Forslag. Lov om anlæg af Haderup Omfartsvej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om anlæg af Haderup Omfartsvej"

Transkript

1 Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 14 Offentligt Forslag til Lov om anlæg af Haderup Omfartsvej 1. Transport- og bygningsministeren bemyndiges til: 1) at anlægge en omfartsvej vest om Haderup på rute 34 mellem Herning og Skive, 2) at nedklassificere rute 34, Herningvej/Nørregade (statsvej 429) gennem Haderup og rute 34, Skivevej/Herningvej (statsvej 430) nord for rute 16 til kommuneveje, når omfartsvejen er anlagt, og 3) at omlægge kommunevejene Vittrupvej og Hedevej. Stk. 2. Strækninger, der anlægges, omlægges og nedklassificeres, fremgår af lovens bilag Anlægsprojektet skal gennemføres inden for rammerne af de udførte vurderinger af projektets indvirkninger på miljøet (VVM-undersøgelsen). 3. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. 1

2 2

3 Bemærkninger til lovforslaget Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Baggrund for lovforslaget 2.1 VVM-undersøgelse og høring 3. Redegørelse for lovforslagets hovedpunkter 3.1 Vejanlæggets funktion og kvalitet 3.2 Linjeføring og tværprofil 3.3 Tilslutningsanlæg 3.4 Sideanlæg 3.5 Lokalvejnet og stier 3.6 Faunapassager 3.7 Erstatningsnatur 3.8 Støjreducerende foranstaltninger 3.9 Vejudstyr 3.10 Vejafvanding 3.11 Naboarealer 3.12 Plan- og beskyttelsesforhold 4. Alternativer 5. Trafikale konsekvenser 5.1 Trafiksikkerhed 6. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 6.1 Anlægs- og samfundsøkonomi 6.2 Konsekvenser for Vejdirektoratet 6.3 Konsekvenser for kommuner 7. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 8. Administrative konsekvenser for borgerne 9. De miljømæssige konsekvenser 9.1 Arealindgreb 9.2 Støj, luft og klima 9.3 Plante- og dyreliv 9.4 Landskab 9.5 Kulturarv og arkæologi 9.6 Friluftsliv 9.7 Overfladevand og grundvand 9.8 Ressourceforbrug 9.9 Forurenet jord 10. Forholdet til EU-retten 11. Hørte myndigheder og organisationer mv. 12. Sammenfattende skema 13. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser 3

4 1. Indledning I henhold til trafikaftalen En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013 har Vejdirektoratet i gennemført en VVM-undersøgelse for Haderup Omfartsvej. I VVM-redegørelsen er beskrevet tre principielt forskellige forslag til udbygning af rute 34 ved Haderup. Forslag A og forslag B, som begge er nye omfartsveje og forslag C, som er en opgradering af den eksisterende rute 34 gennem Haderup, kombineret med en ny vejforbindelse nord for byen. Lovforslaget bemyndiger transport- og bygningsministeren til at udbygge rute 34 med en 7,5 km lang omfartsvej vest om Haderup, svarende til forslag A2 i VVM-redegørelsen. De 5,5 km af omfartsvejen anlægges som motortrafikvej med 2+1 spor og niveaufri krydsning af skærende veje. De øvrige delstrækninger på omfartsvejen anlægges med 2 spor og kryds i niveau. Lovforslaget indeholder desuden en bemyndigelse til at nedklassificere rute 34, Herningvej/Nørregade (statsvej 429) gennem Haderup til kommunevej og eksisterende rute 34, Herningvej/Skivevej (statsvej 430), når omfartsvejen er anlagt. 2. Baggrund for lovforslaget Parterne bag Aftaler om en grøn transportpolitik (Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti) indgik den 21. marts 2013 en aftale om En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv., som bl.a. indeholdt midler til gennemførelse af en VVM-undersøgelse for Haderup Omfartsvej. Det fremgår af aftalen, at parterne bag aftalen har noteret sig, at Vejdirektoratet har gennemført en forundersøgelse af mulighederne for at opgradere rute 34/26, Herning - Skive - Hanstholm, og at forundersøgelsen viser, at der er reduceret fremkommelighed på rute 34. Særligt den tunge trafik giver genevirkninger for lokalbefolkningen i Haderup. En omfartsvej ved Haderup vil både forbedre fremkommeligheden og aflaste strækningen gennem byen. I forbindelse med Trafikaftale 2014 udmøntning af disponible midler i Infrastrukturfonden af 24. juni 2014 besluttede forligsparterne at afsætte 250 mio. kr. til en realisering af vejprojektet. Forligsparterne ville drøfte den konkrete udformning af vejprojektet, når den offentlige høring af VVM-redegørelsen var afsluttet, og Vejdirektoratet havde udarbejdet en indstilling. VVM-undersøgelsen blev gennemført i , og resultatet er beskrevet i den sammenfattende VVMredegørelse (Vejdirektoratets rapport 509, 2014), hvor der redegøres for de trafikale, miljømæssige, arealmæssige og økonomiske konsekvenser af de forskellige forslag. Det fremgår af aftalen Udmøntning af midler til vejprojekter ved Haderup og Ribe mv. af 26. august 2016, at parterne er enige om, at en omfartsvej vest om Haderup skal anlægges, som beskrevet i VVMredegørelsens forslag A2, med tilføjelse af autoværn i midteradskillelsen og forstærkede yderrabatter, så hastighedsbegrænsningen kan blive 100 km/t. 2.1 VVM-undersøgelse og høring Resultatet af VVM-undersøgelsen er beskrevet i den sammenfattende VVM-redegørelse (Vejdirektoratets rapport 509, 2014), hvor der redegøres for de miljømæssige, trafikale, arealmæssige og økonomiske konsekvenser af forslagene. VVM-redegørelsen indeholder desuden et resumé af undersøgelsen og dens konklusioner. Undersøgelsen er yderligere beskrevet og dokumenteret i tre mere detaljerede fagrapporter om hhv. miljøvurdering, arealforhold og landskab (Vejdirektoratets rapport 510, 511 og 512). Der er endvidere udarbejdet baggrundsmateriale om vejteknik, bygværker, afvanding og trafik. Vejdirektoratet har gennemført VVM-undersøgelsen i et samarbejde med Herning Kommune og Holstebro Kommune samt Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA - tidligere Naturstyrelsen). Parterne har været repræsenteret i et teknikerudvalg, hvor undersøgelserne er blevet drøftet og koordineret. 4

5 VVM-redegørelsen har været i offentlig høring fra den 5. september 2014 til den 21. november I forbindelse med høringen blev der den 1. oktober 2014 afholdt et offentligt borgermøde i Haderup, hvor ca. 230 borgere deltog. Vejdirektoratet har modtaget i alt 31 høringssvar. Heraf er 4 fra kommunale og statslige myndigheder og 3 fra virksomheder og foreninger. De øvrige 24 høringssvar er fra borgere og grupper af borgere. Høringssvarene og Vejdirektoratets eventuelle bemærkninger er samlet i et høringsnotat. I høringssvarene fra både Herning Kommune og Skive Kommune peges på forslag A2 med en lang omfartsvej vest om Haderup udformet som motortrafikvej med 2+1 spor, som den bedste løsning. Holstebro Kommune peger på, at alle tre forslag forbedrer trafiksikkerheden i krydsene mellem rute 16 Viborgvej og rute 34 Skivevej/Nørregade. Ændringsforslag til VVM-undersøgelsens forslag Herning Kommune og Haderup og Omegns Borgerforening foreslår, at forslag A suppleres med en stitunnel ved Langgade og en cykelsti langs rute 16 med henblik på sikring af skolebørnene fra Feldborg og Herrup- Bjergby. Vejdirektoratet har hertil bemærket, at de planlagte krydsmuligheder ved Skovvænget og Hedevej vurderes at være tilstrækkelige, men at cykeltrafikken til og fra Haderup vil blive drøftet med Herning Kommune og Haderup Skole i detailprojekteringsfasen. Eventuelle ændringer af det lokale vej- og stinet sker i detailprojekteringen og inden for rammerne af de udførte miljøvurderinger. Haderup og Omegns Borgerforening foreslår, at der etableres en samkørselsplads med toilet ved rute 16 i kombination med forslag A og B. Vejdirektoratet har hertil bemærket, at der pt. ikke vurderes at være grundlag for at anlægge en samkørselsplads på den aktuelle lokalitet. I flere høringssvar anføres det, at den sydlige del af omfartsvejen i forslag A passerer et hot spot for krydsende krondyr, som søger frem og tilbage mellem Nordre Feldborg Plantage og skovene og markerne øst for Haderis Å. Løsningen kunne være vildthegn kombineret med en faunapassage, som kunne benyttes af både hjortevildt og ryttere. Vejdirektoratet har hertil bemærket, at trafikkens omfang ikke gør det relevant at etablere en faunapassage, og at det derfor ikke vil være relevant at opsætte vildthegn langs omfartsvejen. I forbindelse med detailprojekteringen vil Vejdirektoratet derimod undersøge alternative måder at begrænse trafikdrab af hjorte, herunder etablering af bælter langs omfartsvejen uden træer og buske, således at hjortene kan registreres i god tid. Vejdirektoratet vurderer i øvrigt, at underføringen af Skovvænget giver en brugbar krydsningsmulighed for såvel mennesker som dyr. 3. Redegørelse for lovforslagets hovedpunkter 3.1 Vejanlæggets funktion og kvalitet Lovforslagets 1, stk. 1, nr. 1 bemyndiger transport- og bygningsministeren til at udbygge rute 34 med en 7,5 km lang omfartsvej vest om Haderup. De 5,5 km af omfartsvejen anlægges som motortrafikvej med 2+1 spor, autoværn i midteradskillelsen og niveaufri krydsning af skærende veje. De øvrige delstrækninger på omfartsvejen anlægges med 2 spor og kryds i niveau. Rute 16 Viborgvej føres over motortrafikvejen, således at den gennemkørende trafik på de to veje ikke generes. De to veje forbindes med hanke i to modstående kvadranter, så alt trafik til/fra motortrafikvejen fletter ud mod højre og tilsvarende fletter ind fra højre. 3.2 Linjeføring og tværprofil Den overordnede linjeføring for Haderup Omfartsvej fremgår af bilag 1 til dette lovforslag. Motortrafikvejen anlægges med 2+1 spor og en kronebredde (vejens brede, kørespor og siderabatter) på 16,00 m inklusiv en midteradskillelse med autoværn mellem de to kørselsretninger. De 2-sporede strækninger anlægges med en kronebredde på 11,00 m. 5

