ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 25. marts Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:"

Transkript

1 ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård, Bente Dahl, Bente Østergaard, Berit Kjølhede, Dorthe Dalsgaard, Erik Mortensen, Jan D. Andersen, Jens Peder Hedevang, Johnny Kent Knudsen, Niels Ole D. Nielsen, Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen, Ruth Kristensen, Preben Andersen, Arne Spicer Lindgren, Betina Bugge, Bolette Dahl Pedersen, Frits Laursen, Jesper Elbæk, Peter Hahn, Peter M. Vestergaard, Poul Holmgaard, Bent Dyrberg Fraværende:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr.: Emne 1. Udpegning af bestyrelsesmedlem til Foreningen Energihuset+punktet c/o Skive Kommune Økonomisk Politik Oddensehallen - anlægsbevilling Anlæg - Indretning af arbejdspladser - Folkeskoler Anlæg - tilbygning af lærerarbejdspladser - Brårup Skole Anlæg - Etablering af lokaler til Selde Børnehave på Fursund Skole Etablering af samdrift mellem VSD Birkely og Fjordbo Tilgængelig - handicapændringer kantsten og fortov - Anlægsbevilling Batum - Kommuneplantillæg nr. 3 - Råstofindvindingsområde ved Batum Færdiggørelsesarbejder ved byggemodninger Anlægsbevilling Regnskab for om- og tilbygning af 35 plejeboliger på Nattergalevej Skema B for helhedsplan for afd. 18,(inklusiv afd. 4, Vestervænget Sallingsund BMX - Køb af ejendom Mejsevej 22, Balling - salg af grund matr.nr. 6bh Sdr. Balling by, Balling Stenøre 11, Fur - salg af Fur gl. Færgekontor Sundsørevej 40 A - Salg af grund Underskriftsark Samlet bilagsliste... 1 SIDE 1

3 1. UDPEGNING AF BESTYRELSESMEDLEM TIL FORENINGEN ENERGIHU- SET+PUNKTET C/O SKIVE KOMMUNE Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Pernille Wittrup Riis FORVENTET SAGSGANG Byrådet INDSTILLING ÅBENT SAGSFREMSTILLING Energihuset+punktet, har anmodet Skive Byråd om at udpege et medlem til bestyrelsen. Der skal også udpeges: 1 medlem af Region Midtjylland (regionsrådsmedlem) 1 medlem af Uddannelsesrådet i Skive (Ungdomsuddannelser) 1 medlem af Dansk Byggeri 1 medlem af TEKNIQ 1 medlem af Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter (industri) 1 medlem af Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter (turisme) 1 medlem af Energistyrelsen 1 medlem af Undervisningsministeriet 2 medlemmer vælges på generalforsamling (borgere) Energihuset+punktet skal være førende inden for energioptimering og reduktion af fossile energiformer. Byrådet har i møde d. 28. januar 2014 besluttet, at tiltræde Økonomiudvalgets indstilling om frigivelse af rådighedsbeløb på kr til Projektbeskrivelse RENT LIV for børn og unge Energihuset. Bente Dahl og Ditte Staun var fraværende. JURA (herunder lovgrundlag) - ØKONOMI - SIDE 2

4 2. ØKONOMISK POLITIK Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Mette Hørby Eskesen ÅBENT ØKONOMIUDVALG DEN 18. MARTS 2014 Fraværende: Niels Ole D. Nielsen Direktionens indstilling blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalg Skive Byråd INDSTILLING Direktionen anbefaler, at den økonomiske politik godkendes. SAGSFREMSTILLING I henhold til budget- og regnskabsproceduren skal økonomiudvalget og dernæst byrådet drøfte den økonomiske politik forud for budgetlægningen for året Den faste, årlige igangsætning af budgettet startes med godkendelse af budget- og regnskabsproceduren (februar), godkendelse af den økonomiske politik (marts), hvorefter rammeudmeldingen for budget 2015 behandles i april måned. I juni måned drøftes budgetstatus sammenholdt med en orientering om aftalen i mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi i I juli måned samles udvalgenes budgetoplæg, og den 28. august deltager byrådet i det årlige budgetseminar. Direktionen har udarbejdet vedlagte forslag til økonomisk politik, der er tænkt som et styringsredskab for budgetlægningen for 2015 og den løbende økonomistyring i øvrigt. Den økonomiske politik tager hensyn til de mål, der er opstillet i det politiske samarbejdsgrundlag for perioden Hovedelementerne i de kommende års økonomiske politik omfatter: 1. Den økonomiske handlefrihed skal opbygges og fastholdes. Den gennemsnitlige kassebeholdning bør fortsat som minimum udgøre, hvad der svarer til overførte drifts- og anlægsbevillinger, hvilket er ca. 200 mio. kr. 2. Målet for skatterne er, at de i perioden søges holdt i ro. 3. Driftsudgifter: Målsætningen er, at udgiftsudviklingen på den eksisterende drift ikke overstiger den løbende løn og prisudvikling. Aftalte rammer mellem Regeringen og KL om stigning i serviceudgifterne skal overholdes. 4. Økonomisk styring: der skal tages nødvendige skridt til effektiviserings- og rationaliseringsgevinster på baggrund af faste procedurer for budgetopfølgning, en langsigtet strategisk styring mv. 5. Overskuddet på den ordinære drift skal bl.a. muliggøre realisering af princippet om en stabil og robust økonomi. Derfor er målet, at årets driftsresultat skal finansiere nettoafdrag og skattefinansierede anlæg. Målet er et driftsoverskud i perioden på gennemsnitligt mio. kr. 6. Nytænkning og udvikling kræver investeringer. Målsætningen er et nettoanlægsniveau på gennemsnitligt mio. kr. over årene. 7. Den langfristede gæld: Målet er, at gælden nedskrives med 10 mio. kr. årligt. 8. Den finansielle styring tilrettelægges, så der opnås størst mulig enkelhed i det daglige arbejde samt en optimering af afkast under hensynstagen til risiko. Den økonomiske politik er udgangspunktet for budgetlægningen og revideres derfor én gang årligt. SIDE 3

5 Endvidere er der i bilagsdelen et materiale, der belyser kommunens grundlæggende økonomiske vilkår. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG Økonomisk politik SIDE 4

6 3. ODDENSEHALLEN - ANLÆGSBEVILLING Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Peter Svendsen ÅBENT KULTUR OG FRITIDSUDVALGET 2014 DEN 4. MARTS 2014 Fraværende: Annette V. Torp Indstillingen blev anbefalet ØKONOMIUDVALG DEN 18. MARTS 2014 Fraværende: Niels Ole D. Nielsen Anna-Lise Vestergaard og Bolette Dahl Pedersen deltog af habilitetsgrunde ikke i sagens behandling. Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Kultur og Fritidsudvalget Økonomiudvalget Byrådet INDSTILLING Forvaltningen indstiller At At At At Udvalget godkender projektet og anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på kr til Oddense Hallen Udvalget anbefaler, at der samtidigt frigives et rådighedsbeløb af samme størrelse der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på budget 2014 under politikområdet Idræt Anlægstilskuddet først udbetales når den samlede finansiering er på plads. En evt. lånefinansiering ikke kan gennemføres uden en ny politisk behandling og godkendelse SAGSFREMSTILLING I Skive Kommune s budget for 2014 er der afsat et rådighedsbeløb på kr til udbygning og renovering af Oddense Hallen. Oddense Hallens bestyrelse anmoder i brev af om at Skive Kommune frigiver de afsatte anlægsmidler. Byggeriet er estimeret til at koste kr og bestyrelsen for Oddense Hallen mangler pt. kr for at have fremskaffet den fulde finansiering. Såfremt bestyrelsen ikke kan tilvejebringe det manglende beløb, overvejes det at låne de sidste penge. Det er imidlertid ikke muligt for Oddense Hallens bestyrelse at foretage lånefinansiering uden en godkendelse fra Skive Byråd, så en evt. låneansøgning vil fordre endnu en politisk behandling. Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling til Oddense Hallen på kr , at der samtidig frigives et rådighedsbeløb af samme størrelse, der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i budgettet under politikområde Idræt. Anlægstilskuddet vil SIDE 5

7 først blive udbetalt når den samlede finansiering er på plads. Derudover sender forvaltningen et brev til bestyrelsen hvor følgende præciseres: Anlægstilskuddet udbetales i forhold til det godkendte anlægsbudget Anlægstilskuddet udbetales i rater på baggrund af et revisor påtegnet notat, at der er afholdt byggeudgifter mindst svarende til den kommunale andel. At bygeriet gennemføres som beskrevet Der må ikke ske låneoptagelse uden godkendelse fra Skive Byråd Bestyrelsen skal overholde de gængse licitationsregler / udbudsregler når anlægsarbejdet skal gennemføres Forvaltningen vedlægger Oddense Hallens regnskab, anlægs- og driftsbudget samt tegninger over kommende byggeri. JURA (herunder lovgrundlag) Oddense Hallen kan ikke optage lån som restfinansiering uden en godkendelse fra Skive Byråd. ØKONOMI I budgettet for 2014 er der afsat et rådighedsbeløb til Oddense Hallen på kr BILAG Oddense Hallen - anlægs- og driftsbudget Oddense Hallen - tegninger Oddense hallen - Årsrapport 2012/2013 SIDE 6

8 4. ANLÆG - INDRETNING AF ARBEJDSPLADSER - FOLKESKOLER Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Mette Nielsen ÅBENT BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 5. MARTS 2014 Fraværende: Indstillingen blev anbefalet. ØKONOMIUDVALG DEN 18. MARTS 2014 Fraværende: Niels Ole D. Nielsen Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget Økonomiudvalget Byrådet INDSTILLING Kultur- og Familieforvaltningen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget indstiller, at der afsættes kr. til etablering af arbejdspladser og godt fysisk arbejdsmiljø, at der afsættes kr. til indkøb af pc eller tablet til lærere/børnehaveklasseledere, og kr. til indkøb af pc eller tablet til pædagoger der deltager i undervisningen, at der afsættes kr. til konsulentbistand fra Bascon, at der meddeles anlægsbevilling på kr. under område Skoler, at bevillingen finansieres af skoleområdets overførte midler (ØD) fra regnskabsåret 2013, og at rådighedsbeløbet på frigives i SAGSFREMSTILLING Fra 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft. De nye arbejdstidsregler for lærere betyder, at de skal være på skolen i flere timer end tidligere. I den forbindelse er der behov for indretning af arbejdspladser og mødefaciliteter på Kommunens folkeskoler. Skoleafdelingen har nedsat en arbejdsgruppe under Fælles-MED-skole suppleret af bygherrerådgiver Bascon og Vines Erhvervsmøbler A/S. Arbejdsgruppens formål er at tilrettelægge en proces for, hvordan skolerne på bedste vis får indrettet velfungerende arbejdspladser herunder at beskrive økonomiske konsekvenser. Bascon er valgt som samarbejdspartner, da de i samarbejde med Danmarks Lærerforening og andre organisationer har udgivet Inspirationsguide til indretning af arbejdspladser. Vines Erhvervsmøbler A/S er valgt, da Skive Kommune har en indkøbsaftale på kontor- og skolemøbler med dem. Processen indbefatter en workshop, forestået af Bascon, om indretningsprincipper, lovgivning og inspiration til at tænke fleksibelt og nyt samt drøfte håndtering af den lokale proces. Hver skole udvælger deltagere til workshoppen. SIDE 7

9 Udover workshop er der et tilbud om, at Bascon besøger de enkelte skoler. Formålet er at kortlægge potentialer og muligheder for udnyttelse af eksisterende rammer og skitsere konkrete løsninger. Skolerne kan have forskellige behov afhængig af, hvilken samarbejdskultur, der er på skolen i dag. Det handler ikke kun om de fysiske rammer, men i høj grad om kultur, itvaner, organisering med mere. Generelt kan man inddele i tre forskellige lokaletyper: individuel arbejdsplads, mødefaciliteter samt hvilerum. Indretningen skal tage afsæt i, hvilken arbejdsfunktion medarbejderen mere eller mindre har brug for i løbet af en arbejdsdag eller arbejdsuge. Med individuel arbejdsplads tænkes i inventar som justerbart skrivebord og stol, opbevaringsmoduler og lys. Højborde kan give mulighed for, at man ind imellem andre arbejdsopgaver kan tage et kort møde eller tjekke mail. I møderum er der behov for konferenceborde og -stole. Hvilerum kan etableres som et rum, der er målrettet en eller flere pausesituationer. Med udgangspunkt i et konkret oplæg fra Vines Erhvervsmøbler fastsættes en fordelingsnøgle på kr. pr. lærer/bh.klasseleder pr. skole. De kr. dækker over etablering af arbejdspladser kr. til etablering af mødefaciliteter og pausesituationer. Der er pr. 1. februar lærere og børnehaveklasseledere i Skive Kommunes skolevæsen. Fordelingsnøglen dækker naturligvis etablering af arbejdspladser til hele skolens personale. Udover indretning af arbejdspladser anbefaler arbejdsgruppen, at der i forbindelse med implementering af folkeskolereformen investeres i en udskiftning af lærernes itarbejdsredskab evt. i form af et valg mellem forskellige enheder (bærbar pc eller tablet). Til pædagoger, der deltager i skolens undervisning, afsættes kr. til indkøb af bærbar pc eller tablets. Skoleafdelingen fordeler de kr. mellem skolerne. JURA (herunder lovgrundlag) Lov nr ØKONOMI Udgift 2014 Indtægt Anlægsbevilling 2014 i alt Etablering af arbejdspladser kr kr. Bærbar pc eller tablet kr kr. Konsulentbistand, Bascon kr kr. Afsat rådighedsbeløb kr. BILAG Oplæg - Vines Erhvervsmøbler SIDE 8

10 5. ANLÆG - TILBYGNING AF LÆRERARBEJDSPLADSER - BRÅRUP SKOLE Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Anna Kathrine Grundvad Nielsen BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 5. MARTS 2014 Fraværende: Indstillingen blev anbefalet. ØKONOMIUDVALG DEN 18. MARTS 2014 Fraværende: Niels Ole D. Nielsen Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget Økonomiudvalget Byrådet ÅBENT INDSTILLING Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at Udvalget anbefaler, at der opføres to identiske tilbygninger på hver ca. 90 m², centralt placeret i forhold til P og R-klyngen forventet udgift 1,4 mio. kr., at der meddeles anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. under område Skoler, at bevillingen finansieres af Børne- og Familieudvalgets afsatte anlægspulje, at rådighedsbeløbet på 1,4 mio. kr. frigives i 2014, og at eventuelle merudgifter finansieres af Brårup Skole. SAGSFREMSTILLING Fra 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft. De nye arbejdstidsregler for lærere betyder, at de skal være på skolen i flere timer end tidligere. Det giver nogle udfordringer på Brårup Skole, da det ikke umiddelbart er muligt at finde egnede ledige lokaler, der kan indrettes til arbejdspladser til Skolens personale. Brårup Skole ønsker af pædagogiske årsager, at undervisningspersonalet er placeret så centralt, som det er praktisk muligt. Derfor foreslås opført to identiske tilbygninger på ca. 90 m². Tilbygningerne placeres centralt set i forhold til den samlede bygningsmasse omkring P og R-klyngen. De to tilbygninger er planlagt indrettet med et storrumslokale, der kan indrettes med forskellige typer arbejdspladser samt plads til teammøder. Lokalerne forsynes med toiletter til de ansatte. Der etableres desuden et lille depot, kopirum og køkkenvask samt vindfang (lydsluse) med plads til garderobe. Det store fælleskontor indrettes med højt til loftet (3 meter), hvilket muliggør anvendelse af hybrid ventilation. Der vil blive lavet en stor ovenlyslanterne midt i lokalet, som kan drive den naturlige ventilation og forsyne de inde-liggende arealer med lys. De to tilbygninger vil overholde BR 2015 energikravene, og de basale bygningsdele laves efter BR 2020 kravene (isoleringstykkelser, vinduer o.l.) JURA (herunder lovgrundlag) SIDE 9

11 - ØKONOMI Udgift 2014 Indtægt 2014 Anlægsbevilling i alt Rådighedsbeløb kr kr. Afsat rådighedsbeløb kr. BILAG Tegninger : Tilbygning - lærerarbejdspladser på Brårup Skole SIDE 10

12 6. ANLÆG - ETABLERING AF LOKALER TIL SELDE BØRNEHAVE PÅ FURSUND SKOLE Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Anna Kathrine Grundvad Nielsen BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 5. MARTS 2014 Fraværende: Indstillingen blev anbefalet. ØKONOMIUDVALG DEN 18. MARTS 2014 Fraværende: Niels Ole D. Nielsen Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget Økonomiudvalget Byrådet ÅBENT INDSTILLING Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at Udvalget anbefaler, at eksisterende fløj på Fursund Skole i Selde delvist ombygges til børnehave og SFO, at der meddeles anlægsbevilling på kr. under område Skoler, at bevillingen finansieres af Børne- og Familieudvalgets afsatte anlægspulje, og at rådighedsbeløbet på kr. frigives i SAGSFREMSTILLING Byrådet besluttede den 27. august 2013, at Selde Børnehave skal flyttes til lokaler på Fursund Skole i Selde. Børnehavens nuværende bygninger skal afhændes eller alternativt nedrives. Selde Børnehave skal fortsat være en selvstændig børnehave med egen ledelse og bestyrelse. Beslutningen om at flytte Selde Børnehave til bygninger på Skolen, skal ses i sammenhæng med en større proces. En proces, hvor blandt andet skoler og daginstitutioner forsøger at imødekomme udfordringerne med et fald i børnetallet. På den baggrund er der sammensat et byggeudvalg bestående af: Flemming Schou Pedersen, leder Selde Børnehave Gert Slyngborg, skoleleder Ole Pallesen, Skolen Charlotte Bülow Schmith, SFO Lars Borg Friis, skolebestyrelsen Pia Mark, Børnehavens bestyrelse Lars P. Jakobsen, byggesagkyndig Per Nors, direktør Jens Kvist, skolechef Lotte Junker Pedersen, dagtilbudschef SIDE 11

13 Byggeudvalget foreslår i enighed en løsning, hvor en eksisterende fløj (der består af fire klasselokaler, et lokale indrettet til Natur- og Tekniklokale, tre toiletter og rengøringsrum) ombygges delvist til børnehave og SFO. Lofter, vægge, gulve og installationer er i god stand og bibeholdes i videst muligt omfang, men suppleres og ændres ved og omkring nye rum m.v. Lokalerne tilpasses til reglementog lovmæssige krav for den nye anvendelse til børnehave (ABA Brandalarmering, lydkrav, lyskrav, handicapforhold m.v.) Bygningens facader er løbende renoveret, men visse vinduer og døre skal ændres af hensyn til den nye indretning. Der etableres særskilt hovedindgang til børnehaven, men der bliver forbindelse fra børnehave og SFO til skole, så der er adgang til anvendelse af Skolens lokaler herunder gymnastiksal, faglokaler, bibliotek m.v. Der indrettes to grupperum til i alt 35 børnehavebørn med diverse toiletter, garderobe m.v. samt et SFO-lokale. Køkken, rengøringsrum og samtalerum vil være fælles for børnehave og SFO. Personalerum, møderum, depotrum og øvrige birum er i den eksisterende skole. Vægge i eksisterende foyer overfladebehandles, og der etableres et nyt toilet til SFO. Byggeprojektet beløber sig til sammenlagt til ca kr. Tegninger er vedlagt som bilag. Byggeudvalget har opbakning til ombygningen fra Skolebestyrelsen på Fursund Skole og Forældrebestyrelsen i Selde Børnehave Der er ikke taget stilling til nedrivning/salg af Børnehavens nuværende bygning samt udendørsareal. JURA (herunder lovgrundlag) - ØKONOMI Økonomisk overslag: Renovering af område 1... Toiletter og garderobe i eksist. vindfang til SFO ABA anlæg (krav til børnehaver)... Uforudsete udgifter... I alt ekskl. moms kr kr kr kr kr. Udgift 2014 Indtægt 2014 Anlægsbevilling i alt Rådighedsbeløb kr kr. Afsat rådighedsbeløb kr. BILAG Tegninger: Børnehave / SFO / Skole (Fursund Skole i Selde) Indstilling fra Fursund Skole vedr. flytning af Selde børnehave til lokaler på skolen i Selde Indstilling fra Selde Børnehave vedr. flytning af børnehaven til lokaler på Fursund Skole i Selde SIDE 12

14 7. ETABLERING AF SAMDRIFT MELLEM VSD BIRKELY OG FJORDBO Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Mette Nielsen ÅBENT BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 5. MARTS 2014 Fraværende: Indstillingen blev anbefalet. ØKONOMIUDVALG DEN 18. MARTS 2014 Fraværende: Niels Ole D. Nielsen Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget Økonomiudvalget Byrådet INDSTILLING Kultur- og Familieforvaltningen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget indstiller, at den aldersintegrerede daginstitution Fjordbo bliver etableret som en afdeling af VSD Birkely og derved får samdrift med Vestsalling Skole og Dagtilbud. SAGSFREMSTILLING Børne- og Familieudvalget besluttede den 4. december 2014 i forbindelse med Analyse vedrørende ledelsesstruktur i lokalområderne (daginstitutioner og skoler) : At der er opbakning til, at Forvaltningen afklarer hvilke muligheder, der er i relation til Lihme aldersintegrerede daginstitution og samarbejde med VSD. Byrådets beslutning i forbindelse med demografidebat på skole- og dagtilbudsområdet i 2013 var at nedlægge undervisningsafdelingen og den udvidede skolefritidsordning i Lihme, og i stedet oprette en selvstændig aldersintegreret institution med børnehave og vuggestue. Begge afdelinger er en del af Vestsalling Skole og Dagtilbud. Vestsalling Skole og Dagtilbud også kaldet VSD er en fusion af fem tidligere skoler, tre skolefritidsordninger, to udvidede skolefritidsordninger (integreret skolefritidsordning og dagtilbud) samt en børnehave (Birkely). I alt er der 646 skoleelever. Der er fælles ledelse og fælles administration. Der er lokale afdelingsledere og en fælles leder, ligesom der er en fælles bestyrelse for hele organisationen. Der blev i forbindelse med etablering af VSD søgt dispensation til samdrift mellem de tidligere skoler og Birkely efter 55, stk. 2 i Folkeskoleloven. Denne paragraf ophæves med virkning fra 1. august Det betyder, at hvis en skole har mere 150 elever, kan forsøgsordninger og andre pædagogiske udviklingstiltag etableres med lokal opbakning og uden dispensation fra Undervisningsministeriet. Skive Kommune har kontaktet Undervisningsministeriet, der bekræfter, at det efter 1. august 2014 ikke længere er nødvendigt med dispensation, når elevtallet er over 150. SIDE 13

15 Kultur- og Familieforvaltningen anbefaler, at den nye aldersintegrerede daginstitution Fjordbo, som er normeret til 25 børnehavebørn og 10 vuggestuebørn, oprettes som en afdeling af børnehaven Birkely i VSD og derved får samdrift med VSD. Samdriften af institutionerne har som mål at fastholde et fagligt pædagogisk miljø, der skaber udvikling hos personalet samt samler administrationen. Institutionen i Lihme vil være repræsenteret i bestyrelsen i VSD, og der vil være afdelingsledelse på Afdelingen. På et skolebestyrelsesmøde den 29. januar 2014 besluttede bestyrelsen at anbefale Forvaltningens indstilling. JURA (herunder lovgrundlag) Bekendtgørelse nr. 802 af 13. juli 2004 ØKONOMI SIDE 14

16 8. TILGÆNGELIG - HANDICAPÆNDRINGER KANTSTEN OG FORTOV - AN- LÆGSBEVILLING Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Villy Hansen TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 2014 DEN 4. MARTS 2014 Fraværende: Niels Ole D. Nielsen Indstilles til godkendelse ØKONOMIUDVALG DEN 18. MARTS 2014 Fraværende: Niels Ole D. Nielsen Indstillingen fra Udvalget for Teknik- og Miljø blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Teknik og Miljøudvalg Økonomiudvalg Byrådet ÅBENT INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller At At der til konto meddeles anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på kr. i 2014 til blandt andet ændring af højdeforskellen mellem kantsten/fortov i kryds og ved forgængerovergange så de fremover overholder normen for tilgængelighed for handicappet. rådighedsbeløbet på kr. finansieres af det i budget 2014 til formålet. SAGSFREMSTILLING I forbindelse med budgetlægningen for 2014 blev det besluttet at afsætte kr. på anlægsbudgettet til forbedring af tilgængeligheden for handicappet ved krydsning af vejen ved lysreguleringer, almindelige vejkryds og andre fodgængerovergange. Teknisk Forvaltning har på nuværende tidspunkt ikke udvalgt konkrette steder, men vil i samarbejde med Handicaprådet udvælge de fortovs/cykelstistrækninger hvor der skal ske en forbedring. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI Sagen medfører, at der bevilges kr. til ændringer på de udvalgte fortovs/cykelstistrækninger. Udgifterne til forbedringerne forventes afholdt i indeværende år og finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kr. på bevillingsprogram anlægspulje for tilgængelighed handicaprådet. SIDE 15

17 9. BATUM - KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 3 - RÅSTOFINDVINDINGSOMRÅDE VED BATUM Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Nina Ørsted Andresen TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 2014 DEN 4. MARTS 2014 Fraværende: Niels Ole D. Nielsen Indstilles til godkendelse ØKONOMIUDVALG DEN 18. MARTS 2014 Fraværende: Niels Ole D. Nielsen Indstillingen fra Udvalget for Teknik- og Miljø blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd ÅBENT INDSTILLING Forvaltningen indstiller Forslag til Kommuneplantillæg nr. 3 Råstofområde ved Batum og Tilhørende VVM-redegørelse og Miljørapport til Byrådets vedtagelse med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser. SAGSFREMSTILLING Tillæg nr. 3 til Kommuneplan omfatter et råstofområdet til kalkindvinding ved Batum. Baggrunden for udarbejdelse af tillægget er, at området tilføres en fornyet 30- årig tilladelse til indvinding af kalk i det eksisterende brud, samt en udvidelse af indvindingsområdet i nordlig retning, hvorfor der sideløbende skal gennemføres en VVMredegørelse. Tillægget skal sikre, at planlovens krav om, at arealanvendelse skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er opfyldt og har derfor direkte indflydelse på en realisering af anlægget. I 3 i Bekendtgørelsen om visse offentlige og privates anlægs virkninger på miljøet (VVM) skal der ved nye anlæg, eller ændringer af eksisterende anlæg, offentligøres forslag til en redegørelse, der indeholder en vurdering af anlæggets virkning på miljøet (VVM). Denne redegørelse skal ifølge 11 g i Bekendtgørelse af lov om planlægning medfølge dertilhørende retningslinjer i kommuneplanen. Således må både et kommuneplantillæg og en VVM-redegørelse udarbejdes i kombination med dette konkrete projekt. I henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer er der foretaget en scoping af kommuneplantillæggets miljømæssige konsekvenser. Scopingen afstedkom en række bemærkninger, som er nærmere beskrevet i VVMrapportens ikke-tekniske resume. Skive Kommune har derfor vurderet, at der skal gennemføres miljøvurdering, jf. lovens 3.2. SIDE 16

18 VVM-redegørelsen og miljørapporten er samlet i ét dokument, som omfatter begge lovgivninger, og dokumentet er offentliggjort sammen med forslaget til kommuneplantillæg. JURA (herunder lovgrundlag) Vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) Lov om Planlægning (Planloven) ØKONOMI Digitale Bilag SIDE 17

19 10. FÆRDIGGØRELSESARBEJDER VED BYGGEMODNINGER ANLÆGS- BEVILLING Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Henrik Hjorth TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 2014 DEN 4. MARTS 2014 Fraværende: Niels Ole D. Nielsen Indstilles til godkendelse ØKONOMIUDVALG DEN 18. MARTS 2014 Fraværende: Niels Ole D. Nielsen Indstillingen fra Udvalget for Teknik- og Miljø blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller, ÅBENT At At At der udføres færdiggørelsesarbejde og meddeles rådighedsbeløb i 2014 til følgende byggemodninger: Ydunsvej, 1. etape kr Fjordbjerg Ager kr Bilstrupparken kr Diverse byggemodninger kr. I alt kr. udgiften i 2014 finansieres således: Køb af jord Ydunsvej (overført fra 2013) kr Byggemodning, boligformål kr Byggemodning, boligformål (overført fra 2013) kr Jernbanevej Etape 3, LP219 (Overført fra 2013) kr. I alt kr. der meddeles tillæg til anlægsudgiftsbevilling på kr. på Bilstrupparken til en samlet anlægsbevilling på i alt kr. SAGSFREMSTILLING En del af vores kommunale byggemodninger er efterhånden så færdigudbyggede, at det vil være hensigtsmæssigt at få færdiggjort områderne med henblik på en overdragelse af drift- og vedligeholdelses opgaverne til grundejerforeningerne i de enkelte lokalplansområder. For Ydunsvej etape 1 og Fjordbjerg Ager drejer det sig om, en færdiggørelse af grønne fællesarealer, som herefter drifts- og vedligeholdelsesmæssigt vil kunne overdrages til de respektive grundejerforeninger. For Bilstrupparken gælder at, ca. 60 % af grundene i dag er solgte og bebyggede, ligesom der i lokalplanområdet er etableret en grundejerforening. SIDE 18

20 Teknisk Forvaltning indstiller derfor, at boligområdet færdiggøres med kantsten, fortovsog parkeringsarealer, asfaltslidlag, stier og grønne områder m.v. Det vurderes at en færdiggørelse i Bilstrupparken vil kunne medvirke positivt til at fremme salget af de resterende 14 grunde. Teknisk Forvaltning får jævnligt henvendelse fra grundejere i diverse boligområder om at få færdiggjort veje, stier og de grønne områder. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI Udgiften til færdiggørelse af de i 2014 udpegede boligområder er overslagsmæssigt opgjort til følgende: Ydunsvej, 1. etape Fjordbjerg Ager Bilstrupparken Diverse byggemodninger I alt kr kr kr kr kr. På Bilstrupparken er der et restrådighedsbeløb på kr., der er således kun behov for et rådighedsbeløb på forskellen op til de 2,8 mio. kr. = kr. Til Jernbanevej etape 2 og 3 er der et overført rådighedsbeløb fra 2013, som skal anvendes på færdiggørelsesarbejder i disse lokalplansområder. Sagen medfører, at overførte midler fra 2013 på byggemodningskonti omplaceres til færdiggørelsesarbejder på de nævnte byggemodningsområder i På Bilstrupparken er meddelt en anlægsudgiftsbevilling på kr. og en anlægsindtægtsbevilling på kr. Forbruget er ultimo , så med et forventet forbrug på 2,8 mio. kr. i 2014 kræver det en tillægsbevilling til anlægsudgiftsbevillingen på kr. SIDE 19

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 18. marts 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 18. marts 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 18. marts 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. januar 2014. Byrådssalen, Torvegade. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. januar 2014. Byrådssalen, Torvegade. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 7. januar 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård, Bente Dahl,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 7. oktober 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 16. december 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00.

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 16. december 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 16. december 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger.

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 4. november 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 4. november 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 4. november 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Peder Chr. Kirkegaard, Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben Andersen, Erik Mortensen, Ole Priess, Ditte Staun

Peder Chr. Kirkegaard, Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben Andersen, Erik Mortensen, Ole Priess, Ditte Staun ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 5. januar 016 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 4. februar 2014. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 4. februar 2014. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 4. februar 2014 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. december 23 via Magistraten Tlf. nr.: 8949 3534 Jour. nr.: 82.6.17M1/2/6511

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Magistraten. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 18.11.2013. Punkt 5. 2013-8558.

Magistraten. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 18.11.2013. Punkt 5. 2013-8558. Punkt 5. Aalborg Kommune - Ældre og Handicapforvaltningen - Storemosevej - Hammer Bakker - Ansøgning om støtte til etablering af 5 almene ældreboliger med serviceareal - Udslusningsboliger (skema A). 2013-8558.

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Onsdag den 13. juni Mødetid: 17:00-18:00

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Onsdag den 13. juni Mødetid: 17:00-18:00 Tillægsreferat Dato: Onsdag den Mødetid: 17:00-18:00 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

Møde nr.: 13 Mødedato: 28. juni 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 2

Møde nr.: 13 Mødedato: 28. juni 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 2 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 13 Mødedato: 28. juni 2011 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Sdr. Vissing vej 26, Sdr Vissing skole - ombygning 2011 Side

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 18 Krogstenshave, om- og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Indstilling. 48 plejeboliger m.m. på Thorsvej i Åbyhøj - støttetilsagn. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 25.

Indstilling. 48 plejeboliger m.m. på Thorsvej i Åbyhøj - støttetilsagn. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 25. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 25. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume Denne indstilling vedrører projekt for 48 plejeboliger m.m.

Læs mere

Indstilling. Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. marts 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Indstilling. 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15.

Indstilling. 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2006 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling til projektering 1. Resume Århus Kommune Bygningsafdelingen

Læs mere

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Pkt. 344 Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Sagsnr. 277920 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Jyllingehallernes bestyrelse ansøger om 17 mio. kr. til genopbygning af bygningerne

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. april Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. april Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. april 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. april 2008 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger

Læs mere

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms.

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Anlægsbevilling til indledende arbejder til og med licitation vedrørende opførelse af 28 almene boliger

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 007. Lanternen - Ansøgning om frigivelse af midler til projekteringsarbejde 18 008. Orientering

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C Pkt.nr. 18 Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden skema C. 436998 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Aarhus Tel 7011 4501 Odense Tel 6312 3290 Kuben Management A/S Aalborg Tel 9877 8999 Valby Tel 7011 4501 www.kubenman.dk Kolding Tel 7938 1380 November

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal ØKONOMIUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 28.02.2012, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 3. Anlægsbevilling til køb og udvidelse af Schous Børnehus på Dortheavej, NV (2011-180581) 1 ØKONOMIUDVALGET

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til modernisering af 20 beskyttede boliger ved Lokalcenter Vejlby. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Anlægsbevilling til modernisering af 20 beskyttede boliger ved Lokalcenter Vejlby. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. juli 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Anlægsbevilling til modernisering af 20 beskyttede boliger ved Lokalcenter

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012 Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012 Mødetidspunkt Kl. 16.00 Medlemmer Fra forvaltningen Jens Bruhn (A), Thomas Lesly Rasmussen (V), Anne

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 29. april 2016 Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj 1. Resume Aarhus Kommune er i vækst, og indbyggertallet forventes at stige

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE TILLÆGSREFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 16-01-2003

FREDERIKSHAVN KOMMUNE TILLÆGSREFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 16-01-2003 FREDERIKSHAVN KOMMUNE TILLÆGSREFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 16-01-2003 Mødedato: 16-01-2003 Mødetidspunkt: kl. 15.00-18.00 Mødested: Lokalet ved kantinen Fraværende: Jørgen Steengaard, Cai Møller

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. december 2011 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Bjarne Kvist Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen

Læs mere

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen

Læs mere

Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd.

Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd. Punkt 11. Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd. 1 - Skema A 2016-049065 By- og Landskabsudvalget indstiller

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 16:30 Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - udvidelse af anlægsprojekt 209 Underskriftsside

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Der er behov for at opføre aktivitetslokaler i tilknytning til boligbebyggelsen

Læs mere

Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473

Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473 Pkt.nr. 18 Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget, at anbefale

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. februar 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. februar 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. februar 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp,

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Lokaler til personale og undervisning på Engdalskolen

Lokaler til personale og undervisning på Engdalskolen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 11. april 2016 undervisning på Engdalskolen Etablering af nye undervisningslokaler i sammenhæng med renovering af pædagogiske arbejdspladser

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Stednummer: Betegnelse: Set. Jørgens Skole, personalerum og nyt ventilationsanlæg G

Stednummer: Betegnelse: Set. Jørgens Skole, personalerum og nyt ventilationsanlæg G ANLÆGSARBEJDER EXCL. VEJARBEJDER OG BYGGEMODNING ANLÆGSREGNSKAB i henhold til kasse- og regnskabsregulativet Stednummer: 301503 Betegnelse: Set. Jørgens Skole, personalerum og nyt ventilationsanlæg 82.00.00-G01-27-12

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra Thomas Storm deltog ikke i behandlingen af punkterne 10, 11 og 12. INDHOLD Sagsnr. Side

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 8 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 7 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 14. august 2008 kl. 14:00 Fraværende : INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBEN DAGSORDEN Nr.

Læs mere