Til Fondsbørserne i 28. april 2005 København og New York Meddelelse 8/2005. TDC aflægger regnskab efter IFRS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Fondsbørserne i 28. april 2005 København og New York Meddelelse 8/2005. TDC aflægger regnskab efter IFRS"

Transkript

1 Til Fondsbørserne i 28. april 2005 København og New York Meddelelse 8/2005 TDC aflægger regnskab efter IFRS København, den 28. april, 2005 TDC ændrer regnskabspraksis i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder (IFRS) og vil aflægge regnskab baseret på den ændrede regnskabspraksis i kvartalsrapporten for første kvartal I nærværende fondsbørsmeddelelse forklares de primære indvirkninger på TDC's regnskabsaflæggelse som følge af IFRS, og der offentliggøres historiske sammenligningstal. De primære ændringer som følge af overgangen til IFRS er: at goodwill ikke amortiseres længere at indregning af pensioner er ændret at aktiebaseret aflønning omkostningsføres at indirekte produktionsomkostninger forbundet med udviklingsprojekter omkostningsføres at præsentationen af regnskabsoplysninger er ændret. TDC har besluttet at anvende IFRS med tilbagevirkende kraft og at oplyse tilpassede sammenligningstal for TDC Koncernen for Goodwill IFRS tillader ikke goodwillamortisering. Imidlertid skal goodwill testes for værdiforringelse. Goodwill blev tidligere amortiseret lineært over den skønnede økonomiske levetid 2 og testet for værdiforringelse. Goodwillamortisering er ophørt med tilbagevirkende kraft fra 1. januar Siden da har TDC foretaget nedskrivningstests for værdiforringelse i overensstemmelse med kravene i US GAAP 3,4. 1 For goodwill og pensioner dog ikke med fuldt tilbagevirkende kraft. 2 Amortiseringsperioden var dog maksimalt 20 år. 3 US GAAP: Amerikanske regnskabsprincipper. 4 TDC s Årsrapport indeholder en afstemning til US GAAP. TDC A/S Nørregade København C Tel Fax Internet: TDC A/S CVR-nr København

2 28. april 2005 TDC indfører IFRS Side 2 Pensioner Pensionsomkostninger vedrørende ydelsesbaserede tilsagnsordninger er beregnet i overensstemmelse med IAS Disse omkostninger blev tidligere beregnet i henhold til US GAAP FAS nr Såvel den tidligere som den nye regnskabspraksis er baseret på følgende hovedprincipper: Pensionsomkostninger vedrørende ydelsesbaserede tilsagnsordninger opgøres på grundlag af udviklingen i de aktuarmæssigt opgjorte pensionsforpligtelser samt på grundlag af det forventede langsigtede afkast af pensionskassernes aktiver. Forskelle mellem forudsætninger og faktiske begivenheder, samt effekten af eventuelle ændringer i de aktuarmæssige forudsætninger, dvs. aktuarmæssige gevinster og tab, fordeles over medarbejdernes anslåede gennemsnitlige resterende tjenestetid, hvis disse forskelle overstiger en nærmere defineret korridor. Aktuarmæssige gevinster og tab inden for den definerede korridor indregnes ikke. Ifølge tidligere regnskabspraksis skulle amortisering af en overgangsforpligtelse 7 indregnes. IAS 19 foreskriver ikke en sådan indregning. Ved at indføre IAS 19 reduceres pensionsomkostningerne sammenlignet med tidligere regnskabspraksis, idet pensionsomkostninger ikke længere omfatter amortisering af FAS 87- overgangsforpligtelsen. Indregning af pensioner ændres med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar I overensstemmelse med IFRS 1 indregnes ikke-indregnede gevinster og tab pr. denne dato direkte i egenkapitalen. Egenkapital i alt påvirkes således negativt, hovedsagelig som følge af indregningen af aktuarmæssige gevinster og tab samt indregningen af FAS 87-overgangsforpligtelsen. Aktiebaseret aflønning Dagsværdien af aktiebaseret aflønning, som gives til medarbejdere for tjenesteydelser, anses for en omkostning og indregnes over optjeningsperioden. Resultatopgørelsen blev ikke tidligere påvirket af aktiebaseret aflønning på grund af sikring af forpligtelserne i form af køb af egne aktier. Indirekte produktionsomkostninger vedrørende udviklingsprojekter Visse indirekte produktionsomkostninger i forbindelse med udviklingsprojekter, herunder IT-software, omkostningsføres. Tidligere blev sådanne omkostninger aktiveret og amortiseret. 5 IAS 19: International Accounting Standard 19, Personaleydelser. 6 US GAAP: Amerikanske regnskabsprincipper. FAS nr. 87: Statement of Financial Accounting Standards No Overgangsforpligtelsen er en forpligtelse uden for balancen i henhold til FAS 87- bestemmelserne, som bliver aktuel, når pensionsforpligtelserne overskrider dagsværdien af pensionskassernes aktiver fra og med den dato, FAS 87- bestemmelserne blev indført. Forpligtelsen amortiseres over den forventede resterende tjenestetid for de medarbejdere, der forventes at modtage pensionsydelser. Amortiseringen medtages under pensionsomkostninger.

3 28. april 2005 TDC indfører IFRS Side 3 Andre mindre ændringer I overensstemmelse med IFRS indregnes vederlag mv. til medarbejdere i forbindelse med jubilæer i det år, hvor de tilknyttede tjenester er ydet af medarbejderne. Sådanne vederlag mv. blev tidligere omkostningsført, efterhånden som de blev afholdt. Endvidere er regnskabsaflæggelsen vedrørende sale and leaseback-aftaler med pensionskasser 8 tilknyttet TDC ændret. Gevinster fra salg af ejendomme og efterfølgende leasingomkostninger som følge af sådanne aftaler indregnes ikke. Ejendommene medtages som aktiver og det skyldige beløb til pensionskasserne indregnes som en forpligtelse i balancen. Tidligere blev sådanne gevinster indregnet i resultatopgørelsen fra aftalens indgåelse og leasingydelserne blev omkostningsført. Præsentation af regnskabsoplysninger De primære ændringer i præsentationen af resultatopgørelsen er: Anlægsproduktion medtages ikke længere som omsætning. De relaterede omkostningsposter reduceres tilsvarende. Der medtages en ny post: 'Andre indtægter og omkostninger'. Denne post omfatter indtægter, der tidligere blev medtaget i posten Andre driftsindtægter, samt tab fra bl.a. salg af anlægsaktiver, som tidligere blev medtaget i Andre eksterne omkostninger. Resultat af associerede virksomheder vises nu efter skat og omfatter engangsposter relateret til associerede virksomheder. Skat i associerede virksomheder blev tidligere klassificeret som skat. Endvidere blev engangsposter vedrørende associerede virksomheder medtaget i den separate post Engangsposter. I balancen er opdelingen af aktiver og forpligtelser på henholdsvis anlægsaktiver og omsætningsaktiver samt langfristede og kortfristede forpligtelser ændret. Rentebærende nettogæld påvirkes af den ændrede regnskabsmæssige behandling af sale and leaseback-aftaler med TDC s pensionskasser. I pengestrømsopgørelsen omfatter definitionen på Likvider ikke længere omsætningsværdipapirer. 8 TDC indgik sådanne aftaler i 2001.

4 28. april 2005 TDC indfører IFRS Side 4 Sammenligningstal I overensstemmelse med den nye regnskabspraksis og den nye præsentation af regnskabsoplysninger fremgår tilpassede historiske tal af følgende ikke-reviderede tabeller: Tabel 1 Udvalgte hoved- og nøgletal Tabel 2-5 Resultatopgørelse, Balance, Pengestrømsopgørelse og Anlægsinvesteringer for 2003 samt de fire kvartaler i 2004 Tabel 6-7 Effekten af IFRS for første kvartal 2004 og 2004.

