UDKAST TIL UDTALELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST TIL UDTALELSE"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender /0193(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender til Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/85/EØF om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer (KOM(2008)0637 C6-0340/ /0193(COD)) Ordfører(*): Rovana Plumb (*) Udvidet samarbejde mellem udvalg forretningsordenens artikel 50 PA\ doc PE v01-00 Forenet i mangfoldighed

2 PA_Legam PE v /30 PA\ doc

3 KORT BEGRUNDELSE Forslaget bygger på EF-traktatens artikel 137, stk. 2, og artikel 141, stk. 3. Selv om direktiv 92/85/EØF er baseret på EF-traktatens artikel 118a (nu artikel 137) og er et særdirektiv inden for rammerne af direktivet om sundhed og sikkerhed (direktiv 89/391/EØF), er EF-traktatens artikel 141 føjet til retsgrundlaget for det foreliggende forslag. Forslaget udspringer af behovet for at indføre brugbare koordinerende foranstaltninger, hvis endelige mål er at få en højere procentdel af kvinder ud på arbejdsmarkedet, mindske opsplitningen på arbejdsmarkedet og afskaffe lønforskelle mellem kvinder og mænd ved at skabe bedre muligheder i forbindelse med barselsorlov. Den Europæiske Union har brug for flere kvinder, som er aktive på arbejdsmarkedet, ikke blot for at løse problemerne med aldringen i samfundet, men også for at øge konkurrenceevnen på globalt plan. Fødslers konsekvens for kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet er meget udpræget i dag med en registreret forskel i 2007 på 26 % mellem kvinder, der har født, og mænd. Der er flere årsager hertil, men de kan afhjælpes ved at ændre reglerne for barselsorlov, orlovslængden samt løn, rettigheder og forpligtelser for kvinder, der er på barselsorlov eller vender tilbage til arbejdet efter en barselsorlov, hvilket alt sammen er uløseligt forbundet med anvendelsen af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af kvinder og mænd som nedfældet i artikel 141, stk. 3. Ansvarsdeling Et forældrepar, som fra barnets fødsel deler ansvaret mellem sig, har stor betydning for barnets psykologiske og fysiske velvære. Der er behov for et særskilt direktiv på dette område, eftersom det foreliggende direktiv ikke omfatter bestemmelser vedrørende forældreorlov, men kun fokuserer på gravide eller ammende kvinders sundhed og sikkerhed. Gravide arbejdstageres rettigheder i forbindelse med beskæftigelse Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender er overbevist om, at forslaget om ændring af direktiv 92/85/EØF vil støtte gravide kvinders rettigheder i forbindelse med beskæftigelse. Uden de ændringer, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender har foreslået, og de yderligere foranstaltninger, der er vedtaget af arbejdsmarkedets parter på europæisk plan, er vi imidlertid også overbevist om, at den ændrede tekst ikke i tilstrækkelig grad vil bidrage til en bedre balance mellem arbejds-, familie- og privatliv eller hjælpe kvinder til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Forlængelse af minimumsperioden for barselsorlov og mulighed for at arbejde på deltid Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender mener, at en forlængelse af barselsorloven fra 14 til 20 uger og indførelse af incitamenter vil være en oplagt metode med henblik på at øge kvinders muligheder for at forene graviditet med en forbliven på arbejdsmarkedet. En sådan forlængelse vil give mødre en passende periode, inden de efter en graviditet skal tilbage på arbejdsmarkedet, samt mulighed for at knytte bedre bånd til deres børn. PA\ doc 3/30 PE v01-00

4 Endvidere er visse medlemsstaters frygt for omkostningerne til finansiering af en sådan forlængelse ubegrundet, idet undersøgelsen foretaget af Ecorys viser, at en forlængelse til 18 uger eller endog mere kun vil få beskedne økonomiske konsekvenser, men vil sikre bedre sundhedsbetingelser for gravide arbejdstagere. Arbejdsgivere skal tage ansøgninger fra arbejdstagere om et skift fra fuldtids- til deltidsarbejde i løbet af de første 12 måneder efter en fødsel i betragtning. En sådan bestemmelse vil være i tråd med henstillingerne i WHO's rapport A55/15. Beskyttelse af karrieremuligheder Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender støtter ændringerne til direktiv 92/85/EØF i artikel 1, nr. 3, litra b), i henhold til hvilke arbejdstagere, som har født, har ret til at vende tilbage til det samme eller et tilsvarende arbejde på betingelser og vilkår, som ikke er mindre gunstige, og til at nyde godt af enhver forbedring i arbejdsvilkårene, som de ville have været berettiget til under deres fravær. Denne bestemmelse hænger nøje sammen med jobsikkerhed og er et vigtigt skridt hen imod afskaffelse af forskelsbehandling som følge af graviditet. Rettigheder for kvindelige arbejdstagere i selvstændige erhverv Selv om forslaget til direktiv kun beskytter arbejdstagere med henblik på at bekæmpe forskelsbehandling og sikre lige muligheder, vil medlemsstaterne være nødt til at sikre, at også kvinder i selvstændige erhverv nyder godt af rettighederne i henhold til direktivet, og Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender har ændret i overensstemmelse hermed. Arbejdsmarkedsparternes rolle Den 14. december 1995 indgik arbejdsmarkedets parter på europæisk plan (BusinessEurope(Unice), CEEP og EFS) en aftale om forældreorlov, der blev gennemført ved Rådets direktiv 96/34/EF af 3. juni I direktivet fastsættes minimumsforskrifter for forældreorlov som et vigtigt middel til at forene arbejde og familieliv og fremme lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder. ÆNDRINGSFORSLAG Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning: 1 Betragtning 6 a (ny) (6a) Rådets direktiv 96/34/EF af 3. juni 1996 om den rammeaftale vedrørende PE v /30 PA\ doc

5 forældreorlov, der er indgået af Unice, CEEP og EFS 1, fastsætter minimumsforskrifter, der skal gøre det lettere at forene arbejdsmæssigt og familiemæssigt ansvar for forældre, som arbejder. 1 EFT L 145 af , s. 4. Rådets direktiv 96/34/EF indeholder en rammeaftale mellem BusinessEurope (Unice), CEEP og EFS om forældreorlov, og det er en vigtig tilføjelse til forslaget om ændring af direktiv 92/85/EØF, idet det fastsætter minimumsforskrifter, der gør det lettere for forældre, der arbejder, at forene deres arbejds- og familiemæssige ansvar. 2 Betragtning 6 b (ny) (6b) Aftalen indgået af medlemsstaterne på topmødet i Barcelona i 2002, der tog sigte på at opnå ligestilling mellem kvinder og mænd (ligeløn, forældreorlov, adgang til beskæftigelse med samme rettigheder), danner grundlaget for bedre vilkår med hensyn til at forene familie- og arbejdsliv og vil sikre kvinders økonomiske uafhængighed. PA\ doc 5/30 PE v01-00

6 Målene fra Barcelona indgår i EU's strategi for vækst og beskæftigelse og har til formål at gøre det lettere for unge forældre især kvinder at komme ind på arbejdsmarkedet og forene familie- og arbejdsliv. Adgang til bedre børnepasningsfaciliteter (betingelser, pris og, som en meget vigtig faktor, hensigtsmæssige tider for forældrene) er nøglen til at få kvinder ud på arbejdsmarkedet. 3 Betragtning 6 c (ny) (6c) Kommissionens meddelelse af 4. juli 2006 "Mod en EU-strategi for børns rettigheder" slår fast, at børns rettigheder bør være en EU-prioritet, og at medlemsstaterne bør overholde FN's konvention om barnets rettigheder og tillægsprotokollerne hertil samt millenniumudviklingsmålene. Meddelelsen slår fast, at børns rettigheder bør være en prioritet for EU, og anfører, at medlemsstaterne bør respektere FN's konvention om barnets rettigheder og tillægsprotokollerne hertil samt millenniumudviklingsmålene. I forhold til dette direktiv er det ensbetydende med at sikre alle børn mulighed for at blive ammet og modtage passende pleje i overensstemmelse med deres udviklingsbehov samt sikre dem adgang til passende pleje af høj kvalitet. 4 Betragtning 6 d (ny) (6d) Anbefalingerne fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og Unicef, som kom til udtryk i den globale strategi for amning, støtter amning i barnets første levetid og går ind for, at barnet udelukkende ernæres med PE v /30 PA\ doc

7 modermælk i de første seks levemåneder, samt at amningen fortsættes, indtil barnet er mindst to år. Undersøgelser foretaget af Verdenssundhedsorganisationen viser, at amning af børn (fra 0-12 måneder) har positiv indflydelse på sundheden på lang sigt og spiller en vigtig rolle i forebyggelsen af kroniske sygdomme. Endvidere er mødre, som har ammet deres børn i et år eller mere, bedre beskyttet mod brystkræft (35 % lavere risiko end andre). 5 Betragtning 8 a (ny) (8a) Barselsorlov i henhold til dette direktiv bør ikke være i modstrid med medlemsstaternes andre bestemmelser om forældreorlov, og det er ikke hensigten at omgå disse ordninger. Barselsorlov og forældreorlov supplerer hinanden og kan, når de kombineres, bidrage til at forene arbejds- og familieliv. Kommissionen skaber i sin begrundelse en kunstig modsætning mellem barselsorlov og forældreorlov. De to modeller supplerer hinanden og kan netop i kombination bidrage til at forene arbejds- og familieliv. 6 Betragtning 12 a (ny) (12a) Et "tilsvarende" arbejde i henhold til artikel 11, nr. 2, litra c), bør defineres som et arbejde, der i det væsentlige omfatter samme funktioner som det forrige arbejde med hensyn til såvel PA\ doc 7/30 PE v01-00

8 aflønning som opgaver. 7 Betragtning 13 (13) Kvinder skal derfor beskyttes mod forskelsbehandling på grund af graviditet eller barselsorlov og bør sikres den fornødne retsbeskyttelse. (13) Kvinder skal derfor beskyttes mod forskelsbehandling på grund af graviditet eller barselsorlov og bør sikres den fornødne retsbeskyttelse, så deres ret til rimelige arbejdsvilkår og en bedre forenelighed mellem familie- og arbejdsliv respekteres. 8 Betragtning 13 a (ny) (13a) I Kommissionens grønbog "Demografiske ændringer behov for ny solidaritet mellem generationerne" anføres det, at medlemsstaterne har en lav fertilitetskvotient, som er utilstrækkelig til at holde befolkningstallet stabilt. Der er behov for foranstaltninger for arbejdstagere inden, under og efter graviditet med hensyn til vilkårene på arbejdspladsen. PE v /30 PA\ doc

9 Fra år 2000 har der kunnet konstateres en ændring i forholdet mellem beskæftigelsesfrekvensen og fertilitetskvotienten i og med, at medlemsstater med en høj beskæftigelsesfrekvens også har en høj fertilitetskvotient. 9 Betragtning 18 a (ny) (18a) Medlemsstaterne bør inden for deres nationale lovgivnings rammer indføre foranstaltninger, der sikrer, hvad de anser for at være passende reel og effektiv kompensation eller erstatning for tab, som påføres en arbejdstager som følge af overtrædelser af de i nærværende direktiv fastsatte pligter, hvilket skal ske på en måde, der virker afskrækkende, og som står i rimeligt forhold til den skade, den pågældende har lidt. 10 Betragtning 19 a (ny) (19a) Ofre for diskrimination bør være sikret en passende retsbeskyttelse. For at sikre en mere effektiv beskyttelse bør der også være mulighed for, at foreninger, organisationer og andre juridiske personer, som medlemsstaterne anser for passende, uanset de nationale procesregler om repræsentation og forsvar kan indtræde i en retssag på vegne af eller til støtte for et offer. PA\ doc 9/30 PE v01-00

10 11 Betragtning 20 a (ny) (20a) Medlemsstaterne bør fremme dialogen mellem arbejdsmarkedets parter og med ngo'er for at kunne danne sig et billede af forskellige former for forskelsbehandling og for at kunne bekæmpe dem. 12 Artikel 1 nr. -1 (nyt) Artikel 1 stk. 1 a (nyt) -1) I artikel 1 indsættes følgende som stk. 1a: 1a. Direktivet sigter ligeledes mod at forbedre de arbejdsrelaterede forhold for gravide arbejdstagere eller arbejdstagere, som lige har født, og som bliver på arbejdsmarkedet eller vender tilbage til det, og mod at skabe bedre muligheder for at forene arbejds-, privat- og familieliv. Det ekstra stk. har til formål at udvide direktivets gyldighedsområde og åbner mulighed for at inddrage spørgsmål som fleksibel arbejdstid, fædreorlov etc. 13 Artikel 1 nr. -1 a (nyt) Artikel 2 litra a PE v /30 PA\ doc

