Miljøteknisk undersøgelse af forurening ved nedgravet olietank på Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøteknisk undersøgelse af forurening ved nedgravet olietank på Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS."

Transkript

1 Egedal Kommune Miljøteknisk Rapport Miljøteknisk undersøgelse af forurening ved nedgravet olietank på Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse. 30. oktober 2015 Sag: / CBS GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Gydevang 39-41, 3450 Allerød. Tlf.:

2 Miljøteknisk Rapport Miljøteknisk undersøgelse af forurening ved nedgravet olietank på Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Baggrund / Tidligere undersøgelser Formål Resumé Feltarbejde Opgravning af tank og kontrolprøver Borearbejde og prøvetagning Analyser Resultater Geologi Analyser Vurdering / Konklusion Referencer... 5 BILAG Tegninger... 1 Borejournaler... 2 Analyserapporter... 3 Fotos... 4 APPENDIKS Metodebeskrivelse, borearbejde, prøvetagning og PID-måling... A 30. oktober Sag: / CBS

3 Miljøteknisk Rapport Miljøteknisk undersøgelse af forurening ved nedgravet olietank på Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse Indledning Der er i september/oktober 2015 udført en miljøteknisk undersøgelse af en tidligere konstateret forurening med olie ved en nedgravet tank på Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse. Undersøgelsen er udført på vegne af Egedal Kommune Baggrund / Tidligere undersøgelser Ved den tidligere undersøgelse er konstateret en forurening med gasolie fra 2,8-4,5 m.u.t. i boring B2. Forureningen andrager 290 mg/kg TS og er vurderet til at stamme fra en nedgravet liter tank i nærheden af boringen. Tanken nøjagtige placering var ikke kendt, men der var oplysninger om, at en udluftning var synlig. En oversigt over ejendommen og placering af boring B2 og tankens formodede placering findes på tegning 1 i bilag Formål Formålet med nærværende undersøgelse er nærmere at afklare forureningen og omfanget af denne Resumé Tanken er lokaliseret, opgravet og bortskaffet. Der var ingen synlige tegn på skader på tanken, men tanken har sandsynligvis erstattet en tidligere tank med samme placering. Der er udtaget 4 kontrolprøver af udgravningens bund og sider, og herefter udført 5 miljøtekniske boringer for nærmere afgrænsning af forureningen. Der er udvalgt 12 jordprøver fra boringerne til kemisk analyse for olie. Forureningen vurderes at være afgrænset til et areal på ca. 15 m 2, og at være beliggende i dybdeintervallet 2,0 til max. 5,0 m.u.t. (meter under terræn), svarende til ca. 100 ton forurenet jord. Forureningen andrager op til mg/kg TS, svarende til en total produktmængde i størrelsesordenen liter olie. 2. Feltarbejde 2.1. Opgravning af tank og kontrolprøver Indledningsvis er tanken lokaliseret ved en prøvegravning, hvorefter tanken er blotlagt. Det er herved konstateret, at tanken er afblændet og tømt. Tanken må have været blotlagt i forbindelse med afblændingen, sandsynligvis i forbindelse med overgangen til naturgas. 30. oktober Sag: / CBS

4 Miljøteknisk Rapport Miljøteknisk undersøgelse af forurening ved nedgravet olietank på Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse. 2 Udluftningen, der var synlig, havde retning imod tanken, men ikke forbindelse til denne. Det vurderes, at udluftningen har været tilknyttet en tidligere tank med samme placering som den blotlagte tank. Tanken have en volumen på liter og er produceret i Der er oplysninger om, at ejendommen er overgået til naturgas midt i 1980 erne, hvorfor tanken kun vurderes at have været i drift i få år. Tanken er opgravet og bortskaffet. Der var ingen synlige tegn på skader på tanken. Fotos af udgravningen og tanken findes i bilag 4. For kontrol af forurening i tankgraven er udtaget 4 kontrolprøver af udgravningens sider og bund. Prøverne er benævnt K1 til K4 og udtaget som blandede prøver af 4 stik. Placering af udgravningen og prøvetagningsstederne fremgår af tegning 2 i bilag 1. De 4 kontrolprøver er analyseret for oliekomponenter ved GC-FID. Prøverne er desuden analyseret for tungmetaller og PAH med henblik på evt. senere bortskaffelse af jorden. Resultaterne af kontrolprøverne fremgår af nedenstående tabel: Prøve K1 K2 K3 K4 Kvalitetskriterier Afskæringskriterier Udtagning Side Bund Bund Side - - Bly, Pb Cadmium, Cd 0,15 0,23 0,18 0,06 0,5 5 Chrom (total), Cr 8,3 9,5 7, Kobber, Cu Nikkel, Ni Zink, Zn Benz(a)pyren 0,047 < < < 0,3 3 Dibenz(a,h)anthracen 0,013 < < < 0,3 3 PAH, sum 0,23 0,060 0,028 0, Kulbrinter C6-C10 < < 19 < 25 - Kulbrinter C10-C15 < , Kulbrinter C15-C20 < Kulbrinter C20-C35 < Total kulbrinter i.p Tabel 1: Analyseresultater fra kontrolprøverne. Alle enheder er mg/kg TS. i.p. = ikke påvist. < = under detektionsgrænsen. Kvalitetskriterier og afskæringskriterier er fra /1/. Værdier, der overskrider kvalitetskriterierne, er markeret med fed skrift. Værdier, der overskrider afskæringskriterierne er markeret med fed, understreget skrift. Grøn baggrund er klasse 1 jord, gul baggrund er klasse 2 jord, orange baggrund er klasse 3 jord og rød baggrund er klasse 4 jord, jf. /2/. De påviste kulbrinter i prøve K2 og K3 består af nedbrudt diesel/fyringsgasolie. De påviste kulbrinter i prøve K4 består af en blanding af nedbrudt diesel/fyringsgasolie og tungere olie. Analyserapporter er vedlagt i bilag 3. Efter prøvetagningen er udgravningen delvis retableret for adgang for borevogn. Fotos er vedlagt i bilag oktober Sag: / CBS

5 Miljøteknisk Rapport Miljøteknisk undersøgelse af forurening ved nedgravet olietank på Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse Borearbejde og prøvetagning Der er udført 5 boringer for nærmere afgrænsning af forureningen. Boringerne er benævnt B4 til B8 og udført som 4 tørrotationsboringer med snegl. Boring B4 er afsat for at afgrænse forureningen imod bygningen og boring B5 er sat i tankgraven for at afgrænse forureningen vertikalt. De øvrige boringer er afsat for at afgrænse forureningen imod vest, syd og øst. Boringerne er ført til mellem 5,0 og 6,0 m.u.t. Boring B5 er filtersat med Ø25 mm pejlerør for pejling af vandstanden i det terrænnære grundvand. Placering af boringerne fremgår af tegning 3 i bilag 1. Ved borearbejdet er udtaget jordprøver for hver ca. 0,5 meter. Jordprøverne er udtaget i rilsanpose til PID-måling og i membranglas til evt. kemisk analyse. Metodebeskrivelse for borearbejde og prøvetagning er vedlagt i appendiks A Analyser Der er udført PID-måling ( maskinel lugtbedømmelse ) på alle jordprøverne fra boringerne. Metodebeskrivelse for PID-målinger er vedlagt i appendiks A. Med udgangspunkt i resultaterne fra PID-målingerne er 12 jordprøver udvalgt til kemisk analyse for oliekomponenter ved GC-FID. PID-målinger og de kemiske analyser er udført af ALS Environmental i Humlebæk. 3. Resultater 3.1. Geologi I tankgraven findes fyldlag til ca. 2,5 m.u.t. Øverst består fyldlagene af 0,7 meter sand, der er det sand, der er leveret og genindbygget i udgravningen forud for borearbejdet. Herunder findes leret og muldholdigt fyldjord, der er genindbygget jord fra optagning af tanken. I de øvrige boringer findes leret og muldholdig fyldjord til mellem 1,3 og 2,6 m.u.t., der formegentlig er indbygget i forbindelse med opførelsen af bygningen, der har kælder. Under fyldlagene findes en rødbrun, fed ler til mellem 2,0 og 2,6 m.u.t. Laget er dog ikke påtruffet i boring B5 og B7, hvor det formegentlig er bortgravet i forbindelse med tidligere udgravninger. Herunder findes en stærkt sandet moræneler. I boring B5 er påtruffet et vandførende sandlag fra 5,0 m.u.t. Det terrænnære grundvand findes ca. 3,8 m.u.t. 30. oktober Sag: / CBS

6 Miljøteknisk Rapport Miljøteknisk undersøgelse af forurening ved nedgravet olietank på Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse Analyser Resultaterne af de kemiske analyser fra boringerne fremgår af nedenstående tabel. Prøve B4-6 B4-7 B4-8 B5-6 B5-8 B5-11 Dybde (m.u.t.) 3,0 3,5 4,0 3,0 4,0 5,5 - - Kulbrinter C6-C10 < < < 76 1,6 9, Kulbrinter C10-C15 < < < Kulbrinter C15-C20 < < < Kulbrinter C20-C35 < < < 190 < < Total kulbrinter i.p. i.p. i.p Prøve B6-1 B6-6 B6-9 B7-8 B8-8 B8-9 Kvalitetskriterier Afskæringskriterier Kvalitetskriterier Afskæringskriterier Dybde (m.u.t.) 0,5 3,0 4,5 4,0 4,0 4,5 - - Kulbrinter C6-C10 < < < < < < 25 - Kulbrinter C10-C15 < < < < < < 40 - Kulbrinter C15-C20 < < < < < < 55 - Kulbrinter C20-C35 < < < < < < Total kulbrinter i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p Tabel 2: Analyseresultater fra jordprøverne fra boringerne. Alle enheder er mg/kg TS. i.p. = ikke påvist. < = under detektionsgrænsen. Kvalitetskriterier og afskæringskriterier er fra /1/. Værdier, der overskrider kvalitetskriterierne, er markeret med fed skrift. Værdier, der overskrider afskæringskriterierne er markeret med fed, understreget skrift. Grøn baggrund er klasse 1 jord, gul baggrund er klasse 2 jord, orange baggrund er klasse 3 jord og rød baggrund er klasse 4 jord, jf. /2/. De påviste kulbrinter har oprindelse i diesel/fyringsgasolie. De kemiske analyser er udført af ALS Environmental i Humlebæk. Analyserapporter er vedlagt i bilag Vurdering / Konklusion Der er påvist forurening med gasolie i jorden i bunden af tankgraven samt i boring B5 fra ca. 2,0 m.u.t. Forureningen andrager op til mg/kg TS. I prøve B5-8 er forureningen tilsyneladende afgrænset vertikalt i dybden 4,0 m.u.t., men der er højere olieindhold i prøve B5-11 fra dybden 5,5 m.u.t. Indholdet af olie i prøve B5-11 kan muligvis skyldes kontaminering fra højere liggende jordlag i boringen. Det terrænnære grundvand findes 3,8 m.u.t. i boring B5, og forureningen vurderes generelt ikke at gå dybere end ca. 5,0 m.u.t. Forureningen er afgrænset horisontalt af boringerne B4, B6, B7 og B8 og vurderes dermed at omfatte ca. 15 m 2. Den samlede mængde forurenede jord vurderes dermed at udgøre ca. 100 ton og en total produktmængde på liter olie. Forureningens vurderede udbredelse er vist på tegning 4 i bilag oktober Sag: / CBS

7 Miljøteknisk Rapport Miljøteknisk undersøgelse af forurening ved nedgravet olietank på Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse Referencer /1/. Miljøstyrelsen: Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord, juli Udarbejdet fra Miljøprojekt nr. 12 (1995): Toksikologiske kvalitetskriterier for jord og drikkevand. samt Vejledning nr. 6 (1998): Oprydning på forurenede lokaliteter Hovedbind. Opdateret juli /2/. Jordplan Sjælland : Vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland, Udgivet af amterne på Sjælland og Lolland-Falster samt Frederiksberg og Københavns Kommuner, juli 2001, med opdatering af kriterier (bilag A3), september Feltarbejde: Claes Bergh Steffensen Rapport: Claes Bergh Steffensen 30. oktober Sag: / CBS

8 BILAG 1 TEGNINGER

9 SIGNATURFORKLARING Tidl. geoteknisk boring DAMGÅRDSVEJ GRÆS B1 P-PLADS GRÆS GRÆS B2 Tank BYGNING ANNEKSET Sag navn Tegn. tekst Rådhustorvet 2, Stenløse. Situationsplan med tidligere boringer og formodet placering af nedgravet olietank. Retning N Tegn. nr. 1 Sag. nr Udført af CBS Målestok 1:250 Dato Godkendt af CBS Rev. nr m

10 SIGNATURFORKLARING Tidl. geoteknisk boring P-PLADS GRÆS GRÆS B2 K1 K2 2,5 m K3 K4 BYGNING ANNEKSET Sag navn Tegn. tekst Rådhustorvet 2, Stenløse. Situationsplan med tidligere boringer, udgravning for tank og placering af kontrolprøver. Retning N Tegn. nr. 2 Sag. nr Udført af CBS Målestok 1:100 Dato Godkendt af CBS Rev. nr m

11 SIGNATURFORKLARING Tidl. geoteknisk boring Boring (filtersat) P-PLADS Boring (ikke-filtersat) GRÆS GRÆS B7 B2 B8 B5 B4 B6 BYGNING ANNEKSET Sag navn Tegn. tekst Rådhustorvet 2, Stenløse. Situationsplan med placering af udgravning og boringer. Retning N Tegn. nr. 3 Sag. nr Udført af CBS Målestok 1:100 Dato Godkendt af CBS Rev. nr m

12 SIGNATURFORKLARING Tidl. geoteknisk boring Boring (filtersat) P-PLADS Boring (ikke-filtersat) GRÆS GRÆS B7 B2 B8 B5 B4 B6 BYGNING ANNEKSET Sag navn Tegn. tekst Rådhustorvet 2, Stenløse. Situationsplan med placering af udgravning og boringer. Retning N Tegn. nr. 3 Sag. nr Udført af CBS Målestok 1:100 Dato Godkendt af CBS Rev. nr m

13 BILAG 2 BOREJOURNALER

14 Borejournal Rekvirent : Sags nr. : Sags navn : Sags behandler : Egedal Kommune Rådhustorvet 2 CBS Boring : Borefirma : Dato : B4 Jord-Teknik Dybde (m) Filter Lag Prøve Felt Lugt Lab PID Beskrivelse LER, sandet, muldhl., fugtig, mørkbrun (fyld) LER, let sandet, fast, rødbrun MORÆNELER, stærkt sandet, siltet, let kalkhl., fugtig, blød, lysgrå/lysbrun MORÆNELER, sandet, fast, let kalkhl., lysgrå/lysbrun MORÆNELER, stækt sandet, kalkhl., stærkt stenet, blød, våd, grå MORÆNELER, let sandet, fast, kalkhl., grå Terrænkote : Filterkote : Filterdimension : Boremetode : Boredimension : Tørboring, snegl 4"

15 Borejournal Rekvirent : Sags nr. : Sags navn : Sags behandler : Egedal Kommune Rådhustorvet 2 CBS Boring : Borefirma : Dato : B5 Jord-Teknik Dybde (m) Filter Lag Prøve Felt Lugt Lab PID Beskrivelse SAND, lysgrå (fyld) LER, sandet, muldhl.,/muldbl., fast, tør, gråbrun/gulbrun (fyld) SAND, gul, fugtig (fyld) MORÆNELER, sandet, kalkhl., grågrøn, lugt (olie) MORÆNELER, stærkt sandet, stærkt gruset, kalkhl., fugtig, mørkgrå/gråblå, kraft VSP: MORÆNELER, let sandet, kalkhl., fast, lysbrun MORÆNELER, let sandet, kalkhl., fast, grå SAND, våd, grå Terrænkote : Filterkote : Filterdimension : Boremetode : Boredimension : mm Tørboring, snegl 4"

16 Borejournal Rekvirent : Sags nr. : Sags navn : Sags behandler : Egedal Kommune Rådhustorvet 2 CBS Boring : Borefirma : Dato : B6 Jord-Teknik Dybde (m) Filter Lag Prøve Felt Lugt Lab PID Beskrivelse MULD, leret, sandet,gruset, meget tegl, let fast, gråbrun (fyld) LER, muldbl., gråbrun/gulbrun (fyld) LER, fed, rødbrun MORÆNELER, sandet,kalkhl., fast, gulbrun/rust MORÆNELER, stækt sandet, blød, våd, gulbrun/rust MORÆNELER, sandet, gruset, stenet, kalkhl., gulbrun MORÆNELER, sandet, stenet, gruset, fast, kalkhl., grå Terrænkote : Filterkote : Filterdimension : Boremetode : Boredimension : Tørboring, snegl 4"

17 Borejournal Rekvirent : Sags nr. : Sags navn : Sags behandler : Egedal Kommune Rådhustorvet 2 CBS Boring : Borefirma : Dato : B7 Jord-Teknik Dybde (m) Filter Lag Prøve Felt Lugt Lab PID Beskrivelse MULD, leret, sandet,tegl, mørkbrun (fyld) LER, muldbl., tegl, gråbrun/gulbrun (fyld) MORÆNELER, sandet,kalkhl., fast, gulbrun/rust - herfra lysgrå MORÆNELER, stærkt sandet, blød, gulbrun herfra våd herfra lysgrå Terrænkote : Filterkote : Filterdimension : Boremetode : Boredimension : Tørboring, snegl 4"

18 Borejournal Rekvirent : Sags nr. : Sags navn : Sags behandler : Egedal Kommune Rådhustorvet 2 CBS Boring : Borefirma : Dato : B8 Jord-Teknik Dybde (m) Filter Lag Prøve Felt Lugt Lab PID Beskrivelse GRUS, muldhl., gråbrun/brun (fyld) MULD, leret, sandet,tegl, mørkbrun (fyld) LER, fed, rødbrun MORÆNELER, let sandet,kalkhl., fast, gulbrun MORÆNELER, stærkt sandet, kalkhl., gulbrun herfra grå/grønlig MORÆNELER, sandet, fast, kalkhl., grå Terrænkote : Filterkote : Filterdimension : Boremetode : Boredimension : Tørboring, snegl 4"

19 BILAG 3 ANALYSER

20 ALS Denmark A/S Bakkegårdsvej 406 A DK-3050 Humlebæk Telefon: ANALYSERAPPORT GeoMiljø Miljørådgivning ApS Gydevang Allerød Att.: Claes Bergh Steffensen Udskrevet: Version: 1 Modtaget: Påbegyndt: Ordrenr.: Sagsnavn: Lokalitet: Rådhustorvet 2, Stenløse Udtaget: Prøvetype: Jord Prøvetager: CBS Kunde: GeoMiljø Miljørådgivning ApS, Gydevang 39-41, 3450 Allerød Prøvenr.: / / / /15 Prøve ID: K1 K2 K3 K4 Dybde: - m u.t - m u.t - m u.t - m u.t Kommentar *1 *3 *3 *2 Parameter Enhed Metode Tørstofindhold % DS 204:1980 Bly, Pb mg/kg TS DS259+ICP Cadmium, Cd mg/kg TS DS259+ICP Chrom (total), Cr mg/kg TS DS259+ICP Kobber, Cu mg/kg TS DS259+ICP Nikkel, Ni mg/kg TS DS259+ICP Zink, Zn mg/kg TS DS259+ICP Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas - - PAH'er, 7 komp. REFLAB 4 - REFLAB 4:2008 Fluoranthen mg/kg TS REFLAB 4:2008 Benzo(b+j+k)fluoranthen < mg/kg TS REFLAB 4:2008 Benz(a)pyren <0.010 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008 Indeno(1,2,3-cd)pyren < mg/kg TS REFLAB 4:2008 Dibenzo(a,h)anthracen <0.010 <0.010 <0.010 mg/kg TS REFLAB 4:2008 PAH, sum af 7 stoffer mg/kg TS REFLAB 4:2008 Kulbrinter, REFLAB REFLAB Kulbrinter n-c6 - n-c10 <1.0 < <1.0 mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c10 - n-c15 < mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c15 - n-c20 < mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c20 - n-c35 < mg/kg TS REFLAB Total kulbrinter 2010 i.p mg/kg TS REFLAB Kommentar *1 Ingen kommentar *2 Laboratoriet vurderer: De påviste kulbrinter består af en blanding af diesel/fyringsgasolie og smøre-, hydralik-, transmission-, eller fuelolie. Det påviste produkt har en anden sammensætning end det tilsvarende friske produkt. Produktet er udvasket, mikrobiologisk nedbrudt, fordampet eller varmepåvirket. *3 Laboratoriet vurderer: De påviste totalkulbrinter består af vædret diesel/fyringsgasolie. D.v.s. produktet er nedbrudt, udvasket, delvist fordampet eller varmebehandlet m.m. Dorte Lund Troelsen side 1 af 1 Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r). Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger Oplysninger om måleusikkerhed findes på Tegnforklaring: #: Ikke akkrediteret <: mindre end >: Større end RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

21 ALS Denmark A/S Bakkegårdsvej 406 A DK-3050 Humlebæk Telefon: ANALYSERAPPORT GeoMiljø Miljørådgivning ApS Gydevang Allerød Att.: Claes Bergh Steffensen Udskrevet: Version: 1 Modtaget: Påbegyndt: Ordrenr.: Sagsnavn: Lokalitet: Rådhustorvet 2, Stenløse Udtaget: Prøvetype: Jord Prøvetager: CBS Kunde: GeoMiljø Miljørådgivning ApS, Gydevang 39-41, 3450 Allerød Prøvenr.: / / / / /15 Prøve ID: B4-1 B4-2 B4-3 B4-4 B4-5 Dybde: - m u.t - m u.t - m u.t - m u.t - m u.t Kommentar *1 *1 *1 *1 *1 Parameter Enhed Metode PID-måling Baggrundsværdi Prøvenr.: / / / / /15 Prøve ID: B4-6 B4-7 B4-8 B4-9 B4-10 Dybde: - m u.t - m u.t - m u.t - m u.t - m u.t Kommentar *1 *1 *1 *1 *1 Parameter Enhed Metode PID-måling Baggrundsværdi Prøvenr.: / / / / /15 Prøve ID: B4-11 B4-12 B5-1 B5-2 B5-3 Dybde: - m u.t - m u.t - m u.t - m u.t - m u.t Kommentar *1 *1 *1 *1 *1 Parameter Enhed Metode PID-måling Baggrundsværdi Prøvenr.: / / / / /15 Prøve ID: B5-4 B5-5 B5-6 B5-7 B5-8 Dybde: - m u.t - m u.t - m u.t - m u.t - m u.t Kommentar *1 *1 *1 *1 *1 Parameter Enhed Metode PID-måling Baggrundsværdi Prøvenr.: / / / / /15 Prøve ID: B5-9 B5-10 B5-11 B6-1 B6-2 Dybde: - m u.t - m u.t - m u.t - m u.t - m u.t Kommentar *1 *1 *1 *1 *1 Parameter Enhed Metode PID-måling Baggrundsværdi side 1 af 3 Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r). Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger Oplysninger om måleusikkerhed findes på Tegnforklaring: <: mindre end >: Større end RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

22 ALS Denmark A/S Bakkegårdsvej 406 A DK-3050 Humlebæk Telefon: ANALYSERAPPORT Prøvenr.: / / / / /15 Prøve ID: B6-3 B6-4 B6-5 B6-6 B6-7 Dybde: - m u.t - m u.t - m u.t - m u.t - m u.t Kommentar *1 *1 *1 *1 *1 Parameter Enhed Metode PID-måling Baggrundsværdi Prøvenr.: / / / / /15 Prøve ID: B6-8 B6-9 B6-10 B6-11 B7-1 Dybde: - m u.t - m u.t - m u.t - m u.t - m u.t Kommentar *1 *1 *1 *1 *1 Parameter Enhed Metode PID-måling Baggrundsværdi Prøvenr.: / / / / /15 Prøve ID: B7-2 B7-3 B7-4 B7-5 B7-6 Dybde: - m u.t - m u.t - m u.t - m u.t - m u.t Kommentar *1 *1 *1 *1 *1 Parameter Enhed Metode PID-måling Baggrundsværdi Prøvenr.: / / / / /15 Prøve ID: B7-7 B7-8 B7-9 B7-10 B8-1 Dybde: - m u.t - m u.t - m u.t - m u.t - m u.t Kommentar *1 *1 *1 *1 *1 Parameter Enhed Metode PID-måling Baggrundsværdi Prøvenr.: / / / / /15 Prøve ID: B8-2 B8-3 B8-4 B8-5 B8-6 Dybde: - m u.t - m u.t - m u.t - m u.t - m u.t Kommentar *1 *1 *1 *1 *1 Parameter Enhed Metode PID-måling Baggrundsværdi Prøvenr.: / / / /15 Prøve ID: B8-7 B8-8 B8-9 B8-10 Dybde: - m u.t - m u.t - m u.t - m u.t Kommentar *1 *1 *1 *1 Parameter Enhed Metode PID-måling Baggrundsværdi Kommentar *1 Ingen kommentar side 2 af 3 Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r). Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger Oplysninger om måleusikkerhed findes på Tegnforklaring: <: mindre end >: Større end RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

23 ALS Denmark A/S Bakkegårdsvej 406 A DK-3050 Humlebæk Telefon: ANALYSERAPPORT Trine Kornbeck side 3 af 3 Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r). Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger Oplysninger om måleusikkerhed findes på Tegnforklaring: <: mindre end >: Større end RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

24 ALS Denmark A/S Bakkegårdsvej 406 A DK-3050 Humlebæk Telefon: ANALYSERAPPORT GeoMiljø Miljørådgivning ApS Gydevang Allerød Att.: Claes Bergh Steffensen Udskrevet: Version: 1 Modtaget: Påbegyndt: Ordrenr.: Sagsnavn: Lokalitet: Rådhustorvet 2, Stenløse Udtaget: Prøvetype: Jord Prøvetager: CBS Kunde: GeoMiljø Miljørådgivning ApS, Gydevang 39-41, 3450 Allerød Prøvenr.: / / / / /15 Prøve ID: b4-6 B4-7 B4-8 B5-6 B5-8 Dybde: - m u.t - m u.t - m u.t - m u.t - m u.t Kommentar *1 *1 *1 *3 *2 Parameter Enhed Metode Tørstofindhold % DS 204:1980 Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas - - Kulbrinter, REFLAB REFLAB Kulbrinter n-c6 - n-c10 <1.0 <1.0 < mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c10 - n-c15 <5.0 <5.0 < mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c15 - n-c20 <5.0 <5.0 < mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c20 - n-c35 <25 <25 < <25 mg/kg TS REFLAB Total kulbrinter 2010 i.p. i.p. i.p mg/kg TS REFLAB Prøvenr.: / / / / /15 Prøve ID: B5-11 B6-1 B6-6 B6-9 B7-8 Dybde: - m u.t - m u.t - m u.t - m u.t - m u.t Kommentar *2 *1 *1 *1 *1 Parameter Enhed Metode Tørstofindhold % DS 204:1980 Emballage Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas Membranglas - - Kulbrinter, REFLAB REFLAB Kulbrinter n-c6 - n-c <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c10 - n-c <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c15 - n-c <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c20 - n-c35 <25 <25 <25 <25 <25 mg/kg TS REFLAB Total kulbrinter i.p. i.p. i.p. i.p. mg/kg TS REFLAB Prøvenr.: / /15 Prøve ID: B8-8 B8-9 Dybde: - m u.t - m u.t Kommentar *1 *1 Parameter Enhed Metode Tørstofindhold % DS 204:1980 Emballage Membranglas Membranglas - - Kulbrinter, REFLAB REFLAB Kulbrinter n-c6 - n-c10 <1.0 <1.0 mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c10 - n-c15 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c15 - n-c20 <5.0 <5.0 mg/kg TS REFLAB Kulbrinter > n-c20 - n-c35 <25 <25 mg/kg TS REFLAB Total kulbrinter 2010 i.p. i.p. mg/kg TS REFLAB Kommentar *1 Ingen kommentar side 1 af 2 Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r). Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger Oplysninger om måleusikkerhed findes på Tegnforklaring: #: Ikke akkrediteret <: mindre end >: Større end RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

25 ALS Denmark A/S Bakkegårdsvej 406 A DK-3050 Humlebæk Telefon: ANALYSERAPPORT *2 Laboratoriet vurderer: De påviste totalkulbrinter består af vædret diesel/fyringsgasolie. D.v.s. produktet er nedbrudt, udvasket, delvist fordampet eller varmebehandlet m.m. *3 Laboratoriet vurderer: Prøvens indhold af total kulbrinter har sin oprindelse i diesel/ fyringsgasolie. Dorte Lund Troelsen side 2 af 2 Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r). Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger Oplysninger om måleusikkerhed findes på Tegnforklaring: #: Ikke akkrediteret <: mindre end >: Større end RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

26 BILAG 4 FOTOS

27

28

29

30

31

32

33

34

35 APPENDIKS A METODEBESKRIVELSE borearbejde, prøvetagning og PID-måling

36 Metodebeskrivelse - borearbejde, prøvetagning og PID-måling Miljøteknisk undersøgelse af forurening ved nedgravet olietank på Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse. 1 Borearbejde Udførelse af boringer og prøveudtagelser ved miljøundersøgelser. Borearbejdet udføres i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger nr. 6, 7 og 13, Lokaliseringsboringer Lokaliseringsboringer foretages hovedsageligt i starten af undersøgelsesforløbet for at kortlægge og karakterisere forurening i de øvre jordlag og terrænnære grundvandsmagasiner. Boringerne udføres normalt som 6 tørrotationsboringer med sneglebor eller som 3 håndboringer med skebor. Hvis geologien tillader det, udføres boringerne uden foringsrør. Efter hver boring foretages rensning af boregrej. Under borearbejdet føres borejournal med angivelser af: Lokalitet, sagsnr., boringsnr. og dato Boremetode Prøvedybde og -nr. Jordartsbedømmelse og laggrænser Kvalitativ vurdering af det opborede materiale m.h.t. forureningsgrad Vandspejlsobservationer Filtersætning Afpropning Filtersætning af boringer udføres generelt med et Ø63 mm PEH-filterrør og PEH-stigrør. Afhængigt af forholdene monteres håndboringer dog evt. med et Ø25 mm PVC- eller med et Ø40 mm PEH-pejlerør med aftagelig prop i stedet. Filtersatte boringer filtersættes normalt over en strækning på 1-2 m og afsluttes i terræn med aftagelig prop. Såfremt boringen er placeret på udendørsarealer med færdsel afsluttes generelt med Ø10 cm betonmufferør og betondæksel. På indendørs befærdede arealer afsluttes normalt med Ø110 mm WAVIN-rør og dæksel med gummitætning. Omkring filteret fyldes borehullet med filtersand nr. 2. Der afproppes med bentonitgranulat ved terrænniveau og/eller ved impermeable lag, eksempelvis ler. Filtersatte boringer renpumpes med pumpe eller vandhenter. Efter afslutning måles boringer på lokaliteten ind. Ønskes boringerne nivelleret foretages nivellement til absolut eller relativ kote, afhængig af formålet. Undersøgelsesboringer Undersøgelsesboringer udføres, hvor kravene til kvaliteten af de udtagne jordprøver er større end ved lokaliseringsboringer, samt ved boringer til f.eks. dybereliggende grundvandsmagasiner. 30. oktober Sag: / CBS

37 Metodebeskrivelse - borearbejde, prøvetagning og PID-måling Miljøteknisk undersøgelse af forurening ved nedgravet olietank på Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse. 2 Disse boringer adskiller sig fra lokaliseringsboringer ved, at der altid anvendes foringsrør. Ved filtersætning af undersøgelsesboringer benyttes filterdimension på minimum Ø63 mm PEH. Undersøgelsesboringer til dybereliggende grundvandsmagasiner indberettes altid til GEUS senest 3 måneder efter udførelsen. Prøveudtagning Prøveudtagning, jord Under borearbejdet udtages generelt jordprøver for hver ca. 0,5 m, dog minimum således, at alle relevante gennemborede jordlag er repræsenteret i prøvematerialet. Endvidere udtages jordprøver af de øvre 0,2 m under nuværende og tidligere terrænoverflader/overfladebelægninger, hvis undersøgelsen fordrer dette. Jordprøver til PID-måling emballeres i diffusionstætte rilsanposer med headspace og lukkes efterfølgende tæt. Jordprøver til kemisk analyse emballeres i 100 ml glas med tætsluttende låg ( membranglas ) eller tætsluttende rilsanpose. Ønskes supplerende prøver til geoteknisk analyse udtages disse i tætsluttende rilsanposer. Jordprøver til analyse for organisk indhold fremsendes senest 24 timer efter prøveudtagning til akkrediteret analyselaboratorium. Prøveudtagning, vand Vandprøver udtages efter forudgående renpumpning enten med pumpe eller vandhenter. Såfremt boringen yder godt, renpumpes med minimum 5 gange filtervolumen (filterrør og filtersand). Ved boringer, der yder mindre godt, tømmes filterrøret som minimum. Ved anvendelse af pumpe gennemskylles pumpen inden hver prøvetagning, og der benyttes ny slange til hver boring for at forhindre krydskontaminering. Ved anvendelse af vandhentere benyttes 1 m PEH engangsvandhentere. Opsamling og transport af vandprøver sker direkte i glasflasker, udleveret af analyselaboratoriet. Flasken fyldes helt for at undgå afdampning til overliggende luft. Vandprøverne opbevares mørkt og ved maks. 5 C indtil afsendelse til akkrediteret analyselaboratorium. Prøverne afsendes til laboratoriet samme dag som prøvetagningen. PID-måling Ved undersøgelser af jordforureninger foretages PID-målinger på jordprøvernes indhold af flygtige ioniserbare stoffer ( maskinel lugtbedømmelse ). Målingerne udføres på jordprøver udtaget i gastætte rilsanposer med headspace. Jordprøver til PID-måling henstår i 4-24 timer ved stuetemperatur, før headspace måles med PID-instrumentet. Ved måling prikkes hul i rilsan-posen og sonden indføres. Posen holdes tæt omkring sonden under målingen for at minimere gasudslippet. Det maksimale PID-udslag noteres i skema. 30. oktober Sag: / CBS

38 Metodebeskrivelse - borearbejde, prøvetagning og PID-måling Miljøteknisk undersøgelse af forurening ved nedgravet olietank på Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse. 3 Art af PID-instrument, der er benyttet, fremgår af beskrivelsen af målingerne i hver enkelt rapport. Inden målingerne kalibreres apparatet og baggrundsværdien i laboratoriet noteres. 30. oktober Sag: / CBS

Kontrol af forurening ved fyringsolietanke på Bakken 14 og 16, 3050 Humlebæk matr. 9ø og 9ab Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Kontrol af forurening ved fyringsolietanke på Bakken 14 og 16, 3050 Humlebæk matr. 9ø og 9ab Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Mikael Rasmussen Miljøteknisk Rapport Kontrol af forurening ved fyringsolietanke på Bakken 14 og 16, 3050 Humlebæk matr. 9ø og 9ab Dageløkke By, 4. juni 2012 Sag: 12 036 01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Rapport Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. 20. juli 2015 Sag: 15-034-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Gydevang 39-41,

Læs mere

Supplerende kontrol af forurening ved fyringsolietank på Bakken 14, 3050 Humlebæk - matr. 9ø Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Supplerende kontrol af forurening ved fyringsolietank på Bakken 14, 3050 Humlebæk - matr. 9ø Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Mikael Rasmussen Miljøteknisk Rapport Supplerende kontrol af forurening ved fyringsolietank på Bakken 14, 3050 Humlebæk - matr. 9ø Dageløkke By, 20. august 2012 Sag: 12-036-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning

Læs mere

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Adresse: Matr. nr.: Rekvirent: Fensmarkvej, 4700 Næstved 6pz Øverup By, Herlufsholm Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Team Byråd og Direktion

Læs mere

Forurening ved nedgravet olietank på Kildebækken 16, 3660 Stenløse - matr. 23ac Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Forurening ved nedgravet olietank på Kildebækken 16, 3660 Stenløse - matr. 23ac Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Afværgerapport Forurening ved nedgravet olietank på Kildebækken 16, 3660 Stenløse - matr. 23ac Stenløse By, Stenløse. 18. februar 2014 Sag: 12-057-03 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning

Læs mere

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn.

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn. Odder. Præstevænget 20 Afgravning af let forurenet jord Dokumentation GEO projekt nr. 36471 Rapport 3, 2013-08-23 Udarbejdet for Odder Kommune Plan Att.: Esben Kindt Rådhusgade 3 8300 Odder Udarbejdet

Læs mere

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr.

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr. Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord Geo projekt nr. 39126 Rapport 2, 2015-12-22 Sammenfatning I forbindelse med en planlagt udstykning

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord Notat SAG: Om- og tilbygning af St. Magleby Skole SAG NR.: 12161M VEDR.: Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord DATO: 2013.03.14 INIT.: BB Indledning I forbindelse

Læs mere

Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen. Sammenfatning. Orienterende forureningsundersøgelse af overjord

Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen. Sammenfatning. Orienterende forureningsundersøgelse af overjord Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen Orienterende forureningsundersøgelse af overjord Geo projekt nr. 200873 Rapport nr. 1, 2016-10-06 Sammenfatning I forbindelse med salg af

Læs mere

Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord. Retningslinjerne er afstemt med Lolland Kommune.

Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord. Retningslinjerne er afstemt med Lolland Kommune. Notat Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord 27. september 2016 Projekt nr. 225618 Udarbejdet af TBJ Kontrolleret af JKH Godkendt af TBJ INDHOLD 1 Indledning... 1 2 Miljøundersøgelse

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Kolding Kommune har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at udføre en forureningsundersøgelse

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Miljøundersøgelse Horsens, den 16. december 2014 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

Miljøteknisk rapport Miljøscreening

Miljøteknisk rapport Miljøscreening Miljøteknisk rapport Miljøscreening GST Sag: J16.1405 Mylius Erichsensvej 32, Brande Salg af parcelhusgrund Horsens, den 14. december 2016 Rekvirent: Ikast-Brande Kommune post@ikast-brande.dk Rådhusstrædet

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron Ringsted Femern Banen Trin 4 Projekt / Udbud Rambøll & NIRAS Notat Dato 11-06-2014 E8004 RFB_05c_03_03_Nr0016_Rødby Station_ Jordhåndteringsplan Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig

Læs mere

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse.

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse. Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøteknisk undersøgelse - Orienterende Matrikelnummer 22CH Stenløse By Sag nr. B24278. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Dines

Læs mere

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater NOTAT Projekt Bygningsaffald i Øm Projektnummer 3641600178 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Lejre Kommune Natur & Miljø Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater Steffen B. Rasmussen

Læs mere

Supplerende forureningsundersøgelse i Damhusdalen

Supplerende forureningsundersøgelse i Damhusdalen Damhusdalen 53, 2610 Rødovre Koncern Miljø gion Hovedstaden gion Hovedstaden Koncern Miljø Supplerende forureningsundersøgelse i Damhusdalen Privat bolig Damhusdalen 53, 2610 Rødovre Matr. nr.: 14f Rødovre

Læs mere

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder...

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder... 27.10.2014 S-1302333 John Skov NOTAT SAG : Brudsigvej, Rødding (areal for brandøvelser) EMNE : Miljøteknisk undersøgelse REKVIRENT : Vejen Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 2 2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010.

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010. Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45 8210 5155 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Byggemodning LP151, Hadsten Udtagning af supplerende jordprøver, den

Læs mere

ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE

ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE Bilag 01-3 Hillerød Kommune Helhedsplan, Sportskilen i Hillerød ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE Bilagsrapport Maj 2007 Hillerød Kommune Helhedsplan, Sportskilen i Hillerød ORIENTERENDE MILJØTEKNISK

Læs mere

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG Til Silkeborg Kommune Ejendomme, Team Køb/Salg Østergade 1, 8600 Silkeborg Att.: Ulla Jung Dokumenttype Rapport Dato December 2014 HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG FORURENINGSUNDERSØGELSE,

Læs mere

Gulve kan udføres som terrændæk, når fyld- og overjord afrømmes, og opfyldning udføres med komprimeret sandfyld.

Gulve kan udføres som terrændæk, når fyld- og overjord afrømmes, og opfyldning udføres med komprimeret sandfyld. Elsted. Asmusgårdsvej Grundsalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 0--0 Sammenfatning Forud for et grundsalg af Asmusgårdsvej i Elsted, beliggende på matrikel bt og gk Elsted

Læs mere

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning.

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning. NOTAT Projekt Snejbjerg Skole. Forureningsundersøgelse ved fyringsolieanlæg Kunde Herning Kommune Notat nr. 1 Dato 20150508 Til Fra Lars Rathje Snejbjerg Skole. Skolesvinget 1, 7400 Herning Forureningsundersøgelse

Læs mere

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl.

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl. Notat 01-08-2012 Graham Bells Vej 23A 8200 Århus N Danmark www.ejlskov.com Sag: 12025 adc@ejlskov.com Tel: 87310071 Klient: Vejdirektoratet Projekt: E6620 Funder-Hårup, Jordkærvej 3, Silkeborg (Dansand)

Læs mere

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation n Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation Adresse: Matr. nr.: Østerallé 19, 8400 Ebeltoft 19k, Ebeltoft Morkjorder DGE-sag: 15-0522 Udarbejdet af: Vilhelm Holste Dato: 08.02.2016

Læs mere

Miljøteknisk notat. : Eva Zib, Mikkel Poulsen. : Henrik Mølbjerg Jeppesen

Miljøteknisk notat. : Eva Zib, Mikkel Poulsen. : Henrik Mølbjerg Jeppesen Miljøteknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Frederikssundmotorvejen; 1220 Motorring 4 Tværvej N Skitseprojekt for afgravning af

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Projektnr.: 24.0980.83 Maj / 2011 Notat Grontmij A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk

Læs mere

Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT. Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse

Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT. Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT Lokalitet: Annekset Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse Rapporten er udarbejdet af: Sujegan Chandran (SCH, DGE Miljø & Ingeniørfirma)

Læs mere

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Indsæt billede i det grå felt Kløvkærvej 4, Kolding Prøvetagning af tilkørt sand- og grusmaterialer Sagsnr.: 30.6387.01 April / 2008 Kløvkærvej 4, Kolding

Læs mere

Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: Rev.:

Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: Rev.: NOTAT Sagsnavn: Hedelunden 7, 2670 Greve Sag nr.: 12-0090 Emne: Miljøundersøgelse ved olieudskiller og tanke Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: 2012-04-03 Rev.: Indledning EKJ rådgivende ingeniører as

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Entreprenørfirmaet Poul Erik Nielsen A/S Halsvej 190 9310 Vodskov Email: hn@penielsen.dk 20170220 Sag nr. 170026 Att.:

Læs mere

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 11. november 2015 Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Indledning

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Skanderborg Kommune Vej og Trafik Knudsvej 34 8680 Ry Email: herdis.jensen@skanderborg.dk 20161012 Sag nr. 15514 Miljøteknisk

Læs mere

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport.

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport. Sag nr.: 113026/HB Dato: 13. marts 2013 NOTAT Indledende miljøundersøgelse, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner på areal ved Artillerivej 181,

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE

FORURENINGSUNDERSØGELSE FORURENINGSUNDERSØGELSE BELIGGENHED: REKVIRENT: RÅDGIVER: BORGERGADE 17A17F/DRONNINGENS TVÆR GADE 3244, 13 KØBENHAVN K MILJØKONTROLLEN DANSK MILJØRÅDGIVNING A/S SAGSNR: 254424551 DATO: 5. februar 24 Borgergade

Læs mere

Vurdering af miljørelaterede omkostninger ved opførelse af boligbyggeri

Vurdering af miljørelaterede omkostninger ved opførelse af boligbyggeri Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Halsnæs Kommune SØNDERGADE 57, HUNDESTED Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet

Læs mere

Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune. Figur 1. Marbækvej (st. 7,8) T:

Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune. Figur 1. Marbækvej (st. 7,8) T: Notat Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune 22.juni 2016 Projekt nr. 220132 Dokument nr. 1217600419 Version 5 Udarbejdet af NAW Kontrolleret af

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Projektnr.: 24.0980.83 November / 2010 Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45

Læs mere

Det udbudte areal har en samlet størrelse på m 3 og består af følgende ejendomme: T: D: Sortemosevej 19

Det udbudte areal har en samlet størrelse på m 3 og består af følgende ejendomme: T: D: Sortemosevej 19 Datanotat Allerød Kommune ALLERØD PSTHUS 8. oktober Projekt nr. 86 Dokument nr. 69698 Version Udarbejdet af KABA Kontrolleret af JKH INDLEDNING Allerød Kommune og PostNord A/S udbyder et areal ved Allerød

Læs mere

Indledende forureningsundersøgelse

Indledende forureningsundersøgelse Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S Region Hovedstaden Koncern Miljø Indledende forureningsundersøgelse Petroleumsanlæg og fyldområde Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S Matr. nr.: 35 Sundby Overdrev

Læs mere

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne.

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne. Baggrund I forbindelse med overvejelse om salg af bygninger på grunden Sandemandsvej 8 i Rønne er der foretaget en undersøgelse af eventuelle forureninger på grunden. Formålet med nærværende rapport er

Læs mere

RAPPORT LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING PROJEKTNUMMER FORURENINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING PROJEKTNUMMER FORURENINGSUNDERSØGELSE RAPPORT PROJEKTNUMMER 30.6665.36 LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING FORURENINGSUNDERSØGELSE 2016-10-28 Kolding Kommune, By og Udviklingsforvaltningen, Klima og Bæredygtighed Dorte Uth Brodersen Mette Mygind

Læs mere

Skanderborg Søbad. Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering ALECTIA A/S

Skanderborg Søbad. Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering ALECTIA A/S S K A N D E R B O R G K O M M U N E Skanderborg Søbad Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering 2015-06-29 ALECTIA A/S CVR nr. 22 27 89 16 www.alectia.com

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5.

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5. Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro Risikovurdering af indeklima og udeluft Horsens, den 5. marts 2015 Rekvirent: DRIAS Ølholm Bygade 57 7160 Tørring Att. Lars Lomholt

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER R7 Ved nedlæggelse af et vejareal vil alle vejmaterialer over råjordsplanum oftest skulle fjernes, både asfaltbelægning, vejkasse og rabatjord.

Læs mere

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Notat Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Kogsgaard Miljø Fabriksvej 13 6980 Tim Tlf. 9734 1177 Fax 9734 1277 www.kogsgaard.dk

Læs mere

Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering

Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering MEMO TITEL Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering DATO 19. oktober 2012 TIL COWI, hwj FRA COWI, ndr PROJEKTNR A028003-017 ADRESSE 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

INDLEDENDE MILJØTEKNISK UNDERSØGELSE FORUD FOR NYT BYGGERI

INDLEDENDE MILJØTEKNISK UNDERSØGELSE FORUD FOR NYT BYGGERI Til Bygningsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato August 03 Adresse: OPP Kalvebod Brygge INDLEDENDE MILJØTEKNISK UNDERSØGELSE FORUD FOR NYT BYGGERI 0- Revision V Dato -08-03 Udarbejdet af LKK Kontrolleret

Læs mere

Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer

Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer Notat SAG: St. Magleby Skole SAG NR.: 12161 VEDR.: Bygningsscreening Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer DATO: 2013-03-13

Læs mere

NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE

NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE Paradisvejen 2, Virklund, 8600 Silkeborg Rekvirent: Silkeborg Kommune Dato: 29. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0269 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør

Læs mere

UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN

UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN Akademiingeniør Claus Vestergaard, GEO Akademiingeniør Susanne Boiesen Petersen Miljøkontrollen København ATV MØDE DIFFUS JORDFORURENING SCHÆFFERGÅRDEN 4. juni

Læs mere

Bilag 1. Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter

Bilag 1. Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter Bilag 1 Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter Bilag 2 Situationsplan med forureningsniveauer Voldanlæg og bredzoner Bilag 3 Situationsplan med forureningsniveauer Bjørnekloen Bilag 4 Situationsplan

Læs mere

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE Region Sjælland Juni RÅSTOFKORTLÆGNING FASE - GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE PROJEKT Region Sjælland Råstofkortlægning, sand grus og sten, Fase Gundsømagle Projekt nr. Dokument nr. Version Udarbejdet af

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten, Smørum

Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten, Smørum Miljønotat DJ Miljø & Geoteknik P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 2539 Kongeskrænten, Smørum. Formål Egedal Kommune har anmodet DJ Miljø & Geoteknik P/S om

Læs mere

Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016

Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016 Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 28. november 2016 Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016 Indledning

Læs mere

Geoteknisk rapport Sag nr.: Parameterundersøgelse Storparcel 95, Stenløse. Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel.

Geoteknisk rapport Sag nr.: Parameterundersøgelse Storparcel 95, Stenløse. Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk rapport Sag nr.: 655 Parameterundersøgelse Storparcel 95, Stenløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO

BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO Holstebro Kommune Birkelundskolen Undersøgelse af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer April 2016 BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO Indledende bygningsundersøgelse af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer

Læs mere

Vejdirektoratet, Anlægsområdet

Vejdirektoratet, Anlægsområdet Vejdirektoratet, Anlægsområdet M11 Holbækmotorvejen Etape 1150, Fløng Roskilde Vest Fokusareal M11-132-10. Stena Jern & Metal, Navervej 17-25, 4000 Roskilde Forureningsundersøgelse December 2008 Udgivelsesdato

Læs mere

Orienterende forureningsundersøgelse

Orienterende forureningsundersøgelse Orienterende forureningsundersøgelse Johs. E. Rasmussens Vej 1, Hjørring Hjørring Kommune Lok. nr. 821 Marts 2 Registerblad Lokalitetsnummer: 821. DMRsagsnr.: 2479. Rekvirent: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret

Læs mere

Ejendommene har matrikel nr.: 1222 og 1234, Utterslev, København.

Ejendommene har matrikel nr.: 1222 og 1234, Utterslev, København. Bygningsscreening Boligforeningen AAB Afdeling 33 2400 København NV Sag Dato: 1.12.2016 Sag nr.: Rev: B26963 0 Sagsbehandler: Jonas Bergenholz Kvalitetssikring: Janus Poulsen 1. Baggrund I forbindelse

Læs mere

Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K

Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Tlf. 7342 3131 Fax 7342 3132 Reg. nr. 195 352 www.sloth-moller.dk

Læs mere

Bilag 4 Bilag 5 Københavns Kommune Center for Miljø Att: Morten Ejsing Sønderborg, den 27 01 2015 sag 131218 ref. rch tlf. 73423151 rch@sloth moller.dk NOTAT Vedr. : Kunstgræsbane Sundby. Kontrol af

Læs mere

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11 SAMSØ KOMMUNE BALLEN FÆRGEHAVN, SAMSØ MILJØUNDERSØGELSER AF SEDIMENT ADRESSE Jens Chr. Skous Vej 9 TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATARAPPORT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resultater og

Læs mere

Transport og slutdisponering af slam

Transport og slutdisponering af slam AUGUST 2012 TØNDER SPILDEVAND A/S EU udbud Transport og slutdisponering af slam RETTELSESBREV NO. 2 VEDR.: BILAG MED SLAMANALYSER, REVIDERET TILBUDSLISTE M.M. TRANSPORT OG SLUTDISPONERING AF SLAM 3 1.1

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Tjørnehoved, Præstø Kommune Matrikel 3b Tjørnehoved By, Allerslev Journalnr. 04-000156 Dokumentnr. 246198 23. marts 2006 MMY 1 Der er d. 1. juli 2004 søgt

Læs mere

Vejdirektoratet. 4. oktober 2011

Vejdirektoratet. 4. oktober 2011 Vejdirektoratet Motorring 4, 0410 Taastrup - Frederikssundmotorvejen Miljøtekniske undersøgelser i form af rabatjordsundersøgelser, undersøgelser af sedimenter i regnvandsbassiner samt undersøgelser i

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL JF Trans Urebjergvej 2 8471 Sabro Miljøteknisk notat nr. 2 Hovedgaden 28, 8410 Rønde 20110617 Sag nr. 1100213 Udarbejdet

Læs mere

Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune

Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune Sags nr. 81346 Dokument nr. 1815136 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4.

Læs mere

Ny daginstitution Tranehavevej 15, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K

Ny daginstitution Tranehavevej 15, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Ny daginstitution Tranehavevej 15, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Møllegade 56 6400 Sønderborg Tlf. 7342 3131 Fax 7342 3132

Læs mere

LANGDALEN, BRA BRAND, ÅRHUS

LANGDALEN, BRA BRAND, ÅRHUS Region Midtjylland 28. juni 2011 Sag nr. 203478 Udarbejdet af HSL/RLN Kontrolleret af BOA Godkendt af NCD LANGDALEN, BRA BRAND, ÅRHUS Forureningsundersøgelse på arealer syd for Collstropgrunden, Edwin

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til boringer ved Assendrup og Hovedgård

Ansøgning om tilladelse til boringer ved Assendrup og Hovedgård Ansøgning om tilladelse til boringer ved Assendrup og Hovedgård Ansøgt kommune Horsens Kommune, Natur & Miljø Rådhustorvet 4 8700 Horsens Att.: Rasmus Rønde Møller og Gitte Bjørnholt Brok Oplysninger om

Læs mere

Region Syddanmark. Banegravsdepotet, Grindsted Notat over supplerende miljøundersøgelse. 29. december 2013

Region Syddanmark. Banegravsdepotet, Grindsted Notat over supplerende miljøundersøgelse. 29. december 2013 Region Syddanmark Banegravsdepotet, Grindsted Notat over supplerende miljøundersøgelse 29. december 2013 Region Syddanmark Banegravsdepotet, Grindsted Notat over supplerende miljøundersøgelse 29. december

Læs mere

Topdanmark Forsikring/Oliebranchens Miljøpulje OM-SAG : KIRKELTEVEJ 55, ALLERØD Økonomi for afværgeprojekt

Topdanmark Forsikring/Oliebranchens Miljøpulje OM-SAG : KIRKELTEVEJ 55, ALLERØD Økonomi for afværgeprojekt Notat Topdanmark Forsikring/Oliebranchens Miljøpulje OM-SAG 3450-80-1660: KIRKELTEVEJ 55, ALLERØD Økonomi for afværgeprojekt 24. april 2017 Projekt nr. 207041 Dokument nr. 1223581202 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

PENSION DANMARK EJENDOMME - BYGGEFELT E 19. juli 2016 Sag 2082 ISLANDS BRYGGE 54: STRATEGI FOR HÅNDTERING AF LÆNSEVAND FRA BYGGEGRUBE 1 INTRO

PENSION DANMARK EJENDOMME - BYGGEFELT E 19. juli 2016 Sag 2082 ISLANDS BRYGGE 54: STRATEGI FOR HÅNDTERING AF LÆNSEVAND FRA BYGGEGRUBE 1 INTRO ISLANDS BRYGGE 54: STRATEGI FOR HÅNDTERING AF LÆNSEVAND FRA BYGGEGRUBE 1 INTRO På ejendommen Islands Brygge 54 i København planlægges for nærværende opførelse af et boligbyggeri. Byggefeltet for den kommende

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE

FORURENINGSUNDERSØGELSE FORURENINGSUNDERSØGELSE Badevej og 4, 3 Helsingør Rekvirent: Domea Dato: 9. december 14 DMRsagsnr.: 14571 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel Industrivej 1A, 868 Ry Tlf. 86 95 6 55 Email:

Læs mere

KØGE PARK ORIENTERENDE GEO- OG MILJØ- TEKNISK UNDERSØGELSE. Til Køge Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato 17. august 2015

KØGE PARK ORIENTERENDE GEO- OG MILJØ- TEKNISK UNDERSØGELSE. Til Køge Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato 17. august 2015 Til Køge Kommune Dokumenttype Rapport Dato 17. august 2015 Lokalitet Ved Stadion 6, 4600 Køge KØGE PARK ORIENTERENDE GEO- OG MILJØ- TEKNISK UNDERSØGELSE ORIENTERENDE GEO- OG MILJØTEKNISK UNDERSØGELSE Revision

Læs mere

NOTAT. 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen

NOTAT. 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen NOTAT Projekt Taastrup Torv Kunde Casa Entreprise A/S Notat nr. Dato 2012-09-04 Til Høje-Taastrup Kommune Fra Rambøll Kopi til Jørgen Nielsen 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen Der er den 6. august

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE

FORURENINGSUNDERSØGELSE FORURENINGSUNDERSØGELSE Grønningen, Skovvejen 63-79/Færøvej 8-30, 4200 Slagelse Rekvirent: Slagelse Boligselskab Dato: 28. februar 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0057 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør

Læs mere

Undersøgelser af legepladser Datahåndtering

Undersøgelser af legepladser Datahåndtering Datahåndtering Region Hovedstaden Undersøgelser af legepladser Datahåndtering Udarbejdet af Anne Sivertsen og Helena Hansen, Region Hovedstaden, og Jacqueline Anne Falkenberg, Niras. 2 Indhold 1 2 3 4

Læs mere

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Dato Sagsbehandler J.nr. 1. oktober 2012 saril 014991-2012 Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Hobro, Ølsvej - Udstykning, Etape 1

Hobro, Ølsvej - Udstykning, Etape 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport nr. 1 Projekt 25.1502.71 Hobro, Ølsvej - Udstykning, Etape 1 Juli 2015 Sag 25.1502.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Hobro, Ølsvej - Udstykning, Etape 1 Side 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport

Læs mere

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller.

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller. Viby. Onsholtgårdsvej - Villaparceller Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 008--0 Sammenfatning GEO har udført en undersøgelse af funderings- og miljøforholdene med henblik

Læs mere

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE Eksempler på jordflytninger i Viborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 1. FORMÅL. 2 2. LOVGRUNDLAG 3 3. GYLDIGHEDS- OG ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder Udkast 17.1.2014 Silkeborg Kommune Region Midtjylland INDLEDNING: Formål: Formålet med udarbejdelse af retningslinjerne for håndtering

Læs mere

NOTAT. 1. Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling

NOTAT. 1. Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling NOTAT Projekt Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling Kunde Haderslev Kommune Notat nr. 02 Dato 06-12-2013 Til Fra Kopi til Kasper Michaelsen Lisbeth Odsbjerg Peter Kjær

Læs mere

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD Denne folder henvender sig til ejere og brugere af enkeltanlæg til indvinding af vand fra boringer. Den indeholder en række retningslinier, der er lavet for at beskytte grundvandet og sikre boringerne

Læs mere

Esther Søgård Hansen Nørrelund 17 5881 Skårup Fyn

Esther Søgård Hansen Nørrelund 17 5881 Skårup Fyn Esther Søgård Hansen Nørrelund 17 5881 Skårup Fyn Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 88 10 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Bygningsundersøgelse

Bygningsundersøgelse Bygningsundersøgelse RAPPORT VEDRØRENDE MILJØUNDERSØGELSE AF BYGNINGER De Lichtenbergs Vej 31-83, 8500 Grenaa Rekvirent: Arkikon Dato: 08-09-2016 DMR-sagsnr.: 2016-0937 Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24

Læs mere

Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Ejendommen Kløvkærvej 8, Kolding støder op til den tidligere N. P. Johnsens Fyrværkerifabrik

Læs mere

Delprojekt F2-06 Byggemodning Jordforureningsundersøgelser

Delprojekt F2-06 Byggemodning Jordforureningsundersøgelser Rapport Delprojekt F2-06 Byggemodning Jordforureningsundersøgelser Version 1 d. 2010-10-18 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 2 2. Undersøgelser 3 2.1 Jord 3 2.1.1 Jordprøver 4 2.2 Grundvand 4 3.

Læs mere

Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691. Dansk Miljørådgivning A/S

Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691. Dansk Miljørådgivning A/S METANGASUNDERSØGELSE Storegade 48-50, 6040 Lunderskov Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691 Din rådgiver gør en forskel Vejlevej

Læs mere

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand GRØNT TEMA Fra nedbør til råvand Her findes temaer om grundvand, kildeplads, indsatsplanlægning (grundvandsbeskyttelse), boringer, undersøgelser og oversigt over støtteordninger, landbrugets indsats m.m.

Læs mere

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg NOTAT Projekt Risikovurdering af lettere forurenet jord - støjvold III i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Notat nr. Miljø-01 Dato 2014-11-25 Til Henrik Linder, Ballerup Kommune Fra Lisbeth Hanefeld

Læs mere

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune.

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Baggrund. Lovgivning Lov om forurenet jord af 04/12 2009 (Jordforureningsloven) 52 fastsætter at: Tilførsel af

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 69 VESTBYEN ODDER

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 69 VESTBYEN ODDER GEOTEKNISK RAPPORT NR. 69 VESTBYEN ODDER April 2010 Sag 24.0980.82 Geoteknisk rapport nr. 69 Odder, Vestby Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelsesrapport Klient : Odder Kommune, Teknisk afdeling Att:

Læs mere

Udførelse af indledende miljøundersøgelse på Møllestien 6, matr. nr. 7bq, Helsinge

Udførelse af indledende miljøundersøgelse på Møllestien 6, matr. nr. 7bq, Helsinge Sag nr.: 117175/ISA Dato: 11.september 2017 MILJØNOTAT Udførelse af indledende miljøundersøgelse på Møllestien 6, matr. nr. 7bq, Helsinge 1. Indledning I forbindelse med planlagt boligbyggeri på Rundinsvej

Læs mere