Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N"

Transkript

1 17. marts 2014 TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N Punkt Tema Bilag 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat Bilag A: Referat af 11. december Siden sidst Bilag B: Siden sidst 4. Økonomi Deltagelse af revisionen Bilag C1: Årsregnskab 2013 Bilag C2: Revisionsprotokollat Bilag C3: Bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger og anbefalinger i revisionsprotokollatet 5. IT-strategi, status Bilag D: Status på IT-strategien 6. Uddannelsesstrategiske tiltag Bilag E: Status på uddannelsesstrategien 7. Praktik på Kommunikationsuddannelsen Bilag F: Status på praktiksituationen 8. Udviklingskontrakt 2014 Bilag G: Udviklingskontrakt Forskningstemaer - plan for Innovation og Forskning Præsentation ved Thomas Rasmussen, chef for Forskning, Innovation og Viden 10. Eventuelt 12:30-13:00 Frokost 11. Byggeprojekt Aarhus Præsentation af campusprojektet og besigtigelse af området og byggefeltet ved direktør Jørgen Lang, FEAS Bilag H: Status på byggeprojektet

2 20. december 2013 Bilag A: BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 11. december 2013 Mødested: Campus København Dokument: Beslutningsreferat Til stede: Formand: Næstformand: Lisbeth Knudsen Jesper Jungersen Hans Peter Blicher Christian Kierkegaard Mona Juul Simon Tøgern Lars Werge Medarbejderrepræsentanter: Ole Rode Jensen Karsten Vestergaard Studenterrepræsentanter: Anette Lodahl Andersen Christopher Bering Baden Ledelse: Jens Otto Kjær Hansen Lars Poulsen Per Linnemann Larsen Crestina Cornett Afbud: Gæster: Henrik W. Jørgensen Steen K. Rasmussen Ejvind Jørgensen - Rambøll Referent: Jeanne Mørk Hansen

3 Referat af bestyrelsesmødet den 11. december Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den 24. juni 2013 Referatet godkendt. Ole Rode havde følgende bemærkninger: Pkt. 4: Der står "Nedgang i omsætningen på ca. 7 mio. kr. skyldes primært mindre aktivitet på efter- og videreuddannelserne, specielt færre 6-ugers selvvalgt kurser" - jeg vil foretrække, at man formulerer det mere præcist: "Nedgang i omsætningen på ca. 7 mio. kr. skyldes primært mindre aktivitet på efter- og videreuddannelserne end forudsat i budgettet, specielt færre 6-ugers selvvalgt kurser" 3. Siden sidst De nye Express-kurser har indtil videre solgt ca. 40 pladser. Disse er dog fordelt på flere forskellige hold, hvorfor ingen af kurserne har haft tilmeldinger nok til at blive gennemført. Alle tilmeldte er blevet tilbudt kurser på et senere tidspunkt. Udbud af kurserne fortsætter derfor i Praktikpladser 8 journaliststuderende mangler endnu praktikplads, dog forventes det, at 4-5 af dem vil få en plads inden 1. februar. Der vil derfor være en lille rest, der må søge orlov og dermed udskyde uddannelsen. Mangel på praktikpladser er en generel problematik lige nu; således mangler både Syddansk Universitet og Roskilde Universitetscenter også praktikpladser. Alle 47 praktikpladeser til TVM forventes at blive fundet. På Kommunikationsuddannelsen er der indgået aftale på 33 af de i alt 39 fornødne lønnede praktikpladser. 5 er under forhandling, og en enkelt studerende har søgt orlov. Der er forsat flere praktikpladser i overskud. Hos de studerende på 3. semester på Campus Øst, der skal i SU-praktik, er der indgået aftale om alle 45 pladser. Udlandsophold er generelt en udfordring i forhold til at søge praktikpladser 4 ud af 5 af dem, der ikke har en kontrakt endnu, er studerende på udenlandsophold. Der har gennem hele forløbet været en dialog med Ministeriet om praktikken og om, hvordan lønniveauet skal fastsættes. Højskolen har bedt om et møde, så dette kan blive afklaret inden foråret. Bestyrelsens klare holdning er, at fastlæggelse af lønniveauet alene er et anliggende for arbejdsmarkedets parter, og at højskolen på ingen måde er ansvarlig for dette. Bestyrelsen enedes om at evaluere forløbet, når de første studerende dimitterer. I evalueringen skal de studerendes egne erfaringer også indgå. Bestyrelsen vil 2

4 herefter tage stilling til eventuelle revisioner af uddannelsen på den baggrund. Akademiuddannelsen De nye akademiuddannelser ser ud til at have ramt målgruppen. De har indtil videre været en stor succes. 4. Økonomi Per Linnemann Larsen gennemgik det medsendte regnskab og budget. Forecast 2013 I alt er der et fald i indtægter på ca. 8 millioner i forhold til budget. Faldet skyldes primært fald i aktiviteterne på 6-ugers selvvalgt. Fald i indtægterne opvejes dog ved et tilsvarende fald i driftsomkostninger. Samlet set forventes det derfor, at budget 2013 nås. Der er dog stadig usikkerhed om det endelige resultat, da Ministeriet endnu ikke har bestemt sig for, hvordan balanceprincippet skal håndteres. Per Linnemann Larsen forventer, at dette først sker primo I værste fald kan det betyde en negativ afvigelse på ca. 1,2 millioner. Bestyrelsen gav stor ros til højskolen for resultatet. Budget 2014 Det forventes, at der i 2014 vil være en forøgelse af driftsindtægterne. Det skyldes flere innovationsaktiviteter, samt en fremgang for diplomuddannelsen og BA-enkeltfag. Driftsomkostninger og investeringer ligger på niveau med Samlet set svarer budgettet dermed til det strategisk budget. Bestyrelsen godkendte Budget Campus-projektet Aarhus Torsdag den 12. december åbnes de bud, der måtte være indkommet på salg af Olof Palmes Allé 11. Buddene forventes alle at være betingede. Der er indkaldt til møde den 18. december med samarbejdspartnerne om det videre forløb. Sideløbende er der blevet arbejdet på beskrivelsen af indretningen og de tilknyttede behov i det nye domicil det såkaldte rumprogram. Den komplette plan for byggeprocessen vil derfor være færdig inden årets udgang. Rektoratet vil præsentere denne på næste bestyrelsesmøde. Forretningsudvalget besluttede på deres møde den 2. december 2013, at byggeriet skal udbydes i totalentreprise. Bestyrelsen tilsluttede sig dette. 3

5 6. Revidering af strategiplan Uddannelsesstrategiske tiltag Top-up model: Rektoratet vil tage kontakt til relevante erhvervsakademier og tage en dialog om højskolens forslag til udbud i top-up modellen. Højskolen forventer tidligst at kunne ansøge om prækvalifikation til juni Journalist: Oprettelse kræver en nærmere analyse af behovet både for størrelsen af optaget, en nøjere økonomisk vurdering, samt en nøje overvejelse af indholdet i uddannelsen. Det er derfor ikke muligt på nuværende tidspunkt at fastsætte et tidspunkt for en eventuel ansøgning til prækvalifikation. Tekstforfatter: Da muligheden for at optage 8 ekstra studerende under Visuel Kommunikation og give disse en specialisering som tekstforfattere på linjen Kreativ Kommunikation, besluttede bestyrelsen at godkende dette tiltag med start fra efterårssemesteret Strategisk planner: Afventer mere dialog med branchen om deres behov. Rektoratet giver status på næste bestyrelsesmøde, samt udarbejder en revideret tidsplan. Internationalisering Henrik W. Jørgensen præsenterede de strategiske mål for det fremtidige internationale arbejde (præsentation er i bilag 1). Ministeriet er kommet med en række overordnede mål og fokusområder for sektoren, som højskolens egen strategi på området skal understøtte. Der satses på at få mere forskning ind i de internationale aktiviteter, en mere strategisk udvælgelse af samarbejdspartnere og en opgradering af undervisernes sprogkompetencer. Sidstnævnte er iværksat. Desuden skal 50% af de studerende på udenlandsophold, hvilket Lisbeth Knudsen bemærkede var et ambitiøst mål. I dag er dog ca. 50% af de journaliststuderende allerede på udenlandsophold, og interessen på de øvrige uddannelser er stigende. E-læring Steen K. Rasmussen præsenterede højskolens to projekter (præsentation i bilag 2 i PFD-format, det vil sige uden videoer). Som led i højskolens branding ligger der allerede nu en række gratis videoer på hjemmesiden, på den nye Portal, som vil være helt klar til launch efter nytår. På 7. og 8. semester på Journalistuddannelsen vil de studerende få undervisning gennem videopræsentationer og derefter få stillet opgaver i tilknytning hertil. Portalen kan, i tråd med den generelle udvikling i samfundet, bedst tilgås via tablet eller andre mobile enheder end via PC. 4

6 Til efter- videreuddannelsen er der allerede nu en række gratis on-line videoer, der også bruges til at opgradere deltagerne inden kursusstart. 2 diplomkurser udbydes også som on-line kurser mod betaling. Begge projekter forventes at give højskolen den fornødne erfaring til at anvende e-læring på alle uddannelser og dermed komme tættere på målet om den digitale højskole. IT-analyse Ejvind Jørgensen fra Rambøll præsenterede hovedpunkterne i de 2 rapporter om højskolens it-strategi. (Præsentationen er i bilag 3) Rapporterne giver en række anbefalinger til, hvordan IT kan blive mere værdiskabende, når det tænkes ind i kerneprocesserne og den overordnede forretningsstrategi. En større del af omkostningerne til IT skal flyttes fra drift og til at kunne udvikle og transformere organisationen. Rektoratet har allerede på den baggrund gennemført en række tiltag. Ansvaret for at implementering af anbefalingerne er placeret i styregruppen under kvalitetsmodellen. Der er nedsat et digitaliseringsudvalg, der blandt andet skal tage stilling til, om de IT-projekter, der iværksættes, understøtter højskolens overordnede strategi og skaber værdi. Derudover er der udnævnt en Relationship Manager, der skal være brobygger mellem organisationens og den enkelte medarbejders behov for IT. Desuden er en analyse af applikationsporteføljen ved at blive forberedt. Lisbeth Knudsen efterspurgte, at de forventede reduceringer i omkostningerne blev tydeliggjort i planerne. Rektoratet tog dette til efterretning. IT-strategi vil fremover være et fast punkt på dagsordenen til bestyrelsesmøderne. 7. Eventuelt Intet til punkt. 5

7 17. marts 2014 Bilag B: Siden sidst TVÆRGÅENDE FOR HØJSKOLEN IT-afdelingen og afdelingen for Teknik i Undervisningen vokser sammen Personalet i afdelingen for Teknik i Undervisningen og IT-afdelingen er blevet præsenteret for planer om, at de to afdelinger vokser sammen henover Personalet i de to afdelinger har taget godt imod planerne om en sammensmeltning, som over de kommende måneder skal konkretiseres i samarbejde med personalet. Sammenlægningen er en naturlig konsekvens af, at der er et stadigt stigende behov for samarbejde og koordinering de to afdelinger imellem for at kunne indfri fremtidens krav og forventninger til indførelse af ny medieteknologi i undervisningen. Personalet fra Teknik i Undervisningen vil fortsat skulle løse de opgaver, de løser i dag inden for radio, tv og print. Et fokusområde vil være at slå rutineopgaver sammen - og derved få mere tid til de faglige kernefunktioner. OK2013 projektpulje Styrelsen for Videregående Uddannelser har afsat en pulje, der kan bruges til at forøge undervisernes kompetencer i forbindelse med implementeringen af OK2013. En forudsætning for bevillingen er en medfinansiering på 25%. Højskolen har fået bevilget kr. i støtte til tre projekter: 1. Adjunktværksted - etablering af et vejlederkorps. 2. Gentænkning af konkrete undervisningsforløb i forbindelse med implementering af studieaktivitetsmodellen, fx omlægning til e-læring. 3. Ledelse og selvledende medarbejdere dialog og prioritering af årsnormen. Fokusjustering i uddannelsespolitikken Fokus er ændret fra de kvantitative mål for den andel af unge, der får en videregående uddannelse, til at tale om kvalitet og relevans i stedet. Dette var allerede startet i Morten Østergaards tid med nedsættelsen af Kvalitetsudvalget, men er forstærket efter tiltræden af Sofie Carsten Nielsen som ny uddannelsesminister. Kvalitetsudvalgets første delafrapportering ventes ultimo marts, og ministeren har indkaldt alle rektorerne for de videregående uddannelser til et uddannelsesmøde den 28. og 29. april. Ny udbudsbekendtgørelse på vej Der er en høringsproces i gang om den udbudsbekendtgørelse, der skal følge lovændringen om arbejdsdeling blandt erhvervsakademier, professionshøjskoler og os. I forslaget har vi et eget punkt, 3 stk. 2: Ministeren godkender Medie- og Journalisthøjskolens udbud af de erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser inden for højskolens faglige områder og efter- og videreuddannelser i tilknytning hertil, der er behov for, at Medie- og Journalisthøjskolen udbyder, jf. 3 i lov om Medie- og Journalisthøjskolen. 1