11 -1a) Artikel 2, litra a), affattes således: "a) gravid arbejdstager: enhver arbejdstager, herunder hushjælp, som er gravid, og som underretter arbejdsgiveren om sin tilstand i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis Rammedirektivet om sundhed og sikkerhed udelukker kvinder, der er ansat som hushjælp. De bør imidlertid udtrykkeligt være omfattet af beskyttelsen af moderskabet. 14 Artikel 1 nr. -1 b (nyt) Artikel 2 litra b -1b) Artikel 2, litra b), affattes således: "b) arbejdstager, som lige har født: enhver arbejdstager, herunder hushjælp, som lige har født som defineret efter national lovgivning og/eller praksis, og som underretter arbejdsgiveren om sin tilstand i overensstemmelse med denne lovgivning og/eller praksis" Rammedirektivet om sundhed og sikkerhed udelukker kvinder, der er ansat som hushjælp. De bør imidlertid udtrykkeligt være omfattet af beskyttelsen af moderskabet. 15 PA\ doc 11/30 PE v01-00

12 Artikel 1 nr. -1 c (nyt) Artikel 2 litra c -1c) Artikel 2, litra c), affattes således: "c) ammende arbejdstager: enhver arbejdstager, herunder hushjælp, som ammer som defineret i national lovgivning og/eller praksis, og som underretter arbejdsgiveren om sin tilstand i overensstemmelse med denne lovgivning og/eller praksis." Rammedirektivet om sundhed og sikkerhed udelukker kvinder, der er ansat som hushjælp. De bør imidlertid udtrykkeligt være omfattet af beskyttelsen af moderskabet. 16 Artikel 1 nr. -1 d (nyt) Artikel 3 stk. 1 afsnit 2 a (nyt) -1d) I artikel 3, stk. 1, indsættes som afsnit 2a: "Retningslinjerne i første afsnit evalueres regelmæssigt og mindst hvert femte år fra 2012 med henblik på en revision." Det er vigtigt, at retningslinjerne er ajour med den seneste udvikling og den nyeste viden. 17 PE v /30 PA\ doc

13 Artikel 1 nr. -1 e (nyt) Artikel 4 overskrift -1e) Overskriften til artikel 4 ændres som følger: "Vurdering, underretning og høring" Reproduktive risici eksisterer for såvel mænd som kvinder og bør have en mere fremtrædende plads, da de er væsentlige selv inden undfangelsen. 18 Artikel 1 nr. -1 f (nyt) Artikel 4 stk. -1 (nyt) -1f) I artikel 4 indsættes følgende som stk. -1: "-1. I den risikovurdering, der gennemføres i henhold til direktiv 89/391/EØF, medtager arbejdsgiveren reproduktive risici for mandlige og kvindelige arbejdstagere." Reproduktive risici eksisterer for såvel mænd som kvinder og bør have en mere fremtrædende plads, da de er væsentlige selv inden undfangelsen. 19 Artikel 1 nr. -1 g (nyt) Artikel 4 stk. 1 PA\ doc 13/30 PE v01-00

14 -1g) Artikel 4, stk. 1, indledning, affattes således: "1. For alle arbejdsopgaver, som kan indebære en specifik risiko for, at arbejdstagere udsættes for de agenser, arbejdsprocesser eller arbejdsforhold, som er opført på en ikkeudtømmende liste i bilag I, skal arbejdsgiveren eller de beskyttelses- og forebyggelsestjenester, som er omhandlet i artikel 7 i direktiv 89/391/EØF, vurdere arten, omfanget og varigheden af den belastning, arbejdstagere som defineret i artikel 2 og arbejdstagere, der kan tænkes at befinde sig i en af de i artikel 2 beskrevne situationer, udsættes for i den pågældende virksomhed og/eller institution, således at man kan:" Reproduktive risici eksisterer for såvel mænd som kvinder og bør have en mere fremtrædende plads, da de er væsentlige selv inden undfangelsen. 20 Artikel 1 nr. -1 h (nyt) Artikel 4 stk. 1 led 1-1h) Artikel 4, stk. 1, første led, affattes således: " foretage en bedømmelse af alle risici for sikkerheden og sundheden samt alle virkninger for de i artikel 2 definerede arbejdstagere og arbejdstagere, der kan tænkes at befinde sig i en af de i artikel 2 beskrevne situationer, under graviditet eller amning" PE v /30 PA\ doc

15 Reproduktive risici eksisterer for såvel mænd som kvinder og bør have en mere fremtrædende plads, da de er væsentlige selv inden undfangelsen. 21 Artikel 1 nr. -1 i (nyt) Artikel 4 stk. 2-1i) Artikel 4, stk. 2, affattes således: "2. Med forbehold af artikel 10 i direktiv 89/391/EØF skal arbejdstagere som defineret i artikel 2 og arbejdstagere, der kan tænkes at befinde sig i en af de i artikel 2 beskrevne situationer, og/eller deres repræsentanter samt de relevante arbejdsmarkedsparter underrettes om resultaterne af den i stk. 1 nævnte vurdering og om alle foranstaltninger vedrørende sikkerhed og sundhed under arbejdet i den pågældende virksomhed og/eller institution." Reproduktive risici eksisterer for såvel mænd som kvinder og bør have en mere fremtrædende plads, da de er væsentlige selv inden undfangelsen. 22 Artikel 1 nr. -1 j (nyt) Artikel 5 stk. 2-1j) Artikel 5, stk. 2, affattes således: PA\ doc 15/30 PE v01-00

16 "2. Hvis en ændring af arbejdsforhold og/eller arbejdstid ikke er teknisk og/eller objektivt mulig [...], træffer arbejdsgiveren de nødvendige foranstaltninger til at overføre den pågældende arbejdstager til andre arbejdsopgaver." Den aktuelle formulering af de enkelte stykker giver arbejdsgiverne alt for gunstige muligheder for at argumentere for, at de ikke kan ændre arbejdspladsen eller tilbyde en alternativ arbejdsplads. Når denne meget åbne formulering slettes, har arbejdsgiverne fortsat tilstrækkeligt spillerum til at argumentere for, at sådanne alternativer ikke er teknisk eller sagligt mulige. 23 Artikel 1 nr. -1 k (nyt) Artikel 5 stk. 3-1k) Artikel 5, stk. 3, affattes således: "3. Hvis overførslen til andre arbejdsopgaver ikke er teknisk og/eller objektivt mulig [...], fritages den pågældende arbejdstager i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis for at arbejde, så længe dette er nødvendigt for at beskytte hendes sikkerhed eller sundhed." Den aktuelle formulering af de enkelte stykker giver arbejdsgiverne alt for gunstige muligheder for at argumentere for, at de ikke kan ændre arbejdspladsen eller tilbyde en alternativ arbejdsplads. Når denne meget åbne formulering slettes, har arbejdsgiverne fortsat tilstrækkeligt spillerum til at argumentere for, at sådanne alternativer ikke er teknisk eller sagligt mulige. PE v /30 PA\ doc

17 24 Artikel 1 nr. -1 l (nyt) Artikel 7 stk. 2 litra b -1l) Artikel 7, stk. 2, litra b), affattes således: "b) fritagelse for arbejde eller forlængelse af barselsorloven, når overgang til dagarbejde ikke er teknisk og/eller objektivt muligt [...]." 25 Artikel 1 nr. -1 m (nyt) Artikel 7 a (ny) -1m) Følgende indsættes som artikel 7a: "Artikel 7a Gravide arbejdstagere kan i en periode på tre måneder inden og 12 måneder efter fødslen ikke pålægges at udføre overarbejde." Formålet er at sikre, at gravide arbejdstagere og mødre får mulighed for at tilbringe mere tid sammen med deres børn og passe dem. 26 Artikel 1 nr. 1 Artikel 8 stk. 1 PA\ doc 17/30 PE v01-00

18 1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre arbejdstagere som defineret i artikel 2 barselsorlov i mindst 18 sammenhængende uger fordelt før og/eller efter fødslen. 1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre arbejdstagere som defineret i artikel 2 barselsorlov i mindst 20 sammenhængende uger med mulighed for at tage yderligere op til to uger fordelt før og/eller efter fødslen. Undersøgelsen vedrørende omkostninger og fordele ved at skabe bedre muligheder for at forene arbejds-, privat- og familieliv 1 viser, at en barselsorlov på 18 uger eller mere (20) skønnes at have moderate budgetmæssige konsekvenser. I mange medlemsstater er der allerede skabt grundlag for at betale mellem 80 og 100 % af gennemsnitsindtjeningen under barselsorlov. Flere medlemsstater har også allerede indført en barselsorlov på mere end 18 uger. I henhold til WHO's henstilling A55/15 bør et spædbarn udelukkende ernæres ved amning, indtil det er 24 uger gammelt, og dette er et argument for at forlænge barselsorlovsperioden. 27 Artikel 1 nr. 1 Artikel 8 stk Den i stk. 1 nævnte barselsorlov skal omfatte en obligatorisk barselsorlov på mindst seks uger efter fødslen. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at arbejdstagere som defineret i artikel 2 frit kan vælge, hvornår den ikke-obligatoriske del af barselsorloven placeres, før eller efter fødslen. 2. Den i stk. 1 nævnte barselsorlov skal omfatte en obligatorisk barselsorlov på mindst seks uger efter fødslen. Medlemsstaterne kan udvide den i henhold til dette direktiv obligatoriske del af barselsorloven til maksimalt otte uger efter fødslen og/eller maksimalt seks uger før fødslen. Uden en bestemmelse, som forbyder gravide kvinder at arbejde inden fødslen, er der en risiko 1 PE v /30 PA\ doc

19 for, at de i langt højere grad end tidligere vil føle sig presset af sig selv eller andre til at arbejde indtil umiddelbart før barnets fødsel. Denne situation kan indebære store risici for både moderens og det ufødte barns helbred. Kommissionen understreger selv i den nærmere redegørelse i direktivforslaget (s. 9), hvor vigtigt det er, at gravide kvinder frit kan vælge, om de ønsker at tage en del af barselsorloven inden fødslen. Kvinder har behov for beskyttelse, så de frit og uden tvang kan træffe dette valg. Dette opnås gennem princippet om et forbud mod at arbejde inden fødslen med en mulighed for fravalg. 28 Artikel 1 nr. 1 Artikel 8 stk. 2 a (nyt) 2a. Arbejdstageren skal oplyse perioden for den valgte barselsorlov mindst to måneder før, denne orlov påbegyndes. Med indførelsen af pligt til at oplyse perioden for barselsorloven får virksomhederne planlægningssikkerhed. I modsat fald vil tilrettelæggelsen af driften navnlig i små og mellemstore virksomheder give store vanskeligheder. 29 Artikel 1 nr. 1 Artikel 8 stk. 2 b (nyt) 2b. I tilfælde af flerfødsler forlænges barselsorlovsperioden i artikel 8, stk. 1, med en måned for hvert yderligere barn. At føde to eller flere børn på én gang er en stor både fysisk og moralsk præstation for arbejdstageren. PA\ doc 19/30 PE v01-00

20 30 Artikel 1 nr. 1 Artikel 8 stk Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at der gives supplerende orlov i tilfælde af for tidlig fødsel, hospitalsindlæggelse af barnet umiddelbart i forlængelse af fødslen, handicappede børn og flerfødsler. Varigheden af den supplerende orlov skal stå i forhold til moderens og barnets/børnenes særlige behov, således at der kan tages hensyn hertil. 4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at der gives supplerende orlov i tilfælde af for tidlig fødsel, hospitalsindlæggelse af barnet umiddelbart i forlængelse af fødslen, handicappede børn, handicappede mødre og flerfødsler. Varigheden af den supplerende orlov skal stå i forhold til moderens og barnets/børnenes særlige behov, således at der kan tages hensyn hertil. På baggrund af de ekstra udfordringer, som handicappede mødre står over for i samfundet, har mange handicappede mødre behov for en forlænget barselsorlov for at vænne sig til den nye situation og få familielivet til at fungere normalt. 31 Artikel 1 nr. 1 Artikel 8 stk Medlemsstaterne sikrer, at sygeorlov i tilfælde, hvor der opstår sygdom eller komplikationer som følge af graviditeten fire uger eller mere før fødslen, ikke har konsekvenser for barselsorlovens længde. 5. Medlemsstaterne sikrer, at sygeorlov i tilfælde, hvor der opstår sygdom, komplikationer som følge af graviditeten eller en anerkendt fødselsdepression fire uger eller mere før eller efter fødslen, ikke har konsekvenser for barselsorlovens længde. PE v /30 PA\ doc

21 Hensigten med ændringsforslaget er at sikre, at fødselsdepressionens specifikke sygdomsbillede også inddrages i garantierne i tilfælde af sygdom % af alle kvinder er berørt af fødselsdepressioner, som har væsentlige konsekvenser for arbejds- og familielivet. 32 Artikel 1 nr. 1 Artikel 8 stk. 5 a (nyt) 5a. Dette direktiv gælder også for selvstændige erhvervsdrivende, og medlemsstaterne foretager de nødvendige tilpasninger af deres respektive lovgivninger, således at der sikres lige rettigheder på arbejdspladsen, hvad angår barselsorlov. Kvindelige arbejdstagere i selvstændige erhverv bør ikke behandles anderledes eller have færre rettigheder end kvindelige arbejdstagere, der arbejder for andre. 33 Artikel 1 nr. 1 Artikel 8 stk. 5 b (nyt) 5b. Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger til at sikre, at fødselsdepression anerkendes som en alvorlig sygdom, og støtter oplysningskampagner for at fremme korrekt information om denne sygdom og modvirke de fordomme og den risiko for stigmatisering, som den stadig er PA\ doc 21/30 PE v01-00

22 forbundet med. Hensigten med ændringsforslaget er at øge medlemsstaternes forståelse for, at der er behov for fra officiel side at anerkende fødselsdepression som en sygdom, eftersom % af alle kvinder rammes af sygdommen, og denne har væsentlige konsekvenser for arbejds- og familielivet. 34 Artikel 1 nr. 2 Artikel 10 nr. 1 1) Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at forbyde afskedigelse og ethvert skridt med henblik på afskedigelse af arbejdstagere som defineret i artikel 2 i perioden fra graviditetens indtræden til udløbet af den i artikel 8, stk. 1, fastsatte barselsorlov, undtagen i særlige tilfælde, som ikke har forbindelse med deres tilstand, hvor afskedigelse er tilladt efter national lovgivning og/eller praksis, eventuelt med den kompetente myndigheds samtykke. 1) Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at forbyde afskedigelse og ethvert skridt med henblik på afskedigelse af arbejdstagere som defineret i artikel 2 i perioden fra graviditetens indtræden til mindst fire måneder efter fødslen, undtagen i særlige tilfælde, som ikke har forbindelse med deres tilstand, hvor afskedigelse er tilladt efter national lovgivning og/eller praksis, eventuelt med den kompetente myndigheds samtykke. Et opsigelsesforbud i fire måneder efter fødslen er tilrådeligt, da mødre har særligt behov for beskyttelse netop efter barselsorlovens ophør i de første uger "tilbage på jobbet". I denne periode vil de i praksis blive stillet over for de første vanskeligheder med at forene arbejdsog familieliv. Vi opfordrer derfor til, at det ikke skal være obligatorisk at knytte opsigelsesforbuddets og barselsorlovens ophør sammen. 35 Artikel 1 nr. 2 Artikel 10 nr. 1 a (nyt) PE v /30 PA\ doc

23 1a) Medlemsstaterne træffer de fornødne foranstaltninger til at sikre beskyttelse af gravide arbejdstageres sikkerhed og sundhed, for så vidt angår ergonomisk indretning, arbejdstider (herunder natarbejde og jobskift), arbejdsintensitet og øget beskyttelse mod særlige infektiøse agenser og ioniseret stråling. Beskyttelse af gravide arbejdstageres sikkerhed og sundhed bør være en af dette direktivs vigtigste opgaver. 36 Artikel 1 nr. 2 Artikel 10 nr. 2 2) Når en arbejdstager som defineret i artikel 2 afskediges i den periode, der er nævnt i stk. 1, skal arbejdsgiveren skriftligt give en berettiget begrundelse af afskedigelsen. Hvis afskedigelsen finder sted inden seks måneder efter udløbet af den i artikel 8, stk. 1, omtalte barselsorlov, skal arbejdsgiveren skriftligt give en berettiget begrundelse af afskedigelsen, hvis arbejdstageren anmoder herom. 2) Når en arbejdstager som defineret i artikel 2 afskediges i den periode, der er nævnt i stk. 1, skal arbejdsgiveren skriftligt give en berettiget begrundelse for afskedigelsen. Hvis afskedigelsen finder sted inden 12 måneder efter udløbet af den i artikel 8, stk. 1, omtalte barselsorlov, skal arbejdsgiveren skriftligt give en berettiget begrundelse for afskedigelsen. Arbejdsgiveren skal i denne periode altid skriftligt begrunde en afskedigelse, uanset om arbejdstageren anmoder herom eller ej. PA\ doc 23/30 PE v01-00

24 37 Artikel 1 nr. 3 litra b Artikel 11 nr. 2 litra c c) skal arbejdstagere som defineret i artikel 2 sikres ret til at vende tilbage til det samme eller et tilsvarende arbejde med betingelser og vilkår, som ikke er mindre gunstige, og til at nyde godt af enhver forbedring i arbejdsvilkårene, som de ville have været berettiget til under deres fravær. c) skal arbejdstagere som defineret i artikel 2 sikres ret til at vende tilbage til det samme eller et tilsvarende arbejde på betingelser og vilkår, som ikke er mindre gunstige, og til at nyde godt af enhver forbedring i arbejdsvilkårene, som de ville have været berettiget til under deres fravær; i ekstraordinære situationer i forbindelse med omstrukturering eller gennemgribende omlægning af produktionsprocessen skal arbejdstageren altid sikres mulighed for med arbejdsgiveren at drøfte disse ændringers indvirkning på den pågældendes arbejdssituation, og indirekte på den personlige situation. Dette er relevant, da det, hvis der opstår særlige omstændigheder (som for eksempel økonomisk krise), der kan skade situationen for en kvinde, der er på barselsorlov, og føre til tab af rettigheder, kan true den pågældendes position på arbejdspladsen, medmindre hun analyserer konsekvenserne af omstruktureringen sammen med arbejdsgiveren. 38 Artikel 1 nr. 3 litra b Artikel 11 nr. 2 litra c a (nyt) ca) skal arbejdstagere som defineret i artikel 2 bevare deres muligheder for karriereudvikling gennem videreuddannelse og løbende faglig og PE v /30 PA\ doc

25 supplerende efteruddannelse for at styrke deres karrieremuligheder. Formålet er at forhindre, at kvinder, der har fået børn, af denne grund oplever tilbageslag i deres karrieremuligheder, hvorfor arbejdsgiveren (i dialog med arbejdstageren) bør iværksætte de fornødne initiativer inden for uddannelse for at sikre, at arbejdstagerne bevarer deres karrieremuligheder. 39 Artikel 1 nr. 3 litra b Artikel 11 nr. 2 litra c b (nyt) cb) må barselsorlovsperioden ikke skade arbejdstagerens pensionsrettigheder, og den skal i pensionsøjemed tælle som en arbejdsperiode, således at arbejdstageren ikke får forringet sine pensionsrettigheder ved at tage barselsorlov. Det er vigtigt, at den ydelse, der udbetales til arbejdstagerne i løbet af barselsorloven, ikke stiller arbejdstageren ringere, hvad angår pensionsrettigheder. Medlemsstaterne bør forebygge dette og kompensere for et eventuelt tab af pensionsrettigheder. 40 Artikel 1 nr. 3 litra c Artikel 11 nr. 3 3) Den ydelse, der er omtalt i nr. 2), litra b), anses for passende, når den sikrer en 3) Den ydelse, der er omtalt i nr. 2), litra b), er passende, når den sikrer en indtægt, PA\ doc 25/30 PE v01-00

26 indtægt, der mindst svarer til den seneste månedsløn eller en gennemsnitlig månedsløn, eventuelt inden for et loft fastsat i henhold til den nationale lovgivning. Dette loft må ikke være lavere end den ydelse, som de i artikel 2 definerede arbejdstagerne ville få under sygeorlov. Medlemsstaterne kan fastlægge den periode, der lægges til grund for beregningen af gennemsnitslønnen. der mindst svarer til den seneste månedsløn eller en gennemsnitlig månedsløn. Hvis der sker en lønstigning i løbet af barselsorloven, skal alle de økonomiske rettigheder komme arbejdstageren til gode. Kvinder på barselsorlov skal have udbetalt fuld løn, og ydelsen skal udgøre 100 % af den seneste månedsløn eller den gennemsnitlige månedsløn under den obligatoriske del af orlovsperioden og må ikke være lavere end 85 % af den seneste månedsløn eller den gennemsnitlige månedsløn under den resterende del af orlovsperioden. Medlemsstaterne kan fastlægge den periode, der lægges til grund for beregningen af gennemsnitslønnen. Udbetaling af fuld løn under orlovsperioden udgør en sikkerhed for, at kvinderne ikke stilles økonomisk dårligere, fordi de har valgt at få børn. I mange medlemsstater er der allerede skabt grundlag for at betale mellem 80 og 100 % af gennemsnitsindtjeningen under barselsorlov. 41 Artikel 1 nr. 3 litra d Artikel 11 nr. 5 5) Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at arbejdstagere som defineret i artikel 2 under barselsorloven eller ved tilbagevenden fra barselsorlov som defineret i artikel 8 kan anmode om ændringer i deres arbejdstider og arbejdsordninger, og at arbejdsgiverne skal være forpligtede til at tage sådanne anmodninger i betragtning under hensyntagen til arbejdsgivernes og arbejdstagernes behov. 5) Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at arbejdstagere som defineret i artikel 2 under barselsorloven eller ved tilbagevenden fra barselsorlov som defineret i artikel 8 kan anmode om ændringer i deres arbejdstider og arbejdsordninger, og at arbejdsgiverne skal være forpligtede til at tage sådanne anmodninger i betragtning under hensyntagen til arbejdsgivernes og arbejdstagernes behov. En sådan anmodning kan også fremsættes af en PE v /30 PA\ doc

27 forælder, ægtefælle eller samlever til en arbejdstager, der har holdt barselsorlov, og skal behandles på samme måde. Ud fra et ansvarsdelingssynspunkt er det vigtigt, at en forælder, ægtefælle eller samlever til arbejdstageren også har mulighed for at anmode om sådanne tilpasninger af arbejdstider og arbejdsordninger, efter at arbejdstageren har afsluttet sin barselsorlov. 42 Artikel 1 nr. 3 litra d Artikel 11 nr. 5 a (nyt) 5a) Anmodninger fra arbejdstagere om at skifte fra fuldtidsarbejde til deltidsarbejde i de første 12 måneder efter en fødsel skal tages i betragtning af arbejdsgiverne. I henhold til WHO's henstilling A55/15 bør et spædbarn udelukkende ernæres ved amning, indtil det er 6 måneder gammelt for at opnå optimal vækst og den bedste vækst, udvikling og sundhed. Derefter bør spædbørn for at tilfredsstille deres voksende ernæringsbehov have andre former for passende og sikker ernæring, mens amningen fortsættes frem til toårsalderen eller længere. Denne artikel er tilføjet for at sikre, at kvinder også kan amme deres børn ud over barselsorlovens seks måneder. 43 Artikel 1 nr. 4 Artikel 12 a stk. 4 a (nyt) 4a. Medlemsstaterne sikrer, at foreninger, organisationer og andre juridiske PA\ doc 27/30 PE v01-00

28 personer, der efter kriterierne i deres nationale lovgivning har en legitim interesse i at sikre, at dette direktivs bestemmelser overholdes, er berettigede til enten på vegne af eller til støtte for klageren med dennes godkendelse at indtræde som part i klagen til retslige og/eller administrative instanser med henblik på håndhævelse af forpligtelserne i dette direktiv. Hvis dette ændringsforslag vedtages, tilpasses stk. 5 som følger: "Stk. 1-4a finder endvidere anvendelse på sager, som indledes i henhold til artikel 12." 44 Artikel 1 nr. 7 Artikel 12 d Medlemsstaterne skal sikre, at de eller de organer der er udpeget i artikel 20 i direktiv 2002/73/EF, som omarbejdet ved direktiv 2006/54/EF, til fremme, evaluering og overvågning af, samt til støtte for ligebehandling af kvinder og mænd uden forskelsbehandling på grund af køn, også er kompetent i sager, der falder inden for anvendelsesområdet for dette direktiv, når disse sager hovedsagelig vedrører ligebehandling og ikke arbejdstagernes sundhed og sikkerhed. Medlemsstaterne skal sikre, at de eller de organer der er udpeget i artikel 20 i direktiv 2002/73/EF, som omarbejdet ved direktiv 2006/54/EF, til fremme, evaluering og overvågning af, samt til støtte for ligebehandling af kvinder og mænd uden forskelsbehandling på grund af køn, også er kompetent i sager, der falder inden for anvendelsesområdet for dette direktiv, når disse sager hovedsagelig vedrører ligebehandling og ikke udelukkende arbejdstagernes sundhed og sikkerhed. 45 PE v /30 PA\ doc

29 Artikel 2 stk. 1 a (nyt) 1a. Medlemsstaterne kan vedtage forebyggende foranstaltninger med henblik på beskyttelse og sikkerhed under arbejdet for gravide arbejdstagere eller arbejdstagere, som lige har født. Stress på arbejdspladsen kan påvirke gravides psyke og dermed fostret eller det nyfødte barn. 46 Artikel 2 stk. 2 a (nyt) 2a. Arbejdsmarkedets parter på europæisk plan anmodes om at drøfte rammeaftalen om forældreorlov for at gøre det muligt for begge forældre at bidrage til at forbedre balancen mellem arbejds- og privatliv, når man har børn. Forslaget om ændring af direktiv 92/85/EØF nævner ikke, hvilke foranstaltninger der er nødvendige for effektivt at sikre barselsorloven og skabe en veldefineret overgang mellem barselsorlovens ophør og kvindens tilbagevenden til arbejdsmarkedet, såsom børnepasningsfaciliteter, fædreorlov eller forældreorlov. 47 Artikel 2 stk. 2 b (nyt) 2b. Det anbefales, at bestemmelserne i medfør af dette direktiv indarbejdes i overenskomster og individuelle PA\ doc 29/30 PE v01-00

30 ansættelseskontrakter i medlemsstaterne. Ofte gør arbejdstagerne ikke brug af deres rettigheder som følge af manglende kendskab til den lovgivning, der beskytter dem. Med en sådan henvisning i kontrakten bliver det mere synligt, hvilke retsforskrifter der gælder for den givne situation. PE v /30 PA\ doc

( Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDET RÅDETS DIREKTIV 92/ 85/EØF. af 19. oktober 1992

( Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDET RÅDETS DIREKTIV 92/ 85/EØF. af 19. oktober 1992 28. 11. 92 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 348/ 1 II ( Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDET RÅDETS DIREKTIV 92/ 85/EØF af 19. oktober 1992 om iværksættelse af foranstaltninger

Læs mere

Fjern de kønsbestemte lønforskelle.

Fjern de kønsbestemte lønforskelle. Fjern de kønsbestemte lønforskelle Oversigt Hvad er kønsbestemte lønforskelle? Hvorfor varer de kønsbestemte lønforskelle ved? Hvad har EU gjort? Hvorfor har det betydning? De kønsbestemte lønforskelle

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 3.10.2008 KOM(2008) 637 endelig 2008/0193 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDET DIREKTIV

Læs mere

EU s aktiviteter på ligestillingsområdet

EU s aktiviteter på ligestillingsområdet Det Politisk-Økonomiske Udvalg (2. samling) PØU alm. del - Bilag 40 Offentligt EU s aktiviteter på ligestillingsområdet Overordnet arbejder EU ud fra det grundlæggende princip, at alle generelle aktioner

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 8. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Beskæftigelse

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 14.11.2011 2011/0152(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimumsforskrifter

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 18.12.2014 2013/0390(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om søfarende og

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2016/0176(COD) 13.1.2017 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender til Udvalget om Borgernes

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 21.6.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Begrundet udtalelse fra Republikken Letlands Saeima om forslag til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om ændring

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. 10. februar 2004 PE /19-39

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. 10. februar 2004 PE /19-39 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked 10. februar 2004 PE 338.493/19-39 ÆNDRINGSFORSLAG 19-39 Udkast til udtalelse (PE 338.493) Angelika Niebler Gennemførelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2015/2097(INI) 11.12.2015 UDKAST TIL BETÆNKNING om rapport om gennemførelsen af Rådets direktiv 2010/18/EU af 8. marts 2010

Læs mere

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 164 Offentligt N O T A T Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet April 2010 J.nr. 2009-0022620 JAIC/TLO

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 2011/0431(APP) 3.9.2012 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om flerårig ramme for EU's

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.6.2013 COM(2013) 418 final 2013/0192 (COD) C7-0176/13 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af visse direktiver vedrørende miljø, landbrug,

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 12.11.2014 2014/0124(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling til Udvalget om Beskæftigelse

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 2010/18/EU

RÅDETS DIREKTIV 2010/18/EU 18.3.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 68/13 DIREKTIVER RÅDETS DIREKTIV 2010/18/EU af 8. marts 2010 om iværksættelse af den reviderede rammeaftale vedrørende forældreorlov, der er indgået af BUSINESSEUROPE,

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 27.3.2015 2014/0256(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Udvalget om Miljø,

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1) Lovforslag nr. L 105 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1) Lovforslag nr. L 105 Folketinget Lovforslag nr. L 105 Folketinget 2012-13 Fremsat den 12. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 5.10.2002 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 269/15 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/73/EF af 23. september 2002 omændring af Rådets direktiv 76/207/EØF omgennemførelse af princippet omligebehandling

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 19.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra den polske Sejm om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 11.11.2014 2014/0124(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1) 2012/1 LSF 105 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 12. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen)

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

10291/18 kmm/lma/kmm 1 DG B 1C

10291/18 kmm/lma/kmm 1 DG B 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. juni 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0085 (COD) 10291/18 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl.

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

N O T A T. Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Bilag 1 Offentligt

N O T A T. Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grundnotat vedrørende Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/85/EØF om iværksættelse af foranstaltninger

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 97/81/EF af 15. december 1997 om rammeaftalen vedrørende deltidsarbejde, der er indgået af Unice, CEEP og EFS

RÅDETS DIREKTIV 97/81/EF af 15. december 1997 om rammeaftalen vedrørende deltidsarbejde, der er indgået af Unice, CEEP og EFS Deltid RÅDETS DIREKTIV 97/81/EF af 15. december 1997 om rammeaftalen vedrørende deltidsarbejde, der er indgået af Unice, CEEP og EFS RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til aftalen om

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 30.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra Rumæniens deputeretkammer om forslag til Europa- Parlamentets

Læs mere

Rammeaftale om deltidsarbejde

Rammeaftale om deltidsarbejde Rammeaftale om deltidsarbejde KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bemærkninger til aftalen...

Læs mere

Retsudvalget Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling ARBEJDSDOKUMENT. Retsudvalget Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Retsudvalget Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling ARBEJDSDOKUMENT. Retsudvalget Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 3.6.2013 ARBEJDSDOKUMENT om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en mere ligelig kønsfordeling

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 30 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 30 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del EU Note 30 Offentligt Ligestillingsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 29. maj 2017 Kontaktperson: Lotte

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 18.12.2009 2008/0195(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv

Læs mere

***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 17.3.2010 2008/0192(COD) ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på

Læs mere

Denne aftale dækker telearbejdere. En telearbejder er en person, der udfører telearbejde som defineret ovenfor.

Denne aftale dækker telearbejdere. En telearbejder er en person, der udfører telearbejde som defineret ovenfor. 5DPPHDIWDOHRPWHOHDUEHMGH 9HMOHGHQGHRYHUV WWHOVHDI'$RJ/2 *HQHUHOOHEHWUDJWQLQJHU I forbindelse med den europæiske beskæftigelsesstrategi har Det Europæiske Råd opfordret arbejdsmarkedets parter til at forhandle

Læs mere

5.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 327/9. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/104/EF af 19. november 2008 om vikararbejde

5.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 327/9. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/104/EF af 19. november 2008 om vikararbejde 5.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 327/9 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/104/EF af 19. november 2008 om vikararbejde EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning

Læs mere

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/37

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/37 21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/37 RÅDETS DIREKTIV 2004/113/EF af 13. december 2004 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering

Læs mere

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1 (ret til at anmode

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 18-51

ÆNDRINGSFORSLAG 18-51 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 30.1.2015 2013/0390(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 18-51 Udkast til betænkning Elisabeth Morin-Chartier (PE541.670v01-00) om forslag

Læs mere

RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER RÅDETS FÆLLES HOLDNING med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om vikararbejde

RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER RÅDETS FÆLLES HOLDNING med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om vikararbejde RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 15. september 2008 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2002/0072 (COD) 10599/2/08 REV 2 SOC 360 CODEC 764 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FÆLLES

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2011/0455(COD) 9.2.2012 UDKAST TIL UDTALELSE Budgetkontroludvalget til RetsudvalgetForslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 24.9.2013 2013/2116(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om anvendelsen af direktivet om urimelig handelspraksis 2005/29/EF (2013/2116(INI))

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0638/2001 2001/0018(COD) DA 10/12/2001 Fælles holdning vedtaget af Rådet den 6. december 2001 med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 22.4.2013 2012/0180(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi til Retsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 16.10.2013 2013/0085 (NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om bemyndigelse af medlemsstaterne til

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1128/2012 af L. A., armensk/russisk statsborger, om påstået forskelsbehandling og anerkendelse af erhvervsmæssige

Læs mere

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst)

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst) 22.6.2018 DA L 159/31 AFGØRELSER RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2018/893 af 18. juni 2018 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg, vedrørende ændringen af bilag

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 2009/2016(INI) 10.3.2009 UDKAST TIL BETÆNKNING om særberetningen fra Den Europæiske Ombudsmand til Europa-Parlamentet efter forslag til henstilling

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) LBK nr 645 af 08/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2011-0006834 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 1999/70/EF af 28. juni 1999 om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP

RÅDETS DIREKTIV 1999/70/EF af 28. juni 1999 om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP 10. 7. 1999 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 175/43 RÅDETS DIREKTIV 1999/70/EF af 28. juni 1999 om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP RÅDET FOR

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 30.5.2013 2013/0062(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0797 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0797 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0797 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2017 SWD(2017) 479 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2008/2237(INI) 4.12.2008 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling til Udvalget om Industri, Forskning

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10.6.2013 2012/2324(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 Raül Romeva i Rueda (PE510.768v01-00) om gennemførelsen af Rådets

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 5-19

ÆNDRINGSFORSLAG 5-19 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 2014/0202(COD) 5.2.2015 ÆNDRINGSFORSLAG 5-19 Udkast til betænkning Cecilia Wikström (PE544.476v01-00) om forslag

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1919/2009 af M.B, italiensk statsborger, om ukorrekt italiensk gennemførelse (Dlgs 106/09) af direktiver

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Implementering af deltidsdirektivet

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Implementering af deltidsdirektivet FINANSMINISTERIET Cirkulære om Implementering af deltidsdirektivet 1999 Cirkulære om implementering af deltidsdirektivet 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. september 1999 indgået

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE ood EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2010/0067(CNS) 8.10.2010 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling til Retsudvalget om

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 13.9.2013 2013/0024(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder 1)

Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder 1) LBK nr 899 af 05/09/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., JAIC, j.nr. 2008-0000952 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 4.5.2018 L 114 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU, Euratom) 2018/673 af 3. maj 2018 om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2015/0009(COD) 6.3.2015 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Budgetudvalget

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.1.2011 KOM(2010) 791 endelig 2011/0001 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændringsforordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.6.2018 C(2018) 3568 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 7.6.2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2446 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

KOMPROMISÆNDRINGSFORSLAG 1-7

KOMPROMISÆNDRINGSFORSLAG 1-7 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 17.9.2010 2010/2018(INI) KOMPROMISÆNDRINGSFORSLAG 1-7 Udkast til betænkning Britta Thomsen (PE442.875v01-00) om kvindelige

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udenrigsudvalget 21.1.2011 2010/0282(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.10.2008 KOM(2008) 650 endelig 2008/0195 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2002/15/EF

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udenrigsudvalget 2011/0023(COD) 6.3.2012 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2018 SWD(2018) 87 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag om ændring af direktiv 2004/37/EF

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 11.7.2017 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra det nederlandske Andetkammer om forslag til Europa- Parlamentets

Læs mere

Notat fra DFL. Hvor meget orlov har moderen og faderen ret til?

Notat fra DFL. Hvor meget orlov har moderen og faderen ret til? Maj 2012 / side 1 af 5 / 12-3174 DFL vil i det følgende give svar på de spørgsmål som personaleforeningerne og DFL typisk får stillet, når medarbejderne skal til at holde orlov i forbindelse med fødsel

Læs mere

12848/18 HOU/zs ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12848/18. Interinstitutionel sag: 2017/0251 (CNS)

12848/18 HOU/zs ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12848/18. Interinstitutionel sag: 2017/0251 (CNS) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0251 (CNS) 12848/18 FISC 397 ECOFIN 881 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.10.2018 COM(2018) 719 final 2018/0371 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.5.2018 COM(2018) 261 final 2018/0124 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF for så vidt angår medtagelse af den italienske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling ÆNDRINGSFORSLAG 1-35

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling ÆNDRINGSFORSLAG 1-35 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2008/2115(INI) 27.6.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-35 Siiri Oviir (PE407.727v01-00) Hvidbogen: Sammen om sundhed: en strategi for EU

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 21.6.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra det litauiske parlament om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 3. april 2002 PE 305.788/28-48 ÆNDRINGSFORSLAG 28-48 Udkast til udtalelse (PE 305.788) Jan Andersson forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

Nr marts (Udvidelse af barselorloven og ændring af børnepasningsorloven)

Nr marts (Udvidelse af barselorloven og ændring af børnepasningsorloven) Nr. 141. 846 25. marts 2002. Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov m.v., lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel og lov om Børnepasningsorlov

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

11.28.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN RAMMEAFTALE OM DELTIDSARBEJDE

11.28.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN RAMMEAFTALE OM DELTIDSARBEJDE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE RAMMEAFTALE OM DELTIDSARBEJDE 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. ANVENDELSESOMRÅDE... 4 3. DEFINITIONER...

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokat Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har ret til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.11.2007 KOM(2007) 686 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om den europæiske rammeaftale om bekæmpelse

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (50/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Den Italienske Republiks Senat om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere