Fisket. Uken januar. Distrikt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fisket. Uken januar. Distrikt"

Transkript

1 ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 4 februar 925 sider kr ved henvendelse til direktørens kontor. Fiskeridirekterens kontor. Nr. 5. Fiskeutbyttet fra /_3/ 925. (De store fiskerier). Sto r s i l d, hl.: opfisket , iset 26324, saltet 84009, til sildolje 7375, til hermetik 460, værdi ca. kr ooo.~. S i l d, fisket i Sogn og Fjordane, hl.: opfisket 3476, iset 465, saltet 0 565, til sildoije 300. Værdi ca. kr Fet s i l d, hl: opfisket 7:872, iset, saltet 2394, til sildolje 6 24, til hermetik 958. Va ar s i l d, hl: opfisket '20000, iset 47000, saltet 58000, til sildolje 2000, til hermetik Værdi ca. kr Tor s k (skrei), stk.: opfisket 95000, anvendt til tørfisk 20000: til klipfisk Biprodukter, hl.: dampmedicintran 74, lever til andre transorter l, rogn 29. Fisket. Uken 253 januar. Oversigt _. utarbeidet efter de indkomne rapporter. Anmeldt ukefangst: Storsild hl., vaarsild 0450 hl., fetsild hl., sei, hyse for Aalesund Sto r s i l d fis k e t nordenfor Stat var meget godt i den første del av forløpne uke, mens der i de to sidste dage av uken var storm og landligge. fisket i de første dage var saa godt at ukefangsten blev større end i nogen enkelt uke i de foregaaende to aar. De største fangster indbragtes som vanlig til Kristiansund og Aalesund, hvor hovedtyngdel; av fiskerflaaten for tiden er stationert. Prisene var i begyndelsen av uken omkring kr. 2 pr. hl., men med det gode fiske de par følgende dage gik den ned til ca. kr. 89, for saa at gaa op til ca. kr. 0 i slutten av uken da stormen vanskeliggjorde fisket. Paa Søndre Søndmør, hvorfra der mest er mindre motorbaater som nu driver fisket har fangstene end nu været forholdsvis smaa og uveiret har ogsaa hindret mer end i de nordenfor liggende distrikter. For Titran har fisket været noksaa bra, mens det har været yderst smaat for Halten og Stoksund. Forøvrig henvises til specialberetningen. V ærdien av sæsongens hele storsildfangst nordenfor Stat er beregnet til kroner mot kr. i 923, kr. i 922, kr. i 92 og i kr. i 920. Fisket stiller sig indtil 3. jan. saaledes: Distrikt i Stoksund... i Halten Sulen..! Titran... i Kristiansund...! Bjørnsundværenei 6755 Romsdalsværene i Nordre Søndmør' 445 Aalesund Søndre Søndmør Tilsammen Mot: [ ' '! Ukefangst hl. Totalfangst hl : ' 705 i i set hl Derav Saltet,SOlgt til sildoljefa brikker hl. hl Desuten er der iaar anvendt til hermetik 460 hl. i Kristiansund. V a a r s i l d fis k e t i søndre distrikt var meget godt i første halvdel av uken paa stræknillgen fra fedje og sydover til Korsfjorden. Der plev sat en hel række større og mindre stæng paa denne strækning, mest

2 42 F S K E T S GAN G 4 februar 925 utved Fedje. Garnfiskerne hadde ogsaa mange rike fangster og der blev ogsaa med snurpenot fisket meget godt. Torsdag aften og nat til fredag blev der et stormende veir, som gjorde en brat ende paa det gode fiske forst i uken. Mesteparten av stængene ved fedje og sydover som stod mest utsat for stormen blev sprængt. Der antages at over hl. notsild til en værdi av over en mill. kr. gik tapt. Desuten var der flere som mistet noten i uveiret. Der er iaar opfisket hl. vaarsild, hvorav med garn hl, med landnot hl. og med snurpenot hl. fjor var partiet denne tid bare hl, i hl., 6000 i 922 og 8000 hl. i 92. Av aarets parti er. iset h., saltet hl, anvendt til he~metik 2000 hl, til sildolje 2000 hl. og til hjemmeforbruk 000 hl. Der er nu tilstede 750 garnlag, 300 landnotlag og 60 snurpenotlag samt 00 seilere. Prisen er opgit for garnsild kr. 0.30, landnotsild kr. 5 og for snurpenotsild kr. Q pr. hl. Efter disse priser blir værdien av aarets vaarsildfiske hittil kr Sildens størrelse er som ifjor 360 stk. pr. hl. Sil def i s k e t i S o g n o g F j ord ane som begyndte meget godt blev ogsaa hindret av s~orm de to sidste dage.flere mindre stæng i Bulandet blev ødelagt av stormen. Der gjenstaar nu uoptat i stæng ca hl. Garnfisket faldt ogsaa noksaa bra, men nogen større fangster blev der ikke. alt er opfisket i Sogn og fjordane 3476 hl. storsild, hvorav saltet 0565 hl, iset 465 hl, sildolje 300 hl. og hjemmeforbruk 246 hl. A v det samlede kvantum er hl. drivgarnsild, 2590 hl. landnotsild og 353 hl. sættegarnsild. Værdien er anslaat til ca kroner. fet s i l d fis k e t fortsætter fremdeles med bra utbytte flere steder i Nordland og Troms fylker, men fangsten bestaar hovedsagelig av smaasild som anvendes i sildoljeindustrien. Der henvises til specialberetningene. Siden januar er der ialt anmeldt opfisket hl, hvorav solgt til sildoljefabrikker 6 24 hl., hermetik 953 hl. og saltet til handelsvare 2394 hl. S kre i fis k eter endnu smaat for uveir. Der er fisket litt paa Yttersiden men partiet er bare stk. Prisen var i Bø for fisken 33 øre pr. og for lever 50 øre pr. liter. Paa Helgeland er opfisket stk. torsk, mens der i Troms fylke har været smaat, bare en 3000 stk. Lofoten har man endnu intet nævneværdig kvantum. fra Finmark mangler kvantumsopgave for vinterfisket. Sidste uke hadde man med liner for Sværholdt fra , for Dyfjord og Kjøllefjord , Finkongkjeilen otringer og for Vardø optil 300 fisk, torskepris 3036, hyse 25 øre pr., lever 2540 øre pr. liter. Til 3 januar er der bare anmeldt opfisket stk. skrei mot 0.9 million ifjor og mill. i 923.' B ank fis k e t. F or Værøy og Røst er i tiden 3 7 januar anmeldt opfisket 2600 flyndre og 500 torsk. Prisen for flyndren som alt blev iset var fra kr pr., torsk kr pr. stk. Den samlede værdi blir kr Til Aalesund blev i sidste uke indbragt stk. sei og 2700 stk. torsk samt 500 hyse. Prisen var for sei kr og torsk kr pr. stk. r ysen betaltes med 50 øre pr. liter. V ærdien herav bli r saaledes kr lndkomne rapporter. Storsildfisket. Av de 3 talst0rrelsel' som er forbundet med ljindest'eker, betegner det førs,te og det andet henholdsvis mindste og :,;to'ste fangst pr. baat samt mindste og største pris pl'. hl. Det sidstp tal betegner og middelpris. Fiskeridirektøren beretter 25/: Til Kristiansund søndag damp:sk,ibe, 27 motorbaater hl., pris 2, godveir, utrese. Aalesund søndag fra StorholmenOnahavet 3 dampskibe h., pris 2, godveir, delvis utreise. Fiskeridirektøren beretter 26/: Til Kristiansund mandag fra GriphavetBaksbotten 5 dampskibe, 85 motol'baater 8,3300 hl., størrelse , pris 2!0, godveir. B.iørnsund: lørdag 43 motorbaater 6903 hl., pris Aalesund: Mandag 23 dampskibe, 5 motorbaater hl., li<ldelpris 2K Nordre Søndmør: Mandag motorbaat lg hl., pris Fiskeridirektøren beretter 27/: Til Kristiansund tirsdag 44 dampskibe, 6 motorbaater 5375:07 hl., pris 02!0!0, største fangster fra Baksbotnen. Aalesund: Tirsdag 3G dampskibe, 90 motorbaater hl., pris 8.67 lo.gi Nordre Søndmør: 24 motorbaater, gjennemsnitlig 66 hl., pris lo, godveir. Søndre Søndmør : Fra Svinøhavet 80 drivere 0606 hl., pris 007;, godveir. Romsdalsværene : Mandag 30 drivere 2037 hl., pris Titran: Mandag 30 drivere hl., pris 00!0, tirsdag 36 drivere hl., pris 02. Maaløy: Fra stræknillgen Svinohave.t til vest Oldervæggen hl., størrelse , pris 02, godveir, utreise. Fiskeridirektøren beretter 28/l: Til Kristiansund onsdag fra Smølen, Onahavet 42 dampskibe, 9 motorbaater hl., pris 0~, endel tonæuersfangst. Bjørnsund : Tirsdag 5 motorbaater hl., pris 0, tilstede Kristiansund 46 fiskedampskibe, 26 motorbaater, 8 saltefartøier, 54 landsaltere, 800 mand. Aalesund: Onsdag 32 dampskibe, 9 motorbaate.r hl., størrelse , pris Nordre Søndmør: 29 motorbaater, gjennemsnitlig 39 h., pris 8. Søndre Søndmør: Onsdag fra Svinøhavet 60 motorbaater hl., pris 8, tilstede 25 motorbaater, 64 landk.iøpere, et kjøpefartøi, 730 mand. ROllsdalsværene: Tirsdag 37 drivere 84452, pris Maaløy: Tirsdag yderligere 30 drivere hl., pris 90, onsdag fra strækningen StorholmenKinn 88 drivere hl., pris 8hlO, godveir. Fiskeridirektøren beretter 29il: Til Kristiansund torsdag 28 dampskibe, 75 motorbaater hl., pris 809~. Bjørnsund: Onsdag 53 motorbaater 9028 hl., pris Aalesund: Torsdag 40 dampskibe, 82 llotorbaater !0 hl.,pris 8!087'4. Nordre Søndmør: Torsdag 4 motorbaater, gjennemsnitlig 27 hl., prijs 8~. Titran: Onsdag 35 drivere hl., pris 00~~, torsdag 38 drivere , pris 0. Romsdalsværene : Torsdag 3 motorbaater hl., pris 88.60, østenbris.

3 4 februar 925 F S K E T S GAN G 43 Fiskeridirektøren beretter 30/: Til Titran fredag 27 drivere hl., pris 820, sydvestkuling, landl igge. Kristiansund: Fredag fra SmølaGriphavetBaksbotnen 30 dampskibe, 54 motorbaater hl., pris 8~0~ 9%, tiltagende storm. Bjørnsund : Torsdag 37 motorbaater D22533 hl., pris 809. Søndre Søndmør: Fredag 4 cl rivere hl., sydv8lststorm, landligge. Maaløy: Torsdag fra strækningen SvinøhavetByrlmesøy 36 drivere hl., pris 8!00, storm, landligge. Aalesund: 28 dampskibe, 42 lllotorbaater, hl., middelpris 0. Nordre ::øndmor: 3 drivere 30300(0)~ hl, pris 8~, storm, lcmrlligge. Fiskeridirektøren beretter 3/: Til Kristiansund yderligere fredag 3 drivere hl, pris O~. Bjørnsund : Fredag 6 motorbaater hl., pris 9, fredag nat landl igge, lørdag utrygt. Aalesund: Senere fredag og lørdag 2 drivere, middelfangst 82~ hl., pris 0. Vaarsildfisket. OpsYllet, Haugesund, beretter 26/: dag etpar pene drivgal'lsumper fra Utsirahavet og utenfor Selbjornfjorden l driver god fornemmelse, hval og fugl for Utsiras sydvest side. Opsynet, Nautnes, beretter 26/: nat ved Fedje stæng, Nordoysund l, Hernar 2, Alfheim l, Herløvær, meget godt drivfiske og natsætfiske FedjeSolsvik, gode utsigter. Opsynet, Haugesund, beretter 26/: Fra strækningen (;tsirautnoringen, Røvær ogsaa nogen posenotfangster idag, for lotsilden 20 kroner hektoliteren, træg avsætning, stør 'plse 400, hval og fugl for Røvær. Opsynet, Haugesund, beretter 27/: Fra strækningen Fed.ieKorsfjorden idag hitført 0 posenotfangster, tilsammen ()OO hektoliter, Haugesundspris 86~ kroner hl., hvori 350 llotsild, hval og fugl sydvest av Kvitingsøy. OpsYllet, Blomvaag, beretter 27/: nat seks stæng Fedje, el l\ordoysund, to Hernar, et Hjelmevaag, paa strækningen VedjeSolsvik meget gode drivfangster og sættegarnfangster, ypcl Korsfjorden bra drivfangster, gode utsigter langs hele ()~'gal'en. Opsynet, Haugesund, beretter 27/: Pene drivgarnsfangster paa Utsirahavet og utenfor Brandesund inat, fornemmelse paa natsæt ved Brandesund, 9 kroner hektoliteren hersteds, træg a\'sa~tning.. Opsynet, Haugesund, beretter 28/: Ogsaa idag endelgode posenotfangster fra strækningen FedjeKorsfjorden, Haugesunclspris 7~9 kroner hektoliteren, hvori 370 sild, drivgarnsfisket Røværhavet tiltagende. Opsynet, Haugesund, beretter 28/: større stæng Bakke ;.;und, bom kast Borge og l større stæng Møgster inat, snurping i Korsfjordens mumling imorges: Opsynct, Haugesund, beretter 28/: Drivgarnsfisket paa LJtsirahavd iuat bra, utenfor Brandesund ujevnt, livligere ClV ",dnillg, pris hersteds 8 kroner hektoliteren. Opsynd, Nautnes, beretter 28/: nat 2 stæng Fedje, ~ord()ysund, Lyngø, bra men ujevnt cl riv og natsætfiske Fedje, meget godt driv og natsætfiske NordoysundKorsfjorden. Opsynet, Haugesund, beretter 29/: Uje.vnere drivgarnsfangster paa Røværhavet og utenfor Brandesulld inat, hektojiterpris idag 89. Lensmallden, Egersund, beretter 29/: Hval og fugl paa havet utfor Egersund. Opsynet, Haugesund, beretter 29/: Sidste døgn hilført ;J storre posenotfangster fra strækningen FedjeStolmen, h. pris hersteds 83. Opsynet, Nautnes, beretter 29/: Hovedsagelig smaa drivfangster inat i oygaren fra FedjeStolmen grundet sydkuling, det samme gjmlder natsætfiske, et litet stæng,igaaraftes ved Glesvær, et stæng inat ved Herdlavær, to streng igaaraftes Bakkasund, samme sted et par snurpefangster igaaraftes og idag. Opsynet, Haugesund, beretter 30/: ntet fiskenyt idag, landligge for uveir. Ops'ynet, Nautnes, beretter 30/: Veststorm og brytende hav, ved Fedje sprængt 5 laas, ved Nordøysund l, Hernarlaasene sterkt ulsat og blir antagelig sprængt, likesaa Lyngølaaset, Algerøylaasene og Vardøoslaaselle, ved Heedlavær er laasene sprængt og nøterne antagelig tapt. Opsynet, Bulandet, "beretter 27/: Sogn og Fjordane: Fra lcn'~ag aften til idag to større og otte mindre lanclnotsæt paa strækningen Sandø, Bulandet til Værlandet, angivelig ialt 25 BO 000 hl. drivgarnsild, idag hl., pris garnsild 0, notsild 5 pr. hl. Opsynet, Bulandet, beretter 28/: Sogn og Fjordane: Et større stæng notsilcl Bulandet in at omsætning, træg pris 0 kr. kassen for ising, smaa fangster paa drev 8.50 pr. hl. Opsynschefen, Maalø,y, beretter 28/: Vaarsildfisket i Sogn og Fjordane fylke foregaar endnu hovedsagelig ved drivgarn, hvorved man fisker nogenlunde jevnt men ikke særlig større fangster, ved Buland er flere landnotstæng, der staar iland anslagsvs vel hl, garnsildpris 0 kr. kassen, god 'leir og utsigt for videre godt fiske. Opsynet, Bulandet, beretter 29/: Sogn og Fjordane: ngen nye stæng Buland, et mindre stæng sprængt, drivfisket ujevnt hl., pris garnsild omkring 9 kroner, notsild 0. Opsynet, Haugesund, beretter 3 l : Søndre Vaarsilddistrid: Tidligere denne uke, alt vel, men de sidste døgn landligge samt adskillig not og notsildtap for uveir. aar optat: Garnsi d 46000, landnotsild og posenotsilc hektoliter, respektive mi,ddelpriser 0Yl, 5 og 9 kroner hektoliteren, hvori nu 360 notsild, iset , saltet , til herlletik 2000, til sildolje 2000 og til hjemmeforbruk 00'0 hektoliter, tilstede 7;JO garn og 300 landnot og 60 posenotlag samt 00 seilere. Opsynet, Florø, beretter 3/: Sogn og Fjordane: Sidefisl{et som begynclte godt hindret av storm 2 sidste dage, flere smaastæng i Buland ødelagt av stormen, gjenstaar i laas ca hl. Uke og totalkvantum 3476 hl. storsild, hvorav saltet 0565, iset 465, hjemmeforbrukt 246, sildoljefabriksild 300 hl. Av det samlede kvantum er 2590 landnotsild, 353 sættegarnsild, (35 hl. drivgarnsild, ruskeveir. Skreifisket. Lensmanden, Breistrand, beretter 30/: Øk:mesLangenes siden forrige beretning 2 hele, 3 delvise trækningsdage, fangst smaagarn 60450, linebaater Nyksund, Langenes 4() 200, enkelte natlinemotor Nyksund 900, dypsagnbaater Lallg':' Des 5050, opfisket parti stk. torsk, hvorav iset G 400, saltet 3 500, hængt 3600, kveite 4000, damptran 4.. rogn tlo hl., hvorav 74 iset, 6 saltet, fiskevegt, leverholdighd, tranpr'ocent uforandret, priser torsk 3336, kveite.40, lever 5060, rogn Belæg: Øksnes 45 motorbaater, Sllaabaat, 272 mand, Nyksund, Langenes 50 motoriarkoster, 30 smaabaater, 36 mand, 22 landkjopere, 2 kjøpefartøier. Lensmanden, Bøstad, beretter 3/: Borge denne uke cn hel og tre delvise trækningsdage, fangst almindelig GO50, enkeltvis optil , opfisket ca torsk, hvorav hængt 5000, resten saltet, 50 hl. damptran. Lensmanden, Bø i Vesteraalen, beretter 3/: Siden forrige beretning 2 nætters garn Hovden , Nyl<vaagen , Aasandfjord GO50050, Straumsjøen , Skarvaagen , Vinjesjøen, 8tene

4 Trawlsild F S K E T S o A N O 4 februar 925 ~ sjøen og V ærø~ 50300,200, opfisket parti Btk, hvorav iset 200 stk., saltet 9350 stk, hængt stk, damptran 87 hl., rogn 60 hl., priser torsk 33, lever 50 og rogn 2025, tranprocent 50, leverholdighet 200, iiskevegt , belæg 37 llotorbaater, 3 smaabaater, 40'4 mand og' 5 landkjøpere. Fylkesmanden, Tromsø, beretter 3/: Hillesøy 29/: Opfisket 8500' torsk, hvorav 4500,saltet, 800' iset, 3200 hængt, lever l hl. og damptran l, pris 0.35, baade fisk og ever. Fylkesmanden, Vardø, beretter 3/: Hammerfest smaabaater liner 200'400', Sværholt liner '000, Dyfjord, Kjøllefjord 0' ', Meihavn gammelt agn optil 500', Berlevaag 00'700, væsentlig hyse, FinkongkjeHa linebaater ':}GO 700, otringer 80'0500', Vardø , forøvrig lan, iligge, storm, torskepris 3036, hyse 25, lever 2540'. Fylkesmanden, Bodø, beretter 3/: Yttersiden: Øksnes opflsket iah stykker torsk, hvorav hængt 3600, saltet 3 50'0', eksportert 640'0', damptran 4 hl., rogn 80'. Helgeland: Opfisket ialt stykker torsk, hvorav hængt 4500, saltet GOOD, eksportert 9 ODD, damptran 58 hl., rogn 5, beretninger fra Myken, Valvær, Selvær, Træna og Nesna. fetsildfisket. Fylkesmanden, Tromsø, beretter 3/: Torsken 28/ : Sifjord, Gidska og Torsken apt at siden sidste opgave hl., alt fabrik, pris 6, gjenstaar i stæng SifjordGidske 270'0'0' hl., tilstede 5 landnotbruk, 3 posere og lo' kjøpere. Bjarkøy 3/: Poset 800' hl. blandet vare, solgt sildoljefabrik, pris 6. alt optat 3D 584 hl, hvorav anvendt 4 saltet handelsvare, 2980 silcloljefabrik, 440' hermetikfabrik, 290 agn. Fylkesmanden, Bodø, beretter 3/: Tjøtta: Denne uke optat 800' hl. smaasild, solgt hermetik og sildoljefabrik,' pris G og 4.50'. Stamnes: uken 40'/ poset 3750 hl. smaasild, solgt sildoljefabrik, ingen landstæng. Bo: 2 sildestæng i.jørgenfjord, tilsammen 3330' hl., poset 5300', alt solgt fabrikvare, pris 68 garnsild 30'0' hl. saltet handelsvare, pris 3237, tilstede 2 landbruk, 8 posere, 20 smaabaater. alt opfisket inden fylket 3D 780' hl, hvorav saltet handelsvare 530' tonder, skjæresild 5000, solgt sildoljefabrikker hl., hermetikfabrikker 300', re5,ten agn og hjemmeforbruk. "FSKETS GANG" er fagbladet at avertere i for fiskere, fiskekjøpere og eksportører. fisket utenlands. Det svenske sildefiske. Aar Opfisket uken Saltet uken Opfisket ialt Saltet ialt som endte som endte til til " hl. hl. hl. hl. 924/25 3t 3032 "t 3 234H8 H> /24 2!~ 950' 'h 2/ / 2 i 500' Efter fiskeriintendentens rapport stiller fisket i sig som følger indtil 2425: = (a. storsild, b. blandsild, e. smaasild). Tid Garnsild ' Snurpe =,=_~=la=n=d=b=ra=g=t =_=_=,ll=_====~_va_la_r~_~hl~ i~ots_i~d_!~ ab~~~~a Gøteborg Lysekil ! i 7 be Strømstad.. ''~ Uken 9 b. '~726 50'6 Danmarie Skagen.. / n!t"/' ~ = 75 Sverige og Danmark fra sæson Sverige gens beg. 40' ' Danmark h i 325 i Total ~~ i~65~7~ Herav er saltet 2238 hl. Ukens fangststeder : Trawlsilden: NV Skagen. Snurpenotsilden : Groves Flak. Ukens priser: Trawlsilden: hr pr. hl., middelpris 40'.50' Snurpenotsilden : kr. 40~55, middel pris kr. 50'. for uken som endte 3/ OpHskedes 4622 hl. trawlsild, middelpris Gøteborg 20 kr. blandsild, 5 kr. smaasild, 840 hl. notsild,m,iddelpris Gøteborg kr., ingen saltning, totalfangst hl. trawsild, hl. notsild. Det skotske sildefiske.»fish Trades Gazette«skriver 3/: Vintersildefisket utenfor vestkysten av Skotland synes nu efter en daarlig begyndelse, at ha tat en avgjort vending til det bedre. Til Stornoway blev betydelig over 2500 crans ilandbl agt sidste uke, den bed ste dag var lørdag, da fangsten gik op til 680 crans, et gjennellsnit av 4, som Onsattes fra 20 til 30 sh. pr. cran. Wick hadde over 200 craus med kast op til 20, som var av god kvalitet, og som opnaadde gj,ennemgaaende rfra 3040 sh. pr. cran. Landingene ved Thurso naadde omkring 000 crans og ved Buckie adskillige hundrede. Oban, l\allaig og Kyle har hat daarlig fiske hittil. Det engelske sildefiske. fjsket Yarmouth~ Lowestoft: A Opfisket uken Opf ket Saltet Utført ar som endte ial t il ialt til ialt til ==::===~==~=.::::::::::::========.=...===~==========~== ========== == ~ =::. erans L ans ' tdr. tdr h / /600' h'2] h '9 24/ /285487

