VC VL 003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VC960-6000-101-VL 003"

Transkript

1 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov NBM 001 Første version 8. dec JAP 002 Multikalibrering fra software ver okt JAP 003 Ny køleribbe fra serie nr. 02J-01300

2 Indhold 1 Tekniske data Funktionsbeskrivelse CE-Overensstemmelse Tekniske Data: Sikkerhedsanvisninger Idriftsættelse Betjening Tastaturet ON/OFF tast Pil op/pil ned taster Tast Menu struktur ESR2X Hovedmenu Menupunkt hastighed Menupunkt måleværdier Menupunkt Service Indstillings Menu Kalibrerings nr Menupunkt Indgang (Kun relevant I forbindelse med options print) Menupunkter: Start delay: Indgang og Stop delay: Indgang. (Kun relevant i forbindelse med options print) Menupunkt Sensor Menupunkter: Start delay: Sensor og Stop delay: Sensor Menupunkter: Start Rampe og Stop rampe Menupunkt: Niveau alarm Menupunkt: Alarm delay Menupunkt: Display lys Menupunkt: Display sprog Menupunkt: Ændre password Menupunkt: Retur Kalibrerings Menu Menupunkt: Auto Kalibrering Menupunkt: 100% Hastighed Menupunkt: 10% Hastighed Menupunkt: Stabilitet Multikalibrering Menupunkt: Frekvens styring Menupunkt: Ændre password Menupunkt: Retur Alarmer og andre meldinger Alarm forklaring Kortslutnings kreds aktiv NV memory fejl DAC offset fejl Offset fejl spændingsmåling Offset fejl strømmåling Offset fejl PWM modulation DC servo kreds virker ikke Resonans frekvens ikke fundet Resonans max. ikke fundet Overmodulations begrænsning Peak strøm begrænsning RMS strøm begrænsning Vibrator afbrudt Temperatur Fejl Temperatur høj Frekvens fejl Vibration hæmmet C:\Documents and Settings\Rimbøl\Dokumenter\RNA\ESR25_Betjeningsvejledning_003.doc Side 2 af 32

3 Max. spænding Tilslutning til Forberedelser til idriftsættelse Første ibrugtagning Afstemning af føder og styring Ekstern sensorindgang Optionelt tilslutningsprint Sensortilslutning Målskitse Tilslutningsskema Figurer Figur 1 Tasteoversigt... 8 Figur 2 Hovedmenu Figur 3 Indstillingsmenu Figur 4 Kalibrerings menu Figur 5 Sensor tilslutning Figur 6 Målskitse Figur 7 Tilslutningsskema Tabeller Tabel 1 Tekniske data... 5 Tabel 2 Alarmoversigt Tabel 5 RNA cirkulærføder drifts parametre Tabel 7 Tilslutningskabler Tabel 8 Retningsværdier for indstillingen af strømbegrænsningen ved RNA cirkulærfødere Tabel 9 Retningsværdier for indstillingen af strømbegrænsningen ved RNA lineærfødere C:\Documents and Settings\Rimbøl\Dokumenter\RNA\ESR25_Betjeningsvejledning_003.doc Side 3 af 32

4 1 Tekniske data 1.1 Funktionsbeskrivelse Styringer i typerækken ESR2X er mikroprocessorstyrede apparater udviklet til at drive elektromekaniske svingsystemer. Apparatet genererer en udgangsspænding, som er uafhængig af nettet, med variabel frekvens. Styringen måler vha. et patenteret system, og uden at anvende vibrationsføler, vibratorens vibrationsamplitude, og svingningens fase. Styringen kan således regulere svingningsamplituden, så en given svingning fastholdes, uanset belastning. Samtidig reguleres drivstrømmens frekvens vha. en PLL regulering, så vibratoren altid drives i sit optimale arbejdspunkt, dvs. ved resonans. Styringen tilpasser sig selv til den aktuelle vibrator gennem en automatisk kalibrerings procedure, som skal gennemføres første gang en ny vibrator tilsluttes. Dette eliminerer behovet for løbende afstemning af vibratorens fjedre, for optimal drift, samt gør det muligt at drive den samme vibrator fra net med forskellig frekvens 50/60Hz, uden ny afstemning af vibratoren. Styringen regulerer således selv den mekaniske svingfrekvens i området Hz, så vibratoren altid drives optimalt, og svingnings amplituden reguleres automatisk, så en ønsket amplitude altid fastholdes. Det muligt at have op til 8 forskellige kalibreringsdata, liggende i hukommelsen på ESR2X. Hermed kan man skifte mellem flere forskellige vibratorer, eller skifte skål eller fødeskinne top på vibratoren, uden at skulle gennemføre ny kalibrering hver gang. Alle data fra Hovedmenu, Indstillings menu, og Kalibrerings menu, undtagen: sprog, display lys, og Password, kan indstilles individuelt for hver kalibrering, og vil blive husket ved ændring af kalibrerings nr. dvs. at der kan haves individuelle opsætninger af de eksterne indgang og sensor indgange, samt individuelle start / stop ramper etc. for hver kalibreret vibrator. Apparatet er selvbeskyttende, så hverken vibratorens magneter, eller andre kredsløb overbelastes. Desuden overvåges vibratorens driftsforhold løbende, så en for stor ændring i driftsforhold udløser en alarm, inden det får alvorlige følger. Således kan en knækket fjeder, eller en løs møtrik detekteres inden det får følger. Føderens magneter styres med et sinusformet PWM signal, hvilket bevirker at føderen opnår et roligt fødeforløb. Styringen er forsynet med sensor indgang for tilslutning af almindelige niveausensorer, med PNP / NPN udgang, eller kontakt. Sensor indgangen er udført som stikforbindelse. Sensorsignalet starter og stopper den tilsluttede føder med tidsforsinkelse. Tidsforsinkelsen for start og stop samt start- og stoprampe kan programmeres individuelt. C:\Documents and Settings\Rimbøl\Dokumenter\RNA\ESR25_Betjeningsvejledning_003.doc Side 4 af 32

5 1.2 CE-Overensstemmelse Styringen opfylder følgende direktiver: EMC direktivet 89/336 Lavspændingsdirektivet 72/23 Der er anvendt følgende harmoniserede standarder: EN EN EN Overensstemmelse forudsætter overholdelse af vore installationsforskrift i afsnit Tekniske Data: Tabel 1 Tekniske data ESR 25 ESR 28 Netspænding 1) 230 V + 6%-10% 50/60 Hz 230 V + 6%-10% 50/60 Hz Netsikring 5 x 20mm, 4 A træg, I 2 t 72 5 x 20mm, 4 A træg, I 2 t 72 Udgangsspænding V V Udgangsfrekvens Hz Hz Udgangsstrømstyrke 2) 5,53 A 8,5 A Sensorindgang V DC eller kontakt V DC eller kontakt Start rampe (tid) 0,05 til 10 sek. 0,05 til 10 sek. Stop rampe (tid) 0,005 til 10 sek. 0,005 til 10 sek. Sensorsignal XS2/Pin 4, HIGH>16V, LOW < 8V XS2/Pin 4, HIGH>16V, LOW < 8V Sensorforsyning XS2/Pin 2 = +24V DC, Pin 5 = 0Volt XS2/Pin 2 = +24V DC, Pin 5 = 0Volt Sensorstrømstyrke maximalt 50 ma maximal 50 ma Sensorsignalforsinkelse 0,000 til 10 sek. 0,000 til 10 sek. Statusudgang 3) 24V, 50mA 24V, 50mA Maximal 0-40 C 0-40 C omgivelsestemperatur Dimension (BxHxD) 172 x 220 x 169 mm 172 x 220 x 169 mm Beskyttelsesklasse IP 54 IP 54 1) Kan omstilles til 115V %, 50/60 Hz 2) Automatisk begrænset (ESR 25 kan internt omstilles til 1.38 / 0.59A, 0,14A, se mere i tabel 8 hhv. 9). 3) Option C:\Documents and Settings\Rimbøl\Dokumenter\RNA\ESR25_Betjeningsvejledning_003.doc Side 5 af 32

6 2 Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger skal gennemlæses og forstås. Overholdelse af disse mindsker risiko for personskade eller materiel beskadigelse. Det må tilsikres, at alle personer, der arbejder med styringen er bekendt med sikkerhedsanvisningerne og følger dem. Apparatet er beregnet til styring af vibrations cirkulær- og lineærfødere. Opmærksomheden henledes på grænseværdier beskrevet i tekniske data. Vigtigt! Dette symbol indikerer risiko for personskade og/eller materielskade. Arbejde med de elektriske installationer må kun udføres af el-fagarbejder eller af tillært person under ledelse og opsyn af elektrisk fagarbejde! Opmærksomheden henledes på arbejdstilsynets regler! Boksen må kun åbnes 5 minutter efter at netstik er taget ud af stikkontakt! Farlig spænding på printkortet formindskes kun langsomt efter strømafbrydelse. Undladelse kan medføre livsfare! Inden idriftsættelse skal det kontrolleres om jordleder i stikkontakt er installeret og intakt. Kontrol af jordleder skal udføres med godkendt testapparat. C:\Documents and Settings\Rimbøl\Dokumenter\RNA\ESR25_Betjeningsvejledning_003.doc Side 6 af 32

7 3 Idriftsættelse Kabel imellem styring og drivelement for føder skal være afskærmet og afskærmningen skal i begge ender være forbundet til jordlederen. Maximal kabellængde 2 m. Inden apparatet tilsluttes og tændes kontrolleres følgende punkter: Er alle stik monteret korrekt? Er anvendelsesformål korrekt Svarer netspænding til apparatets påtrykte angivelse? Kun hvis ovennævnte spørgsmål kan bekræftes kan apparatet sættes i drift. Styringen er udstyret med følgende betjeningselementer og tilslutninger: Kontakt (tænd/sluk). Folietastatur og display. Netkabel. Stik for tilslutning af føder. Stik for sensorindgang. Blindprop PG9 for yderligere tilslutning. For at forhindre beskadigelse af føder ved førstegangs idriftsættelse er følgende grundindstilling programmeret: Vibrationsamplitude 10%. Udgangsfrekvens 100 Hz. Start rampe 0,3 sek. Sensorindgang inaktiv. Efter start observeres derfor ingen eller kun ringe reaktion fra føderen. C:\Documents and Settings\Rimbøl\Dokumenter\RNA\ESR25_Betjeningsvejledning_003.doc Side 7 af 32

8 3.1 Betjening Tastaturet Tastaturet består af et vindue til displayet, samt de fire taster: ON/OFF,, pil op, og pil ned. Se fig ON/OFF tast ON/OFF tasten anvendes primært til at tænde og slukke for strøm til føderen. I forbindelse med autokalibrering (Se afsn ) bruges ON/OFF tasten som escape knap. Dvs. at der slukkes for strømmen til føderen, og kalibreringen afbrydes Pil op/pil ned taster Figur 1 Tasteoversigt ON/OFF tast Pil op/pil ned tasterne RNA :4A SENSOR anvendes til at rulle mellem de enkelte menupunkter indenfor hver menu. Menuerne er indrettet som rullemenuer, så uanset hvilken piltast man anvender vil man kunne rulle sig frem til det ønskede menupunkt. Hvis man har aktiveret et menupunkt med tasten, (se afsn ) bliver menupunktets tilknyttede parameter vist med markering (f.eks. hastighed > 57% < ). Det betyder at nu kan parameteren indstilles med piltasterne. Efter endt indstilling kvitteres med tasten, og markeringen forsvinder (hastighed 57%). Herefter kan der igen rulles mellem de enkelte menupunkter. Pil op tast Pil ned tast Tast tasten bruges til at aktivere de enkelte menupunkter med, samt som kvittering for indstillede parametre. Når der kvitteres med taste, bliver den indstillede værdi gemt i hukommelsen. Derved kan ESR2X altid huske sine indstillede værdier, også selvom den har været slukket. Man skal derfor altid huske at kvittere med tasten, efter endt indstilling. F.eks. når hastigheden skal indstilles vælger man først det aktuelle menupunkt med piltasterne, aktiverer menupunktet med tasten, hvorefter den aktuelle hastighed markeres med > < som f.eks. >57%<. Markeringen viser at nu kan værdien indstilles med piltasterne: >68%<. Efter endt indstilling kvitteres med tasten, og den nye værdi bliver gemt i hukommelsen, samtidig med at markeringen: 68% forsvinder. Visse fejlmeddelelser skal der kvitteres for med tasten. Det drejer sig om grove fejl, såsom: "Kortslutnings Kreds aktiv" o.a. Andre fejlmeddelelser forsvinder af sig selv når den opståede fejl er væk. C:\Documents and Settings\Rimbøl\Dokumenter\RNA\ESR25_Betjeningsvejledning_003.doc Side 8 af 32

9 3.1.2 Menu struktur ESR2X Menu strukturen er opbygget som 4 separate menuer: Hovedmenu, Indstillingsmenu, Kalibreringsmenu og Fabriksindstilling. Adgangen til undermenuerne sker via Password. Hver menu er indrettet som en rullemenu, hvor man vha. piltasterne kan rulle op og ned mellem menu punkterne. Hvis man vil ændre den parameter der er knyttet til menupunktet, trykkes på tasten og den aktuelle parameter markeres med > <. Herefter kan man med piltasterne ændre på parameteren. Ved tast på kvitteres for det nye valg, og der returneres til rullemenuen. Samtidig gemmes den nye indstilling i den faste hukommelse. For at komme ud i undermenuerne skal man kende et Password der giver adgang til den enkelte undermenu. Når først man er i undermenuen, kan man frit vælge at ændre sit Password. Dette gælder dog ikke menuen Fabriks indstilling der har fast Password. Reset af alle indstillede værdier (undtagen de fabriksindstillede) kan foretages ved med afbrudt netforsyning, at trykke på både og samtidig og holde dem nede, imens der tændes for strømmen. Password til Indstillingsmenu er default : 1000 Password til Kalibreringsmenu er default: 2000 Begge værdier kan ændres fra deres respektive menu, og begge bliver resat til default værdier ved Reset, som beskrevet ovenfor. Fabriks Indstillings menuen indeholder apparatspecifikke data, der kun må ændres af uddannet personale. Password til denne menu oplyses derfor ikke. C:\Documents and Settings\Rimbøl\Dokumenter\RNA\ESR25_Betjeningsvejledning_003.doc Side 9 af 32

10 3.1.3 Hovedmenu Figur 2 Hovedmenu Menu Indstilling Område / Visning Hastighed = 56% 'Status' Hastighed = > 56% < 'Status' % Status = Tændt / Slukket / Højt niveau / Lavt niveau / Stop kommando 5.37 A 35.8 V Luft 35.0 C Password W 97.6 Hz Køleprofil 40.0 C Indstillings Menu Service Indtast Password 0000 Password 2 Kalibrerings Menu Password fejl Password 3 Fabriks Indstillinger Menupunkt hastighed Hastigheden kan indstilles mellem 10 og 100% når menupunktet er aktiveret. Dvs. når værdien er vist i klammer: > 100% <. Hastigheds indstillingen bestemmer vibrationens amplitude fuldstændig lineært Menupunkt måleværdier Målte værdier for Strøm / Spænding / Effekt og Frekvens, den aktuelle temperatur i boksen, samt på køleprofilet kan aflæses i displayet Menupunkt Service Service menupunktet giver adgang til de øvrige menuer. Ved aktivering af tasten indstilles de enkelte cifre i det ønskede password. Det aktive ciffer vises med blinkende cursor. C:\Documents and Settings\Rimbøl\Dokumenter\RNA\ESR25_Betjeningsvejledning_003.doc Side 10 af 32

11 3.1.4 Indstillings Menu Menu Indstilling Område / Visning Kalibrering Nr. 1 Kalibrering Nr. >1< Indgang Aktiv Høj Indgang > Aktiv Høj < Inaktiv / Aktiv Høj / Aktiv Lav ( Kun relevant i forbindelse med optionsprint ) Start Delay: Indgang 300 ms Start Delay: Indgang > 300 ms < ms ( Kun relevant i forbindelse med optionsprint ) Stop Delay: Indgang 0 ms Stop Delay: Indgang > 0 ms < ms ( Kun relevant i forbindelse med optionsprint ) Sensor Aktiv Høj Sensor > Aktiv Høj < Inaktiv / Aktiv Høj / Aktiv Lav Start Delay: Sensor 300 ms Start Delay: Sensor > 300 ms < ms Stop Delay: Sensor 300 ms Stop Delay: Sensor > 300 ms < ms Start Rampe 500 ms Start Rampe > 500 ms < ms Stop Rampe 500 ms Stop Rampe > 500 ms < ms Niveau Alarm Højt Niveau Niveau Alarm > Højt Niveau < Inaktiv / Lavt Niveau - Fast / Lavt Niveau - Blink / Højt Niveau - Fast / Højt Niveau - Blink Alarm Delay 1000 ms Alarm Delay > 1000 ms < ms Display Lys Tændt Display Lys > Tændt < Tændt / Slukket Display sprog Dansk Display sprog > Dansk < Dansk / Tysk / Engelsk Ændre Password XXXX Ændre Password > XXXX < Retur Hoved Menu Figur 3 Indstillingsmenu C:\Documents and Settings\Rimbøl\Dokumenter\RNA\ESR25_Betjeningsvejledning_003.doc Side 11 af 32

12 Kalibrerings nr. Kalibrering nr. >2< Tilslut den vibrator der ønskes kalibreret. Autokalibrerings proceduren startes op på sædvanlig vis, ved at aktivere menupunktet i kalibreringsmenuen. Herefter fremkommer et nyt billede: Det ønskede nr. f.eks. >2< indstilles med piltasterne, og der kvitteres med. Alle data der passer til den aktuelle vibrator vil fremover referere til dette kalibrerings nr. Hvis der allerede findes kalibreringsdata til en anden vibrator under dette nr. vil disse gå tabt! Herefter gennemføres kalibreringsproceduren som sædvanligt, og afsluttes med indstilling af 100% og 10% hastighed. Herefter kan man i indstillingsmenuen indstille de ønskede start/stop ramper, tidsforsinkelser etc. der passer til den aktuelle vibrator. I hovedmenuen indstilles den ønskede hastighed. (husk at kvittere med, så værdien bliver gemt.). Hvis man ønsker at ESR2X igen skal drive den første vibrator, tilsluttes denne, og i Indstillingsmenuen vælges Kalibrering nr. 1. Når der tændes med ON/OFF knappen vil vibratoren køre med den hastighed, ramper og øvrige indstillinger den havde sidst den var i brug Menupunkt Indgang (Kun relevant I forbindelse med options print) Ext. indgang kan anvendes til at tænde og slukke vibratoren vha. et 24V signal fra f.eks. En PLC. Under dette menupunkt kan man vælge om indgangen skal være: Inaktiv, Aktiv høj og Aktiv lav. Inaktiv: Signalet ignoreres, og indgangen har altid status = tændt. Aktiv høj: Et signal på + 24V på denne indgang vil stoppe føderen. 0V vil starte føderen igen. Aktiv lav: Et signal på 0V på denne indgang vil stoppe føderen. + 24V vil starte føderen igen. Under menupunktet Hastighed xxx % vil der fremkomme en melding : Stop kommando, hvis indgangen er aktiveret til stop Menupunkter: Start delay: Indgang og Stop delay: Indgang. (Kun relevant i forbindelse med options print) Her kan tidsforsinkelse fra Indgang modtager et start / stop signal, og til føderen starter / stopper indstilles individuelt I området ms C:\Documents and Settings\Rimbøl\Dokumenter\RNA\ESR25_Betjeningsvejledning_003.doc Side 12 af 32

13 Menupunkt Sensor Sensor indgangen kan anvendes til at tænde og slukke vibratoren vha. et 24V signal fra f.eks. En fotocelle der overvåger om der er kødannelse på den efterfølgende enhed. Under dette menupunkt kan man vælge om indgangen skal være: Inaktiv, Aktiv høj og Aktiv lav. Inaktiv: Signalet ignoreres, og indgangen har altid status = tændt. Aktiv høj: Et signal på + 24V på denne indgang vil stoppe føderen. 0V vil starte føderen igen. Aktiv lav: Et signal på 0V på denne indgang vil stoppe føderen. + 24V vil starte føderen igen. Under menupunktet Hastighed xxx% vil der fremkomme en status melding : Højt niveau, hvis sensor indgangen er aktiveret til stop Menupunkter: Start delay: Sensor og Stop delay: Sensor Her kan tidsforsinkelse fra Sensor indgangen modtager et start/stop signal, og til føderen starter/stopper indstilles individuelt i området ms Menupunkter: Start Rampe og Stop rampe Start rampe definerer en blød opstart af føderen ved opstart via On/Off taste, ekstern indgang eller sensor indgang. Hvis startrampen er for kort kan det føre til gennemslag i magneterne. En tung skål kan på grund af egendynamikken komme i oversvingninger, hvis opstarten er for hurtig. Standsning af føderen skal som regel ikke forsinkes. I nogle tilfælde kan en fejlorientering af emnerne optræde hvis føderen stoppes for hurtigt. Den indstillede tid angiver hvor lang tid hastighedsændring fra 10% til 100% hastighed eller fra 100% til 10% vil tage. Hvis start rampe stilles til 1000ms vil føderen være 1 sek. Om at nå fra 0% til 100% hastighed Menupunkt: Niveau alarm Her kan man indstille hvilke betingelser der skal fremkalde et alarmsignal på alarmudgangen (kun tilgængelig I forbindelse med options print), samt om alarmen skal være et fast eller et blinkende signal. Mulighederne er: Inaktiv, Lavt, fast., Lavt, blink, Højt, fast, Højt, blink Hvis niveau alarm er stillet så der gives alarm ved Lavt niveau, vil der også komme en statusmelding: Lavt niveau under menupunktet Hastighed xxx% C:\Documents and Settings\Rimbøl\Dokumenter\RNA\ESR25_Betjeningsvejledning_003.doc Side 13 af 32

14 Menupunkt: Alarm delay Her indstilles den tid der skal gå fra Sensor indgangen modtager et signal der skal fremkalde en alarm, til alarmudgangen aktiveres. Ved normal køkontrol vil signalet på Sensor indgangen hele tiden skifte mellem +24V og 0V. Kun hvis der har manglet emner eller været for mange emner gennem længere tid ønsker man en alarm Menupunkt: Display lys Her kan man tænde og slukke for lys I displayet Menupunkt: Display sprog Her kan man vælge mellem de sprog der er tilgængelig. f.eks. Dansk, Tysk og Engelsk Menupunkt: Ændre password Her kan man frit vælge et nyt Password der giver adgang til Indstillingsmenuen. Standard password er Hvis man har glemt sit password kan man nulstille det ved at lave en hukommelses-reset. Se afsn Herved slettes dog også alle kalibreringsdata Menupunkt: Retur Dette menupunkt aktiveres hvis man vil retur til hovedmenuen igen. Hvis der i 2 minutter ikke har været aktiveret nogen taster, vil der automatisk returneres til hovedmenuen. C:\Documents and Settings\Rimbøl\Dokumenter\RNA\ESR25_Betjeningsvejledning_003.doc Side 14 af 32

15 3.1.5 Kalibrerings Menu Figur 4 Kalibrerings menu Menu Auto kalibrering Inaktiv Indstilling Auto kalibrering > Inaktiv < Område / Visning Inaktiv / Aktiv 100% hastighed % hastighed > 2000 < % hastighed % hastighed > 1000 < Stabilitet 70 % Stabilitet > 70 % < % Multikalibrering Nej Multikalibrering > Nej < Nej / Ja Frekvens styring Auto 50.0Hz Frekvens styring > Auto < 100Hz Auto / Manuel Hz Ændre Password XXXX Ændre Password > XXXX < Retur Hastighed 10% 1 Slukket C:\Documents and Settings\Rimbøl\Dokumenter\RNA\ESR25_Betjeningsvejledning_003.doc Side 15 af 32

16 Menupunkt: Auto Kalibrering Menupunktet Auto Kalibrering anvendes til at aktivere den automatiske kalibrerings procedure, hvor ESR2X tilpasser sig til den aktuelle føder. Ved at vælge Aktiv og kvittere med tasten, vil den automatiske kalibrering starte. Se afsnit Menupunkt: 100% Hastighed Her indstilles føderens maksimale hastighed. Føderen tændes med ON/OFF tasten og den ønskede maksimale hastighed indstilles. Hvis føderen slår igennem med en hård metallisk lyd, skal der straks afbrydes på Off tasten og den indstillede værdi reduceres med 5-10%. Føderen tændes igen for at kontrollere at den ikke længere slår igennem. Hvis displayet viser Max. spænding eller strømbegrænsning er den maksimale værdi for magneterne opnået. Herefter lader man blot føderen køre, hvorefter ESR2X selv reducerer strøm og spænding, til tilladelige størrelser. Lad føderen køre indtil der ingen alarmer har vist sig i mindst 10 sek Menupunkt: 10% Hastighed Her indstilles føderens minimale hastighed. Typisk sådan at emnerne lige netop bevæger sig. Føderen tændes med ON/OFF tasten, og skal være tændt under hele indstillingen af denne parameter. Det er især vigtigt at føderen kører stabilt, når menupunktet forlades vha. tasten. Det skyldes at automatiske justeringer af alarmgrænser og driftsbetingelser bliver gemt i hukommelsen i det øjeblik menupunktet forlades. Ved denne kalibrering kan forskellige alarmer fremkomme f.eks. Frekvensfejl. Det skyldes at værdierne for maksimal og minimal frekvens bliver justeret under kalibreringen. Det er dog kun en reel fejl hvis alarmen forbliver i længere tid. Bemærk! Styringen kan kun styre vibration og frekvens, hvis der er tale om en vis minimal bevægelse. Det kan derfor forekomme at en blivende alarm, som f.eks. frekvensfejl vises, hvis vibrationen er for lav. Den indstillede værdi må derefter forøges indtil føderen igen vibrerer synligt eller hørbart. Derefter kan værdien igen reduceres, idet man passer på at vibrationen ikke ophører helt. Vibratoren skal køre stabilt i mindst 10 sek. med den ønskede indstilling, før menupunktet forlades. Efter endt indstilling kvitteres med tasten og indstillingen gemmes i hukommelsen Menupunkt: Stabilitet Menupunktet stabilitet anvendes hvis føderen ved opstart laver oversving eller hvis hastigheden svinger. I så fald kan det anbefales at stille parameteren stabilitet noget højere f.eks % C:\Documents and Settings\Rimbøl\Dokumenter\RNA\ESR25_Betjeningsvejledning_003.doc Side 16 af 32

17 Multikalibrering Hastighed XXX % 1 Slukket Ved opstart af ESR2X (serie nr. 950) kan man straks se at det aktuelle kalibreringsnummer bliver vist i nederste venstre hjørne af displayet. Dog kun såfremt multikalibrering er sat aktiv i menu. Ved skift af kalibrerings nr. vil alle disse indstillinger skifte, til den værdi de havde, sidst den ønskede vibrator var valgt. Det bør i den forbindelse nævnes at indstillede værdier først bliver gemt i hukommelsen, når der efter endt indstilling kvitteres med. Hvis der ikke er kvitteret med vil data således ikke blive gemt, og derfor ikke husket ved skift af kalibrerings nr. Kalibrerings nr. 1 indeholder kalibreringsdata, fra den hidtidige kalibrering, og apparatet kan derfor uden videre køre med denne kalibrering. Indstillingsmenuen er udvidet med et ekstra menupunkt: Kalibrerings nr. hvor det er muligt at skifte mellem op til 8 forskellige kalibreringer. For hvert kalibrerings nr. kan man indstille alle relevante data der passer til den aktuelle vibrator, som så vil blive husket og anvendt næste gang dette kalibreringsnummer bliver valgt. Det gælder: alle data fra den automatiske kalibrerings procedure. Alle indstillinger af sensor indgang og ekstern indgang, start/stop delay, start/stop rampe, alarm opsætning, og indstilling af stabilitet. Valg af sprog, Display lys og ændring af password kan foretages fra hvilken som helst kalibrering, men vil da gælde globalt for alle kalibrerings numre Menupunkt: Frekvens styring. Frekvens styring kan anvendes, hvis man ønsker at styre føderens frekvens manuelt. Den automatiske hastigheds regulering sættes herved ud af drift. Først vælger man mellem automatisk og manuel frekvensstyring, og hvis man har valgt manuel styring, vil man derefter kunne indstille frekvensen manuelt vha. piltasterne Menupunkt: Ændre password Her kan man frit vælge et nyt password der giver adgang til kalibreringsmenuen. Standard password er Hvis man har glemt sit password kan man nulstille det ved at lave en hukommelses reset. Se afsn Herved slettes dog også alle kalibreringsdata Menupunkt: Retur Dette menupunkt aktiveres hvis man vil retur til hovedmenuen igen. Hvis der i 2 min. ikke bliver aktiveret nogen taster, vil der automatisk returneres til hovedmenuen. C:\Documents and Settings\Rimbøl\Dokumenter\RNA\ESR25_Betjeningsvejledning_003.doc Side 17 af 32

18 3.2 Alarmer og andre meldinger Forskellige meldinger og alarmer kan fra tid til anden fremkomme i displayet. Alarmerne er ordnet i prioriteret rækkefølge, således at hvis der er mere end en alarm aktiv, vil den med højest prioritet blive vist. Visse alarmer har så høj prioritet, at de bliver stående i displayet indtil en operatør har kvitteret for alarmen vha. tasten. Disse højt prioriterede alarmer vil også udløse alarmudgangen på det optionelle tilslutningsprint, og man har derved mulighed for at synliggøre alarmen med en alarmlampe eller lign. Tabel 2 Alarmoversigt Prioritet Alarmtekst Kvittering krævet Alarmudgang Forklaring Pkt. 1 Kortslutnings kreds aktiv Ja Konstant Tændt 2 NV memory fejl Ja Interval Blink DAC Offset fejl Ja Interval Blink Offset fejl Ja Interval Blink spændingsmåling 5 Offset fejl strømmåling Ja Interval Blink Offset fejl PWM Ja Interval Blink modulation 7 DC servo kreds virker Ja Interval Blink ikke 8 Resonans frekv. Ikke Ja Interval Blink fundet 9 Resonans max. Ikke Ja Interval Blink fundet 10 Overmodulations Nej Interval Blink begrænsning 11 Peak-strøm begrænsning Nej Interval Blink RMS strøm begrænser Nej Konstant Tændt 13 Vibrator afbrudt Ja Interval Blink Temperatur fejl Ja Interval Blink Temperatur høj Ja Konstant Tændt 16 Frekvens fejl Nej Interval Blink Vibration hæmmet Nej Interval Blink Max. Spænding Nej Interval Blink Alarm forklaring Kortslutnings kreds aktiv Kortslutnings kredsen aktiveres, hvis strømmen overstiger det dobbelte af den maksimale RMS strøm. ESR2X slukker øjeblikkeligt for udgangsspændingen, og kan derved beskytte sit udgangstrin mod overbelastning. Alarmteksten vil blive stående på displayet indtil man har kvitterer for den med et tryk på tasten. Alarmen optræder, hvis der er en reel kortslutning af ESR2X s udgang, eller hvis den tilsluttede føder er meget større end strømbegrænseren er indstillet til. Korrigerende handling: C:\Documents and Settings\Rimbøl\Dokumenter\RNA\ESR25_Betjeningsvejledning_003.doc Side 18 af 32

19 1- Afbryd den tilsluttede føder, og kontroller kablet for fejl. 2- Foretag en ny kalibrering, idet det sikres at strømbegrænseren indstilles til det samme som, eller lidt mindre end værdien angivet på føderens typeskilt NV memory fejl Denne fejl er selvdiagnostisk, og optræder kun hvis der er en defekt i forbindelse med den faste hukommelse. ESR2X kan stadig fungere, men vil muligvis ikke kunne huske alle kalibrerings data efter netafbrydelse. Den vil i så fald kræve en ny kalibrering efter netafbrydelse. Korrigerende handling: Tilkald service DAC offset fejl Denne Fejl er selvdiagnostisk og kun tilknyttet kalibrerings proceduren. Den forekommer kun hvis der er så store fejl på spændings reguleringskredsløbet, at den automatiske offsetjustering ikke kan kompensere for den. Korrigerende handling: 1- Foretag en ny kalibrering. 2- Tilkald service Offset fejl spændingsmåling Denne Fejl er selvdiagnostisk og kun tilknyttet kalibrerings proceduren. Den forekommer kun hvis der er så store fejl på spændings målekredsløbene, at den automatiske offsetjustering ikke kan kompensere for dem. Korrigerende handling: 1- Foretag en ny kalibrering 2- Tilkald service Offset fejl strømmåling Denne fejl er selvdiagnostisk, og kun tilknyttet kalibrerings proceduren. Den forekommer kun hvis der er så store fejl på strøm målekredsløbene, at den automatiske offsetjustering ikke kan kompensere for dem. Korrigerende handling: 1- Foretag en ny kalibrering 2- Tilkald service Offset fejl PWM modulation Denne fejl er selvdiagnostisk og kun tilknyttet kalibrerings proceduren. Den forekommer kun hvis der er så store fejl på modulationskredsløbet, at den automatiske offsetjustering ikke kan kompensere for den. Korrigerende handling: 1- Foretag en ny kalibrering 2- Tilkald service C:\Documents and Settings\Rimbøl\Dokumenter\RNA\ESR25_Betjeningsvejledning_003.doc Side 19 af 32

20 DC servo kreds virker ikke Denne fejl er selvdiagnostisk og kun tilknyttet kalibrerings proceduren Den kan forekomme hvis DC servo kredsen ikke er i stand til at holde DC strømmen på 0A. Korrigerende handling: 1- Foretag en ny kalibrering. Evt. med lidt højere indstilling af strømbegrænseren, hvis dette ikke hjælper, så tilkald service. Hvis strømbegrænseren stilles højere end den på føderens typeskilt angivne værdi, skal man være opmærksom på at trækmagneterne kan lide overlast. 2- Hvis føderen er meget lille i forhold ESR2X maximalstrøm (dvs. strømangivelsen på føderens typeskilt er mindre end ¼ af ESR2X maximale udgangsstrøm), kan ESR2X internt stilles om til en mere optimal strømstyrke. Herved øges nøjagtigheden af alle målekredsløb, og deres målefejl reduceres. Tilkald service for at få lavet denne omstilling Resonans frekvens ikke fundet Denne fejl er tilknyttet kalibrerings proceduren, og forekommer hvis ESR2X ikke kan finde føderens resonans frekvens. Korrigerende handling: 1- Kontroller at føderen kan svinge frit, og at den er tømt for emner. Forsøg herefter en ny kalibrering. 2- Foretag en ny kalibrering, idet det sikres at strømbegrænseren indstilles til det samme som, eller evt. lidt over værdien på føderens typeskilt. Hvis strømbegrænseren stilles højere end den angivne værdi, skal man være opmærksom på at trækmagneterne kan lide overlast Resonans max. ikke fundet Denne fejl er tilknyttet kalibrerings proceduren, og forekommer hvis ESR2X ikke kan optimere frekvens styringen til føderen. Korrigerende handling: 1- Kontroller at føderen kan svinge frit, og at den er tømt for emner. Forsøg herefter en ny kalibrering. 2- Foretag en ny kalibrering, idet strømbegrænseren øges en smule (f.eks. 2-5%). Hvis strømbegrænseren stilles højere end den i på føderens typeskilt angivne værdi, skal man være opmærksom på at trækmagneterne kan lide overlast Overmodulations begrænsning Dette er ikke en fejl, men en melding om at ESR2X forsøger at generere en højere spænding end de 230V der er til rådighed fra nettet. ESR2X vil af sig selv begrænse den maximale udgangsspænding til en tilladt størrelse, hvorefter meldingen forsvinder af sig selv. Den omtalte begrænsning vil blive nulstillet hver gang der tændes via ON/OFF tasten, hvorefter en fornyet melding kan forekomme, og en ny begrænsning begynde. Meldingen kan skyldes at ESR2X regulerer spændingen voldsomt op, for at opnå den indstillede hastighed, hvis f.eks. føderen er hårdt belastet, eller ved meget hurtig opstart af føderen. Korrigerende handling: Ingen. C:\Documents and Settings\Rimbøl\Dokumenter\RNA\ESR25_Betjeningsvejledning_003.doc Side 20 af 32

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

4X29 ANALOG SYSTEM. Overførsel af vægt via analogt udgangssignal

4X29 ANALOG SYSTEM. Overførsel af vægt via analogt udgangssignal Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal Denmark info@eilersen.com Tel +45 49 180 100 Fax +45 49 180 200 4X29 ANALOG SYSTEM Overførsel af vægt via analogt udgangssignal Gælder for: Program nr.: STD.120322.0

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: 721044.03 8930 Randers NØ Danmark Tel.: +45 8640 5888

Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: 721044.03 8930 Randers NØ Danmark Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: 721044.03 8930 Randers NØ Danmark Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic OL-computer / Sporting-computer type 220034 for operatørkort BETJENINGSVEJLEDNING OL-Trap Sporting

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Tryk Transmitter Model LV52 til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Installationsvejledning for LV52 Manualen indeholder: Generel introduktion til Lean Process Ventilation Oversigt

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

MANUAL FOR DCC TURNTABLE. Indhold:

MANUAL FOR DCC TURNTABLE. Indhold: MANUAL FOR DCC TURNTABLE Indhold: Page: Introduktion 2 Inden du går i gang 2 Justering af spor 2-3 Tilslutning ledningsdiagram 3-4 Funktioner og oversigt over kontrolboksen 4-6 Programmering af drejeskiven:

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44917/10 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Maksimalafbryderens signalkontakter betegnelse type standard, minimum strøm 100 ma 24 V lavt niveau, minimum strøm 2 ma 15 V OF ON/OFF kontakt

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

1. Programmering af markiser

1. Programmering af markiser 1. Programmering af markiser Programmering af markisemotorer: Ved levering: begynd med at kontrollere motorens programmerings-status. Tryk kort bag på den leverede senders programmeringsknap: 1. Svarer

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

LEIF KOCH A/S - Rugvænget 31-2630 Taastrup - Fon: 70 23 98 98 - Fax: 70 20 41 01 - mailto@leifkoch.dk - www.leifkoch.dk

LEIF KOCH A/S - Rugvænget 31-2630 Taastrup - Fon: 70 23 98 98 - Fax: 70 20 41 01 - mailto@leifkoch.dk - www.leifkoch.dk Brugermanual AQUA M100 D Side 1 af 11 I N D H O L D S I D E Beskrivelse 3 1.1 Alment 3 2. Data 3 2.1 Tekniske Data 3 2.2 Indhold i sættet 4 3. Grafik 4 3.1 Display 4 3.2 Beskrivelse af centralenheden 5

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : PC-program 714014 Program som kommunikerer med trykprøve stationer via. T-net/E-net. Fra programmet er det muligt at indstille parametre i de tilkoblede stationer. Programmet gemmer data

Læs mere

Brugervejledning. Tega 4000S. 17.07.2015 Gavatec A/S Køgevej 204 4000 Roskilde Tlf: +45 70272715 Version 01.1 5

Brugervejledning. Tega 4000S. 17.07.2015 Gavatec A/S Køgevej 204 4000 Roskilde Tlf: +45 70272715 Version 01.1 5 Brugervejledning Tega 4000S Teknisk data Netkabel 4m Svejsekabel 4m (4mm stik) Indgang 230V (186 290V) Udgang 8 48V max 110A effekt 2800W Frekvens 50 60Hz Temperaturområde 10 +50⁰ Beskyttelses klasse IP54

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 5. Instruktion

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 5. Instruktion Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Cebocon 5 Instruktion CEBOCON5 Dansk CEBOCON5 er en elektronisk konstanttrykregulator, som primært

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

Funktionsdekoder 75 900 i Märklin-Motorola format

Funktionsdekoder 75 900 i Märklin-Motorola format Uhlenbrock 75 900 funktionsdekoder (1) Funktionsdekoder 75 900 i Märklin-Motorola format Tænder og slukker for ekstrafunktioner som horn, fløjte, lys og røg. Egenskaber 75 900 Funktionsdekoderen kan anvendes

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Tillæg til manual Centraliserede Transportsystemer med TP 177 micro Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Rev.00 Centraliserede Transportsystemer Side 2 af 14 Indhold 1.0 Styring... 3

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere