Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N"

Transkript

1 17. marts 2014 TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N Punkt Tema Bilag 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat Bilag A: Referat af 11. december Siden sidst Bilag B: Siden sidst 4. Økonomi Deltagelse af revisionen Bilag C1: Årsregnskab 2013 Bilag C2: Revisionsprotokollat Bilag C3: Bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger og anbefalinger i revisionsprotokollatet 5. IT-strategi, status Bilag D: Status på IT-strategien 6. Uddannelsesstrategiske tiltag Bilag E: Status på uddannelsesstrategien 7. Praktik på Kommunikationsuddannelsen Bilag F: Status på praktiksituationen 8. Udviklingskontrakt 2014 Bilag G: Udviklingskontrakt Forskningstemaer - plan for Innovation og Forskning Præsentation ved Thomas Rasmussen, chef for Forskning, Innovation og Viden 10. Eventuelt 12:30-13:00 Frokost 11. Byggeprojekt Aarhus Præsentation af campusprojektet og besigtigelse af området og byggefeltet ved direktør Jørgen Lang, FEAS Bilag H: Status på byggeprojektet

2 20. december 2013 Bilag A: BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 11. december 2013 Mødested: Campus København Dokument: Beslutningsreferat Til stede: Formand: Næstformand: Lisbeth Knudsen Jesper Jungersen Hans Peter Blicher Christian Kierkegaard Mona Juul Simon Tøgern Lars Werge Medarbejderrepræsentanter: Ole Rode Jensen Karsten Vestergaard Studenterrepræsentanter: Anette Lodahl Andersen Christopher Bering Baden Ledelse: Jens Otto Kjær Hansen Lars Poulsen Per Linnemann Larsen Crestina Cornett Afbud: Gæster: Henrik W. Jørgensen Steen K. Rasmussen Ejvind Jørgensen - Rambøll Referent: Jeanne Mørk Hansen

3 Referat af bestyrelsesmødet den 11. december Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den 24. juni 2013 Referatet godkendt. Ole Rode havde følgende bemærkninger: Pkt. 4: Der står "Nedgang i omsætningen på ca. 7 mio. kr. skyldes primært mindre aktivitet på efter- og videreuddannelserne, specielt færre 6-ugers selvvalgt kurser" - jeg vil foretrække, at man formulerer det mere præcist: "Nedgang i omsætningen på ca. 7 mio. kr. skyldes primært mindre aktivitet på efter- og videreuddannelserne end forudsat i budgettet, specielt færre 6-ugers selvvalgt kurser" 3. Siden sidst De nye Express-kurser har indtil videre solgt ca. 40 pladser. Disse er dog fordelt på flere forskellige hold, hvorfor ingen af kurserne har haft tilmeldinger nok til at blive gennemført. Alle tilmeldte er blevet tilbudt kurser på et senere tidspunkt. Udbud af kurserne fortsætter derfor i Praktikpladser 8 journaliststuderende mangler endnu praktikplads, dog forventes det, at 4-5 af dem vil få en plads inden 1. februar. Der vil derfor være en lille rest, der må søge orlov og dermed udskyde uddannelsen. Mangel på praktikpladser er en generel problematik lige nu; således mangler både Syddansk Universitet og Roskilde Universitetscenter også praktikpladser. Alle 47 praktikpladeser til TVM forventes at blive fundet. På Kommunikationsuddannelsen er der indgået aftale på 33 af de i alt 39 fornødne lønnede praktikpladser. 5 er under forhandling, og en enkelt studerende har søgt orlov. Der er forsat flere praktikpladser i overskud. Hos de studerende på 3. semester på Campus Øst, der skal i SU-praktik, er der indgået aftale om alle 45 pladser. Udlandsophold er generelt en udfordring i forhold til at søge praktikpladser 4 ud af 5 af dem, der ikke har en kontrakt endnu, er studerende på udenlandsophold. Der har gennem hele forløbet været en dialog med Ministeriet om praktikken og om, hvordan lønniveauet skal fastsættes. Højskolen har bedt om et møde, så dette kan blive afklaret inden foråret. Bestyrelsens klare holdning er, at fastlæggelse af lønniveauet alene er et anliggende for arbejdsmarkedets parter, og at højskolen på ingen måde er ansvarlig for dette. Bestyrelsen enedes om at evaluere forløbet, når de første studerende dimitterer. I evalueringen skal de studerendes egne erfaringer også indgå. Bestyrelsen vil 2