5 4 februar 925 F S K E T S o A N O 45 Eksporten fra Yarmouth og Lowestoft efter opgave! fra "The Board of Agriculture and fisheries" : 2 uker som endte 0h Stettin ] 9 Ubau.... Konigsberg ljanzig Higa.... Tallin (Reva!).... Viborg.... Helsingfors.... Ostende.... Baltiski.... Vasa (Nikolaistad).... Mantylooto.... Rotterdill.... Antwerpen.... Vlaardingen.... Gøteborg.... Hilrnburg.... Stockholm.... l\emel.... Bruges.... Murmansk Åbo.... Ymuiden.... Cuxhaven.... Altona.... Breillerhavc!.... Leningrad.... Rostocl\.... Tils alt i sæ alt i sæsongen 924 song Den samlede mængde sild (i cwts.) ilandbragt i England og Wales i tide'n jan.des. i 924 og 923 utgjør efter opgave fra»the Board of Agriculture and F isheries«: Januardesember cwts. cwts. North Shields Hartlepool ~carborough... : Grimsby Yarmouth Lo\vestoft Plymouth St. ves Milford Fleetwood..., Andre havner Det islandske torskefiske. Tilvirket Utført til indtil 3h , Generalkonsulatet, Reykjavik, beretter 26/: første halvdel av januar maaned er der fra sland utført 97 tons klipfisk for hvilket kvantum bestemmelsesstedene er opgit som følger: Barcelona tons Bilbao » Bari... 25» Genua.. 67» Neapel... 20» 97 tons Denne fiskemængde, 97 tons, stammet fra Reykjavik og fordelte sig med hensyn til bestemmelsessteder og fiskesorter saaledes: Barcelona.... Storfisk»» Lange BiLbao.. Storfisk.... Lange.... Sei.... Bari: Sei.. Genua tons 8».. 286» 4» tons 4» 68» Smaafisk tons Hyse.... 4» Brosme » Labradorfisk ») Labradorhyse 2» Sei » 327 tons 35» 25» 67» Neapel » Smaafisk.... ".. 00 tons Hyse.. " ".. 23» Sei » Labradorf. haand... 3» Labradorhyse 2» Tils. 97 tons Det nyfundlandske torskefiske. Opfisket Tilvirket Utført indtil indtil 3/ Utførselen av klipfisk efter»nyfundland Trade Review«, St. ]ohn's: Fra St. John's og uthavnene tils.: U. S. A.... Brasilien.... Europa.... V estndien Storbritannien.. '.'.. Kanada... ".... Desember 924 kg' alt Uken som endte 0ft San Juan... f via Halifax l Porto Rico og Jamaica l New York J Halifax..., PernamhlCo "~" alt 96300

6 F S K E T S GAN G 4 februar 925 Portugal.... Spanien.... talien.... Britisk Vestndien.... Brasili en...,.... KalJada...,.... England.... U. S. A.... Andre land alt »Newfoundland Trade Review«skriver 0/: De utenlandske markeder holder sig godt oppe og den stille tid, som altid gjør sig gjældende omkring nytaaret vil snart bli avløst av mere livlighet i efterspørselen. Den engelske vekselkurs bedrer sig stadig og dette er en opmuntrende faktor i fiskeforretningen. Beholdningene i St. John's er nu reduceret til mindre end 200. OnD kvintaler (lo ), saavidt huskes den mindste mængde paa lager ved aarsskiftet i denne generation. Uthavnene har sandsynligvis kv. ( ) i tillæg. Med en vanlig gjennemsnitlig eksportmæ:ngde av kv. for maaneden, skulde alt være opsluppet før april. Situationen tegner sig lys rfor kommende sæsong, og utstrakte forberedelser gjøres til utbredring av skonneder, Æiskerum og redskaper. Kanadas fiskerier. Generalkonsulatet, Montreal, beretter 5/: Den samlede fangst paa Atlanfenhavs og.pacifickysien utgjorde i november maaned iaar lbs., værdsat til $ mot i samme tidsrum foregaaende aar h lbs. til en værdi av $ Atlantenhavskysten: Av torsk, kolje, lysing (hake) og lyr (pollock) blev der ialt optisket lbs. mot lbs. foregaaende aar. For samtlige sorters vedkommende var fangsteniaar rikere end i november ifjor. Av makre fiskedes iaar ialt lbs. mot i tils~\7arende periode '0 lbs.. Fra enkelte steder rapporteres.fangsten som særdeles god, mens der i andre distrikter overhodet ikke fandtes makre. Sardinfisket var daarlig og 'resultatet utgjorde bare 24':0 tønder mot ifjor 6400 lbs. Srr.elt (ogsaa kaldt >,smolt«, paa engelsk benævnt»smelt«, lat.»osmerus Eperlanus«)fiskedes der ogsaa litet av, idet fangsten gik ned fra lbs. til lbs. Den nye ~hummersæsong aapnedes i maanedens løp og trods daarlig veir meldes der om god fangst. Denne 'naadde saaledes op i lbs. mot i november forrige aar 53 log lbs. Hele det nævnte kvantum blev solgt i fersk tilstand. Pacifickysien: Resulta,tet av hellefisket utgjorde lbs. mot ifjor lbs. Silde!fis~et var ogsaa hedre iaar, idet fangsten naadde op til lbs. mot i november lbs.. Av pichard (stor sardel) fiskedes meget litet. Laksefisket var adskillig mindre end ifjor, og resultatet utgjorde bare lbs. mot i november '0 bs.det nedlagte kvantum utgjorde kasser, der litt mer end sidste aar. Feskfisktransporten pr. jernbane. forsendelse fra TrondhjeP.s, A:mdalsnes og Bergens jernbanestation. Til indlandet Til utlandet Stationer! alt O~lo :v~~~ ~~~~~~~~T~~~~ ~~i 'kg~~i~ Fra Trondhjem : 8_24f ialt , 6600[ Sild... " ~ : fisk , fra Anda/snes: 8f24!J ialt Sild Torsk Sei ft_3ft ialt Sild Ræker flyndre Anden fisk Fra Bergen: 25ft 3 h hlt Sild , Kve te Hyse Torsk Sei Anden fisk i : Tilførsler til Oslo (0st og vestbanen, vekten angit brutto). fiskesort l l<g.kg, ~ Kveite Flyndre Hyse... 40, U 2760 Torsk...! Sild [57550[ Sei , Anden fisk... l O Rogn ~6~i~~~_~) Jaitl :ffob alt

7 4 februar 925 fs KE TS GAN G 47 Fiskemarkedet indenlands. Nedenstaaende prisnoteringer anga ar indenbys handel mellem kjøbmænd for varer leveret fra lager paa almindelige betalingsvilkaar, netto kontant. for Bergens vedk. er noteringene uttryk for hvad der ansees som markedspris, mens noteringene for Aalesunds og Kristiansunds vedk. gjælder priser, hvortil omsætning har fund et sted. Tran: Bergen. Uklaret damptran, nordlands.... " finmarks.... Do. se idamptran.... Prima kold klaret damptran.... Raa mediein, Nordlands uklaret..... Blank do. do..... o Blank industriel.... Brunblank, industriel.... Bruntran.... Pressetran, bundklar.... Sildolje, brunblank.... Rundfisk: fyldig vestre, hollænder.... Samfængt, (taliener).... Usorteret finmarks over 200 gr.... finmarks, gr.... do do. over 600 Titling: finmarks, gr.... Hollænder.... Bremer.... Rotskjær: Zartfisk.... V ækkerfisk.... Høkkerfisk.... Danskfisk.... Sei: Afrikasei do. Smaasei Brosmer: 50/ / / flekket.... Rund Hyser: Samt vaarhyse Almindelig do. Afrika høsthyse do. hyse 40/ / / / L æ n g er: Skruelænger / Kr. Kr pr. tønde pr. kilo pr. tønde.0.0 pr i pr. vegt Aalesund. 23/ :J0/ Kr. Kr. Tran: Uklaret dampfran, Søndmørs eller Nordlands...,. 6i)/t /70.00 pr. tønde Do. Finmarks...,... 60/ ,'65.00 Koldklaret damptran Bruntran ,90 Klipfisk: Søadmørsk... l Lofots...,.. '"... '... f Finmarks...,... ".. ' Længe...,., /32 32/33 Brosnle / /25 Saltfisk: finmarks ,0.85 S i d: Storsild, eksportp aars Do. ny vare , / slandssild...,...,...,.,.. Tr an: Kristiansund N. 23 Kr. 3 / Kr. Uklaret damptran.'... '... " /62,00 Blank medicintran... "",..., Brunblank.,... ""...,...,... ', 0.95 Bruntran ".,,,...,,.... 0, Rogn: Samf. (stavfyldt tønde).... Tørfisk: Prima storsei 50/60 cm...'l Sekunda " 50/60 ".... Samt. middels 40/50,','.,...,... '... J " Smaasei 20/40 Klipfisk: Nordmørs og Lofots.,.., ) 3~S.00) finmarks.,..,... "..., Længe : f Blanklænge.... l Blaalænge...,..,. Brosme...,.,... ".... Sei...,...,...,., f 3) pr. vegt pr. pr. td. pr. pr. pr. td. pr. kg, pr, vegt Fetsild: Skjæresild, fiskepakket pr. Saltfisk: Finmarks...,... " pr. 20 kg Storsild: Eksportpakket pr. 0 kg.... fiskepakket, rund, ny pr. tønde S i d: Sto r s i l d, eksportpakket pr. 0 (fra forrige sæsong). Storsild, ny vare...,.. pr. td. 0.26/0.27 pr. Vaarsild: Exportpakket pr. 0 kg.... pr. tønde ) Nominelt. 3) Uten omsætning.