8 17. marts 2014 Vi har i høringssvaret anmodet om at få oplistet vores fagområder helt, som de står i loven, samt få indført udtrykket landsdækkende eksplicit i teksten med tilhørende henvisning til den pågældende lovparagraf. Danske Professionshøjskoler (Rektorkollegiet) Rektoratet har optaget drøftelser med Danske Professionshøjskoler om en anden tilknytning. Dette er foranlediget af en aktivitetsudvidelse og en ny kontingentstruktur, der totalt set ville fordoble vores kontingent, der pt. er på kr. årligt. Vi forventer en løsning som associeret medlem eller lignende, med samme udbytte som hidtil og nogenlunde uændret kontingent. Pålæg om opsigelse af lokalaftale Højskolens lokalaftale, kaldet Norm & Vilkår, fra december 2012 er blevet ramt af et efterskælv fra OK2013, fordi der efterfølgende både fra statens og kommunernes side er kommet stort fokus på at undgå lokalaftaler om arbejdstid og normer. Aftalen blev oprindeligt afstemt med ministeriet, som har kontakten til Moderniseringsstyrelsen. Men efter indgåelsen af OK2013 vil Moderniseringsstyrelsen ikke længere godtage den form for lokalaftaler. Konsekvensen er, at rektoratet er blevet bedt om at opsige aftalen til bortfald. Efter råd fra ministeriet og styrelsen søger vi nu at få overført de personalepolitiske principper i den opsagte aftale til retningslinjer i henhold til samarbejdsaftalens 6. Blandt medarbejderrepræsentanterne er der en positiv holdning til at gøre dette forsøg. Lokalaftalen er kommet til vurdering, fordi styrelsen netop har afsluttet OK2013 på journalistområdet. Her har man sammenkoblet opsigelsen af vores lokalaftale med en mere permanent overenskomstløsning for omkring 15 undervisere, der i dag er ansat i henhold til et regulativ. Løsningen indebærer, at nuværende og kommende undervisere, der falder ved siden af DJ- eller AC-overenskomsten, vil få mulighed for at blive overenskomstansat. Situationen får ingen økonomiske konsekvenser. Udbudsmodel fra PU klar om få måneder Pressens Uddannelsesfond præsenterede på et møde medio marts højskolen for rammerne for det kommende udbud af journalistisk efteruddannelse. Udbudsmaterialet vil være klar inden sommerferien, og PU forventede, at resultatet af udbudsrunden var afklaret primo september. Planen er at samle alle PU-støtteberettigede kurser fra flere forskellige udbydere på én portal, som PU udvikler og står for. Højskolen tilkendegav på mødet, at vi så frem til et fortsat tæt samarbejde, byggende på øget og fri konkurrence. Der var mellem PU og højskolen enighed om at fortsætte dialogen i den kommende tid. Campus København Fremtidens campus i København er efter ministeriets krav sat lidt i bero med henblik på en afklaring i Aarhus. I mellemtiden har vi søgt at holde gryden i kog i forhold til Carlsberg-projektet og Aarhus Universitets planer for Emdrup. Der er på det seneste kommet nye signaler fra AU, hvor det nu understreges, at AU gerne ser et campusfællesskab, hvor højskolen kan få dækket sine behov i en selvstændig bygning på f.eks kvm. 2

9 17. marts 2014 De nye signaler muliggør, at campus Aarhus og campus København i højere grad kan samtænkes, ligesom perspektiverne i et fortsat styrket og udvidet samarbejde mellem højskolen og AU på det uddannelsesmæssige område sættes i perspektiv. Hvis bestyrelsen vurderer, at der er gode perspektiver i Emdrup-sporet, skal vi igangsætte en intern proces med inddragelse af studerende og medarbejdere, som vi også har været igennem i Aarhus. Nyt censorkorps Beskikkelsesperioden for højskolens censorkorps for professionsbachelor-uddannelser udløber den 31. marts 2014, og bekendtgørelsen siger, at vi skal skifte mindst 25% af det nuværende korps. Før jul annoncerede vi efter nye censorer til den kommende fire års periode, og der kom 192 ansøgninger. Af dem har vi takket ja til det 64 og nej til 128. Det er første gang, at højskolen udskifter korpset i en proces, som rummer alle uddannelser. Den samlede proces har betydet, at vi har kunnet tænke censorernes kompetencer bredt og har kunnet vælge et antal censorer, der kan gå på tværs af højskolens uddannelser. Vi har indstillet 217 personer til det nye censorkorps. Censor-it Højskolens størrelse har betydet, at vi har svært ved at leve op til alle bekendtgørelsens krav i forbindelse med håndtering af censorerne. Det er meget tidskrævende at sikre alle bestemmelser i de systemer, vi hidtil har benyttet os af; fx bestemmelsen om, at en censor ikke må møde samme eksaminator mere end to gange i den fire årige periode. Det er derfor besluttet, at vi fra den 1. april tilslutter os Professionshøjskolernes censorsekretariat, Censor-it. De styrer indkaldelsen af censorer via en database, der sikrer overholdelse af alle bestemmelser. Det er et stort arbejde at få alle nødvendige oplysninger om uddannelser, eksamener, censorer og vejledere ind i systemer første gang, men når den øvelse er overstået, vil systemet spare tid i administrationen. Censor-it betyder også, at censorerne får bedre vilkår. De kan fx framelde sig en periode, takke nej til opgaver, og de er fri for at blive ringet op af forskellige afdelinger i huset, som ikke ved, at andre lige har lagt beslag på samme censor. UDDANNELSERNE Nej til ændret adgang til Journalistuddannelsen Ministeriet har afvist at følge højskolens ønske om at indføre krav om studentereksamen som et af adgangskravene til Journalistuddannelsen ud fra den model, højskolen i første omgang foreslog. Ministeriet kvitterer for, at højskolen gør meget for at sikre, at de bedst egnede og motiverede ansøgere optages, men henviser i sin afgørelse til, at man savner dokumentation for problemer med vores nuværende optagelsessystem. Ministeriet er specielt optaget af, om de nuværende optagelseskrav giver anledning til frafaldsproblemer, kritik af kandidaternes profil og kvalitet. Derimod forholder ministeriet sig ikke til højskolens bekymring for, at i takt med, at karakterkravene øges på en lang række uddannelser - fra universiteter til læreruddannelsen - så vil det meget store antal ansøgere til Journalistuddannelsen, hvor der ikke er eksamens- og karakterkrav, kunne blive større. 3

10 17. marts 2014 Det vil gøre en i forvejen tung optagelsesprøve mere ressourcekrævende samtidig med, at prøvens fokus i endnu højere grad vil være at fravælge de dårligste ansøgere frem for at sikre, at de bedste og mest motivere optages. Ministeriet inviterer til en fortsat dialog om optagelsessystemet, og det tilbud agter vi at tage imod. Tværfaglige kurser Fra efteråret 2014 indfører højskolen et obligatorisk tværfagligt forløb for alle studerende. Der vil både være mulighed for at vælge fag inden for andre fagligheder end sin egen eller løse projekter sammen med studerende på andre linjer. Kravet til de studerende er, at de ikke må vælge fag inden for deres egen kernefaglighed, ligesom højskolen vil sørge for, at projektdeltagere kommer fra flere forskellige studielinjer. De studerende kan eksempelvis vælge mellem: Mundtlig præsentation, kreativ skrivning, ledelse og organisation til projektlederbrug, strategisk kommunikation i de sociale medier, gamification of news (anvendelse af spilmekanismer i fakta-formidling) og konceptudvikling/innovation. TV-Tonic snart i luften Fra den 1. april sender højskolens studerende 10 timers regional-tv om ugen under navnet TV Tonic sammen med andre studerende fra Østjylland. Sendetilladelsen er givet til foreningen Østjyske Studerendes TV, som er et samarbejde mellem undervisere og studerende her på højskolen, Aarhus Universitet, VIA University College, Odder Højskole, Den Europæiske Filmhøjskole og Potemkin Film. Vi sender, jf. bekendtgørelsen om ikke-kommercielt tv, på MUX 1. Højskolen er drivende kraft i samarbejdet; lektor Thomas Pallesen er initiativtager og formand for foreningen, og flere studerende er med i bestyrelsen, hvor de deler ud af deres erfaringer fra fire års udsendelser på Kanal Østjylland. I første omgang forventer vi at skulle producere ¾ af udsendelserne, svarende til halvanden times nyproduceret tv om ugen. Projektet er omkostningsneutralt for højskolen. Tv-stationen får et driftstilskud på kr. for resten af KURSER OG VIDEREUDDANNELSE Ny chef Højskolen har pr. 1. marts fået ny chef for Kurser og Videreuddannelse. Tina Christel Kristensen, 49 år, kommer fra en stilling som program- og kommunikationsdirektør i Læger Uden Grænser. Hun er uddannet journalist og har gennem sin karriere en tung erfaring inden for ledelse, forandringsprocesser og den vifte af fagligheder, som højskolens uddannelser og vidensproduktion dækker. Hun har tidligere været koncernkommunikationschef i TDC, mens hun på BT var ledende redaktionschef og medlem af chefredaktionen. Karrieren har også bragt hende omkring DR, TV2 og en kort periode på et reklamebureau. 4

11 17. marts 2014 EXPRESS-kurserne sælger Trods et beskedent salg har EXPRESS-kurserne alligevel vist sig at være en god forretning for højskolen. Der har været unikke besøgende på siden, og der er solgt 93 pladser, hvoraf en del er blevet refunderet på grund af manglende tilmeldinger. I forhold til standarden (et salg pr klik) ligger EXPRESS fint, men med refusioner er der endnu ikke skabt et bæredygtigt forretningskoncept. Til gengæld har kurserne haft så stor markedsføringsmæssig værdi, at virksomheder og organisationer, som vi ikke før har været i kontakt med, nu henvender sig for at få EXPRESSkurserne omdannet til egentlige virksomhedskurser. Interessen er rigtig stor, og de første kurser af den type er allerede afviklet. Virksomhederne har valgt at modtage undervsningen her på højskolen, hvilket også giver en øget omsætning for kantinen. Som en ekstra bonus har højskolen fået mange nye kontakter til undervisere, som nu i stort omfang benyttes på de almindelige efter- og videreuddannelseskurser. Det oprindelige koncept vil blive evalueret sammen med den nye chef for Kurser og Videreuddannelse, men allerede nu anbefaler sekretariatet for Forskning, Innovation og Viden, at kursusudbuddet fokuseres, at aftenkurser fjernes, og at det fremgår tydeligt af markedsføring og hjemmeside, at kurser i EXPRESS-kataloget kan målrettes til virksomheder og institutioner. High-end kurser Højskolen har indgået en aftale med Producentforeningen om at udbyde specialfremstillede high-end kurser til folk med solid erfaring. Det første kursus Producent i den danske tvbranche udbydes i foråret Masterclass for tv-branchen En ny kursusrække tilgodeser tv-branchens behov for flere dygtige medarbejdere. Højskolen har sammen med Producentforeningen udviklet et skræddersyet efteruddannelsesforløb for producenter i tv-branchen og andre, der har potentiale til at blive producenter. Første modul afholdes i april Planen er at fortsætte med efteruddannelsestilbud til redaktionschefer og produktionsledere. Nordisk Journalistcenter får bevilling Nordisk Journalistcenter, njc.dk, har fra Nordisk Ministerråd fået en mindre bevilling i 2014 end tidligere år (1 mio. kr. i 2014 mod 2,6 mio. kr. tidligere år). NJC s opgave er at skabe og fastholde interesse i medierne for nordisk samhørighed og kulturelt fællesskab. Målet nås via kurser, seminarer og andre kompetenceopbyggende tiltag. Det er uvist, om Nordisk Ministerråd helt fjerner bevillingen til NJC i I NJC-regi er der igangsat en række kurser og aktiviteter til efteruddannelse af russiske journalister og medier i Nordvestrusland. Projektet støttes af en særbevilling på 2,4 mio. kr. fra Nordisk Ministerråd. 5

12 17. marts 2014 MEST OM NAVNE Rasmus Sigvaldi er pr. 1. marts ansat som adjunkt på Kreativ Kommunikation. Rasmus har tidligere undervist i idé- og konceptudvikling og grafisk design på KEA. Merete Østergaard er pr. 1. marts ansat som uddannelsesleder på Kommunikationsuddannelsen. Merete kommer fra en stilling som uddannelsesleder på Erhvervsakademiet Danias Multimediedesigner-uddannelse. Ud over en bred erfaring inden for undervisning og uddannelsesledelse har Merete en kandidatgrad i Informationsvidenskab fra Aarhus Universitet og har påbegyndt en master i IT Medier og Organisation. 6

13 Bilag C1: Årsregnskab 2013 XDANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE ÅRSRAPPORT 2013

14 Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Olof Palmes Allé Aarhus N I: M: T:

15 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING SIDE Institutionsoplysninger Præsentation af institutionen Årets faglige resultat Årets økonomiske resultat Hoved- og nøgletal MÅLRAPPORTERING REGNSKAB Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse 1. januar 31. december Balance pr. 31. december Pengestrømsopgørelse 1. januar 31. december Noter Særlige specifikationer PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE 3

16 LEDELSESBERETNING INSTITUTIONSOPLYSNINGER Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Olof Palmes Allé 11, 8200 Aarhus N Telefon: CVR-nr Regnskabsår: 1. januar december Hjemstedskommune: Aarhus Bestyrelsen Lisbeth Knudsen, formand Jesper Jungersen, næstformand Christian Kierkegaard Lars Werge Hans Peter Blicher Simon Tøgern Mona Juul Ole Rode Jensen Karsten Vestergaard Christopher Bering Baden Anette Lodahl Andersen Daglig ledelse Jens Otto Kjær Hansen, rektor Lars Poulsen, prorektor Institutionens formål Danmarks Medie- og Journalisthøjskole har til opgave inden for journalistik, kommunikation, grafisk design, medieproduktion, medieledelse og tilgrænsende uddannelsesområder at udbyde og udvikle videregående uddannelser og efter- og videreuddannelser, der på internationalt fagligt niveau imødekommer behovet for kvalificeret arbejdskraft i såvel den private som den offentlige sektor. Ligeledes skal højskolen udføre udviklings- og forskningsopgaver samt varetage videncenterfunktioner. Højskolen bidrager bl.a. gennem nationalt og internationalt samarbejde og viden- og kompetenceudvikling tillige til udvikling og vækst inden for de områder, som højskolen retter sig imod. Bankforbindelse Danske Bank, Finanscenter Jylland Øst Revision PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 1, 8000 Aarhus C 4 DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE

17 PRÆSENTATION AF INSTITUTIONEN Bestyrelsen fastlagde i 2011 en strategiplan for Strategiplanens mission og vision understøtter de tre kerneydelsesområder, som højskolen satser på, nemlig udvikling af talent, livslang læring og innovation. MISSION Danmarks Medie- og Journalisthøjskole skal som uddannelses- og videnscenter for medieog kommunikationssektoren: 1. Uddanne unge til at blive medarbejdere i offentlige og private virksomheder og danne dem til aktiv deltagelse i samfundslivet 2. Give sektorens medarbejdere mulighed for at sikre og udbygge deres kompetencer gennem efter- og videreuddannelse 3. I samarbejde med sektoren skabe udvikling af ny viden til gavn for erhvervslivets konkurrenceevne og samfundet som helhed VISION Højskolens vision er udtrykt gennem tre statements: Talent, Livslang Læring og Innovation. Talent Det er et privilegium og samtidig et stort ansvar at uddanne til en branche, som har en nærmest magnetisk tiltrækningskraft på landets unge. Alle højskolens studerende er udvalgte talenter, som målrettet har arbejdet sig gennem et snævert nåleøje for at komme med på holdet. Det er vores pligt i forhold til både branchen og vores studerende, at vi sikrer dimittender af højeste karat. Alle højskolens ni professionsbachelorlinjer er praktiske og professionsorienterede og er kendetegnet ved, at en færdig dimittend kan eksekvere fra allerførste dag. Livslang Læring Mange, som i dag arbejder med mobiljournalistik, digital redigering eller interaktivt design har for ikke så længe siden arbejdet med notesblok, boomstang og rødfilm. Vi skal være det sted, som medie- og kommunikationsbranchens medarbejdere vender tilbage til, når de har brug for videreuddannelse og kompetenceudvikling. Samtidig arbejder vi på at forstærke vores position som det samlingspunkt, folk fra andre brancher søger mod, hvis de skal omskoles eller har brug for værktøjer og strategier inden for journalistik, design, kommunikation og medieledelse. Innovation Med in house-ekspertise, som dækker hele medie- og kommunikationssektorens behov, kombineret med et stort og tæt branchenetværk og tæt kontakt til erhvervslivet, har vi alle forudsætninger for at understøtte sektorens innovationsevne. Det sker både gennem deling af viden og gennem aktiv medvirken i konkrete, praksisnære forsknings- og udviklingsprojekter med udgangspunkt i virkelighedens problemstillinger og med øget konkurrenceevne som mål. Samtidig intensiverer vi indsatsen for at skabe innovation i verden uden for branchen, som i disse år står med helt nye kommunikative og formidlingsmæssige udfordringer som følge af øget digitalisering og nye krav om formidling på nye platforme. Således deltager vi som DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE 5

18 samarbejdspartner og projektejer i en lang række udviklingsprojekter som eksempelvis skal hjælpe sundhedsvæsen, biblioteker og byråd med at kommunikere bedre med brugere og borgere. Interne udviklingsområder På de interne linjer naturligt afledt af vores strategiske målsætning og med fokus på at understøtte denne arbejder højskolen med tre udviklingsområder, som ligeledes følger planen. Under betegnelsen en fælles højskole samles en række indsatser, som sigter mod at få mest muligt ud af potentialet i vores to afdelinger og mange uddannelseslinjer, herunder bl.a. tværgående indsats for kvalitetssikring, uddannelser med udbud i både øst og vest, en ansættelses- og arbejdsmodel, der gør, at flest muligt er aktive på tværs af uddannelser og opgaver, og sikring af adgang til dele fra andre af vores uddannelser for alle studerende. En digital højskole er overskriften for en udvikling, der skal digitalisere optagelse og eksamen helt, muliggøre forelæsning og fagligt arbejde på tværs af geografisk opdeling og lede frem til, at al økonomistyring, administration og ledelse understøttes digitalt. Endelig indebærer udviklingsområdet en global højskole, at højskolen skal sikre mulighed for udveksling begge veje på alle uddannelser, rendyrke en strategi med dybe alliancer med få nære, fagligt brede partnere plus mange udviklingsaftaler, samt sikre, at alle studerende får øget international kompetence gennem udvekslingsophold eller ved at have mindst ét semester på engelsksprogede forløb sammen med internationale udvekslingsstudenter. ÅRETS FAGLIGE RESULTAT UDVIKLINGSKONTRAKT En ny udviklingskontrakt for er i 2013 forhandlet færdig med ministeriet. Den omfatter målområderne: Bedre kvalitet i uddannelserne, Bedre sammenhæng i uddannelsessystemet, Tidligere færdig og mindre frafald, Øget innovationskapacitet, Styrket forsknings- og udviklingsbasering samt Effektiv og udviklingsorienteret institutionsdrift. I alt indgår 22 indikatorer, som kan ses under afsnittet om målrapportering på side 13. Videnskab.dk forankret på højskolen Den statsstøttede videnskabsportal, Videnskab.dk er blevet institutionelt forankret ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Det betyder i praksis, at højskolen har påtaget sig forpligtelsen som bevillingshaver. Samt at der er dannet grobund for yderligere synergi og samarbejde. Højskolens domicil i Aarhus sat til salg Bygningerne på Olof Palmes Allé i Aarhus er sat til salg. Ønsket om et frasalg er et led i planerne om inden for en overskuelig fremtid at flytte til et nybygget domicil i Aarhus. International strategi for Højskolen har udarbejdet en ny international strategi for Blandt mange målsætninger er, at halvdelen af alle BA-studerende skal på studie- eller praktikophold i udlandet i løbet af uddannelsen. Desuden sigter strategien mod øget samarbejde med internationale samarbejdsinstitutioner. Blandt andet om mere fælles forskning, flere lærerudvekslinger og 20 procent flere aftaler om fællesgrader med udenlandske institutioner. 6 DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 15. april 2014 Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 25. marts 2014 Mødested: Campus Aarhus Dokument: Beslutningsreferat Til stede:

Læs mere

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 30. september 2013 Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 23. september 2013 Mødested: Campus Aarhus Dokument: Beslutningsreferat

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 17. december 2014 BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 11. december 2014 Mødested: Campus København Dokument: Beslutningsreferat Til stede:

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 13. oktober 2014 BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 23. september 2014 Mødested: Campus København Dokument: Beslutningsreferat Til stede:

Læs mere

Referat af åbne punkter

Referat af åbne punkter 3. august 2015 Referat af åbne punkter BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 23. juni 2015 Mødested: Berlingske Media, Pilestræde 34, Købehavn

Læs mere

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 19. august 2014 Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 24. juni 2014 Mødested: Campus Emdrup Dokument: Beslutningsreferat Til stede:

Læs mere

Opsamling - Møde i Uddannelsesudvalget den 9. januar 2014

Opsamling - Møde i Uddannelsesudvalget den 9. januar 2014 17.01.2014/JMH Opsamling - Møde i Uddannelsesudvalget den 9. januar 2014 Deltagere: Udpeget af bestyrelsen: Thomas Jordan Johannesen, Business Manager, Rambøll Udpeget af uddannelsernes Advisory Boards:

Læs mere

Gennemgang af målopfyldelsen på udviklingskontraktens enkelte resultatkrav, indikatorer og milepæle

Gennemgang af målopfyldelsen på udviklingskontraktens enkelte resultatkrav, indikatorer og milepæle Midtvejsafrapportering af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Nordjylland Sammenfatning af målopfyldelsen for 2010 UCN s udviklingskontrakt er fuldt ud integreret i institutionens strategiplan

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 15. april 2016 BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 30. marts 2016 Mødested: Campus Aarhus Dokument: Beslutningsreferat Til stede Formand:

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

Målene, der beskrives/opstilles inden for det enkelte indsatsområde i resultatlønskontrakten, vil fremadrettet have karakter af performancemål.

Målene, der beskrives/opstilles inden for det enkelte indsatsområde i resultatlønskontrakten, vil fremadrettet have karakter af performancemål. MODTAGET f 7 MRS, 2015 u r. ri Resultatlønskontrakt Navn: Stilling: Ejnar Hobolth Studieleder Periode: 1. januar 2015 til 31. december 2015 Beløbsramme: Kr. 90.000,- (niveau marts 2012) Som opfølgning

Læs mere

Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter

Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter 10-0201 - BORA - 22.10.2010 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter 2010-2012 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter,

Læs mere

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Afrapportering for rektor Ulla Kochs resultatlønskontrakt 1. januar 2011 til 31. december 2011 Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Udvikling af

Læs mere

Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt University College Lillebælt. Bilag 1 Afrapportering 2013 af udviklingskontrakter

Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt University College Lillebælt. Bilag 1 Afrapportering 2013 af udviklingskontrakter Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Lillebælt Sammenfatning af målopfyldelsen for 2012 [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget 21-09-2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag og de faglige miljøer...

Læs mere

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 85 pct. af de. fortsat være

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 85 pct. af de. fortsat være Uddannelsesdirektør Hanne Dorthe Fischer: Resultatlønskontrakt 1. januar - 31. december 2010 Obligatorisk Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Andel

Læs mere

XDANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE

XDANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE XDANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE ÅRSRAPPORT 2013 Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Olof Palmes Allé 11 8200 Aarhus N I: www.dmjx.dk M: info@dmjx.dk T: 89 440 440 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UCSJ revideret 4/11 2008.

UCSJ revideret 4/11 2008. UCSJ revideret 4/11 2008. Undervisningsministeriet Udviklingskontrakt 08-09 University College Sjælland Formelt: Periode: 1. September 2008 31.december 2009 Evaluering: juni 2009 Ressourceregnskab for

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget Godkendt: 20-09-2016 Revision: 06-07-2017 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010

Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010 Bilag 2 Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010 Afrapporteringen i nedenstående skema afspejler resultaterne i 2009 og første halvår af Signatur:

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 83 pct. af de. fortsat være

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 83 pct. af de. fortsat være Dekan Johny Lauritsens resultatlønskontrakt 1. januar 2010 til 31. december 2010 Obligatorisk Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Andel nyoptagne

Læs mere

Stærke uddannelses- og praktikforløb

Stærke uddannelses- og praktikforløb Stærke uddannelses- og praktikforløb Arbejdsmarkedets parter arbejder tæt sammen med professionshøjskolerne om at skabe stærke uddannelses- og praktikforløb, der kan sikre de studerende optimalt fagligt

Læs mere

Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt

Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Lillebælt Sammenfatning af målopfyldelsen for 2011 [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Referat af møde den 21. juni 2016

Referat af møde den 21. juni 2016 29. juni 2016 Referat af møde den 21. juni 2016 BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 21. juni 2016 Mødested: Campus København Dokument:

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet September 2012 Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet Denne samarbejdsaftale er gældende mellem University College Sjælland (refereres til som UCSJ i det følgende) og

Læs mere

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV KONTRAKTER RESULTATKONTRAKT MED REKTOR Afsender Bestyrelsen/bestyrelsesformanden TILSYN Type Hård er bundet op på løn og indeholder ofte flere elementer AKKREDITERING OG REGULERING UDVIKLINGSKONTRAKTER

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget Dagsorden til bestyrelsesmødet Mødedato Fredag den 10. oktober 2014 Starttidspunkt Kl. 10:30 Sluttidspunkt Kl. 12:30 Mødested Hotel Comwell Kellers Park H. O. Wildenskovsvej 28, 7080 Børkop Mødelokale

Læs mere

bedre kommunikation Til gavn for hele samfundet Strategi

bedre kommunikation Til gavn for hele samfundet Strategi bedre kommunikation Til gavn for hele samfundet Strategi 2016-19 indhold 3 4 6 8 10 12 14 Hvorfor? Hvordan? Hvorhen? Vejen til hvorhen Sammenhæng Værdi Markant hvorfor? Bedre kommunikation er med til at

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vejen mod 2020. 10 mål for rejsen

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vejen mod 2020. 10 mål for rejsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Vejen mod 2020 10 mål for rejsen Vejen mod 2020 Strategi 2020 beskriver University College Lillebælts mission, vision og strategi. De danner tilsammen billedet af, hvad University

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM)

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM) D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Uddannelsesstrategi 2015-17 for Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017

Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017 Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017 Indledning Denne udviklingskontrakt omhandler IT-Universitetet i Københavns udvikling 2015-2017 inden for følgende områder: 1. Bedre kvalitet

Læs mere

Målene, der beskrives/opstilles inden for det enkelte indsatsområde i resultatlønskontrakten, vil fremadrettet have karakter af performancemål.

Målene, der beskrives/opstilles inden for det enkelte indsatsområde i resultatlønskontrakten, vil fremadrettet have karakter af performancemål. u?' n Resultatlønskontrakt Navn: Stilling: Nils Peter Terp Uhre Studieleder Periode: 1. januar 2015 til 31. december 2015 Beløbsramme: Kr. 64.600,- (niveau marts 2013) Som opfølgning på revisionsprotokollen

Læs mere

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden...

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: Deltagere: Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen

Læs mere

Relevans, faglig kontekst og målgruppe

Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter om forskning og udvikling Denne rapport belyser professionshøjskolerne og universiteternes samarbejde om forskning og udvikling (FoU). Formålet

Læs mere

Udviklingskontrakt 2013-14 mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Erhvervsakademi Aarhus

Udviklingskontrakt 2013-14 mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Erhvervsakademi Aarhus Udviklingskontrakt 2013-14 mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Erhvervsakademi Aarhus Udviklingskontrakt 2013-2014 mellem Uddannelsesministeriet og Erhvervsakademi

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Statusrapport 2014-15 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat

Statusrapport 2014-15 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat Statusrapport 2014-15 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat v/sekretariatsleder Peter Thode Loft Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev Tlf.: 7266 5160 pc@ucsyd.dk Indledning I det forløbne år har opgaverne

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31.

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31. NOTAT Resultatlønskontrakt Ledelsessekretariatet Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg T4189 7000 www.ucc.dk Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København for perioden 1. januar 2015 31.

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

om videre... Journalistiske arbejdspladskurser

om videre... Journalistiske arbejdspladskurser om videre... Journalistiske arbejdspladskurser Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet JOURNALISTISKE ARBEJDSPLADSKURSER Kom videre... Som noget nyt tilbyder Center for Journalistik på

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012 1-1 - BORA - 21.1.1 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 1-12 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter, som er

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Strategi 2020 Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark En fælles retning mod 2020 University College Lillebælts mission, vision og strategier danner tilsammen billedet

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Nanna Ferslev (NAF), tlf , 1. Velkomst, præsentation og valg af mødeleder... 2

Nanna Ferslev (NAF), tlf , 1. Velkomst, præsentation og valg af mødeleder... 2 Dagsorden Mødedato: Mandag den 29. marts 2010 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Mødelokalet 2. sal Journalnummer:

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

Referat af uddannelsesudvalgsmøde

Referat af uddannelsesudvalgsmøde Referat af uddannelsesudvalgsmøde Godkendt 11/2-2014 Mødedato: Tirsdag den 28. januar 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale:

Læs mere

Møde i Uddannelsesudvalget den 25. januar 2017, opsamling

Møde i Uddannelsesudvalget den 25. januar 2017, opsamling 14. februar 2017/jmh Møde i Uddannelsesudvalget den 25. januar 2017, opsamling Udpeget af bestyrelsen: * Udpeget af uddannelsernes Advisory Boards: Claus Ladegaard, områdedirektør, Det Danske Filminstitut

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

Bestyrelse. Rektorat Rektor Jens Otto Kjær Hansen Prorektor Lars Poulsen. Uddannelse og Viden Direktør Trine Nielsen

Bestyrelse. Rektorat Rektor Jens Otto Kjær Hansen Prorektor Lars Poulsen. Uddannelse og Viden Direktør Trine Nielsen ORGANISATIONSDIAGRAM Rektorat Rektor Jens Otto Kjær Hansen Prorektor Lars Poulsen Fællesfunktioner Prorektor Lars Poulsen Uddannelse og Viden Direktør Trine Nielsen Kurser og Videreuddannelse Chef Martin

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

område (talentbekendtgørelsen).

område (talentbekendtgørelsen). BEK nr 1605 af 19/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde

Dagsorden bestyrelsesmøde Dagsorden bestyrelsesmøde Mødedato: Fredag den 10. oktober 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: D

Læs mere

Uddannelsesudvalget for Administrationsbacheloruddannelsen. Dato: 14. maj 2013 Tid: Kl. 13.30 15.30

Uddannelsesudvalget for Administrationsbacheloruddannelsen. Dato: 14. maj 2013 Tid: Kl. 13.30 15.30 Referat Mødeforum: Uddannelsesudvalget for Administrationsbacheloruddannelsen Journalnr.: U0160-7-04-1-13 Ref.: Lene Tetsche Dato: 17. maj 2013 Dato: 14. maj 2013 Tid: Kl. 13.30 15.30 Sted: Mødeleder:

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. 30. september 2014

Bestyrelsesmøde REFERAT. 30. september 2014 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 30. september 2014 Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Carsten Koch, Klaus Nørskov, Michael Egelund, Niels Peter Møller, Jesper Würtzen, Kirsten Jensen,

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Præsentation af must win battles. Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning

Præsentation af must win battles. Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning Præsentation af must win battles Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning Synlighed At opbygge et markant højere kendskab til såvel det enkelte akademi som

Læs mere

INDKALDELSE. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden

INDKALDELSE. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden Få tankerne ned VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2015-02) Sted: Skejbyvej 1, 8240 Risskov, mødelokale 2 Mødedato: Fredag den 27. marts 2015, kl. 12.30-15.30 Der serveres

Læs mere

Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2

Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2 Resultatlønskontrakt Navn: Stilling: Thomas Kristian Mark Centerchef Periode: 1. januar 2017 til 31. december 2017 Beløbsramme: Kr. 120.000,- (niveau marts 2012) Den 21. oktober 2015 godkendte UCN s bestyrelse

Læs mere

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT God sommer lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE Den uddannelsespolitiske dagsorden og de institutionelle relationer l Overordnede målsætninger og det nye uddannelseslandskab

Læs mere

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Bachelor International Virksomhedskommunikation International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Vælg virksomhedskommunikation Når du starter på en BA-uddannelse i International Virksomhedskommunikation,

Læs mere

Virksomhedsprojekt. Betingelser

Virksomhedsprojekt. Betingelser Virksomhedsprojekt Betingelser Den studerendes tilknytning til en virksomhed formaliseres med denne kontrakt. Kontrakten indgås mellem den studerende, instituttet for den uddannelse, hvor den studerende

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra Studienævnsmøde Onsdag, den 22. januar 2014 kl. 11.00 14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Aalborg Universitet, Kroghstræde 7, lokale 76a Lars Uggerhøj, Dorte

Læs mere

Januar 2014. Resultatkontrakt 2014 mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Styrelsen for Videregående Uddannelser

Januar 2014. Resultatkontrakt 2014 mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Styrelsen for Videregående Uddannelser Januar 2014 Resultatkontrakt 2014 mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Styrelsen for Videregående Uddannelser Indledning Resultatkontrakten er en kontrakt mellem Styrelsen for Videregående Uddannelser

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Steffen Jensen E-post: Stjen1@uvm.dk Tlf. 3392 5135 Nationale mål I Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig

Læs mere

Velkommen! Fyraftensmøde for uddannelsesudvalgene, 4. september 2014

Velkommen! Fyraftensmøde for uddannelsesudvalgene, 4. september 2014 Velkommen! Fyraftensmøde for uddannelsesudvalgene, 4. september 2014 Velkommen Stort velkommen som medlemmer af UCSJ s uddannelsesudvalg for perioden 2014 2018. I dag er ekstraordinært møde grundet kompakt

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Meddelelser fra bestyrelsesformand og rektor til orientering Strategisk rammekontrakt...

1 Godkendelse af dagsorden Meddelelser fra bestyrelsesformand og rektor til orientering Strategisk rammekontrakt... Dagsorden Mødedato: tirsdag den 10. oktober 2017 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Lokale: D 010 Deltagere: Mødesekretær: Professionshøjskolen Absalon Slagelsevej 70-74, 4180

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014

Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014 Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014 Indledning og baggrund Juli 2014 KLIKOVAND Projektet 2012 2014 gennemføres på grundlag af kontrakten dateret 25. april 2012 mellem Region Hovedstaden

Læs mere

Projekt sommerskole ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Projekt sommerskole ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Projekt sommerskole ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Projektrapport, indhold: 1. Formål, tidsplan og økonomi...2 2. Afdækning af årsager til forlængelser...3 3. Andre institutioners erfaringer...4

Læs mere

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeindkaldelse Mødeforum: Overordnet samarbejdsorgan for klinisk undervisning Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30 Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Bodil Primsø Tove

Læs mere

Udviklingsplan for Uddannelsesrådet for Odontologi og Tandpleje

Udviklingsplan for Uddannelsesrådet for Odontologi og Tandpleje Udviklingsplan for Uddannelsesrådet for Odontologi og Tandpleje September 2012-september 2015 1. Tværgående mål for uddannelsesområdet (school) Rådet har til formål at støtte, koordinere og supplere studienævnets,

Læs mere

Bestyrelsesmøde+den+15/4+2015+ Bilag+punkt+3.+! + + + + + + + + + + !!!!! Erhvervsakademiet!Lillebælt+ + CVR>nr.+31+68+43+07+ ! Årsrapport!2014!

Bestyrelsesmøde+den+15/4+2015+ Bilag+punkt+3.+! + + + + + + + + + + !!!!! Erhvervsakademiet!Lillebælt+ + CVR>nr.+31+68+43+07+ ! Årsrapport!2014! Bestyrelsesmødeden15/42015 Bilagpunkt3. ErhvervsakademietLillebælt CVR>nr.31684307 Årsrapport2014 ErhvervsakademietLillebælt Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Institutionsoplysninger 2 Præsentationafinstitutionen

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Side 1 af 5 Finanslovsudspil placerer professionshøjskolers rolle i forskning og udvikling på europæisk niveau - 27.8. Pressemeddelelse - udsendt af Bestyrelsesforeningen for Professionshøjskoler i Danmark

Læs mere

Sammenfatning af målopfyldelsen [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen af kontraktens målsætninger]

Sammenfatning af målopfyldelsen [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen af kontraktens målsætninger] Afrapportering på udviklingskontrakt for 2008-2009 [Institutionens navn] Sammenfatning af målopfyldelsen [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen af kontraktens

Læs mere

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjylland Forord Missionen for Region Midtjylland er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

Læs mere