6 3.3 Krydsudformning Der bliver adgang til omfartsvejen fra Herningvej syd for Haderup, fra rute 16 Viborgvej og fra Herningvej nord for rute 16. Ved omfartsvejens sydlige afgrænsning berøres T-kryds ved Langgade, der ombygges med henblik på at skabe bedre oversigtsforhold. Syd for Haderup forlægges rute 34 Herningvej og tilsluttes i et T-kryds på omfartsvejen med helleanlæg og svingbaner. Denne løsning er primært valgt med henblik på fremkommeligheden for den gennemkørende trafik på omfartsvejen. Det vurderes, at udformningen med svingbaner og helleanlæg giver en god sikkerhed for trafikken til og fra Haderup. I dette kryds vil cykler, knallerter og landbrugskøretøjer fra syd blive henvist til den nuværende vej gennem Haderup. I skæringen mellem rute 16 Viborgvej og rute 34 etableres et hankeanlæg med niveaufri skæring, således at den gennemkørende trafik på de to veje ikke generes. Hankeanlægget er udformet, så trafikken fletter ud mod højre, og tilsvarende fletter ind fra højre, hvorved man undgår krydsende trafik på omfartsvejen (rute 34). Krydsene på rute 16 Viborgvej etableres som T-kryds med helleanlæg og svingbaner. Alle kryds i hankeanlægget udformes, så de kan gennemkøres af modulvogntog. Ved omfartsvejens nordlige afgrænsning etableres et T-kryds med helleanlæg ved den eksisterende rute 34 Herningvej, som forventes lukket for gennemkørende trafik, dog undtaget cykler, knallerter og landbrugskøretøjer. I anlægsperioden forlægges rute 16 på en kortere strækning, mens vejdæmning og bygværket etableres i det nuværende tracé. 3.5 Lokalvejnet og stier Skovvænget og Hedevej føres under omfartsvejen som vejforbindelser, hvilket reducerer behovet for jordfordeling. I anlægsperioden omlægges vejene, mens bygværkerne etableres. Omlægningen af Viftrupvejs tilslutning til rute 16, giver mulighed for uændret trafik til og fra Haderup. Cykel- og knallerttrafikken samt landbrugskøretøjer må ikke benytte motortrafikvejen. Derfor vil der i samråd med kommunerne blive etableret en vejforbindelse for disse køretøjer gennem Haderup og videre mod nord ad eksisterende rute 34. Underføringen af Skovvænget og Hedevej sikrer gode krydsningsmuligheder for cykeltrafikken til Haderup Skole og giver adgang til rekreative områder, herunder Nordre Feldborg Plantage. Den endelige fastlæggelse af det lokale vej- og stinet sker i detailprojekteringen og inden for rammerne af de udførte miljøvurderinger. 3.6 Faunapassager Der etableres en landskabsbro over Røjbæk Ådal med en frihøjde på minimum 4 m og 10 m brede banketter langs Røjbæk, hvilket tilgodeser fortsat spredning for rådyr, mindre pattedyr, inklusiv arter som flagermus og birkemus. Derudover anlægges en tør faunapassage under Herningvej syd for Haderup med henblik på at opretholde den økologiske funktionalitet for odder og andre mindre pattedyr. 3.7 Erstatningsnatur For at kompensere for vejanlæggets overordnede negative påvirkning af den lokale økologiske funktionalitet for bilag IV-padder, anlægges to kompensationsvandhuller. Vandhullerne placeres så vidt muligt i forbindelse med de eksisterende vandhuller, hvor der er registreret stor vandsalamander og spidssnudet frø. 6

7 For at opretholde den lokale økologiske funktionalitet for flagermus, vil der ske genplantning af levende hegn, som måtte blive ryddet i forbindelse med anlægsarbejdet. Flagermusene følger de levende hegn enten direkte som fødesøgningsområde eller som ledelinjer mellem raste- og fødesøgningsområder. De beskyttede naturområder, der bliver påvirket af den nye vejforbindelse, bliver erstattet ved etablering af nye naturområder. Der udlægges erstatningsnatur i forholdet 1:2. Etablering af erstatningsnatur bør anlægges i nærhed til anden beskyttet natur. 3.8 Støjreducerende foranstaltninger En omfartsvej vest om Haderup vil reducere antallet af støjbelastede boliger i forhold til dagens situation (0- alternativet), hvor trafikken på rute 34 ledes gennem Haderup. Der er i VVM-undersøgelsen vurderet, at der ikke er behov for etablering af støjskærme langs omfartsvejen eller udlægning af støjreducerende asfaltbelægning. Resultatet af støjberegningerne er nærmere beskrevet i afsnit 9.2. Der ydes tilskud til facadeisolering for særligt støjramte boliger i overensstemmelse med Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets støjisoleringsordning (Vejdirektoratet, 2009). Vejdirektoratet udpeger de boliger, der tilbydes tilskud til støjisolering. Udpegningen foretages efter omfartsvejens åbning for at give det mest realistiske billede af støjforholdene. 3.9 Vejudstyr Omfartsvejen udstyres med vejtavler, autoværn og kantpæle. Afmærkning på kørebanen vil blive udført med reflekterende afmærkning. Der forventes ikke etableret belysning på omfartsvejen og de tilhørende kryds Vejafvanding Afvandingen fra omfartsvejen ledes til regnvandsbassiner, hvorefter det udledes til vandløbene: Feldborg Bæk, Bækken gennem Haderup og Røjbæk Naboarealer I henhold til vejlovens 40 fastlægges en byggelinje i begge vejsider med en afstand på 50 meter fra omfartsvejens midtlinje. For at gennemføre anlægsarbejderne er det nødvendigt at disponere over arbejdsarealer. Disse reetableres og afleveres efter endt brug tilbage til ejerne. Der henvises til den uddybende beskrivelse af anlægsprojektets arealmæssige konsekvenser i afsnit 9.1. Adgangsforhold I henhold til Vejlovens 99 kan Vejdirektoratet uden retskendelse få adgang til privat ejendom med henblik på at foretage arkæologiske undersøgelser, jordbundsundersøgelser, opmålinger, afmærkninger og andre undersøgelser af udendørsarealer, hvis det sker i forbindelse med undersøgelser og projektering af nye vejanlæg eller ændring af eksisterende vejanlæg samt klimarelaterede afværgeforanstaltninger Plan- og beskyttelsesforhold Med Folketingets vedtagelse af loven har transport- og bygningsministeren bemyndigelse til at gennemføre vejprojektet, jf. lovens 1. Dette betyder i praksis, at Vejdirektoratet kan gennemføre de fysiske indgreb i naturen og i landskabet, som er nødvendige for at realisere projektet, herunder foretage ændringer af tilstanden på arealerne, etablere de varige anlæg og installationer og gennemføre afværgeforanstaltninger af hensyn til natur- og dyreliv. Projekter, der vedtages ved særlig lov er endvidere undtaget fra planlovens normale regler. 7

