Referat af mødet d. 17. februar 2015 i lokalt samordningsforum for området, Sygehus Lillebælt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af mødet d. 17. februar 2015 i lokalt samordningsforum for området, Sygehus Lillebælt"

Transkript

1 Område: SOF Udarbejdet af: Rikke Blæsbjerg Lund Afdeling: Direktionssekretariat Journal nr.: Telefon: Referat af mødet d. 17. februar 2015 i lokalt samordningsforum for området, Sygehus Lillebælt Tidspunkt: 17. februar 2015, Sted: Sundhedshuset, Vejle Kommune. Vestre Engvej 51, 7100 Vejle Mødelokale 33, Myndighedsafdelingen Deltagere: Afbud: Sundhedschef Lis Huge, Middelfart Kommune Sundhedschef Helle Vibeke Nyborg Rasmussen, Kolding Kommune Sundhedschef Marianne L. Hansen, Vejen Kommune Marit Nielsen-Man, Sundhedschef, Vejle Kommune Praksiskonsulent Klaus Østergaard-Nielsen, praktiserende læge Vejle Praksiskonsulent Anne-Mette Rotwitt, praktiserende læge Kolding Sygeplejefaglig direktør Helle Adolfsen, Sygehus Lillebælt Ledende overlæge Kjeld Erik Otte, Medicinsk afd. Fredericia, Sygehus Lillebælt Oversygeplejerske Helle Vibeke Andersen, Anæstesiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt Sundhedschef Marit Nielsen-Man, Vejle Kommune Lægelig direktør Dorthe Gylling Crüger, Sygehus Lillebælt Direktionsassistent Rikke Blæsbjerg Lund, Sygehus Lillebælt Sundhedsplanlægger Anita Johansen, Middelfart Kommune Oversygeplejerske Kirsten Bisgaard, Medicinsk afd. Vejle, Sygehus Lillebælt Chefjordemoder Anne Uller, Gynækologisk - obstetrisk afdeling, Sygehus Lillebælt Sundhedschef Anne-Mette Dalgaard, Fredericia Kommune Udførerchef for Rehabilitering Lisbeth Lange, Billund Kommune Sundhedsaftalekoordinator Janni Mikkelsen Fovsing, Haderslev Kommune Koordinator for Visitation Anni Steffensen, Hedensted Kommune Mødeleder: Referent: Helle Adolfsen Rikke Blæsbjerg Lund 1

2 Referat 1. Rundvisning i Vejle Kommunes Sundhedshus. Marit Nielsen-Man viste rundt i Sundhedshuset. 2. Velkomst og godkendelse af dagsorden Helle Adolfsen bød velkommen og præsenterede dagsordenen. 3. Sundhedsaftalen og opfølgning fra temadag i DAK v/ Helle Adolfsen Indstilling: Samordningsforum drøfter implementeringen af Sundhedsaftalen og herunder organiseringen af underudvalg til Samordningsforum. Referat: Samordningsforum har haft denne drøftelse tidligere, men grundet vigtigheden af den er det en drøftelse der løbende vil blive taget op. Helle Adolfsen orienterede om, at der på temadagen i Det Administrative Kontaktforum den 5. februar blev drøftet implementeringen af Sundhedsaftalen Den nye sundhedsaftale giver anledning til at samordningsforum genovervejer organiseringen og arbejdsfordelingen i undergrupperne og underudvalgene til Samordningsforum. Når referatet fra temadagen foreligger sendes det ud i SOF. I DAK valgte man at fokusere på følgende områder, hvor man ville starte med at gøre en ekstra indsats. 1. Videreudvikling af samarbejdsaftalen om indlæggelse og udskrivning, SAM:BO, bl.a. på børn- og ungeområdet samt psykiatriområdet 2. Borgerforløb, herunder forløb for kronisk syge, med en rehabiliterende tilgang som ramme 3. Velfærdsteknologi og telemedicin 4. Samarbejde om opgaveoverdragelse og delegation, herunder samarbejde mellem kommunale akutfunktioner og regionale behandlingstilbud 5. Patientsikkerhed med særligt fokus på lægemiddelområdet, herunder indsatser i relation til Fælles Medicinkort, og hygiejneområdet. Der er et særligt behov for fokus på psykiatriske patienter med samtidige somatiske sygdomme. Under paraplyen af borgere med kroniske lidelser og under akutpladserne, skal vi hele tiden tænke psykiatrien ind. I den forbindelse foreslog Marit Nielsen-Man, at invitere psykiatrien ind til en temadrøftelse. Helle Adolfsen orienterede om, at Samordningsforums opgave er, at implementere sundhedsaftalerne. Der er derfor behov for enighed om, hvad det vil sige at implementere, og hvornår vi kan sige, at aftalerne er implementeret i bund. Anne-Mette Rotwitt gjorde opmærksom på, at praksis ikke er med i sundhedsaftalerne. Der kan derved ikke indgås konkrete aftaler for praksis, men de vil naturligvis stadig støtte op om de bedste patientforløb. Der var enighed om i Samordningsforum, at vi skal i gang og har behov for en drøftelse af, hvordan vi implementerer de aftaler, som det regionalt er aftalt skal etableres. Det er en bred aftale med 2

3 mange mål, og det er svært at nå alle områder. Det er meget forskellige områder og der skal derfor findes en specifik vej. Vedrørende implementering kan det være nyttigt at tale om omlægning. Der følger ikke ekstra midler med sundhedsaftalen, og nogle af de gode intentioner i sundhedsaftalen, fx. omkring træning og forlagt sygehusbehandling vil kræve en omlægning og ikke nødvendigvis nye midler. Det gælder om at se på, hvad der er bedst for borgerne. Vi skal starte med at sige, hvad der kan være rigtig godt, og derefter hvad skal ændres for at det kan lykkes. Sammenhæng er det gennemgående ord. Borgeren/patienten er ligeglad med, om man håndteres af praksis, kommune eller sygehus, så længe der er styr på det. Vi skal finde en vej til at sikre gode forløb for borgerne i trekantsområdet. Opgaven for SOF er, at gøre sundhedsaftalerne mere operationelle. Organisering af underudvalg Dette ledte til en drøftelse af underudvalgene. Marit Nielsen-Man oplevede, at det blev besluttet på temadagen at nedlægge de nuværende følgegrupper, og at man derpå starter på en frisk, hvilket bifaldes. Vi afventer referatet fra DAK om dette. Der var enighed om, at der skal være fokus på at sørge for, at der ikke opbygges for mange følgegrupper og at vi skal se kritisk på, om det er de rigtige mennesker, der sidder med her. Det er i orden, at man opløser en gruppe, når opgaven er løst. Dette skrives fremadrettet ind i kommissorier. Der var enighed om, at der kunne ses på underudvalgene og deres sammensætning. Posen rystes og der ses på, om der kan ske en ny organisering af området. Til næste SOF-møde kommer formandsskabet med et forslag til organisering, og hvordan vi løser opgaverne. Formandsskabet kommer med udkast. 4. Status på patientuddannelse v/helle Adolfsen Indstilling: Samordningsforum orienteres. Referat: Patientuddannelserne blev drøftet på formandsskabet i Det Administrative Kontaktforum d. 9. januar Helle Adolfsen gav den seneste status vedr. justering af patientuddannelsestilbuddet på sygehuset og arbejdsdelingen mellem kommuner og sygehuse. At patientskolerne i højere grad foregår i kommunerne, hvor det er muligt, er godt for borgerne og også godt økonomisk set. Der er patientskoler i kommunerne for diabetes-, hjerte- (i nogen grad), KOL- og rygpatienter. Status i kommunerne: Helle Rasmussen, Kolding Kommune: Har haft patientskoler indenfor alle områderne i mange år. Diabetes foregår i kommunalt regi, men læger fra sygehuset varetager undervisningen. I forhold til rygpatienter kunne det udbygges mere. 3

4 Dorthe Crüger bemærkede at i forhold til rygområdet, er der i regionen lavet en spareplan. I Region Syddanmark opereres der flere rygge end i nogen anden region flere er genhenviste. Der bliver fremadrettet én samlet indgang for ondt i ryggen via rygcentret i Middelfart. Klaus Østergaard bemærkede, at det er vigtigt at kommunerne ikke henviser til samme sted igen. Ofte hjælpes rygpatienterne ikke på rygcenteret, men hjælpes bedre i kommunerne. Mange rygpatienter har desuden forløb i andre af kommunernes forvaltninger, fx er de på sygedagpenge. Marianne Hansen, Vejen Kommune: Vejen kommune er anderledes organiseret. Kommunen er ikke med i aftalen vedr. KOL her er den specialiserede genoptræning flyttet ud på sundhedscenteret i Vejen Kommune, som lægger rammer til og siden tager over. Derfor har de ikke haft frafald, fordi de har dem i huset. For diabetes og hjerte foregår det specialiserede på sygehuset. På KOL er der mest Sydvestjysk - tilgængeligheden og nærheden er vigtigt. Lis Huge, Middelfart Kommune: KOL kommunen har overtaget opgaven, og mange flere borgere deltager nu. Diabetes diætist og sygeplejerske fra sygehuset underviser i tre dage, men det foregår i Middelfart, resten af tilbuddene varetages af kommunen På hjerteområdet er der ikke etableret hjerteskoler jævnfør nuværende aftale med sygehuset. Kommunen har forskellige rygtilbud. Har igangsat arbejde sammen med jobcentret omkring at udvikle tilbud til borgere med funktionelle lidelser. I rehabiliteringsteamet, som er tværgående, sker koordinering. Det tager tid at udvikle samarbejdet, men der er en konstruktiv proces i gang. Marit Nielsen-Man, Vejle Kommune: Forskellige tilbud på ryg, mest rettet mod borgere, der henvises fra arbejdsmarkedsområdet. For nogle borgere er det i orden med egenbetaling. I disse tilfælde kan fysioterapien benyttes mere. Vedr. KOL er der en samlet gevinst for kommunerne, fordi det ellers ville være borgere, der var havnet i en anden forvaltning i kommunen. Vedr. diabetes er aftalen med Vejle Sygehus, at de nydiagnostiserede tilbydes 3 dages forløb på sygehuset. Dette tilbud modtages dog sjældent og det vurderes derfor ikke, at der er behov for det. Mange takker nej, og det overlapper med praktiserende lægers tilbud. Mht. hjerteholdet bør dette nytænkes, og det kunne være interessant at se på, hvordan restgruppen ser ud. Hvem er det der ikke går på hjerteholdet? Folk med arbejde der ikke har tid, eller folk der ikke har overskud? Dorthe Crüger: Vigtigt at kigge på hvem der ikke kommer på hjerteskole. En samlet pakke tror jeg ikke på. Man vil have sin pakke. Ift. ryg er der mange, der ikke vil betale for genoptræning og derved har mange ikke fået den rette genoptræning. Helle Rasmussen: De borgere, der ikke kan profitere af hold, får individuelle tilbud. Der var enighed om at det er interessant at se på frafaldet i skolerne. 4

5 Vedr. henvisninger og drøftelse til næste møde Kommunerne modtager for få henvisninger til forebyggende tilbud fra Sygehuset. Der er behov for fokus på, hvordan der henvises fra sygehuset til kommunen. Desuden skal der fokus på, at patienter ikke henvises fra praksis til rygcenteret, hvis de allerede er udredt. Her er der behov for, at sagsbehandlere i alle forvaltningerne i kommunen har forståelse for dette, og ikke foreslås en henvisning. For at fortsætte denne drøftelse sættes der fokus på dette til næste møde. Her kan jobcentercheferne i kommunerne eventuelt inviteres med, hvis kommunen finder det relevant. Det er dem, der arbejdsmarkedsvurderer dem og foreslår at de skal have foretaget en ny undersøgelse. Desuden inviteres Berit Schiøttz-Christensen, Forskningsleder på Rygcenteret i Middelfart til at give oplæg. 5. Anbefalinger vedrørende alkoholforebyggelse og behandling fra underudvalget for sundhedsfremme og forebyggelse v/lis Huge Indstilling: Samordningsforum drøfter anbefalingerne vedrørende alkoholforebyggelse og behandling fra underudvalget for sundhedsfremme og forebyggelse. Referat: Lis Huge præsenterede, at underudvalget for sundhedsfremme og forebyggelse havde nedsat en arbejdsgruppe, der har udarbejdet anbefalingerne. Nogle af anbefalingerne er allerede sat i gang. Lis nævner de vedhæftede anbefalinger i forhold til at sikre: En systematisk screening af borgere for forhøjet alkoholforbfrug Systematisk henvisning til rette behandlingstilbud At der er ens afrusningstilbud på sygehusene At rette behandlingstilbud er til stede Kommunikation mellem sektorerne Afdækning af behov for kompetence-udvikling blandt aktuelle medarbejdere Samordningsforum drøftede, hvordan vi sikrer, at disse anbefalinger implementeres og anvendes. De tre sektorer skal arbejde mod det samme. Der vil være ansvarlige på sygehuset og i kommunerne, men praksis kan ikke forpligtes til at følge anbefalingerne. Anne-Mette Rotwitt: Almen praksis screener og snakker forebyggelse med patient, når patienten og lægen finder det relevant. Helle Vibeke Andersen pointerede, at sygehuset har brug for et skema, der kan bruges til alle kommuner, hvor der fx ikke kun står Kolding Kommune. Desuden er det vigtigt, at alle kommunerne har tilbuddet, hvis der fra sygehusets side informeres om, at man henviser til det. Der er også behov for at vide præcis, hvor samtykkeerklæringen skal sendes hen. Udfordringen er ofte, at man kan godt få fortalt folk, at de drikker for meget, og måske vil de også gerne ændre det, men de vil ikke henvises til tilbud for de mener ikke, at de har et problem. De vil 5

6 ikke gøre noget ved at de drikker for meget. Man ved dog fra undersøgelser, at det kan hjælpe, hvis netop lægen har sagt det. Her er det vigtigt, hvilke budskaber egen læge giver patienterne. Der skal screenes systematisk for at finde de borgere, der ellers ikke ville blive fundet. Lis gennemskriver materialet og det sendes ud med referatet. 6. Gensidig orientering Der var ingen punkter under gensidig orientering. 6

Referat af mødet d. 9. december 2014 i lokalt samordningsforum for området, Sygehus Lillebælt

Referat af mødet d. 9. december 2014 i lokalt samordningsforum for området, Sygehus Lillebælt Område: SOF Udarbejdet af: Rikke Blæsbjerg Lund Afdeling: Direktionssekretariat E-mail: Rikke.Blaesbjerg.Lund@rsyd.dk Journal nr.: Telefon: 23390198 Dato: 9. december 2014 Referat af mødet d. 9. december

Læs mere

Lokalt Samordningsforum for området, Sygehus Lillebælt

Lokalt Samordningsforum for området, Sygehus Lillebælt Område: Kommunesamarbejde Udarbejdet af: Rikke Blæsbjerg Lund Afdeling: Økonomi og plan E-mail: Rikke.Blaesbjerg.Lund@slb.regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 7940 5974 Dato: 23. oktober 2012 Mødereferat

Læs mere

Referat fra møde i lokalt samordningsforum for området, Sygehus Lillebælt

Referat fra møde i lokalt samordningsforum for området, Sygehus Lillebælt Referat fra møde i lokalt samordningsforum for området, Sygehus Lillebælt Tidspunkt: Tirsdag den 18. juni 2013 Sted: Vejle Sygehus - Mødelokale 1, Administrationen Deltagere: Sundhedschef Helle Nyborg

Læs mere

Referat af møde i lokalt samordningsforum for området, Sygehus Lillebælt

Referat af møde i lokalt samordningsforum for området, Sygehus Lillebælt Referat af møde i lokalt samordningsforum for området, Sygehus Lillebælt Afholdt: Onsdag den 11. december 2013, kl. 14.00-16.00 Sted: Kolding Sygehus Direktionens Mødelokale Deltagere: Sundhedschef Helle

Læs mere

Referat fra møde i lokalt samordningsforum for området, Sygehus Lillebælt

Referat fra møde i lokalt samordningsforum for området, Sygehus Lillebælt Referat fra møde i lokalt samordningsforum for området, Sygehus Lillebælt Tidspunkt: Torsdag den 24. april 2014 Sted: Direktionens Mødelokale, Kolding Sygehus Deltagere: Sundhedschef Lis Huge, Middelfart

Læs mere

Referat fra møde i lokalt samordningsforum for området, Sygehus Lillebælt

Referat fra møde i lokalt samordningsforum for området, Sygehus Lillebælt Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Jernbanegade 75 5500 Middelfart www.middelfart.dk Referat fra møde i lokalt samordningsforum for området, Sygehus Lillebælt Tidspunkt: Tirsdag den 3. juni 2014, kl.

Læs mere

Referat af mødet den 28. oktober 2014 i Lokalt Samordningsforum for området Sygehus Lillebælt

Referat af mødet den 28. oktober 2014 i Lokalt Samordningsforum for området Sygehus Lillebælt Sundhedsaf delingen M iddelfart Kommune Jernbanegade 7 5-77 5500 M iddelfart www.middelfart.dk T elefon +4 5 8 888 5 500 Direkte +4 5 8 888 4 650 C vr: 2 9 189684 A nita.johansen@middelfart.dk Referat

Læs mere

Referat af møde i Følgegruppe for genoptræning Torsdag 6. september Regionshuset Vejle

Referat af møde i Følgegruppe for genoptræning Torsdag 6. september Regionshuset Vejle Referat af møde i Følgegruppe for genoptræning Torsdag 6. september 2012 10.00 15.00 Regionshuset Vejle Deltagere: Kommunale deltagere Asger Kudahl, Odense Kommune (medformand) Lene Gram Herborg, Sønderborg

Læs mere

Referat fra møde i lokalt samordningsforum for området, Sygehus Lillebælt

Referat fra møde i lokalt samordningsforum for området, Sygehus Lillebælt Referat fra møde i lokalt samordningsforum for området, Sygehus Lillebælt Tidspunkt: Tirsdag den 31. januar 2012 Sted: Direktionens mødelokale, Kolding Sygehus Deltagere: Sundhedschef Lis Huge, Middelfart

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommune hilser høringsversionen af Sundhedsaftalen 2015-2018 for Region Syddanmark velkommen og anerkender det

Læs mere

Sundhedsaftaler

Sundhedsaftaler Sundhedsbrugerrådet 2. juni 2014 Sundhedsaftaler 2015-18 Chefkonsulent Annette Lunde Stougaard, Afd. Sundhedssamarbejde og kvalitet, annette.stougaard@rsyd.dk Sundhedsloven om samarbejdet 3 Regioner og

Læs mere

Referat. Møde i følgegruppen for forebyggelse Mandag den 29. februar 2016 Mødelokale 1515, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle

Referat. Møde i følgegruppen for forebyggelse Mandag den 29. februar 2016 Mødelokale 1515, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Udarbejdet af: Journal nr.: E-mail: blm@rsyd.dk og iben.lykkeeggertsen@middelfart.dk Dato: 08-03-2016 Telefon: 2920 1212 og 3057 1183 Referat Møde i følgegruppen

Læs mere

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Godkendt af Den Administrative Styregruppe for sundhedsaftaler den 08 12 2010 1 Kommissorium for Kontaktudvalg på de Psykiatriske sygehuse Nedsættelse

Læs mere

Referat fra møde i Lokalt Samordningsforum for området, Sygehus Lillebælt

Referat fra møde i Lokalt Samordningsforum for området, Sygehus Lillebælt Område: SOF Udarbejdet af: Hanne Heebøll Afdeling: Direktionssekretariat E-mail: hanne.heeboll@rsyd.dk Journal nr.: Telefon: 29 38 68 70 Referat fra møde i Lokalt Samordningsforum for området, Sygehus

Læs mere

Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark

Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark 1. Videreudvikling af SAM:BO Sundhedsaftalens parter vil blandt andet måles på om vi lykkes med implementeringen af SAM:BO på det psykiatriske område.

Læs mere

Referat fra møde i lokalt samordningsforum for området, Sygehus Lillebælt

Referat fra møde i lokalt samordningsforum for området, Sygehus Lillebælt Referat fra møde i lokalt samordningsforum for området, Sygehus Lillebælt Tidspunkt: Tirsdag den 22. oktober 2013 Sted: Vejle Sygehus - mødelokale 1 Deltagere: Sundhedschef Helle Nyborg Rasmussen, Kolding

Læs mere

Referat. Møde: SOFF Tidspunkt: Den 7. april 2015 kl. 11.00 14.00 Sted: Indgang 101, 1. sal, lokale 14, OUH. Deltagere

Referat. Møde: SOFF Tidspunkt: Den 7. april 2015 kl. 11.00 14.00 Sted: Indgang 101, 1. sal, lokale 14, OUH. Deltagere Referat Møde: SOFF Tidspunkt: Den 7. april 2015 kl. 11.00 14.00 Sted: Indgang 101, 1. sal, lokale 14, OUH Deltagere OUH Judith Mølgaard, Direktør, OUH Jette Krøjgaard, Oversygeplejerske, Afdeling M, OUH

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Mandag den 10. oktober 2016 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M6, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

Sundhedschef Sten Dokkedahl std@faaborgmidtfyn.dk

Sundhedschef Sten Dokkedahl std@faaborgmidtfyn.dk Sundhedschef Sten Dokkedahl std@faaborgmidtfyn.dk Begrebsafklaring Sundhedslovens 205: Regionsrådet og Kommunalbestyrelsen indgår aftaler om opgave varetagelsen på sundhedsområdet. Sundhedskoordinationsudvalget,

Læs mere

Nye indsatser 2015 til udvikling af Det nære Sundhedsvæsen

Nye indsatser 2015 til udvikling af Det nære Sundhedsvæsen Nye indsatser 2015 til udvikling af Det nære Sundhedsvæsen 01-05-2015 Vejen Kommune Jette Kynde Schøtz 1 Indsatser 2015 til udvikling af det nære sundhedsvæsen Følgende prioritering af nye projekter og

Læs mere

Referat fra møde i lokalt samordningsforum for området, Sygehus Lillebælt

Referat fra møde i lokalt samordningsforum for området, Sygehus Lillebælt Referat fra møde i lokalt samordningsforum for området, Sygehus Lillebælt Tidspunkt: Tirsdag den 30. august 2011 Sted: Administrationens mødelokale, Vejle Sygehus Deltagere: Sundhedschef Lis Huge, Middelfart

Læs mere

Referat af drøftelserne under det enkelte dagsordenspunkt er anført i kursiv.

Referat af drøftelserne under det enkelte dagsordenspunkt er anført i kursiv. Referat af møde i Følgegruppe for genoptræning Torsdag 5. september 2013 kl. 10.00 15.00 Regionshuset Vejle, mødelokale 6 Kommunalt formøde kl. 9.00-9.45 Deltagere: Kommunale deltagere Asger Kudahl, Odense

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Videreudvikling af Sam:Bo tankegangen i relation til arbejdsmarkedsområdet

Videreudvikling af Sam:Bo tankegangen i relation til arbejdsmarkedsområdet Område: Sundhed Afdeling: Tværsektorielt Sundhedssamarbejde Journal nr.: Dato: 6. juni 2016 Udarbejdet af: Christine Lund Momme E-mail: clm@rsyd.dk Telefon: 76631318 Videreudvikling af Sam:Bo tankegangen

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Referat fra møde i lokalt samordningsforum for området, Sygehus Lillebælt

Referat fra møde i lokalt samordningsforum for området, Sygehus Lillebælt Referat fra møde i lokalt samordningsforum for området, Sygehus Lillebælt Tidspunkt: Tirsdag d. 29. marts, kl. 14.00-16.00 Sted: Vejle Sygehus Deltagere: Sundhedschef Lis Huge, Middelfart Kommune Pleje

Læs mere

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark 1. Proces for udarbejdelse aftalen Det Administrative Kontaktforum besluttede den 25. september 2013, at der

Læs mere

Fælles Fremtidsbillede

Fælles Fremtidsbillede Fælles Fremtidsbillede (Den korte udgave) 1 Sundhedskoordinationsudvalgets møder med kommunerne April juni 2014 Formål At beskrive særlige syddanske kendetegn, muligheder og udfordringer på sundhedsområdet

Læs mere

Kortlægning af patientuddannelsestilbud på sygehusene og i kommuner i Syddanmark

Kortlægning af patientuddannelsestilbud på sygehusene og i kommuner i Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: Dato: 6. marts 2012 Udarbejdet af: Bruno, Langdahl, Birgitte Lund Møller, Janne Horsbøl & Karina Andersen Kortlægning

Læs mere

Forslag til ledelsesinformation i forhold til de seks prioriterede indsatsområder

Forslag til ledelsesinformation i forhold til de seks prioriterede indsatsområder Forslag til ledelsesinformation i forhold til de seks prioriterede indsatsområder Baggrund: Det Administrative Kontaktforum besluttede i mødet den 15. juni, at økonomi, kvalitet og effekt skulle vurdere,

Læs mere

Det Administrative Kontaktforum

Det Administrative Kontaktforum Det Administrative Kontaktforum Formandsbeslutning Mødedato: Torsdag den 20. september 2012 Mødetidspunkt: Mødet blev aflyst Mødelokale: Sinatur Hotel Haraldskær Skibetvej 140 7100 Vejle Deltagere: Helene

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Konklusionsreferat fra mødet om sundhedsaftaler mellem Vejle Kommune og Region Syddanmark den 7. oktober 2010.

Konklusionsreferat fra mødet om sundhedsaftaler mellem Vejle Kommune og Region Syddanmark den 7. oktober 2010. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: Dato: 9. december 2010 Udarbejdet af: Mette Udengaard Nors E-mail: Mette.Udengaard.Nors@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631218

Læs mere

Succesfyldt samarbejde Sådan! Et forløb 2 (3) sektorer

Succesfyldt samarbejde Sådan! Et forløb 2 (3) sektorer Succesfyldt samarbejde Sådan! Et forløb 2 (3) sektorer Anette Kring, Leder i Sundhedscenteret, MPQM, Vejle Kommune, afd. Nordås Vibeke Pind, Forløbskoordinator, Hjertemedicinsk Ambulatorium, Vejle Sygehus

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne Til Regionsrådet i Region Syddanmark Kommunalbestyrelserne i Assens Kommune, Billund Kommune, Esbjerg Kommune, Fanø Kommune, Fredericia Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Haderslev Kommune, Kerteminde Kommune,

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatet 13. maj 2015 /SUBERG Referat fra møde i Patientinddragelsesudvalget den 6. maj 2015 Deltagere: Birgit Hagen, Jens Erik Madsen, Ralph Jørgensen, Ghita Tougaard, Lillian

Læs mere

Konklusionsreferat fra mødet om sundhedsaftaler mellem Nyborg Kommune og Region Syddanmark den 12. oktober 2010.

Konklusionsreferat fra mødet om sundhedsaftaler mellem Nyborg Kommune og Region Syddanmark den 12. oktober 2010. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: Dato: 21. oktober 2010 Udarbejdet af: Tanja Gerner Jusslin E-mail: Tanja.Gerner.Jusslin@regionsyddanmark.dk Telefon: 65432036

Læs mere

Psykiatrisk Samordningsforum Fyn

Psykiatrisk Samordningsforum Fyn Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/22686 Dato: 29. maj 2015 Udarbejdet af: Niels Aagaard E-mail: niels.aagaard@rsyd.dk Telefon: 30894836 Beslutningsreferat Psykiatrisk Samordningsforum

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Tirsdag den 4. april 2017 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M2, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes

Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes Sagsfremstilling: Det Administrative Kontaktforum besluttede på mødet d. 21. september 2016 at igangsætte udviklingen af det tværsektorielle

Læs mere

Referat. Tidspunkt: Den 31. marts 2014 kl. 14.00 16.00 Sted: Indgang 101, 1. sal, lokale 14, OUH. Deltagere

Referat. Tidspunkt: Den 31. marts 2014 kl. 14.00 16.00 Sted: Indgang 101, 1. sal, lokale 14, OUH. Deltagere Referat Møde: SOFF Tidspunkt: Den 31. marts 2014 kl. 14.00 16.00 Sted: Indgang 101, 1. sal, lokale 14, OUH Deltagere OUH Judith Mølgaard, Direktør, OUH Anne Lise Zilmer, Chefterapeut, Rehabiliteringsafdelingen,

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Møde i følgegruppen vedr. behandlingsredskaber og hjælpemidler

Møde i følgegruppen vedr. behandlingsredskaber og hjælpemidler Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 12/10617 Dato: 14. maj 2012 Udarbejdet af: Arne Vesth Pedersen E-mail: Arne..Vesth.Pedersen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631104

Læs mere

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Journal nr.: Dato: 31. marts 2016. Referat Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Tidspunkt: Den 25. april 2016, kl. 14.00-17.00 Sted: Regionshuset, Damhaven 12, Vejle, mødelokale 3 Deltagere:

Læs mere

Indkaldt af Mødetid: 9,30 til 12,30 Søren Kollerup Godkendelse af dagsorden og godkendelse af referat fra mødet den 11. nov

Indkaldt af Mødetid: 9,30 til 12,30 Søren Kollerup Godkendelse af dagsorden og godkendelse af referat fra mødet den 11. nov Sygehusudvalget i region Syddanmark Onsdag den 25. feb. 2015-01-21 Mødested: Hotel Vojens Nørregade 2 6500 Vojens Indkaldt af Mødetid: 9,30 til 12,30 Søren Kollerup 02-02-2015 Deltagere: Referat Inga Jensen(IJ),

Læs mere

Grundaftale om kvalitet og opfølgning

Grundaftale om kvalitet og opfølgning Grundaftale om kvalitet og opfølgning 1. Formål Grundaftalen om kvalitet og opfølgning har til formål at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, som går på tværs

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 11-01-2011 Dato: 15-12-2010 Sag nr.: KB 11 Sagsbehandler: Janne Egelund Andersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj Sundhedsaftalen 2015-2018 Porteføljestyringsværktøj Status på indsatsen Milepæle 1 Følgegruppen for behandling og pleje IT-understøttelse og elektronisk kommunikation Revision af forløbene Igangværende.

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011.

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011. Revisionen af snitfladekataloget er gennemført i 2011, af Arbejdsgruppen: Marianne Thomsen, Sydvestjysk Sygehus. Marianne Bjerg, Odense Universitetshospital. Niels Espensen, OUH Svendborg. Anne Mette Dalgaard,

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Sundhedsaftalen i Region Syddanmark

Sundhedsaftalen i Region Syddanmark Sundhedsaftalen i Region Syddanmark 1 2015-2018 Formålet med sundhedsaftalen Sikre sammenhæng i sundhedsvæsenet på tværs af sektorer og de tilgrænsende sektorer (f.eks. social-, og arbejdsmarkedsområdet)

Læs mere

Syddanmark. Sydvestjysk Sygehus På Sydvestjysk Sygehus er screenings- og forløbsvejledningen imple- Region

Syddanmark. Sydvestjysk Sygehus På Sydvestjysk Sygehus er screenings- og forløbsvejledningen imple- Region Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. dec. 2015

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Referat Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Dato: Torsdag den 3. december 2015, kl. 14.00-16.00 Dato: 16.

Læs mere

Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse

Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Et styrket tværsektorielt samarbejde mellem den primære og sekundære sundhedssektor, herunder delegation af sundhedsopgaver, er nødvendigt

Læs mere

Fællesmøde i SOF erne i Sønderjylland, 10. november 2016.

Fællesmøde i SOF erne i Sønderjylland, 10. november 2016. Område: SOF-Som i Sønderjylland Dato: 23. november 2016 Udarbejdet af: Fællessekretariatet V/ Mona Fladskjær Andersen E-mail: mona.andersen@rsyd.dk Telefon: 23732727 Fællesmøde i SOF erne i Sønderjylland,

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Årsberetning 2010 Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Staben Kvalitet og Udvikling Januar 2011 Indhold Side Baggrund... 3 Formål med samarbejdsgruppen

Læs mere

Midtvejsmøde om sundhedsaftalen for mellem Fredericia Kommune og Region Syddanmark

Midtvejsmøde om sundhedsaftalen for mellem Fredericia Kommune og Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 12/9359 Dato: 23. november 2012 Udarbejdet af: Heidi Lund Pedersen E-mail: Heidi.Lund.Pedersen@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse

Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Et styrket tværsektorielt samarbejde mellem den primære og sekundære sundhedssektor, herunder delegation af sundhedsopgaver, er nødvendigt for at sikre fortsat

Læs mere

Konklusionsreferat fra mødet om sundhedsaftaler mellem Kerteminde Kommune og Region Syddanmark den 13. oktober 2010.

Konklusionsreferat fra mødet om sundhedsaftaler mellem Kerteminde Kommune og Region Syddanmark den 13. oktober 2010. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: Dato: 21. oktober 2010 Udarbejdet af: Tanja Gerner Jusslin E-mail: Tanja.Gerner.Jusslin@regionsyddanmark.dk Telefon: 65432036

Læs mere

Patientuddannelse i Region Syddanmark

Patientuddannelse i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 12/25951 Dato: 22. januar 2013 Udarbejdet af: Janne Horsbøl E mail: Janne.Horsboel@regionsyddanmark.dk Telefon: 2155 3076 Notat

Læs mere

Sundhedsaftale 2015-2018 Kommunalt Lægeligt Udvalg 4. december 2014

Sundhedsaftale 2015-2018 Kommunalt Lægeligt Udvalg 4. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 Kommunalt Lægeligt Udvalg 4. december 2014 Tværsektoriel grundaftale - Ca. 20 delaftaler - I drift og fungerer - Fokus på samarbejde og kommunikation - Arbejdsdeling mellem sygehuse,

Læs mere

Lige sund i Region Syddanmark et samarbejde mellem sektorer.

Lige sund i Region Syddanmark et samarbejde mellem sektorer. Lige sund i Region Syddanmark et samarbejde mellem sektorer. Formål og disposition Formål: Give en kort status på implementering af strategien, herunder præsentere resultaterne fra forskellige analyser

Læs mere

Konklusionsreferat fra mødet om sundhedsaftaler mellem Esbjerg Kommune og Region Syddanmark den 16. november 2010.

Konklusionsreferat fra mødet om sundhedsaftaler mellem Esbjerg Kommune og Region Syddanmark den 16. november 2010. Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Alice Skaarup Jepsen Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde E-mail:Alice.Skaarup.Jepsen@RegionSyddanmark.dk Journal nr.: 10/6206 Telefon: 76631443 Dato: 21. december

Læs mere

FEBRUAR 2014 REGION SYDDANMARK. Bilag til status for implementering af forløbsprogrammer i Region Syddanmark

FEBRUAR 2014 REGION SYDDANMARK. Bilag til status for implementering af forløbsprogrammer i Region Syddanmark FEBRUAR 2014 REGION SYDDANMARK Bilag til status implementering af løbsprogrammer i Region Syddanmark ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

SAM:BO Samarbejde om borgerforløb. Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb

SAM:BO Samarbejde om borgerforløb. Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb SAM:BO Samarbejde om borgerforløb Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb Fra hidtil til fremover Hvad går ud? Sund Dialog (Fyn) Patientens vej (Ribe) Samarbejdsaftale Sønderjyllands

Læs mere

Referat Møde i Faglig Følgegruppe for Forebyggelse og Sundhedsfremme side 1

Referat Møde i Faglig Følgegruppe for Forebyggelse og Sundhedsfremme side 1 Hjørring Kommune Referat 011012 Møde i Faglig Følgegruppe for Forebyggelse og Sundhedsfremme side 1 Mødedato: Tirsdag den 11. september 2012 Mødet påbegyndt: Kl. 13.00 Mødet afsluttet: Kl. 16.00 Mødested:

Læs mere

Referat af Kontaktudvalgsmøde i Psykiatriens Afdeling Thy-Mors, den 7. november 2011

Referat af Kontaktudvalgsmøde i Psykiatriens Afdeling Thy-Mors, den 7. november 2011 Referat af Kontaktudvalgsmøde i Psykiatriens Afdeling Thy-Mors, den 7. november 2011 Deltagere: Sektionsleder Elin Brandt, Thisted Kommune Afdelingsleder Poul Olsen Sundhedskoordinator Bodil Nielsen Sygeplejerske

Læs mere

Monitorering af strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark

Monitorering af strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark Område: Psykiatri- og Socialstaben Afdeling: Psykiatri- og Socialstaben Journal nr.: 13/7334 Dato: 15. august 2013 Udarbejdet af: Kirsten Frost Lorenzen E-mail: Kirsten.Frost.Lorenzen@rsyd.dk Telefon:

Læs mere

Mødereferat Politisk dialogmøde mellem Svendborg kommune og Sundhedskoordinationsudvalget

Mødereferat Politisk dialogmøde mellem Svendborg kommune og Sundhedskoordinationsudvalget Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 13/1347 Dato: 18. juli 2014 Udarbejdet af: Arne Vesth Pedersen E-mail: Arne.Vesth.Pedersen@rsyd.dk Telefon: 29201104 Mødereferat

Læs mere

Møde i Psykiatrisk Samordningsforum Lillebælt

Møde i Psykiatrisk Samordningsforum Lillebælt Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 8. februar 2016 Udarbejdet af: Lone Lander Stie E-mail: lls@rsyd.dk Telefon: 99444905 Referat Møde i Psykiatrisk Samordningsforum Lillebælt

Læs mere

Forelæggelsesnotat til forslag til sundhedsaftale

Forelæggelsesnotat til forslag til sundhedsaftale Forelæggelsesnotat til forslag til sundhedsaftale 2011-14 Med grundlag i sundhedslovens 205 skal der indgås en sundhedsaftale mellem Region Syddanmark og hver af de 22 kommuner i regionen. Tilvejebringelsesprocessen

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Konklusionsreferat fra mødet om sundhedsaftaler mellem Middelfart Kommune og Region Syddanmark

Konklusionsreferat fra mødet om sundhedsaftaler mellem Middelfart Kommune og Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: Dato: 13. december 2010 Udarbejdet af: Mette Udengaard Nors E-mail: Mette.Udengaard.Nors@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631218

Læs mere

Referat fra møde i lokalt samordningsforum for området Sygehus Lillebælt

Referat fra møde i lokalt samordningsforum for området Sygehus Lillebælt Referat fra møde i lokalt samordningsforum for området Sygehus Lillebælt Tidspunkt: Tirsdag den 21. august 2012 Sted: Vejle Sygehus - Administrationens mødelokale Deltagere: Sundhedschef Lis Huge, Middelfart

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Mødeleder: Marianne Hansen, Fredericia Kommune Referent: Bente Trier Kaarup, SLB

Mødeleder: Marianne Hansen, Fredericia Kommune Referent: Bente Trier Kaarup, SLB Område: Økonomi og planlægningsafdelingen, MS Udarbejdet af: Bente Trier Kaarup Afdeling: Sygehusstaben E-mail: Bente.trier.kaarup@rsyd.dk Journal nr.: Telefon: 40168314 Dato: 5. juni 2014 Dagsorden: Underudvalg

Læs mere

Mødetype: ordinært møde

Mødetype: ordinært møde Sygehusudvalget i region Syddanmark Tirsdag den 11, november kl. 9,30 Mødested: Hjallese forsamlingshus Hjallesegade 31 5260 Odense S Indkaldt Søren Kollerup af 04-11-2014 Mødetype: ordinært møde Deltagere:

Læs mere

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik REFERAT Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik 26. januar 2015 kl. 14.00-16.00 Slagelse Sygehus, Foredragssalen, indgang 9. Deltagere Kommuner: Susanne Johansen, Vibeke Bastrup, Pia Munk Lundgren,

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Referat fra møde i Koordinationsgruppen

Referat fra møde i Koordinationsgruppen Aarhus Universitetshospital Planlægning Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk fra møde i Koordinationsgruppen Tid og sted: Den 4. december 2014, kl. 9.00-11.00 Mødelokale 3, bygning

Læs mere

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012 Samarbejdsgrupper i Regionalt Regi Sundhedskoordinationsudvalget: Sundhedskoordinationsudvalget har til formål at understøtte sammenhængende behandlingsforløb på tværs af det regionale og det kommunale

Læs mere

Sundhedsaftalen 2015-18 i Faaborg-Midtfyn Kommune - Implementerings- og kommunikationsplan

Sundhedsaftalen 2015-18 i Faaborg-Midtfyn Kommune - Implementerings- og kommunikationsplan 2015-18 i Faaborg-Midtfyn Kommune - Implementerings- og kommunikationsplan Den 16. juni 2015, vers. 1.0, v. Dorthe Brænder Lilliendal og UIrik Skyum Christensen Baggrund 2015-18 er den formelle ramme om

Læs mere

Temamøde : kommunale forløbskoordinatorer

Temamøde : kommunale forløbskoordinatorer Hvorfor forløbskoordination i kommunen? MÅL: Borgeren skal i størst mulig grad være herre/kvinde i eget liv! Borgeren skal være selvhjulpen, økonomisk uafhængig af kommunal hjælp og støtte i størst mulig

Læs mere

Midtvejsmøde om sundhedsaftalen for mellem Sønderborg Kommune og Region Syddanmark

Midtvejsmøde om sundhedsaftalen for mellem Sønderborg Kommune og Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 12/9359 Dato: 26. oktober 2012 Udarbejdet af: Heidi Lund Pedersen E-mail: Heidi.Lund.Pedersen@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

NOTAT. Referat fra møde lokalt samordningsforum Fyn. 9. februar Sundhed

NOTAT. Referat fra møde lokalt samordningsforum Fyn. 9. februar Sundhed NOTAT Ældre- og Handicapforvaltningen Sundhed Referat fra møde lokalt samordningsforum Fyn 9. februar 2011 Deltagere Almen Praksis Praksiskoordinator Erik Holk Praksiskoordinator Carsten Henriksen OUH

Læs mere

Mads Christian Haugaard, Afdelingschef, Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet, Region Syddanmark

Mads Christian Haugaard, Afdelingschef, Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet, Region Syddanmark Referat Udarbejdet af: Anders Fournaise & Cæcilie Lumby E-mail: Anders.Fournaise@rsyd.dk E-mail: Cilum@odense.dk Dato: d. 8. oktober 2015 Journal nr. (rsyd): 15/44084 Møde: Første møde i følgegruppen for

Læs mere

Sundhedsaftalen i Faaborg-Midtfyn Kommune - Implementerings- og kommunikationsplan

Sundhedsaftalen i Faaborg-Midtfyn Kommune - Implementerings- og kommunikationsplan Projektbeskrivelse 2015-18 i Faaborg-Midtfyn Kommune - Implementerings- og kommunikationsplan Den 19. august 2015, vers. 2.0, v. Dorthe Brænder Lilliendal og UIrik Skyum Christensen Baggrund 2015-18 er

Læs mere

Den Ældre Medicinske Patient

Den Ældre Medicinske Patient Den Ældre Medicinske Patient Forum for Geriatrisk Sygepleje i Region Syddanmark Temadag: Brandpunkt i sektorovergange fra politik til praksis i et tværfagligt perspektiv Dato: d. 17 marts 2015 Projektleder

Læs mere

Omkring forskning og dokumentation er der enighed om at have fokus på bl.a. sektorovergange for særlige målgrupper.

Omkring forskning og dokumentation er der enighed om at have fokus på bl.a. sektorovergange for særlige målgrupper. 1. Status fra arbejdsgruppe vedr. forebyggelse Arbejdsgruppen har planlagt i alt 5 møder incl. Kick-off seminar. 2 møder har allerede været afholdt. Møderne er tematiserede, således at det så vidt muligt

Læs mere

Følgegruppen for behandling og pleje Oversigts- og prioriteringsskema

Følgegruppen for behandling og pleje Oversigts- og prioriteringsskema og pleje Oversigts- og prioriteringsskema Grøn: Det går som det skal og arbejdet fortsætter Rød: Korrigerende handling nødvendig evt. fra DAK Gul: Behov for opmærksomhed Lilla: Afsluttet Blå: Afventer

Læs mere