Den nationale biblioteksinfrastruktur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den nationale biblioteksinfrastruktur"

Transkript

1 Den nationale biblioteksinfrastruktur Releaseplan 2015 Side 1 af 20

2 Indhold Indledning... 3 Grundlaget for Releaseplan Finansieringsgrundlag for Releaseplan De tre strategiske indsatsområder : Konsolidering : Kvalificering af fremtidige udviklingstiltag : Strategi for den nationale biblioteksinfrastruktur... 5 Udviklingstemaerne... 6 Tema 1: Danbib-migrering... 6 Tema 2: Konsolidering af DDB CMS og bibliotek.dk... 7 Tema 3: Søgning... 9 Tema 4: Bibliotek.dk Tema 5: Opdatering af databrønd (Data I/O) Tema 6: Adgang (CULR, SAOU) Tema 7: Integration og ILL Tema 8: Data Tema 9: Data Science Side 2 af 20

3 Indledning Udviklingsaktiviteter for den nationale biblioteksinfrastruktur: Releaseplan 2015 indeholder de udviklingsopgaver, som DDB bestiller til gennemførelse hos DBC i Releaseplan 2015 er en revideret udgave af det oprindelige høringsoplæg, som har været i høring hos bibliotekerne og i DDBs styrende organer i løbet af efteråret, med tilretninger der tager højde for de indkomne høringssvar. Derudover indeholder Releaseplanen mere detaljerede oplysninger om de konkrete projekter end det oprindelige høringsoplæg. Grundlaget for Releaseplan 2015 I det følgende beskrives de tre strategiske indsatsområder og de 9 temaer, som danner grundlag for Releaseplan De 9 temaer er hver især beskrevet med følgende oplysninger: Om temaet Hvorfor gennemføres temaet hvad bidrager det med Borgernes udbytte Relaterede temaer Placering i målarkitektur Strategisk indsatsområde Projekter under temaet, der indgår i releaseplanen For de projekter og udviklingsopgaver, som er prioriteret ind i releaseplanen er vedlagt idébeskrivelser (Bilag 4). Idébeskrivelserne og de tilhørende estimater er udarbejdet af DBC forud for høringen og er derfor ikke endelige. De kvalificeres p.t.. Estimaterne er indført i nærværende notat samt i Releaseplan DDB s oprindelige vurdering af vigtigheden af de enkelte projekter er justeret under hensyn til høringssvarene og lagt ind i releaseplanen. Finansieringsgrundlag for Releaseplan 2015 DDB og DBC bestræber sig på at ramme en procentvis fordeling af den samlede økonomi i Releaseplan 2015, der for såvel bibliotek.dk som DanBib ser således ud: Indsatsområde 1: Konsolidering 75 % 2: Kvalificering af fremtidige udviklingstiltag 20 % 3: Strategi for national biblioteksinfrastruktur 5 % Procentvis fordeling af samlet økonomi Releaseplan 2015 er altovervejende finansieret af 2 kilder, nemlig bibliotek.dkbevillingen og af DanBib-licensen. Bibliotek.dk er en del af finanslovsbevillingen, og målgruppen for bibliotek.dk er den almindelige borger. Bibliotek.dk er således relevant for alle bibliotekssektorer, såvel de kommunale som de statslige biblioteker. Side 3 af 20

4 DanBib er finansieret ved en licensbetaling, som fordeler sig med 2/3 betalt af folkebibliotekerne og 1/3 betalt af de statslige biblioteker (heraf er hovedparten finansieret af Kulturstyrelsen). Gennem årene har der i overensstemmelse med Kulturstyrelsen været praksis for en samfinansiering af udviklingen af forskellige services, som har været relevante for begge produkter, og hvor DanBib har været og er grundlaget for udviklingen af den nationale biblioteksinfrastruktur og dermed også for bibliotek.dk. Denne praksis forventes videreført af DDB og er konkretiseret gennem etablering af en målarkitektur. Denne målarkitektur afspejler både det samarbejdende biblioteksvæsen på tværs af folkebiblioteker, FFU er og skolebiblioteker og sikrer integration eller funktioner/data rettet imod den enkelte bibliotekstype. DanBib og bibliotek.dk er inkluderet i DDB-målarkitekturen for den nationale biblioteksinfrastruktur som udtryk for, at det samarbejdende biblioteksvæsen er et hovedfokus. Målarkitekturen er opdelt i brugergrænsefladelag, integrations- og servicelag samt data- og indholdslag, og ser således ud i overblik: Ud over de ovennævnte finansieringskilder er konsolideringsprojektet delvist finansieret af DDB-midler og delvist af puljen til bibliotek.dk-udvikling. Det ligger i projektets scope, at det skal tilgodese alle bibliotekstyper. De tre strategiske indsatsområder Indsatsområderne Konsolidering og Kvalificering af fremtidige udviklingstiltag har 1-årigt fokus (2015), mens indsatsområdet Strategi for national biblioteksinfrastruktur har 3-årigt fokus ( ). Side 4 af 20

5 1: Konsolidering Der ligger fortsat en stor opgave i at afslutte migreringen af gamle systemer til en serviceorienteret arkitektur. Migreringen har fokus på open source, konsolidering af komponenter og udfasning af gamle systemer. Indsatsområdet understøtter ambitionerne om henholdsvis: Mere bæredygtige løsninger Muligheden for konkurrenceudsættelse Muligheden for at flere leverandører kan bidrage Et højere innovationsniveau, samt Teknologi skabt for sektoren og frit tilgængeligt for sektoren til brug og videreudvikling. 2: Kvalificering af fremtidige udviklingstiltag Ud over konsolidering er der brug for at undersøge og eksperimentere med eksponering af data (f.eks. linked open data) samt indsamling og visualisering af data (big data og adfærdsdata), som i sidste ende sætter brugeren i stand til at udtrykke og opfylde sine informationsbehov i højere grad end i dag. Indsatsområdet har karakter af nyudvikling og sigter på at udvikle den nationale biblioteksinfrastruktur på længere sigt. 3: Strategi for den nationale biblioteksinfrastruktur Dette indsatsområde sætter fokus på strategi og vil inddrage aftagere af den samlede platform i udviklingen af en 3-årig it-strategi for den nationale biblioteksinfrastruktur, som skal bidrage til sikringen af en rød tråd i udviklingen og en optimal anvendelse af udviklingsressourcerne. Strategien og den efterfølgende høring af strategien forventes gennemført første kvartal 2015, den retter sig dermed overvejende mod Releaseplan Side 5 af 20

6 Udviklingstemaerne Tema 1: Danbib-migrering Om Temaet Der er i 2014 påbegyndt en analyse af sidste fase af migrationen til databrøndsarkitekturen, således at Danbib's vigtigste servicekomponenter kan migreres til den nye arkitektur. Selve udviklingen påbegyndes i Heri indgår en migrering af netpunkt. Dette sker i tæt samspil med kernebrugeren, idet der nedsættes et panel af biblioteksprofessionelle til afdækning af funktionalitet i det nuværende netpunkt i forhold til behovet i det migrerede Danbib. Dette arbejde påbegyndes i efteråret 2014, og udviklingen skal påbegyndes i Hvorfor gennemføres temaet og hvad bidrager det med Formålet med temaet er at få migreret de sidste dele af den interne funktionalitet i Danbib og grænsefladen Netpunkt samt at få enkelte borgerrettede services til at fungere med databrøndsarkitekturen. Der er tale om ændringer i både frontend og backend. Borgernes udbytte Primært, at funktionaliteten i Danbib-infrastrukturen bevares intakt. Relaterede temaer Der er en kobling til Tema 5, Opdateringer af databrønd (en betragtelig del at Danbib-migreringen er indeholdt i de projekter, der indgår i tema 5). Kobling til målarkitekturen Der vil skulle udvikles i regi af målarkitekturens temaer "Søgning", "Integrationer" og "Opdatering", altså bredt igennem hele middleware/webservice-laget. Kobles desuden til Brugergrænseflader til professionelle. Strategisk indsatsområde 1. Konsolidering Projekter inkluderet i Releaseplan 2015 efter høring: Projekt Grænseflader til professionelle: Danbib/Netpunkt/VIP/BOB Prioritering 1 Udviklingsperiode Q1-Q Estimering timer Seneste forv. releasedato Der pågår en række analyseprojekter i efteråret 2014, der vil resultere i en række projekter, som vil blive en del af Danbib-migreringen i Side 6 af 20

7 Tema 2: Konsolidering af DDB CMS og bibliotek.dk Om Temaet En indstilling fra DDB-sekretariatet, Gap og konsekvensanalyse, februar 2014 om konsolidering af DDB CMS og bibliotek.dk inkl. en foranalyse om forbedret søgning blev i slutningen af første kvartal 2014 godkendt af DDB s koordinations- og styregruppe. Dette tema er således godkendt og igangsat uafhængigt af den gennemførte høringsproces. Det vurderes i konsekvensanalysen og indstillingen, at DDB CMS og bibliotek.dk funktionelt overlapper med ca. 50 %, og at der derfor er et stort økonomisk potentiale i at konsolidere de to løsninger. Med konsolideringen afses samordningsfordele bredt mellem de to løsninger og relationen til andre brugerrettede løsninger i dag og i fremtiden. Analysen peger på følgende fokusområder til konsolidering af DDB CMS og bibliotek.dk: Arkitektur: Fælles principper og opdeling mellem klient og infrastruktur Fælles moduler: Moduler som pt. er tæt på at være fælles eller med fordel kan være fælles Providerlag: Integration til fælles systemer, herunder bibliotekssystem Søgning Tema (theme = grænseflade): Præsentationsarkitektur Hvorfor gennemføres temaet og hvad bidrager det med Økonomi: Realiseringen af projektet indebærer, at bibliotek.dk og DDB CMS får en større, fælles kodebase. Herved reduceres det totale investeringsbehov for udvikling og vedligehold. Reduktionen kan over tid realiseres enten som besparelser eller i form af et større udviklingsbudget. Bedre/mere værdi for pengene: Investering i udvikling af bibliotek.dk eller DDB CMS kan anvendes i begge produkter og kan nemmere bruges i andre løsninger. Projektet har både fokus på funktionalitet og brugeroplevelse/design (UX/UI). Udviklingsdriver: Projektet, som totalt set er relativt stort, er opdelt i mindre dele, som hver især leverer resultat og værdi. Delresultaterne understøtter eksisterende løsninger, men tager allerede nu samtidig højde for kontinuerlig udvikling og brug i andre/næstegenerations-biblioteksgrænseflader. Mange delprojekter vedr. de brugerrettede udviklingsaktiviteter bør koordineres med bibliotekerne, ligesom de også bør supporteres af ekstern ekspertise og/eller følgeforskning. Arkitektur og fleksibilitet: Side 7 af 20

8 Projektet har et komponentbaseret fokus. Det understøtter den stærke mobile trend (mobile og tablets vs. desktop) og integration af biblioteksfunktioner i andre grænseflader. Fælles funktioner på tværs af grænseflader, f.eks. DDB CMS-providerlag, konsolideres til infrastrukturen mhp. at etablere tyndere og billigere klienter. Kravindsamling og formulering af funktionalitet og brugeroplevelse til søgning på mange platforme/klienter. Borgernes udbytte Bedre biblioteksløsninger: Søgning, bibliotek.dk/ddb CMS, mobile, mv. Billigere alternativt flere løsninger for de samme penge: Pulje-ressourcerne, flere fællesdele, arkitektur og komponenter. Hurtigere og flere biblioteksløsninger: Arkitekturændringer i infrastruktur og klienter understøtter hurtigere udvikling af nye løsninger til flere platforme af flere leverandører. Relaterede temaer Tema 3 - Søgning Tema 4 - bibliotek.dk Kobling til målarkitekturen Public-GUI-familie (websites, apps, klienter) SOA Webservices/API Adgang SOA Webservices/API Søgning, præsentation SOA Webservices/API Andre integrationslag Strategisk indsatsområde 1. Konsolidering Allerede igangsat projekt, som nu indgår i Releaseplan 2015: Projekt Konsolidering af DDB CMS og Bibliotek.dk Prioritering 5 Udviklingsperiode Q1-Q Seneste forv. releasedato Estimering Kr. 3 mio. Halvdelen af disse finansieres med DDB-midler, og halvdelen finansieres med Bibliotek.dk-midler Side 8 af 20

9 Tema 3: Søgning Om Temaet Datamængderne i den nationale biblioteksinfrastruktur vokser støt, og nye materialetyper tilføjes løbende. Det er vigtigt, at brugerne nemt kan finde det, de ønsker, gennem gode søgefunktioner uanset værktøj desktop, tablet eller mobile. Brugernes søgninger efter materialer i den fælles biblioteksinfrastruktur skal have god og understøttende funktionalitet, uanset hvilken grænseflade, der bliver brugt. Hvorfor gennemføres temaet og hvad bidrager det med Dette projekt har fokus på at forbedre søgeoplevelse, funktionalitet og søgeresultat i brugergrænsefladerne ved at forbedre funktionaliteten i den underliggende søgeinfrastruktur. Områder som adresseres er bl.a. relevans og rankering, near match, forskellige suggestion-metoder og forandringer i API. Kravstillere til temaet er løsninger i målarkitekturens Public-GUI-familie (websites, apps, klienter), biblioteksbrugerne, bibliotekerne og udviklere af biblioteksløsninger. Borgernes udbytte Bedre, flere og mere funktionelle biblioteksløsninger, som nemmere kan tilpasses målgruppe og enhed. Relaterede temaer Tema 2 - Konsolidering DDB CMS og bibliotek.dk Tema 4 - bibliotek.dk Tema 9 - Data Science Kobling til målarkitekturen SOA Webservices/API Søgning præsentation Strategisk indsatsområde 1. Konsolidering Projekter inkluderet i Releaseplan 2015 efter høring Projekt Suggestion Service, få eller 0 hits stavehjælp Prioritering 6 Udviklingsperiode Q1-Q2 Seneste forv. releasedato Estimering 130 timer Projekt Suggestion Service, auto-complete Prioritering 12 Udviklingsperiode Q1 Seneste forv. releasedato Estimering 80 timer Side 9 af 20