8 Anlægsloven sætter dermed rammerne for, hvilke indgreb der umiddelbart kan gennemføres i overensstemmelse med anlægslovens bestemmelser og inden for rammerne af de udførte miljømæssige vurderinger. De forhold, som ikke direkte er tilladt med anlægsloven, forudsætter, at der indhentes tilladelser og dispensationer i henhold til gældende lovgivning om plan- og beskyttelsesforhold fra de ansvarlige myndigheder, herunder Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, samt Herning og Holstebro Kommune. Vejanlægget vurderes ikke at have indflydelse på Natura 2000 områder, jf. afsnit 9.3. Herning Kommune og Holstebro Kommune har tilkendegivet over for Vejdirektoratet, at der kan forventes meddelt de nødvendige tilladelser og dispensationer til gennemførelse af vejanlægget efter naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, vandløbsloven og museumsloven. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har meddelt, at der kan forventes givet en 20-godkendelse (jf. naturbeskyttelseslovens 20) af vejanlægget. 4. Alternativer Vejdirektoratet har i VVM-undersøgelsen arbejdet med tre principielt forskellige forslag til udbygning af rute 34 ved Haderup. Forslag A og forslag B, som begge er nye omfartsveje og forslag C, som er en opgradering af den eksisterende rute 34 gennem Haderup kombineret med en ny vejforbindelse nord for byen. Som det fremgår af nedenstående beskrivelse, så findes forslag A og C begge i to varianter (A1/A2 og C1/C2). Forslag A1: Lang omfartsvej vest om Haderup, udformet som 2-sporet motortrafikvej med en hastighedsbegrænsning på 90 km/t. Forslag A2: Lang omfartsvej vest om Haderup, udformet som 2+1-sporet motortrafikvej med en hastighedsbegrænsning på 90 km/t. Forslag B: Bynær omfartsvej vest om Haderup, udformet som 2-sporet landevej med en hastighedsbegrænsning på 80 km/t. Forslag C1: 0+ alternativ; opgradering af den eksisterende vej gennem Haderup, herunder cykel/gangstier og en tunnel under vejen til cykeltrafik. Dette kombineret med en ca. 1,5 km lang forlægning af rute 34 nord for byen, så de to kryds med rute 16 samles i et hankeanlæg. Vejdirektoratet har ud fra en samlet vurdering af de trafikale, vejtekniske, trafiksikkerhedsmæssige, miljømæssige og økonomiske konsekvenser ikke fundet grundlag for at anbefale forslag B og C. 5. Trafikale konsekvenser Ifølge trafikberegningerne vil Haderup Omfartsvej blive benyttet af ca biler/døgn i Samtidig aflastes den eksisterende rute 34 gennem Haderup for ca biler/døgn, heriblandt ca. 800 lastbiler. Omfartsvejen aflaster også andre parallelveje i området, fortrinsvist rute 185 og 186. Størstedelen af trafikken på rute 16 kører i øst-vestgående retning, mens trafikken på rute 34 i overvejende grad kører i nord-sydgående retning. Med omfartsvejen vil krydsningen mellem de to veje ske niveaufrit i hankeanlægget, hvilket vil medføre en bedre fremkommelighed end eksempelvis en rundkørsel, hvor alle trafikanter skal ned i hastighed. 5.1 Trafiksikkerhed Trafikken gennem Haderup forventes at blive reduceret med 60 pct. ved etablering af Haderup Omfartsvej. Dette vurderes at have en positiv effekt på trafiksikkerheden, og medvirke til en forbedret oplevet tryghed for gående og cyklister. 8

9 6. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 6.1 Anlægs- og samfundsøkonomi Anlægsoverslaget for anlæg af Haderup Omfartsvej er udarbejdet efter Transport- og Bygningsministeriets retningslinjer for Ny Anlægsbudgettering. Anlægsoverslaget er opgjort på flere niveauer: basisoverslag, ankerbudget (projektbevilling) og samlet anlægsbudget (totaludgift). Basisoverslaget er udarbejdet ved hjælp af Vejdirektoratets overslagssystem. Det vil sige, at det er baseret på teoretiske mængder fra det foreliggende skitseprojekt, enhedspriser og erfaringer fra de seneste sammenlignelige anlægsarbejder. Dertil er tillagt Vejdirektoratets udgifter til projektering, tilsyn og administration. Basisoverslaget er behæftet med usikkerhed, da udgifter til bl.a. ekspropriationer, jordarbejder og asfaltarbejder ikke kan beregnes præcist på forhånd. Projektets detaljerede udformning, mængder m.v. kendes først på et senere tidspunkt, ligesom udviklingen i priserne på ejendomsmarkedet og konjunktur- og konkurrencesituationen på licitationstidspunktet er af væsentlig betydning for anlægsudgifternes endelige størrelse. I henhold til principperne for Ny Anlægsbudgettering er der gennemført en ekstern kvalitetssikring, som har omfattet en vurdering af Vejdirektoratets økonomiske overslag, risikostyring, samfundsøkonomiske analyse samt projektorganisering og udbudsstrategi. I forbindelse med den eksterne kvalitetssikring er der ikke fundet forhold, der bør være særlig fokus på i det videre forløb. I henhold til Transport- og Bygningsministeriets budgetteringsprocedurer bevilges basisoverslaget tillagt 10 pct. til Vejdirektoratets gennemførelse af projektet (ankerbudgettet). Ved indbudgetteringen på finansloven afsættes yderligere en central reserve på 20 pct. til Transport- og Bygningsministeriet. Det samlede anlægsbudget (totaludgift) vil således udgøre basisoverslaget + 30 pct., dvs. 281,0 mio. kr. i 2017-priser (indeks 178,88). Tabel 1: Basisoverslag, ankerbudget og samlet anlægsbudget i mio. kr. Prisniveau 2017, indeks 178,88. Samlet Basisoverslag Ankerbudget Anlægsbudget (basisoverslag + 10 pct.) (basisoverslag + 30 pct.) 216,2 237,8 281,0 Projektets omkostninger og fordele for samfundet er opgjort i henhold til Transport- og Bygningsministeriets manual for samfundsøkonomisk analyse. På baggrund af disse opgørelser er den interne rente for Haderup Omfartsvej beregnet til 4,5 pct. (2016-priser). Sammenholdt med den samfundsøkonomiske beregning for VVM-undersøgelsens forslag A2, så er den interne rente således steget fra 3,8 pct. til 4,5 pct., hvilket skyldes de større tidsgevinster ved en hastighedsbegrænsning på 100 km/t på motortrafikvejen. Den interne rente er den rente, som den investerede kapital vil opnå, når alle omkostninger og fordele opgøres over den samlede samfundsøkonomiske beregningsperiode på 50 år. Den er således udtryk for projektets samfundsøkonomiske afkast i løbet af perioden. Den interne rente skal mindst svare til den samfundsøkonomiske kalkulationsrente på 4 pct., for at vejprojektet har et positivt samfundsøkonomisk afkast. Det bemærkes, at en række miljøeffekter, herunder barrierevirkning, tab af naturværdier og støj i naturområder samt arealindgreb ved vejprojektet, ikke værdisættes i den samfundsøkonomiske analyse. Ligeledes værdisættes en række bredere økonomiske effekter heller ikke, 9

10 som er gevinster for samfundet som følge af at bl.a. produktiviteten i samfundet stiger som følge af forbedringer af mobiliteten. Anlæg af Haderup Omfartsvej vil kunne gennemføres efter følgende tidsplan: : Detailprojektering 2018: Besigtigelse og ekspropriation : Anlægsarbejde, forventet åbning i efteråret : Færdiggørelsesarbejder Bevillingerne til Haderup Omfartsvej fordeler sig over årene , som det fremgår af tabel 2. Tabel 2: Årsfordelt anlægsbudget (2017-priser, indeks 178,88). Basisoverslag Ankerbudget Mio. kr. (basisoverslag + 10 pct.) Mio. kr. Samlet anlægsbudget (basisoverslag + 30 pct.) Mio. kr / tidligere 3,4 3,8 3,8* ,4 13,7 13,7* ,9 1,0 1, ,2 34,3 40, ,7 83,2 98, ,7 83,2 98, ,9 18,6 25,2 I alt 216,2 237,8 281,0 * Projektets centrale reserve udskilles først på finansloven for Den del af den centrale reserve der vedrører 2015 og 2016 er indarbejdet i Konsekvenser for Vejdirektoratet Arbejdet forestås af Vejdirektoratet, og har således primært økonomiske og administrative konsekvenser for Vejdirektoratet i forbindelse med anlæg og drift. Arbejdet med at beskrive anlægget i et detailprojekt, som kan danne baggrund for ekspropriation og udbud, udføres af Vejdirektoratet i samarbejde med eksterne rådgiverfirmaer. Rådgivningsopgaver og anlægsarbejder udbydes efter gældende regler herfor. Vejdirektoratet fører tilsyn med entreprenørernes arbejde for at sikre, at det aftalte arbejde leveres til den aftalte kvalitet, tid og pris og inden for de udførte miljømæssige undersøgelser. Herudover skal projektforløbet styres, kontrolleres og dokumenteres. Trafikafviklingen skal overvåges, og den nødvendige information formidles til trafikanter og naboer. Endelig skal trafiksikkerhedsmæssige og arbejdsmæssige indsatser gennemføres. I forbindelse med anlægsarbejdet vil Vejdirektoratet undersøge mulighederne for anvendelse af nye metoder og ny teknologi med henblik på at optimere projektet trafiksikkerhedsmæssigt, miljømæssigt, økonomisk og tidsmæssigt. Af hensyn til færdiggørelse af anlægsarbejdet indenfor den fastsatte tidsramme kan det blive 10

11 nødvendigt at gennemføre anlægsarbejde uden for den normale arbejdstid. Det vil ske i dialog med Herning Kommune og Holstebro Kommune, som i dette tilfælde, jf. bekendtgørelse nr. 467 af 23. maj 2016 om miljøregulering af visse aktiviteter (miljøaktivitetsbekendtgørelsen), er de ansvarlige myndigheder vedrørende støj i forbindelse med midlertidige anlægsaktiviteter mv. Til projektering, tilsyn og administration er budgetteret med 17,0 pct. af de samlede udgifter. Heraf fordeles ca. 3 pct. til lønninger til Vejdirektoratets eget personale, ca. 9 pct. til omkostninger til eksterne rådgivere og ca. 5,0 pct. til øvrige driftsudgifter. Vejdirektoratets projektbevilling på 237,8 mio. kr. optages på finanslovens Anlæg af hovedlandeveje mv. (Anlægsbev.). Projektets bidrag til den centrale reserve på 43,2 mio. kr., svarende til 20 pct. af basisoverslaget, optages på finanslovens Anlægsreserve (Anlægsbev.). 6.3 Konsekvenser for kommuner Efter etableringen af omfartsvejen vest om Haderup nedklassificeres eksisterende rute 34, Herningvej/Nørregade gennem Haderup og eksisterende rute 34, Herningvej/Skivevej til kommuneveje, jf. lovens bilag 1. Der vil herefter være udgifter for Herning Kommune og Holstebro Kommune til drift og vedligeholdelse af disse veje. 7. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Etablering af omfartsvejen vest om Haderup vil forbedre trafikafviklingen på en del af rute 34 mellem Skive og motorvejsnettet ved Herning, og vil derved reducere transportudgifterne for erhvervslivet. I anlægsfasen skønnes der at være en direkte og indirekte beskæftigelse på i størrelsesorden ca. 280 årsværk for hele strækningen. De afledte økonomiske virkninger vil primært være sparet tid og reducerede kørselsomkostninger. Den sparede tid har en værdi i størrelsesordenen ca. 232 mio. kr. (2016-priser) fordelt over vejens levetid. En del af tidsbesparelsen tilfalder erhvervslivet i form af reducerede transportomkostninger. De reducerede kørselsomkostninger for erhvervslivet vurderes at blive i alt ca. 23 mio. kr. (2016-priser) fordelt over vejens levetid. For så vidt angår de strukturelle økonomiske virkninger, forventes det normalt, at en forbedret fremkommelighed vil medføre positive effekter for erhvervslivet både i form af tidsbesparelser for erhvervstrafikken og fordele for de af virksomhedernes ansatte, der pendler mellem arbejde og bopæl. Omfartsvejen vil desuden give mulighed for at pendlere kan tilbagelægge længere afstande på den samme tid, hvilket kan bidrage til at øge virksomhedernes rekrutteringsopland. 8. Administrative konsekvenser for borgerne Anlæg af Haderup Omfartsvej vil ikke medføre administrative konsekvenser for borgerne. For de borgere langs omfartsvejen, der berøres af arealerhvervelse og ekspropriation, vil der dog være administrative konsekvenser, så længe ekspropriationsforretningerne mv. foregår. Ejerne af de berørte ejendomme vil blive inddraget direkte ved fremsendelse af breve fra Vejdirektoratet og ekspropriationsmyndighederne. I det videre forløb vil borgere i området bl.a. på vejdirektoratet.dk/haderup løbende kunne informere sig om anlægsarbejdets karakter og tidsplan. 9. Miljømæssige konsekvenser I VVM-redegørelsen har Vejdirektoratet redegjort for de forventede miljømæssige konsekvenser af vejanlægget. Konsekvenserne er resumeret nedenfor. 11

12 9.1 Arealindgreb Etablering af Haderup Omfartsvej vil påvirke den nuværende arealanvendelse, idet en del ejendomme vil blive berørt direkte ved et arealindgreb. For nogle ejendomme vil adgangsforholdene blive ændret som følge af den nye omfartsvej. Ulemperne for landbrugsejendomme kan søges minimeret ved jordfordeling. En række ejendomme langs strækningen vil blive berørt af både permanent arealerhvervelse og af midlertidig arealerhvervelse, hvilket fastlægges nærmere ved detailprojekteringen. Der skønnes at være behov for permanent arealerhvervelse ved ekspropriation af ca ha til vejanlægget, fordelt på ca. 45 ejendomme. Det vurderes, at 5-10 af disse ejendomme skal totaleksproprieres. Derudover er der behov for midlertidig arealerhvervelse af ca ha til arbejdsarealer (inklusiv midlertidige forlægninger af veje) og deponering af jord i anlægsperioden. De midlertidigt eksproprierede arealer retableres og leveres tilbage til de berørte lodsejere efter endt brug. Det endelige omfang af ekspropriationer vil blive fastlagt af den ekspropriationskommission, der skal godkende projektet ved en besigtigelsesforretning. Med anlægsloven skabes i overensstemmelse med grundlovens 73 lovhjemmel til tvangsmæssigt at erhverve de fornødne arealer til anlæg af Haderup Omfartsvej. Ekspropriation kan kun ske, hvis det er nødvendigt at erhverve de pågældende arealer enten midlertidigt eller permanent for at kunne gennemføre projektet. Ekspropriationsprocessen sker efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr af 20. november Ekspropriationskommissionen foretager en tilbundsgående prøvelse af, om den enkelte ekspropriation er nødvendig. Kravet om, at ekspropriationen skal være nødvendig, er udtryk for, at det almindelige proportionalitetsprincip skal være opfyldt. Tvangsmæssig afståelse af ejendom kan således ikke gennemføres, hvis det, der tilsigtes med ekspropriationen, kan gennemføres på en for grundejeren mindre indgribende måde. Ekspropriation vil i henhold til anlægsloven ske med henblik på anlæg af en omfartsvej og har således et formål, der har offentlig karakter og ligger dermed inden for almenvellet. Erstatningen skal være fuldstændig, det vil sige, at der skal betales en erstatning, der økonomisk stiller ejeren, som denne ville være stillet, hvis ekspropriationen ikke var sket. 9.2 Støj, luft og klima Støjkortlægningen viser, at 60 boliger i Haderup-området i 2025 vil være udsat for et støjniveau på mere end 58 db på den mest støjbelastede boligfacade, såfremt der ikke sker en udbygning af rute 34 (0-alternativet). Heraf vil ca. 33 boliger være stærkt støjbelastede med vejstøj over 68 db. Ved anlæg af omfartsvejen forventes 55 boliger at være belastet af vejstøj over 58 db, heraf vil 4 boliger være stærkt støjbelastede med vejstøj over 68 db. Den samlede vægtede støjbelastning af boliger i 2025 (det såkaldte støjbelastningstal, SBT) forventes at falde fra 19,8 (0-alternativet) til 11,8 ved anlæg af omfartsvejen, hvilket primært skyldes en reduktion i trafikken gennem Haderup. I forhold til VVM-undersøgelsens støjberegninger, så giver en hastighedsbegrænsning på 100 km/t på motortrafikvejen ingen ændringer i antallet af støjbelastede boliger. Trafikken på omfartsvejen og øvrige veje i det åbne land kan være betydelig, men luftforureningsniveauerne er forholdsvis lave, fordi der er gode spredningsforhold. 12

13 Sammenlignet med 0-alternativet vil Haderup Omfartsvej medføre et beskedent fald i udledningen af luftforurenende stoffer og CO 2. Der er ingen overskridelse af luftkvalitetsgrænserne, hverken i forhold til den nuværende situation eller ved en fremtidig situation, hvor omfartsvejen er etableret. 9.3 Plante- og dyreliv Haderup Omfartsvej passerer igennem områder med åbent land med marker og levende hegn, der tilgodeser spredningsmulighederne for mange vildtlevende dyr, bl.a. rådyr. Der er fundet flere særligt beskyttede dyrearter (Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer (Habitatdirektivet)), herunder spidssnudet frø, stor vandsalamander og flagermus. Desuden er der identificeret potentielle levesteder for birkemus ved Røjbæk Ådal. Endelig er Karup Å-systemet kendt som kerneområde for odderbestanden i Danmark. Karup Å, der indgår i Natura 2000-området N40 Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder, krydser under rute 16. Afvandingen fra Haderup Omfartsvej ledes til regnvandsbassiner og udledes efter forsinkelse til nærmeste vandløb, som alle har forbindelse til Karup Å med Limfjorden som slutrecipient. Det er vurderet, at udledning fra regnvandsbassinerne hverken påvirker habitatnaturtyperne indenfor Natura 2000-området eller forringer vandkvaliteten i Limfjorden. 9.4 Landskab Rute 34 løber i dag midt gennem Haderup og deler byen i to. Midt i Haderup skærer en mindre erosionsdal gennem byen og skaber et afbræk i bebyggelsen. Landskabet omkring Haderup er et typisk opdyrket, let bølgende hedelandskab, domineret af markernes markante læhegnsstrukturer og landejendomme jævnt fordelt i landskabet. Det eksisterende vejnets store linjer består af lange lige stræk med små knæk. Hvor vejene knækker, er indtrykket et andet. Her begrænses det frie udsyn. Haderup Omfartsvej vil få et langt og ukompliceret forløb gennem det flade landbrugslandskab vest for Haderup. Med anvendelsen af flade skråninger og retablering af læhegn, kan vejforløbet overordnet indpasses i landskabet. Broen ved Røjbæk Ådal vil være visuelt markant. 9.5 Kulturarv og arkæologi Haderup Omfartsvej medfører ikke en direkte påvirkning af beskyttede kulturhistoriske værdier, men forløber inden for beskyttelseslinjer for to gravhøje (fortidsmindebeskyttelse). 9.6 Friluftsliv Der vil fortsat være adgang til alle rekreative områder og de væsentlige veje og stier bevares ved anlæg af Haderup Omfartsvej, herunder Skovvænget, Hedevej og Viftrupvej, der blandt andet benyttes som cykelrute af børn, der går i skole i Haderup. 9.7 Overfladevand og grundvand Afvandingen fra Haderup Omfartsvej ledes til regnvandsbassiner. Herfra udledes vejvandet efter forsinkelse til henholdsvis Feldborg Bæk, Bækken gennem Haderup og Røjbæk. Som udgangspunkt etableres grøfter, hvor vejen anlægges på dæmning og trug, hvor vejen anlægges i afgravning. Inden for området med særlige drikkevandsinteresser (OSD-området) bliver der etableret afvandingssystem med kantopsamling, således at alt overfladevand opsamles i lukkede ledninger og ledes til regnvandsbassinerne. 9.8 Ressourceforbrug De nødvendige råstoffer til anlæg af omfartsvejen forventes at kunne skaffes i nærområdet. 13

14 9.9 Forurenet jord Der er to kendte lokaliteter inden for undersøgelseskorridoren, hvor der er potentiel risiko for forurening. Det drejer sig i begge tilfælde om opfyldningshuller, hvor jorden eventuelt har forringet bæreevne eller er lettere forurenet. Forurenet jord vil så vidt muligt blive indbygget i vejanlægget i henhold til gældende lovgivning og bestemmelser. I forbindelse med anlæg af omfartsvejen opbrydes flere eksisterende vejstrækninger. Størstedelen af det opbrudte materiale forventes at kunne genanvendes i projektet. I forbindelse med anlægsarbejdet gøres en indsats for at genanvende asfalt, beton og andre affaldsfraktioner i vejanlægget. 10. Forholdet til EU-retten De gennemførte miljøundersøgelser og høringer opfylder kravene i Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet med senere ændringer (VVM-direktivet) samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF af 26. maj 2003 om mulighed for deltagelse i forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF og 96/61/EF, for så vidt angår offentlig deltagelse og adgang til klage og domstolsprøvelse. Ingen fuglebeskyttelses- eller habitatområder (Natura 2000-områder) i henhold til Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle med senere ændringer (Fuglebeskyttelsesdirektivet) og Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer (Habitatdirektivet) vil blive negativt påvirket af det samlede anlægsprojekt. 11. Hørte myndigheder og organisationer mv. Et udkast til lovforslag har i perioden fra den 13. oktober 2016 til den 10. november 2016 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv. : Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, Herning Kommune, Holstebro Kommune og Skive Kommune, Region Midtjylland, Kommunernes Landsforening, Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Erhverv, DI Transport, Dansk Transport og Logistik (DTL), ITD, Midttrafik, Forenede Danske Motorejere (FDM), Rådet for Sikker Trafik, Dansk Cyklistforbund, Dansk Byggeri, Dansk Ledningsejerforum, Dansk Vejforening, Rådet for Bæredygtig Trafik og Det Økologiske Råd. 12. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner Administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Positive konsekvenser/mindre udgifter Ingen Ingen Sparet tid for erhvervstrafik og trafik mellem bolig og arbejde. Reducerede kørselsomkostninger. Negative konsekvenser/merudgifter Udgift for staten til anlæg af omfartsvejen på 281,0 mio. kr. (prisniveau 2017, indeks 178,88 inkl. tillæg på 30 pct.), samt efterfølgende udgifter til drift og vedligeholdelse af denne, Tilsvarende får Herning Kommune og Holstebro kommune udgifter til drift og vedligeholdelse af de nedklassificerede veje omkring Haderup Begrænset meradministration for Vejdirektoratet i anlægsfasen Ingen 14

15 Administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Miljømæssige konsekvenser Øget beskæftigelse i bygge- og anlægssektoren i anlægsperioden Ingen Ingen Reduktion af antallet af boliger belastet med støj langs vejen og forbedret håndtering af vejafvandingen Ingen Ingen, bortset fra mindre konsekvenser i forbindelse med ekspropriationer. Mindre indgreb i natur og landskab og påvirkning af dyre- og planteliv. Minimal forøgelse af CO 2 -udledningen Forholdet til EU-retten De gennemførte miljøundersøgelser og høringer opfylder kravene i EU-retten. Ingen fuglebeskyttelses- eller habitatområder (Natura områder) i henhold til Rådets direktiver (Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle med senere ændringer (Fuglebeskyttelsesdirektivet), Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer (Habitatdirektivet)) bliver hverken direkte eller indirekte berørt af vejanlægget. Det vil gennem afværgeforanstaltninger og kompenserende tiltag blive sikret, at de arter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, ikke påvirkes negativt af vejanlægget 13. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Den foreslåede 1, nr. 1, indeholder en bemyndigelse til transport- og bygningsministeren til at anlægge en 7,5 km lang omfartsvej på rute 34 vest om Haderup. De 5,5 km af omfartsvejen anlægges som motortrafikvej med 2+1 spor, midteradskillelse med autoværn og niveaufri krydsning af skærende veje. De øvrige delstrækninger på omfartsvejen anlægges med 2 spor og kryds i niveau. Med denne bemyndigelse har transport- og bygningsministeren den fornødne hjemmel til at udføre projektet, med de indgreb i naturen, som dette forudsætter. I 1, nr. 2, foreslås en bemyndigelse til transport- og bygningsministeren til nedklassificering af de veje, som er illustreret lovforslagets bilag 1. Ved nedklassificering forstås de veje, hvorefter ansvaret for en vej overføres fra staten til kommunen kommunalbestyrelsen bliver herefter vejmyndighed for de pågældende veje. Til 2 Lovforslagets 2 tydeliggør det forhold, at anlægsprojektet skal gennemføres inden for rammerne af de udførte vurderinger af projektets indvirkning på miljøet, idet loven træder i stedet for den VVM-tilladelse, som projektet ellers skulle have efter de almindelige regler. Med Folketingets vedtagelse af lovforslaget, udgør loven således VVM-tilladelsen for det pågældende projekt. Til 3 Det foreslås med bestemmelsen, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, således anlægsaktiviteterne kan igangsættes umiddelbart efter. 15

Forslag. Lov om anlæg af Haderup Omfartsvej

Forslag. Lov om anlæg af Haderup Omfartsvej Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2016-17 Fremsat den 14. december 2016 af transport-, bygnings- og boligminister (Ole Birk Olesen) Forslag til Lov om anlæg af Haderup Omfartsvej 1. Transport-, bygnings-

Læs mere

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup Borgermøde Haderup Omfartsvej 1. oktober 2014 i Haderup Dagsorden for mødet 19.00-19.15 Velkomst og indledning Finn Stengel Petersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune Karsten Kirk

Læs mere

Indstilling vedrørende Haderup Omfartsvej

Indstilling vedrørende Haderup Omfartsvej Dato December 2014 Sagsbehandler Niels Fejer Christiansen Mail nfc@vd.dk Telefon 7244 3694 Dokument 14/13361 Side 1/11 Indstilling vedrørende Haderup Omfartsvej Vejdirektoratet har i 2011 gennemført en

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup

Forslag. Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 34 Offentligt Transportministeriet 6. november 2014 UDKAST Forslag til Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup 1. Transportministeren bemyndiges til 1) at anlægge

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup

Forslag. Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup 2014/1 LSF 133 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 4. februar 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag til Lov

Læs mere

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Debatoplæg VVM-undersøgelse December 2014 VVM-undersøgelse af Rute 54 Næstved-Rønnede I trafikaftalen fra juni 2014 har en række partier i Folketinget besluttet at

Læs mere

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2 VVm-undersøgelse OMFARTSVEJ VEST OM RIBE DEBATOPLÆG >>> Udbygning af rute 11 Borgermøde 30. september 2013 Se Side 2 UDGIVET September 2013 Vejdirektoratet REDAKTION / FOTOS / LAYOUT / TRYK Vejdirektoratet

Læs mere

Haderup Omfartsvej. VVM-redegørelse Sammenfattende rapport Rapport

Haderup Omfartsvej. VVM-redegørelse Sammenfattende rapport Rapport Haderup Omfartsvej VVM-redegørelse Sammenfattende rapport Rapport 509-2014 Haderup Omfartsvej VVM-redegørelse Sammenfattende rapport Rapport 509 Dato: September 2014 Oplag: 300 Tryk: Vejdirektoratet ISBN

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af Holstebromotorvejen

Forslag. Lov om anlæg af Holstebromotorvejen Lovforslag nr. L 27 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om anlæg af Holstebromotorvejen 1. Transportministeren bemyndiges til at anlægge

Læs mere

Haderup Omfartsvej VVM-REDEGØRELSE - VEJTEKNISK BESKRIVELSE

Haderup Omfartsvej VVM-REDEGØRELSE - VEJTEKNISK BESKRIVELSE Dato 3. juli 2014 Sagsbehandlere Hanne Wærum Lene Mikkelsen Mail lmk@vd.dk Telefon 7244 2200 Dokument 14/07412-1 Side 1/3 Haderup Omfartsvej VVM-REDEGØRELSE - VEJTEKNISK BESKRIVELSE Niels Juels Gade 13

Læs mere

Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev

Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev VVM-undersøgelse 26. juni 2017 Kolding Herreds Landbrugsforening Emner vi behandler i aften Generel præsentation af projektet og VVM-processen Erfaringer fra andre

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

Forslag. Lov om udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej

Forslag. Lov om udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej 1. Transportministeren

Læs mere

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelse Juni 2017 Ny motorvej på strækning fra Give til Haderslev Med aftale mellem regeringen (V, LA og K), S, DF,

Læs mere

Forslag. til. Lov om udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej

Forslag. til. Lov om udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Bilag 188 Offentligt 1 Transportministeriet Udkast 25. januar 2010 Forslag til Lov om udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej 1. Transportministeren bemyndiges til

Læs mere

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012 Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse Borgermøde 21. august 2012 PROGRAM 19.00 Velkomst Kommunalbestyrelsesmedlem i Kalundborg Kommune Allan Oris 19.10 Introduktion Planlægningschef Birgitte Henriksen,

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af Slagelse Omfartsvej, 2. etape

Forslag. Lov om anlæg af Slagelse Omfartsvej, 2. etape 2010/1 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportministeriet Fremsat den 6. oktober 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt)

Læs mere

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2012 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE

Læs mere

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Projekt fra idé til færdigt anlæg Rute 54 Trafikale problemstillinger Årsdøgntrafik: ca.

Læs mere

Hillerødmotorvejens forlængelse

Hillerødmotorvejens forlængelse Hillerødmotorvejens forlængelse Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelsen Informationspjece - juni 2017 VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse I denne pjece kan du læse om baggrund,

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Haderup Omfartsvej. VVM-redegørelse Arealanalyse. Rapport

Haderup Omfartsvej. VVM-redegørelse Arealanalyse. Rapport Haderup Omfartsvej VVM-redegørelse Arealanalyse Rapport 511-2014 Haderup Omfartsvej VVM-redegørelse Arealanalyse Rapport 511 Dato: September 2014 Oplag: 50 Tryk: Vejdirektoratet Grundkort: Copyright Geodatastyrelsen

Læs mere

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev Dato 13. marts 2017 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon 7244 3606 Dokument 17/00417-1 Side 1/5 Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev I

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE)

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Dagsorden 1. Velkomst 2. Baggrund Anlægslov og VVM-undersøgelser 3. Status for Ringvejen v/holbæk Kommune 4. Tidsplan

Læs mere

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE FORUNDERSØGELSE Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE Projektleder Ulrik Larsen Dagsorden: Politiske aftaler Hvad er en forundersøgelse Trafikale problemstillinger Løsningsforslag Konsekvenser Trafik,

Læs mere

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde Program Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Leif Skov, Vejle Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder Niels Fejer Christiansen,

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

3. LIMFJORDSFORBINDELSE

3. LIMFJORDSFORBINDELSE 3. LIMFJORDSFORBINDELSE PRÆSENTATION AF PROJEKTET BORGERMØDE I AALBORG 18. AUGUST 2011 VELKOMST Rådmand Mariann Nørgaard Aalborg Kommune INTRODUKTION Planlægningschef Ole Kirk Vejdirektoratet TIDLIGERE

Læs mere

Forslag. Lov om udbygning af Motorring 4 mellem Taastrup og Frederikssundmotorvejen. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om udbygning af Motorring 4 mellem Taastrup og Frederikssundmotorvejen. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om udbygning af Motorring 4 mellem Taastrup og Frederikssundmotorvejen

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

BILAG 1 INDSTILLING OM OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN

BILAG 1 INDSTILLING OM OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. oktober 2012 12/06462 Niels Fejer Christiansen nfc@vd.dk 7244 3694 BILAG 1 INDSTILLING OM OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN 1.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 2. december 2011 John Halkær Kristiansen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 2. december 2011 John Halkær Kristiansen DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. december 2011 John Halkær Kristiansen jhk@vd.dk 7244 3668 Bilag 1 Indstilling om Skovvejen, rute 23 syd om Regstrup Med aftalen om En grøn transportpolitik af

Læs mere

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde KØGE BUGT MOTORVEJEN Borgermøde PLANLÆGNINGSCHEF OLE KIRK PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Niels Hörup, Solrød Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder

Læs mere

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE KOLDING KOMMUNE SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE RESUMÉ AF FORUNDERSØGELSER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Kolding Kommune har gennemført

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af motortrafikvej mellem Sdr. Borup og Assentoft (sydlig omfartsvej ved Randers) Lovforslag nr. L 138 Folketinget

Forslag. Lov om anlæg af motortrafikvej mellem Sdr. Borup og Assentoft (sydlig omfartsvej ved Randers) Lovforslag nr. L 138 Folketinget Lovforslag nr. L 138 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om anlæg af motortrafikvej mellem Sdr. Borup og Assentoft (sydlig omfartsvej

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af Nykøbing Falster Omfartsvej

Forslag. Lov om anlæg af Nykøbing Falster Omfartsvej 2010/1 LSF 154 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 23. februar 2011 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE OKTOBER 2011 Niels

Læs mere

Svendborgmotorvejen. færdiggøres og åbnes

Svendborgmotorvejen. færdiggøres og åbnes MOTORVEJSÅBNING: ODENSE-SVENDBORG Svendborgmotorvejen færdiggøres og åbnes Svendborg er nu forbundet med det øvrige motorvejsnet anlæg af 35 km motorvej fra Odense til Svendborg er afsluttet. Trafikanterne

Læs mere

Vasevej cykelsti og vejregulering

Vasevej cykelsti og vejregulering Vasevej cykelsti og vejregulering Tegningen viser, hvordan Vasevej ændres - med dobbeltrettet cykel- og gangsti. De røde linjer viser henholdsvis ny kørebane og cykelsti, den hvide det eksisterende vejforløb.

Læs mere

VVM for Hønsinge Omfartsvej. Indkaldelse af ideer og forslag

VVM for Hønsinge Omfartsvej. Indkaldelse af ideer og forslag VVM for Hønsinge Omfartsvej Indkaldelse af ideer og forslag November 2012 1 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM (Vurderinger af Virkninger på Miljøet) står for vurdering af visse offentlige og private anlægs

Læs mere

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding. Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding. Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej Holstebromotorvejen Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej Deltagere 2 Projektleder John Kjærsgaard Landinspektør Karin Møller- Clausen Ingeniør (projekt)

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup

Forslag. Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup Lovforslag nr. L 133 Folketinget 2014-15 Fremsat den 4. februar 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag til Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup 1. Transportministeren bemyndiges til

Læs mere

Vejdirektoratet. 8 maj 2017

Vejdirektoratet. 8 maj 2017 Vejdirektoratet 8 maj 2017 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje Broer Planlægning Vi undersøger

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan

Billund Kommunes Spildevandsplan Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Tillæg nr. 4 Tillægget omfatter: Ny trykledning mellem Donslund og Stenderup-Krogager Nedlæggelse af Donslund Renseanlæg 5. marts 2015 Endelig 14/31068 1. Indledning

Læs mere

Forslag. Lov om udbygning af Fynske Motorvej syd om Odense

Forslag. Lov om udbygning af Fynske Motorvej syd om Odense Forslag til Lov om udbygning af Fynske Motorvej syd om Odense 1. Transportministeren bemyndiges til at udbygge hovedlandevej 40, Fynske Motorvej (E20), fra Motorvejskryds Odense til ca. 2,0 km øst for

Læs mere

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0. Delstrækning 16,60-18,80 fra Hattensvej til Savtrup Å

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0. Delstrækning 16,60-18,80 fra Hattensvej til Savtrup Å Holstebromotorvejen Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0 Delstrækning 16,60-18,80 fra Hattensvej til Savtrup Å Vejdirektoratets deltagere 2 Områdechef Svend Kold Projektleder Janie

Læs mere

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet Formål med mødet 1. Vejdirektoratet vil gerne give naboerne til Rute 54 et indblik i den VVM-undersøgelse,

Læs mere

Referat af borgermøde

Referat af borgermøde Dato 27. oktober 2014 Sagsbehandler Niels Fejer Christiansen Mail nfc@vd.dk Telefon 7244 3694 Dokument 14/13361-3 Side 1/9 Referat af borgermøde Emne Borgermøde om VVM-undersøgelsen af Haderup Omfartsvej

Læs mere

Til Rudersdal Kommune, Byplan. Dokumenttype Rapport. Dato Oktober 2011

Til Rudersdal Kommune, Byplan. Dokumenttype Rapport. Dato Oktober 2011 Til Rudersdal Kommune, Byplan Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2011 ANSØGNING OM LANDZONE- TILLADELSE TIL ETABLERING AF REGNVANDSBASSINER, ERSTATNINGSVANDHULLER OG ARBEJDSPLADSER SAMT ANSØGNING OM DISPENSA-

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af Holstebromotorvejen

Forslag. Lov om anlæg af Holstebromotorvejen 2013/1 LSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 2. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov

Læs mere

Forslag. Lov om udbygning af Fynske Motorvej syd om Odense

Forslag. Lov om udbygning af Fynske Motorvej syd om Odense 2013/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 2. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov

Læs mere

Rute 54 Næstved - Rønnede. VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016

Rute 54 Næstved - Rønnede. VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016 Rute 54 Næstved - Rønnede VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016 Program for mødet Velkomst Borgmester Knud Erik Hansen, Faxe Kommune Overblik over resultaterne i VVM-undersøgelsen Projektleder

Læs mere

Bilag 1 INDSTILLING VEDRØRENDE RUTE 23 SKOVVEJEN MELLEM REGSTRUP OG KALUNDBORG

Bilag 1 INDSTILLING VEDRØRENDE RUTE 23 SKOVVEJEN MELLEM REGSTRUP OG KALUNDBORG DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. november 2012 Bilag 1 INDSTILLING VEDRØRENDE RUTE 23 SKOVVEJEN MELLEM REGSTRUP OG KALUNDBORG Med aftalen om En grøn transportpolitik af 29. januar 2009 blev

Læs mere

VVm- undersøgelse MOTORVEJ REGSTRUP - KALUNDBORG

VVm- undersøgelse MOTORVEJ REGSTRUP - KALUNDBORG VVm- undersøgelse MOTORVEJ REGSTRUP - KALUNDBORG DEBATOPL ÆG Borgermøde 11. august 2011 Se Side 2 MOTORVEJ Regstrup - KALUNDBORG I Januar 2009 indgik regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne,

Læs mere

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. DDO, Copyright COWI. Regionplan Tillæg nr. 12. Omfartsvej vest om Ringkøbing

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. DDO, Copyright COWI. Regionplan Tillæg nr. 12. Omfartsvej vest om Ringkøbing Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø DDO, Copyright COWI Regionplan 2005 Tillæg nr. 12 Marts 2006 Regionplan 2005 Tillæg nr. 12 Marts 2006 Side 2 Datablad Udgiver: Udarbejdet af: Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 71 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 71 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 71 Offentligt Borgmesteren Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Mail: vd@vd.dk Postadresse Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 16. november

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Endelig

Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 9. maj 2016 Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Endelig Sorg Fastlæggelse af linjeføring for Bering-Beder vejen vedtagelse

Læs mere

Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund. Informationsmøde i Frederikssund 19. marts 2015 kl.19.00

Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund. Informationsmøde i Frederikssund 19. marts 2015 kl.19.00 Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund Informationsmøde i Frederikssund 19. marts 2015 kl.19.00 Borgmester John Schmidt Andersen Frederikssund Kommune Aftenens ordstyrer Trine Sick Erik Stoklund Larsen

Læs mere

SUNDS OMFARTSVEJ VEJPROJEKTET

SUNDS OMFARTSVEJ VEJPROJEKTET VEJPROJEKTET Vejdirektoratet bygger fem kilometer omfartsvej vest om Sunds DERFOR BYGGER VI Den nye omfartsvej vil især aflaste Sunds for den tunge, gennemkørende trafik. Beboerne i Sunds vil derfor opleve

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt. Nej Tak til en ny Omfartsvej ved Ribe

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt. Nej Tak til en ny Omfartsvej ved Ribe Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt Nej Tak til en ny Omfartsvej ved Ribe! Trafikbelastningen på rute 11 ved Ribe har været stort set på samme niveau de seneste 10 år.

Læs mere

PRÆSENTATION AF VVM-REDEGØRELSEN BORGERMØDE 17. MAJ 2010 FREDERIKSSUND

PRÆSENTATION AF VVM-REDEGØRELSEN BORGERMØDE 17. MAJ 2010 FREDERIKSSUND NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND PRÆSENTATION AF VVM-REDEGØRELSEN BORGERMØDE 17. MAJ 2010 FREDERIKSSUND PROGRAM for borgermødet den 17. maj 2010 Kl. 19.00 Kl. 19.05 Kl. 19.15 Kl. 20.15 Kl. 20.35 Velkomst

Læs mere

Forslag. Lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød

Forslag. Lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød 2009/1 LSF 135 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-218 Fremsat den 25. februar 2010 af transportministeren (Hans Christian

Læs mere

VVm- undersøgelse. Borgermøder november Se Side 2-3

VVm- undersøgelse. Borgermøder november Se Side 2-3 VVm- undersøgelse RUTE 26 ÅRHUS-Søbyvad Rødkærsbro-VIBORG v DEBATOPL ÆG Borgermøder 9. - 11. november 2010 Se Side 2-3 Truust Udgivet af Vejdirektoratet, oktober 2010 TID OG DATO FOR BORGERMØDER Redaktion

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 178 Offentligt DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. Januar 2012 11/14954 Niels Fejer Christiansen nfc@vd.dk 7244 3333 Transportministeriet Center for

Læs mere

Implementering af ny anlægsbudgettering. Helle Hagen Blæsbjerg Fagkoordinator, Anlægsanalyse

Implementering af ny anlægsbudgettering. Helle Hagen Blæsbjerg Fagkoordinator, Anlægsanalyse Implementering af ny anlægsbudgettering Helle Hagen Blæsbjerg Fagkoordinator, Anlægsanalyse Baggrunden for ny anlægsbudgettering Gentagende kritik af budgetteringen af større statslige anlægsprojekter.

Læs mere

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye VVM-screening i henhold til 3, stk. 1 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Læs mere

2. KORT BESKRIVELSE AF VVM-REDEGØRELSENS HOVEDFORSLAG, ALTERNATIVER OG TILVALGSMULIGHEDER

2. KORT BESKRIVELSE AF VVM-REDEGØRELSENS HOVEDFORSLAG, ALTERNATIVER OG TILVALGSMULIGHEDER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. december 2012 12/13336-2 Leif Hald Pedersen lhp@vd.dk 7244 3606 Bilag 1: Indstilling Rute 18 Herning Holstebro og vejforbindelse til Gødstrup 1. VVM-PROCESSEN

Læs mere

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje Ekspropriation af arealer og ejendomme til statens veje Information om Ekspropriation af arealer og ejendomme til vejanlæg Denne pjece beskriver, hvad der sker i forbindelse med en ekspropriation af arealer

Læs mere

Jernbane over Vestfyn

Jernbane over Vestfyn Jernbane over Vestfyn VVM-undersøgelse Borgermøde 18. august i Odense Karsten Kirk Larsen/ Leif Hald Pedersen Dagsorden 19.00-19.10 Velkomst og indledning Borgmester Anker Boye og afdelingsleder Karsten

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af Nordlig Omfartsvej ved Næstved

Forslag. Lov om anlæg af Nordlig Omfartsvej ved Næstved Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2010-11 Fremsat den 23. februar 2011 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om anlæg af Nordlig Omfartsvej ved Næstved 1. Transportministeren bemyndiges

Læs mere

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN AARHUS KOMMUNE UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SAMMENFATNING,

Læs mere

Næstved Kommune - Kvalitetsstyring i Plan

Næstved Kommune - Kvalitetsstyring i Plan VVM-screening, Ring Syd m. underføring for hjortedyr. VVM-koordinatoren vil normalt anføre, hvilke spørgsmål, der ønskes besvaret af den enkelte kollega. Enhver afkrydsning og evt. bemærkning skal efterfølges

Læs mere

Erfaringer med VVM og Natur

Erfaringer med VVM og Natur Erfaringer med VVM og Natur Hvad sker der fra VVM til færdigt projekt Anne B. Hansen, Banedanmark 14. april 2015 1 Fra VVM til virkelighedens anlægsarbejde når der skabes nye landskaber og ny natur Hvorvidt

Læs mere

Indstilling. Ny motorvej på Rute 54 mellem Næstved og Rønnede

Indstilling. Ny motorvej på Rute 54 mellem Næstved og Rønnede Dato 5. april 2017 Dokument 17/04785-1 Side 1/9 Indstilling Ny motorvej på Rute 54 mellem Næstved og Rønnede VVM-undersøgelse for udbygning af Rute 54 mellem Næstved og Rønnede Den 24. juni 2014 indgik

Læs mere

Tilslutningsanlægget ved Ødisvej. Borgermøde den 24. marts 2015

Tilslutningsanlægget ved Ødisvej. Borgermøde den 24. marts 2015 Tilslutningsanlægget ved Ødisvej Borgermøde den 24. marts 2015 Program Velkomst Udvalgsformand Knud Erik Langhoff, Kolding Kommune Projektgennemgang Projektleder Niels Koefoed, Vejdirektoratet Afdelingsleder

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af Nordlig Omfartsvej ved Næstved

Forslag. Lov om anlæg af Nordlig Omfartsvej ved Næstved Page 1 of 10 2010/1 LSF 155 Offentliggørelsesdato: 24-02-2011 Transportministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Fremsat den 23. februar 2011 af transportministeren (Hans Christian

Læs mere

Besigtigelsesforretning

Besigtigelsesforretning Præsentation af projektet i Ellidshøj 18.09.2013 Besigtigelsesforretning Opgradering af jernbanestrækningen Hobro - Aalborg Nedlæggelse af tre offentlige jernbaneoverkørsler Program Ellidshøj og Svenstrup

Læs mere

I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni om ekspropriation til etablering af en sti.

I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni om ekspropriation til etablering af en sti. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. februar 2013 12/10831 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF STI I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni 2012 1 om ekspropriation

Læs mere

Indstilling om Ribe Omfartsvej

Indstilling om Ribe Omfartsvej Dato 3. marts 2016 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 16/02316-2 Side 1/14 Indstilling om Ribe Omfartsvej Baggrund Vejdirektoratet har gennemført en VVM-undersøgelse af en

Læs mere

VEJDIREKTORATETS UDARBEJDELSE AF BESLUTNINGSGRUNDLAG

VEJDIREKTORATETS UDARBEJDELSE AF BESLUTNINGSGRUNDLAG Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 278 Offentligt VEJDIREKTORATETS UDARBEJDELSE AF BESLUTNINGSGRUNDLAG PRÆSENTATION AF TILRETTELÆGGELSE OG GENNEMFØRELSE AF BESLUTNINGSGRUNDLAG

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af motorvej mellem Ølholm og Vejle og udbygning af motortrafikvejen mellem Riis og Ølholm til motorvej (rute 18)

Forslag. Lov om anlæg af motorvej mellem Ølholm og Vejle og udbygning af motortrafikvejen mellem Riis og Ølholm til motorvej (rute 18) 1 Transport- og Energiministeriet Udkast 3. februar 2006 Forslag til Lov om anlæg af motorvej mellem Ølholm og Vejle og udbygning af motortrafikvejen mellem Riis og Ølholm til motorvej (rute 18) 1. Transport-

Læs mere

L 135 Forslag til lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød.

L 135 Forslag til lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød. 1 af 11 04.03.2010 10:52 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 135 Forslag til lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød.

Læs mere

Ny bane Hovedgård-Hasselager

Ny bane Hovedgård-Hasselager Ny bane Hovedgård-Hasselager Aarhus Kommune Solbjerghallen, 18. januar 2018 Aftenens program Kl. 19.00 ca. 22.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0. Delstrækning 18,80-21,40 fra Savstrup Å til Lindholtvej

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0. Delstrækning 18,80-21,40 fra Savstrup Å til Lindholtvej Holstebromotorvejen Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0 Delstrækning 18,80-21,40 fra Savstrup Å til Lindholtvej Vejdirektoratets deltagere 2 Områdechef Svend Kold Projektleder Janie

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 9. marts 2016 over Aalborg Kommunes afgørelse af 12. februar Der eksproprieres til anlæg af cykelsti.

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 9. marts 2016 over Aalborg Kommunes afgørelse af 12. februar Der eksproprieres til anlæg af cykelsti. Dato 23. juni 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/03958-25 Side 1/7 Ekspropriation til anlæg af cykelsti, Vodskovvej Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Aulum og Snejbjerg. Delstrækning Helstrupvej til Nørretanderupvej

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Aulum og Snejbjerg. Delstrækning Helstrupvej til Nørretanderupvej Holstebromotorvejen Detailbesigtigelse mellem Aulum og Snejbjerg Delstrækning 47.6 49.94 Helstrupvej til Nørretanderupvej Deltagere 2 Projektleder John Kjærsgaard Landinspektør Karin Møller- Clausen Ingeniør

Læs mere

25 år med VVM Eksempler på vanskelige VVM er. Strategichef Ole Kirk, Vejdirektoratet

25 år med VVM Eksempler på vanskelige VVM er. Strategichef Ole Kirk, Vejdirektoratet 25 år med VVM Eksempler på vanskelige VVM er Strategichef Ole Kirk, Vejdirektoratet 25 år med VVM Direktivet Frederikssundmotorvejen og den iterative proces Frederikssundmotorvejen Trafikale forhold SIDE

Læs mere

Forslag. til. Lov om udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde Vest

Forslag. til. Lov om udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde Vest Transport- og Energiministeriet Udkast 8. februar 2006 end. Forslag til Lov om udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde Vest 1. Transport- og energiministeren bemyndiges til at udbygge Holbækmotorvejen

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er omfattet af 3, stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

ÅBNING AF MOTORVEJEN MELLEM KLIPLEV OG SØNDERBORG SØNDERBORGMOTORVEJEN

ÅBNING AF MOTORVEJEN MELLEM KLIPLEV OG SØNDERBORG SØNDERBORGMOTORVEJEN LØRDAG DEN 31. MARTS 2012 ÅBNER VEJDIREKTORATET. KORT OM MOTORVEJEN 26 kilometer firesporet motorvej mellem Kliplev og Sønderborg 7 tilslutningsanlæg 10 kommuneveje føres over eller under motorvejen 2

Læs mere