4 herefter tage stilling til eventuelle revisioner af uddannelsen på den baggrund. Akademiuddannelsen De nye akademiuddannelser ser ud til at have ramt målgruppen. De har indtil videre været en stor succes. 4. Økonomi Per Linnemann Larsen gennemgik det medsendte regnskab og budget. Forecast 2013 I alt er der et fald i indtægter på ca. 8 millioner i forhold til budget. Faldet skyldes primært fald i aktiviteterne på 6-ugers selvvalgt. Fald i indtægterne opvejes dog ved et tilsvarende fald i driftsomkostninger. Samlet set forventes det derfor, at budget 2013 nås. Der er dog stadig usikkerhed om det endelige resultat, da Ministeriet endnu ikke har bestemt sig for, hvordan balanceprincippet skal håndteres. Per Linnemann Larsen forventer, at dette først sker primo I værste fald kan det betyde en negativ afvigelse på ca. 1,2 millioner. Bestyrelsen gav stor ros til højskolen for resultatet. Budget 2014 Det forventes, at der i 2014 vil være en forøgelse af driftsindtægterne. Det skyldes flere innovationsaktiviteter, samt en fremgang for diplomuddannelsen og BA-enkeltfag. Driftsomkostninger og investeringer ligger på niveau med Samlet set svarer budgettet dermed til det strategisk budget. Bestyrelsen godkendte Budget Campus-projektet Aarhus Torsdag den 12. december åbnes de bud, der måtte være indkommet på salg af Olof Palmes Allé 11. Buddene forventes alle at være betingede. Der er indkaldt til møde den 18. december med samarbejdspartnerne om det videre forløb. Sideløbende er der blevet arbejdet på beskrivelsen af indretningen og de tilknyttede behov i det nye domicil det såkaldte rumprogram. Den komplette plan for byggeprocessen vil derfor være færdig inden årets udgang. Rektoratet vil præsentere denne på næste bestyrelsesmøde. Forretningsudvalget besluttede på deres møde den 2. december 2013, at byggeriet skal udbydes i totalentreprise. Bestyrelsen tilsluttede sig dette. 3

5 6. Revidering af strategiplan Uddannelsesstrategiske tiltag Top-up model: Rektoratet vil tage kontakt til relevante erhvervsakademier og tage en dialog om højskolens forslag til udbud i top-up modellen. Højskolen forventer tidligst at kunne ansøge om prækvalifikation til juni Journalist: Oprettelse kræver en nærmere analyse af behovet både for størrelsen af optaget, en nøjere økonomisk vurdering, samt en nøje overvejelse af indholdet i uddannelsen. Det er derfor ikke muligt på nuværende tidspunkt at fastsætte et tidspunkt for en eventuel ansøgning til prækvalifikation. Tekstforfatter: Da muligheden for at optage 8 ekstra studerende under Visuel Kommunikation og give disse en specialisering som tekstforfattere på linjen Kreativ Kommunikation, besluttede bestyrelsen at godkende dette tiltag med start fra efterårssemesteret Strategisk planner: Afventer mere dialog med branchen om deres behov. Rektoratet giver status på næste bestyrelsesmøde, samt udarbejder en revideret tidsplan. Internationalisering Henrik W. Jørgensen præsenterede de strategiske mål for det fremtidige internationale arbejde (præsentation er i bilag 1). Ministeriet er kommet med en række overordnede mål og fokusområder for sektoren, som højskolens egen strategi på området skal understøtte. Der satses på at få mere forskning ind i de internationale aktiviteter, en mere strategisk udvælgelse af samarbejdspartnere og en opgradering af undervisernes sprogkompetencer. Sidstnævnte er iværksat. Desuden skal 50% af de studerende på udenlandsophold, hvilket Lisbeth Knudsen bemærkede var et ambitiøst mål. I dag er dog ca. 50% af de journaliststuderende allerede på udenlandsophold, og interessen på de øvrige uddannelser er stigende. E-læring Steen K. Rasmussen præsenterede højskolens to projekter (præsentation i bilag 2 i PFD-format, det vil sige uden videoer). Som led i højskolens branding ligger der allerede nu en række gratis videoer på hjemmesiden, på den nye Portal, som vil være helt klar til launch efter nytår. På 7. og 8. semester på Journalistuddannelsen vil de studerende få undervisning gennem videopræsentationer og derefter få stillet opgaver i tilknytning hertil. Portalen kan, i tråd med den generelle udvikling i samfundet, bedst tilgås via tablet eller andre mobile enheder end via PC. 4

6 Til efter- videreuddannelsen er der allerede nu en række gratis on-line videoer, der også bruges til at opgradere deltagerne inden kursusstart. 2 diplomkurser udbydes også som on-line kurser mod betaling. Begge projekter forventes at give højskolen den fornødne erfaring til at anvende e-læring på alle uddannelser og dermed komme tættere på målet om den digitale højskole. IT-analyse Ejvind Jørgensen fra Rambøll præsenterede hovedpunkterne i de 2 rapporter om højskolens it-strategi. (Præsentationen er i bilag 3) Rapporterne giver en række anbefalinger til, hvordan IT kan blive mere værdiskabende, når det tænkes ind i kerneprocesserne og den overordnede forretningsstrategi. En større del af omkostningerne til IT skal flyttes fra drift og til at kunne udvikle og transformere organisationen. Rektoratet har allerede på den baggrund gennemført en række tiltag. Ansvaret for at implementering af anbefalingerne er placeret i styregruppen under kvalitetsmodellen. Der er nedsat et digitaliseringsudvalg, der blandt andet skal tage stilling til, om de IT-projekter, der iværksættes, understøtter højskolens overordnede strategi og skaber værdi. Derudover er der udnævnt en Relationship Manager, der skal være brobygger mellem organisationens og den enkelte medarbejders behov for IT. Desuden er en analyse af applikationsporteføljen ved at blive forberedt. Lisbeth Knudsen efterspurgte, at de forventede reduceringer i omkostningerne blev tydeliggjort i planerne. Rektoratet tog dette til efterretning. IT-strategi vil fremover være et fast punkt på dagsordenen til bestyrelsesmøderne. 7. Eventuelt Intet til punkt. 5

7 17. marts 2014 Bilag B: Siden sidst TVÆRGÅENDE FOR HØJSKOLEN IT-afdelingen og afdelingen for Teknik i Undervisningen vokser sammen Personalet i afdelingen for Teknik i Undervisningen og IT-afdelingen er blevet præsenteret for planer om, at de to afdelinger vokser sammen henover Personalet i de to afdelinger har taget godt imod planerne om en sammensmeltning, som over de kommende måneder skal konkretiseres i samarbejde med personalet. Sammenlægningen er en naturlig konsekvens af, at der er et stadigt stigende behov for samarbejde og koordinering de to afdelinger imellem for at kunne indfri fremtidens krav og forventninger til indførelse af ny medieteknologi i undervisningen. Personalet fra Teknik i Undervisningen vil fortsat skulle løse de opgaver, de løser i dag inden for radio, tv og print. Et fokusområde vil være at slå rutineopgaver sammen - og derved få mere tid til de faglige kernefunktioner. OK2013 projektpulje Styrelsen for Videregående Uddannelser har afsat en pulje, der kan bruges til at forøge undervisernes kompetencer i forbindelse med implementeringen af OK2013. En forudsætning for bevillingen er en medfinansiering på 25%. Højskolen har fået bevilget kr. i støtte til tre projekter: 1. Adjunktværksted - etablering af et vejlederkorps. 2. Gentænkning af konkrete undervisningsforløb i forbindelse med implementering af studieaktivitetsmodellen, fx omlægning til e-læring. 3. Ledelse og selvledende medarbejdere dialog og prioritering af årsnormen. Fokusjustering i uddannelsespolitikken Fokus er ændret fra de kvantitative mål for den andel af unge, der får en videregående uddannelse, til at tale om kvalitet og relevans i stedet. Dette var allerede startet i Morten Østergaards tid med nedsættelsen af Kvalitetsudvalget, men er forstærket efter tiltræden af Sofie Carsten Nielsen som ny uddannelsesminister. Kvalitetsudvalgets første delafrapportering ventes ultimo marts, og ministeren har indkaldt alle rektorerne for de videregående uddannelser til et uddannelsesmøde den 28. og 29. april. Ny udbudsbekendtgørelse på vej Der er en høringsproces i gang om den udbudsbekendtgørelse, der skal følge lovændringen om arbejdsdeling blandt erhvervsakademier, professionshøjskoler og os. I forslaget har vi et eget punkt, 3 stk. 2: Ministeren godkender Medie- og Journalisthøjskolens udbud af de erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser inden for højskolens faglige områder og efter- og videreuddannelser i tilknytning hertil, der er behov for, at Medie- og Journalisthøjskolen udbyder, jf. 3 i lov om Medie- og Journalisthøjskolen. 1

8 17. marts 2014 Vi har i høringssvaret anmodet om at få oplistet vores fagområder helt, som de står i loven, samt få indført udtrykket landsdækkende eksplicit i teksten med tilhørende henvisning til den pågældende lovparagraf. Danske Professionshøjskoler (Rektorkollegiet) Rektoratet har optaget drøftelser med Danske Professionshøjskoler om en anden tilknytning. Dette er foranlediget af en aktivitetsudvidelse og en ny kontingentstruktur, der totalt set ville fordoble vores kontingent, der pt. er på kr. årligt. Vi forventer en løsning som associeret medlem eller lignende, med samme udbytte som hidtil og nogenlunde uændret kontingent. Pålæg om opsigelse af lokalaftale Højskolens lokalaftale, kaldet Norm & Vilkår, fra december 2012 er blevet ramt af et efterskælv fra OK2013, fordi der efterfølgende både fra statens og kommunernes side er kommet stort fokus på at undgå lokalaftaler om arbejdstid og normer. Aftalen blev oprindeligt afstemt med ministeriet, som har kontakten til Moderniseringsstyrelsen. Men efter indgåelsen af OK2013 vil Moderniseringsstyrelsen ikke længere godtage den form for lokalaftaler. Konsekvensen er, at rektoratet er blevet bedt om at opsige aftalen til bortfald. Efter råd fra ministeriet og styrelsen søger vi nu at få overført de personalepolitiske principper i den opsagte aftale til retningslinjer i henhold til samarbejdsaftalens 6. Blandt medarbejderrepræsentanterne er der en positiv holdning til at gøre dette forsøg. Lokalaftalen er kommet til vurdering, fordi styrelsen netop har afsluttet OK2013 på journalistområdet. Her har man sammenkoblet opsigelsen af vores lokalaftale med en mere permanent overenskomstløsning for omkring 15 undervisere, der i dag er ansat i henhold til et regulativ. Løsningen indebærer, at nuværende og kommende undervisere, der falder ved siden af DJ- eller AC-overenskomsten, vil få mulighed for at blive overenskomstansat. Situationen får ingen økonomiske konsekvenser. Udbudsmodel fra PU klar om få måneder Pressens Uddannelsesfond præsenterede på et møde medio marts højskolen for rammerne for det kommende udbud af journalistisk efteruddannelse. Udbudsmaterialet vil være klar inden sommerferien, og PU forventede, at resultatet af udbudsrunden var afklaret primo september. Planen er at samle alle PU-støtteberettigede kurser fra flere forskellige udbydere på én portal, som PU udvikler og står for. Højskolen tilkendegav på mødet, at vi så frem til et fortsat tæt samarbejde, byggende på øget og fri konkurrence. Der var mellem PU og højskolen enighed om at fortsætte dialogen i den kommende tid. Campus København Fremtidens campus i København er efter ministeriets krav sat lidt i bero med henblik på en afklaring i Aarhus. I mellemtiden har vi søgt at holde gryden i kog i forhold til Carlsberg-projektet og Aarhus Universitets planer for Emdrup. Der er på det seneste kommet nye signaler fra AU, hvor det nu understreges, at AU gerne ser et campusfællesskab, hvor højskolen kan få dækket sine behov i en selvstændig bygning på f.eks kvm. 2

9 17. marts 2014 De nye signaler muliggør, at campus Aarhus og campus København i højere grad kan samtænkes, ligesom perspektiverne i et fortsat styrket og udvidet samarbejde mellem højskolen og AU på det uddannelsesmæssige område sættes i perspektiv. Hvis bestyrelsen vurderer, at der er gode perspektiver i Emdrup-sporet, skal vi igangsætte en intern proces med inddragelse af studerende og medarbejdere, som vi også har været igennem i Aarhus. Nyt censorkorps Beskikkelsesperioden for højskolens censorkorps for professionsbachelor-uddannelser udløber den 31. marts 2014, og bekendtgørelsen siger, at vi skal skifte mindst 25% af det nuværende korps. Før jul annoncerede vi efter nye censorer til den kommende fire års periode, og der kom 192 ansøgninger. Af dem har vi takket ja til det 64 og nej til 128. Det er første gang, at højskolen udskifter korpset i en proces, som rummer alle uddannelser. Den samlede proces har betydet, at vi har kunnet tænke censorernes kompetencer bredt og har kunnet vælge et antal censorer, der kan gå på tværs af højskolens uddannelser. Vi har indstillet 217 personer til det nye censorkorps. Censor-it Højskolens størrelse har betydet, at vi har svært ved at leve op til alle bekendtgørelsens krav i forbindelse med håndtering af censorerne. Det er meget tidskrævende at sikre alle bestemmelser i de systemer, vi hidtil har benyttet os af; fx bestemmelsen om, at en censor ikke må møde samme eksaminator mere end to gange i den fire årige periode. Det er derfor besluttet, at vi fra den 1. april tilslutter os Professionshøjskolernes censorsekretariat, Censor-it. De styrer indkaldelsen af censorer via en database, der sikrer overholdelse af alle bestemmelser. Det er et stort arbejde at få alle nødvendige oplysninger om uddannelser, eksamener, censorer og vejledere ind i systemer første gang, men når den øvelse er overstået, vil systemet spare tid i administrationen. Censor-it betyder også, at censorerne får bedre vilkår. De kan fx framelde sig en periode, takke nej til opgaver, og de er fri for at blive ringet op af forskellige afdelinger i huset, som ikke ved, at andre lige har lagt beslag på samme censor. UDDANNELSERNE Nej til ændret adgang til Journalistuddannelsen Ministeriet har afvist at følge højskolens ønske om at indføre krav om studentereksamen som et af adgangskravene til Journalistuddannelsen ud fra den model, højskolen i første omgang foreslog. Ministeriet kvitterer for, at højskolen gør meget for at sikre, at de bedst egnede og motiverede ansøgere optages, men henviser i sin afgørelse til, at man savner dokumentation for problemer med vores nuværende optagelsessystem. Ministeriet er specielt optaget af, om de nuværende optagelseskrav giver anledning til frafaldsproblemer, kritik af kandidaternes profil og kvalitet. Derimod forholder ministeriet sig ikke til højskolens bekymring for, at i takt med, at karakterkravene øges på en lang række uddannelser - fra universiteter til læreruddannelsen - så vil det meget store antal ansøgere til Journalistuddannelsen, hvor der ikke er eksamens- og karakterkrav, kunne blive større. 3

10 17. marts 2014 Det vil gøre en i forvejen tung optagelsesprøve mere ressourcekrævende samtidig med, at prøvens fokus i endnu højere grad vil være at fravælge de dårligste ansøgere frem for at sikre, at de bedste og mest motivere optages. Ministeriet inviterer til en fortsat dialog om optagelsessystemet, og det tilbud agter vi at tage imod. Tværfaglige kurser Fra efteråret 2014 indfører højskolen et obligatorisk tværfagligt forløb for alle studerende. Der vil både være mulighed for at vælge fag inden for andre fagligheder end sin egen eller løse projekter sammen med studerende på andre linjer. Kravet til de studerende er, at de ikke må vælge fag inden for deres egen kernefaglighed, ligesom højskolen vil sørge for, at projektdeltagere kommer fra flere forskellige studielinjer. De studerende kan eksempelvis vælge mellem: Mundtlig præsentation, kreativ skrivning, ledelse og organisation til projektlederbrug, strategisk kommunikation i de sociale medier, gamification of news (anvendelse af spilmekanismer i fakta-formidling) og konceptudvikling/innovation. TV-Tonic snart i luften Fra den 1. april sender højskolens studerende 10 timers regional-tv om ugen under navnet TV Tonic sammen med andre studerende fra Østjylland. Sendetilladelsen er givet til foreningen Østjyske Studerendes TV, som er et samarbejde mellem undervisere og studerende her på højskolen, Aarhus Universitet, VIA University College, Odder Højskole, Den Europæiske Filmhøjskole og Potemkin Film. Vi sender, jf. bekendtgørelsen om ikke-kommercielt tv, på MUX 1. Højskolen er drivende kraft i samarbejdet; lektor Thomas Pallesen er initiativtager og formand for foreningen, og flere studerende er med i bestyrelsen, hvor de deler ud af deres erfaringer fra fire års udsendelser på Kanal Østjylland. I første omgang forventer vi at skulle producere ¾ af udsendelserne, svarende til halvanden times nyproduceret tv om ugen. Projektet er omkostningsneutralt for højskolen. Tv-stationen får et driftstilskud på kr. for resten af KURSER OG VIDEREUDDANNELSE Ny chef Højskolen har pr. 1. marts fået ny chef for Kurser og Videreuddannelse. Tina Christel Kristensen, 49 år, kommer fra en stilling som program- og kommunikationsdirektør i Læger Uden Grænser. Hun er uddannet journalist og har gennem sin karriere en tung erfaring inden for ledelse, forandringsprocesser og den vifte af fagligheder, som højskolens uddannelser og vidensproduktion dækker. Hun har tidligere været koncernkommunikationschef i TDC, mens hun på BT var ledende redaktionschef og medlem af chefredaktionen. Karrieren har også bragt hende omkring DR, TV2 og en kort periode på et reklamebureau. 4

11 17. marts 2014 EXPRESS-kurserne sælger Trods et beskedent salg har EXPRESS-kurserne alligevel vist sig at være en god forretning for højskolen. Der har været unikke besøgende på siden, og der er solgt 93 pladser, hvoraf en del er blevet refunderet på grund af manglende tilmeldinger. I forhold til standarden (et salg pr klik) ligger EXPRESS fint, men med refusioner er der endnu ikke skabt et bæredygtigt forretningskoncept. Til gengæld har kurserne haft så stor markedsføringsmæssig værdi, at virksomheder og organisationer, som vi ikke før har været i kontakt med, nu henvender sig for at få EXPRESSkurserne omdannet til egentlige virksomhedskurser. Interessen er rigtig stor, og de første kurser af den type er allerede afviklet. Virksomhederne har valgt at modtage undervsningen her på højskolen, hvilket også giver en øget omsætning for kantinen. Som en ekstra bonus har højskolen fået mange nye kontakter til undervisere, som nu i stort omfang benyttes på de almindelige efter- og videreuddannelseskurser. Det oprindelige koncept vil blive evalueret sammen med den nye chef for Kurser og Videreuddannelse, men allerede nu anbefaler sekretariatet for Forskning, Innovation og Viden, at kursusudbuddet fokuseres, at aftenkurser fjernes, og at det fremgår tydeligt af markedsføring og hjemmeside, at kurser i EXPRESS-kataloget kan målrettes til virksomheder og institutioner. High-end kurser Højskolen har indgået en aftale med Producentforeningen om at udbyde specialfremstillede high-end kurser til folk med solid erfaring. Det første kursus Producent i den danske tvbranche udbydes i foråret Masterclass for tv-branchen En ny kursusrække tilgodeser tv-branchens behov for flere dygtige medarbejdere. Højskolen har sammen med Producentforeningen udviklet et skræddersyet efteruddannelsesforløb for producenter i tv-branchen og andre, der har potentiale til at blive producenter. Første modul afholdes i april Planen er at fortsætte med efteruddannelsestilbud til redaktionschefer og produktionsledere. Nordisk Journalistcenter får bevilling Nordisk Journalistcenter, njc.dk, har fra Nordisk Ministerråd fået en mindre bevilling i 2014 end tidligere år (1 mio. kr. i 2014 mod 2,6 mio. kr. tidligere år). NJC s opgave er at skabe og fastholde interesse i medierne for nordisk samhørighed og kulturelt fællesskab. Målet nås via kurser, seminarer og andre kompetenceopbyggende tiltag. Det er uvist, om Nordisk Ministerråd helt fjerner bevillingen til NJC i I NJC-regi er der igangsat en række kurser og aktiviteter til efteruddannelse af russiske journalister og medier i Nordvestrusland. Projektet støttes af en særbevilling på 2,4 mio. kr. fra Nordisk Ministerråd. 5

12 17. marts 2014 MEST OM NAVNE Rasmus Sigvaldi er pr. 1. marts ansat som adjunkt på Kreativ Kommunikation. Rasmus har tidligere undervist i idé- og konceptudvikling og grafisk design på KEA. Merete Østergaard er pr. 1. marts ansat som uddannelsesleder på Kommunikationsuddannelsen. Merete kommer fra en stilling som uddannelsesleder på Erhvervsakademiet Danias Multimediedesigner-uddannelse. Ud over en bred erfaring inden for undervisning og uddannelsesledelse har Merete en kandidatgrad i Informationsvidenskab fra Aarhus Universitet og har påbegyndt en master i IT Medier og Organisation. 6

13 Bilag C1: Årsregnskab 2013 XDANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE ÅRSRAPPORT 2013

14 Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Olof Palmes Allé Aarhus N I: M: T:

15 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING SIDE Institutionsoplysninger Præsentation af institutionen Årets faglige resultat Årets økonomiske resultat Hoved- og nøgletal MÅLRAPPORTERING REGNSKAB Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse 1. januar 31. december Balance pr. 31. december Pengestrømsopgørelse 1. januar 31. december Noter Særlige specifikationer PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE 3

16 LEDELSESBERETNING INSTITUTIONSOPLYSNINGER Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Olof Palmes Allé 11, 8200 Aarhus N Telefon: CVR-nr Regnskabsår: 1. januar december Hjemstedskommune: Aarhus Bestyrelsen Lisbeth Knudsen, formand Jesper Jungersen, næstformand Christian Kierkegaard Lars Werge Hans Peter Blicher Simon Tøgern Mona Juul Ole Rode Jensen Karsten Vestergaard Christopher Bering Baden Anette Lodahl Andersen Daglig ledelse Jens Otto Kjær Hansen, rektor Lars Poulsen, prorektor Institutionens formål Danmarks Medie- og Journalisthøjskole har til opgave inden for journalistik, kommunikation, grafisk design, medieproduktion, medieledelse og tilgrænsende uddannelsesområder at udbyde og udvikle videregående uddannelser og efter- og videreuddannelser, der på internationalt fagligt niveau imødekommer behovet for kvalificeret arbejdskraft i såvel den private som den offentlige sektor. Ligeledes skal højskolen udføre udviklings- og forskningsopgaver samt varetage videncenterfunktioner. Højskolen bidrager bl.a. gennem nationalt og internationalt samarbejde og viden- og kompetenceudvikling tillige til udvikling og vækst inden for de områder, som højskolen retter sig imod. Bankforbindelse Danske Bank, Finanscenter Jylland Øst Revision PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 1, 8000 Aarhus C 4 DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE

17 PRÆSENTATION AF INSTITUTIONEN Bestyrelsen fastlagde i 2011 en strategiplan for Strategiplanens mission og vision understøtter de tre kerneydelsesområder, som højskolen satser på, nemlig udvikling af talent, livslang læring og innovation. MISSION Danmarks Medie- og Journalisthøjskole skal som uddannelses- og videnscenter for medieog kommunikationssektoren: 1. Uddanne unge til at blive medarbejdere i offentlige og private virksomheder og danne dem til aktiv deltagelse i samfundslivet 2. Give sektorens medarbejdere mulighed for at sikre og udbygge deres kompetencer gennem efter- og videreuddannelse 3. I samarbejde med sektoren skabe udvikling af ny viden til gavn for erhvervslivets konkurrenceevne og samfundet som helhed VISION Højskolens vision er udtrykt gennem tre statements: Talent, Livslang Læring og Innovation. Talent Det er et privilegium og samtidig et stort ansvar at uddanne til en branche, som har en nærmest magnetisk tiltrækningskraft på landets unge. Alle højskolens studerende er udvalgte talenter, som målrettet har arbejdet sig gennem et snævert nåleøje for at komme med på holdet. Det er vores pligt i forhold til både branchen og vores studerende, at vi sikrer dimittender af højeste karat. Alle højskolens ni professionsbachelorlinjer er praktiske og professionsorienterede og er kendetegnet ved, at en færdig dimittend kan eksekvere fra allerførste dag. Livslang Læring Mange, som i dag arbejder med mobiljournalistik, digital redigering eller interaktivt design har for ikke så længe siden arbejdet med notesblok, boomstang og rødfilm. Vi skal være det sted, som medie- og kommunikationsbranchens medarbejdere vender tilbage til, når de har brug for videreuddannelse og kompetenceudvikling. Samtidig arbejder vi på at forstærke vores position som det samlingspunkt, folk fra andre brancher søger mod, hvis de skal omskoles eller har brug for værktøjer og strategier inden for journalistik, design, kommunikation og medieledelse. Innovation Med in house-ekspertise, som dækker hele medie- og kommunikationssektorens behov, kombineret med et stort og tæt branchenetværk og tæt kontakt til erhvervslivet, har vi alle forudsætninger for at understøtte sektorens innovationsevne. Det sker både gennem deling af viden og gennem aktiv medvirken i konkrete, praksisnære forsknings- og udviklingsprojekter med udgangspunkt i virkelighedens problemstillinger og med øget konkurrenceevne som mål. Samtidig intensiverer vi indsatsen for at skabe innovation i verden uden for branchen, som i disse år står med helt nye kommunikative og formidlingsmæssige udfordringer som følge af øget digitalisering og nye krav om formidling på nye platforme. Således deltager vi som DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE 5

18 samarbejdspartner og projektejer i en lang række udviklingsprojekter som eksempelvis skal hjælpe sundhedsvæsen, biblioteker og byråd med at kommunikere bedre med brugere og borgere. Interne udviklingsområder På de interne linjer naturligt afledt af vores strategiske målsætning og med fokus på at understøtte denne arbejder højskolen med tre udviklingsområder, som ligeledes følger planen. Under betegnelsen en fælles højskole samles en række indsatser, som sigter mod at få mest muligt ud af potentialet i vores to afdelinger og mange uddannelseslinjer, herunder bl.a. tværgående indsats for kvalitetssikring, uddannelser med udbud i både øst og vest, en ansættelses- og arbejdsmodel, der gør, at flest muligt er aktive på tværs af uddannelser og opgaver, og sikring af adgang til dele fra andre af vores uddannelser for alle studerende. En digital højskole er overskriften for en udvikling, der skal digitalisere optagelse og eksamen helt, muliggøre forelæsning og fagligt arbejde på tværs af geografisk opdeling og lede frem til, at al økonomistyring, administration og ledelse understøttes digitalt. Endelig indebærer udviklingsområdet en global højskole, at højskolen skal sikre mulighed for udveksling begge veje på alle uddannelser, rendyrke en strategi med dybe alliancer med få nære, fagligt brede partnere plus mange udviklingsaftaler, samt sikre, at alle studerende får øget international kompetence gennem udvekslingsophold eller ved at have mindst ét semester på engelsksprogede forløb sammen med internationale udvekslingsstudenter. ÅRETS FAGLIGE RESULTAT UDVIKLINGSKONTRAKT En ny udviklingskontrakt for er i 2013 forhandlet færdig med ministeriet. Den omfatter målområderne: Bedre kvalitet i uddannelserne, Bedre sammenhæng i uddannelsessystemet, Tidligere færdig og mindre frafald, Øget innovationskapacitet, Styrket forsknings- og udviklingsbasering samt Effektiv og udviklingsorienteret institutionsdrift. I alt indgår 22 indikatorer, som kan ses under afsnittet om målrapportering på side 13. Videnskab.dk forankret på højskolen Den statsstøttede videnskabsportal, Videnskab.dk er blevet institutionelt forankret ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Det betyder i praksis, at højskolen har påtaget sig forpligtelsen som bevillingshaver. Samt at der er dannet grobund for yderligere synergi og samarbejde. Højskolens domicil i Aarhus sat til salg Bygningerne på Olof Palmes Allé i Aarhus er sat til salg. Ønsket om et frasalg er et led i planerne om inden for en overskuelig fremtid at flytte til et nybygget domicil i Aarhus. International strategi for Højskolen har udarbejdet en ny international strategi for Blandt mange målsætninger er, at halvdelen af alle BA-studerende skal på studie- eller praktikophold i udlandet i løbet af uddannelsen. Desuden sigter strategien mod øget samarbejde med internationale samarbejdsinstitutioner. Blandt andet om mere fælles forskning, flere lærerudvekslinger og 20 procent flere aftaler om fællesgrader med udenlandske institutioner. 6 DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 15. april 2014 Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 25. marts 2014 Mødested: Campus Aarhus Dokument: Beslutningsreferat Til stede:

Læs mere

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 30. september 2013 Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 23. september 2013 Mødested: Campus Aarhus Dokument: Beslutningsreferat

Læs mere

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 19. august 2014 Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 24. juni 2014 Mødested: Campus Emdrup Dokument: Beslutningsreferat Til stede:

Læs mere

XDANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE

XDANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE XDANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE ÅRSRAPPORT 2013 Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Olof Palmes Allé 11 8200 Aarhus N I: www.dmjx.dk M: info@dmjx.dk T: 89 440 440 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012 1-1 - BORA - 21.1.1 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 1-12 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter, som er

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Fraværende: Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Trine Larsen

Fraværende: Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Trine Larsen Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 18. marts 2015 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, Christian Holm Donatzky, kursistrådsrepræsentant med

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Sammenfatning af målopfyldelsen [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen af kontraktens målsætninger]

Sammenfatning af målopfyldelsen [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen af kontraktens målsætninger] Afrapportering på udviklingskontrakt for 2008-2009 [Institutionens navn] Sammenfatning af målopfyldelsen [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen af kontraktens

Læs mere

Strategiplan 2011 20

Strategiplan 2011 20 Strategiplan 2011 2015 Indledning Strategiplanen fastlægger de overordnede retningslinjer, centrale fokusområder og målsætninger for udviklingen i Århus Købmandsskoles aktiviteter, herunder de partnerskaber

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Den 11. juni 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Pædagoguddannelsen JYDSK, Skejbyvej 29, 8240 Aarhus (lokale

Læs mere

Bestyrelsesmøde+den+15/4+2015+ Bilag+punkt+3.+! + + + + + + + + + + !!!!! Erhvervsakademiet!Lillebælt+ + CVR>nr.+31+68+43+07+ ! Årsrapport!2014!

Bestyrelsesmøde+den+15/4+2015+ Bilag+punkt+3.+! + + + + + + + + + + !!!!! Erhvervsakademiet!Lillebælt+ + CVR>nr.+31+68+43+07+ ! Årsrapport!2014! Bestyrelsesmødeden15/42015 Bilagpunkt3. ErhvervsakademietLillebælt CVR>nr.31684307 Årsrapport2014 ErhvervsakademietLillebælt Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Institutionsoplysninger 2 Præsentationafinstitutionen

Læs mere

XDANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE ÅRSRAPPORT 2014 DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE

XDANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE ÅRSRAPPORT 2014 DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE XDANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE ÅRSRAPPORT 2014 DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE 1 I 2014 uddannedes de første bachelorer fra højskolens uddannelse i Fotografisk Kommunikation, der er specialiseret

Læs mere

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT God sommer lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE Den uddannelsespolitiske dagsorden og de institutionelle relationer l Overordnede målsætninger og det nye uddannelseslandskab

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde

Dagsorden for bestyrelsesmøde Dagsorden for bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 24. juni 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, Sorø D 010

Læs mere

Referat af uddannelsesudvalgsmøde

Referat af uddannelsesudvalgsmøde Referat af uddannelsesudvalgsmøde Godkendt 11/2-2014 Mødedato: Tirsdag den 28. januar 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale:

Læs mere

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Steffen Jensen E-post: Stjen1@uvm.dk Tlf. 3392 5135 Nationale mål I Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at:

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at: Kvalitetssystem Dette dokument beskriver Erhvervsakademi Aarhus kvalitetssystem. Heri beskrives kvalitetssikringen og kvalitetsudviklingen af vores uddannelser. 1. Formål Som det fremgår af erhvervsakademiets

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Udviklingskontrakt 2013-14 mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og. Erhvervsakademi Kolding

Udviklingskontrakt 2013-14 mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og. Erhvervsakademi Kolding Udviklingskontrakt 2013-14 mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Erhvervsakademi Kolding Udviklingskontrakt 2013-2014 mellem Uddannelsesministeriet og Erhvervsakademi

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 27. marts 2012

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 27. marts 2012 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 27. marts 2012 29. marts 2012 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Rektor Erik Knudsen,

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 19. marts 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Ove E. Dalsgaard, Leo H. Knudsen, Lone

Læs mere

Et institutionsperspektiv på kvalitet i praksis

Et institutionsperspektiv på kvalitet i praksis Et institutionsperspektiv på kvalitet i praksis NVL Kvalitetskonference d. 13. november 2008 Jørgen Thorslund Prorektor Disposition 1. UC Lillebælts opgaver og kvalitetsforpligtelse 2. Nogle megatrends

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB 2013 Professionshøjskolerne modtog i 2013 for første

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING

KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING Indledning KEA udarbejder hvert år en kvalitetsrapport. Rapporten er et tilbageblik på året 2012 og skal bruges som afsæt til at se fremad, sætte mål og

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademiet Copenhagen Business

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademiet Copenhagen Business Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademiet Copenhagen Business Undervisningsministeriet juni 2010 Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi Kolding

Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi Kolding Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi Kolding Undervisningsministeriet juni 2010 Udviklingskontrakt 2010-2012 mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsakademi

Læs mere

Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat

Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat v/sekretariatsleder Peter Thode Loft Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev Tlf.: 7266 5160 pc@ucsyd.dk Indledning I det forløbne år har opgaverne

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Årsberetning it-vest 2003

Årsberetning it-vest 2003 Årsberetning it-vest 2003 I år 2003 blev der i regi af it-vest afviklet 21 forskellige it-uddannelser heraf 10 kandidatuddannelser, 1 diplom og 10 masteruddannelser. På disse uddannelser var der i alt

Læs mere

Kravling - sammen med Danske Mediestuderende. Arrangerer den årlige Kravling - i år er det 16. maj.

Kravling - sammen med Danske Mediestuderende. Arrangerer den årlige Kravling - i år er det 16. maj. Visionsweekend lørdag 14. marts 2015 Tilstede: Anders Michael, Laura, Merete, Rose, Daniel, Morten, Benjamin, Philip, Dennis Dirigent: Merete Referent: Philip KaJ og Danske Mediestuderende (orientering)

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ)

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) 27. april 2015 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) Samarbejdsaftalen gælder i perioden fra den 27. april 2015 til den 30. april 2017. Samarbejdsaftalen

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College 1. Partnerskabets parter: Erhvervsakademi Dania Cvr-nr. 31 56 51 62 Minervavej 63 8960 Randers SØ Professionshøjskolen VIA University

Læs mere

Udviklingskontrakt 2015-2017

Udviklingskontrakt 2015-2017 Udviklingskontrakt 2015-2017 mellem uddannelses- og forskningsministeren og Erhvervsakademi Aarhus MELLEM UDDANNELSES- OG FORSKNINGSMINISTEREN OG ERHVERVSAKADEMI AARHUS Udviklingskontrakt 2015-2017 mellem

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

REFERAT. Møde i Syddansk Universitets bestyrelse. Mandag den 15. september 2014, kl. 15

REFERAT. Møde i Syddansk Universitets bestyrelse. Mandag den 15. september 2014, kl. 15 15. september 2014 J.nr. 043-1 JS/BF REFERAT Emne: Dato og tidspunkt: Sted: Referent: Møde i Syddansk Universitets bestyrelse Mandag den 15. september 2014, kl. 15 Bestyrelseslokalet, Odense Adelige Jomfrukloster,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 25. marts 2015 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Per Lyngberg-Andersen,

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelev Charlotte Wulff Hansen, elevrepræsentant Sygeplejestuderende Lene Storm, repræsentant fra de sygeplejestuderende

Social- og sundhedsassistentelev Charlotte Wulff Hansen, elevrepræsentant Sygeplejestuderende Lene Storm, repræsentant fra de sygeplejestuderende Til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne TLF.36982900 Fax 36982909 bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk CVR 29547807 Dato 24. marts

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Efter høringsfristens udløb den 27. januar 2014 er der indkommet 46 høringssvar.

Efter høringsfristens udløb den 27. januar 2014 er der indkommet 46 høringssvar. Bilag 7 Modtager(e): Kopi: Kommenteret høringsnotat om forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske

Læs mere

REFERAT. VIA University College

REFERAT. VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Diplomingeniøruddannelserne samt Produktionsteknologuddannelsen og overbygningen Produktudvikling og Teknisk integration samt tilknyttede efter- og videreuddannelser

Læs mere

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015 Uddannelsesudvalg Finans og Økonomi 19. januar 2015 Agenda Velkomst og præsentation Gennemgang af kommissorium v/uddannelseschef Kim Hass Rubin bilag 1 Konstituering v/ Uddannelseschef Kim Hass Rubin Præsentation

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere