Struvit fra Limfjorden.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Struvit fra Limfjorden."

Transkript

1 Struvit fra Limfjorden. Af O. B. BØGGILD., Struviten, der er det mineralogiske Navn. paa den af alle Kemikere velkendte Forbindelse, fosforsur Magnesia-Ammoniak, NUl Mg POol, 6H20, er i Naturen fundet paa en Del forskellige Forekomststeder under Omstændigheder, der viser, at den i Dannelsesmaade afviger stærkt fra andre Mineraler. I det følgende skal gives en kort Oversigt over de kendte Forekomster af Struvit; foruden ved Limfjorden, som senere skal omtales, kendes den fra: Hamburg!). Ved Udgravning af Grunden til Nikolaj Kirke efter den store Brand i 1845 fandtes Struviten i en væsentlig af Kvæggødning dannet Jord; paa Grund af den store Mængde veludviklede Krystaller, der fandtes ved den Lejlighed, er denne Forekomst bleven særlig berømt, tilmed, da den ved sin Forekomst gav Anledning til en Del Diskussion,om, hvorvidt Struviten virkelig var,at betragte som et Mineral, hvilket vel næppe længere betvivles af nogen.. En noget lignende Forekomst 2 ) fandtes i '1854 ligeledes i Hamburg,ved Udgravning af en Grund i Schauenburgerstrasse, hvor man stødte paa et gammelt Reservoir med Slagteriaffald, som var omdarinet til en grønlig sort, over- ') Særlig beskrevet af SADEBECK, Tschcrmak's l\lin. l\litt. 1877, Pag. 113, hvor der tillige findes Angivelse af ældre Litteratur. 2) J. H. C. A. MEYER, Zeitschr. d. d. geo!. GeselI. 6, Pag a

2 26 o. B. BØGGILD : Struvit fra Limfjorden. ordentlig fed Masse, i hvilken man fandt et enkelt, tyndt Lag Struvitkrystaller. I Braunschweig fandtes i 1873 Struvitkrystaller 1 ) i en væsentlig af Gødning dannet Jordbund. I Dresden 2 ) har man fundet Struvit i Afløbskanaler fra en Kaserne. I Hamburg v. d. H.3) fandt man enkelte smaa Krystaller i Gødningjord. V~d Saldanha Bay4), Kysten af Afrika, er Struviten fundet som Krystaller i Guano, og det samme er Tilfældet med Skiptonhulerne ved Ballarat i Victoria 5). I en Mammritstødtand fra Dawson City, Yukondistriktet 6 ), fandt man noget Materhlle, som efter Analysen at dømme syntes at bestaa af en Blanding af Struvit og et beslægtet Mineral, Newberyit (H Mg P04, 3H20); det er det eneste Tilfælde, hvor Struviten ikke er fundet i krystalliseret Tilstand. Fra de ovennævnte Forekomststeder kanstruviten nogenlunde betragtes som et Minerai; veludviklede Struvitkrystaller har man endvidere fundet ved følgende Lejligheder: I en Flaske af Kochs' Kødpepton fandtes en Del smaa Krystaller 7) ; ved sener e Eftersøgning i andre Flasker lykkedes det ikke at finde flere. I Gelatine eller Agar-Agar, i hvilken der kultiveredes forskellige Mikroorganismer,. har man. fundet smaa KrystallerS), hvis Form var noget varierende med Beskaffenheden af de Organismer, der benyttedes. Ved en en enkelt Lejlighed har man fundet 3-10 mm. lange Struvitkrystaller 9 ) siddende paa Blommekærner, ') ATTMER, N. J. f. Min. 1873, Pag. 400; SADEBBCK l. c. 2) Angives af SADEBECK, 1. c. som b~skrevet af MARX i ) KALKOWSKY, Ztsch. f. Kryst. 11, 1886, Pag. 1. 4) TESCHEMACHER, Phi1. Mag. 28, 1846, Pag, ) ULRICH, Contr. Min. Viet. 1870, Pag ) HOFniANN, Am. Journ. ScL 11, 1901, Pag ) Beskrevne af ARZRUNI, Ztschr. f. Kryst. 18, 1891, Pag ) SOLLY, Min. Mag. 8, 1889, Pag ) SLAVIK, Abh. d. biihm. Ak. Prag 1901; Ref. Ztschr. f. Kryst. 37, Pag. 498.

3 Medd. fra Dansk geol. Forening. 13. Københayn der havde opholdt sig F/2 Aar i Endetarmen af en 5-Aars Dreng. Meget almindeligt udskille s den fosforsure Magnesia af alkalisk Urin (i hvilket Tilfælde den af Medicinerne benævnes Tripelfosfat), og endelig kan man frembringe veludviklede, men i Reglen mikroskopisk smaa Krystaller, ved at fælde et Magniumsalt med forforsur Natron under samtidig Tilstedeværelse af Klorammonium og frlammoniak, hvilken Proces jo i den kemiske Ailalys~ netop be-. nyttes til Pitavisning af Magnium.. Man vil af det foregaaende have set, at med Und~ tageise af den sidstnævnte, rent kemiske, Dannelsesmaade, opstaar Struviten kun, hvor organiske Stoffer, navnlig Ekskrementer, gaar i Forraadnelse. Struviten fra Limfjorden, der i 1875 er skænket mine: ralogisk Museum af Direktør TH. SCHMIDT, er i Følge JOHN STHUp 1 ) funde(ved dybe Boringer i Anledning af Anlægget af Jernbanebroen ved Aalborg; Dybden, hvori den. blev fundet, er Meter. Jordarten er Cardiumdynd; bestaaende af Sand og Ler, der foruden Skaller af, My ti: lus, Cardium, m. m. indeholder en meget stor Mængde organisk M-ateriale, hvoriblandt navnlig talrige Plantedele er fremtrædende; disse er af Dr. KOLDEHup ROSENVINGE erklæret at være ret velbevarede Rester af enkimbladede Planter, sandsynligvis Zoslera. Forekomsten af Struvitkrystaller synes at tyde paa, at der foruden disse Plantedele maa være, eller i det min~ste have været, en usædvanlig stor Mængde organisk Substans i Dyndet, og det sandsynligste er vel, at der har fundet en særlig stor Ophobning af Ekskrementer Sted; i alle Tilfælde er det et højst mærkeligt!,æn?men, at Struviten endnu ikke et eneste andet Sted er fundet i marint Dynd. Mængden af StruvitkrystaIler i Dyndet maa sikkert være ret betydelig at dømme efter det store Antal (flere ') Forh. Y. de Skand. Naturf. 13;!\Iøde. Christianhl, 1887, Pag. 79.

4 28 O. B. B0GGILD: Struvit fra Limfjorden. H undrede), der er kommet frem ved Boringerne; Krystallerne var ved Optagelsen ganske friske, og de af dem, som har været opbevaret i Alkohol, er endnu i Besiddelse af en for Struvit usædvanlig god Bevaringstilstand. Størrelsen af Krystallerne varierer fra 1 til 5 cm. i Diameter og fra 1 til 5 mm. i Tykkelse; i Almindelighed er Diameteren 2-3 cm. og Tykkelsen 2-3 mm. Formen, der er overordentlig ensartet for alle Krystallerne, afviger særlig stærkt fra al anden Struvit derved, at Krystallerne næsten kun er begrænsede af krumme Flader. Som det vil fremgaa af Figur 1, er Krystallen nærmest linseformet ; Linsens Kant, der for en Del er uregelmæssig afrundet, afskæres paa to Steder af veludviklede plane Krystalflader, der paa Figuren viser sig som rette Linier paa Fig. 1. Struvit, Limfjorden. Krystallens højre Side. (c. 2 Gange nat. Størrelse.) Linsens Flader er overalt bedækkede med lave Forhøjninger, der paa de paa Figuren til Højre og Venstre vendende Sider delvis er begrænsede af plane Fladestykker, iøvrigt af ganske krumme Flader. En stor Ejendommelighed ved Krystallerne er, at de alle er sammensatte af to Partier af ret forskellig Beskaffenhed. Midten af Krystallen og hele den venstre Side er dannet af en mørkere brun Substans, Resten, nemlig den Del, der grænser til de plane Sideflader og det til højre liggende, mindre, buede Stykke af Randen er betydelig lysere ; begge Partier er skarpt afgrænsede fra hinanden ved en fremspringende Kant, da den mørke Del _ I

5 Medd. ira Dansk geo!. Forening. 13. København ,. er betydelig tykkere end den lyse, og. denne Kant er, som det ogsaa vil ses paa Figuren, overordentlig takket og uregelmæssig; paa den lyse Del er Forhøjningerne i Reglen mindre fremtrædende end paa den mørke Del. Denne sidste er først dannet, og derefter har den lyse Substans aflejret sig udelukkende paa højre Side af Krystallen, idet der paa de øvrige Dele ikke er mindste Spor af den. Den krystallografiske Undersøgelse er foretaget paa Prof. V. GOLDSCHlIlIDT'S Institut i Heidelberg med det tokredsede Goniometer, uden hyilket det vilde være umuligt at faa noget ordentligt Begreb om Bygningen af en Kry-,stal, der i saa høj Grad er begrænset at krumme Flader. I det følgende er Bogstaver og Symboler valgte i Overensstemmelse med Opstillingen i Goldschmidt's Index, hvor den hemimorfe Akse er gjort til Tverakse; og tillige er den antiloge (ellers opadvendende) Ende vendt til Højre. Da næsten alle Reflekserne falder i Nærheden af Fladen a = 00 O (100) har denne maauet opstilles som Polflade,. og Projektionen (Figur 2) er foretaget paa den, mens b = O 00 (010) som sædvanlig er taget til Nulpunkt paa Horizontalkredsen; herved faas følgende Ombytning af Akserne: al = bl = b Cl = a Positionsvinklerne i den nye Opstilling beregnes af Vinklerne i Index paa følgende Maade: p1 = 90 - "lo (l1 = 90 ~ ~. De eneste plane Flader eller Fladeelementer er: efter GOLDSCHMIDT's Index ') a = 00 O (100) s = 01 (011) m = 00 (110) ml = -00 (110) C efter SADEBECK-DANA 2) b (010) s (101) h (021) hl (021) ') I Index er Bogstaverne a og b ombyttede. 2) SADEBECK'S Opstilling med de af DANA, 1892, anyendte Bogstayer.

6 30 O. B. BØGGILD : Struvit fra Limfjorden. Polstillingen foretoges ved Hjælp af de veludviklede s-flader; følgende Vinkler er fundne: Bogstav (pi (/ beregnet I epl QI I a ' ' s 58 05' ~loooo' 58 09' 90 00' m 0 26' 28 37' ' 28 43' ml ' 28 35' ' 28 43' I Af disse Flader er a meget ubetydelig og kun fundet i et mindre Parti af Krystallen; som Projektjonsbilledet udviser, staar den ikke i Forbindelse med de krumme Flader, og det er muligt, at den i det hele taget kun findes som Spalteflade. Fladerne af s er veludviklede, paa enkelte Krystaller endogsaa overordentlig regelmæssige og blanke; af den tilsvarende analoge Form, si, er der ikke fundet mindste Spor; Fladerne af m og ml, der findes henholdsvis paa den højre og venstre Side af Overfladens Forhøjninger, er ogsaa ofte ret veludviklede, navnlig m, der altid er større end ml.. Paa Projektionsbilledet (Fig. 2) er de nævnte Flader indtegnede tilligemed det System af krumme Flader, der forbinder m med mt, og hvis Reflekser viser sig som et dobbelt Baimd; Hemimorfien er ikke særlig stærkt frem-. trædende i dette; dog er Figuren ved den antiloge Ende (til Højre) noget bredere end ved den analoge; den smallere Figur fremtræder ogsaa ved den antiloge Ende i de lyse Partier af Krystallerne, hvorfor den er indtegnet med svagere Tone paa Projektionsbilledet. Figurens to Baand er afbrudte paa Midten og her forbundne ved.et meget svagt Tværbaand, der gaar tæt forbi a paa analoge Side. Refleksbaandene synes ikke at have nogen Tilslutning til' de af Struvitens Krystalflader dannede Zoner, hvoraf enkelte af de mere fremtrædende er optrukne paa Figuren; muligvis vil man ved en nærmere Undersøgelse

7 Medd: fra Dansk geol. Foreni~g. t3. København af Ætsningsfigurerne kunne faa et lignende Billede frem; men jeg har endnu ikke haft Lejlighed til at undersøge disse. De krumme Flader paa Struviten fra Limfjorden synes ikke at kunne være dannede ved Opløsning; det vilde i saa Fald være utænkeligt, at de tilstedeværende plane Flader skulde være saa fuldkomment udviklede, som de er. De fysiske Egenskaber er i alt væsentlig overensstem~ mende med anden Struvit.. Vægtfylden er bestemt ved Fig. 2. Struvit, Limfjorden. Projektion paa a. Grundkredsen = 5 cm. THOULET's Vædske til ; som Materiale benyttedes fuldstændig rene Korn, dels af de mørke og dels af de" lyse Partier, af forskellige Krystaller; der viste sig ingen Forskel mellem de to Slags Substans. Farven er brunlig, i de lyse Partier omtrent kun halvt saa intensiv som i de mørke'; Forskellen i Farven afhænger af Jernindholdet, som efter Opløsning af Stykker af Krystallen i Saltsyre og Tilsætning af Ferrocyankalium kan paavises. at være omtrent dobbelt saa stort for de mørke Deles Vedkommende; i øvrigt er selv disse kun lidt jernholdige. Pleokroisme findes ikke. Lysbrydningskoefficienterne er bestemt for de lysere

8 32 U. B. BØGGILD: ~truvit'fra Limfjorden.. Partiers Vedkommende ved Totalreflektion; enkelte s-flader var saa blanke, at de umiddelbart lod sig anvende; dog.var Grænserne aldrig særlig skarpe. Der fandtes (for Natriumlys) r = (J = a = hvoraf: r (J = direkte bestemt: r. a = »» (J -+- a = »» Den optiske Orientering er som ellers hos Struvit, altsaa (for den her benyttede Opstilling): c = a b = b a = c c er den spidse Bisektriks og Akseplanen er b = O 00 (010). Aksevinklen (2 V No) er direkte bestemt (ved Maaling i Glashalvkugler og Omregning) til 37 22'. Ved Beregning af ovenstaaende Brydningskoefficienter faas: 2 VN" = 37 14' For de mørke Dele af Krystallen er Lysbrydningskoefficienterne ikke bestemt; Aksevinkle'n er noget mindre, nemlig (i Glashalvkuglerne) : 2 H Na = 34 30' hvoraf (under Forudsætning af at (J er ):. 2 V Na =35 15' I Forbindelse med den mindre Aksevinkel i de mørkere Partier af Krystallen staar, at Dobbeltbrydningen «(1 -+- a) her er mindre; den er nemlig ved direkte Maaling bestemt til

U nder det geologiske Kortlægningsarbejde paab~~ n"

U nder det geologiske Kortlægningsarbejde paab~~ n Muslingeboret Silurkalk, Strandsten fra Kridfhavet, fup.dne som Jøse Blokke paa Bornholm. af KARL A. GRONW ALL. (Meddelt med Tilladelse af Kommissionen for Danmarks g~ologiske Undersøgelse. U nder det

Læs mere

Profiler gennem Flydejord i Jylland.

Profiler gennem Flydejord i Jylland. Profiler gennem Flydejord i Jylland. Af AKSEL NØRVANG. I den danske Litteratur finder man en Del Beskrivelser af Moser, som er dækket af Aflejringer, der ikke kan være afsat af Isen eller af Smeltevandet

Læs mere

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur 1 Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur Martin Mikkelsen og Mikkel Kieldsen 1cm 1cm Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 19 Bygherre: Asger Risgaard ISBN 978-87-87272-57-5 2 Indledning. Nogle

Læs mere

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 1 Stenshede en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 5 cm Skår til to lerkar samt en del af en flintflække fundet i grube K7. Bygherre: Bjerringbro Kommune Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

Kornfordelingen i nogle danske jordarter

Kornfordelingen i nogle danske jordarter Kornfordelingen i nogle danske jordarter ALBRT FBIAN Fobian, A. 000--: Kornfordelingen i nogle danske jordarter. Geologisk Tidsskrift, hæfte, pp. -. København. Kornstørrelsernes naturlige fordelingsmønster

Læs mere

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen Tegninger: Peter Rørbæk Hansen Forord Denne bog henvender sig til kursister, eud-skovbrugerelever og studerende ved Skovskolen. Bogen vil også med

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

DET BORNHOLM SKE SPROG

DET BORNHOLM SKE SPROG DET BORNHOLM SKE SPROG AF P. MØLLER HAVEARKITEKT OG LA NDSl

Læs mere

Grusgravene i bakkerne ved Kalundborg

Grusgravene i bakkerne ved Kalundborg Grusgravene i bakkerne ved Kalundborg af S. A. ANDERSEN Abstract The peninsula of Roesnaes (Røsnæs) on the northwest coast of Zealand has by some authors been regarded as a series of drumlins, by other

Læs mere

Spil. Chancer gennem tællemetoder. Chancelære: MI 82 INF. INFA-Chancelæreserien:

Spil. Chancer gennem tællemetoder. Chancelære: MI 82 INF. INFA-Chancelæreserien: INFA-Chancelæreserien: Chancer gennem eksperimenter Chancer gennem optællinger CHANCETRÆ - Chancer gennem beregninger SPIL - Chancer gennem tællemetoder LOD - Chancer gennem simuleringer KUGLE - Chancer

Læs mere

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop 7 Cutting når unge snitter og skærer i egen krop Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 103 1. Indledning Selvskadende handlinger er ikke noget nyt fænomen. Man har længe kunnet

Læs mere

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel 2 Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 19 1. Indledning I dette kapitel forfølger vi det første spor i vores undersøgelse

Læs mere

Høje og hjulspor i tusindvis

Høje og hjulspor i tusindvis Høje og hjulspor i tusindvis færdsel i det vestjyske landskab Af Torben Egeberg Langs moderne asfaltveje og afsides grusveje ligger der enkelte steder rækker af gravhøje. I nogle tilfælde kun med få høje

Læs mere

En ny københavnsk Lokalitet. forsteningsførende Paleocæn.

En ny københavnsk Lokalitet. forsteningsførende Paleocæn. En ny københavnsk Lokalitet for forsteningsførende Paleocæn. (En foreløbig Meddelelse). Af Alfred Rosenkrantz. ^ *- ' " -» _ ^ Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 20. é=r «- -^ ; ; "^

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il dem, havde taget i Brug i Holland. Herimod Mærker udtales: indvendtes dut bl. a. fra Sagsogtes Side,,,Der skal indi ømmes en Frist pan gæh al 13. Februar 1924. Under den for, at ond Tro foreligger. det

Læs mere

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Fra Støv til Liv Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Observationer af universet peger på, at det er i konstant forandring. Alle galakserne fjerner

Læs mere

Kunsten på Møns Klint

Kunsten på Møns Klint Kunsten på Møns Klint I Guldalderen tog kunstnerne del i samtidens naturvidenskabelige udforskning af landet. De rejste ud til de mindre kendte steder og gjorde dem til deres egne. De enkelte lokaliteter

Læs mere

Jørgen Ebert KOMPLEKSE TAL - en historisk og aksiomatisk introduktion -

Jørgen Ebert KOMPLEKSE TAL - en historisk og aksiomatisk introduktion - Til minde om min gode ven, kollega og forlægger Preben Frederiksen. Bogen må ikke ændres eller anvendes kommercielt. Venlig hilsen, Jørgen Ebert, marts 00 Jørgen Ebert KOMPLEKSE TAL - en historisk og aksiomatisk

Læs mere

Sedimenterne på bunden af inderfjorden

Sedimenterne på bunden af inderfjorden M A R I A G E R F J O R D - E N F J O R D D A L S I S T O R I E græs brækkede af lige over bunden. svindet fortsatte i to uger indtil en frisk kuling atter blandede ilt fra luften ned i vandet som det

Læs mere

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt af Brian Kristensen http://akrylkunst.dk side 1 af 6 Denne quick guide viser i korte steps hvordan man tegner de rigtige proportioner i et ansigt. For at have et fundament når du tegner et ansigt er det

Læs mere

Tandemankring to anker for at maksimere holdekraften

Tandemankring to anker for at maksimere holdekraften Tandemankring to anker for at maksimere holdekraften Lidt om teorien og de praktiske aspekter af tandemankring Tandemankring er meget populær blandt cruisers. Kigger vi på internet debatsider, vrimler

Læs mere

Tillæg til partikelfysik

Tillæg til partikelfysik Tillæg til partikelfysik Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 015 Forsidebillede er fra CERN s Photo Service og viser CMS detektoren hos CERN. CMS står for Compact

Læs mere

De Fem Halder. Kan man kigge gennem jorden?

De Fem Halder. Kan man kigge gennem jorden? De Fem Halder Kan man kigge gennem jorden? Pilotprojekt til implementering af ikke-destruktive arkæologiske undersøgelsesmetoder (IDA) i Dansk Middelalderarkæologi Viborg Middelalderseminar 3 Lars Agersnap

Læs mere

Skuringsmærker og morænegrus ettervist i Finmarken fra en periode meget ældre end

Skuringsmærker og morænegrus ettervist i Finmarken fra en periode meget ældre end 78 NORGES GEOLOGISKE UNBERSØGELSE. Skuringsmærker og morænegrus ettervist i Finmarken fra en periode meget ældre end IBti6sN". Ai Hans Reusch. wmkring den indre del afvarangerfjorden i Finmarken er H'6IH6H6

Læs mere

Opspaltning i primfaktorer

Opspaltning i primfaktorer 1 Opspaltning i primfaktorer Et program som kan undersøge om et tal er et primtal, eller finde hvilke primtal det er sammensat af, er det allerførste program enhver talentusiast laver. For den tid jo er

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder 1 Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder Martin Mikkelsen Udgravningsfeltet ved Langmosegård. I baggrunden Tulsbjerge med mange fredede gravhøje. Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 20

Læs mere

MULIGT NYT RÅSTOF I DANMARK

MULIGT NYT RÅSTOF I DANMARK N Y T F R A G E U S G E O L O G I DANMARKS DIGITALE JORDARTSKORT MULIGT NYT RÅSTOF I DANMARK N R. 3 N O V E M B E R 1 9 9 8 Muligt nyt råstof i Danmark Christian Knudsen Er der mulighed for at finde titaniumog

Læs mere

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog A Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A. Filen

Læs mere