5 28. april 2005 TDC indfører IFRS Side 5 Tabel 1: Udvalgte hoved- og nøgletal, TDC Koncernen Resultatopgørelse DKK mio. Nettoomsætning 42,008 42,011 41,413 43,570 Resultat før renter, skat, amortiseringer, afog nedskrivninger (EBITDA) 9,393 10,591 11,550 12,446 Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse (6,687) (6,107) (6,241) (6,696) Resultat før renter og skat (EBIT) før engangsposter 2,706 4,484 5,309 5,750 Engangsposter (3,264) (346) (1,119) 385 Resultat af primær drift (EBIT) (558) 4,138 4,190 6,135 Resultat af associerede virksomheder 525 1, ,643 Finansielle poster (563) 1,636 (565) (723) Resultat før skat (596) 7,069 4,404 11,055 Skat af periodens resultat (464) (1,217) (1,193) (1,145) Årets resultat (1,060) 5,852 3,211 9,910 Fordeles således: - Aktionærer i moderselskabet (526) 6,079 3,203 9,912 - Minoritetsinteresser (534) (227) 8 (2) Årets resultat eksklusive engangsposter og dagsværdireguleringer EBIT eksklusive engangsposter 2,706 4,484 5,309 5,750 Resultat af associerede virksomheder 371 1,540 1, Finansielle poster (1,186) (1,621) (1,152) (901) Resultat før skat 1,891 4,403 5,497 5,426 Skat af periodens resultat (1,187) (1,074) (1,439) (1,483) Årets resultat 704 3,329 4,058 3,943 Balance DKK mia. Aktiver i alt Rentebærende gæld, netto Egenkapital i alt Antal cirkulerende aktier 2 (mio.) Pengestrømsopgørelse DKK mio. Driftsaktiviteter 4,003 9,900 10,679 11,084 Investeringsaktiviteter (18,025) (2,102) (12,618) 2,889 Finansieringsaktiviteter 11,034 (6,771) 4,932 (12,573) Ændring i likvider (2,988) 1,027 2,993 1,400 Anlægsinvesteringer DKK mia. Eksklusive køb af ejerandele i andre selskaber Inklusive køb af ejerandele i andre selskaber Nøgletal: Rapporteret resultat pr. aktie 3 DKK (4.9) Justeret resultat pr. aktie 4 DKK Udbytte pr. aktie DKK EBITDA-margin 5 pct Anlægsinvesteringer/nettoomsætning 6 pct Afkast af investeret kapital (ROCE) 7 pct Kundebase (ultimo året) (1.000) Fastnet 8 3,913 3,598 3,631 3,483 Mobil 8 4,575 4,939 6,199 7,126 Internet 1,403 1,285 1,696 1,814 Kabel-tv Samlet kundebase 10,719 10,707 12,450 13,405 Antal fuldtidsbeskæftigede 9 22,485 22,263 21,125 20, inkluderer goodwillamortiseringer. Pensionsomkostninger er opgjort i henhold til US GAAP FAS nr. 87/88 for og i overensstemmelse med IAS 19 fra For årene er der i overensstemmelse med dansk praksis ikke foretaget korrektioner for beholdning af egne aktier, da disse udgjorde under 2 pct. 3 Årets resultat inklusive engangsposter og dagsværdireguleringer divideret med det gennemsnitlige antal cirkulerende aktier. 4 Årets resultat eksklusive engangsposter og dagsværdireguleringer divideret med det gennemsnitlige antal cirkulerende aktier. 5 Resultat før renter, skat, amortiseringer, af- og nedskrivninger divideret med nettoomsætning. 6 Anlægsinvesteringer eksklusive køb af ejerandele i andre selskaber. 7 ROCE defineres som EBIT eksklusive engangsposter plus finansielle indtægter eksklusive dagsværdireguleringer plus indtægter fra associerede virksomheder efter skat divideret med den gennemsnitlige egenkapital og rentebærende gæld. 8 Definitionen af aktive og inaktive kunder i TDC Switzerland er blevet ændret i Sammenligningstal fra 2001 til 2003 er blevet tilsvarende ændret. 9 Antallet af medarbejdere er baseret på antallet af fuldtidsækvivalente medarbejdere inklusive fastansatte, elever og midlertidige ansatte ultimo året.

6 28. april 2005 TDC indfører IFRS Side 6 Tabel 2: Resultatopgørelser TDC (DKK mio.) Q Q Q Q Nettoomsætning TDC Totalløsninger 18,585 4,587 4,552 4,462 4,988 18,590 - danske forretninger 17,297 4,278 4,241 4,175 4,366 17,061 TDC Mobile International 13,175 3,336 3,716 4,007 4,047 15,105 - danske forretninger 5,613 1,469 1,596 1,697 1,742 6,503 - Talkline etc. 6,692 1,664 1,898 2,059 2,054 7,675 - Bité TDC Switzerland 9,471 2,409 2,408 2,440 2,435 9,692 TDC Kabel TV 1, ,766 TDC Forlag 1, ,436 Andre aktiviteter 1 (2,805) (707) (704) (727) (881) (3,019) Nettoomsætning 41,413 10,259 10,772 11,022 11,517 43,570 Transmissionsomkostninger og vareforbrug (14,819) (3,725) (3,894) (4,060) (4,508) (16,187) Andre eksterne omkostninger (7,751) (2,030) (2,012) (1,934) (1,940) (7,916) Personaleomkostninger (7,525) (1,741) (1,888) (1,769) (1,837) (7,235) Driftsomkostninger i alt før afskrivninger etc. (30,095) (7,496) (7,794) (7,763) (8,285) (31,338) Andre indtægter og omkostninger Resultat før renter, skat, amortiseringer, af- og nedskrivninger (EBITDA) TDC Totalløsninger 5,686 1,422 1,479 1,484 1,487 5,872 - danske forretninger 5,752 1,422 1,478 1,491 1,488 5,879 TDC Mobile International 2, ,677 - danske forretninger 1, ,035 - Talkline etc Bité TDC Switzerland 2, ,457 TDC Kabel TV TDC Forlag 412 (7) Andre aktiviteter Resultat før renter, skat, amortiseringer, af- og nedskrivninger (EBITDA) 11,550 2,794 3,063 3,299 3,290 12,446 Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse Resultat af primær drift (EBIT) eksklusive engangsposter (6,241) (1,577) (1,627) (1,608) (1,884) (6,696) 5,309 1,217 1,436 1,691 1,406 5,750 Engangsposter (1,119) (558) Resultat af primær drift (EBIT) inklusive engangsposter 4, ,436 2,634 1,406 6,135 Resultat af associerede virksomheder 779 5, ,643 - resultat af associerede virksomheder eksklusive engangsposter 1, virksomheder (561) 5, ,066 Finansielle poster (565) (272) (181) (278) 8 (723) - Dagsværdireguleringer (44) Finansielle omkostninger, netto (1,159) (284) (203) (234) (180) (901) Resultat før skat 4,404 5,808 1,319 2,430 1,498 11,055 Skat (1,193) (168) (343) (468) (166) (1,145) - Skat vedrørende periodens resultat eksklusive engangsposter og dagsværdireguleringer (1,445) (333) (337) (471) (342) (1,483) - Skat vedrørende engangsposter (10) Skat vedrørende dagsværdireguleringer (54) (2) (6) 13 (42) (37) Periodens resultat 3,211 5, ,962 1,332 9,910 Fordeles således: Aktionærer i moderselskabet 3,203 5, ,962 1,334 9,912 Minoritetsinteresser (2) (2) Eksklusive engangsposter og dagsværdireguleringer Resultat af primær drift (EBIT) eksklusive engangsposter 5,309 1,217 1,436 1,691 1,406 5,750 Resultat af associerede virksomheder eksklusive engangsposter 1, Finansielle poster (1,152) (284) (203) (234) (180) (901) Resultat før skat 5,497 1,288 1,297 1,531 1,310 5,426 Skat af periodens resultat (1,439) (333) (337) (471) (342) (1,483) Periodens resultat 4, , ,943 1) Omfatter TDC Services, TDC A/S og elimineringer.

7 28. april 2005 TDC indfører IFRS Side 7 Tabel 3: Balancer TDC (DKK mio.) Q Q Q Q 2004 Aktiver Immaterielle anlægsaktiver 30,514 30,590 31,463 30,673 33,495 Materielle anlægsaktiver 25,297 25,320 24,678 24,295 26,252 Pensionsaktiver 6,509 4,882 4,955 5,345 5,435 Andre anlægsaktiver 10,809 4,579 4,417 4,762 5,126 Anlægsaktiver i alt 73,129 65,371 65,513 65,075 70,308 Tilgodehavender 10,492 8,846 8,628 8,355 8,374 Omsætningsværdipapirer 2,028 2,024 2,718 2,703 3,412 Likvider 5,430 16,382 11,238 10,702 6,838 Øvrige omsætningsaktiver 1,527 1,402 1,176 1,221 1,332 Omsætningsaktiver i alt 19,477 28,654 23,760 22,981 19,956 Aktiver i alt 92,606 94,025 89,273 88,056 90,264 - heraf rentebærende tilgodehavender Egenkapital og forpligtelser Egenkapital for aktionærer i moderselskabet 35,929 37,745 35,528 37,388 38,823 Minoritetsinteresser Egenkapital i alt 35,931 37,747 35,529 37,389 38,850 Langfristede gældsforpligtelser 33,110 32,432 32,317 29,086 29,142 Udskudte skatteforpligtelser 4,885 4,531 4,373 4,503 4,677 Periodeafgrænsningsposter ,052 Pensionsforpligtelser Andre langfristede forpligtelser , ,651 Langfristede forpligtelser i alt 39,630 39,171 39,146 35,727 36,786 Afdrag på langfristede gældsforpligtelser i det kommende år 2,792 1,941 1,938 2, Bankgæld Leverandørgæld og andre kortfristede gældsforpligtelser 10,436 9,286 8,635 9,046 9,535 Periodeafgrænsningsposter 2,286 2,452 2,449 2,368 2,573 Andre kortfristede forpligtelser 998 3,097 1, ,183 Kortfristede forpligtelser i alt 17,045 17,107 14,598 14,940 14,628 Forpligtelser i alt 56,675 56,278 53,744 50,667 51,414 Egenkapital og forpligtelser i alt 92,606 94,025 89,273 88,056 90,264 Rentebærende gæld, netto 28,829 16,172 20,711 18,127 20,146

8 28. april 2005 TDC indfører IFRS Side 8 Tabel 4: Pengestrømsopgørelser TDC (DKK mio.) Q Q Q Q EBITDA 11,550 2,794 3,063 3,299 3,290 12,446 Ændring i driftskapital (1,128) (246) (117) (1,090) Øvrige 125 (456) 1, ,313 Pengestrømme fra driftsaktiviteter før finansielle poster 12,200 2,739 3,071 3,298 3,561 12,669 Rentebetalinger, netto (826) (475) (707) (80) 22 (1,240) Realiserede kursreguleringer (151) (40) Pengestrømme fra driftsaktiviteter før skat 11,223 2,277 2,431 3,178 3,651 11,537 Betalt selskabsskat (544) (274) (9) (238) 68 (453) Pengestrømme fra driftsaktiviteter 10,679 2,003 2,422 2,940 3,719 11,084 Investeringer i dattervirksomheder (7,904) (179) (10) (5) (4,567) (4,761) Investeringer i materielle anlægsaktiver (4,132) (1,137) (964) (905) (1,437) (4,443) Investeringer i immaterielle aktiver (820) (129) (266) (275) (268) (938) Investeringer i andre anlægsaktiver (556) (3) (25) (51) (34) (113) Investeringer i omsætningsværdipapirer (2,049) 0 (707) 0 (1,734) (2,441) Salg af dattervirksomheder (30) 0 0 1, ,152 Salg af materielle anlægsaktiver (53) Salg af imaterielle anlægsaktiver og andre anlægsaktiver 1, ,762 Salg af omsætningsværdipapirer ,008 1,026 Modtaget udbytte fra associerede virksomheder , ,525 Pengestrøm fra investeringsaktiviteter (12,618) 10,868 (1,759) (46) (6,174) 2,889 Provenu ved langfristet lånoptagelse 9, (2) Afdrag på langfristede gældsforpligtelser (1,400) (1,639) (22) (3,359) (1,687) (6,707) Ændring i banklån (704) (201) 187 (71) Ændring i minoritetsinteresser Betalt udbytte (2,453) 0 (2,555) 0 0 (2,555) Køb af egne aktier, netto (371) (126) (3,407) 2 0 (3,531) Pengestrøm fra finansieringsaktiviteter 4,932 (1,963) (5,771) (3,430) (1,409) (12,573) Ændring i likvider 2,993 10,908 (5,108) (536) (3,864) 1,400 Likvider ultimo 5,430 16,382 11,238 10,702 6,838 6,838

9 28. april 2005 TDC indfører IFRS Side 9 Tabel 5: Anlægsinvesteringer eksklusive køb af ejerandele i andre selskaber TDC (DKK mio.) Q Q Q Q TDC Totalløsninger 2, ,447 - danske forretninger 2, ,314 TDC Mobile International ,023 - danske forretninger Talkline etc Bité TDC Switzerland 1, ,196 TDC Kabel TV TDC Forlag Andre aktiviteter Anlægsinvesteringer i alt 5,451 1,068 1,248 1,267 1,610 5,193 1 Omfatter TDC Services, TDC A/S og elimineringer.

10 28. april 2005 TDC indfører IFRS Side 10 Tabel 6: 1K 2004 effekt af ændringer DKK mio. 1K 2004 Tidligere regnskabspraksis Reklassificering 1 Effekt 1K 2004 IFRS EBITDA 2, ,794 Goodwillamortisering - Pensioner 32 Indirekte produktionsomkostninger -14 Aktiebaseret vederlæggelse -11 Andre mindre ændringer 4 Periodens resultat eksklusive engangsposter og dagsværdireguleringer Goodwillamortisering 349 Pensioner 24 Indirekte produktionsomkostninger 0 Aktiebaseret vederlæggelse -23 Frasalg af virksomheder 2 0 Andre mindre ændringer 3 Periodens resultat 5, ,640 Goodwillamortisering 349 Pensioner 62 Indirekte produktionsomkostninger 0 Aktiebaseret vederlæggelse -23 Frasalg af virksomheder Andre mindre ændringer 5 Egenkapital i alt 36, ,712 37,747 Goodwillamortisering 3,013 Pensioner -1,077 Indirekte produktionsomkostninger -77 Aktiebaseret vederlæggelse 27 Andre mindre ændringer -174 Rentebærende gæld, netto 16, ,172 Sale and leaseback-aftaler 144 Ændring i likvider 10, ,908 1 Reklassificering som følge af ændret regnskabsaflæggelse. 2 Indirekte effekt af de øvrige ændringer.

11 28. april 2005 TDC indfører IFRS Side 11 Tabel 7: 2004 effekt af ændringer 2004 Tidligere regnskabspraksis Reklassificering 1 Effekt 2004 IFRS EBITDA 12, ,446 Goodwillamortisering - Pensioner 128 Indirekte produktionsomkostninger -61 Aktiebaseret vederlæggelse -52 Andre mindre ændringer 17 Periodens resultat eksklusive engangsposter og dagsværdireguleringer 2, ,534 3,943 Goodwillamortisering 1,507 Pensioner 92 Indirekte produktionsomkostninger -5 Aktiebaseret vederlæggelse -62 Frasalg af virksomheder 2-9 Andre mindre ændringer 11 Årets resultat 8, ,170 9,910 Goodwillamortisering 1,507 Pensioner 130 Indirekte produktionsomkostninger -5 Aktiebaseret vederlæggelse -62 Frasalg af virksomheder Andre mindre ændringer 13 Egenkapital i alt 35, ,860 38,850 Goodwillamortisering 4,082 Pensioner -1,009 Indirekte produktionsomkostninger -78 Aktiebaseret vederlæggelse 31 Andre mindre ændringer -166 Rentebærende gæld, netto 20, ,146 Sale and leaseback-aftaler 136 Ændring i likvider 2,815-1, ,400 1 Reklassificering som følge af ændret regnskabsaflæggelse. 2 Indirekte effekt af de øvrige ændringer.

12 28. april 2005 TDC indfører IFRS Side 12 For yderligere informationer kontakt TDC Investor Relations på TDC er en dansk-baseret, europæisk leverandør af kommunikationsløsninger med en betydelig tilstedeværelse på en række udvalgte markeder i Nord- og Centraleuropa. TDC er organiseret i seks forretningsenheder: TDC Totalløsninger, TDC Mobile International, TDC Switzerland, TDC Kabel TV, TDC Forlag og TDC Services. TDC blev delvist privatiseret i 1994 og fuldt privatiseret i Aktierne ejes hovedsagelig af institutionelle investorer og private aktionærer i Europa og USA. TDC børsnoteringer Aktier: Københavns Fondsbørs. Reuters TDC.CO. Bloomberg TDC DC. Nominel værdi DKK 5. ISIN DK SEDOL ADS'er: New York Stock Exchange. En ADS repræsenterer en halv ordinær aktie. Reuters TLD.N. Bloomberg TLD US. SEC CUSIP 87236N102. SEDOL

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt:

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 3. oktober 2005 Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) Fra og med 1. juni 2005 aflægges koncern- og moderselskabsregnskabet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til fondsbørserne i 30. januar 2006 København og New York Meddelelse 8/2006

Til fondsbørserne i 30. januar 2006 København og New York Meddelelse 8/2006 Til fondsbørserne i 30. januar 2006 København New York Meddelelse 8/2006 TDC indberetning af ledende medarbejderes disses nærtståendes transaktioner med TDC aktier tilknyttede værdipapirer København I

Læs mere

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie Til fondsbørserne i 27. oktober 2004 København og Stockholm Meddelelse 30/2004 TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

ICOMON ApS. Hobrovej Aalborg SV. Årsrapport 1. januar december 2015

ICOMON ApS. Hobrovej Aalborg SV. Årsrapport 1. januar december 2015 ICOMON ApS Hobrovej 372 9200 Aalborg SV Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2016 Bjarne Bilenberg Dirigent

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007 31. oktober 2007 Hovedpunkter for 3. kvartal 2007 Omsætningen faldt 1,5 pct. til DKK 9.890 mio. som følge af lavere omsætning fra fastnettelefoni samt en ugunstig

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN PENGESTRØMSOPGØRELSE DET ORDINÆRE REGNSKAB viser: Balance: Resultatopgørelse: Øjeblikkelig økonomisk position Periodens ændring i egenkapitalen Basis: Periodisering

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB Storegade 37 8700 Horsens Årsrapport 1. maj 2015-30. april 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/09/2016

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016 MC REVISION A/S Havnegade 26 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2016 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2005

Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/9 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015 KÆRBÆK SMEDEN ApS Kærbækvej 21 6823 Ansager Årsrapport 10. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2016 Martin Bjerg Dirigent

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Per Simoni Dirigent Side 2 af

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MARKIT B2B ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01/2015 Kairo Alloja Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport 2016 2014 REGNSKABSMEDDELELSE Halvårsrapport H1 LEDELSENS KOMMENTAR Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2016 et resultat før skat på 55,356 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.314

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015 DM Entreprise ApS Kongevejen 80 3000 Helsingør Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/04/2016 Dusan Maric Dirigent

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

NOTAT. Delregnskaber for CVR-nr april 2016

NOTAT. Delregnskaber for CVR-nr april 2016 NOTAT Delregnskaber for 2015 19. april 2016 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 9 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis... 7

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 (perioden )

Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 (perioden ) Selskabsmeddelelse Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen Nørresundby, den 18. august 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9/2011 Antal sider: 13 Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 (perioden 01.04.2011-30.06.2011)

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2016

Delårsrapport kvartal 2016 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2016 Resultat før skat blev i 3. kvartal 204 mio. kr. og for årets første 9 måneder et underskud på 243 mio. kr. I halvårsregnskabet blev IC2-flåden og 5 IC4-togsæt nedskrevet

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

EXPRESS LEVERING ApS. Bådehavnsgade 12, København SV. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er godkendt den 27/05/2016

EXPRESS LEVERING ApS. Bådehavnsgade 12, København SV. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er godkendt den 27/05/2016 EXPRESS LEVERING ApS Bådehavnsgade 12, 2 2450 København SV Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 27/05/2016 Nayyer Awais Ahmad Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden )

Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden ) Selskabsmeddelelse Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen Nørresundby, den 28. januar 2011 Selskabsmeddelelse nr. 2/2011 Antal sider: [15] Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden 01.10.2010 31.12.2010)

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2016 9. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. maj 2017 Christian Petri

Læs mere

Ibsen Byg & Design ApS

Ibsen Byg & Design ApS Ibsen Byg & Design ApS Kirsten Piils Vej 9 7100 Vejle Årsrapport 21. april 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 05/06/2016 Henrik Ibsen Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MP Ejendomme Nuuk ApS Reg.nr Årsrapport 2016

MP Ejendomme Nuuk ApS Reg.nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk MP Ejendomme Nuuk ApS Reg.nr. 482.237

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015 2200 HOLDING IVS Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N Årsrapport 4. december 2014-3. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2016 Mads Clausen

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere