Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Furesø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Furesø"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Furesø

2 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning 3 Kapitel 2. Mål og strategier Beskæftigelsesministerens mål for De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer i Mål og strategi for den bogerrettede og virksomhedsrettede indsats Mål og strategi for at inddrage andre aktører i beskæftigelsesindsatsen Budget for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret 11 Tillæg 1. Samlet oversigt over jobcentrets mål i beskæftigelsesplan Tillæg 2. LBR s plan for særlige virksomhedsrettede initiativer 14 Kapitel 3. Tidsfrister for beskæftigelsesplan Kapitel 4. Supplerende materiale 16 2

3 Kapitel 1 - Indledning Denne beskæftigelsesplan beskriver beskæftigelsesindsatsen for 2011 i Jobcenter Furesø. Planen sammenkæder de beskæftigelsespolitiske udfordringer med jobcentrets mål og strategier. Beskæftigelsesplanen indeholder en beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer, som jobcentret ser for det kommende år på baggrund af Beskæftigelsesministerens udmeldte mål for 2011 og de udfordringer, som Jobcenter Furesø særligt står overfor. Talmaterialet, der er anvendt i Jobcenter Furesøs beskæftigelsesplan for 2011, er hentet fra Jobindsats.dk svarende til den kilde, der anvendes i udarbejdelsen af Resultatrevision, hvor der følges op på målene fra beskæftigelsesplanen. Beskæftigelsesplanen for 2011 følger en fælles fastsat standard. Opbygningen tager afsæt i Beskæftigelsesministerens overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen, hvor Jobcenter Furesø fastsætter måltal for ministermålene. 3

4 Særlige lokale mål Jobcenter Furesø har fastsat særlige lokale mål på baggrund af lokale udfordringer i beskæftigelsesindsatsen. Beskrivelsen af disse følger modellen for beskrivelsen af ministermålene. Administrativ / udmøntende plan I 2010 implementeres en ny matchmodel, som omfatter alle ydelsesmodtagere i kommunen, der kan tilbydes en beskæftigelsesindsats dvs. ekskl. personer i fleksjob og på førtidspension. Derudover er Arbejdsmarkedsstyrelsen i gang med at udvikle en indikatormodel, som fremadrettet skal indgå i den løbende opfølgning på jobcentrenes indsats og resultater. Formålet med indikatormodellen er se på sammenhængen mellem indsats og resultater, og modellen vil være bygget op efter den nye matchmodel. Med henblik på at kommunen kan benytte disse nye tiltag i indsatsen i 2011 udarbejder Jobcenter Furesø i efteråret 2010 en administrativ / udmøntende plan, som på et mere operationelt niveau beskriver den konkrete indsats for de forskellige målgrupper, herunder de tre nye matchgrupper.

5 Kapitel 2 - Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplanen skal ifølge bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, 12, som minimum indeholde 1 : 1) Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2) En beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer 3) Strategi og mål for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats 4) Strategi og mål for at inddrage andre aktører 5) Budget for beskæftigelsesindsatsen 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2011 Beskæftigelsesministeren har udmeldt følgende beskæftigelsespolitiske mål for 2011: 1. Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. 2. Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt. 3. Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. 4. Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. 1 Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 735 af 03/07/2009 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsespolitik. 5

6 Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) skal begrænses til 363 personer (personer i ledighed og aktivering) i december 2011, svarende til en stigning på 0,8 pct. fra december 2009 til december Antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til personer (fuldtidspersoner) i december 2011, svarende til en udvikling på 0 pct. fra december 2009 til december Antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til 245 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2011, svarende til en stigning på 2,0 pct. fra december 2009 til december Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 633 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2011, svarende til en stigning på 1,9 pct. fra december 2009 til december Fastsættelsen af de konkrete måltal er sket på baggrund af jobcenterets egne vurderinger og ud fra de prognoser og andet understøttende materiale, som Beskæftigelsesregionen har udarbejdet. Vurderingen er, at Jobcenter Furesø på mål omkring arbejdskraftreserven, forsørgelsesordninger, og ikke-vestlige indvandrere forventer en stigning svarende til Østdanmark. Niveauet er fastsat, ud fra en udvikling, som på disse mål samlet set har fulgt Østdanmark. På mål omkring unge forventer jobcenteret, at på baggrund af ændringer i indsatsen og styrket samarbejde med relevante parter, vil jobcenteret kunne begrænse stigningen med 2,0 pct. svarende til 0,4 pct. mindre end Østdanmark. Arbejdskraftreserven omfatter dagpengemodtagere og jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse. Personer på permanente forsørgelsesordninger omfatter personer på ledighedsydelse, i fleksjob og på førtidspension. Unge under 30 år omfatter alle forsørgelsesydelser, dvs. dagpengemodtagere, kontant- og starthjælpsmodtagere, introduktionsydelsesmodtagere, ledighedsydelsesmodtagere, sygedagpengemodtagere, førtidspensionister, personer i revalidering/forrevalidering og personer i fleksjob. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere omfatter alle på forsørgelsesydelser, dvs. dagpengemodtagere, kontantog starthjælpsmodtagere, introduktionsydelsesmodtagere, ledighedsydelsesmodtagere, sygedagpengemodtagere, førtidspensionister, personer i revalidering/forrevalidering og personer i fleksjob De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Furesø Kommune Den generelle udvikling på arbejdsmarkedet er karakteriseret ved en stigende ledighed, som forventes at fortsætte i 2010 og Det forventes dog, at stigningen i 2011 vil være mere moderat end stigningen i indeværende år. Udviklingen i den generelle ledighed påvirker de enkelte forsørgelsestyper forskelligt. Tendensen er, at personer tættest arbejdsmarkedet er mere påvirket af konjunkturerne end personer længere væk fra arbejdsmarkedet. Udfordringen for jobcentrene er at begrænse antallet af personer på de enkelte områder. 6

7 Furesø Kommune er karakteriseret ved, at være mindre ramt af den økonomiske krise, end det er tilfældet for både klyngen og Østdanmark generelt. Andelen af borgere på overførselsindkomster er lavere i Furesø Kommune sammenlignet med både gennemsnittet for klyngen og Østdanmark. Jobcentret har formået at begrænse stigningen i arbejdskraftreserven og unge-ledigheden, ligesom jobcentret har reduceret både andelen af sygefraværsforløb over 26 uger og ydelsesmodtagere med over 1 års ledighed. Jobcenteret vil derfor løbende justere målene i 2011, såfremt udviklingen viser sig at være gunstig for Furesø Kommune. Ifølge Resultatrevision 2010 står Furesø kommune foran en række udfordringer: Udfordringer ift. mål 1 - begrænsning af arbejdskraftreserven Forventningen fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland er en stigning på maksimalt 0,8 pct. fra december 2009 til december Pr. juni 2010 udgør arbejdskraftreserven personer, som fordeler sig på A-dagpengemodtagere med 215 personer og kontant- og starthjælpsmodtagere med 169 personer. På baggrund af tallene for juni 2010 samt en forventet stigning vil kommunen opfylde regionens mål, hvis arbejdskraftreserven begrænses til 363 personer i december Altså skal der ske en reduktion på 21 personer. Arbejdskraftreserven i Furesø Kommune udgør en relativ lav andel i sammenligning med Østdanmark, og stigningen har også været mindre end i Østdanmark. Jobcenteret forventer dog ikke en lavere stigning end Beskæftigelsesregionens forventninger. A-dagpenge 3 I Furesø Kommune er der sket en stor stigning i antallet af A-dagpengemodtagere fra 1. kvartal 2009 til 1. kvartal Antal fuldtidspersoner er steget fra 308 til 551, hvilket svarer til 78,8 %. Den største stigning ligger blandt de unge under 30 år, hvorfor det specielt er denne målgruppe, der skal sættes ind overfor. Kontant- og starthjælp 4 Andelen af kontant- og starthjælpsmodtagere er relativ beskeden og ligger for de arbejdsmarkedsparate på 1,1 % af befolkningen og de ikke-arbejdsmarkedsparate ligger på 1,2 % af befolkningen. Udviklingen i Furesø Kommune har ligget stabilt for de arbejdsmarkedsparate, da denne gruppe har oplevet en stigning på 2 % fra februar 2009 til februar Værre ser det ud for de ikkearbejdsmarkedsparate, da denne gruppe har oplevet en stigning på 22 % i samme periode. Den største stigning for de ikke-arbejdsmarkedsparate er sket for de unge under 30 år med 65 %. For at begrænse arbejdskraftreserven er det afgørende, at der sættes ind overfor de unge under 30 år, og dette gælder både for A-dagpengemodtagerne samt for de ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere. Udfordringer ift. mål 2 - begrænsning af personer på permanente forsørgelsesordninger Forventningen fra Jobcenter Furesø er, at andelen af personer på permanente forsørgelsesordninger vil ligge stabilt på niveauet for december 2009, hvilket udgjorde personer. Pr. juni 2010 udgør 2 Kilde: Resultatoversigt - Furesø 3 Kilde: A-dagpengerapport 4 Kilde: Kontant- og starthjælp rapport 5 Kilde: Resultatoversigt - Furesø 7

8 andelen personer, hvorfor det vurderes, at kommunen kan nå målet for 2011, såfremt der sker en reduktion på 14 personer. Udfordringen bliver at fastholde den positive tendens i Furesø Kommune. Jobcenteret har de sidste to år stort set tilkendt samme antal førtidspensioner og forventer samme tendens i Udfordringer ift. mål 3 - begrænsning af unge under 30 år på offentlig forsørgelse Forventningen for Jobcenter Furesø er en stigning på maksimalt 2,0 % i forhold til december 2009 tal, der udgør personer. Ved udgangen af december 2011 skal der ifølge målsætningen maksimalt være 245 personer på offentlige forsørgelse. Pr. juni 2010 er dette mål overskredet idet andelen udgør 292 unge på offentlig forsørgelse, hvorfor denne andel skal reduceres med 47 personer før målsætningen er opfyldt. Der har været en tendens til stigende ledighed blandt de unge under 30 år i Furesø Kommune. Stigningen har været lavere samlet set - end stigningen i sammenlignelige kommuner, men hvis målet for Furesø Kommune skal nås, skal der ydes en særlig indsats for at stoppe den negative udvikling. Den største stigning er sket for dagpengemodtagerne samt de ikke-arbejdsmarkedsparate kontantog starthjælpsmodtagere. De arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere har været ramt i begrænset omfang. Stigningen i ledigheden er sket for gruppen af unge med dansk og vestlig oprindelse. Selvom det umiddelbart ser vanskeligt ud at nå målene vurderer jobcenteret, at indsatsen i 2010 vil give udslag og mindske stigningen af unge ledige. For at nå kommunens mål for 2011 kræver det en indsats over for to typer målgrupper: Dagpengemodtagere med dansk og vestlig baggrund Ikke-arbejdsmarkedsparate på kontant- og starthjælp med dansk og vestlig baggrund Udfordringer ift. mål 4 - begrænsning af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Forventningen fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland er en stigning på maksimalt 1,9 % i forhold til december 2009 tal, der udgør personer. Det vil sige, at antallet af personer med ikke-vestlig baggrund samt efterkommere heraf maksimalt vil udgøre 633 personer pr. december Med udgangspunkt i juni 2010 og med en forventet stigning frem til december 2010 opfylder kommunen målene i Nedenstående følger jobcenterets lokale mål, hvor det vurderes at Furesø Kommune har særlige udfordringer. Særlige lokale mål - sygedagpengeforløb over 26 uger Der er overordnet set sket et fald i antallet af personer på sygedagpenge fra perioden januar-marts 2009 til januar-marts Til gengæld er varigheden og antallet af personer med risiko for eller allerede konstateret længerevarende sygeforløb stigende. Sygedagpengeforløb i Furesø over 26 uger var pr. februar 2010 steget med 18,8 % siden samme måned året før. Målet for 2011 er at reducere længerevarende sygedagpengesager med 10 %. 6 Kilde: Resultatoversigt - Furesø 7 Kilde: Samlet rapport over alle ydelser 8

9 Særlige lokale mål andelen af aktiverede ledige øges Jobcentret står overfor en særlig udfordring i forhold til at øge andelen af aktiverede ledige. Jobcenteret er nødsaget til at arbejde intenst med at øge aktiveringen af alle målgrupper. Det har store økonomiske konsekvenser, såfremt Furesø ikke opnår en større andel. Andelen af aktiverede ledige forventes at kunne udgøre 30 % i Særlige lokale mål rettidigheden opfyldes i alle målgrupper I 2009 havde jobcenteret særlige udfordringer i forhold til rettidigheden i indsatsen. Jobcenter Furesø vil stadig have særlig fokus på rettidigheden, således at måltal opfyldes Mål og strategi for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats I nedenstående kapitel ridses den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats op i forhold til de særlige udfordringer som Furesø Kommune står over for. Den enkelte kommune vælger selv, om den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats beskrives i samme afsnit eller i to selvstændige afsnit. Det afgørende er, at alle væsentlige fokusområder beskrives både for den borgerettede og den virksomhedsrettede indsats. Den borgerrettede indsats I den borgerrettede indsats skal det beskrives hvordan: Arbejdskraftreserven planlægges begrænset Antallet af personer på permanente forsørgelsesydelser planlægges begrænset Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse planlægges begrænset Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse planlægges begrænset Beskrivelsen skal omhandle alle dele af indsatsen, dvs. kontaktforløb (herunder intensitet), aktiveringsindsatsen (herunder redskabssammensætning), særlige projekter eller aktiviteter (herunder virksomhedscentre), samarbejde med andre aktører og forvaltninger, anvendelse af mentorer mv. Det er afgørende, at beskrivelsen tager udgangspunkt i de udfordringer, målgrupperne har lokalt, og som kommunen har beskrevet i kapitel 2.2. Samtidig skal den fokusere på kommunens strategier ift. de væsentligste områder i indsatsen. 9

10 Indsatsen for at begrænse arbejdskraftreserven (Mål 1) Jobcenteret vil fortsætte med jobklub for kontanthjælpsmodtagere. Alle ledige kontanthjælpsmodtagere begynder i jobklub senest fem dage efter henvendelsen i jobcenteret. Efter 14 dage udvides jobklubben til at være et 25 timers tilbud med både jobsøgning, undervisning, virksomhedsbesøg samt et tæt samarbejde med lokale virksomheder om besættelse af ledige stillinger. For de unge under 25 år, påbegyndes tilbud på 25 timer med det samme. Der anvendes er evalueringsværktøj, der kan dokumentere, hvor stor en andel af de ledige der kommer i ordinær beskæftigelse efter den indledende aktivering. Lykkes det ikke med job i de første 8 uger skal der efterfølgende iværksættes løntilskud eller praktikplads. For gruppen af A-dagpengemodtagere vil der fortsat blive tale om anvendelse af anden aktør med hurtig i gang forløb. Der arbejdes i 2011 med en øget styring og nærmere vurdering af tilbudsviften. Der vil være fokus på den virksomhedsrettede indsats. Indsatsen for at begrænse antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (Mål 2) Tilgangen af personer til permanente offentlige forsørgelsesordninger her defineret som personer på ledighedsydelse, i fleksjob og på førtidspension - kan komme fra alle ikke-jobklare ydelsesgrupper. Indsatsbeskrivelsen ift. disse grupper skal derfor fokusere på, hvordan kommunen planlægger at begrænse tilgangen af personer til permanente forsørgelsesydelser. Udnyttelse af restarbejdsevne for førtidspensionister Indsatsen for at førtidspensionister får mulighed for at udnytte deres restarbejdsevne skal øges. Dette sker ved at Jobcentret i samarbejde med bevilgende pensionsmyndighed samt Borgerservice sikrer, at der ydes råd og vejledning omkring mulighederne for job med løntilskud, svarende til de tidligere skånejob. Jobcentret skal bistå med at finde job med løntilskud. Er denne mulighed ikke tilstede skal muligheden for beskyttet beskæftigelse afdækkes og benyttes jf. service Loven. En førtidspensionist kan have en rest-arbejdsevne op til 12 timer pr uge og stadig bevare retten til førtidspension. Fleksjobudvalg Tilkendelse af fleksjob sker i Jobcenterets fleksjobudvalg bestående af leder og medarbejdere fra flere teams i Jobcenteret. Når en borger godkendes til fleksjob er fokus hurtig aktivitet. Ved flexjob i en privat eller offentlig virksomhed, fysisk træning eller jobklub afhængig af den enkeltes muligheder.. Beskæftigelsesprojekter Der forventes opstart af et beskæftigelsesprojekt i samarbejde med en frivillig organisation. Projektets overordnede formål er, at undgå permanent forsørgelse for ikke-arbejdsmarkedsparate borgere, som ikke umiddelbart er klar til aktivitet i et virksomhedscenter. Igangværende beskæftigelsesprojekt på Sprogcenter Furesø er for borgere, som ikke længere er omfattet af tilbud om danskundervisning, men som har behov for at vedligeholde det danske sprog i sammenhæng med andre beskæftigelsesrettede tiltag. for at undgå permanent forsørgelse. Projektet fortsætter i Indsatsen for at begrænse antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse (Mål 3) Ungeindsatsen i Furesø Kommune er et særligt prioriteret indsatsområde med høj politisk prioritet. Der etableres et tværfagligt samarbejde mellem kommunens forvaltninger om job og beskæftigelse til alle unge. Der satses på et styrket samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning UU 10

11 Sjælsø ligesom opmærksomheden vil være rettet mod samarbejdet med de lokale erhvervsskoler og virksomhederne. Opmærksomheden er særligt rettet mod det store frafald fra erhvervsskolerne... De planlagte aktiviteter er bl.a. følgende: Jobklub og afklarende tilbud for unge under 30 år hver uge Særlig indgang for udsatte unge. Disse unge fravælger de sædvanlige procedurer i visitationen. Samarbejde med kollegaer i kommunen betyder, at de unge følges til samtale i JobFuresø, som har medarbejdere, der tager sig af disse. De sluses ind i jobklubben i eget tempo. Det forventes at samarbejdet styrkes omkring de udsatte unge. Oprettelse af erhvervshold, fritidsjob for unge mellem år, hvor det ikke er lykkes at komme i gang med uddannelse, og hvor der er behov for at komme i arbejde for at blive klar til uddannelse. Disse unge støttes af medarbejdere. UU-Sjælsø har aftaler med de unge i jobklubben. Indsatsen for at begrænse antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse (Mål 4) Der er indgået samarbejde med Sprogcenter Furesø omkring særlige tilbud for indvandrere generelt, som har gået til dansk i mange år, men som stadig har behov for at vedligeholde det danske sprog for at bevare muligheden for at komme tilbage i beskæftigelse. SEBI Der indgås samarbejde med SEBI (Specialfunktionen for den etniske beskæftigelsesindsats) og på baggrund heraf kortlægges og udvikles en konkret indsats overfor målgruppen. Det antages at indsatsen skal fokuseres i forhold til unge udsatte, førtidspensionister med mulig restarbejdsevne og ufaglærte mænd over 50, alle med anden etnisk baggrund end dansk. Indsatsen vil blive beskrevet medio oktober Jobkonsulent Jobcentrets øgede indsats overfor unge socialt udsatte årige får tilknyttet en fritidsjobkonsulent, der skal sikre, at målgruppen får øget deres muligheder for uddannelse og erhvervsmodning via fritidsjob, sideløbende med intensiv uddannelsesvejledning. Indsatsen skal være med til at fremme integrationen gennem oprettelse af netværk hos private virksomheder, der har interesse i at indgå samarbejde om jobaftaler for de unge. Samlet set skal denne indsats ses i en større sammenhæng med den øvrige indsats på ungeområdet og give Furesø Kommune et løft i regeringens mål om at 95 % af en ungdomsårgang skal have en uddannelse. Indsatsen er derfor både målrettet unge mennesker med dansk oprindelse og unge med ikke-vestlige indvandrere samt efterkommere heraf. Den virksomhedsrettede indsats Jobcenter Furesø vil øge antallet af virksomhedskontakter. Jobcenteret har tidligere iværksat Club 100, som nu øges til Club 200. Ved at øge antallet af virksomhedskontakter forventes, at flere praktikker og løntilskudspladser kan oprettes, således at lokale mål om flere i aktivering kan opfyldes. Ordinære stillinger videreformidles hurtigt til jobcenteret og JobFuresø, således at stillingerne så vidt muligt besættes med ledige furesøborgere. Indsatsen sker personlig fremmøde i virksomhederne, telefonisk kontakt og ved kontakt med Furesø Erhvervsforening. Som supplement til virksomhedsindsatsen gennemfører Jobcenter Furesø en kvartalsvis beskæftigelsesundersøgelse, hvor omkring 250 virksomheder bliver spurgt, om deres forventninger til beskæftigelsessituationen i indeværende kvartal samt efterfølgende. Formålet er at understøtte virk- 11

12 somhedernes behov for ordinær arbejdskraft, rådgive virksomhederne i Furesø om støtte til oprettelse af tilskudsjob og øvrige muligheder, som jobcenteret kan byde ind med. I august 2010 er de første virksomhedscentre etableret. De varetager opgaverne vedrørende ledige i matchgruppe 2. Formålet er at øge antallet af borgere, som får kontakt til arbejdslivet med henblik på en varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Virksomhedscentrene oprettes i både offentlige og private virksomheder. Jobcenter Furesø forventer at oprette 16 pladser i fire eller fem virksomhedscentre. Jobcenteret er i øjeblikket ved at indgå aftale med en frivillig organisation om at udføre opgaver for det lokale frivillige arbejde tilpasset en målgruppe langt fra arbejdsmarkedet. Projektet skal være en måde, hvorpå samspillet mellem jobcenteret og det frivillige arbejde afprøves. Der igangsættes ultimo et etårigt projekt UNG I JOB, støttet af LBR, der har til formål at igangsætte en tidlig indsats i forhold til de 15 til 17-årige. Der skal afprøves nye metoder, så som jobkarrusel og match mellem unge og virksomheder med tilbud om fritidsjob. Mangel på arbejdskraft Den koordinerende virksomhedsindsats har et godt samarbejde med lokale virksomheder omkring rekruttering. Det betyder, at kommunens borgere ofte vil kunne få udmeldingerne om ledige jobs hurtigt og ved hurtig reaktion gode chancer for job. Der indgås et samarbejde med virksomheder omkring flere løntilskudspladser. Jobcenteret har allokeret ressourcer til den virksomhedsrettede indsats i 2010, som forventes at øge antallet af pladser i Indsatsen for at begrænse sygedagpengeforløb over 26 uger Der er iværksat en række tiltag i 2010 med henblik på at vende udviklingen på sygedagpengeområdet. Først og fremmest er den tidlige indsats blevet styrket. I forhold til længerevarende sager afholdes teammøder, hvor der i sager på 40 uger tages stilling til det videre forløb. En gang om måneden afholder jobcenterchef, teamchef samt faglig koordinator møde, hvor der følges op på alle sager over 52 uger. Virkningen har vist sig i maj 2010 vist sig at give effekt på de længerevarende sager. Målet for 2010 er et fald på 6 % i antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger, hvilket svarer til, at antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger skal begrænses til 107 sygedagpengeforløb i december I maj 2010 var dette tal allerede reduceret til 102 forløb. Jobcenteret forventer at kunne reducere beløbet af længerevarende sygedagpengesager med yderligere 10 % i 2011 svarende til 92 forløb. Indsatsen for at øge andelen af aktiverede ledige I arbejdet med at øge aktiveringsgraden for alle målgrupper, ledige og sygedagpengemodtagere arbejdes der for følgende: Der arbejdes for følgende: Flere praktik- og løntilskudspladser Fælles udbud med nordsjællandske jobcentre Virksomhedscentre 12

13 Projekt i samarbejde med frivillig organisation Bedre styring af rettidighed i forhold til tilbud Mere sammenhæng i kommunens beskæftigelsesrettede tilbud Det ledelsesmæssige fokus på dette mål vil på alle niveauer blive prioriteret i Indsatsen for at opfylde rettidigheden i alle målgrupper På hhv. kontant-, sygedagpenge- og ledighedsydelsesområdet er der indført ugentlig opfølgning på rettidigheden. Fagchef trækker oversigt over rettidigheden på sagsniveau, og oversigterne gennemgås med sagsbehandler/jobkonsulent. Én gang månedligt drøftes oversigterne i ledergruppen med deltagelse af direktøren for området. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget orienteres månedligt via Arbejdsmarkedsstyrelsens resultatoversigt om rettidigheden i sagsadministartionen. Én gang årligt udarbejdes en handlingsplan for overholdelse af rettidigheden, der forelægges Beskæftigelsesog Integrationsudvalget på årets 1. møde. Såfremt der i løbet af året sker afvigelser i forhold til handlingsplanen, orienteres udvalget om de initiativer, der iværksættes for at rette op på forholdene. Den komplekse lovgivning på beskæftigelsesområdet gør, at det nuværende IT-system, Opera, som styringssystem er utilstrækkeligt. Mulighederne for at få tilført et styringsværktøj, som supplement til det nuværende system undersøges. Opgaven skal sendes i udbud, hvilket vil ske 1. kvartal Mål for inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen Kommunens måltal for, hvor stor en del af beskæftigelsesindsatsen, der forventes varetaget af andre aktører, skal fremgå af beskæftigelsesplanen, jf. 12, stk. 1, nr. 5 i bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Kommunen skal derfor opstille et måltal i beskæftigelsesplanen udtrykt som den andel af alle jobcentrets ledighedsberørte, der forventes at påbegynde forløb hos andre aktører. Ved ledighedsberørte forstås i denne sammenhæng de forsikrede ledige og de ikke-forsikrede ledige. Samtidig skal forløb hos anden aktør tolkes som forløb, hvor anden aktør overtager hele indsatsen i en periode dvs. både kontakt- og aktiveringsforløb. Det gælder f.eks. det eksisterende serviceudbud, LVU-udbuddet samt Hurtigt i gang-udbuddet. Inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen i 2011 skal ses på baggrund af de seneste offentliggjorte tal for brugen af anden aktør i 2009, samt forventningerne til ledighedsudviklingen i Østdanmark for "Ifølge var der i 2009 i alt ledighedsberørte borgere i Furesø, der har modtaget dagpenge i kortere eller længere tid (bruttoledighed). Heraf har jobcentret i samme periode udlagt 256 borgere til 'Anden aktør', som skal gennemføre det individuelle kontaktforløb. Det svarer til, at 21,7 pct. af borgerne i 2009 har været myndighedsoverdraget til anden aktør. Antallet af borgere har været fordelt på følgende udbud: Akademikerudbuddet (LVU) og Serviceudbuddet (i alt 81 borgere), og Hurtig i Gang forløbet HiG - (i alt 175 borgere). 13

14 Set i relation til at ledigheden frem til ultimo 2011 forventes at stige væsentligt mindre end i 2010, 8 må det antages, at omfanget af ledighedsberørte borgere, der visiteres til andre aktører vil udvikle sig i takt hermed, altså en relativ svag stigning i antallet af borgere, der visiteres til 'Anden aktør'. På den baggrund skønnes det, at ca. 300 borgere, svarende til ca. 23 pct. forsikrede ledige, i 2011 bliver udlagt til anden aktør. Da indhold og målgrupper i forbindelse med det kommende Service- og LVU-udbud i 2011 endnu ikke er kendt, vil det på nuværende tidspunkt ikke være muligt at foretage en mere detaljerede fordeling af borgere, der visiteres til de enkelte udbudstyper, herunder også de nuværende HiGforløb." Evalueringsmodel Jobcentret har netop implementeret et elektronisk evalueringssystem, som gør det muligt for de enkelte aktiveringstilbud at dokumentere deres resultater. Systemet fungerer ved, at medarbejderne i tilbuddene indtaster oplysninger om kursisternes status og udbytte af forløbene. Dette gøres hver gang en kursist afslutter et forløb. Ligeledes udfylder kursisten et spørgeskema om udbyttet af tilbuddet. Spørgeskemaerne udfyldes elektronisk. Indtastningerne kan anvendes som et pejlemærke for resultater og tilfredshed med tilbuddet, da man løbende i systemet kan tjekke de samlede besvarelser. Støtteredskabet kan altså, hvis det anvendes rigtigt, bruges til at følge og justere indsatsen. Indtastningen i Rambøll Results er en del af den evaluering, der foretages af jobcentret. En stor del af evalueringen bygger på, at de løbende besvarelser fra kursisterne og de kursistansvarlige. Foruden besvarelserne foretages der hvert halve år effektmålinger på baggrund af DREAM-data. Dette giver mulighed for at se den langsigtede beskæftigelseseffekt af tilbuddene. Mere konkret kan man ved hjælp af de såkaldte DREAM-data se kursisternes forsørgelsesstatus 3 måneder efter endt forløb. Tilsyn Jobcentret fører tilsyn med de væsentligste aktører der benyttes i forbindelse med det individuelle kontaktforløb og aktiveringsindsatsen. Jobcentret fører kontinuerligt tilsyn med andre aktører, som skal sikre, at opgaverne løses fagligt og økonomisk forsvarligt fx: - at der udarbejdes jobplaner ved tilbud - at eksisterende jobplaner er revideret ved nyt tilbud - at jobplanen indeholder alle relevante oplysninger - at der gives klagevejledning til den ledige 8 dstadensjaelland/graphics/viden-om-arbejdsmarkedet/analyserapport202011pdf.ashx 14

15 2.5. Budget for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret Den aktive beskæftigelsesindsats Det endelige budget vedtages først d. 7. oktober Hovedkonto 5. Social- og sundhedsvæsen Budget Budget mio. mio. kr. * kr. * Ikke-forsikrede ledige m.v. Kontanthjælp (forsørgelse) Driftsudgifter (konto samt ) 45 51,5 Antal helårspersoner Enhedspris 0,08 0,12 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere (forsørgelse) Driftsudgifter (konto ) Forrevalidering indgår 23,5 16,1 her. Antal helårspersoner Enhedspris 0,118 0,065 Revalidering (forsørgelse) Driftsudgifter (konto ). 51,5 58,2 Antal helårspersoner Enhedspris 0,127 0,134 Løntilskud mv. til pers. i fleksjob og løntilskud i målgr. 2, nr. 6, jf. LAB (tidl. skånejobs) Driftsudgifter (konto ) 50,1 53,7 Antal helårspersoner Enhedspris 1,193 0,852 Sygedagpenge (forsørgelse samt aktivering og løntilskud) Driftsudgifter (konto ) 60,3 65,1 Antal helårspersoner Enhedspris 0,174 0,188 Beskæftigelsesordninger (incl. udgifter til flaskehalsindsats) Driftsudgifter (konto ) 17,9 17,2 Antal helårspersoner Enhedspris 0 0,115 Flaskehalsproblemer (konto ) Indtægter Dagpenge til forsikrede ledige Dagpenge i aktive perioder, 25 pct. kommunalt bidrag ** Driftsudgifter (konto ) 2,3 3,5 Antal helårspersoner Enhedspris 0,018 0,025 Dagpenge i passive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag ** 15

16 Driftsudgifter (konto ) 21,6 21,1 Antal helårspersoner Enhedspris 0,051 0,05 Dagpenge ved ikke-rettidig aktivering, 100 pct. kommunalt bidrag ** NY Driftsudgifter (gruppering ) 0 Antal helårspersoner 0 Enhedspris 0 Forsikrede ledige m.v. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige Driftsudgifter (konto , gruppering ) 5,8 5,5 Antal helårspersoner i vejledning og opkvalificering 0 98 Enhedspris 0 0,056 Løntilskud forsikrede ledige - offentlige og private arbejdsgivere Udgifter (konto , gruppering ) 9,1 9,1 Antal helårspersoner 0 29 Enhedspris 0 0,31 Løntilskud forsikrede ledige - kommunale arbejdsgivere Udgifter (konto , gruppering 002) 0 0 Antal helårspersoner 0 0 Enhedspris 0 0 Løntilskud ved uddannelsesaftaler (voksenlærlinge) Udgifter (konto , gruppering ) 0,4 0 Antal helårspersoner 0 0 Enhedspris 0 0 Seks-ugers selvvalgt uddannelse Udgifter (konto , gruppering 015) 2 2 Antal helårspersoner 0 0 Enhedspris 0 0 Jobrotation Udgifter (konto , gruppering ) 0 0 Antal helårspersoner 0 0 Enhedspris 0 0 Flaskehalsindsats for forsikrede ledige Udgifter (konto , gruppering 020) 0,4 0,4 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse til forsikrede ledige ** Driftsudgifter (konto , gruppering 005) 0,09 0,09 Hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige og beskæftigede Driftsudgifter (konto , gruppering 006) 0 0 Personlig assistance til handicappede Udgifter (konto , gruppering ) 1,7 1,7 Hovedkonto 6. Administration mv. Budget Budget mio. kr. * mio. kr. * Administrationsudgifter vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Udgifter (konto ) Heraf administrative udgifter til andre aktører 16

17 Udgifter (gruppering og ) 0 0 LAB: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats * Opgørelsen skal omfatte udgifter og indtægter (dranst 1), men skal være før refusion (dranst 2). Fx hvis en kommune budgetterer at afholde udgifter for 2 mio. kr. og at have indtægter for 0,1 mio. kr. på en ordning, hvor der gives 50 pct. i refusion. Da oplyses ovenfor et budget på 1,9 mio. kr. ** For dagpenge og befordringsgodtgørelse er det således alene kommunens medfinansieringsbidrag, der skal fremgå, og ikke a-kassens/statens bruttoudgift. 17

18 Tillæg nr. 1 til beskæftigelsesplanen 2011 Samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplanen for 2011 Her indsættes kommunens samlede oversigt over alle målene i beskæftigelsesplanen dvs. både ministermålene samt eventuelt lokale mål: Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) skal begrænses til 363 personer (personer i ledighed og aktivering) i december 2011, svarende til en stigning på 0,8 pct. fra december 2009 til december Antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til personer (fuldtidspersoner) i december 2011, svarende til en udvikling på 0 pct. fra december 2009 til december Antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til 245 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2011, svarende til en stigning på 2 pct. fra december 2009 til december Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 633 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2011, svarende til en stigning på 1,9 pct. fra december 2009 til december Kommunens øvrige lokale mål: Sygedagpengeforløb over 26 uger. Antallet skal mindskes med yderligere 10 % i forhold til kommunes mål i Andelen af aktive ledige skal øges til 30 % det lokale mål gælder alle målgrupper. Rettidigheden skal opfylde Beskæftigelsesregionens måltal. 18

19 Tillæg nr. 2 til beskæftigelsesplanen 2011 Det lokale beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede initiativer I beskæftigelsesplanen skal indgå det lokale beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede lokale initiativer, jf. 47, stk. 4, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LBR s plan for særlige virksomhedsrettede initiativer skal være vedlagt beskæftigelsesplanen senest ved offentliggørelsen af beskæftigelsesplanen den 31. januar Beskæftigelsesministerens udmelding af særlige indsatsområder for anvendelsen af tilskuddene til de lokale beskæftigelsesråd for 2011 vil ske på et senere tidspunkt. 19

20 Kapitel 3. Tidsfrister i forbindelse med udarbejdelse af Beskæftigelsesplanen for 2011 Beskæftigelsesplanen for 2011 skal fremsendes til det lokale beskæftigelsesråd (LBR) senest den 1. juli 2010 med henblik på, at LBR kan afgive bemærkninger til planen senest den 31. august Kommunerne skal drøfte beskæftigelsesplanen med beskæftigelsesregionen forud for den endelige vedtagelse af beskæftigelsesplanen i kommunalbestyrelsen. Beskæftigelsesplanen med LBR s og beskæftigelsesregionens bemærkninger skal behandles og vedtages på møde i kommunalbestyrelsen senest den 15. oktober Jobcentret skal senest den 31. oktober 2010 fremsende beskæftigelsesplanen til det regionale beskæftigelsesråd (RBR) med LBR s bemærkninger. Jobcentret skal offentliggøre den godkendte beskæftigelsesplan for 2011 inden udgangen af januar 2011, enten på kommunens eller jobcentrets hjemmeside. Inden offentliggørelsen skal budgettet samt det lokale beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede lokale initiativer indføjes i beskæftigelsesplanen. Tidspunkt Medio marts 2010 April/maj 2010 April-Juni 2010 Senest 1. juli 2010 Senest 31. august 2010 Senest 15. oktober 2010 Senest 31. oktober 2010 Aktivitet Ministeren har udmeldt indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen for 2011 De 4 RBR er afholder konferencer for jobcentrene/lbr om analyserapporten, Beskæftigelsesregionens/RBR s kontrakt og ministerens mål Afholdelse af møde med beskæftigelsesregionen om kommunens udkast til beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplanen skal sendes til høring i LBR LBR og Beskæftigelsesregionen skal afgive bemærkninger til beskæftigelsesplanen Godkendelse af beskæftigelsesplanen på møde i kommunalbestyrelsen Fremsendelse af beskæftigelsesplanen mv. til RBR med LBR og Beskæftigelsesregionens bemærkninger 31. januar 2011 Den endelige beskæftigelsesplan incl. budget og LBR s virksomhedsplan skal offentliggøres 20

21 Kapitel 4. Supplerende materiale mv. Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 735 af 03/07/2009 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsespolitik: Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 890 af 18/09/2009 om midler til de lokale beskæftigelsesråd efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 47: Arbejdsmarkedsstyrelsens vejledning for anvendelse af tilskud til de lokale beskæftigelsesråd: lokale_beskraad5.pdf Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2011 kan findes på: Beskæftigelsesregionernes analyserapporter og kontrakter for 2011 mv. vil kunne hentes: Beskæftigelsesregion Nordjylland: Beskæftigelsesregion Midtjylland: Beskæftigelsesregion Syddanmark: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland: 21

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter.

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter. > sfø : sst Samtlige kommuner Samtlige jobcentre Beskæftigelsesregionerne Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en

Læs mere

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 BESKÆFTIGELSESPLAN 2008 I foråret 2007 skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret udarbejde en beskæftigelsesplan for 2008.

Læs mere

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske NOTAT 24. februar 2009 Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 J.nr. 2009-0000659 2. kontor/kba Indledning Efter at ledigheden generelt har været faldende siden

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Udkast 22. juni Beskæftigelsesplan 2012

Udkast 22. juni Beskæftigelsesplan 2012 Udkast 22. juni 2011 Beskæftigelsesplan 2012 Indholdsfortegnelse 0. Resume af målene for 2012...3 1. Generel strategi i indsatsen...3 2. Beskrivelse af de beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 2.1 Nøgletal

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2009 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2009 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2009 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Resume af målene for 2012...4 Generel strategi i indsatsen...5 Nøgletal om arbejdsmarkedet i Rudersdal Kommune...6 Beskrivelse af

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011 Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011 Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Furesø

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Furesø Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Furesø Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning 3 Kapitel 2. Mål og stragtegier 5 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2011 5 2.2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Køge. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011

Beskæftigelsesplan Jobcenter Køge. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Køge Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Maj 2010 Fastlæggelse

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Furesø

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Furesø Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Furesø Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning 3 Kapitel 2. Mål og stragtegier 4 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2011 4 2.2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Helsingør. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011

Beskæftigelsesplan Jobcenter Helsingør. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Helsingør Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Maj 2010

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning Kort sammenfatning af målfastsættelsen i Beskæftigelsesplan

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning Kort sammenfatning af målfastsættelsen i Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplan 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Kort sammenfatning af målfastsættelsen i Beskæftigelsesplan 2011.... 1 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2011... 4 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Halsnæs. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011

Beskæftigelsesplan Jobcenter Halsnæs. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Halsnæs Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Maj 2010 Fastlæggelse

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Kalundborg. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011

Beskæftigelsesplan Jobcenter Kalundborg. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Kalundborg Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 april 2010

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område er der i alt opstillet tre kvantificerbare mål

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Allerød Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Allerød Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011 Allerød Kommune Bjarkesvej 2 3450 Allerød Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den 14. juni

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

ResultatRevision 2011

ResultatRevision 2011 ResultatRevision 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 1.2 Plan for udarbejdelse og behandling... 3 1.3 Ministerens mål... 4 1.3.1 Ministermål - Arbejdskraftreserven... 4 1.3.2 Ministermål personer

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 212 Jobcenter Sorø 1 Lokale udfordringer Langtidsledigheden skal bekæmpes Der har været en kraftigt stigning gennem 29 og ind i 211 Langtidsledige opgøres, som ledige der har modtaget

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 - Sorø. Sorø kommune

Beskæftigelsesplan 2014 - Sorø. Sorø kommune Sorø kommune Beskæftigelsesplan 2014 1 Indhold Indledning... 3 Opbygning af planen... 4 Ministerens fire beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål... 4 De beskæftigelsespolitiske mål for indsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

Referat fra dialogmøde mellem Jobcenter Holbæk og Beskæftigelsesregion

Referat fra dialogmøde mellem Jobcenter Holbæk og Beskæftigelsesregion Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 22. april 2010 J.nr.: Referat fra dialogmøde mellem Jobcenter Holbæk og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 13. april 2010 Deltagere fra Jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 0. Resumé (tillæg 1)... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2014... 4 3. Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012 OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforholdene i Skanderborg Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 4. udgave 1. september 2010 Indledning Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan Jobcenteret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4 Kvartalsrapport November 27 Version 4 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND 3. kvartal 2008 december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere