Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn"

Transkript

1 Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. 2. Landstingsloven omfatter alle dyr. Kapitel 2 Hold af dyr 3. Den, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. 4. Bygninger, rum, folde eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses og således, at dyrene ikke kan komme til skade, jf. 3. Det skal sikres, at dyret har en bevægelsesfrihed, der er passende også under optagelse af foder og drikke og ved hvile. Dyr skal endvidere sikres mod vind og vejr i overensstemmelse med deres behov, herunder behov for adgang til et tørt leje. Stk. 2. Stk. 1, 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse på bindsel, tøjr og lignende indretninger, der skal være udformet, så de ikke giver anledning til skader. 5. Den, der holder dyr, skal sørge for, at dyret tilses mindst en gang om dagen. Dette gælder dog ikke dyr, der holdes fritgående på udendørs arealer. Sådanne dyr skal dog tilses jævnligt og beskyttes bedst muligt mod rovdyr. file:///d /Nunalerineq/Gesetze/Dyreværnslov.ltl_nr_ _dk.htm (1 of 7) :51:55

2 6. Landsstyret kan fastsætte regler om hold af dyr, herunder: 1) Regler om, at den, der erhvervsmæssigt holder dyr, skal sørge for, at dyreholdet tilses af en dyrlæge eller en af Landsstyret bemyndiget person mindst én gang årligt. 2) Regler om hold af dyr på steder, hvor den, der fører tilsyn med dyret, ikke bor. 3) Regler om dyrs opholdsarealer, opholdsrum og inventar. 4) Regler om forbud mod hold af dyr, der kan frembyde fare eller skabe frygt, eller som vanskeligt kan holdes i fangenskab på dyreværnsmæssig forsvarlig måde. 5) Regler om ægproduktionssystemer. Kapitel 3 Transport, udsætning, indfangning, behandling og anden beskyttelse af dyr 7. Levende dyr må ikke anvendes til øvelses- og konkurrenceskydning. 8. Det er forbudt at udsætte opdrættede dyr i naturen eller indfange vilde dyr fra naturen. Landsstyret kan give tilladelse til udsættelse eller indfangning af dyr i naturen. Stk 2. Landsstyret kan fastsætte vilkår for en eventuel tilladelse, herunder, at tilladelsen kan tilbagekaldes i tilfælde af tilsidesættelse af vilkårene i tilladelsen. 9. Dyr må ikke tvangsfodres, medmindre det er påkrævet for at behandle dyret mod sygdom. 10. Landsstyret kan fastsætte regler om transport af dyr, indfangning af dyr, behandling af dyr, og beskyttelse af dyr, herunder om reklame for og salg af genstande. Kapitel 4 Avl og bioteknologi m.v. 11. Det er forbudt at anvende bioteknologi, genteknologi og lignende på dyr. Stk. 2. Landsstyret kan dog efter ansøgning give tilladelse hertil. Landsstyret kan fastsætte vilkår i forbindelse med meddelelse af sådan tilladelse, herunder tilbagekaldelse af tilladelsen i tilfælde af overtrædelse af vilkår i tilladelsen. 12. Landsstyret kan fastsætte regler om, at der ikke må anvendes naturlig eller file:///d /Nunalerineq/Gesetze/Dyreværnslov.ltl_nr_ _dk.htm (2 of 7) :51:55

3 kunstig avl eller avlsmetoder, der påfører eller kan påføre de berørte dyr lidelse eller væsentlig ulempe. Kapitel 5 Aflivning, operative indgreb og lignende 13. Den, der vil aflive et dyr, skal sikre sig, at dyret aflives så hurtigt og smertefrit som muligt. Aflivning ved kvælning og hængning er forbudt. Aflivning ved drukning af andre dyr end havpattedyr er tillige forbudt. Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler om aflivning af dyr, herunder regler om slagtning, fangst af dyr, forbud mod eller begrænsning af visse aflivningsformer samt, at aflivning af visse dyr kun må foretages af en dyrlæge eller en anden autoriseret person. 14. Operative indgreb, der kan påføre dyret lidelse bortset fra uvæsentlig smerte af forbigående beskaffenhed, må kun foretages af en dyrlæge, medmindre indgrebet er uopsætteligt. Lidelse og smerte skal begrænses i videst muligt omfang. 15. Det er forbudt at foretage operative og lignende indgreb, som har til formål at ændre et dyrs udseende. 16. Landsstyret kan fastsætte regler om operative indgreb, herunder: 1) Regler om kastration, afhorning, mærkning, fjernelse af kløer og andre legemsdele og beskæring af næb og kløer samt hove og klove. 2) Regler om, at visse typer indgreb kun må foretages af en dyrlæge eller andet uddannet personale. 3) Regler om forbud mod visse typer af operative og lignende indgreb. 4) Regler om forbud mod udstilling eller anden fremvisning af dyr, hvis udseende er ændret ved operative indgreb, jf. 15. Kapitel 6 Fremvisning m.v. af dyr 17. Zoologiske haver, dyreparker og lignende må ikke oprettes uden Landsstyrets tilladelse. I vilkårene for tilladelsen kan fastsættes krav om indretning og drift, herunder om uddannelse af personale og tilsyn samt om tilbagekaldelse af file:///d /Nunalerineq/Gesetze/Dyreværnslov.ltl_nr_ _dk.htm (3 of 7) :51:55

4 tilladelsen i tilfælde af tilsidesættelse af vilkår i tilladelsen. 18. Dyr må ikke dresseres eller bruges til fremvisning, cirkusforestillinger, filmoptagelser eller lignende, hvis dyret derved påføres væsentlig ulempe. 19. Landsstyret kan fastsætte regler om fremvisning af dyr, herunder: 1) Regler om indretning og drift af, samt tilsyn med virksomheder nævnt i 17. 2) Regler om beskyttelse af dyr, der dresseres, bruges eller fremvises til de i 18 nævnte formål. Kapitel 7 Handel m.v. med dyr 20. Dyr må kun overdrages til børn under 16 år, såfremt forældremyndighedsindehaveren samtykker til dette under dennes overopsyn og ansvar. 21. Landsstyret kan fastsætte regler om handel m.v. med dyr, herunder: 1) Regler om, at personer, selskaber, foreninger m.v., der omsætter dyr, skal foretage anmeldelse herom til Landsstyret samt registrere køb og salg. 2) Regler om indretning og drift af kenneler, dyrepensioner, dyrehospitaler, dyreinternater og virksomheder, der driver erhvervsmæssig handel med dyr. Stk. 2. Stk. 1, nr.1 finder ikke anvendelse på handel med og opdræt af dyr, der holdes til landbrugsformål. Kapitel 8 Tilsyn 22. Landsstyret påser overholdelsen af denne landstingslov og regler udstedt i medfør af denne. Stk. 2. En dyrlæge, der bliver bekendt med, at et dyr behandles uforsvarligt, skal straks anmelde dette til politiet eller til kommunefogeden. Dette gælder dog ikke, hvis forholdet ikke er groft uforsvarligt og i øvrigt straks rettes. 23. Behandles dyr uforsvarligt, kan politiet give den ansvarlige påbud om dyrets behandling. file:///d /Nunalerineq/Gesetze/Dyreværnslov.ltl_nr_ _dk.htm (4 of 7) :51:55

5 Stk. 2. Er dyret sygt eller kommet uhelbredeligt til skade, kan politiet meddele påbud om aflivning, hvis det vil medføre unødig lidelse at lade det leve. Stk. 3. Politiet kan meddele påbud om, at dyr, der holdes i strid med bestemmelserne i medfør af 6, nr. 4, om fornødent skal aflives. Stk. 4. Påbud skal meddeles skriftligt. Inden der meddeles påbud, skal politiet indhente en erklæring fra Landsstyret. Endvidere skal den, der har ansvaret for dyret, have lejlighed til at udtale sig. Stk. 5. Stk. 4 kan fraviges i det omfang, det er nødvendigt for at afværge en væsentlig lidelse for dyret, eller når den ansvarlige ikke er at træffe. 24. Dyrlægen eller politiet kan aflive dyret straks, hvis det vil medføre alvorlig unødig lidelse for dyret at følge fremgangsmåden i 23, stk Aflivning, der foretages i medfør af 23, stk.2, og stk. 3, eller 24 sker uden erstatning for dyrets ejer. Stk. 2. Efterkommes påbuddet efter 23, stk. 1 ikke, kan politiet lade dyret aflive uden erstatning for dyrets ejer. Stk. 3. Den, der har fået et påbud efter 23, stk. 1-3, kan begære sagen indbragt for domstolene. Anmodning herom skal fremsættes over for politiet inden 14 dage efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Indbringelse for domstolene har ikke opsættende virkning. 26. Politiet har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til et dyrehold. Politiet kan om fornødent tage en sagkyndig med. Kapitel 9 Sanktionsbestemmelser 27. Det kan medføre bøde at: 1) overtræde de i 3-5, 7, 8, stk. 1, 9, og 11, stk. 1 fastsatte generelle bestemmelser, 2) tilsidesætte de i 13, stk 1, 14 og 15 fastsatte regler vedrørende aflivning og operative og lignende indgreb, 3) overtræde de i 17, 1. pkt., 18 og 20 fastsatte bestemmelser vedrørende fremvisning af og handel med dyr, 4) tilsidesætte vilkår i en tilladelse udstedt i medfør af 8, stk 2, 11, stk. 2, og 17, 2. pkt., file:///d /Nunalerineq/Gesetze/Dyreværnslov.ltl_nr_ _dk.htm (5 of 7) :51:55

6 5) undlade at foretage anmeldelse efter 22, stk. 2, 6) undlade at efterkomme påbud meddelt efter 23, stk. 1, 2 og 3. Stk. 2. I forskrifter, der udfærdiges i medfør af denne landstingslov, kan der fastsættes regler om idømmelse af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne. Stk. 3. Ved grov eller gentagen overtrædelse af bestemmelserne i 3-5, 7, 8, stk. 1, 9, 11, stk. 1, 13, stk. 1, 14, 15, 17, 1. pkt., 18 og 20 eller i forskrifter, der udfærdiges efter loven, kan idømmes forbud mod enhver form for hold af eller omgang med dyr. Stk. 4. Idømmelse af forbud mod hold af eller omgang med dyr, jf. stk. 3, kan ske for bestandigt eller for en tidsbegrænset periode på mindst 1 år. Overtrædelse af et sådant forbud kan medføre bøde. Stk. 5. For overtrædelser, der begås af aktie- eller anpartsselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan selskabet som sådan idømmes en bøde. Er overtrædelse begået af staten, Hjem-mestyret, en kommune eller et kommunalt fællesskab, kan der idømmes staten, Hjemmestyret, en kommune eller et kommunalt fællesskab som sådan bøde. Kapitel 10 Ikrafttræden 28. Landstingsloven træder i kraft d. 1. juli Grønlands Hjemmestyre, den 18. december Hans Enoksen / Johan Lund Olsen file:///d /Nunalerineq/Gesetze/Dyreværnslov.ltl_nr_ _dk.htm (6 of 7) :51:55

7 Forslag til 1. behandling Bemærkninger til forslag Betænkning (2. behandling) file:///d /Nunalerineq/Gesetze/Dyreværnslov.ltl_nr_ _dk.htm (7 of 7) :51:55

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Herved bekendtgøres lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 845 af 13. november

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 477. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) Herved bekendtgøres lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 3. maj 2011, med de

Læs mere

Konkurrencelovgivningen i Danmark

Konkurrencelovgivningen i Danmark ERHVERVS MINISTERIET Konkurrencelovgivningen i Danmark Bind 2 Bilag Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1259 Aktivering og arbejdsløshed - måling og afgrænsning i statistikken 1260 Betænkning om

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.)

Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.) Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v.

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. Vejledning Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. 23. september 1999 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Ændret anmeldelsespligt....2 3. Driftsmæssige foranstaltninger i lokaler til mere

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere 1. Indledning 2. Sager mod børn under 15 år 2.1. Generelt 2.2. Tilbageholdelse

Læs mere

Bekendtgørelse af varemærkeloven 1)

Bekendtgørelse af varemærkeloven 1) LBK nr 90 af 28/01/2009 Gældende (Varemærkeloven) Offentliggørelsesdato: 10-02-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Kapitel 2 Registrering

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde,

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER De stater, som er parter i denne konvention, og som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, som mener,

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

O:\Indenrigs- og Sundheds-\Særtryk\537821\Dokumenter\537821.fm 06-07-05 11:51 k04 SJ. Sundhedsloven

O:\Indenrigs- og Sundheds-\Særtryk\537821\Dokumenter\537821.fm 06-07-05 11:51 k04 SJ. Sundhedsloven Lov nr. 546 af 24. juni 2005 Sundhedsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Afsnit I Sundhedsvæsenet

Læs mere

RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer

RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer Emneord: juridiske personer, forkyndelse, strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger Printet den:01. juni 2015 Strafansvar for juridiske personer

Læs mere

Hold af kælegrise Januar 2015

Hold af kælegrise Januar 2015 Hold af kælegrise Januar 2015 Kolofon Hold af kælegrise Denne vejledning er udarbejdet af Fødevarestyrelsen Dyresundhed i januar 2015 Foto: Colourbox og Skyfish Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Udtalelse om menneskers seksuelle omgang med dyr

Udtalelse om menneskers seksuelle omgang med dyr Det Dyreetiske Råd Udtalelse om menneskers seksuelle omgang med dyr Justitsministeriet Dyrevelfærdskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K November 2006 Udtalelse om menneskers seksuelle omgang med

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011)

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) 1 Advokatens stilling i samfundet Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Februar 2012 Bilag 1 Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Lovgrundlag Tilsynsenheden, Frederikssund Kommune har til opgave at administrere bestemmelserne i Servicelovens

Læs mere

retningslinjer for særlig råden over vejareal

retningslinjer for særlig råden over vejareal retningslinjer for særlig råden over vejareal Maj 2012 Indholdsfortegnelse 1 Vedtagelse 2 Administration, ansøgning om tilladelse 3 Bygningsfremspring 4 Flagstænger på facader 5 Flagstænger på fortove

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Den Europæiske Menneskerettighedskonvention ændret ved 11. og 14. tillægsprotokol med tillægsprotokollerne 1, 4, 6, 7, 12 og 13 Konventionsteksten omfatter de

Læs mere