Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00"

Transkript

1 Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl Mødedeltagere: Afbud: Fra Stiftet: Tine Lindhardt, Erik Vind, Ester Larsen, Helga Højsager, Bente Kaysen, Grethe Krogh Jakobsen, Mikael Krarup, Erik Buch, Paul Verner Skærved, Torben Hårbøl, Jørgen Bai Jepsen, Jens Hebsgaard, Birte Jacobsen, Mads Davidsen, Lars Ole Jonssen, Søren Herluf Mohr Sørensen Ester Larsen gik kl Henrik Wigh Poulsen Asger Gewecke, Pernille Hach DAGSORDEN REFERAT 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt med følgende ændringer: Punkterne 4-7 behandles først. 2. Orientering fra formanden Fælles møde for alle stiftsråd i september 2015 Inspirationsdag lørdag den 18. april Breve fra Københavns og Roskilde Stifter vedr. opgivelse af styringsreform Status på organiseringen af det religionspædagogiske arbejde Konfirmandevent 2015 Fokusområde(r) i 2015/16 Formanden opfordrede til at datoen blev reserveret. Program for inspirationsdagen blev omdelt. Programmet udsendes 2602 til menighedsråd og præster. Der er åben for tilmeldinger via hjemmesiden allerede nu. Formanden orienterede kort om de modtagne breve som formandsskabet ikke har reageret yderligere på Susanne Holst er for 6 måneder udpeget som koordinator for arbejdet. Bestyrelsen drøfter i perioden hvordan arbejdet og stillingen på sigt skal struktureres. Konfirmandeventen blev afviklet over 3 dage i januar deltog. God medieomtale og tilbagemeldinger. Arbejdsgruppen bag konfirmandeventen laver evaluering til Susanne Holst og bestyrelsen. Formanden repeterede stiftsrådets fokusområder for valgperioden med henblik på punkt 5.d 3. Orientering fra biskoppen Provstemode og bispemøde Reformationsfejring Nye funktionspræster OUH Mediedækning af spørgeskemaundersøgelse blandt præster i julen Opstandelsesdebatten. Biskoppen orienterede fra det seneste bispemøde og provstemode. Arbejdet med Kirkens Døgn i 2017 sættes i gang med nedsættelse af et udvalg. Fokuspunkter for 2015 og 16 samt juniorkonfirmandundervisning var ligeledes temaer. Side 1

2 Kirkedage i 2019 Gudstjenestefrekvens og nyt cirkulære herfor blev ligeledes drøftet. Reformationsfejring: Der vil blive nedsat arbejdsgrupper i alle provstier vedr. reformationsfejring. Årshjul for reformationsfejring med månedlige signaturarrangementer er beskrevet. Nye funktionspræster: Skole-kirketjeneste-præst i Søndersø-Skamby Kirken på landet præst i Føns, Udby Husby, Ørslev Migrantpræst Maria True er ansat pr. 1. januar 2015 i en 50% stilling. Uddannelseskoordinator - Jens Rønn Sørensen er frikøbt i 50% over en 3-årig periode Nyt OUH der blev givet en kort status. Biskoppen orienterede kort om debatten om opstandelse og hendes holdning til denne der henvises i øvrigt til biskoppens nyhedsbrev fra januar Konstituering Konstitueringen er udskudt fra mødet i november 2014 i henhold til bestemmelserne i forretningsorden, da der ikke var indkaldt stedfortrædere for de medlemmer, som havde meldt afbud. Kirkedage 2019 biskoppen orienterede om de senest afholdte kirkedage i Ålborg og de kommende kirkedage i København i 2016 og bad stiftsrådet overveje om Fyens Stift skal byde ind på afholdelsen af kirkedagene i 2019? Stemningen var positiv. Punktet sættes på dagsordenen til et kommende møde. Biskoppen orienterede om trækket på den afsatte pulje til netværksarbejde. a. Valg af formand for Stiftsrådet Erik Vind blev foreslået og genvalgt b. Valg af næstformand for Stiftsrådet Ester Larsen blev foreslået og genvalgt. c. Valg af repræsentant til budgetfølgegruppen Ester Larsen blev foreslået og genvalgt. 5. Økonomi a. Budgetopfølgning forbrug til dato Opfølgningsoversigt er ikke udarbejdet til dagens møde. Trækket i 2015 til dato har været Side 2

3 til konfirmandevent og forberedelse af inspirationsdag samt midler til kommunikationsindsatsen generelt. b. Overblik over indkomne og imødekomne ansøgninger i 2012, 2013 og 2014 til orientering Formanden redegjorde for sammenstillingen. Mikael Krarup spurgte til om sammenstillingen evt. skulle bruges til at lave retningslinjer for hvilke formål, der fortrinsvis støttes i stiftsrådsregi. Administrationen arbejder videre med forslaget til næste møde. c. Reservation af driftsrammer til Kirken på Landet og Migrantarbejde Biskoppen foreslår, at der ud af rammen til det mellemkirkelige arbejde reserveres et beløb til migrantarbejde. Biskoppen foreslår, at der ud af det fremførte (akkumulerede) overskud reserveres et beløb til Kirken på landet. d. Fokusområder i 2015 /16 Stiftsrådet har tidligere i valgperioden udpeget kirkelig undervisning, diakoni, dåbsoplæring/dåbstal, flere i kirke og reformationsfejring i 2017 som særlige fokusområder. Der blev reserveret en ramme på kr , som foreslået. Der blev reserveret en ramme på kr , som foreslået. Der var enighed om at pege på diakoni, som det udvalgte fokusområde i I 2016 vil dåbsoplæring og dåbstal blive det udvalgte fokusområde. Biskoppen foreslog i den forbindelse, at der allerede nu som forberedelse til 2016 nedsættes arbejdsgrupper, som ser på de fynske dåbstal ud fra såvel en statistisk som teologisk vinkel. Jørgen Bai Jepsen bemærkede, at klare målsætninger i forhold til det arbejde, der sættes i gang, er nødvendige. 6. Stiftsbidrag Fastlæggelse af rammen (fremskrivningsprocent) for stiftsbidrag for 2016 Regnskab for 2014 (er endnu ikke modtaget eftersendes eller forelægges på mødet) Indstilling: Fastlæggelse af rammen for stiftsbidraget for Der foreslås en procent for det bindende stiftsbidrag på 0,32%. Procenten i 2015 er 0,30%. Materiale fremlægges på mødet AWG gennemgik udkastet til regnskabet. AWG redegjorde for fornyede overvejelser omkring stiftsbidragets størrelse og udskrivningsprocent og baggrund af provstiernes oplysninger om ligningsgrundlag. Det blev besluttet at procenten for det bindende Side 3

4 stiftsbidrag i 2016 fastsættes til 0,33 %. 7. Stiftsmidler og kapitalforvaltning Fastlæggelse af ind- og udlånsrente. Satserne i 2015 er henholdsvis 4,0 og 2,5 pct.. Godkendelse af regnskab for Indstilling: Fastlæggelse af ind- og udlånsrente for 2016 Regnskabet er ikke modtaget endnu. Endelig fastlæggelse af ind- og udlånsrenten sker ved skriftlig høring, når regnskabet er modtaget fra AdF. 8. Ansøgninger a. Folkekirkens Ungdomskor på Fyn (FUK-Fyn) søger om støtte til kortur i efterårsferien Der søges om kr ,00 b. Syng Nyt v/ sognepræst Morten Skovsted søger om støtte til udarbejdelse af en database over danske (nye og gamle) salmer. Der søges om kr ,00 c. Organist v/ Vedbæk Kirke Peter Weincke søger om støtte til frikøb i forbindelse opgave for FUV. Opgaven består i at undersøge de kirkehistoriske og politiske scenarier i forbindelse med tidligere liturgiske eksperimenter og omvæltninger i DK. Undersøgelsen tager sit udgangspunkt i nutidens overvejelser om liturgisk fornyelse og fortidens lutherske bekendelser fra Augsburg 1530 om den menneskelige gudstjenestetradition. Støttebeløb vil blive brugt til organistvikar. Der søges ikke om specifikt beløb. d. Ansøgning fra gruppe af præster, som foreslår Folkekirkens tilstedeværelse på Langelandsfestivalen. Der søges om kr ,00 e. Tværkulturelt Center i København søger om sponsering af 2 deltagere i den årlige konference for migrantpræstepar og menighedsledere. Der søges om 2xkr ,00 eller 1xkr.4.700,00 (præstepar) f. Torkil Jensen, sognepræst i Vester Åby søger om betaling af deltagergebyr (ophold) til Teologimøde på Liselund. Der søges om kr ,00 Imødekommet Helga Højsager erklærede sig inhabil og forlod mødet under dette punkt. Afvises projektet falder uden for stiftsrådets fokusområde. Afvises falder uden for stiftsrådets fokusområder Imødekommes med kr ,00. Stiftsrådet forventer, at der sker en evaluering af indsatsen og at denne tilgår rådet. Imødekommes med 2x kr ,00 Afvises Falder udenfor stiftsrådets fokusområder Side 4

5 g. Ansøgning fra frimenighedspræst Mikkel Crone Nielsen om støtte til bogudgivelse i anledning 150 året for Danmarks første frie menighedsdannelse i Ryslinge. Bogen hedder Kirkekamp i en Nybrudstid Der søges om kr ,00. Bilag Imødekommes med kr ,00, da der er tale om en særlig fynsk historie/vinkel, der belyses 9. Orientering fra de af rådet udpegede medlemmer af råd og organisationer Det mellemkirkelige råd Folkekirkens Nødhjælp Folkekirke og religionsmøde Den fælles kapitalforvaltning Budgetsamrådet Birte Jacobsen orienterede fra årsmødet og fejringen af rådets 25 års jubilæum. Det store tema på mødet var asylansøgere. Helga Højsager har deltaget i 2 møder, som har handlet om strategi for organisationens virke. Generalsekretærskifte har naturligvis også fyldt. Der er årsmøde i april. Birte Jacobsen orienterede om at der er etableret 22 sognelæringsnetværk om nye spirituelle strømninger. Initiativ og materiale om teologi i praksis / Religionsteologi. Erik Buch orienterede fra de sidste møder. Formanden foreslog, at stiftsrådet meddelte Helsingør Stiftsråd, at et punkt til dagsordenen til det fælles stiftsrådsmøde i september 2015 skal omhandle en fælles drøftelse af kapitalforvaltning, evaluering, investeringspolitik m.v.. Rådets oplever nyhedsbrevet er begrænset informativt. 10. Orientering fra udvalg Kommunikationsudvalg Udvalg for Kirke. religion og mission Aktivitetsudvalg 11. Invitationer Udvalget holder møde i morgen. Udvalget arbejder med fyraftensmøde på Dalum Kloster, Center for Kristen Spiritualitet Udvalget ønsker stiftsrådets tilbagemelding på om traditionen med økumeniske kirkevandringer i Odense og møde med andre lokale kirkeledere fra andre kirkesamfund skal fortsætte? Mødes igen den 27. marts. Udvalget opfordrer alle til at gøre reklame for inspirationsdagen og for at deltage. Side 5

6 Fællesmøde for stiftsråd i 2015 datoen er fastlagt til lørdag den 12. september Stiftsrådet i Helsingør Stift er arrangør 12. Næste møde Ordinært møde den 13. maj 2015 fra til Derudover er fastlagt møde den 9. september og den 18. november Eventuelt Intet at bemærke Mødet var slut kl Side 6

7 14. Godkendelse af protokollen Side 7

8 Side 8

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Betænkning 1544 Folkekirkens styre Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kirkeministeriet - April 2014 Betænkning 1544 Folkekirkens styre Udgivet

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

Dåbsoplæring i folkekirken

Dåbsoplæring i folkekirken Dåbsoplæring i folkekirken Beretning fra den af biskopperne nedsatte arbejdsgruppe om dåbsoplæring 2010 2 3 Forord Biskopperne har på møde den 9. april 2008 besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe vedrørende

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Annisse Lokalråd torsdag den 16. april 2015 kl. 19.00 i Menighedshuset i Annisse

Referat af bestyrelsesmøde i Annisse Lokalråd torsdag den 16. april 2015 kl. 19.00 i Menighedshuset i Annisse ! Referat af bestyrelsesmøde i Annisse Lokalråd torsdag den 16. april 2015 kl. 19.00 i Menighedshuset i Annisse 17. april 2015 Til stede: Bente Banemann, Henning Jensen, Robert Hansen, Birthe Peltz, Hans

Læs mere

Organisationsbeskrivelse

Organisationsbeskrivelse Organisationsbeskrivelse Forord var, og arbejdsformen er fortsat at være i bevægelse for at møde mennesker dér, hvor nøden er. Kirkens Korshær begyndte som en græsrodsbevægelse, og det er vigtigt, at der

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning Indkaldelse til menighedsrådsmøde: Torsdag den 28. november 2013 kl. 19.00 Mødet indledes med spisning ca. kl. 18.00 i Pyramiden. Fraværende med afbud: Eva Hoffmann Randrup Evt. stedfortrædere indkaldt:

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014.

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Følgende medlemmer deltog: Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Sarah Børner, NaturErhvervstyrelsen (formand) Janne Birk Nielsen, Fødevareministeriets departement Jørn Jensen, Naturstyrelsen

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 S A M A R B E J D E I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2000 T RY K B o rch Try k R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR A rctic silk 130

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Poul Christensen, Lone Nielsen, Allan Kierulff, Jens Leitritz, Michael

Læs mere

God selskabsledelse 2013/14 November 2014

God selskabsledelse 2013/14 November 2014 God selskabsledelse 2013/14 November 2014 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107 b. Denne redegørelse er et supplement til ledelsesberetningen

Læs mere

Referat af ordinært udsatterådsmøde 17. april 2015

Referat af ordinært udsatterådsmøde 17. april 2015 Referat af ordinært udsatterådsmøde 17. april 2015 Dato: 17. april 2015 Tid: 12.00-16.00 Sted: Brugerforeningen, Blågårds Plads 5 Mødedeltagere: Peter Juul (formand) Ole Svendsen (næstformand SAND) Ninna

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING

BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING 2013 2014 BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation ISOBRO April 2014 1 Indhold Forord... 3 Ny indsamlingslov: Lovproces endelig igangsat... 4 Fundraisingkonference

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Kirkeministeriet Juni 2004 Én folkekirke - men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00.

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. 2. marts 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 24. februar 2015 Mødedato / sted: 24. februar 2015 /, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming Møller (FM) Susan Kjeldgaard

Læs mere

Tal om kirken. Undersøgelser af Folkekirkens aktivitets- og deltagerstatistik

Tal om kirken. Undersøgelser af Folkekirkens aktivitets- og deltagerstatistik Tal om kirken Undersøgelser af Folkekirkens aktivitets- og deltagerstatistik Tal om kirken Undersøgelser af Folkekirkens aktivitets- og deltagerstatistik Redigeret af Marie Vejrup Nielsen Hans Raun Iversen

Læs mere