VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr ) ----ooooo----

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----"

Transkript

1 VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr ) ----ooooo Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: A/S Dansk Folkeforsikringsanstalt (Danica Pension, Forsikrings-aktieselskabet Skandianavia-Liv (Danica Pension, Forsikringsaktieselskabet Nye Danske Liv (Danica Pension, Danica B I, Livsforsikringsaktieselskab (Danica Pension, Statsanstalten for Livsforsikring A/S (Danica Pension, Statsanstalten for Livsforsikring II A/S (Danica Pension, Danica Liv, Livsforsikringsaktieselskab (Danica Pension, Danske Insurance Life Insurance A/S (Danica Pension, Danske Pension, Forsikringsaktieselskab (Danica Pension, Danske Liv & Pension, Forsikringsaktieselskab (Danica Pension, Danske Forsikring Liv, Forsikringsaktieselskab (Danica Pension, Danica Pension III, Livsforsikringsaktieselskab (Danica Pension, BG Pension, Livsforsikringsaktieselskab (Danica Pension, Danica Liv & Pension, Livsforsikringsaktieselskab (Danica Pension, Danica B II, Livsforsikringsaktieselskab (Danica Pension, Danica Liv I, Livsforsikringsaktieselskab (Danica Pension, Danica Pension IV, Livsforsikringsaktieselskab (Danica Pension, 1

2 Danica Pension II, Livsforsikringsaktieselskab (Danica Pension, Liva Invest, Livsforsikringsaktieselskab (Danica Pension, Danica Liv Invest, Livsforsikringsaktieselskab (Danica Pension, Livsforsikringsselskabet Dan-alliance A/S (Danica Pension, Danica Pension Invest, Livsforsikringsaktieselskab (Danica Pension, Danica Sundhedssikring, Livsforsikringsaktieselskab (Danica Pension, Nova Danica, Livsforsikringsaktieselskab (Danica Pension, Livsforsikringsselskabet Dan-liv A/S (Danica Pension, Livsforsikringsselskabet Danica A/S (Danica Pension, Dan-Liv, Livsforsikringsaktieselskab (Danica Pension, Danica B III, Livsforsikringsaktieselskab (Danica Pension, Danica Liv III, Livsforsikringsaktieselskab (Danica Pension, Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab (Danica Pension, Indtil udgangen af 1995 har selskabet også drevet virksomhed under binavnet Statsanstalten for Livsforsikring II A/S (Danica Liv,, jfr. lov nr. 251 af 25. april , stk Selskabets hjemsted er Københavns kommune Selskabets formål er at drive livsforsikringsvirksomhed, skadesforsikringsvirksomhed indenfor skadesforsikringsklasserne 1 og 2 samt dermed direkte forbundne forretninger. I selskabet kan tegnes alle arter af syge- og ulykkesforsikringer samt livs- og pensionsforsikringer og hertil knyttede personforsikringer, ligesom selskabet kan overtage de nævnte arter af forsikringer i genforsikring. 2

3 Selskabets aktiekapital udgør mio. kr., fordelt i aktier á 100,- kr. og multipla heraf Aktiekapitalen er fuldt indbetalt Aktierne skal lyde på navn og skal noteres i selskabets aktiebog. Aktierne er ikke omsætningspapirer, hvorom de skal bære utvetydig og iøjefaldende påtegning Ingen aktie har særlige rettigheder. Ingen aktionær er forpligtet til at lade selskabet eller andre indløse sine aktier helt eller delvis Enhver overgang af aktier kræver bestyrelsens godkendelse af såvel den nye ejer som af overgangsvilkårene. Bortset herfra gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed Bortkomne aktier kan mortificeres uden dom efter lovgivningens til enhver tid herom gældende regler Det årlige udbytte tilsendes aktionærerne på den til aktiebogen opgivne adresse umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. Udbytte, der ikke er hævet tre år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabet. De samlede udlodninger og udbyttebetalinger til aktionærerne i de første ti år efter selskabets stiftelse må ikke overstige den til enhver tid værende indbetalte nominelle aktiekapital Generalforsamlinger afholdes på hjemstedet eller på et andet sted i Storkøbenhavn Ordinær generalforsamling afholdes senest fem måneder efter udløbet af hvert regnskabsår Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen, en revisor eller en generalforsamling finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 2 uger, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer mindst 5 procent af aktiekapitalen Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen ved brev til aktionærerne på den til aktiebogen opgivne adresse senest 2 uger og tidligst 4 uger før 3

4 generalforsamlingen. I indkaldelsen skal angives, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen, og såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets fulde ordlyd angives i indkaldelsen Aktionærers forslag til emner til behandling på generalforsamlingen skal fremsættes skriftligt overfor bestyrelsen. Modtages forslaget senest 6 uger før den ordinære generalforsamling skal afholdes, har aktionæren ret til at få emnet optaget på dagsordenen. Modtages forslaget senere end 6 uger før den ordinære generalforsamlings afholdelse, afgør bestyrelsen, om forslaget er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. 4.6 Senest 14 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige koncernårsregnskab og årsregnskabet med revisionspåtegning og årsberetning fremlægges til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor Meddelelse om indkaldelsen skal gives selskabets, henholdsvis koncernens medarbejdere, dersom disse har afgivet meddelelse til bestyrelsen efter selskabslovens 142, stk. 1, 2 pkt På den ordinære generalforsamling skal årsregnskabet og eventuelt koncernregnskab med revisionspåtegning og årsberetning fremlægges og følgende foretages: 1) Aflæggelse af beretning om selskabets virksomhed. 2) Forelæggelse til godkendelse af årsregnskabet og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion. 3) Forelæggelse af forslag om anvendelse af overskud herunder fastsættelse af udbytte, jfr. 3.7, eller forslag til dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab. 4) Valg af medlemmer til bestyrelsen. 5) Valg af revision Bestyrelsen er bemyndiget til indtil videre at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med selskabslovens regler. 4

5 En af bestyrelsen valgt dirigent leder forhandlingerne på generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultat Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen under henvisning til stedfunden notering af sine aktier Hvert aktiebeløb på 100,- kr. giver én stemme På generalforsamlingen kan beslutning kun tages om de forslag, der har været optaget på dagsordenen De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre lovgivningen eller disse vedtægter foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet eller tilslutning fra det af Finansministeren udpegede medlem af bestyrelsen Beslutning om de i 8 angivne spørgsmål kan ikke vedtages på generalforsamlingen uden tilslutning fra det af Finansministeren udpegede medlem af bestyrelsen Over det på generalforsamlingen passerede indføres beretning i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens formand Afgørelse om følgende spørgsmål kan ikke træffes uden tilslutning fra det af Finansministeren udpegede medlem af bestyrelsen: 1. udlodning eller udbyttebetaling, der overstiger det i 3.7. fastsatte, 2. overdragelse af selskabets forsikringsbestand eller en del af denne, 3. overdragelse eller anden overgang af aktier i selskabet, 4. selskabets fusion med et andet selskab, 5. opløsning af selskabet ved likvidation, 5

6 6. ophævelse eller ændring af vedtægternes 3.7, 7.4, 7.5 og Til selskabets bestyrelse vælger generalforsamlingen mindst tre og højst ti medlemmer. De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer afgår på hvert års ordinære generalforsamling, men kan genvælges Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og kan vælge en næstformand, der i formandens fravær i enhver henseende træder i formandens sted Ét medlem af bestyrelsen udpeges af Finansministeren i henhold til lov om privatisering af Statsanstalten for Livsforsikring De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslaget. I øvrigt træffer bestyrelsen ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv Over det på bestyrelsesmøderne passerede indføres beretning i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsesmedlemmerne oppebærer et årligt honorar, hvis størrelse fastsættes i årsregnskabet for det pågældende år Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af mindst én og højst fem direktører Bestyrelsen kan meddele prokura enten i forening med et medlem af direktionen eller to i forening Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller 2. af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet medlem af bestyrelsen eller med en direktør, eller 3. af to medlemmer af direktionen i forening. 6

7 Revision foretages af en eller flere statsautoriserede revisorer Revisionen vælges af generalforsamlingen for tiden indtil afslutningen af næste ordinære generalforsamling Selskabets regnskabsår er kalenderåret Selskabet kan foretage henlæggelser til en sikkerhedsfond. Midler, der er henlagt til sikkerhedsfonden, kan ikke fraføres denne. Sikkerhedsfondens midler kan dog efter tilladelse fra Finanstilsynet anvendes til dækning af tab ved afvikling af de forsikringsmæssige forpligtelser eller på anden måde til fordel for de forsikrede De til dækning af livsforsikringshensættelserne afsatte midler skal anbringes i overensstemmelse med reglerne i lov om forsikringsvirksomhed Bestyrelsen og direktionen er forpligtet til at anbringe selskabets kapital på en hensigtsmæssig og for forsikringstagerne tjenlig måde, således at selskabet til enhver tid kan opfylde sine forpligtelser Årsregnskabet og eventuelt koncernregnskab skal opstilles på overskuelig måde i overensstemmelse med lovgivningen og skal give et retvisende billede af henholdsvis selskabets og koncernens aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultatet Af årets overskud udbetales til aktionærerne det udbytte, som generalforsamlingen måtte bestemme, idet udbytte til aktionærerne ikke må overstige, hvad der er forsvarligt under hensyn til selskabets og eventuelt koncernens økonomiske stilling, jfr. i øvrigt 3.7. Et eventuelt resterende overskud anvendes til henlæggelser til selskabets fonds eller overføres alt efter bestemmelse på den ordinære generalforsamling. 7

8 Disse vedtægter er senest vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 11. marts ooooo---- 8

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

PBU PaBdagogernes Pensionskasse

PBU PaBdagogernes Pensionskasse PBU PaBdagogernes Pensionskasse VEDT/EGTER for Pensionskassen for B0rne- og Ungdomspaedagoger 30. april 2014 Vedtaegter for PBU Side 2 af 6 1 Pensionskassens formal Pensionskassens formal er at drive pensionskasse-

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGTER. for COWI Holding AIS (CVR-nr. 32892973) ("Selskabet')

VEDTÆGTER. for COWI Holding AIS (CVR-nr. 32892973) (Selskabet') VEDTÆGTER for COWI Holding AIS (CVR-nr. 32892973) ("Selskabet') Marts 2014 10 ~lavn 1.1 5elskabefs navn er COW1 Holding ØS. 2. F~~r~~9 2.1 Selsk~befis formål er at drive holding-virl~somhed ; herunder

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2.

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2. FUNDATS FOR LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE OG UDGIVELSESFOND 1 Fondens stiftelse, navn og hjemsted Fondens navn er Landskabsarkitekternes Rejse og Udgivelsesfond. Stk. 2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015 TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK FOR MARTOETE VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Martofte Vandværk. Selskabet har hjemsted i Kerteminde Kommune. Selskabets formal er

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er:

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er: 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. 2 FORMÅL Forbundets formål er: a) at fremme interessen for aktiv

Læs mere

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5 SELSKABSMEDDELELSE 29. august 2014 Ordinær generalforsamling - IC Companys A/S den 24. september 2014 kl. 10.30 IC Companys A/S Raffinaderivej 10 2300 København S Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest (under navneændring til Kapitalforeningen Jyske Invest) Fælles ordinær generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 12. marts 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 Selskabsmeddelelse nr. 587 Den 12. marts 2015 afholdt DSV ordinær generalforsamling. Dirigentens referat i form af udskrift af forhandlingsprotokollen er

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere