Albertslund Bibliotek Kulturforvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Albertslund Bibliotek Kulturforvaltningen"

Transkript

1 Albertslund Bibliotek Kulturforvaltningen

2 Forside: Hovedbiblioteket Voksenudlånet Albertslund Kommunes postkort Multikunstner Kirsten Schjødt, børnearrangement december

3 Indhold 1. Indledning 2. Om Albertslund Bibliotek 2.1 Mål og visioner 2.2 Organisationsplan 3. Ramme- og planforudsætninger 3.1 Lovgrundlag 3.2 Albertslund Kommunes Planstrategi og folkebiblioteket 4. Befolkningsunderlag og brugere 4.1 Besøgstal og udlån 5. Budgetforudsætninger 5.1 Materialer 5.2 Personale 5.3 Andet 5.4 Indtægter 6. Handlingsplan Bygninger og lokaler 6.2 Det virtuelle bibliotek 6.3 Medier og formidling 6.4 Personaleudvikling 6.5 Netværk og tværgående samarbejde 6.6 Organisation og det administrative område 7. Indsatsområder i de kommende 2-5 år 7.1 Kulturel borgerservice 8. Evaluering af virksomhedsplan Profilering 10. Serviceinformation 10.1 Serviceydelser Resultatmål Åbningstider Bilag 1. Vision og langsigtede målsætninger

4 1. Indledning Bibliotekets virksomhedsplan 2007 er udarbejdet efter ny standard for virksomhedsplaner i Albertslund Kommune. Biblioteksvirksomheden drøftes af KU/ØU/KB efter nedenfor anførte tidsplan og i forbindelse med behandlingen af de anførte arbejdspapirer: Regnskab Årsberetning Det kommunale budget Virksomhedsplan, serviceinformation og resultatmål Retningslinier for Albertslund Bibliotek Økonomirapporter med opfølgning på resultatmål og udmeldte indsatsområder Februar Marts Efterår / oktober Januar Marts, hvert andet år i ulige år Økonomirapporter 3 gange årligt. Opfølgning på resultatmål 2 gange årligt Virksomhedsplan, retningslinier og årsberetning udleveres i alle biblioteksafdelinger og kan ses på bibliotekets hjemmeside. 2. Om Albertslund Bibliotek 2.1 Mål og visioner Folkebibliotekernes formål er beskrevet i 1, stk. 1 i Lov om biblioteksvirksomhed. Kommunalbestyrelsen har i efteråret 2003 udformet Vision og kommuneplanstrategi for Albertslund. Heri opereres der med tre indsatsområder / mærkesager: Børn, kultur og miljø. De politisk vedtagne målsætninger for biblioteksvæsenet i Albertslund er formuleret i Retningslinier for Albertslund Bibliotek, Virksomhedsplanen og Miljøledelseshåndbogen (Bibliotekets miljøpolitik). Bibliotekets overordnede vision og langsigtede målsætninger blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i oktober Albertslund Biblioteks overordnede vision Biblioteket er det centrale sted for informations- og kulturformidling i kommunen. Det betyder, at: biblioteket ønsker at indgå i folks bevidsthed som det sted, fysisk og virtuelt, man naturligt henvender sig for at få information, viden og kulturelle oplevelser på mange niveauer biblioteket søger at fremme og understøtte menneskelig udvikling og demokrati i samarbejde med andre videns- og kulturformidlere, også uden for biblioteket - 3 -

5 2.2 Organisationsplan Ledelse Stadsbibliotekar, administrationschef og udviklingschef Strategisk lederforum Ledelsen, områdeledere og teamleder i musik Ekspeditionen Kulturel borgerservice Områdeleder Voksenområdet Områdeleder Børne- og ungeområdet Områdeleder Lokalområderne Områdeleder Det virtuelle bibliotek Faglig udvikling og IT Udviklingschef Team Musik Teamleder Trippendal Stensmosegård Hedemarken Intern service Administrationschef Team KAT - Faglig leder Sekretariat Kultur- og kommunikation Kultur og kommunikationsmedarb. Integration Integrationsmedarbejder Miljøledelse Miljøkoordinator 3. Ramme- og planforudsætninger 3.1 Lovgrundlag Den overordnede lovgivning på biblioteksområdet er: Lov om biblioteksvirksomhed, lov nr. 340 af 17. maj 2000 Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed nr. 30 af 10. januar 2005 Lov om ophavsret, lov nr. 164 af 12. marts 2003 samt lovændring nr. 997 af 9. december 2003 Lov om biblioteksafgift, lov nr af 17. december 2002 Bekendtgørelse om biblioteksafgift nr. 106 af 19. februar 2003 Lov om behandling af personoplysninger, lov nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer 3.2 Albertslund Kommunes planstrategi og folkebiblioteket Albertslund Kommunes planstrategi opererer med en række grundsætninger (bykvalitet, demokrati og mangfoldighed), tre mærkesager (kultur, børn og unge og miljø) og indsatsområder (på kulturområdet gælder det bl.a. nye former for idræt og nye faciliteter for ungdomskulturen). I arbejdet med bibliotekets to brugerråd og Børnepanelet samt i satsningen på at omsætte integrationspolitikken til konkrete handlinger og gennem en ambitiøs satsning på formidling af miljøinformation, forsøger biblioteket, gennem sin - 4 -

6 virksomhed, at give udsagnet Vi vil udfolde den demokratiske kultur og begrebet mangfoldighed konkret udtryk. 4. Befolkningsunderlag og brugere Indbyggertal i år 2007 ifølge befolkningsprognose Albertslund Kommune: I alt: personer fordelt på ca. 90 nationaliteter. Ca. 12 % har en anden nationalitet end dansk og knap 30 % af borgerne er tosprogede. Antal indbyggere fordelt på aldersgrupper Aldersgruppe Antal personer 0 13 år år I alt Andre brugere Type Antal Institutioner for børn 55 Dagplejere 19 Fængsler 2 Gymnasium m. HF 1 Abonnenter på lydavisen 62 Biblioteket-kommer-lånere 83 Folkeskoler 7 Andre skoleformer 7 Plejehjem 2 Antal registrerede lånere pr * Børn i Albertslund Voksne i Albertslund Børn fra andre kommuner 129 Voksne fra andre kommuner Øvrige (institutioner, andre 700 biblioteker mv.) I alt * lånere der er registreret i bibliotekssystemet 4.1 Besøgstal og udlån 2007 vil være tredje normal-år efter renoveringen af hovedbiblioteket. Målsætningen for 2007 er at nå et besøgstal og udlån, der ligger mindst 10 % over tallene i Såvel besøgstal som udlånstal forventes at blive lavere i 2006 end i Primært pga. et vigende besøg på hovedbiblioteket. Der er dels tale om en tendens på landsplan, dels har der i 2006 været lukket i en uge pga. skift til nyt bibliotekssystem og forvaltningskonference. Målet for 2007 er at fastholde besøgstal og udlånstal på de tre filialer og som nævnt ovenfor at øge besøgs- og udlånstal på hovedbiblioteket. Målet for 2007 er at hæve det samlede besøgstal fra ca til besøgende og at øge udlånstallet fra ca til enheder. Målet skal nås gennem en øget PR- og arrangementsvirksomhed, som tilføres yderligere kr. Den samlede PR- og arrangementskonto vil således være på kr. i

7 I 2005 var udlånstallet i Albertslund, målt pr. indbygger, det næsthøjeste i hovedstadsregionen, og besøgstallet målt pr. indbygger, placerede Albertslund i top Budgetforudsætninger a) Bibliotekets bruttoramme for 2007 er: kr.* Nettorammen er: kr. De samlede indtægter er budgetteret til kr. Den samlede nettoudgift pr. indbygger svarer til 818 kr., hvilket placerer Albertslund Bibliotek som nr. 1 blandt landets kommuner. b) Der er indarbejdet en midlertidig årlig besparelse kr. i perioden til dækning af det merforbrug, som biblioteket havde i forbindelse med indretningen af det nye hovedbibliotek c) Fra 2002 er der indarbejdet en fast årlig reduktion af bibliotekets ramme på kr. med henblik på at gennemføre renoveringen af hovedbiblioteket d) Fra 2005 er der indarbejdet en fast årlig reduktion af bibliotekets ramme på kr. som følge af forventet reduktion af de samlede driftsudgifter vedr. IT-driften ved anskaffelse af et fælles bibliotekssystem for skoler og folkebibliotek. * Til nettobevillingsrammen skal lægges udgifter til husleje, skatter, afgifter og rengøring: I alt: kr. 5.1 Materialer Det samlede budget til materialer udgør kr., svarende til 118 kr. pr. indbygger. Der er tale om det næsthøjeste niveau i Hovedstadsregionen. Materialeudgifterne udgør 14,4 % af det samlede nettobudget. 5.2 Personale De samlede personalenettoudgifter udgør kr. Svarende til 77,7 % af det samlede nettobudget. Af den midlertidige årlige besparelse på kr. vedrører de kr. lønkontoen. I forbindelse med vakancer revurderes den pågældende stilling mhp. at sikre midler til udmøntning af den budgetterede besparelse. Endvidere vurderes normering og fordeling på stillingskategorier i forhold til bibliotekets udviklingsplaner og opgaver. Albertslund ligger godt og vel på niveau med de førende biblioteker i Hovedstadsregionen. Justeringer i normeringen på afdelings- / områdeniveau vil blive besluttet primo Andet Andet dækker indvendig vedligeholdelse, inventar, kulturelle arrangementer, administration, IT og varebil, i alt kr. Svarende til 9,6 % af det samlede nettobudget. Det samlede IT-budget vil ligge på 1,5 mio. kr., svarende til 6,5 % af nettobudgettet. Der udarbejdes en mere detaljeret kontoplan for området. IT-driften Medio januar påbegyndes arbejdet med at omlægge bibliotekets generelle IT-drift til en højere grad af automatisering og standardisering, end tilfældet er i dag. Mål: Målet med omlægningen er at frigive personaleressourcer fra generel drift til tid til personlig support og videreudvikling af systemerne. Økonomi: Omprioritering af lønsumsmidler til IT-området. I alt kr

8 Endvidere skal medarbejdernes muligheder for at arbejde hjemme styrkes via etablering af Outlook Web Access og indkøb af 2 bærbare PC til lån for hjemmearbejde Mål: Målet er at give mulighed for øget fleksibilitet i afviklingen og planlægningen af den enkeltes arbejde. Økonomi: Finansieres inden for bibliotekets IT-budget. I alt: kr. 5.4 Indtægter De seneste år har indtægterne fra gebyrer ligget på et lavere niveau end det budgetterede. Dette skyldes primært følgende forhold: De budgetterede indtægter fremskrives med samme fremskrivningsprocent som varekøb og tjenesteydelser, mens bibliotekets faktiske takster ikke er blevet hævet i de sidste 7 år. Endelig kan der være tale om, at lånerne i højere grad afleverer til tiden eller fornyer materialerne. Mål: De budgetterede indtægter for gebyrer forventes at være kr. Dette svarer til en reduktion på kr. Økonomi: Mindreindtægten på kr. fordeles med besparelse på kr. på materialer, kr. på administration og kr. på lønsummen. 6. Handlingsplan Bygninger og lokaler Målsætning og mål Aktivitet Økonomi Vedligeholdelse Hæve vedligeholdelsesniveauet, primært på lokalbibliotekerne. 1) Hedemarkens indgangsparti renoveres. 2) Mindre vedligeholdelsesarbejder på Stensmosegård. I alt kr. Indretning på Hovedbiblioteket Justeringer i Hovedbibliotekets udlånsområder. Inventar Justeringer på kontorerne og opgradering af kopimaskiner til brug for brugerne. 1) Mere hensigtsmæssig placering af nogle af bibliotekets internet-pc er. 2) Mindre reoljusteringer. 1) Justering af indretningen i Intern service. 2) Reoler til Voksenområdet. 3) Kopimaskiner. 1) kr. 2) kr. 1) kr. 2) kr. 3) kr. Selvbetjening Udlånsekspeditionen: 1) afhentning af reserveret materiale (100 %) og 2) aflevering (50 %) 1) Anskaffelse af egnet reol / udbygning af eksisterende. 2) Omstilling af eksisterende automater og tilrettelæggelse af arbejdsgange. 1) kr. 2) kr - 7 -

9 6.2 Det virtuelle bibliotek Målsætning og mål Aktivitet Økonomi Generelt En færdig, nedskrevet strategi for Albertslund Biblioteks fortsatte (virtuelle) vækst og udvikling frem mod Strategi- og visionspapir: 15 timer. Dette papir forventes endeligt færdigt primo Der vil blive udarbejdet et strategi- og visionspapir for Bibliotekets kerneindsatsområder inden for Det Virtuelle Bibliotek. Dette papir, vil sammen med resultatet af brugerundersøgelsen (se nedenfor) og kortlægningen af arbejdsgange i biblioteket danne grundlag for en nedskrevet beskrivelse af bibliotekets strategi for de næste to år. Endelig strategi: 30 timer fordelt på hele ledelsesgruppen, inkl. teamledere. Hjemmesiden En fremtidssikret hjemmeside, der fremhæver, understøtter og fremmer den sømløse integration mellem bibliotekets forskellige services og tilbud. Fjernadgang Medio 2007 er samtlige ressourcer, der tillader ekstern adgang via brugernes egen hjemme-pc, også reelt til rådighed på denne måde. Integra fælles IT-system Sikre optimal udnyttelse af det nye fælles IT-system for folkeog skolebiblioteker. Arbejdet med en struktureret gennemgang og undersøgelse af brugernes nuværende brug af bibliotekets hjemmeside vil blive påbegyndt primo Resultatet af denne undersøgelse vil sammen med strategipapiret vedrørende det virtuelle bibliotek danne grundlag for en kravspecifikation til en ny hjemmeside for Albertslund Bibliotek. Det vurderes løbende, hvilke elektroniske ressourcer man ønsker at stille til rådighed for brugerne. 1) Etablering af driftsorganisation. 2) Afklare økonomisk snitflade mellem de to sektorer. 3) Etablering af fora for videndeling. Brugerundersøgelse: 25 timer. Kravspecifikation: 74 timer kr. 1) - 3) Ressourcetrækket vil primært vedrøre arbejdstid. Det samlede træk vil endeligt kunne fastlægges primo

10 6.3 Medier og formidling Målsætning og mål Aktivitet Økonomi Kompetenceudvikling Øge personalets kompetencer vedr. referencearbejdet. Deltagelse i projekt Den gode formidler. Videndeling fra arbejdet med Biblioteksvagten. 40 timer samt tid til efterfølgende videndeling. Brugeruddannelse Det tilstræbes, at spektret af undervisningstilbud bredes yderligere ud til at omfatte delområder af Internetbrugen: Mulige nye områder kan f.eks. være: e-handel selvbetjening på borger.dk netbanking blogging RSS-feeds Podcasting og anvendelse af elektroniske tjenester. Arrangementer En minimum 20% forøgelse af pressedækningen af bibliotekets aktiviteter, og en øget deltagelse i arrangementer på mindst 30% i forhold til 2006-niveauet. Hertil kommer en videngenerering til brug for den videre arrangementsvirksomhed. Ungeområdet og nye medier Langsigtet planlægning med henblik på opprioritering og øget eksponering af medietyperne. Succesen med undervisning i Internetsøgning og slægtsforskning videreføres, og det undersøges, hvordan nye områder kan blive en del af bibliotekets undervisningstilbud. På Hovedbiblioteket planlægges IT-undervisning for 9. klasse. Arrangementsområdet tilføres ekstra midler, til afsøgning og afprøvning af mere eksperimenterende/spektakulære/anderledes arrangementer med relation til biblioteket som oplevelsesrum. Det kan blandt andet være nye former for udstillinger, eller installationer i samarbejde med f.eks. udefrakommende kunstnere. Hertil kommer så et fortsat fokus på markedsføring og markedsføringsstrategier og det opsøgende pressearbejde. Området er opprioriteret med ansættelsen af en musik- og mediebibliotekar (pr ). Der påbegyndes en strategisk, langsigtet planlægning og Samlet tidsforbrug (Hovedbibliotek og filialer): Til forberedelse og evaluering: ca. 88 timer. Til afvikling af undervisningsforløb: ca. 195 timer. Samlet tidsforbrug til planlægning: Mindst 15 timer pr. forløb. Til afvikling af undervisningen: ca. 12 timer. En vis formindskelsesfaktor i timeforbruget kan dog påregnes ved gentagen afvikling af identiske forløb. Området tilføres kr. Afhængig af den valgte strategi bliver de budgetmæssige forudsætninger revurderet

11 Der udarbejdes notat / strategioplæg. Synliggøre og styrke bibliotekets tilbud til unge, herunder formidlingen af nye medier. Integration Styrke bibliotekets integrationsindsats mhp. at udmønte intentionerne i integrationspolitikken. Kampagner og events Børn 1)Stimulere børn og unges lyst til at læse. 2) Være synlig, hvor børn færdes. 3)Styrke børnefamiliernes fokus på at læse højt. Voksne Synliggøre særlige indsatsområder på Biblioteket og i Albertslund Kommune. Børneområdet Fremtidens børnebibliotek er omdøbt til: Biblioteket svarer igen : Bibliotek 2.0. i børnehøjde. Målet er at nytænke formidlingen i børnebiblioteket og at afdække, hvorledes bluetooth-teknologi kan udnyttes i det fysiske rum. kortlægning af det nuværende indkøb af nye medier, sammenstillet med lånergruppens sammensætning med henblik på prioritering og øget eksponering af medietyperne. Der er nedsat en arbejdsgruppe. Der er oprettet en stilling som integrationskonsulent på 15/37. Gennemføre følgende aktiviteter: 1) Projekt Vi læser avisen sammen 2) Oprettelse af erfagruppe på biblioteket 3) Kortlægning af samarbejdspartnere 4) Mini-brugerundersøgelse 5) Intern undervisning Gennemføre kampagner og events: Børn 1) Bolsjelæsning for 3.-klasserne og Sommerbogen for børn mellem 7 og 14 år. I 2007 er det 10. gang de to store læsekampagner iværksættes. 2) Lystlæsning: Højtlæsningskampagne rettet mod børnefamilierne. 3) Deltage i børnefestugen. Voksne Deltage i miljøfestival. Sammen med 8 andre biblioteker har Albertslund Bibliotek siden maj 2006 i centralbiblioteksregi deltaget i projektmodning på Projekt Biblioteket svarer igen med henblik på at inddrage mobiltelefoner (primært Bluetooth teknologien) i formidlingsøjemed for børn og unge. Arbejdstid til kortlægning: 15 timer. Primært arbejdstid. Økonomisk tilskud til projekter eller forprojekter søges fra eksterne instanser. 1) Bolsjelæsning og Sommerbogen: 250 timer 2) For 2007 er der søgt midler fra den centrale Læselystpulje. I alt kr. Egenfinansiering: 150 timer. 3) 50 timer. Arbejdstid, 37 timer 50 timer. Projektet afventer i øjeblikket svar på ansøgning om midler fra Biblioteksstyrelsen

12 Forbrugerinfopunkt Sikre personalet de nødvendige kompetencer 6.4 Personaleudvikling Deltagelse i kurser. 50 timer. Målsætning og mål Aktivitet Økonomi PULS For på længere sigt at kunne tiltrække og fastholde personale er det vigtigt, at nuværende og fremtidige ansatte opfatter Biblioteket som en attraktiv arbejdsplads. Sikre afdelings- og områdeledere overblik over hvilke udviklingsønsker personalet har. Sikre kompetenceudvikling i overensstemmelse med Bibliotekets strategiske handlingsplaner. Alle ansatte kommer til PULSsamtale hos nærmeste leder og alle ønsker om kompetenceudvikling samles centralt for at skabe overblik. Forventes at være udgiftsneutralt. Kompetenceudvikling 1) Give personalet i publikumsområderne viden om konsekvenserne af strukturreformen. 2) Give personalet indsigt og viden om biblioteks- og kulturudviklingen i Danmark. Ledelsesseminar Udarbejdelse af langsigtet strategi for fremtidens Albertslund Bibliotek. 1) Der afholdes interne kurser / introduktioner med oplægsholdere fra Borgerservice og Kulturforvaltningen. 2) Der afholdes 8 temamøder med eksterne oplægsholdere. Afholdelse af seminar for Strategisk lederforum (afdelings- / områdeledere). 1) 75 timer. 2) 450 timer kr. 6.5 Netværk og tværgående samarbejde Målsætning Aktivitet / mål Økonomi Nationale nettjenester Bidrage til at udvikle og drive nogle af de nationale nettjenester. Fortsat deltagelse i arbejdet med: DotBot - Litteratursiden Musikbibliotek.dk, Biblioteksvagten Finfo Miljøinfopunkt.dk Forfatternet Arbejdstid: 400 timer til biblioteksvagten, øvrige 200 timer. Børnepanelet Synliggøre børns kompetencer og evne til at formidle viden om Børneposten har ændret navn til Børnepanelet i forbindelse med skift til ugeavisen kr. til arrangementer

13 børns kultur. Børnepanelets læserbreve bringes minimum 1 gang om måneden i Vestegnen. Målet er at få stof med hver 14. dag. Profilering Styrke arbejdet med profilering og branding af Albertslund Bibliotek. Vestegnen. Målet er at nå ud til langt flere børn. Vestegnens oplag er 10 gange større end Albertslund Postens. I samarbejde med Vestegnen udvikles konceptet. Deltage i møderække og læringsmoduler igennem Kreative Byer. 1/3 stilling. Arbejdstid for stadsbibliotekar og kultur- og kommunikationsme darbejder. 100 timer. 6.6 Organisation og det administrative område Målsætning og mål Aktivitet Økonomi Ny organisation Sikre at Fremtidens Albertslund Bibliotek ny organisation lever op til målsætningerne. Evaluering af ny organisation, juni Opstilling af evalueringskriterier april timer. Hedemarken Give lokalbiblioteket ny dynamik og anden profil. Der udarbejdes oplæg til brug for drøftelsen i Strategisk lederforum og Kulturudvalget / Kommunalbestyrelsen. Normering Sikre synlighed vedr. fremtidig normering. Arbejdsganganalyser En arbejdsgangsanalyse på hele biblioteket iværksættes for at vurdere, hvorvidt arbejdsgangene efter implementeringen af ITløsningerne Netpunkt og Integra er hensigtsmæssige. Ledelsesinformation Sikring af optimal ledelsesinformation, herunder økonomi og personaleforhold. Nedsættelse af arbejdsgruppe, der drøfter forslag til nye aktiviteter og ny profil for Hedemarken. Fastlæggelse af fremtidig normering på afdelings- /områdeniveau og specialistområder. Udarbejde notat der kan danne grundlag for diskussion på ledelsesseminaret. Arbejdsgangsanalyser gennemføres 1. halvår Implentering af OPUS-overblik via Rådhuset. 100 timer. 12 timer. Administraitonschef og udviklingschef forventes at bruge ca. 100 timer. Hertil kommer timer leveret af områderne / afdelingerne. Uddannelse af 4 medarbejdere, i alt 1-2 dage pr. medarbejder

14 Telefonbetjening Forbedret telefonbetjening. Central skemalægning Sikre optimal udnyttelse af personaleressourcerne. Rapport fra telefonkvalitetsundersøgelsen drøftes. Forventes at foreligge 1. kvartal I første kvartal 2007 drøftes temaet i Strategisk lederforum mhp. udarbejdelse af et notat, der skal danne grundlag for senere beslutning. Når rapport foreligger afklares behovet for evt. investeringer. Forventes at være udgiftsneutralt. 7. Indsatsområder i de kommende 2 5 år 7.1 Kulturel borgerservice I forbindelse med gennemførelsen af den fortsatte renovering af Albertslundhuset (3.-4. etape) foreslås oprettet en kulturel borgerservice i stueplan. Opgaverne kan være følgende: a) Synliggørelse af at kultur er en mærkesag i Albertslund b) Forbedret borgerservice på det kulturelle område med én samlet indgang til alle kulturtilbud c) Aflastning af forvaltningens personale i forbindelse med lettere ekspeditionsopgaver d) Udvidet tilgængelighed e) Større bredde i opgaver for Udlånsekspeditionens personale f) Synliggørelse af indgangen til hovedbiblioteket g) Øget sammenhæng mellem institutionerne i Kulturforvaltningen. 8. Evaluering af virksomhedsplan 2006 I bibliotekets ledelse og strategiske lederforum følges der henholdsvis månedligt og kvartalsvis op på de vedtagne resultatmål og regnskabet. Kulturudvalg og Økonomiudvalg orienteres i forbindelse med økonomirapporterne om status for målopfyldelsen, herunder de kvalitative mål. I bibliotekets årsberetning, som udgives særskilt i marts/april, redegøres der for, hvordan den samlede biblioteksvirksomhed har været i det foregående år. Der gøres status for de enkelte indsatsområder, resultatmål og økonomi. Evaluering af indsatsområder 2006 Aktivitet Organisation Implementering af ny organisation i maj/juni Kompetenceudvikling a) Kortlægning af kompetencer i forhold til ny organisation. b) Alle ansatte gennemgår uddannelse i brugen af evt. nyt bibliotekssystem. Resultat Ny organisationsstruktur er implementeret juli. Jf. afsnit 2.2. a) Kortlægningen er kun i begrænset omfang sket, men fortsætter i En række medarbejdere har fået nye arbejdsopgaver på baggrund af deres kompetencer. b) Alle ansatte har gennemgået uddannelse i brugen af nyt bibliotekssystem

15 Medieområdet a) Større fokus på indkøb og promovering af ikke-bogligt materiale, så de nye medietyper opnår anerkendelse internt i organisationen. a) To nyansatte bibliotekarer med særlige kompetencer inden for området er blevet ansat. Arbejdet fortsætter i Biblioteksrummet a) Færdiggørelse af Udlånsekspeditionens kontor. b) Opfølgning på det ekstraordinære slid der har været på filialernes lokaler i lukkeperioden a) Lokalet blev færdiggjort 2. kvartal b) Der er kun sket en delvis opfølgning og genopretning i 2006, men indsatsen fortsætter i Det virtuelle bibliotek a) Øge brugen af Bibliotekernes netmusik. b) Abonnere på Sheet Music Now (noder distribueret via nettet). c) Deltage i Biblioteksvagten. d) Bibliotekets hjemmeside flere services. e) Fjernadgang til licensbelagte databaser. Miljøområdet a) Nationalt Miljøinfopunkt b) Lokale miljøinformationshjørner c) Miljøbiblioteket Arrangementer og PR a) Området tilføres flere økonomiske ressourcer. b) Kampagner og temaer danner. udgangspunkt for arrangementer og events. Deltage i Danmarks Biblioteksforenings bibliotekskampagne, 1. kvartal c) Større samarbejde på tværs i organisationen og med eksterne samarbejdspartnere. a) Brugen af Bibliotekernes Netmusik er steget. Endelig opgørelse foreligger ved årets udgang. Det vurderes at stigningen kommer til at ligge på ca. 40 %. b) Der er tegnet abonnement på Sheet Music Now. c) Fra 1. januar 2006 blev Albertslund Bibliotek bidragyder til den nationale spørgetjeneste Biblioteksvagten. d) Der er etableret en særlig musik-blog. Der er etableret mulighed for at få nyheder fra hjemmesiden og det er muligt at reservere bibliotekets pc ere via et særligt bookingsystem. e) December 2006 er der etableret fjernadgang til DBC s databaser. a) Samarbejdet med København og Ballerup om Miljøinfopunkt.dk er fortsat i 2006, og Albertslund havde i første halvår ansvaret for drift og udvikling af sitet. b) Der er etableret lokale miljøinformationshjørner på bibliotekerne i Hedemarken og i Trippendalscentret. Alle fire betjeningssteder har nu et miljøinformationshjørne. c) Miljøbiblioteket er kun blevet opdateret 3 gange i løbet af Målet var 6 gange. a) Med ansættelse af en kultur- og kommunikationsmedarbejder samt en grafisk medarbejder på 10 timer er området blevet tilført flere ressourcer. Hertil kommer en del ekstern finansiering af forskellige arrangementer. b) På både voksen- og børneområdet er der gennemført flere arrangementer med udgangspunkt i nationale kampagner. F.eks. Smart parat svar og Danmarks Biblioteksforenings kampagne Er der noget

16 d) Videreudvikling af nyhedsbrev. e) Større fokus på en fælles kommunikativ samt grafisk linje - evt. ansættelse af ACmedarbejder samt intern uddannelse af grafisk medarbejder. Selvbetjening Etablering af selvbetjent aflevering og selvbetjent afhentning af reserverede materialer Fælles IT-system for folke- og skolebiblioteker At have implementeret et fælles system inden skoleårets start august Integrationsindsats 1) Engagere en fast gruppe på kvinder og at stille rammer til rådighed for afvikling af aktiviteterne. 2) Synliggøre bibliotekets tilbud til udlændinge på hjemmesiden. 3) Udarbejde forslag til konkrete initiativer mhp. at styrke integrationen. Kulmøllen Etablering af et unge hot-spot i Kulmøllen. Det administrative område a) At afdække lettelser i det administrative arbejde ved at tage et elektronisk materialevalgssystem i brug medio 2006 mhp. at kanalisere de frigivne ressourcer over i direkte publikumsarbejde. du vil vide så bare kom døgnet rundt. c) På Voksenområdet (HB) er der gennemført 8 aftenarrangementer og 3 fyraftensrrangementer. Der har været vist 11 udstillinger i Multirummet. En nyskabelse har været start på 2 læsekredse i forb. med 2 forfatterarrangementer. Der er etableret et netværk med aftenskolerne, og der har været afholdt 4 café-arrangementer med aftenskolerne. På Stenmosegård har der været afholdt 16 arrangementer i alt. På Trippendal har der været afholdt 8 arrangementer i alt, og på Hedemarken har der været i alt 17 arrangementer. d) Månedskalender og plakater udsendes. e) Kultur- og kommunikationsmedarbejder og grafisk medarbejder er ansat, og der arbejdes konsekvent med udgangspunkt i bibliotekets grafiske linie i øvrigt (logo og skiltning). Ingen af de to services er etableret, men der er lavet indledende undersøgelse af hvorledes selvbetjent afhentning af reserverede materialer kan etableres. Er gennemført oktober ) Er ikke opfyldt, men søges realiseret i ) Afsnittet på hjemmesiden er blevet opdateret. 3) Der er udarbejdet idékatalog og samarbejdet med Sprog- og Integrationscentret er blevet konsolideret efter lukkeperioden. Biblioteket har deltaget i møder med øvrige interessenter mhp. at kortlægge mulighederne for at indpasse div. aktiviteter. a) August 2006 anskaffedes DBCs materialevalgssystem Materialevalg på Netpunkt. Først i begyndelsen af 2007 forventes anvendelsen af systemet at være optimal mhp. frigivelse af personaleressourcer

17 b) At kunne håndtere elektroniske betalinger pr. 1. januar b) Elektroniske betalinger er indført fra 1. januar Profilering Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2005, at Albertslund Kommunes image skulle styrkes. Der blev etableret et kommunikationsprojekt om intern og ekstern profilering med henblik på at understøtte fastholdelse og tiltrækning af ressourcestærke borgere og kvalificerede medarbejdere. Albertslund Bibliotek har med ansættelsen af en kultur- og kommunikationsmedarbejder sat fokus på at styrke arrangements- og udstillingsvirksomheden samt PR og markedsføringsaktiviteterne. I 2007 er der bevilget kr. mere til området, så det samlede arrangements- og udstillingsbudget udgør kr. I 2007 vil der blive etableret mediekartotek (oversigt over relevante kontaktpersoner, tidsskrifter, elektroniske medier mv.), og der vil blive lavet en mere overskuelig struktur for bibliotekets billedarkiv. 10. Serviceinformation Serviceydelser 2007 A. Samlinger og informationsformidling Udlån af og vejledning i brugen af: Bøger, lydbøger, noder, tidsskrifter, musik-cd er, fortællinger på CD, bånd, disketter, CD-rom'er, videobånd, DVD, dias, sprog- og leg-materialer, playstation-spil Oplysnings- og informationsvirksomhed Litteraturlister og søgning Aviser og tidsskrifter Offentlig information - pjecer og brochurer B. Elektroniske ressourcer og formidling Internetadgang for publikum Adgang til Bibliotekernes Netmusik og SheetMusicNow (download af musik og noder) Netpublikationer stilles til rådighed via bibliotekets base Adgang til licensbelagte databaser fra lånernes hjemme-pc, fra medio Fra december 2006 adgang til DBC s produkter. CD-rom arbejdsplads med spil til børn Undervisning og introduktion til bibliotekets online-katalog og Internet Nyhedsmails mulighed for at abonnere på nyheder fra bibliotekets web-site ForbrugerINFO-punkt. Særlig service etableret i samarbejde med Forbrugerinformation Miljøinfopunkt (i samarbejde med København og Ballerup) Elektroniske nyhedslister, fra medio 2007 C. Kulturelle arrangementer og udstillinger Arrangementer: Teater, film, foredrag, oplæsning, musik-, forfatter- og debatarrangementer (nogle mod betaling) Udstillinger

18 D. Andre tilbud Lydavis på CD og kassettebånd Præsensbenyttelse af bibliotekets materialer. Dvs. mulighed for at benytte materialerne i biblioteket Værestedsfunktion læsepladser, opholdspladser Studiearbejdspladser med fuld Officepakke (tekstbehandling, regneark, powerpoint, internetadgang mv.) Mødelokaler på filialerne Biblioteksorienteringer Børnepanelet Opsøgende biblioteksbetjening - biblioteket kommer Mønttelefon på hovedbiblioteket, kopimaskine og telefax mod betaling E. Administrative ydelser Lån til og fra andre biblioteker - fjernlån Mulighed for at få advis om udløb af lånetid Besked fra biblioteket kan modtages som brevkort eller via og SMS Selvbetjent udlån. Fra første kvartal 2007 også mulighed for afhentning af reserveret materiale og selvbetjent aflevering Online PC-booking-system Web-adgang til bibliotekets database for eksterne brugere med mulighed for søgning, reservering, fornyelse af lån og information om lånerstatus Resultatmål 2007 Kvaliteten i biblioteksbetjeningen sikres bl.a. gennem overholdelse af en række tidsfrister og mål for såvel det publikumsrettede som det interne arbejde. Bibliotekets budget angiver mål for, hvor meget der bruges på materialer og lønninger, samt hvor store indtægterne fra overdagspenge, kopier m.v. forventes at blive. Retningslinier for Albertslund Bibliotek beskriver materialevalgsprincipper og samarbejdsrelationer med andre forvaltninger og institutioner. Som eksempler på nogle centrale mål for kvalitetsopfyldelsen kan nævnes: A. Samlinger og informationsformidling Fra en bog er modtaget fra bogbinderen, til den er på hylden til udlån, må der maksimalt gå 5 dage. Et eksemplar af alle nye voksen- og musiktitler står til orientering for bibliotekarerne i 8 dage Tidsskrifter sættes frem til publikum samme dag, de modtages Dagens aviser lægges frem til publikum, inden biblioteket åbner Ingen låner må vente mere end 3 måneder på en bestemt titel, når det drejer sig om boglige materialer. Er bogen ikke dukket op inden 3 måneder, tilbyder biblioteket at bestille bogen fra et andet bibliotek. Der tages dog forbehold med hensyn til helt nye og stærkt efterspurgte titler 95 % af fjernlånsbestillingerne ekspederes samme dag, som de modtages Der er bibliotekarisk betjening af kommunens plejehjem, Albo en gang om ugen og Humlehusene en gang om måneden B. Elektroniske ressourcer og formidling Bibliotekets hjemmeside er åben døgnet rundt, men søgesystemet er lukket mellem kl. 03 og 05 på grund af opdateringer og backup

19 Bibliotekets hjemmeside og miljøportal opdateres løbende og checkes for døde links minimum en gang hvert kvartal C. Kulturelle arrangementer, udstillinger og markedsføring Der afholdes 50 arrangementer for børn og voksne Der vises 20 udstillinger på Hovedbiblioteket og de tre filialer Hver uge informeres der i Albertslund Posten om bibliotekets tilbud, og på Albertslund Kommunes hjemmeside og bibliotekets hjemmeside informerer biblioteket løbende om nyheder, arrangementer og åbningstider m.v. D. Andre tilbud Alle 3.-klasser (i alt 18) tilbydes biblioteksorientering. Ved henvendelse kan andre få tilbudt biblioteksorientering. Efter aftale gives der blandt andet biblioteksorientering til sprogskolens elever og lærere. 3. klasser, der deltager i kampagnen Bolchelæsning, får biblioteksorientering. I alt forventes ca. 15 klasser at benytte tilbuddet om biblioteksorientering Biblioteket deltager i afviklingen af kurser i samfundsforståelse Der gennemføres 30 Internet-brugerundervisninger på hovedbiblioteket og filialerne forår og efterår E. Administrative ydelser og service generelt Skriftlige henvendelser til biblioteket besvares inden en uge. Dette gælder også henvendelser via . For konkrete lånerforespørgsler og reserveringer gælder særlige frister (se nedenfor) Telefoniske henvendelser prioriteres som personlige henvendelser Ingen ventetid mht. tilmelding til "biblioteket-kommer"-ordningen. Der sendes besked til låneren samme dag, som et fjernlånsmateriale modtages Lydavisen udkommer hver uge, bortset fra to uger i sommerperioden. Lydavisen udsendes på CD eller kassettebånd 4 gange om året hylderevideres der i udlånene med henblik på at sikre korrekt opstilling af materialerne. Herved nås hele samlingen igennem 1 gang årligt Regning på hjemkaldte materialer udsendes 42 dage efter lånetidens overskridelse 90 % af materialerne skal være sat på plads i løbet af maksimalt 7 timer (åbningstimer) Hjemkaldelser udsendes 14 dage efter lånetidens udløb, og 2.-hjemkaldelse udsendes 4 uger efter lånetidens udløb Miljøcertificering. Som en del af Kulturforvaltningen forventes Albertslund Bibliotek certificeret igen i 2007 Andelen af selvbetjente udlån på hovedbiblioteket udgør 60 % af hovedbibliotekets udlån 10.3 Åbningstider Den ugentlige åbningstid i hovedbibliotekets publikumsafdelinger er 48 timer i sommerhalvåret, mandag til lørdag og 52 timer i vinterhalvåret, mandag til søndag. På hver af de tre filialer er den ugentlige åbningstid 24 timer, mandag til lørdag. Onsdag er der lukket på filialerne i Trippendalscentret og Hedemarken. Fredag er Stensmosegård lukket. Filialerne lukker på skift en uge i juli

20 Bilag Vision og langsigtede målsætninger Overordnet vision I forbindelse med Kulturudvalgets / Kommunalbetyrelsens behandling af Virksomhedsplan 2000 for Albertslund Bibliotek blev forslag til visioner og langsigtede målsætninger vedtaget. Vision Biblioteket er det centrale sted for informations- og kulturformidling i kommunen Det betyder, at: biblioteket ønsker at indgå i folks bevidsthed som det sted, fysisk og virtuelt, man naturligt henvender sig for at få information, viden og kulturelle oplevelser på mange niveauer biblioteket søger at fremme og understøtte menneskelig udvikling og demokrati i samarbejde med andre videns- og kulturformidlere, også uden for biblioteket Langsigtede mål Bibliotekets overordnede vision søges virkeliggjort med udgangspunkt i følgende langsigtede mål: Målgrupper alle borgere i Albertslund Kommune er bibliotekets målgruppe. Også borgere der ikke selv har mulighed for at komme på biblioteket biblioteket ønsker at medvirke aktivt i integrationsarbejdet af indvandrere biblioteket vil med skiftende intervaller sætte særligt fokus på udvalgte målgrupper Serviceydelser og formidling Vi lægger vægt på: kvalitet i udvælgelsen og formidlingen af bibliotekets materialer og øvrige serviceydelser professionel, hurtig og imødekommende betjening af brugerne et bredt medieudbud og en bred vifte af servicetilbud en balanceret vekselvirkning mellem det generelle og det specielle biblioteket som et inspirerende værested Brugervenlighed Vi lægger vægt på: en decentral biblioteksstruktur lange åbningstider handicapvenlige adgangsforhold tidssvarende og inspirerende indretning overskuelighed og god skiltning et effektivt samarbejde med andre folke- og forskningsbiblioteker

21 et venligt og letforståeligt sprog i alle henvendelser til borgerne Læsekultur Vi lægger vægt på: at støtte børns sprog- og læseudvikling at styrke læsekulturen og læselysten generelt at fastholde bogen som væsentlig i det samlede medieudbud Informationsteknologi Vi lægger vægt på: biblioteket som den lokale adgang til det globale IT som et arbejdsredskab, der fuldt ud er integreret i såvel det publikumsrettede som det interne arbejde at give personalet en informationsteknologisk kompetence, der gør alle ansatte i stand til at yde en professionel service at benytte IT i formidlingen af bibliotekets materialer og serviceydelser at modvirke opdeling af befolkningen i et teknologisk A- og B-hold Biblioteket som arbejdsplads Vi lægger vægt på: efteruddannelse og kompetenceudvikling samarbejde og fleksibilitet et helhedsorienteret syn på bibliotekets virksomhed nye jobfærdigheder vedrørende blandt andet informationsteknologi, undervisning og systemadministration et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø Miljø Vi lægger vægt på: at inddrage miljømæssige hensyn i videst mulige omfang ved tilrettelæggelse af biblioteksvirksomheden synlig miljøledelse at være miljøcertificeret at stille krav til leverandører og producenter med hensyn til miljørigtig adfærd/ produktion at formidle information og viden om miljøspørgsmål via bibliotekets materialesamlinger, udstillinger og relevante links på Internet at sætte nye mål for en forbedret miljøindsats

22 Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet Albertslund Tlf.: Mail:

ALBERTSLUND BIBLIOTEK

ALBERTSLUND BIBLIOTEK ALBERTSLUND BIBLIOTEK Serviceydelser og resultatmål Januar 2006 Omslagsbilleder: Jesper Pedersen 1 Indhold Side 1. Indledning.. 3 2. Planforudsætninger 3 2.1 Lovgrundlag.. 3 2.2 Albertslund Kommunes planstrategi

Læs mere

Kulturforvaltningen Albertslund Bibliotek

Kulturforvaltningen Albertslund Bibliotek Virksomhedsplan 2008 Kulturforvaltningen Albertslund Bibliotek SIDE 2 Indhold Indledning... 5 Indsatsområder... 7 1. Forpligtende dialogstyring... 7 2. Ledelse og trivsel... 8 3. Profilering og kommunikation...

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2009. Kulturforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2009. Kulturforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Virksomhedsplan 2009 Kulturforvaltningen Albertslund Bibliotek Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk kulturforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 69 00 F 43 68 69 20 SIDE

Læs mere

Ballerup Bibliotek og kulturhuse er kommunale institutioner, hvor udlån af alle materialer

Ballerup Bibliotek og kulturhuse er kommunale institutioner, hvor udlån af alle materialer MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 40.37 Folkebibliotekerne Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og -indtægter, som

Læs mere

Ballerup Bibliotekerne er en kommunal institution, hvor udlån af alle materialer er gratis.

Ballerup Bibliotekerne er en kommunal institution, hvor udlån af alle materialer er gratis. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 40.37 Folkebibliotekerne Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og -indtægter, som

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket.

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Varde kommunes BIBLIOTEKSPOLITIK BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Rådhusstræde 2 6800 Varde Tlf. 7522 1088 www.vardebib.dk Forord

Læs mere

Albertslund Bibliotek Virksomhedsplan 2005

Albertslund Bibliotek Virksomhedsplan 2005 1. Indledning 3 2. Planforudsætninger. 3 2.1 Lovgrundlag... 3 2.2 Politiske målsætninger og visioner... 4 2.2.1 Planstrategien og folkebiblioteket... 5 2.3 Befolkningsunderlag, antal aktive lånere og besøgstal...

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 13. juni 2016 af Jens Kjær Christensen og Rikke Lauritzen vedrørende Fremtidens biblioteker.

Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 13. juni 2016 af Jens Kjær Christensen og Rikke Lauritzen vedrørende Fremtidens biblioteker. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 22-06-2016 Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 13. juni 2016 af Jens Kjær Christensen og Rikke Lauritzen vedrørende Fremtidens biblioteker. Spørgsmål Sagsnr. 2016-0257555

Læs mere

Budget ,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8

Budget ,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211,9,8,8,8,8,7,8 Herning,9 Holstebro,8 Horsens,8 Randers Silkeborg,8,8 Skive,7 Viborg,8,,1,2,3,4,5,6,7,8,9 1, Tabellen og figuren viser,

Læs mere

Halsnæs Kommune - Biblioteksstruktur

Halsnæs Kommune - Biblioteksstruktur Halsnæs Kommune - Biblioteksstruktur Biblioteksstruktur Bibliotekets struktur tager udgangspunkt i en biblioteksbetjening der sikrer helhedstænkning, tværfaglighed og tilgodeser lokale behov. Ledelsesteam

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE

BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE 1 INDLEDNING Bibliotekspolitikken er udarbejdet under hensyntagen til lovgivning, nationale biblioteksstrategier, Struer Kommunens værdier, kulturpolitik og kulturstrategier.

Læs mere

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne:

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne: STYRK BORGERNE - gennem mere målrettet betjening, digitalisering og inddragelse i fremtidens biblioteker og borgerserviceindgange. (sagsnummer: 2014-0116363) Plan for implementering af længere åbningstider,

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

Hjørring Kommune. Bibliotekspolitik 2011-2014 for. Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark

Hjørring Kommune. Bibliotekspolitik 2011-2014 for. Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark Bibliotekspolitik 2011-2014 for Hjørring Kommune Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark Når 1,3 mio. danskere har svage læse- og regnefærdigheder, og når ca. 2 mio. ikke har

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2010-2011. Kulturforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2010-2011. Kulturforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Virksomhedsplan 2010-2011 Kulturforvaltningen Albertslund Bibliotek Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk kulturforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 69 00 F 43 68 69 20

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

At alle bidrager til fællesskabet inden for rammerne af de fælles politikker, retningslinjer og beslutninger.

At alle bidrager til fællesskabet inden for rammerne af de fælles politikker, retningslinjer og beslutninger. Kontrakt 2015-16 Biblioteket Støvring, Skørping, Terndrup, Nørager og Bogbus Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Forslag 3.1 (2012-2015)

Forslag 3.1 (2012-2015) Forslag 3.1 03.32.50.1 Bibliotekerne 39.668.000 kr. Reduktionsområde: Ophør af kommunens medlemskab af Danmarks Bibliokteksforening Beskrivelse: Udmelding af Danmarks Biblioteksforening. Der betales årligt

Læs mere

Brug, kvalitetsudvikling og tilfredshed med bibliotekerne

Brug, kvalitetsudvikling og tilfredshed med bibliotekerne Brug, kvalitetsudvikling og hed med bibliotekerne Brugerundersøgelsen af 0 biblioteker i oktober 00 Århus Kommunes Biblioteker januar 00 Indhold Undersøgelsen Hvem bruger bibliotekerne 4 Søndagsåbent 6

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Handlingsplan for 2012/13/14. Åbne Biblioteker. Tidsplan d. 30.10.12. Udgangspunkt i Folkebibliotekerne i vidensamfundet s 5 anbefalinger

Handlingsplan for 2012/13/14. Åbne Biblioteker. Tidsplan d. 30.10.12. Udgangspunkt i Folkebibliotekerne i vidensamfundet s 5 anbefalinger Handlingsplan for 2012/13/14 Udgangspunkt i Folkebibliotekerne i vidensamfundet s 5 anbefalinger Åbne Biblioteker Hvad: Etablering af selvbetjent bibliotek i Gudme i 2012. Tid: 2012 personale i Gudme,

Læs mere

Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden

Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden Beretning 2009 Kulturelt Regnskab for biblioteks- og kulturområdet udgjorde områdets beretning til og med 2008. Fra 2009 sættes der mere fokus på dokumentation

Læs mere

Dialogmøde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne

Dialogmøde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne Dialogmøde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne 21.6.2017 1 Fakta om FMB: 1.1 Biblioteksloven Kommunal opgave ingen statsfinanciering Formål: Oplysning, uddannelse og

Læs mere

Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015

Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015 Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER Bibliotekets stand ved Højskoledagen for ældre Forsidefoto: Carl nielsens fødseldag fejres med elever fra Musikskolen Horsens

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød biblioteker Handlingsplaner 2012-2013 Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Strategi for Aalborg Bibliotekernes medietilbud i 2015

Strategi for Aalborg Bibliotekernes medietilbud i 2015 Strategi for Aalborg Bibliotekernes medietilbud i 2015 Mål og fokusområder 2015 Aalborg Bibliotekerne har fokus på, at udvikle bibliotekstilbuddet i takt med aktuelle tendenser i samfundet og medieudviklingen.

Læs mere

Vejen Kommunes Biblioteker

Vejen Kommunes Biblioteker Vejen Kommunes Biblioteker Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2005

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2005 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2005 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

Mål for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker

Mål for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker Serviceområde Udgøre et uforpligtende møde-, være- og oplevelsessted for borgere i Herning kommune Det nye hovedbibliotek i Østergade er Herning

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Baggrundsmateriale - Sektor Bibliotek

Baggrundsmateriale - Sektor Bibliotek Baggrundsmateriale - Sektor Bibliotek 1. Kort beskrivelse af området Formålet med folkebibliotekerne er iflg. Lov om biblioteksvirksomhed fra 2 at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune Denne aftale er en minimumsaftale. Der kan mellem skoleleder og tillidsrepræsentant aftales, at der afsættes yderligere tid til pædagogisk servicecenter. Der afsættes tid til pædagogisk servicecenter efter

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Udvalget for kultur 2009. Bibliotekspolitik Slagelse Bibliotekerne

Udvalget for kultur 2009. Bibliotekspolitik Slagelse Bibliotekerne Udvalget for kultur 2009 Bibliotekspolitik Slagelse Bibliotekerne Indhold 1. Mission............................................................ side 2 2. Vision for Slagelse Bibliotekerne....................................

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2.

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Bibliotekets navn 4 Felt_3 3. - bibliotekets navn (fortsat)

Læs mere

Forslag til. Folkeoplysningspolitik

Forslag til. Folkeoplysningspolitik Forslag til Kerteminde Kommune 231111 2011-19114 1440-29400 1 Vision, værdier og målsætninger for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune 2 Indledning Aktiviteterne inden for fritidslivet opstår i

Læs mere

Vordingborg Bibliotekerne

Vordingborg Bibliotekerne Vordingborg Bibliotekerne Virksomhedsbeskrivelse 2016 Indhold Indledning... 1 Besøgstal... 2 Materialebestand... 3 Udlån... 4 Aktiviteter... 7 Personalenormering... 8 Åbningstimer... 8 Budget... 9 ECO-Nøgletal...

Læs mere

Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne

Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne Punkt 8. Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne 2015-058535 Skoleforvaltningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

Læs mere

Dokumentation og evaluering

Dokumentation og evaluering Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden i 2010 Sætter fokus på dokumentation og evaluering af biblioteksvirksomheden med et fremadrettet formål og perspektiv, ved at: l Måle aktiviteter l

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Brugerundersøgelser 2010

Brugerundersøgelser 2010 Brugerundersøgelser 2010 på bibliotekerne i Hjortshøj, Kolt-Hasselager, Skødstrup, Tranbjerg og Viby Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice MKB Kommunikation Søren Holm januar

Læs mere

Nu åbner. Egebjerg Demokratek. Med indvielse. Onsdag den 1. december 2010 kl. 16.00 17.30

Nu åbner. Egebjerg Demokratek. Med indvielse. Onsdag den 1. december 2010 kl. 16.00 17.30 Nu åbner Egebjerg Demokratek Med indvielse Onsdag den 1. december 2010 kl. 16.00 17.30 Har du lyst til at låne bøger? Vil du debattere lokale forhold? Vil du debattere kommunale forhold? Vil du læse aviser?

Læs mere

Servicedeklaration for AssensBibliotekerne 2010

Servicedeklaration for AssensBibliotekerne 2010 Servicedeklaration for AssensBibliotekerne 2010 Bibliotekerne i Assens Kommune skal være et besøg værd og: Fungere som lokale væresteder og kulturcentre Være et tilbud for alle borgere Yde kvalificeret

Læs mere

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Endelig rapport, Thisted Bibliotek. En række irrelevante rubrikker er fjernet. Er du? Hvis du er i beskæftigelse, hvilken sektor arbejder

Læs mere

Cirka folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre bliver brugere af det Fælles Bibliotekssystem

Cirka folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre bliver brugere af det Fælles Bibliotekssystem 2 CICERO Cirka 1.500 folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre bliver brugere af det Fælles Bibliotekssystem DET FÆLLES BIBLIOTEKSSYSTEM Det Fælles Bibliotekssystem er et af verdens største biblioteks

Læs mere

Esbjerg Kommune Biblioteker

Esbjerg Kommune Biblioteker 1 Esbjerg Kommune Biblioteker Virksomhedsplan 2016 Virksomhedsplanen omfatter ekstraordinære tiltag. Almindelig hverdagsopgaver med åbningstid, udlånsvagter, brugerkurser m.v. er naturligvis fundamentet

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Indhold 3 Formål 5 Ansvarsfordeling og samarbejdsflader 6 Interessenter 8 Mål for kommunikationen 10 Kanaler 11 Handlingsplan og evaluering Kommunikationsstrategi

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Dragør Bibliotekerne. Resultataftale

Dragør Bibliotekerne. Resultataftale Dragør Bibliotekerne Resultataftale 2014-2015 Organisationsudvikling Dragør Bibliotekerne Bibliotekernes kerneområder og -opgaver har ændret sig over tid. Der stilles nye krav til kompetencer, roller,

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

2 Danmarks Biblioteksforening

2 Danmarks Biblioteksforening 2 Danmarks Biblioteksforening VIRKSOMHEDSPLAN INDHOLD 4 VISION MISSION VÆRDIER 5 ARBEJDSGANGE 6 INDSATSOMRÅDER 2015 UDVALGSARBEJDSOMRÅDER LÆRING DIGITALISERING BIBLIOTEKSRUMMET 7 HANDLEPLANER 8 ÅRETS GANG

Læs mere

Bibliotekspolitik for Hørsholm Kommune

Bibliotekspolitik for Hørsholm Kommune Bibliotekspolitik for Hørsholm Kommune Bibliotekspolitiske målsætninger Vi har et velfungerende og vellidt bibliotek, men det kan blive meget bedre. Hørsholm Bibliotek vil spille en central rolle i Hørsholm

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Til orientering 1. Meddelelser...1

Til orientering 1. Meddelelser...1 FURESØ KOMMUNE Kulturunderudvalg 7. september 2006, Kl. 16.30 Møde nr. 8 Sted: Skovhuset ved Søndersø, Ballerupvej 60,Værløse Kl. 16.30 rundvisning i Skovhuset. Udvalgsmøde kl. 17.30 i Skovhuset Medlemmerne

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

Aalborg Bibliotekerne 2011 - i en forandringstid

Aalborg Bibliotekerne 2011 - i en forandringstid Aalborg Bibliotekerne 2011 - i en forandringstid Aalborg Bibliotekerne Skaber det bedst mulige bibliotekstilbud inden for de politisk fastlagte prioriteringer og budgetrammer. Vision - vi vil: Udvikle

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Område Vest. Drifts- og udviklingsaftale Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Område Vest. Drifts- og udviklingsaftale Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Område Vest Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Charlotte Fønss Gjørup Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

STATUS PÅ BIBLIOTEKSPAKKEN KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2016

STATUS PÅ BIBLIOTEKSPAKKEN KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2016 STATUS PÅ BIBLIOTEKSPAKKEN KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2016 INTRODUKTION Med vedtagelsen af Københavns Kommunes bibliotekspakke Styrk Borgerne og Biblioteksstrategien 2014-2019 blev der skabt en ramme og

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010

Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010 Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010 12 Hvor tilfreds er du generelt med dit bibliotek? Abs. Pct. Meget tilfreds 29 66% Tilfreds 14 32% Hverken eller 1 2% Utilfreds 0 0% Meget utilfreds

Læs mere

Resultataftale for 2014 mellem Direktionen og Centerchefen for Ejendomme

Resultataftale for 2014 mellem Direktionen og Centerchefen for Ejendomme Resultataftale for 2014 mellem Direktionen og Centerchefen for Ejendomme 1. Indledning Denne resultataftale indgås mellem: Direktionen og Centerchefen for Center for Ejendomme. Aftalen er gældende for

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris

Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris bilag 1 Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris Life Cycle Stage Ansvarlig Touch Type Statisk Interaktiv Stickers "Drive-In"-bruger "Entusiast"-bruger Ankomst Velkomst Selvbetjening Shopping

Læs mere

Aftale mellem Randers Byråd og Fritidscentret 2013 og 2014

Aftale mellem Randers Byråd og Fritidscentret 2013 og 2014 1 Aftale mellem Randers Byråd og Fritidscentret 2013 og 2014 Helligåndshuset Fritidscentret www.fritidscentret.dk 2 Indhold: 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Fritidscentret hvem

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Bibliotekers Strategi 2014-2019 Indledning Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud medvirker direkte til at gøre København til en attraktiv by København

Læs mere

Evaluering af kontrakt for Biblioteket, 2013-2014

Evaluering af kontrakt for Biblioteket, 2013-2014 Evaluering af kontrakt for Biblioteket, 2013-2014 Digitalisering og borgernes IT - kompetencer A1 Aktive digitale borgere A.1.1 Central indsats. Styrke og vedligeholde det tværfaglige samarbejde med Borgerservice

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder:

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder: Webstrategi Rammen Dette er Faaborg-Midtfyn Kommunes første udgave af en webstrategi, version 1.0, der gælder for 2013 og har fokus på den umiddelbare opgave at understøtte kerneydelser på nettet. Webstrategien

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE MAJ 2008 FORORD Kommunikationen har betydning for, hvordan borgere og virksomheder opfatter os, og hvordan kommende og nuværende medarbejdere ser på kommunen som

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Indberetningskategorier for folkebiblioteksstatistik for indberetningsåret 2004

Indberetningskategorier for folkebiblioteksstatistik for indberetningsåret 2004 Sortering Feltnavn Indberetningskategorier for folkebiblioteksstatistik for indberetningsåret 2004 Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 Bibliotekskommunens navn 4 IT-oplysninger

Læs mere

Kapitel 1 Formål og definitioner. Kapitel 2 De kommunale biblioteker

Kapitel 1 Formål og definitioner. Kapitel 2 De kommunale biblioteker Inatsisartutlov nr. 8 af 8. juni 2014 om biblioteksvæsenet Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Biblioteksvæsenet skal fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved vederlagsfrit at stille bøger,

Læs mere

IA Sprog Vibevej 9-11 2400 København NV. Virksomhedsplan

IA Sprog Vibevej 9-11 2400 København NV. Virksomhedsplan Virksomhedsplan 2014 Om IA Sprog Et vel implementeret Intro-dansk tilbud allerede først på året er et af IA Sprogs store mål i 2014. Lovgivningen om det nye danskuddannelsestilbud kom på plads sent i 2013

Læs mere