuneplanen. 4

5 Tillæg nr. 25 til Kommuneplan Ringkøbing- Skjern Kommune Overordnet skal arealforbruget til byudvikling begrænses mest muligt i henhold til de statslige udmeldinger og jævnfør Cirkulære om varetagelse af de jordbrugsmæssige interesser under kommune- og lokalplanlægningen 4, stk. 1, nr. 2. Hovedcenterbyer I kommunen er der 4 hovedcenterbyer: Ringkøbing, Hvide Sande, Skjern-Tarm og Videbæk. Ringkøbing Ringkøbing by er en gammel købstad ved Ringkøbing Fjords nordøstlige ende. Byen har en meget velbevaret og enestående, gammel bymidte. Ringkøbing er kommunens største by med indbyggere. Byen har udviklet sig voldsomt arealmæssigt siden starten af 1970 erne og er i dag stort set udbygget inden for rammerne af Ndr. Ringvej. Ringkøbing har i nogle retninger begrænsede udviklingsmuligheder som følge af naturinteresser. Erhvervsmæssigt er byen præget af administration, handel, håndværk, uddannelsesinstitutioner, turisme og meget store erhvervsvirksomheder. Erhvervsområderne er primært lokaliseret i udkanten af byen mod øst ved overordnede færdselsårer. Erhvervsområdet øst for Ndr. Ringvej og nord for Herningvej vil udgøre det egentlige udbygningsområde til erhvervs- og industriformål i Ringkøbing i planperioden, mens erhvervsområderne langs Ndr. Ringvej og Holstebrovej primært er udlagt til mere serviceorienterede erhverv. Ringkøbing-Skjern Kommune har en forventning om, at en større del af erhvervsudviklingen vil rette sig mod mere it- og serviceorienterede erhverv (erhvervsservice) og såkaldte videnbaserede erhvervstyper. En gennemgang af de udlagte rammeområder til erhvervsformål i Ringkøbing viser, at der findes uudnyttede erhvervsarealer, som arealmæssigt kan rumme et solcelleanlæg på ca. 37 ha. Det drejer sig om 36er111 (ca. 40,6 ha) øst for Ndr. Ringvej. Rammeområde 36er111 er udlagt til lettere industri. Rammeområdet er ikke lokalplanlagt. Størstedelen af rammeområdet anvendes pt som udbringningsarealer for minkfarmen Elkjær. Ejeren af minkfarmen ejer den nordlige del af rammen og er ikke interesseret i at arealet anvendes til solcelleanlæg. Den sydlige del af rammeområdet anvendes pt til planteavl. Af hensyn til princippet om at byudvikle indefra og ud, vil det ikke være muligt at etablere et solcelleanlæg i den sydlige del af rammeområdet, da dette vil skabe et hul i bystrukturen. Samtidig kan det ikke afvises, at det påtænkte solcelleanlæg på ca. 37 ha vil være synligt fra Herningvej og en fremtidig omfartsvej. Placeringen vil således ikke være i overensstemmelse med kommuneplanretningslinje 1 (tillæg nr. 22). Etablering af et solcelleanlæg på ca. 37 ha vil således indebære, at der skal udlægges nye arealer til formålet i tilknytning til Ringkøbings eksisterende områder til erhvervsformål eller tekniske anlæg. Dette for ikke at skabe livløse områder ved boligområder. Muligheden for udlæg af nye arealer begrænses af planerne om en omfartsvej jf. by- og infrastrukturplanen nedenfor, naturinteresser og beliggenheden af påtænkte boligområder. Det påtænkte solcelleanlæg vil ikke kunne placeres i eller i tilknytning til Ringkøbing fordi: - Ringkøbing er beliggende indenfor kystnærhedszonen. - Rammeområdernes anvendelse ikke er forenelig med solcelleanlæg. - By- og infrastrukturplanen ikke vil blive efterkommet som hensigten. - Anvendelsen vil skabe livløse områder afkoblet fra øvrige byanvendelser. - Byen har begrænsede udviklingsmuligheder som følge af naturbeskyttelsesinteresser. 5

6 Tillæg nr. 25 til Kommuneplan Ringkøbing- Skjern Kommune By- og infrastrukturplan jf. Kommuneplan Rammeområder i Ringkøbing. Udsnit fra Plansystem.dk. Hvide Sande Hvide Sande er en kystby, der ligger midt på landtangen Holmsland Klit mellem Vesterhavet og Ringkøbing Fjord. Hvide Sande har ca indbyggere. Hvide Sande er i planlægningsmæssig henseende en samspilsramt kystby. Den samspilsramte kystby skal forstås ud fra de begrænsede muligheder for hensigtsmæssig byvækst, der følger af de mange beskyttelses- og fredningszoner og særlige planlægningszoner, der omgiver byen i forhold til havkysten, klitterne og fjordkysten. Det drejer sig om klitfredning, strandbeskyttelse og kystnærhedszone. Dertil kommer store og små områder, der er omfattet Naturbeskyttelseslovens 3. Erhvervsområderne er primært lokaliseret omkring havnen/slusen. En gennemgang af de udlagte rammeområder til erhvervsformål i Hvide Sande viser, at der ikke findes uudnyttede, udlagte erhvervsarealer, som arealmæssigt kan rumme et solcelleanlæg på ca. 37 ha. 6

7 Tillæg nr. 25 til Kommuneplan Ringkøbing- Skjern Kommune Etablering af et solcelleanlæg på ca. 37 ha vil således indebære, at der skal udlægges nye arealer til formålet i tilknytning til Hvide Sandes eksisterende områder til erhvervsformål eller tekniske anlæg. Dette for ikke at skabe livløse områder ved boligområder. Muligheden for udlæg af nye arealer begrænses af naturbeskyttelsesinteresser, eksisterende sommerhusområde både nord og syd for byen samt Hvide Sandes areal- og befolkningsmæssige størrelse til at kunne rumme et solcelleanlæg på ca. 37 ha. Det påtænkte solcelleanlæg vil ikke kunne placeres i eller i tilknytning til Hvide Sande fordi: - Hvide Sande er beliggende indenfor kystnærhedszonen. - Der ikke findes uudnyttede, udlagte erhvervsareal, som vil kunne rumme et solcelleanlæg på ca. 37 ha. - Byen ikke kan rumme udlæg af nye arealer til formålet på ca. 37 ha, da byen har begrænsede udviklingsmuligheder som følge af naturbeskyttelsesinteresser. Rammeområder i Hvide Sande. Udsnit fra Plansystem.dk. Skjern-Tarm Byerne Skjern og Tarm betragtes i kommuneplan- og byudviklingssammenhæng som et samlet byområde og har tilsammen ca indbyggere. Skjern og Tarm er begge kompakte og relativt velplanlagte byer, og de ligger på kanten af de store og attraktive naturområder i Skjern Å-dalen, der er udpeget som Natura område. Skjern-Tarm er beliggende udenfor kystnærhedszonen. Skjern-Tarm skal styrkes som hovedcenter for innovation, erhvervsmæssig viden, sundhed, uddannelse, sport, handel og den kommende Nationalpark Skjern Å. Byrådet lægger også vægt på, at service og kultur fortsat skal styrkes og udbygges. I kommuneplanens strukturplan for Skjern-Tarm er der indtegnet en fremtidig omfartsvej, som vil danne en naturlig afgrænsning af byområderne mod nord, øst og syd. Erhvervsområder er primært beliggende nordøst for Skjern mellem Holstebrovej og Arnborgvej samt nord for Tarm ved Åboulevarden/Nørremarksvej. 7

8 Tillæg nr. 25 til Kommuneplan Ringkøbing- Skjern Kommune En gennemgang af de udlagte rammeområder til erhvervsformål i Skjern-Tarm viser, at der ikke findes uudnyttede, udlagte erhvervsarealer, som arealmæssigt kan rumme et solcelleanlæg på ca. 37 ha. Etablering af et solcelleanlæg på ca. 37 ha vil således indebære, at der skal udlægges nye arealer til formålet i tilknytning til Skjern-Tarms eksisterende områder til erhvervsformål eller tekniske anlæg. Dette for ikke at skabe livløse områder ved boligområder. Muligheden for udlæg af nye arealer begrænses af planerne om en omfartsvej, naturinteresser (bl.a. Natura 2000-områder), skovrejsningsønsker og beliggenheden af eksisterende og påtænkte boligområder. Desuden vil udlæg af nye arealer til det påtænkte solcelleanlæg på ca. 37 ha i tilknytning til eksisterende områder til erhvervsformål eller tekniske anlæg skabe huller, da erhvervsområderne endnu ikke er udbyggede. Byudviklingen vil således ikke ske indefra og ud. Det påtænkte solcelleanlæg vil ikke kunne placeres i eller i tilknytning til Skjern-Tarm fordi: - Der ikke findes uudnyttede, udlagte erhvervsareal, som vil kunne rumme et solcelleanlæg på ca. 37 ha. - Byen har begrænsede udviklingsmuligheder som følge af naturbeskyttelsesinteresser og planer om en fremtidig omfartsvej. Strukturplan for Skjern-Tarm jf. Kommuneplan

9 Tillæg nr. 25 til Kommuneplan Ringkøbing- Skjern Kommune Natura 2000-områder ved Skjern-Tarm. Udpegning af områder med ønsket og uønsket skovrejsning omkring Skjern-Tarm. Videbæk Videbæk er den østligste af de fire hovedcenterbyer og har ca indbyggere. Byen er omkranset af to hovedtrafikårer, der danner en naturlig afgrænsning mellem by og land. På ydersiden af disse veje findes udpegede skovrejsningsområder. Videbæks bystruktur er karakteriseret ved en overordnet opdeling i en boligbydel mod vest med tilhørende offentlig og privat service, herunder detailhandel, og en erhvervsbydel mod 9

10 øst, der er afhængig af lokal arbejdskraft og derfor en bymidtenær placering. Bydelene er adskilt af den tidligere jernbane, der i dag fungerer som rekreativ stiforbindelse. Afgrænsning af byen og bystrukturen ønskes fastholdt af Byrådet, og intentionerne om en ny omfartsvej sydvest om byen vil medvirke til at understøtte denne klare afgrænsning mellem by og land. En gennemgang af de udlagte rammeområder til erhvervsformål i Videbæk viser, at der ikke findes uudnyttede, udlagte erhvervsarealer, som arealmæssigt kan rumme et solcelleanlæg på ca. 37 ha. Placeringen af et solcelleanlæg på ca. 37 ha vil således indebære ændring af det eksisterende plangrundlag eller indebære nye udlæg af arealer formålet i tilknytning til Videbæks eksisterende områder til erhvervsformål eller tekniske anlæg. Dette for ikke at skabe livløse områder ved boligområder. Muligheden for udlæg af nye arealer begrænses af planerne om en ny omfartsvej, skovrejsningsområder og ønsket om fastholdelse af det eksisterende bystrukturelle princip. Det påtænkte solcelleanlæg vil ikke kunne placeres i eller i tilknytning til Videbæk fordi: - Der ikke findes uudnyttede, udlagte erhvervsareal, som vil kunne rumme et solcelleanlæg på ca. 37 ha. - Byen har begrænsede udviklingsmuligheder som følge af planerne om en ny omfartsvej, skovrejsningsområder og ønsket om fastholdelse af det eksisterende bystrukturelle princip. Strukturplan for Videbæk jf. Kommuneplan Udpegning af områder med ønsket og uønsket skovrejsning omkring Videbæk. 10

11 Samlet vurdering af hovedcenterbyer Det vurderes på baggrund af ovenstående, at ingen af de 4 hovedcenterbyer vil kunne rumme det påtænkte solcelleanlæg på ca. 37 ha pga. beliggenheden indenfor kystnærhedszonen, mangel på uudnyttede erhvervsområder, behov for udlæg af nye områder til tekniske anlæg, bystrukturelle principper og/eller naturinteresser. Lokalcenterbyer Kommunen har 6 lokalcenterbyer. Lem er den største lokalcenterby både for så vidt angår indbyggere og udlagt erhvervsareal, og er den eneste lokalcenterby, som arealmæssigt vil kunne rumme et solcelleanlæg på ca. 9,1 ha. Lem Lem har ca indbyggere. Erhvervsområder er primært beliggende i den sydlige del af byen og vest for jernbanen. Der er således en klar opdeling af byens anvendelser. En gennemgang af de udlagte rammeområder til erhvervsformål i Lem viser, at der er findes uudnyttede erhvervsarealer, som arealmæssigt kan rumme et solcelleanlæg på ca. 9,1 ha. Det drejer sig om del af 27er021 (41,5 ha). Rammeområde 27er021 er udlagt til erhvervsformål såsom industri-, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder service og administration, samt særligt pladskrævende butikker og visse offentlige formål. Rammeområdet er omfattet af Lokalplan nr , hvor baggrunden var konkrete udvidelses- og beliggenhedsproblemer fra firmaerne Vestas og Hydromann. Placeringen af det påtænkte solcelleanlæg indenfor rammeområde 27er021 vil således begrænse udvidelsesmuligheder for to af kommunens største virksomheder. Samtidig vil det være nødvendigt for bygherre at erhverve arealer indenfor disse områder i modsætning til arealerne ved den påtænkte placering ved Hjortmose. Arealerne ligger i byzone, og de samlede udgifter til solcelleanlægget vil således blive fordyret ved at skulle erhverve byzonejord fremfor at anvende landzonejord. Placeringen af et solcelleanlæg på ca. 37 ha vil således indebære nye udlæg af arealer formålet i tilknytning til Lems eksisterende områder til erhvervsformål eller tekniske anlæg. Dette for ikke at skabe livløse områder ved boligområder. Eftersom restrummeligheden er betragtelig i forhold til Lems størrelse, vurderes det ikke som hensigtsmæssigt at udlægge nye arealer til det påtænkte solcelleanlæg. Det påtænkte solcelleanlæg vil ikke kunne placeres i eller i tilknytning til Lem fordi: - Det vil begrænse udvidelse og vækst for en af kommunens største virksomheder, hvilket ikke er af interesse for Ringkøbing-Skjern Kommune. - Solcelleanlægget vil indebære erhvervelse af dyrebar byzonejord. - Det er uforeneligt med arealanvendelser i udlagte erhvervsområder. - Byens betragtelige restrummelighed ikke bør øges. 11

12 Rammeområder i Lem. Udsnit fra Plansystem.dk. Øvrige lokalcenterbyer De øvrige lokalcenterbyer har ikke pt. tilstrækkeligt med udlagt, uudnyttet erhvervsareal. De vurderes derfor grundet deres størrelse både areal- og befolkningsmæssigt ikke at kunne rumme placeringen af solcelleanlæg på ca. 37 ha. Landsbyer (kommuneplanlagte) Kommunen har 31 rammelagte landsbyer. Den største landsby rent indbyggermæssigt er Borris med 803 indbyggere, mens der i denne landsby findes ca. 1,4 ha udlagt, uudnyttet erhvervsareal blandt landsbyerne. Stauning har med sine ca. 2,8 ha udlagt, uudnyttet erhvervsareal fleste ledige erhvervsarealer. Landsbyerne vurderes grundet deres størrelse ikke at kunne rumme placering af solcelleanlæg på ca. 37 ha hverken på eksisterende erhvervsarealer eller ved nyt arealudlæg i tilknytning til landsbyerne. Funktionelle hensyn Koncentration af tekniske anlæg Det påtænkte solcelleanlæg på ca. 37 ha vil blive placeret i tilknytning til et andet teknisk anlæg i form af vindmøller og på sigt et andet solcelleanlæg, når Lokalplan nr. 349 realiseres hvilket kan medføre flere synergieffekter. En koncentration af tekniske anlæg i det åbne land vil være i overensstemmelse med de overordnede land- og byzoneprincipper samt kommuneplanretningslinje 1 (se side 3) jf. Tillæg nr. 22. En koncentration af tekniske anlæg, som producerer vedvarende energi, kan medvirke til at øge bevidstheden om bæredygtig energiproduktion. I en tid hvor dette er af afgørende betydning for fremtidens energiforsyning og for kommunens Energi2020-vision, synes det at være af afgørende betydning, at bevidstheden omkring dette øges. Det påtænkte solcelleanlæg kan medvirke til at understøtte det allerede etablerede energicenter på Herningvej 117, hvor besøgende (foreninger, organisationer, skoler, institutioner, myndigheder, turister o.lign.) kan opleve en af landets største landbaserede vindmøllerparker og fremover også et større solcelleanlæg. I en tid hvor bæredygtig energiproduktion fra vedvarende energikilder er af afgørende betydning for fremtidens energiforsyning og for kommunens Energi2020-vision, synes det at være af afgørende betydning, at bevidstheden omkring dette øges, hvilket de to tekniske anlæg sammen med besøgscenteret vil medvirke til. Endeligt vil en koncentration af tekniske anlæg medvirke til at opnå mindst mulig forstyrrelse af landskabet (se argumentation nedenfor). 12

13 Genanvendelse af eksisterende strømforsyningsnet Samfundsøkonomisk er placeringen af to større solcelleområder ved Hjortmose og Nørhede vurderet som optimal, idet det eksisterende strømforsyningsnet bestående af et længere 10 kv kabel er ledigt ultimo 2013 som følge af, at der etableres nyt ledningsnet til at kunne aftage strøm fra 22 nye vindmøller à 3,3 MW, herunder ny 60/10 kv transformerstation (station Hjortmose) som alene kan håndtere strømmen fra vindmøllerne. Det eksisterende strømforsyningsnet kan fremadrettet transportere ca. 1/4 af produktionen fra to solcelleanlæg à ca. 16 MW. Den eksisterende 60/10 kv transformerstation ved Dangrønt (station Nørhede) vil kunne håndtere produktion fra det ene solcelleanlæg uden væsentlig ombygning. Det vil blive nødvendigt at foretage investeringer i det overordnede net på 150/60 kv transformerstationen ved Videbæk eller Lem, men det skal der uanset, hvor i forsyningsområdet anlægget måtte blive etableret. Den foreslåede placering er således funktionel mulig, idet det er muligt delvist at anvende det eksisterende strømforsyningsnet samtidig med, at solcelleanlægget vil blive placeret i tilknytning til et nyt vindmølleområde, et andet solcelleanlæg og andre tekniske installationer. Det nye besøgscenter under opførelsen i august/september 2013, mens de tre eksisterende vindmøller i Hjortmose nedtages. Æstetiske hensyn Placering udenfor landskabelige udpegninger Den foreslåede placering ved Hjortmose ligger udenfor kystnærhedszonen. Samtidig er området på ca. 37 ha beliggende udenfor de i kommuneplanen udpegede bevaringsværdige landskaber, større uforstyrrede landskaber, kulturhistoriske bevaringsværdier og værdifulde kulturmiljøer. Solcelleanlægget vil med den foreslåede placering således blive placeret i et område uden landskabelige udpegninger. 13

14 Foreslået placering af solcelleanlæg Udsnit af kort fra kommuneplanen. Megen beplantning, få naboer og koncentration af tekniske anlæg Rent visuelt vil landskabet ved Hjortmose ændre karakter fra landbrugsarealer i omdrift til at fremstå som arealer med et teknisk anlæg. Den foreslåede placering er dog præget af flere læbælter, som kan afskærme visuelt for anlægget på både korte og længere afstande. Lokalplanens krav om at etablere afskærmende beplantning omkring anlægget vil sammen med eksisterende beplantning understøtte, at solcelleanlægget ikke vil være meget synligt fra de overordnede veje eller fra rekreative støttepunkter i omgivelserne, hvormed der er overensstemmelse med kommuneplanretningslinje 2 (se side 3) jf. Tillæg nr. 22. Desuden vil solcelleanlægget blive oplevet fra et i forvejen teknisk præget landskab med vindmøller, luftledninger, andre solcelleanlæg o.lign. Især vindmøllerne vurderes at medføre en større visuel påvirkning af omgivelserne end det påtænkte solcelleanlæg. Koncentrationen af tekniske anlæg vil således medvirke til, at der opnås mindst mulig forstyrrelse af landskabet. Etableringen af et nyt, stort vindmølleområde har resulteret i, at området er præget af kun få nabobeboelser. Der vil således kun være få personer, som rent visuelt kan blive påvirket af det påtænkte solcelleanlæg. Det vurderes således, at det påtænkte solcelleanlæg på ca. 37 ha kan indpasses i det konkrete landsskabsrum ved Hjortmose. Det vurderes derfor, at placeringen ved Hjortmose er den mest optimale placering ud fra æstetiske hensyn. Miljø- og naturhensyn På den foreslåede placering ved Hjortmose findes hverken internationale eller nationale naturinteresser, som vil blive påvirket væsentligt af anlægget. Det vurderes samtidig at være en fordel i forhold til de særlige drikkevandsinteresser, der er ved den foreslåede placering (i modsætning til flere af kommunens byområder), at der med en ændret anvendelse fra landbrugsformål til teknisk anlæg sker en reduktion i udledningen af pesticider, kvælstof, nitrat osv. Afvejning ift. påtænkt placering Arealinteresser ifm. Lokalplan nr. 349 område til teknisk anlæg (solcelleanlæg), Nørhede/Hjortmose Lokalplan nr. 349, vedtaget den 12. november 2013, udlægger et område på ca. 26,5 ha, som mod nord afgrænses af et større vindmølleområde med 22 vindmøller, som er opstillet. Udlæg af et nyt område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg nord for Lokalplan nr. 349 er ikke muligt, idet der i forbindelse med Lokalplan nr. 283, område til vindmøller, blev tinglyst deklarationer om vingeoverslag og arbejdsarealer (se afgræns- 14

15 ning af lokalplanområder på side 6). Disse indebærer, at arealerne omkring vindmøllerne skal henligge til fri færdsel, hvilket ikke vil være tilfældet, hvis der er opstillet solcelleanlæg i modsætning til, hvis arealerne henligger som landbrugsjord. En placering nord for Lokalplan nr. 349 og 283 vil desuden konflikte med beliggenheden af hedearealer beskyttet af Naturbeskyttelseslovens 3, og placeringen af et solcelleanlæg indenfor disse arealer vil ikke medvirke til at værne om landets natur og miljø. En placering af det påtænkte solcelleanlæg syd for Lokalplan nr. 349 begrænses desuden af besøgscenteret. Yderligere solceller vil naturligvis medvirke til at understøtte besøgscenterets formål og funktion. Omvendt vil solcellerne blive placeret, så synligheden fra besøgscenteret vil være begrænset, idet udsigtsmulighederne er mod nord. Endeligt vil en placering syd for Lokalplan nr. 349 formentlig medføre, at det påtænkte solcelleanlæg vil være væsentligt synligt fra Herningvej, selvom det afskærmes med beplantning. Vest for Lokalplan nr. 349 findes Røgind Bæk, som er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens 3. Vandløbet vil grundet 10 m-bræmmer indebære, at det påtænkte solcelleanlæg ikke kan opstilles i et harmonisk mønster, det vil sige, at der vil fremkomme et ophold i solcelleanlægget. Lokalplan nr. 349 og dens omgivelser ligger indenfor oplande til meget sårbare Natura 2000-områder, mens dette ikke er tilfældet for arealerne omfattet af og ved Lokalplan nr Arealinteresser ved Lokalplan nr. 349 begrænser således muligheden for at udlægge endnu et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg i tilknytning hertil. Arealinteresser ved Lokalplan nr. 365 Lokalplan nr. 365 består af to arealer. Dette skyldes bl.a. ejerforhold. Desuden begrænses muligheden for at udvide det nordlige areal af enten ejerforhold eller et større kulturarvsareal. Desuden vil en udvidelse af det nordlige areal mod syd ikke være muligt grundet placeringen af vindmøller samt tinglyste vingeoverslag og arbejdsarealer omkring disse. Se også tidligere i redegørelsen ift. andre arealinteresser. Ejerforhold og landbrugsdrift Ansøger ejer arealerne, som Lokalplan nr. 365 omfatter. Arealerne omkring Lokalplan nr. 349 er ikke ejet af ansøger til Lokalplan nr. 365, og ejerne vil ikke nødvendigvis kunne undvære disse arealer i landbrugsdriften. I forhold til øvrige arealer ejet af ansøger, er netop disse arealer valgt, idet de ligger tættest på et andet teknisk anlæg (de 22 vindmøller) samt længst fra overordnede veje og andre naboer. Samlokalisering af tekniske anlæg og minimering af den visuelle dominans er således søgt imødekommet ved den påtænkte placering. Samtidig ligger de valgte arealer længst fra ansøgers svinebedrift på Novej 16. I forhold til udbringning af gødning og dyrkning af foder, er det mest hensigtsmæssigt af hensyn til eksempelvis transport, hvis afstanden mellem stalde og marker er så kort som muligt. Generelt er arealerne omkring Lokalplan nr. 283, 349 og 365 præget af sandede jorder, som følge af beliggenheden i et overgangslandskab mellem et storbakket morænelandskab fra næstsidste istid og et hedeslettelandskab. Mere specifikt er jorden omkring Lokalplan nr. 349 (rød afgrænsning på kortet nedenfor) en anelse bedre end arealerne, som Lokalplan nr. 365 omfatter. Af de arealer, som ansøger ejer, udlægges den ringeste jord til teknisk anlæg. Særligt det nordligste område giver generelt et lavt udbytte, da jorden her ikke kan vandes. 15

16 Jorden er inddelt i 8 jordbundstyper, hvor grovsandet jord er den ringeste type. Det er således ikke mærkeligt, at arealerne syd og øst for Lokalplan nr. 349 i kommuneplanen er udpeget som særlig værdifuld landbrugsjord. Selvom arealer anvendt til solcelleanlæg kan tilbageføres og retableres til landbrugsformål efter endt drift, er det vurderet, at der ikke bør inddrages større arealer udpeget som særlig værdifuld landbrugsjord end højst nødvendigt. Desuden bør anvendelse af de bedre jorder til ikke jordbrugsmæssig anvendelse begrænses mest muligt af hensyn til at skabe en bæredygtig udvikling. På baggrund af ejerforhold og overordnede hensyn til jordbrugserhvervet, vurderes den påtænkte placering som værende den bedst egnede til det påtænkte solcelleanlæg. Overgangsordning for pristillæg Efter vedtagelsen af lov nr af 23. december 2012 kontaktede ansøger en solcelleforhandler med henblik på at etablere et solcelleanlæg med mulighed for pristillæg. Der blev indgået kontrakt og anmeldt solcelleanlæg til RAH den 27. februar Den 20. marts 2013 fremsatte regeringen forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, som blev endeligt vedtaget den 28. juni Loven indeholder en overgangsordning for solcelleanlæg, såfremt de opfylder to kriterier. Det påtænkte solcelleanlæg opfylder begge kriterier, idet 1) ejeren har indgået bindende og ubetinget aftale om køb af solcelleanlægget senest den 20. marts 2013 og 2) netvirksomheden har modtaget anmeldelse af anlægget med henblik på registrering. Købsaftalen og anmeldelsen er begrænset til en nærmere angivet placering, som i dette tilfælde er sammenfaldende med Lokalplan nr Såfremt andre arealer til det påtænkte solcelleanlæg skal findes og erhverves, vil det indebære, at ejer ikke kan opfylde kriterierne for overgangsordningen, og dermed fjernes incitamentet til at etablere solcelleanlægget. Dette vil medføre, at incitamentet til at fremme vedvarende energikilder i energiforsyningen reduceres, hvilket ikke vil understøtte Planlovens formål om, at samfundsudviklingen skal ske på et bæredygtigt grundlag. På baggrund af kriterierne for opfyldelse af overgangsordningen vil det påtænkte solcelleanlæg ikke kunne placeres på andre arealer end omfattet af Lokalplan nr Samlet vurdering af placeringen Det vurderes på baggrund af den samlede redegørelse, at det påtænkte anlæg på ca. 37 ha ud fra en afvejning ift. kommunens byområder, kommuneplanens retningslinjer og ud fra funktionelle, æstetiske og miljømæssige hensyn bør indpasses ved den foreslåede placering ved Hjortmose i det åbne land, da dette er den mest optimale placering for et solcelleanlæg på ca. 37 ha. Udlæg af yderligere arealer til solcelleanlæg i tilknytning til Lokalplan nr. 349 vil ikke være optimal, idet ejerforhold, vingeoverslag/arbejdsarealer, krav til overgangsordning og særligt værdifulde landbrugsområder begrænser denne mulighed. 16

17 Omfanget af Lokalplan nr. 365 som ét område fremfor to områder begrænses af ejerforhold, vingeoverslag/arbejdsarealer, krav til overgangsordning og et større kulturarvsareal. På denne baggrund vurderes den foreslåede placering af Lokalplan nr. 365 ved Hjortmose i to områder som den bedst mulige placering. Grundvand Området ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), men uden for nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder mht. nitrat (ION). Ifølge den statslige udmelding til vandplanernes retningslinje 40 og 41 skal OSD jf. trin 1 så vidt muligt friholdes for byudvikling eller ændret anvendelse. Dog kan der planlægges for bl.a. mindre grundvandstruende virksomheder og anlæg, hvis alternative placeringer og planlægningshensyn afvejes. Solcelleanlæg vurderes i den henseende at være et mindre grundvandstruende anlæg, da solcelleanlæg ikke udgør en væsentlig risiko i forhold til grundvandsinteresserne. Dette skyldes, at de ikke indeholder mobile forureningskomponenter, og fordi rengøring ikke må ske med rengøringsmidler, da det vil ødelægge solcellerne. Græslignende beplantning mellem solcellepaneler vil dog skulle holdes nede for at undgå skyggevirkninger. Ringkøbing-Skjern Kommune opfordrer til, at denne vedligeholdelse sker mekanisk med maskiner eller dyr (får) fremfor med kemiske bekæmpelsesmidler. Omvendt kan solcelleområde vurderes at være mindre grundvandstruende end den hidtidige anvendelse til markdrift. Solcellepanelerne placeres på stativer, hvilket indebærer, at der kun sker en ubetydelig grad af befæstelse i området. Regnvand vil fortsat have mulighed for at nedsive lokalt mellem og under solcellepaneler. Det vurderes på denne baggrund, at hverken kvaliteten eller kvantiteten af grundvandsressourcen vil blive påvirket væsentligt af områdets ændrede anvendelse til teknisk formål i form af solcelleanlæg. I Redegørelsesrapport til Kommuneplan for byudvikling i OSD, indvindingsoplande og NFI er der redegjort for bl.a. kommunens generelle forsyningssituation og sammenhængen til statens vandplaner. Der er ikke udarbejdet indsatsplan for vandværkerne og deres indvindingsoplande nær området. Baggrunden for områdets placering indenfor OSD skal ses i relation til øvrige statslige udmelding om placering af tekniske anlæg ved byområder, alternativt ved øvrige tekniske anlæg. Området er primært grundet det arealmæssige omfang ikke fundet egnet til at være placeret ved kommunens byområder. Udvidelse af flere af kommunens byområder vil i øvrigt ske indenfor OSD jf. Redegørelsesrapport til Kommuneplan Området ligger ved Danmarks største landbaserede vindmøllepark og ikke langt fra et andet område forbeholdt solcelleanlæg. Kombineret med forhold omkring bl.a. ejendomsstruktur og markplaner, er der ikke fundet mulige alternative placeringer til solcelleområdet udenfor OSD. Miljøvurdering Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer 3, stk. 1 skal alle fysiske planer indeholde en miljøvurdering, hvis planen skønnes: 1. at være omfattet af lovens bilag 3 og 4, 2. at kunne påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, eller i øvrigt 3. at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis planer er omfattet af lovens bilag 3 og 4 og hvis planer samtidig fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer i sådanne planer, skal der ifølge lovens 3, stk. 2, kun gennemføres en miljøvurdering, hvis de må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. 17

18 Miljøvurdering af planforslagene Solcelleanlæg er anført på lovens bilag 3, pkt. 3, litra a) industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand. Da forslag til lokalplan og kommuneplantillæg samtidig fastlægger anvendelsen af et område på ca. 37 ha, er det vurderet, at de ikke omfatter et mindre område på lokalt plan jf. lovens 3, stk. 2. Planforslagene vurderes derfor at være omfattet af kravet om miljøvurdering, da virkeliggørelsen af planerne kan medføre en væsentlig ændret indvirkning på miljøet. Der er derfor udarbejdet en miljørapport til nærmere belysning af bestemte parametre, som er blevet afgrænset gennem en scoping. Miljørapporten foreligger i et selvstændigt notat, der offentliggøres samtidig med planforslagene. 18

19 BESTEMMELSER Tillæg nr. 25 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune I henhold til Bekendtgørelse af Lov om planlægning, Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 med senere ændringer foretages følgende ændring af Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune: Tillæg nr. 25 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune udarbejdes med henblik på at: Udlægge et nyt rammeområde 00ta117, som erstatter en mindre del af eksisterende rammeområde 00ta072. Udlægge et nyt rammområde 00ta115. Eksisterende retningslinjer for større tekniske (energi)anlæg Der ændres med kommuneplantillægget ikke i de generelle retningslinjer. Retningslinjer 1. Større tekniske (energi)anlæg, herunder solcelleanlæg, skal så vidt muligt placeres i eller i tilknytning til byområder. Ved placering i det åbne land skal dette så vidt muligt ske i tilknytning til eksisterende tekniske anlæg i det åbne land (f.eks. større vindmøller), gårdanlæg eller andre bebyggelser. Bemærkning Retningslinjen skal sikre at større tekniske anlæg så vidt muligt placeres i eller i tilknytning til eksisterende byområder. Hvor dette ikke er muligt sikrer retningslinjerne at arealforbruget til ikke jordbrugsmæssige formål minimeres mest muligt, der udover er det et formål at hindre spredt bebyggelse/anlæg i det åbne land. Ved så vidt muligt at placere anlæggene i tilknytning til øvrige tekniske anlæg i det åbne land, kan der være mulighed for hel eller delvis anvendelse af allerede etablerede teknikhuse, tilslutning til el-nettet mv. Større tekniske (energi)anlæg, herunder solcelleanlæg, vil som udgangspunkt være lokalplanpligtige, men bør fastholdes i landzone (landzonelokalplan). 2. Anlæggene må som udgangspunkt ikke etableres, så de er meget synlige fra overordnede veje og stier eller fra rekreative støttepunkter som f.eks. p-pladser, friluftsfaciliteter, naturstier, overnatningspladser m.v. Bemærkning De rekreative værdier i Ringkøbing-Skjern Kommune er en vigtig ressource både for kommunens indbyggere og for de turister og besøgende, der gæster kommunen. Derfor er det vigtigt at anlæggene placeres således, at de ikke skæmmer udsigten eller oplevelsen fra de områder, hvor mange mennesker nyder deres fritids- og rekreative interesser. Det kan dreje sig om rekreative stier, rastepladser, rekreative naturområder mv. Generelle rammebestemmelser for større tekniske (energi)anlæg Landskabelig vurdering: I redegørelsen til lokalplaner for større tekniske (energi)anlæg i det åbne land skal anlæggets landskabelige påvirkning beskrives og vurderes. Anlæggets udseende I lokalplanen skal der fastsættes bestemmelse om - at de enkelte solpaneler/solceller opstilles på parallelle rækker/linjer, - at alle solpaneler/solceller har samme udseende og farve - at anlægget antirefleks behandles således at naboer, trafik mv. ikke generes af reflekser fra anlægget. 19

20 Afskærmende beplantning Der skal etableres afskærmende beplantning omkring anlæggene. Beplantningsbælter skal tilpasses det omkringliggende landskab og beplantningstyper. Hegn Anlæggene skal hegnes, således at uvedkommende ikke kan få adgang til området. Hegnet skal etableres på indvendig side af ovenstående beplantningsbælte. Visuel afskærmning Ved anlæg, som giver stor synlighed fra overordnede veje og stier, kan der etableres afskærmning med jordvold i synsfeltet. Zoneforhold Arealerne skal fastholdes i landzone. En lokalplan med bonusvirkning eller landzonetilladelse skal indeholde bestemmelse om, at anlæg, bygninger mv. skal fjernes når anvendelsen ophører. Eksisterende bestemmelser for rammeområde 00ta072, se kortbilag 1 Kortbilag 1. Områdets anvendelse Området er udlagt til Vindmølleanlæg Særlige bestemmelser for Vindmølleområde Nørhede til Hjortmose Ingen Bebyggelsens art og anvendelse Området er udlagt til vindmøller med tilhørende elforsyningsanlæg og lignende, herunder transformatorstation og koblingsstationer samt besøgscenter eventuelt i tilknytning til en teknikbygning på eller ved transformatorstation. 20

Lokalplan 349 samt Tillæg 70 til Kommuneplan 2009-2021 for et område til teknisk anlæg (solcelleanlæg), Nørhede/Hjortmose

Lokalplan 349 samt Tillæg 70 til Kommuneplan 2009-2021 for et område til teknisk anlæg (solcelleanlæg), Nørhede/Hjortmose Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Lokalplan 349 samt Tillæg 70 til Kommuneplan 2009-2021 for et område til teknisk anlæg (solcelleanlæg), Nørhede/Hjortmose Ringkøbing-s Byråd

Læs mere

Lokalplan nr. 365. for et område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Hjortmose, nord for Røgind. Ortofoto@Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 365. for et område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Hjortmose, nord for Røgind. Ortofoto@Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 365 for et område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Hjortmose, nord for Røgind Ortofoto@Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. juni 2014 Lokalplanen er udarbejdet af

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg

Læs mere

Afgørelsen vedrørende udarbejdelse af miljørapport - samt dennes indhold, kan påklages vedrørende retslige forhold til Natur- og Miljøklagenævnet.

Afgørelsen vedrørende udarbejdelse af miljørapport - samt dennes indhold, kan påklages vedrørende retslige forhold til Natur- og Miljøklagenævnet. Returadresse Land, By og Kultur - Sekretariat Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan nr. 365 og Tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2013-2025, for et område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Hjortmose,

Læs mere

Tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2009-2021 Retningslinjer for tekniske (energi)anlæg i det åbne land, herunder solcelleanlæg

Tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2009-2021 Retningslinjer for tekniske (energi)anlæg i det åbne land, herunder solcelleanlæg Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2009-2021 Retningslinjer for tekniske (energi)anlæg i det åbne land, herunder solcelleanlæg land.by.kultur@rksk.dk

Læs mere

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg syd

Læs mere

Lokalplan nr. 360. for et område til teknisk anlæg (solcelleanlæg), Arnborgvej, øst for Skjern. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 360. for et område til teknisk anlæg (solcelleanlæg), Arnborgvej, øst for Skjern. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 360 for et område til teknisk anlæg (solcelleanlæg), Arnborgvej, øst for Skjern Ortofoto@Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 6. maj 2014 Lokalplanen er udarbejdet af Geopartner,

Læs mere

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Forslag til Tillæg nr. 64 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- X. XXXXX 2016 FORORD

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 23. september 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET

Læs mere

Lokalplan nr. 349. for et område til teknisk anlæg (solcelleanlæg), Nørhede/Hjortmose. Ortofoto@Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 349. for et område til teknisk anlæg (solcelleanlæg), Nørhede/Hjortmose. Ortofoto@Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 349 for et område til teknisk anlæg (solcelleanlæg), Nørhede/Hjortmose Ortofoto@Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 12. november 2013 Lokalplanen er udarbejdet af Geopartner,

Læs mere

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05 25.01.B05 TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE 25.01.B05 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - NOVEMBER 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forsalg til dette kommuneplantillæg har været fremlagt i offentlig

Læs mere

Tillæg nr. 39. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Områder til boligformål og offentligt formål ved Vanting Sø, Ølstrup

Tillæg nr. 39. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Områder til boligformål og offentligt formål ved Vanting Sø, Ølstrup Tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, Områder til boligformål og offentligt formål ved Vanting Sø, Ølstrup Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 12. maj 2015 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 24 Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Brejning Ringkøbing-Skjern Kommune Dato_måned 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 Indholdsfortegnelse Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 2 Erhvervsområde ved Katkjærvej Forside > Tillæg > Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 Baggrund Kommuneplantillæg nr. 7 er udarbejdet for at bringe lokalplanforslag 1021

Læs mere

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 12b Til Kommuneplan 2009-2021 For et område til vindmøller ved Troldhede Fremlagt i offentlig høring som Tillæg nr. 8b til Temaplan for vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune (Kommuneplantillæg

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 366 samt Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til offentligt formål, Vedersø

Forslag til Lokalplan nr. 366 samt Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til offentligt formål, Vedersø Returadresse Land, By og Kultur - Sekretariat Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan nr. 366 samt Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til offentligt formål, Vedersø Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 54 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork Ortofoto Ringkøbing- Ortofoto@Ringkøbing- Ringkøbing- 3. november 2015 FORORD TIL

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 272 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009, tidligere Skjern Kommune

Forslag til lokalplan nr. 272 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009, tidligere Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Rebecca Molders Direkte telefon 99741040 E-post planlagning@rksk.dk Dato 31. august 2010 Sagsnummer 2009070212A Forslag

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. oktober 2010 Offentliggjort den 20. oktober 2010 2 Luftfoto forside - Copyright

Læs mere

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å.

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å. Arvad Møllevej Elværkssøen Jernbane Skjern Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 21. september til 16. november 2011

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording Kommuneplantillæg nr. 3 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Fredericia, den 26. juli 2013

Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Fredericia, den 26. juli 2013 Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Fredericia, den 26. juli 2013 Ansøgning om etablering af solcelleanlæg på terræn på adressen Skovvangvej 18/Neesvej 11, Nees. Formål: På foranledning af lodsejer

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 27

Kommuneplantillæg nr. 27 Kommuneplantillæg nr. 27 Erhvervsområde i Teknisk Forvaltning - Vedtaget oktober 2013 Indledning I den nordøstlige del af ligger et område, der jf. kommuneplan 2009-2021 giver mulighed for fritidsformål,

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan 2013-2025. Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan 2013-2025. Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag December 2014 Kommuneplantillæg nr. 7 Baggrund Kommuneplantillæg nr. 7 er udarbejdet for at bringe lokalplanforslag

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Tillæg 5 til Roskilde Kommuneplan 2013 8.B.8 8.CL.1 8.B.13 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Lokalplan nr. 278 samt Tillæg nr. 3 til Temaplan for Vindmøller (Kommuneplantillæg 100)

Lokalplan nr. 278 samt Tillæg nr. 3 til Temaplan for Vindmøller (Kommuneplantillæg 100) Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 9974 1279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 3. maj 2010 Sagsnummer 2009100648A Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx.

Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx. KOMMUNEPLANTILLÆG 06 Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Forslag i høring: xx.måned - xx.måned 20xx Kommuneplantillæg nr.8 til kommuneplan 2013-2025

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Rammeområde 61.E7 Erhvervsområde langs Messevejen i Lind Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. Nr. 15 Oktober 2015 For Solcelleanlæg ved Evetofte. Natur og Udvikling

KOMMUNEPLANTILLÆG. Nr. 15 Oktober 2015 For Solcelleanlæg ved Evetofte. Natur og Udvikling KOMMUNEPLANTILLÆG Nr. 15 Oktober 2015 For Solcelleanlæg ved Evetofte Natur og Udvikling Kommuneplantillæg nr. 15 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Kopi: Halsnæs

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

Tillæg nr 7 Solcellepark ved Pelsdyrparken

Tillæg nr 7 Solcellepark ved Pelsdyrparken Tillæg nr 7 Solcellepark ved Pelsdyrparken Vedtaget Status Vedtaget KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 7 Solcellepark ved Pelsdyrparken plannr Tillæg nr 7 Dato for offentliggørelse af forslag Dato for

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til testvindmøller mellem Sdr. Vium og Lyne

til Kommuneplan , for et område til testvindmøller mellem Sdr. Vium og Lyne Forslag til Tillæg nr. 43 til, for et område til testvindmøller mellem Sdr. Vium og Lyne Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 16. august 2016 1 Forord Kommuneplantillægget

Læs mere

Forslag til. Areal til tekniske anlæg. Landsplandirektiv for højspændingstation ved Klinkby, Lemvig Kommune. Planlægning og Byudvikling

Forslag til. Areal til tekniske anlæg. Landsplandirektiv for højspændingstation ved Klinkby, Lemvig Kommune. Planlægning og Byudvikling Forslag til Areal til tekniske anlæg Landsplandirektiv for højspændingstation ved Klinkby, Lemvig Kommune Planlægning og Byudvikling Forslag til Indhold Bekendtgørelse om landsplandirektiv for højspændingstation

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Kommuneplanramme 6.T.0X Februar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008 Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Vedtaget den 24. juni 2008 Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter

Læs mere

Planteavlskongres 2012

Planteavlskongres 2012 Planteavlskongres 2012 Plads til landbruget i planlægningen Indhold Fakta om Ringkøbing Skjern Kommune Planstrategi 2011 Revision af kommuneplanen iht. landbrug og biogasanlæg Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 27b Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Faster-Astrup Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. juni 2014 FORORD

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter rammeområde

Læs mere

Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus og parkering) ved Tarm Kirke

Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus og parkering) ved Tarm Kirke Returadresse Land, By og Kultur - Sekretariat Toften 6 6880 Tarm land.by.kultur@rksk.dk Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 41 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Herningvej, Brande

Kommuneplantillæg nr. 41 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Herningvej, Brande Område til offentlige formål, Herningvej, Brande Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast

Læs mere

Vedtagelsen betyder, at byggeri og anlæg samt ændring af den bestående anvendelse af en ejendom, skal ske som angivet i planen.

Vedtagelsen betyder, at byggeri og anlæg samt ændring af den bestående anvendelse af en ejendom, skal ske som angivet i planen. Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 9974 1279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 8. september 2010 Sagsnummer 2009100801A

Læs mere

Håndværkervænget Gundsømagle

Håndværkervænget Gundsømagle Politisk behandling Håndværkervænget Gundsømagle Tillæg 14 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

Byudvikling i OSD hvordan kombineres hensyn til arealudvikling og drikkevandsressourcen

Byudvikling i OSD hvordan kombineres hensyn til arealudvikling og drikkevandsressourcen Dansk Vand Konference 2015 Byudvikling i OSD hvordan kombineres hensyn til arealudvikling og drikkevandsressourcen Gunnar Larsen, geolog 19/11/2015 Råstofårsmøde 2015 1 Statslige udmeldinger Statslig udmelding

Læs mere

Tillæg nr. 44. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Adelvej, Højmark

Tillæg nr. 44. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Adelvej, Højmark Tillæg nr. 44 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Adelvej, Højmark Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 2. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE BL01. i Øster Oksby

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE BL01. i Øster Oksby Tane Hedevej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv i Øster Oksby ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - februar 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 26. februar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 10. Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens

Læs mere

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. Forslag til TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01. i Øster Oksby

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. Forslag til TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01. i Øster Oksby Tane Hedevej Hvidbjerg Strandvej Forslag til TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv i Øster Oksby ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - JULI 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger

Læs mere

PLAN, BYG OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for etablering af solcellepark på Asnæs

PLAN, BYG OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for etablering af solcellepark på Asnæs PLAN, BYG OG MILJØ FOROFFENTLIGHED Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for etablering af solcellepark på Asnæs Ideer og kommentarer skal være Kalundborg Kommune i hænde senest den 27. marts

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 004

Kommuneplantillæg nr. 004 Kommuneplantillæg nr. 004 Cleantech Erhvervsområde Ny By (etape 1 - syd for Strandvangen) Vedtaget af Frederikssund Byråd den xx. xxxx 2011 Tillæg til Kommuneplan 2009-2021 Redegørelse Kommuneplantillæggets

Læs mere

Lokalplan nr. 356 og Tillæg 10 til Kommuneplan , område til erhvervsformål ved Farverivej og Nykærsvej i Skjern

Lokalplan nr. 356 og Tillæg 10 til Kommuneplan , område til erhvervsformål ved Farverivej og Nykærsvej i Skjern Returadresse Land, By og Kultur - Sekretariat Toften 6 6880 Tarm land.by.kultur@rksk.dk Sagsbehandler Peder Ostersen Direkte telefon 9974 1079 E-post Lokalplan nr. 356 og Tillæg 10 til Kommuneplan 2013-2025,

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 018

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 018 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 018 Tillæg til Kommuneplan 2009 2021 for Frederikssund Kommune For rammeområde E 3.6 Offentligt fremlagt i perioden den xxx til og med den xxxx Rammeområde E 3.6 Redegørelse

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 Teknisk anlæg ved Højrupvej i Højrup Tillæg nr 23 til Kommuneplan 2013 - Forslag august 2017 1 Offentlighedsperiode FORNYET OFFENTLIG HØRING Da området er ændret som

Læs mere

N O T A T. Intro. Indholdsfortegnelse

N O T A T. Intro. Indholdsfortegnelse N O T A T Til Økonomi- og Erhvervsudvalget Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Land, By, Kultur - Planlægning Emne Forslag til tilretning af kommuneplanens detailhandelsstruktur for de enkelte byer

Læs mere

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde i Ikast-Brande Kommune

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde i Ikast-Brande Kommune Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 19. maj 2009 J.nr. NKN-261-00104 MHE Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby.

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby. Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Energivej - erhverv Ændring af kommuneplanområde 5 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden 3 Vollsmose 7 6 Bellinge 2 Dalum

Læs mere

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om KRAFT Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om Miljørapport, Lokalplan nr. 403 og Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den 20. april

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

NOTAT. Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil

NOTAT. Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm NOTAT Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil Ansøgers oplysninger:

Læs mere

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø KORT FORTALT Odder Saksild Ørting Hundslund Hov Gylling Tunø forslag til Odder Kommuneplan 2009-2021 Tales vi ved? Du sidder nu med debatoplæg til Byrådets Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Forslag til

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

Du kan indsende dine bemærkninger, kommentarer og indsigelser ved hjælp af funktionen "Høring - hvad mener du?" her på hjemmesiden.

Du kan indsende dine bemærkninger, kommentarer og indsigelser ved hjælp af funktionen Høring - hvad mener du? her på hjemmesiden. Tillæg nr 9 - Boligområde, Skagensvej/Golfparken, Hjørring Hjørring Kommunes Byråd har på møde den 27. september 2017 godkendt forslag til kommuneplantillæg nr. 9. Hjørring Kommune vil gerne høre din mening

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2009-2021 For et område til rekreativt formål i form af sportsplads ved Finderup

Forslag til Tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2009-2021 For et område til rekreativt formål i form af sportsplads ved Finderup Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2009-2021 For et område til rekreativt formål i form af sportsplads ved Finderup Byrådet har på

Læs mere

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Status: Forslag Offentliggørelse af forslag start: 20. december 2017 Høringsperiode start: 20. december 2017 Høringsperiode slut: 28. februar

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Tillæg nr. 8 til kommuneplan 2013. Ændring af Kvæ.T.2 Fjernvarmeanlæg Kværndrup

Tillæg nr. 8 til kommuneplan 2013. Ændring af Kvæ.T.2 Fjernvarmeanlæg Kværndrup Tillæg nr. 8 til kommuneplan 2013 Ændring af Kvæ.T.2 Fjernvarmeanlæg Kværndrup Offentlighedsperiode og endelig vedtagelse Forslaget var i offentlig høring fra den 14. oktober til den 10 december 2014.

Læs mere

Bilag 3 Scoping af ændrede arealudlæg

Bilag 3 Scoping af ændrede arealudlæg BILAG 3 TIL MILJØVURDERING KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 1 Bilag 3 Scoping af ændrede arealudlæg Der foretages i bilaget en systematisk gennemgang af planændringer og afledte miljøpåvirkninger. Dette bilag indeholder

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her:

Læs mere

Ændring af anvendelsesbestemmelser. Tillæg 19 til Roskilde Kommuneplan 2013

Ændring af anvendelsesbestemmelser. Tillæg 19 til Roskilde Kommuneplan 2013 Ændring af anvendelsesbestemmelser Tillæg 19 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år

Læs mere

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri Notat Emne: Til: Kopi til: Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg Bünyamin Simsek Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde- mandag den 15. april 2013. Planlægning

Læs mere

Lokalplan nr. 265 samt Tillæg nr. 81 til Kommuneplan 1997, tidligere Ringkøbing Kommune

Lokalplan nr. 265 samt Tillæg nr. 81 til Kommuneplan 1997, tidligere Ringkøbing Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Peder Ostersen Direkte telefon 99 74 10 79 E-post planlagning@rksk.dk Dato 30. november 2009 Sagsnummer 2009032800A Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Kommuneplan

Tillæg nr. 4 til Kommuneplan Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Erhvervsområde ved Jordemodervej, Ringsted Nord April 2016 KOMMUNEPLANTTILÆG NR. 4 3 TILLÆG NR. 4 TIL RINGSTED KOMMUNES KOMMUNEPLAN 2013-2025 Baggrund og intentioner

Læs mere

Denne afgørelse kan påklages vedrørende retslige forhold til Naturog Miljøklagenævnet.

Denne afgørelse kan påklages vedrørende retslige forhold til Naturog Miljøklagenævnet. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan nummer 331 samt Tillæg nummer 45 til Kommuneplan 2009-2021 for et område til hotel- og konferencefaciliteter mv. ved

Læs mere

Afgørelse om Screeningspligt og Screening af planer og programmer efter lov om miljøvurdering

Afgørelse om Screeningspligt og Screening af planer og programmer efter lov om miljøvurdering Afgørelse om Screeningspligt og Screening af planer og programmer efter lov om miljøvurdering Navn på plan: Kommuneplantematillæg for Byudvikling og Fritidsformål Sagsbehandler: Randi Vuust Skall og Casper

Læs mere