FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015"

Transkript

1 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone Terkildsen DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 25. februar Sager til drøftelse/beslutning a. Afdeling 47 Råhøjparken b. Generationsskifteplan c. Helhedsplan Viby Syd d. Formandsmøde e. Udvidelse af Skanderborgvej 198 f. Fest for afdelingsbestyrelsesmedlemmer g. Inddragelse af forskellige grupper i det beboerdemokratiske arbejde 4. Tema a. Opfølgning, årshjul b. Repræsentantskabsmøde den 28. maj 2015 c. Selskabslokaler d. Tema, bestyrelsesmøde, april Sager til orientering/efterretning a. Opfølgning fra sidste møde b. BL-informerer c. Landsbyggefonden orienterer d. BL landsplan e. BL lokalt f. Udvalg g. Genopretningsplaner h. Kapitaltilførsel afdeling 24 Søndervangen I i. Udlejningsaftale tilgængelighedsboliger, afdeling 24 Søndervangen I j. Styringsdialogmøde, Aarhus Kommune k. Møde i Sydsamarbejdet l. Sygefraværsstatistik 5. kreds Forhandlingsprotokol nr. 5 side 1

2 6. Næste møde 7. Eventuelt Ad pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Ad pkt. 2 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 Referatet blev godkendt. Ad pkt. 3 Sager til drøftelse/beslutning a. Afdeling 47 Råhøjparken Direktør gennemgik den udsendte indstilling. Indstillingen blev godkendt. Underskudsdækning besluttes hvert år, når man kender regnskabsresultatet. I 2014 var konto 114, almindelig vedligeholdelse overskredet med kr Henvendelse vedr. nedgravede affaldsløsninger blev drøftet. Besluttet, at det er et afdelingsanliggende som skal finansieres uden lån/tilskud fra Dispositionsfonden. b. Generationsskifteplan Den reviderede proces- og tidsplan taget til efterretning. c. Helhedsplan Viby Syd Der blev givet en opdatering. Bilag, organisering, Helhedsplan, Viby Syd blev udleveret og kort gennemgået af direktør. Besluttet at der først kan træffes beslutning, når det er mere tydeligt præciseret, hvorledes organiseringen er påtænkt. d. Formandsmøde Besluttet at afholde formands/temamøde den 19. maj To temaer: Samarbejde, repræsentantskab og organisationsbestyrelse Rekruttering til beboerdemokratiet, hvordan får vi fat i de unge? Der arbejdes på at få en ældre og en yngre beboerdemokrat til at komme med et indlæg. Planlægning foreståes af Michael Korsholm og Jens Løkke Møller. Forslag til indkaldelse fremsendes til organisationsbestyrelsen. e. Udvidelse af Skanderborgvej 198 Projektet er tidligere godkendt i kommunen, så vi har ikke de store muligheder for at komme med indsigelse. Vi vil dog opremse nogle krav som skal overholdes. Af- og pålæsningstidspunkter, støjbegrænsning, herunder støjdæmpende materialevalg på ny facade mod vores afdeling. Afdelingsbestyrelsen orienteres. f. Fest for afdelingsbestyrelsesmedlemmer Afholdes den 21. august Indtil videre er det Turbinehallen som skal stå for arrangementet. Økonomisk ramme godkendt: 775 kr./prs. Musik kr Forhandlingsprotokol nr. 5 side 2

3 g. Inddragelse af forskellige grupper i det beboerdemokratiske arbejde. Oplæg fra Tonny Mikkelsen blev drøftet. Ingen afdelingsbestyrelse > boligpolitisk arbejde sammenlægges med nærliggende afdeling. Ikke brugbar. Suppleanter til organisationsbestyrelsen bliver sammen med 1 organisationsbestyrelsesmedlem midlertidig afdelingsbestyrelse. Suppleanter medtages som føl. Suppleanter til organisationsbestyrelse indgår som faste medlemmer i nedsatte udvalg. Kan godkendes. Suppleanter til organisationsbestyrelsen får tilbud om deltagelse i kredsarrangementer. Kan godkendes. Suppleanter deltager i organisationsbestyrelsens seminar. Kan ikke godkendes. Rundvisning i administrationen for nyvalgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Kan ske i forbindelse med intro-kursus for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Kontaktperson til afdelingerne Der er tale om et tilbud til afdelingsbestyrelserne. Forespørges i forbindelse med formandsmødet. Ad pkt. 4 Tema a. Opfølgning, årshjul Jens Møller orienterede. Opfølgningen blev taget til efterretning. b. Repræsentantskabsmøde den 28. maj 2015 Forslag til indkaldelse Indkaldelse blev godkendt. Udsendes den 29. april Forslag til beretning Kommentarer fra organisationsbestyrelsen Udvalg - Indlæg fra energiudvalget mangler. Ligger hos Niels Munthe - Der skal henvises til hjemmesiden vedr. bemanding af interne udvalg og eksterne udvalg (Fjernvarme Lyseng-Ejerlaug Egmont m.m.) Pensionistfesten Grethe Staunskjær har stået som arrangør i 15 år og ikke som nævnt i 33 år. Har været med i 33 år. Indledende bemærkninger Michael Korsholm mener, at organisationsplanen, som der er lagt op til at medtage, ikke er korrekt. Den øvrige bestyrelse fastholder, at organisationsplanen som den foreligger, var gældende ved udgangen af c. Selskabslokaler Besluttet at den nuværende ordning videreføres. Direktøren udarbejder oplæg til udlejningsharmonisering og nye udlejningspriser for de selskabslokaler som ligger i regi. Forhandlingsprotokol nr. 5 side 3

4 d. Tema, bestyrelsesmøde, april 2015 Temaet vil være strategi for nybyggeri. Herudover skal organisationsbestyrelsen godkende afdelingsregnskaber og regnskab for organisationen for Ad pkt. 5 Sager til orientering/efterretning a. Opfølgning fra sidste møde Der var ingen sager til opfølgning. b. BL informerer nr. 6/2015 ny udbudslov på vej nr. 7/2015 boligorganisationer skal betale medarbejdernes fartbøder nr. 8/2015 ny pjece om boligstøtten 2015 nr. 9/2015 beskæftigelse for unge under 18 år nr. 10/2015 bedste boligorganisation på nettet nr. 11/2015 byggekartelsagen nr. 12/2015 energisyn i store virksomheder nr. 13/2015 fugtsugende vindspærreplader nr. 14/2015 Nordic Built Cities Challenge en nordisk konkurrence om løsninger til smarte, attraktive og bæredygtige byrum nr. 15/2015 fire ændringer af almenboligloven vedtaget i Folketinget nr. 16/2015 støtte til solcellanlæg De udsendte BL-informerer blev taget til efterretning. c. Landsbyggefonden orienterer nr. 663 kollaps Provst Dreslersvej, Frederikshavn årsager og erfaringer nr. 664 nyt alment nøglekatalog med Benchmark nr. 665 anvisninger i den almene boligsektor 2014 nr. 666 indbydelse til informationsmøder om digitale ansøgninger, BOSSINF renovering, særlig driftsstøtte, renoveringsstøtte m.v. nr. 667 indberetning af ledige boliger pr. 1. marts 205 nr. 668 nyt tvillingeværktøj til Benchmarking i den almene boligsektor Landsbyggefonden informerer blev taget til efterretning. d. BL landsplan Dagsorden og resumeer, bestyrelsesmøde i BL 10. marts Der var ingen spørgsmål. e. BL lokalt Direktørmøde den 11. marts 2015 Der vil blive udsendt referat fra mødet. Repræsentantmøde Der vil blive udsendt referat fra mødet. Forhandlingsprotokol nr. 5 side 4

5 f. Udvalg Holme Lundshøj Fjernvarme inviterer til 50 års jubilæum den 6. juni g. Genopretningsplaner På møde med direktøren for Teknik & Miljø blev det aftalt, at Støttet Byggeri vil stille en række spørgsmål til Ministeriet. Forinden fremsendelse af spørgsmål får mulighed for at kommentere på spørgsmålene. Det overvejes at sende kopi af spørgsmål til BL for kommentarer. h. Kapitaltilførsel, afdeling 24 Søndervangen I Der er ikke nyt i sagen. i. Udlejningsaftale tilgængelighedsboliger afdeling 24 Søndervangen I Kommunen har lyttet til vores kommentarer og vores ønsker er blevet imødekommet. j. Styringsdialogmøde, Aarhus Kommune Vi har fremsendt vores kommentarer til referatoplæg fra kommunen, markeret i referat med farveforskel. Kommunen har endnu ikke kommenteret på vores kommentarer. Når officielt referat foreligger vil dette blive fremsendt til organisationsbestyrelsen. k. Møde i Sydsamarbejdet Notat fra møde den 5. marts 2015 Der var ingen spørgsmål til notatet. l. Sygefraværsstatistik 5. kreds Blev kort drøftet. Der er fokus på langtidsfravær, Ad pkt. 6 Næste møde Afholdes onsdag den 29. april 2015 kl Ad pkt. 7 Eventuelt Elev Vi søger en elev til tiltrædelse 15. august Åbent Hus, afdeling 24 Søndervangen I Der er Åbent Hus søndag den 29. marts 2015 kl Afsked Solveig Krone Der afholdes reception på Vestergårdsvej torsdag den 26. marts 2015 kl Bestyrelsesseminar maj 2015 Poul Ankersen, 2 x overnatning Michael Korsholm, 2 x overnatning Lone Terkildsen, 1 x overnatning Ole Østergaard, 1 eller 2 overnatninger Tonny Mikkelsen, 2 x overnatning Troels Munthe, 1 x overnatning Peter Andersen, 2 x overnatning Niels Skov Nielsen, 1 x overnatning Kim S. Jensen, 1 x overnatning Jens Løkke Møller, 1 x overnatning Forhandlingsprotokol nr. 5 side 5

6 John Jensen, 2 x overnatning Fremover skal bestyrelsesseminaret placeres i august måned af hensyn til eventuelt nyvalg til organisationsbestyrelsen. AARHUSbolig, repræsentantskabsmøde 6. maj 2015 kl Niels Skov Nielsen deltager. Det forventes, at også Poul Ankersen deltager. Medtages på dagsordenen for kommende bestyrelsesmøde. Regnskaber 2014 Regnskaber til de organisationsbestyrelsesmedlemmer som skal være dirigenter på afdelingsmøderne. Blev udleveret. Boligen Artikel vedr. rottebekæmpelse er medtaget i det seneste nummer af Boligen. Forhandlingsprotokol nr. 5 side 6

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Indholdsfortegnelse Årsberetning 2006 Indledning 3 Formålet med BO-VEST samarbejdet 4 Staten har fortsat fingrene i Landsbyggefonden 7 Flere og større boligorganisationer

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Onsdag d. 14. maj kl. 16.00 18.00, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra Else, Bo (på mail lige inden mødet), Janni (sygemeldt), Noel (udtrådt) 1. Bemærkninger

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 20-4-10.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 20-4-10. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 20-4-10. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Peter Jensen Biltriss, Allan Kierulff, Palle Carstensen, Kaj Midjord,

Læs mere

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere

Referat 7. februar 2013

Referat 7. februar 2013 I bestyrelsen: Fra administrationen Dagsorden: Referat 7. februar 2013 af selskabsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. februar 2013 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet i Lindeholmen 2, 2680 Solrød Strand Jørgen Clausen

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Poul Christensen, Lone Nielsen, Allan Kierulff, Jens Leitritz, Michael

Læs mere

God selskabsskik følg eller forklar

God selskabsskik følg eller forklar God selskabsskik følg eller forklar Denne vejledning i god selskabsskik er et bidrag til arbejdet for almene boligorganisationer for at gøre det lettere at opnå fokus i den daglige ledelse. Din boligorganisation

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. marts 2015 Tid 12:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660 Gæster: Mette Krog

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole Afbud til Lisa: Deltagere: Jeanette, Lotte, Bo, elevråd, Henriette, Jonas, Torben, Louise, Carsten, Lauge, Lisa, 1) Godkendelse og underskrive referat fra sidste møde 2) Meddelelser: a) Formand Skolerådsmøde

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Annisse Lokalråd torsdag den 16. april 2015 kl. 19.00 i Menighedshuset i Annisse

Referat af bestyrelsesmøde i Annisse Lokalråd torsdag den 16. april 2015 kl. 19.00 i Menighedshuset i Annisse ! Referat af bestyrelsesmøde i Annisse Lokalråd torsdag den 16. april 2015 kl. 19.00 i Menighedshuset i Annisse 17. april 2015 Til stede: Bente Banemann, Henning Jensen, Robert Hansen, Birthe Peltz, Hans

Læs mere