10 Projekt Suggestion Service, Did you mean? Prioritering 15 Udviklingsperiode Q4 Seneste forv. releasedato Estimering 130 timer Projekt Near match Prioritering 23 Udviklingsperiode Q1-Q2 Seneste forv. releasedato Estimering 70 timer Projekt Relevans i søgeresultater Prioritering 11 Udviklingsperiode Q1-Q2 Seneste forv. releasedato Estimering 450 timer Side 10 af 20

11 Tema 4: Bibliotek.dk Om temaet bibliotek.dk skal være under løbende udvikling, hvis den skal tilfredsstille borgernes og bibliotekernes behov. Hvorfor gennemføres temaet og hvad bidrager det med bibliotek.dk er borgernes fælles adgang til bibliotekernes ressourcer, og midler til udvikling er på finansloven. Brugernes udbytte Brugerne har fortsat én velfungerende og up-to-date indgang til bibliotekernes ressourcer. Relaterede temaer Der er relation til næsten alle andre temaer, i hvert fald 1, 2, 3, 6 og 7. Udvikling af søgefaciliteter er samlet under selvstændigt tema 3 Søgning. Kobling til målarkitekturen Brugergrænseflader til borgere, Adgang m.fl. Strategisk indsatsområde 1. Konsolidering Projekter inkluderet i Releaseplan 2015 efter høring Projekt Mobil grænseflade til Bibliotek.dk Prioritering 27 Udviklingsperiode Q1-Q2 Seneste forv. releasedato Estimering 200 timer Projekt Samspil med andre systemer Prioritering 32 Udviklingsperiode Q1-Q4 Seneste forv. releasedato Estimering 100 timer Projekt Generel brugerundersøgelse Prioritering 21 Udviklingsperiode Q3-Q4 Seneste forv. releasedato Estimering 100 timer Projekt Låse en bestilling i BOB, analyseprojekt Prioritering 9 Udviklingsperiode Q2 Seneste forv. releasedato Estimering 25 timer Side 11 af 20

12 Projekt Forbedret lånerstatus, analyseprojekt Prioritering 9 Udviklingsperiode Q2 Seneste forv. releasedato Estimering 25 timer Følgende projekter er lagt i backlog 2015 efter høring: OpenFormat ændringer som konsekvens af ny datamodel for analyser til musik Brugerfaciliteter Opfølgning på projekt: automatisk fjernlån af eget materiale Følgende projekter er ikke prioriteret i Releaseplan 2015 efter høring: Vise Infomedia-links i artikelbestillinger i BOB Vis nærmeste bibliotek, der har åbent Side 12 af 20

13 Tema 5: Opdatering af databrønd (Data I/O) Om temaet Det nuværende Posthus er beregnet til at håndtere de gamle systemer med meget få og ensartede dataflows baseret på DM2-formatet. Dette system kan ikke håndtere den større og større diversitet i kilderne, som brønden kræver. Hvorfor gennemføres temaet og hvad bidrager det med Hvis der ikke udvikles et nyt system på dette område, kan den fortsatte udvidelse af antal kilder i brønden ikke håndteres. På data-ud-området findes der i dag ikke et data-ud-system til brønd-komplekset, og det nuværende data-ud-system til Danbib vil ikke kunne benyttes sammen med brønden. Ved migrering af Danbib over i brønden bliver det derfor nødvendigt at udvikle et tidssvarende data-ud-system baseret på de moderne teknologier for dataleverancer som f.eks. OAI-høstning af poster fra brønden. Temaet har derfor to hovedmål: 1. Udvikle et nyt data-ind-system, der kan håndtere de forskellige datakilder til brønden på en effektiv og mindre ressourcekrævende måde. Ligeledes skal systemet give mulighed for, at dataleverandører kan følge deres datas vej igennem systemet. 2. Udvikle et data-ud-system, der kan give brugerne af DBC s data mulighed for at hente data, hvor og hvornår de har lyst, uden at skule vente på en evt. klargøring fra DBC s side. Brugernes udbytte Flere kilder i brønden. Nem adgang til DBC s data. Relaterede temaer Tema 1 Kobling til målarkitekturen Opdatering Strategisk indsatsområde 1. Konsolidering og 2. Kvalificering af fremtidige udviklingstiltag Projekter inkluderet i Releaseplan 2015 efter høring Projekt Data I/O-system Prioritering 18 Udviklingsperiode Q1-Q4 Seneste forv. releasedato Estimering timer Side 13 af 20

14 Projekt Analyse af forudsætninger for data-ind via OAI-PMH Prioritering 4 Udviklingsperiode Q2 Seneste forv. releasedato Estimering 60 timer Projekt Data-ud via OAI-PMH Prioritering 7 Udviklingsperiode Q2-Q3 Seneste forv. releasedato Estimering 250 timer Side 14 af 20

15 Tema 6: Adgang (CULR, SAOU) Om Temaet Adgangsplatformen er rettet imod brugere af alle bibliotekstyper, og skal skabe sømløs adgang på tværs af folke-, forsknings- og fagbiblioteker til både fysiske og digitale ressourcer for brugere, der identificeres på en grænseflade lokal eller fælles. Indsatsområdet baserer sig på den fælles infrastruktur i såvel DDB, Dan- Bib/bibliotek.dk som DEFF. Hvorfor gennemføres temaet og hvad bidrager det med Nemmere og mere sømløs adgang til både fysiske og digitale materialer for alle brugere, uanset fra hvilken grænseflade de kommer og hvilket bibliotekstilhørsforhold de har. Borgernes udbytte Borgerne får størst mulig udbytte af deres biblioteksrelationer på tværs af bibliotekstyper, ved at systemerne kan udnytte oplysninger om deres samlede bibliotekstilhørsforhold til at give den bedste og hurtigste adgang til bibliotekernes materialer. Relaterede temaer Tema 2: Konsolidering af DDB CMS og bibliotek.dk Tema 4: bibliotek.dk Kobling til målarkitekturen Brugergrænseflader til borgere/ansatte, Adgang Strategisk indsatsområde 1. Konsolidering Projekter inkluderet i Releaseplan 2015 efter høring Projekt Adgang, Bibliotek.dk integrerer til CULR-webservicen Prioritering 1 Udviklingsperiode Q2 Seneste forv. releasedato Estimering 100 timer Projekt SAOU videreudvikling: Integration til forskningsbibliotekernes licenser Prioritering 2 Udviklingsperiode Q3-Q4 Seneste forv. releasedato Estimering 500 timer Side 15 af 20

16 Tema 7: Integration og ILL Om Temaet Den eksisterende platform for integration mellem de nationale løsninger og de lokale systemer bliver i 2014 udvidet til at håndtere de nye ILL-standarder (ILL: Inter Library Loan), der første gang implementeres i FBS-systemet. Der vil i 2015 være behov for videreudvikling, der understøtter denne udvikling, ligesom der vil være behov for løbende vedligeholdelse af det nationale ILL-systemkompleks, omfattende både backendsystemer og webservices. Hvorfor gennemføres temaet og hvad bidrager det med Temaet sikrer brugernes adgang til alt tilgængeligt biblioteksmateriale, uanset hvor det befinder sig, og det sikrer mulighed for integration af intelligente ILL-funktioner i alle systemer, lokale og centrale. Den løbende tilpasning til nye ILL-standarder sikrer både bedre funktionalitet for brugerne samt anvendelse af state-of-the-artløsninger i de fælles systemer og services. Borgernes udbytte Borgerne får nem adgang til alt relevant materiale. Bibliotekernes udbytte: Lad systemerne gøre arbejdet og brug menneskelige ressourcer til noget andet. Relaterede temaer: Tema 2: Konsolidering af DDB CMS og bibliotek.dk Tema 4: bibliotek.dk Tema 6: Adgang Kobling til målarkitekturen Brugergrænseflader til borgere/ansatte, Adgang Strategisk indsatsområde 1. Konsolidering Projekter inkluderet i Releaseplan 2015 efter høring Projekt Projekt: Implementering af nye ILL standarder, opfølgning Prioritering 3 Udviklingsperiode Q1-Q4 Seneste forv. releasedato Estimering 400 timer Dette projekt er lagt i backlog 2015 efter høring: Automatisk fjernlån som service: "Hvem kan levere først" Side 16 af 20

17 Tema 8: Data Om Temaet Internationalt er trenden inden for biblioteksmetadata, at det traditionelle postbegreb er under opløsning til fordel for relaterede entiteter, analogt til filosofien bag linked data. Det kommer bl.a. til udtryk i IFLA s konceptuelle datamodel FRBR, i de nye katalogiseringsregler RDA og i arbejdet med en afløser for MARC-formatet, BIBFRAME. Opløsningen af poster i entiteter kan ske i mange granualitetsgrader, men der er ingen tvivl om, at en udskilning af (udvalgte) autoritetsdata fra de bibliografiske poster til egne entiteter vil være hensigtsmæssig. DBC har taget fat på denne udvikling i det interne produktionsapparat af produktivitetsårsager og som forudsætning for deltagelse i VIAF-samarbejdet. En national strategi for autoritetsdata er under udarbejdelse og vil givetvis understøtte den påbegyndte udvikling. Dertil kommer, at museerne i nogen tid har arbejdet med mere entitets/relationsorienterede datamodeller. Hvorfor gennemføres temaet og hvad bidrager det med Det anbefales på den baggrund at gøre udviklingen af en mere entitets/relationsorienteret databrønd til et tema i 2015 med henblik på at kunne imødekomme den bibliografiske udvikling og på at kunne understøtte ABM-samarbejder, bl.a. på kommunalt niveau, med databrønden som omdrejningspunkt. En entitets/relations-orienteret tilgang giver gode muligheder for at arbejde med linked open data (LOD). Der bør arbejdes med brugsscenarier knyttet til indførelse af LOD i brønden med henblik på en kvalificering af hvilken værdiberigelse, som implementering af LOD i brønden kan skabe. Borgernes udbytte ABM-samarbejder Understøttelse af nye bibliografiske standarder Understøttelse af national strategi for autoritetsdata Brugsscenarierne skal afdække, om der tilføjes merværdi for brugerne og hvilken - ved implementering af LOD i brønden. Relaterede temaer Kobling til målarkitekturen Data om data Strategisk indsatsområde 2. Kvalificering af fremtidige udviklingstiltag Side 17 af 20

18 Projekter inkluderet i Releaseplan 2015 efter høring Projekt Projekt: Personautoriteter i Databrønden Prioritering 13 Udviklingsperiode Q3-Q4 Seneste forv. releasedato Estimering 200 timer Projekt Projekt: Koblede emnevokabularer i Databrønden, analyseprojekt Prioritering 18 Udviklingsperiode Q3 Seneste forv. releasedato Estimering 50 timer Projekt Projekt: Inkorporering af LOD-kilder i Databrønden, analyseprojekt Prioritering 15 Udviklingsperiode Q2 Seneste forv. releasedato Estimering 50 timer Disse projekter er lagt i backlog 2015 efter høring: Geodata i Databrønden, analyseprojekt Service til konvertering og udlevering af geodata Side 18 af 20

19 Tema 9: Data Science Om temaet En af de moderne IT-tendenser består af datadrevne services, der støtter brugeren på forskellig måde i grænsefladen f.eks. gennem forslag eller andre kontekstuelle services. Forudsætningen for at kunne tilbyde flere datadrevne services på den nationale platform er systematisk opsamling, lagring og analyse af data inkl. statistik fra den samlede biblioteks-it-infrastruktur, i særlig grad databrønden og borger/slutbrugergrænsefladers log-data. Formålet er at målrette, forbedre og understøtte: Udviklingen af brugergrænseflader Søgninger, filtreringer og præsentationer af data fra komponenterne i biblioteks-it-infrastrukturen Nye servicetilbud fra bibliotekerne over for borgerne Understøtte behovene i "DDB Statistik GUI", herunder myndighedskrav, hvor statistik er nødvendig Deling af adfærdsdata som åbne anonymiserede kulturdata Resultaterne anvendes til forskellige rankeringsalgoritmer, filtreringer ved præsentation af søgeresultater eller ved personalisering af søgeunivers. DDB-platformen opsamler fra 2014 en række adfærdsdata og andre relevante data fra brugergrænseflader (bibliotek.dk, DDB-hjemmesider, og andre UrI er, der benytter den fælles platform) og fra servicelag/platforme. Disse vil blive inkluderet i arbejdet med at lave målrettet og brugbar søgning og præsentation til borgerne, ligesom det vil danne grundlag for at etablere nye services, der kan anvendes i formidlingsarbejdet mellem biblioteket og brugerne. Hvorfor gennemføres temaet og hvad bidrager det med Eksperimenter med indsamlet data f.eks. ved anvendelse af teknikker fra machinelearning kan bidrage med nye services såvel som viden om brugerne af biblioteksit-infrastrukturen. Viden om brugerne og deres adfærd kan bruges i udviklingen af nye systemer såvel som forbedringen af de eksisterende. Borgernes udbytte Systematisk opsamling og analyse af brugeradfærd vil kvalificere arbejdet med de samlede systemer. Relaterede temaer Tema 3: Søgning Tema 4: bibliotek.dk Kobling til målarkitekturen Data om Data Side 19 af 20

20 Strategisk indsatsområde 2. Kvalificering af fremtidige udviklingstiltag Projekter inkluderet i Releaseplan 2015 efter høring Projekt Projekt: Forbedret bibliotek.dk-dataopsamling af logdata Prioritering 8 Udviklingsperiode Q1-Q4 Seneste forv. releasedato Estimering 50 timer Projekt Projekt: Konsolidering af dataopsamlingsframework Prioritering 5 Udviklingsperiode Q1-Q4 Seneste forv. releasedato Estimering 250 timer Projekt Projekt: OpenSearch statistik til DDB CMS biblioteker Prioritering 13 Udviklingsperiode Q2 Seneste forv. releasedato Estimering 125 timer Projekt Projekt: Udarbejdning af use cases til datagrundlag Prioritering 17 Udviklingsperiode Q1-Q2 Seneste forv. releasedato Estimering 200 timer Side 20 af 20

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl 12.00.

Læs mere

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl 12.00.

Læs mere

Hver projektkandidat gives en prioritet fra 0 til 3, alt efter hvor relevant udviklingsprojektet anses for at være:

Hver projektkandidat gives en prioritet fra 0 til 3, alt efter hvor relevant udviklingsprojektet anses for at være: Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". 1. Bibliotek og kontaktoplysninger: CBS Bibliotek ved Biblioteksdirektør René

Læs mere

Emne: Svar på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk. Notat.

Emne: Svar på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk. Notat. Notat Emne: Svar på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk Til: DDB Kopi til: Bo Fristed, Martin Vellerup, Anne-Marie Schmidt Aarhus Kommune

Læs mere

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl 12.00.

Læs mere

Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Sendt til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". 1. Bibliotek og kontaktoplysninger: Det Kongelige Bibliotek Kontakt: Leif Andresen,

Læs mere

Forslag til udviklingsplan 2012 sendes hermed til offentlig høring med svarfrist 24. november 2011.

Forslag til udviklingsplan 2012 sendes hermed til offentlig høring med svarfrist 24. november 2011. 1 Høringsoplæg til Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2012 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter 3. november 2011 Indhold Indledning...1 Indsatsområde A: bibliotek.dk migration

Læs mere

Bilag 1: Idébeskrivelser

Bilag 1: Idébeskrivelser Bilag 1: Idébeskrivelser Bilaget indeholder de idébeskrivelser, der er knyttet til de enkelte temaer og som er udarbejdet af DBC. Indhold Vurderingsparametre... 2 Lovgivnings- eller standardiseringskrav...

Læs mere

Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Sendt til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". 1. Bibliotek og kontaktoplysninger: FFUs DDB kontaktudvalg (ved Leif Andresen,

Læs mere

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl 12.00.

Læs mere

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl 12.00.

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Sendes til postkassen: med emnet "høringssvar" senest mandag den 31. oktober kl

Sendes til postkassen: med emnet høringssvar senest mandag den 31. oktober kl Høringssvar til udviklingsopgaver i forslag til Releaseplanen 2017 Sendes til postkassen: ddb@slks.dk med emnet "høringssvar" senest mandag den 31. oktober kl 12.00. 1. Bibliotek og kontaktoplysninger:

Læs mere

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg DDB workshop i samarbejde med DBC Dagens program 10:00-12:00: Velkommen DDB s målsætninger for mobil og søg (Glenn, DDB) Søgning: Hvor kommer vi fra, og hvor

Læs mere

En fælles løsning. DDB, Kombit, brønden

En fælles løsning. DDB, Kombit, brønden En fælles løsning DDB, Kombit, brønden Hvem, hvad, hvor og hvornår Hvem er vi? Danske Folke- og skolebiblioteker i fællesskab. Initiativ fra København, Århus, Esbjerg, Herning, Horsens og Ishøj i samarbejde

Læs mere

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken Danskernes Digitale Bibliotek Juli 2013 Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken DDB Basispakken består af ydelser, der bygger videre på DanBib og bibliotek.dk infrastrukturkomplekset og skaber

Læs mere

Den nationale biblioteksinfrastruktur

Den nationale biblioteksinfrastruktur Den nationale biblioteksinfrastruktur Releaseplan 2016 Godkendt af DDB s koordinationsgruppe og styregruppe 24. juni DDB-sekretariatet Baggrund... 2 Høringssvar fra bibliotekerne... 2 Den videre proces...

Læs mere

Forandring i fællesskab

Forandring i fællesskab Forandring i fællesskab DBC s strategi, juli 2017 En biblioteksstrategi Mange bibliotekers erfaring peger i samme retning: Bibliotekerne gør det godt, men internationale og kommercielle aktører formidler

Læs mere

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk 1 Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk Indhold Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk... 1 Indsatsområde A: Brugerfaciliteter... 3 Tema A01: Brugergrænsefladen... 3 Der

Læs mere

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 3. kvartal 2017

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 3. kvartal 2017 DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk 3. kvartal 27 Kvartalsrapport for bibliotek.dk 3. kvartal 27 Udvikling i 27-Q3 i henhold til Releaseplan 27 (R7) Releaseplan 27 indeholder de udviklingsopgaver for Danbib,

Læs mere

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl 12.00.

Læs mere

Bibliotek.dk udviklingsplan 2014

Bibliotek.dk udviklingsplan 2014 Biblioteker Bibliotek.dk udviklingsplan 2014 Status pr.31.12.2014 Oversigt over resultater og økonomi på samtlige projekter. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 1. kvartal 2017

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 1. kvartal 2017 DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk 1. kvartal 217 Kvartalsrapport for bibliotek.dk 1. kvartal 217 Udvikling i 217-Q1 i henhold til Releaseplan 217 (R17) Releaseplan 217 indeholder de udviklingsopgaver

Læs mere

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Dette notat skal beskrive løsningsmodeller for bibliotek.dk som lokal grænseflade som opfølgning på det notat som blev lavet i 2007 1 og på den workshop som blev

Læs mere

Indhold. 30. juli 2012

Indhold. 30. juli 2012 1 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2012 mellem Kulturstyrelsen og Dansk BiblioteksCenter løbende opdatering Bemærk: indledende tekster revideres ikke løbende. 30. juli 2012 Indhold 24. juli 2012...1

Læs mere

Infrastrukturen i brøndkomplekset. Aarhus 19. november 2015 Karin Knudsen, DBC

Infrastrukturen i brøndkomplekset. Aarhus 19. november 2015 Karin Knudsen, DBC Infrastrukturen i brøndkomplekset Aarhus 19. november 2015 Karin Knudsen, C lokreg Posthus Kilder ES Base Processor Hive Addi Fedora Commons Repository (Dokumenter) OpenSearch OpenSearch OpenAgency OpenFormat

Læs mere

Indhold. Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2011 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter. 17.

Indhold. Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2011 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter. 17. 1 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2011 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter 17. januar 2011 Indhold Indsatsområde A: Brugerfaciliteter...4 Tema A01: Brugergrænsefladen...4

Læs mere

INTRODUKTION TIL DDB S ÅRSHJUL

INTRODUKTION TIL DDB S ÅRSHJUL ÅRSHJUL JANUAR 2015 INTRODUKTION TIL DDB S ÅRSHJUL DDB s årshjul skaber et overblik over de væsentligste årligt tilbagevendende begivenheder i DDB, der har strategisk og økonomisk betydning for DDB s udvikling.

Læs mere

Udviklingsplan HØRINGSUDGAVE Deadline for høringssvar: 13. oktober 2017

Udviklingsplan HØRINGSUDGAVE Deadline for høringssvar: 13. oktober 2017 Udviklingsplan 2018 HØRINGSUDGAVE Deadline for høringssvar: 13. oktober 2017 Godkendt til høring af Faggruppen for Infrastruktur og DDB s Koordinationsgruppe Indholdsfortegnelse Del 1: Introduktion...

Læs mere

Bibliotek.dk - udvikling i 2015

Bibliotek.dk - udvikling i 2015 Status fra DBC Nyt i bibliotek.dk Bibliotek.dk - udvikling i 2015 Nyt netpunkt Mails fra bibliotek.dk - Data@lsynet Opdatering af danbib.dk Bes@l og adgang - udvikling 2015 Konsekvenser af nyt bibliotekssystem

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

Del 1: Introduktion... 3

Del 1: Introduktion... 3 1/29 Indholdsfortegnelse Del 1: Introduktion... 3 1.1 Udviklingsplanens tilblivelse... 3 1.1.1 Høringsproces... 3 1.2 Overordnede rammer for udviklingsplanen... 5 1.2.1 Finansieringskilder... 5 1.2.2 Målarkitektur...

Læs mere

Der er i 2011 anvendt 3.021.600 kr. til udvikling af bibliotek.dk, som fordeles på temaer således:

Der er i 2011 anvendt 3.021.600 kr. til udvikling af bibliotek.dk, som fordeles på temaer således: 1 bibliotek.dk - status pr. 31. december 2011 Oversigt over resultater og økonomi på samtlige projekter Indledning Udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk bygger på Strategi for bibliotek.dk af 18. september

Læs mere

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Velkommen v/rolf Hapel DDB-koordinationsgruppen Dagens program 10.00-10.15 Velkommen v/formand for koordinationsgruppen, Rolf Hapel 10.15-11.15 Hvad

Læs mere

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2013

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2013 10. januar 2013 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2013 mellem Kulturstyrelsen og Dansk BiblioteksCenter H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Høringsoplæg om udvikling af bibliotek.dk i 2013 Udsendt 29. oktober 2012af Kulturstyrelsen

Høringsoplæg om udvikling af bibliotek.dk i 2013 Udsendt 29. oktober 2012af Kulturstyrelsen 1 Høringsoplæg om udvikling af bibliotek.dk i 2013 Udsendt 29. oktober 2012af Kulturstyrelsen Høringsfrist: 22. november 2012 med email til post@kulturstyrelsen.dk Indledning... 2 Indsatsområde A: Grundlæggende

Læs mere

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot Agenda (muligvis en pause undervejs) Materialets (eksempel:

Læs mere

Migration af Danbib og bibliotek.dk

Migration af Danbib og bibliotek.dk Migration af Danbib og bibliotek.dk Dette notat beskriver, hvordan et migreret Danbib og bibliotek.dk kan understøtte DDB og den biblioteksprofessionelle infrastruktur. DBC maj 2012. Mål for migrationen

Læs mere

FFU bibliotekerne og DDB. Karin Englev, RUb

FFU bibliotekerne og DDB. Karin Englev, RUb FFU bibliotekerne og DDB Karin Englev, RUb DDB organisering FFU-bibliotekerne og samarbejdet med DDB Releaseplan 2016 Påvirkningsmuligheder Udviklingsemner Agenda Organisation DDB er et forpligtende samarbejde

Læs mere

Dansk overgang til nye, internationale katalogiseringsregler, RDA

Dansk overgang til nye, internationale katalogiseringsregler, RDA NOTAT H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon +45 3373 3373 Telefax +45 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk EAN 5798000793132 CVR 2648986 4. marts 2016 Dansk overgang til

Læs mere

REFERAT. BIL-udvalget. Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde

REFERAT. BIL-udvalget. Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde REFERAT BIL-udvalget Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde 2015-04-07 Preben Aagaard Nielsen Referat af møde i udvalget den 13. marts 2015 kl. 10.30 14.00 i Kulturstyrelsen

Læs mere

Borgerne har som følge af arbejdet fået:

Borgerne har som følge af arbejdet fået: Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) blev i 2012 initieret som et forpligtende samarbejde mellem KL og Kulturministeriet med det formål at styrke, effektivisere og synliggøre det samlede offentlige bibliotekstilbud

Læs mere

State of the union INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

State of the union INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING State of the union INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING DDB I ET LIDT STØRRE PERSPEKTIV - Hvad var udgangspunktet? Fællesskab om infrastruktur og indkøb samt formidlingssamarbejde Lokal innovation

Læs mere

bibliotek.dk - status pr. 31. december 2012 Oversigt over resultater og økonomi på samtlige projekter Indhold

bibliotek.dk - status pr. 31. december 2012 Oversigt over resultater og økonomi på samtlige projekter Indhold 1 bibliotek.dk - status pr. 31. december 2012 Oversigt over resultater og økonomi på samtlige projekter Udviklingsprojekter aftalt mellem Kulturstyrelsen og Dansk BiblioteksCenter Indhold Indhold...1 Indledning...2

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 4. november 2013, kl. 10.00-14.00 i Kulturstyrelsen. Mødelokale 8.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 4. november 2013, kl. 10.00-14.00 i Kulturstyrelsen. Mødelokale 8. Referat 12. November 2013 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 4. november 2013, kl. 10.00-14.00 i Kulturstyrelsen. Mødelokale 8. Deltagere: Rolf Hapel, Bente Nielsen, Bodil Have, Jakob

Læs mere

Releaseplan Bibliotekernes fælles It-infrastruktur. Version godkendt af Koordinationsgruppen. Releaseplan 2017 godkendt version

Releaseplan Bibliotekernes fælles It-infrastruktur. Version godkendt af Koordinationsgruppen. Releaseplan 2017 godkendt version Bibliotekernes fælles It-infrastruktur Releaseplan 2017 Version godkendt af Koordinationsgruppen DDB-sekretariatet 6. december 2016 INDHOLD Indhold... 2 Del 1: Introduktion... 3 1.1 Releaseplanens tilblivelse...

Læs mere

Referat. Fællesmøde med koordinationsgruppen og styregruppen

Referat. Fællesmøde med koordinationsgruppen og styregruppen Referat Fællesmøde med koordinationsgruppen og styregruppen Møde den 11. juni 2014, kl. 15.00-18.00 i KL Weidekampsgade 10, 2300 Kbh. S, Mødelokale S-01+02 Deltagere: Rolf Hapel, Annette Brøchner Lindgaard,

Læs mere

NATIONAL BIBLIOTEKSINFRASTRUKTUR UDVIKLINGSPLAN 2014

NATIONAL BIBLIOTEKSINFRASTRUKTUR UDVIKLINGSPLAN 2014 Maj 2014 NATIONAL BIBLIOTEKSINFRASTRUKTUR UDVIKLINGSPLAN 2014 Danskernes Digitale Bibliotek DBC Kulturstyrelsen 2014 er et transitionsår på vej mod 2015, hvor én plan omfatter DDB, Danbib og Bibliotek.dk.

Læs mere

F&F, SARA OG ANDRE VIDENDELINGSPLATFORME

F&F, SARA OG ANDRE VIDENDELINGSPLATFORME F&F, SARA OG ANDRE VIDENDELINGSPLATFORME Underrubrik Kilde og evt. billedtekst placeres her. 18. April 2016 Temadag om arkæologiske samarbejder SLKS s rolle på det digitale område -set fra museumsloven

Læs mere

Danske biblioteker i WorldCat

Danske biblioteker i WorldCat Danske biblioteker i WorldCat Helle Brink Statsbiblioteket Temadag om fjernlån FORFRA Danmarks Forskningsbiblioteksforening maj 2010 1 Oversigt 1. Danske biblioteker en kort opdatering 2. Danbib, Netpunkt

Læs mere

Bliv klogere på DDB temadag d. 29.10.2014

Bliv klogere på DDB temadag d. 29.10.2014 Bliv klogere på DDB temadag d. 29.10.2014 hvorfor DDB? hvad er DDB? økonomi organisation centralbibliotekernes rolle licenser, netbiblioteker og apps CMS hvorfor DDB? fælles udviklingskraft og udviklingsmiljø

Læs mere

RESULTAT AF DDB S TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2016

RESULTAT AF DDB S TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2016 RESULTAT AF DDB S TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2016 6. marts 2017 DDB Sekretariatet Indhold Om undersøgelsen... 2 Highlights fra undersøgelsen... 2 DDB s resultater i 2016... 3 Indkøbsområdet... 3 Synliggørelse

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf.

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf. Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet 28. maj 2014 Koncept for brugerportalsinitiativ Digital

Læs mere

Resultaterne af DDB s tilfredshedsundersøgelse 2015

Resultaterne af DDB s tilfredshedsundersøgelse 2015 Resultaterne af DDB s tilfredshedsundersøgelse 2015 Baggrund og sammenfatning DDB-sekretariatet gennemførte primo januar 2016 en tilfredshedsundersøgelse blandt landets bibliotekschefer. I alt har 67%

Læs mere

CBS Bibliotek tilslutter sig det fælles høringssvar fra FFU-bibliotekerne afgivet af FFUs DDB kontaktgruppe.

CBS Bibliotek tilslutter sig det fælles høringssvar fra FFU-bibliotekerne afgivet af FFUs DDB kontaktgruppe. Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplanen 2017 Sendes til postkassen: ddb@slks.dk med emnet "høringssvar" senest mandag den 31. oktober kl 12.00. 1. Bibliotek og kontaktoplysninger: CBS Bibliotek

Læs mere

Teknisk integrering af e-læringsportalen ekurser.nu i DDB-CMS

Teknisk integrering af e-læringsportalen ekurser.nu i DDB-CMS Teknisk integrering af e-læringsportalen ekurser.nu i DDB-CMS Projekt støttet af DDB-puljen 2014 Indledning I takt med det øgede brug af digitale tjenester, og bibliotekets rolle indenfor læring, er bibliotekernes

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Danske biblioteker i WorldCat

Danske biblioteker i WorldCat Danske biblioteker i WorldCat BIBSYS brugermøde, Fredrikstad Marts 2009 Helle Brink Statsbiblioteket, Århus, Danmark Oversigt Hvad er danske biblioteker? Hvad er WorldCat? Hvorfor er WorldCat interessant

Læs mere

Referat. Møde i Koordinationsgruppen. Møde den 11. maj, kl i Slots- og Kulturstyrelsen.

Referat. Møde i Koordinationsgruppen. Møde den 11. maj, kl i Slots- og Kulturstyrelsen. Referat 19. maj 2016 DDB sekretariatet Møde i Koordinationsgruppen Møde den 11. maj, kl. 10.15-15.45 i Slots- og Kulturstyrelsen. Deltagere: Bente Nielsen (Guldborgsund), Erik Barfoed (Lejre), Helle Kolind

Læs mere

Velkommen Ding2tal DDB CMS Spørgerunde

Velkommen Ding2tal DDB CMS Spørgerunde ding2tal DDBCMS Baggrund... Behov for velstrukturet og veludbygget grænseflade - et fælles basis-tema Behov for en samlet pakke (moduler + basistema) Minimere udgifter lokalt Bibliotekerne bag ding2tal

Læs mere

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning Danskernes Digitale Bibliotek, puljemidler 2013 Vejledning Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) puljemidler i 2013 Vejledningen indeholder information om Danskernes

Læs mere

TEKST: CAMILLA BØDKER THOMSEN / ILLUSTRATIONER: CHARLOTTE PARDI

TEKST: CAMILLA BØDKER THOMSEN / ILLUSTRATIONER: CHARLOTTE PARDI Sådan bliver en bog til at finde TEKST: CAMILLA BØDKER THOMSEN / ILLUSTRATIONER: CHARLOTTE PARDI Jeg skal bruge en bog om rumfart, som helst ikke er alt for gammel, og som er til at forstå for en niårig,

Læs mere

VEJE TIL VIDEN VIDEN

VEJE TIL VIDEN VIDEN VEJE TIL VIDEN VEJE TIL VIDEN DBC producerer metadata og udvikler den nationale it-infrastruktur til bibliotekerne, så borgerne let finder den information, de søger og bliver præsenteret for den på en

Læs mere

5. Statusrapportering på sekretariatets arbejde Sekretariatet gav en mundtlig statusrapportering, hvor udfordringer og fremdrift blev drøftet.

5. Statusrapportering på sekretariatets arbejde Sekretariatet gav en mundtlig statusrapportering, hvor udfordringer og fremdrift blev drøftet. Referat Styregruppen for DDB Møde den 26. maj 2014, kl. 15.00-17.00 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Ralf Klitgaard Jensen (KL), Steen Kyed (Kulturministeriet), Lone Gladbo (Kulturdirektør i Gentofte Kommune),

Læs mere

Den nationale biblioteksinfrastruktur

Den nationale biblioteksinfrastruktur Den nationale biblioteksinfrastruktur Releaseplan 2016 Godkendt af DDB s koordinationsgruppe 2. december 2015 DDB-sekretariatet 1 INTRODUKTION... 3 GODKENDTE PROJEKTER... 6... 6 R16.06: Adgangsplatformen

Læs mere

Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt

Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt Workshop 24. oktober 2008 Leif Andresen Styrelsen for Bibliotek og Medier Helle Brink Statsbiblioteket 1 Hvad er WorldCat? WorldCat er en verdensdækkende

Læs mere

Fremtidens metadata. Oplæg på DDELibra brugergruppemøde 19. november 2015. Susanne Thorborg, DBC. Vejle

Fremtidens metadata. Oplæg på DDELibra brugergruppemøde 19. november 2015. Susanne Thorborg, DBC. Vejle Fremtidens metadata Vejle Oplæg på DDELibra brugergruppemøde 19. november 2015 Susanne Thorborg, DBC Agenda Nogle trends om bibliotekets brugere Hvordan påvirker det metadata og metadatastandarder? Bibliografisk

Læs mere

Intelligent brugerinvolvering. Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket. Projekt støttet af DDB-puljen 2014

Intelligent brugerinvolvering. Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket. Projekt støttet af DDB-puljen 2014 Intelligent brugerinvolvering Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket Projekt støttet af DDB-puljen 2014 Silkeborg Bibliotek November 2014 Indhold Historik... 2 Arbejdsgruppen... 2

Læs mere

Biblioteksområdet i Slotsog Kulturstyrelsen. Tine Vind, enhedschef for biblioteker, November 2016

Biblioteksområdet i Slotsog Kulturstyrelsen. Tine Vind, enhedschef for biblioteker, November 2016 Biblioteksområdet i Slotsog Kulturstyrelsen Tine Vind, enhedschef for biblioteker, November 2016 Foto: Ferie Camp med Cirkus Panik, 2016 (Anne Roesen) Slots- og Kulturstyrelsen fusioneret 2016 af Kulturstyrelsen

Læs mere

Det nye bibliotek.dk og automatisk fjernlån af egne materialer. Oplæg Hindsgavl Kirsten Larsen

Det nye bibliotek.dk og automatisk fjernlån af egne materialer. Oplæg Hindsgavl Kirsten Larsen Det nye bibliotek.dk og automatisk fjernlån af egne materialer Oplæg Hindsgavl 31.5.2013 Kirsten Larsen Program Automatisk fjernlån af eget materiale Det nye bibliotek.dk - migration - hvorfor? - tidsplan

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen. Referat 11. februar 2015 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Bente Nielsen, Bodil Have, Erik Barfoed, Flemming Munch, Jakob

Læs mere

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2009

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2009 1 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2009 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter Indledning Udviklingsplan 2009 for bibliotek.dk bygger på Strategi for bibliotek.dk af 9.

Læs mere

Automatisk fjernlån af egne materialer De nye ILL-standarder. FORFRA Fjernlånskonference maj 2015 Anders-Henrik Petersen, DBC

Automatisk fjernlån af egne materialer De nye ILL-standarder. FORFRA Fjernlånskonference maj 2015 Anders-Henrik Petersen, DBC Automatisk fjernlån af egne materialer De nye ILL-standarder FORFRA Fjernlånskonference 28.-29. maj 2015 Anders-Henrik Petersen, DBC ahp@dbc.dk Automatisk fjernlån af eget materiale I 2007: Automatisk

Læs mere

Dette dokument indeholder en ajourført version af udviklingsplanen for bibliotek.dk 2010 ved årets udgang.

Dette dokument indeholder en ajourført version af udviklingsplanen for bibliotek.dk 2010 ved årets udgang. 1 Udviklingsplan 2010 afsluttende status Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2010 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter Sidst opdateret: 31. december 2010 Dette dokument

Læs mere

IT i undervisning & læring Brugerportalinitiativet Bibliotekssystem

IT i undervisning & læring Brugerportalinitiativet Bibliotekssystem IT i undervisning & læring Brugerportalinitiativet Bibliotekssystem KL initiativet Over et halvt år vil 15 kommuner blive inspireret til og få ny viden om, hvordan kommunerne skal organisere og koordinere

Læs mere

Bibliotekernes fælles It-infrastruktur. Releaseplan Forslag i høring. DDB-sekretariatet

Bibliotekernes fælles It-infrastruktur. Releaseplan Forslag i høring. DDB-sekretariatet Bibliotekernes fælles It-infrastruktur Releaseplan 2017 Forslag i høring DDB-sekretariatet Høringsperiode: 3. - 31. oktober 2016 INDHOLD Indhold... 2 Del 1: Introduktion... 3 1.1 Releaseplanens tilblivelse...

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 11.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Vejledning, august 2013 Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) midler til fremme af DDB. Vejledningen offentliggøres

Læs mere

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2010

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2010 1 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2010 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk Biblioteks Center 7. januar 2010 Indledning...2 Indsatsområde A: Brugerfaciliteter...3 Tema A01: Ny brugergrænseflade

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

NNIT Empower Patients

NNIT Empower Patients NNIT Empower Patients Telemedicinsk løsning med OpenTele Malene Hjelm-Svennesen Industry expert, Healthcare NNIT A/S kort fortalt Datterselskab af Novo Nordisk A/S Hovedkontor i Søborg NNIT er en af Danmarks

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Danskernes Digitale Bibliotek Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Film, video, TV Streaming- og downloadtjenester Musik E-bogslæsere 1400 1200. Færre biblioteker.. 1000 800 600

Læs mere

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012 Indstilling Til Byrådet via Magistraten Den 12. oktober 2012 Udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til lederuddannelse og ledelsesudvikling 1. Resume Med henblik på at styrke ledernes kompetenceudvikling

Læs mere

Fire overordnede webprincipper GODKENDT Web i Københavns Kommune. 3. oktober 2017

Fire overordnede webprincipper GODKENDT Web i Københavns Kommune. 3. oktober 2017 Fire overordnede webprincipper GODKENDT Web i Københavns Kommune 3. oktober 2017 Indstilling De koordinerende redaktører i BIF, BUF SOF, KFF, TMF og ØKF indstiller til styregruppen at tilslutte sig nærværende

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

Interlibrary Loan Transactions og BIL - Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde

Interlibrary Loan Transactions og BIL - Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde Interlibrary Loan Transactions og BIL - Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde FORFRA - fjernlånskonference 2015 Middelfart 29. maj 2015 Leif Andresen Chefkonsulent Det

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Bilag 1 Vurdering af økonomiske konsekvenser af beslutningsforslag B 103 1. Indhold i beslutningsforslag B 103 Det overordnede

Læs mere

BIBZOOM STRATEGI 2016

BIBZOOM STRATEGI 2016 BIBZOOM STRATEGI 2016 GODKENDT AF LEDELSEN JUNI 2015 BIBZOOM STRATEGI 2016 Godkendt af Ledelsen Juni 2015 INDHOLD Målgruppe... 3 VISION OG MISSION Vision... 3 Mission... 3 STRATEGI... 3 Bibzoombibliotekernes

Læs mere

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme Udviklingsplan for Specialområde Autisme 2016 1 Baggrund og fakta om Specialområde Autisme Specialområde Autisme er opstået som en fusion mellem de regionale autismetilbud, Hinnerup Kollegiet, Bækketoften

Læs mere

Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet

Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet R E SULTATKONTRAKT Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet (2.1) Kommunerne ønsker at levere en langt mere effektiv beskæftigelsesindsats, både mere effektiv i betydningen af bedre målopfyldelse

Læs mere

Afbud: Erik Barfoed (Lejre), Jakob Broberg Lind (fuldmægtig i Kulturministeriet), Niels-Henrik Gylstorff (FFU), Steen Kyed (Kulturministeriet).

Afbud: Erik Barfoed (Lejre), Jakob Broberg Lind (fuldmægtig i Kulturministeriet), Niels-Henrik Gylstorff (FFU), Steen Kyed (Kulturministeriet). Referat 30. juni 2016 DDB sekretariatet Fællesmøde med Koordinationsgruppen og Styregruppen Møde den 15. juni 2016, kl. 11.30-14.00 i Slots- og Kulturstyrelsen. Deltagere: Bente Nielsen (Guldborgsund),

Læs mere

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt Bilag Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

9.2.b. Videreudvikling af NemLog-in

9.2.b. Videreudvikling af NemLog-in Side 1 af 5 9.2.b. Videreudvikling af NemLog-in Målsætning I forlængelse af etableringen af den nye NemLog-in, ses en betydelig efterspørgsel på yderligere funktionalitet og services, der ikke er finansieret

Læs mere

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Support og service Hvilke temaer er helt centrale at lave pejlemærke for inden for jeres hovedområde? T1 T2 TEMA 1 På professionshøjskolen

Læs mere

I dette dokument omtales målgruppen for Search som afgørende for det indhold, der lægges i Search.

I dette dokument omtales målgruppen for Search som afgørende for det indhold, der lægges i Search. PRODUKTPOLITIK FOR SEARCH Versionshistorik Versionsnr. Dato Ansvarlig Ændring 1.0 AS Definition af Search 'Search' bruges pt. som begreb om: A. Søgefeltet og det efterfølgende søgeresultat på statsbiblioteket.dk.

Læs mere

Ny BOB-grænseflade fra

Ny BOB-grænseflade fra DBC: Ny BOB - vejledning - version: 29.5.2010 - Side 1 (10) Ny BOB-grænseflade fra 1.6.2010 Adgang til BOB...1 Hvilke bestillinger bliver vist efter indlogning?...2 Fanebladet bibliotek.dk til os...2 Åbne

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 2. maj 2014, kl i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 2. maj 2014, kl i Kulturstyrelsen. Referat 6. maj 2014 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 2. maj 2014, kl. 10.00-15.00 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Rolf Hapel, Bente Nielsen, Bodil Have, Jakob Lærkes, Flemming Munch,

Læs mere