8 48 FS K ET S GAN O 4 februar 925 P ris ene angaar omsætning fra utenlandsk importør til grossist og detaljist. K l i P fis k p ris ene noteres i Spanien i pesetas (ptas.) pr. kvintal (kv.). Kvintalen har forskjellig vegtindhold paa de forskjellige spanske markeder. Den er i Bilbao, Vigo, Santander, Kartagena og Malaga = 50, i Barcelona og Taragona = 40 Portugal noteres prisen i escudos (esc.) pr. ~vintal = 60 Paa de oversjøiske markeder angis prisen pr. kasse (ks.). Havana noteres prisen i kubanske dollars ($) pr. kasse = 45, i Buenos Aires i pesos pr. kasse = 45 og i Rio de Janeiro i milreis pr. kasse = 58 K l i p fis k. og tør fis k p ris ene i talien noteres i lire pr. 00 Fiskemarkedet utenlands. De tyske ferskfiskpriser notere,s i mark (M) pr. pund = Y:; Fersksildpri8ene noteres pr. kasse = 8500 Prisen paa indført saltsild til det tyske marked noteres for tiden i vedk. utførselslands mynt. Pristallene i parantes angir den ved Fiskeridirektørerts kontor foretatte omregning til norsk mynt og vegt i øre pr. nor s ken het (, tdr. m. v.) efter valutakursene paa den dag, som prisene antas at gjælde for. Denne dag er i almindelighet den, hvortil beholdningsopgavene refererer. Paa grund av de ustabile værdilorhold mellem de forskjellige landes p'enger maa disse tal kun opfattes som et i forskjellig grad efter omstændighetene o m tre n t l i g uttrykk for d", faktiske pris~r. Klipfisk og tørfisk. Neapel: Konsulatet, Neapel, beretter 9/: desember maaned har omsætningen av klipfisk, særlig av den islandske, fremdeles været livlig, mens den for stokfiskens vedkommende er slappet av. Paa lager beregnedes at indest'aa pr. 3/2 924: A v stokfisk: Hollænder, ordinær.. Brerne'.. taliener.... Lub.. ".... Finmarken.... Av Klipfisk: slandsk saltfisk.. Gaspier (Kanada) Nyfundland " Lave (Fransk) Salgspriser i desern ber: A v stokfisk: Hollænder, ordinær Bremer.. taliener.. Lub... Finmarken.. Av klipfisk: slandsk saltfisk Gaspier (Kanada) Nyfundland.... Lave (Fransk) » 28000» 6500» 78500» » ' » 48000».. Lire (kr pr. )» (» )» (» )» (» )» (».5.59 ).. Lire » » » Den økede omsætning av norsk og islandsk klipfisk i aaret 924 skyldes udelukkende disses salgspriser, som var fo.rholdsvis rimelige likeoverfor dem, som blev forlangt ror Nyfund.andsk og Gaspier, der har holdt sig høie den hele tid. Forbrukerne, der ikke tar saa meget hensyn til kvaliteten som til prsen, har derfor foretrukket den billigere vare. Som følge herav er norsk ldipfisk helt utsolgt, mens Nyfundlandsk og Gaspier tildels ikke har fundet kjøpere, saaledes at der av disse merker henligger store partier paa lager uagtet importen derav i 924 har været mindre end i de foregaaende aar. Det har vist sig for den norske khpfisks vedkommende, at saasnart prisen steg til omkring Lire 600 sank ogsaa efterspørselen, det samme blev tilfældet med stokfisken, da den kom op i Lire 700. Omsætningen derav er saaledes nu rent fol'svindende, ikke bare i Neapel, men ogsaa i distriktene her omkring. Kjøb mændene søker nu at sælge sine beholdninger derav til priser, som ligger adskillig under den nuværende notering fra avskiberne. Tilførsler i desember 924: Stokfisk: Fra Norge.... KHpfisk: Fra Norge....» Danmark..» Storbritannien..» Kanada....» Forenede Stater » 49369» ;> l'> Lissabon: Legationen, Lissabon, beretter 20/: Klipfisktilførsel siden 5 januar, norsk 356 ton, islandsk 4, skotsk 37. Beholdning norsk 560 ton, islandsk 20, skotsk 90, priser norsk islandsk 420 esc. (kr.2.8 pr. ), skotsk 370. Kurs f ::= 00 esc. Legationen, Lissabon, beretter 2/: tilslutning til OYEmsblaende telegram meddeles yderligere om markedet i første halvdel av jan. 925: Tilførsel: Norsk import.... ca. 356 tun slandsk import..» 4» Skotsk import....» 37» Beholdninger: Norsk.. slandsk.... Skotsk...,.. Priser: alt ('a. 634 lon ca. 360 toll» 20»» 90 li alt ca. 770 lol Norsk Esc. 420 (kr. 2.8 pr. ), islandsk Ese. 420, skotsk Esc. 370, alt pr. kvintal a 60 fortoldet. Markedet ligger fremdeles ret gunstig an, med faste priser og jevn efterspørsel. Der er siden sidste rapport blev avsendt solgt endel smaapartier indenlandsk vare. Prisen herfordreiet sig O!l Esc. 40'0 pr. kvint al. den nærmeste fremtid vil der desuten komme yderligere mellem 200 og 300ton indenlandsk vare paa markedet her. A v islandsk fisk er der yderligere anlwmmet ca. 300 ton med d.s.»nger Elisabeth<" likesom der ventes et parti paa ca. 200 ton nyfundlandsk fisk.

9 4 februar 925 FSKETS GANG 49 ~~~ Endel partier er ogsaa tilført markedet her fra Skotland. Det er norsk og islandsk fanget fisk tilberedt i Skotland. Kurs pr. dags dato: Esc. 00 pr. pund sterling. Oporto: Legationen, Lissabon, beretter 20/: Klipfisktilførsel siden ;) jan. norsk 579 ton, nyfundlandsk 23, skotsk 78, tysk 340. Beholdning norsk 730, nyfundlandsk 880, skotsk 70, tysk 363, priser norsk middels sortert (kr pr. ), smaafalden ( pr. ), nyfundlandsk stor 600, middels 460, liten 380, skotsk , tysk første 320, anden 280, tredje 240. Legationen, Lisabon, beretter 2/: tilslutning til ovenstaaende meddeles yderligere om markedet i første halvdel av jan. 925: Tilførsel: Norsk.... Nyfundlandsk.. Skotsk Tysk.... Beho ldninger: Norsk ~yfundlandsk.. Skotsk.... Tysk.... ca. 579 ton» 23»» 78»» 340» alt ca. 020 ton ca. 730 ton» 880»» 70»» 363» alt ca ton Priser: Norsk fisk: Middels, sortert Esc. 390 a 40 (kr pr. ), smaafalden Esc. 360 a 380 (kr..87l.98 pr. ). Nyfundlandsk fisk: Stor Esc. 600, middels Esc. 460, liten Esc Skotsk fisk: Esc Tysk fisk: Første Esc. 320, anden Esc. 280, tredje Esc. 240, alt pr. kvintal il 60 fortoldet. Bilbao: Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 28/: Uketilførsel 340 k\'intaler norsk. Beholdninger 2200 norsk, 5000 islandsk, priser llforandret, norsk 0025 ptas. (kr pr. ), islandsk 530 ptas. Kurs pund 33.48, francs Sao Paulo: Konsulatet, Sao Paulo, beretter 29/: Klipfisktiførsel 8::mtos siden 8 januar 3200 kasser. Beholdning Sao Paulo 700n kasser, pris norsk 82 milreis kassen, ankommet 400 kasser kanadisk, 3200 skotsk fisk. Klipfiskmarkedet uforandret. \i ess i]l a: Konsulatet, lvessina, beretter om markedet des. 924: Stokfisk: D.S.»Sea Victory«, engelsk, fra Liverpool.. 500»»Segovia(, norsk, fra Bergen....»Hispania«svensk, fra Genua » 38000»»»Toziano«, italiensk, fra Palermo»Calypso«, engelsk, fra Hull » 3 750»»»8tromboli«, norsk, fra Bergen » Klipfisk: D.S.»Piemonte«, italiensk, fra Genua l>»segovia«, norsk, fra Bergen »»»Livorno«, engelsk, fra Hull » 'l>»stl'udsholm«, norsk, fra Bergen )'>»»Cavalo«, engelsk, fra Hull ».»»Stromboli«, norsk, fra Bergen » Skonnert»Uranus«, dansk, fra Nyfundland > ~ Kurante priser: Stokfisk, HoHænder Lire 750!pr. 00 (kr pr. ), tauener Lire 700 pr. 00 (kr..89 pr. ). Klipfisk: St. John's Lire 675, norsk Lire 600 (kr..62 pr. ), stokfisk opblødt hos detaljhandlerne Lire 4.50 pr. Venedig: Konsulatet, Venedig, beretter: desember blev importert hertil rundfisk. Markedet er uforandret, uten nogen som helst efterspørsel. Lagrede partier er saaledes endnu meget vanskelig realiserbar, selv til priser som staar langt under noteringene i Norge. Nuværende priser paa markedet her er: Prima Finmarken Lire (kr pr. ), Tynd Vestre Lire '0 (kr pr. ), franco veiet her. Livorno: Konsulatet, Livorno, beretter 2il: desember maaned indførtes til Livorno følgende kvanta: Fra Norge 00 bl. s.tokfisk » sland 30'00 bl. klipfisk '00»» Labrador via England 692 ft. klipfisk »» Labrador direkte in bulk klipfisk »» Frankrike 020'4 ft. klipfisk » Følgende priser notertes : slandsk Labrador St yle 97/ pl". 00, Real Labrador 98/, Fransk lave, lste kval. Lire 480 pr. 00 Rio de Janeiro: Legationen, Rio de Janeiro, beretter 2/2: mport siden 26 des. norsk 4942 kasser, utenlandsk Beholdning Olmtrent ks. Pris 5870 milreis. fersk fisk og sild. Hul: Konsulatet, Hull, beretter 27/: 2500 kasser storsild delvis solgt 2/ (kr. 8.72), ROO kasser via Newcastle 2/9/ (kr ), rester fra igaar /9/ (kr ), 2000 bergenssild 32(20/ (kr ). Konsulatet, Hun, beretter 28/: 2700 kasser bergensk 0tsild, flaut salg, 20/ (kr. 3.20') kassen, rester notsild fra igaar 20/5/ (kr '), 750 storsild 2/3/ (kr ). Konsulatet, Hull, beretter 29/: En eller to baater storsild omdirigeret herfra, 200 halvkasser, 200 helkasser, beds,te notsild henholdsvis 424 shilling (kr ), 700 kasser noitsild fra igaar 220 shilling (kr kassen). Konsulatet, Hull, beretter 30/: 2000 bed,ste notsild 25/ 26/ (kr ) kassen, faa bergellssild, fra Newcastle helkasser 8/20/ (kr ), halve / (kr. 7.6). Konsulatet, Hull, beretter 2/2: 900 kasser bergenssild idagmorges 3839 sh. (kr ), 2200 kasser mid~ dags, faa solgt 40 sh. (kr ) kassen. Konsulatet, Hull, beretter 3/2: 2000 ks. bergenssild fra igaar sh. (kr ) pr. ks., 900 fra Aalesund 2726 sh. (kr ), faldende priser. Hamburg: Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 28/: set storsild igaar 2 p. pundet (3336 øre pr. ), idag 04 p. (3033 øre pr. ), 350 kasser solgt auktion 89~~ pl pundet (2429 øre pr. ), markedet flaut, faldende grundet rikelige tilførsler, tilbud. Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 29/: dag 3400 kasser, 2 baater løs iset sild 68 pf. pundet (824 øre pr. ). Markedet flaut.

10 50 F S K E T S GAN O 4 februar 9~5 Fiskeriagenten beretter 30/: Pris iset sild uforandret 68 pl pundet 834 øre pr. ). Fiskeriagenten beretter 30/: Til St. Pauli fiskemarked (Hamburger Fischauktion G. m. b. H.) ankom fra Norge 3500 pund hyse og 000 pund kveite, som i auktionen opnaadde: Hyse, stor M pr. pund» middels» K veite, middels..» 0.90» smaa...» Til Altona fiskemarked (H. Kc)ser) ankom fra Norge 350 pund hyse, 200 pund pigskate og 5500 pund sei, som i auktionen opnaadde: Hyse, stor» smaa.... Pigskate.... Sei med hode.. Sei uten hode.. \..0.52~0.54!0 pr. pund» 0.47» !0» 0.07%» % ukens løp ankom fra Norge 2 direkte baater med fersk sild. Derav 7 fra Kristiansund med 2030 kasser og 327 tons løs sild, fra Kristiansund og Aalesund 4 baater med 002 kasser og fra Haugesund l baat med 00 tons los sild. Med ruteskibene ankom 3640 l\:asser. Prisen, som i begyndelsen var oppe i 57 pf. pundet, falclt grundet rikehge tilbud og tilførsler sukcessive ned til 68 pf. pundet, hvilken pris ogsaa noteres idag. For øieblikket er markedet flaut, men da der berettes storm fra Norge, vil formodentlig de svømmende ladninger opnaa litt høiere priser i begyndelsen av næste uke. Paa auktionsmarkedene St. Pauli og Altona solgtes ca. 500 kasser, som opnaadde efter markedets stilling fra 2% ned til 7 pf. pundet. Der var ogsaa rikelige tilførsler av engelsk og skotsk ~ild og fra Sverige ankom 50 kasser. Prisene for engelsk og skotsk sild var fra 0 til 20 pf. pundet efter kvalitet og for svensk sild 5 til 7 pf. pundet. Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 2./2: gaar, idag fire baater iset sild, dagspris 24 pf. pundet (3642 ore pr. ). Wesermunde: Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 30/: uken fra 22 til 28 ds. ankom til vvesermtinde fiskemarked 34 trawlere med kun l pund fersk fisk. Tilførslene var betydelig mindre end i den foregaaende uke. Fra østersjøen ankom 8 trawlere med pund, gjennemsnitlig ca pund, fra sland 0 med pund, gjennemsnitlig ca pund, fra Nordsjøen 3 med pund, gjennemsnitlig ca pund og 3 fra Nordkap med pund, gjennemsnitlig ca pund. Med fersk norsk sild ankom 7 baater med ca. l pund. Paa grund av rikelige tilbud og tilførsler av fersk sild tok efterspørselen efter fersk fisk av og derfor var auktionsprisene, tiltrods for de knappe tilførsler, gjennemgaaende lavere. Auktionsprisene var: Hyse» l.. Torsk..» l.. Sei.. ".. Rødspætter.... Pigvar Kveite.. M pr. pund» ~ » » » ».32.33» Hummer. Hamburg: Fiskeriagenten beretter 30/: Med ruteskibene ankom fra Norge 26 kasser levende hummer. Underhaandssalgsprisen var uforandret M. 8 pr. pund fortoldet, men forretningell var meget flau. Paa Altona fiskemarked solgtes ved auktioll 350 pund levende hummer, ogsaa fra Norge, som opnaadde fra M..t.o:> til M pr. pund fortoldet. Varen var temmelig smaafaldende. Mark er idag kr..55. Tran. ~{am burg: Fiskeriagenten beretter 30/: Fra Norge ankom 2653 fate, derav 240 fate hærdet tran og 56 tdr. Fra England og Skotland 247 fate og fra Danmark 2:56 fate og 3 tdr. Forretningen var meget ro'ug, men noteringene er (g'os :.;istenes salgspriser) litt høiere. dag noteres: Dampmedicintran Lys sæltran.. " Lys levertran.. " Brunblank levertran.. Brun levertran Linolje el' meget fast og notere~ G2 pr. 00 Rogn. M. HO82 pr. 00»2430 ~»» 922» 4Hj» 0608» for loko vare (;ulden Nor d Sp a ni en: Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 28/: Godt sardinfiske langs hele Nordkysten. Livlig efterspørsel rogn. Prisene sterkt steget paa grund av smaa beholdninger. Sidste rognpriser ngen nye rogntilførsler. Beholdninger Bilbao 7800 tønder. Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 28/: Som meddelt i Generalkonsulatets rapport av 22 ds. hadde et ganske godt sardinfiske efter en længere pause igjen sat ind paa Guipuzcoakysten, og i de sidste 8 dage har dette gode sardinfiske jevnt fortsat langs hele Nordkysten. Efterspørselen efter rogn har derfor været stigende og da rognbeholdningene langs hele kysten er meget smaa, har sa'lgern8 jeynt kunnet sætte rognprisene op, saaledes at disse nu allerede er kommet op i ca. 200 ptas. pr. tønde»extra Superior. levert fra lager Bilbao. Hvorvidt disse hø~e priser vil kunne opretholdes, avhængerjo i første l'ække av sardinfiskets videre forløp. Kjøperne tinder i et hvert fald prisene usedvanlig høie eg rognomsætningen er derfor heller ikke saa livlig, som man kunde vente, da kjøperne paa grund av de høie priser kun dækker sit øieblikkelige behov. Beholdningene ~v rogn anslaaes i øieblikket at utgjøre C tønder her i Bilbao og i Santander og Pasages skal beholdningene likeledes være meget smaa. Hvor store disse i øieblikket er, kan dog ikke siges, da meldingene herom er temmelig motstridende. Salt sild. Konigsberg: Konsulatet, Konigsberg, beretter 24/: Norsk sild blir tilbudt i større mængder, men her kan intet bli kjøpt da her ingen efterspørsel er. Av Yarmouthsild er nogen partier fra gamle salg blit avskibet til Polen og Lithauen. Nye :salg har bare i mindre mængder fundet sted til provinsen.

11 4 februar 925 F S K E T S GAN O 5 Transporten av fiskevarer. DET BERGENSKE. DAMPSKBSSELSKAB lb. D. s. BERGEN Kontortid 9.30 og 4.30~7, lørdag 92 Tel ef on (c e n t r a a p p a ra t ~ 6 i n j er) nr. 5 O 2 O Telefonvakt 8 fm ~0 em. (søndage 9 fm.lo em.) Telegramadresse: Bergenske forlang Dem tilsendt selskapets rulehefte nr.. Det indeholder detaljerte oplysninger om alle selskapets inden og utenlandske ruter. r c. A. GUNDE~SEN Als BE~GEN Besørger ekspedition lf omisning av fisk fragter noieres og Gjennemgangs.. konrulssemenlerr tegnes ill aue exporthavne NORGE MEXCO GULF LNJEN Wilh. Wilhelmsen, Oslo & Ørsnæs pl'. Tønsberg Regelmæssige, maanedlige seilinger fra øst & VestNorge til Boston, Baltimore, Philadelphia & Newport News, Havana (Cuba), Vera Cruz (Mexico), New Orleans, Galveston & Houston OLE Q. OLSEN, BE~GEN Telegr. ~Oro«. Telef Sped.avd Representerer: Ellerman's Wilson Line, Ltd, Hull. Det Forenede Dampskibsselskab <jøbenhavn. DampfschiffahrtsGesellschaft" Neptun", Bremen. Chr: S?lvesen & Co., Leith.. Furness, Withy & Co. Ltd.. Liverpool. Bibby Line, Liverpool, Ozean Lime, Hamburg. United FlUit Company, New York. Det Nordenf'jel dske Dampski bsselskap vi Aktieselskapet Thv. Halvorsen Bergen Telefon egen central 5040 Telegr.adr. "Nordenfjeldske" Antwerpenruten er nu ukentlig fra Bergen direkte via Stavanger, og fra Trondhjem og mellemsteder 4daglig. Den uke hvor der ikke er baat nordenfra sendes lasten til Bergen for omlastning. B. D. S. S.S.»Kong Magnus«laster i Trondhjem 5/2 og Bergen 9/2 for Hamburg. Vanlige mellemsteder anløpes. N. F. D. S. Til Brasilien d.s.»uruguay«, Hugo Stinnes Linjen fra Hamburg 2 febr., fra Bergen 6 febr. C. A. Gundersen A/S. Til Siettin og Liibecli:, 0stersjølinjen, d.s.»tungenes«, S. D. S., fra Bergen febr. C. A. Gundersen AlS. Til Columbia og Venezuela, d.s.»evato«, Gørrissen Line, fra Oslo 7 febr. C. A. Gundersen AlS. Til N ewyork, Red Star Line, d.s.»zeeland «, fra Antwerpen 8 febr., fra Bergen 2 febr. C. A. Gundersen AlS. S.s.»Yarra«laster Aalesund og Kristiansund ultimo februar for Havana, New Orleans og Galveston. Wilh. Wilhelmsen. S.s.»Mexieano«laster Haugesund og Stavanger ca. 25 febr. for Boston, Philadelphia, Norfolk og Baltimore. WHh. Wilhelmsen. Prisene for Yarmouth uforandret, Matties gjennemsnitssaltet 57/, Matfulls 6/, 2. trade Matties 60/, Matfulls 62/,. trade Matties 62/, Matfulls 64/. Danzig: Konsulatet, Danzig, beretter 26/: uken 9 til 25 ds. var <ler ingen tilførsel av sild fr~ utlandet. Prisene er uforandret fra forrige beretning. Hamburg: Fiskeriagenten beretter 30!: Uketilførslene androg til G008 td'. Derav 203 tdr. ra Norge, 904 tdr. fra Skotland, 82 tdr. fra England, 47 tdr. fra Holland og 33 tdr. fra Belgien. Forretningen i norsk sild var uforandret flau. 924 sloog vaarsild tilbydes til M. 45 pr. td. for 4500 og 5600 slosild og M. 45 pr. td. for 4~500 og 5600 vaarsild, hvilke priser tildels ogsaa er blit betalt. For 6700 vaarsild forlanges ly. 89 pr. td. Skjæresild uten forretning. dag blev den første nye slosild besigtiget nemlig 50 tdr. fra Kristiansund. Varen ankom i fiskepakning og der blev forlangt kr. 35 pr. td. strampakket. Kvaliteten var blandet og størrelsen kom paa 520 stkr. strampakket. Ved besigti gelsen idag blev intet solgt. 3tettin: Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 29/: Prisene for Yarmouthsild og norsk sild bevæger sig nedo'ver. Fra Yarmouth kommer s.tadig nye ladninger og formodentlig kan flere ventes. Konigsberg i/pr. vil gjerne sælge hertil og Danzig gjør ogsaa anstrengelser for at faa salg istand, iahald kan man vanskelig opgi priser, da disse forandrer sig næsten daglig. For 9'24 slo og vaarsild 4500 og 5600 er' betalt kr. 24 og for 6700 kr. 26 pr. td., men man kan kjøpe billigere, saasnart det handler sig om større poster. Ny slosild er solgt hertil, februar avladning, til kr. 28):!29 og den første nye vare ventes bertil i næste uke, denne er kjøpt til kr. 39 eif. For Yarmouth fujls noteres 62/68/, matfulls 54/55/ og matties 45/47/, n~en der er liten Cl.vsætning til disse priser, som er for høie. ~r9 Yarmouth ko!il mer stadig nye tilbud og man kan vel derav slutte, at de russiske kjøpere mere eller mindre ikke h~u opfyldt sine forpligtelser; en lang tid kunde man nemlig i det hele tat ingen offerter faa fra Yarmouth. Klipfiskbeholdningene pr. lit 925. Efter de indkomne opgaver fra landets overvrakere utgjorde beholdningene av klipfisk pr. januar

12 52 F S K E T S o ANG 4 februar 925 ~~ Hermetikfabrikernes Fællesindkjøp Th's. Angels gt. 5, Trondhjem Telefoner: Kontor 3479, Privat 3855 Telegr.adr.: "Hermetiksild" Kjøper fersk sild og fisk WEFRNG &: SCH.lETLEN A.s.. TRONDHJEM Bedste Darnpskibskul Telegr.adr.: >K U L~ Telefon Telegr.adr:»Fisksolem«Bli SOLEM Tro n dhjem Telefon: 2460, 2459 Eksport av alle sorter fersk og saltet fisk v. Staw & Co's Saltimport Trondhjem. Direkte import av alle sorter salt for: FisKeribedriften, meierier & husholdningsbruk etc. E. ANDERSSKOG TRONDH..EM Telegr.adr.: "Fiskeksport" Telefon 2606, 4644 Eableret 902 EKSPORT AV SLD OG FSK AlS ROSTAG t GRØNNlG Trondhjem Telegr.adr.:»Fisk«ALBERT BLYTT Als Finnegaardsgate 6 Bergen Omsætter i fast regning og mottar til forhandling: Tørfisk, saltfisk, tran, rogn eic. Tel eg ra/ adr.: " A l b l ytt (( Als SMØRFABRKEN VKNG Bergen Forlang vare margarinmerker: Viking nr., Export, Aksla Telegr.adr.: "Vikingsfabriker" Telefon 772 Fiskeridirektørens aarsberelning vedk. Norges Fiskerier ~24 ste hefte er utkommet NDKJØP OG EKSPORT AV FERSK OG SALTET FSK OG SLD MARTN JOHANSSEN AeS. TRONDHJEM Etableret 906 Telegr.adr.: >Martin«R'kstelefon {K~n.0r 83 f 3069 Pnvat 659 EKSPORT AV SLD OG FSK EDW. WOlDSETH AlS Trondhjem Tele/on: 953,896 Telegr.adr,: Eksportwoldsetlz NGVALD OLSEN Trondhjem Eksport av sild, tørfisk,~ tran og rogn SLD & FSKEKSPORT l kommissi on hos C amm erm ey er & C O., O s l o fiskere!. Abonner paa oplysningsbladet for fiskeriene! "Fiskets Gang" koster kun kr. 6. pr. aar.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 7 aarg... -. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Fisket.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. post

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

februar 1921 Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

februar 1921 Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige februar 92 sidf"r

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6750 fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskrlbdrift fra fiskridirktørn.. Onsdag 7 mars 923 Nr 0 hl, til hermetik 2500 hl. og til hjemmeforbruk 64 000 hl. Desuten er der norsk fiskrir Uken 23 februar3 mars.

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 a largo ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle -- ANNONCEPRS: ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n Ukntng mddllsr for norsk fjskribdrift fra tiskriairkt0rn :2 aargang nsdag 9februall' '92 Nr. 6 nrsl( fiskrlr. Uken 30 januar-5 februar. Sto r s i l d fis k e t faldt meget godt i uken. Nat til mandag blev

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

fra tjsk~ridjr~kt0r~n

fra tjsk~ridjr~kt0r~n Ukntig mddsr for norsk fiskribdrft fra tjskridjrkt0rn 3 aargang Onsdag februar 922 nqrsk fiskrir. Uken 2228 januar. Sto r s i d fis k e t fadt i sid ste uke meget ujevnt og var smaat i hee første havde

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

fiskets Gang Fisket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 5 august 1925

fiskets Gang Fisket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 5 august 1925 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 5

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 8 mars 94 forbrukt hjemme og til Kristiansund., Norske' fiskerier 0 incbntgtes.333. maal, solgt til agn. Uken 84 mars.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Ukntliø mddlsr for norsk rjskribdrift fra fiskridirktørn 13 aarganø Onsdag. 29 mars 1922 Nr. 13 n"rsk fisi(rir. Uken 19-25 mars. S kre i fis k e ri e r n e faldt gjennemgaaende smaat i alle distrikter

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

fra risk~ridlr~ktørtn

fra risk~ridlr~ktørtn 3 aargang Ukntllg m"dlsr for norsk tlskrlbdrjft fra riskridlrktørtn Onsdag 22 mars 922 Nr. 2 norsk fiskrlr. Uken 2-8 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt i sidste uke saa der i Søndre distrikt

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 31 desember 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 31 desember 1924 fiskeutbytte fskets Gang Efterretnngsblad for norsk fskerbedrft, utgt av fskerdrektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fsker drektørens kontor. Bergen Onsdag 3 desember 924

Læs mere

Bergen Onsdag 1 oktober Fisket. Oversigt - utarbeidet efter Uke n sep t e m b e f.

Bergen Onsdag 1 oktober Fisket. Oversigt - utarbeidet efter Uke n sep t e m b e f. QO 85 hl., hvorav saltet 45 595 hl. mot ifjor 25 377 hl, hvorav saltet 7 882 hl. Sør- Trøndelag er der litt notfiske enkelte steder, saaledes blev der i sid-ste uke sm 2 not-stæng i Hitra. Herav biev optat

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt ~~ Pi k t Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 7 a.c 'lrg.

Læs mere

fra fjsk~rldir~kt0ren

fra fjsk~rldir~kt0ren UkntUg mddlsr for norsk fjskrlbedrift fra fjskrldirkt0ren 2 aargang nsdag 2 mars 92 norsl( fisitrir. Uken 20-26 februar. 99 var det samlede -parti 754255 maal, i 98 674060 og i 97 835 85 maal til samme

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fiskets Gang fisket Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 19

fiskets Gang fisket Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 19 fskets Gang Efterretnngsblad for norsk fsker bedrft, utgt av Fskerdrektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste sde kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrge 7 aarg. postanstalter

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mdalsr for norsk tiskrjbdrift fra fiskridirktørn nsdag 28 januar 920 Nr...ti norsl( fisltrlr. Uken 8-24 januar. STRSLDFSKET var i sidste uke i stor utstrækning hindret av uveir, men enkelte dage

Læs mere

fi kets Gang Fisket. EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen 18 aarg. Nr. 12

fi kets Gang Fisket. EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen 18 aarg. Nr. 12 fi kets Gang EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 18 aarg. ABONNEMENT kr..00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 23

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen fis ets Gang 8 aarg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren., ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige.

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Ukntlig ddlsr for norsk fiskribarift fra tiskridirktørn 3 aargang nsdag 5 ars 922 Nr.. norsk fiskrir. Medregnet Sogn og Fjordane stil ifjor, en er betydelig større end i de ler vaarsildfisket sig iaar

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aartegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare,

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 30 oktober 1912 Nr. 44 Norske fiskerier. Uken 20-26 oktober. eler endnu sterk østenvind. Først 1ør- fisket i distriktet

Læs mere

fra fiskeritlirektoren

fra fiskeritlirektoren I Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeritlirektoren 3 aargang nsdag 24 pril 92 Nr. 7 l, 33 til 47 liter d'amptran av l hl I deles, men fangsterne er der ringere. Norske fiskerier.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bed rift, utgit av fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bed rift, utgit av fiskeridirektøren. ~----------- ~~~~~~~~~~~~----------------------------------~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bed rift, utgit av fiskeridirektøren. 16 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar teg-nes

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

SILDEFIS KET paa vestkysten

SILDEFIS KET paa vestkysten 9.aargang Uktntlig~ m~dd~~ls~rfor norsk Jisk~rib~drift fra tisk~rldir~kt0r~n nsdag 27 ~ebruar 98 Nr. 9 norsk~ fisk~rj~r. Uken 723 februar. SLDEFS KET paa vestkysten var i uken meget hindret av uveir, saa

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere