NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET"

Transkript

1 NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

2 NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET Baggrund EU-direktiv af 11. marts 2002 om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne pålægger medlemslandene at fastsætte bestemmelser om arbejdstagernes ret til information og høring i virksomheder eller forretningssteder beliggende i EU s medlemslande. I direktivet er fastsat, hvilke områder der er omfattet af informationen og høringen samt bestemmelser om, at informationen skal gives på et passende tidspunkt, en passende måde og med et passende indhold, således at arbejdstagerne har mulighed for at forberede sig på den efterfølgende høring. Høringen skal ske på et passende tidspunkt, på en passende måde og med et passende indhold samt på et relevant ledelsesog repræsentationsniveau, afhængigt af det behandlede emne. Høringen foretages med henblik på at udveksle synspunkter og etablere en god dialog mellem arbejdsgiver og -tager, således at der eventuelt kan opnås aftale om de beslutninger, som er undergivet bestemmelserne om information og høring. NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET CFU og Personalestyrelsen, 2005 Direktivet pålægger endvidere medlemslandene at sørge for, at der findes passende administrative eller retlige procedurer til sikring af håndhævelsen af de principper, som følger af direktivet. I forbindelse hermed skal der fastsættes sanktioner, hvis en arbejdsgiver eller arbejdsgiverrepræsentant overtræder bestemmelserne i direktivet. Sanktionerne skal være effektive og stå i forhold til overtrædelsens omfang og have afskrækkende virkning. Direktivet skal implementeres ved lovgivning og/eller aftaler mellem arbejdsmarkedets parter. Publikationen kan hentes digitalt, eller bestilles i trykt udgave på 3

3 Direktivet implementeret i samarbejdsaftalen I forbindelse med overenskomstforhandlingerne 2005 blev der opnået enighed mellem Finansministeriet og CFU om at indgå en ny samarbejdsaftale, og at EU-direktivet skulle implementeres i denne aftale. 3 stk. 2 3 stk. 2 Direktivet er nu implementeret i samarbejdsaftalens 3 om information og drøftelse i samarbejdsudvalget samt i 15 om brud på informationspligten. Ved indgåelsen af den nye samarbejdsaftale var aftalens parter enige om, at EU-direktivets høring er lig samarbejdsaftalens drøftelse. Nye krav til ledelsen Bestemmelserne stiller væsentlig større krav til den information fra ledelsen, som skal gives i samarbejdsudvalget, end det har været tilfældet i de tidligere samarbejdsaftaler. Der skal fokuseres mere på skriftligheden, på tidspunktet hvor information og drøftelse finder sted og om information og drøftelse finder sted på rette niveau. Da bestemmelserne indeholder sanktioner i tilfælde af brud på informations- og høringspligten sanktionerne kan betyde ikendelse af bod er det vigtigt, at samarbejdsudvalgene og ikke mindst ledelserne i statens institutioner er meget opmærksomme på de skærpede krav til information og drøftelse. Hvad omfatter informationspligten? I samarbejdsaftalens 3 stk. 2 er fastsat, at ledelsens skal informere samarbejdsudvalget om: 1. Institutionens seneste og forventede udvikling i aktiviteter og i den økonomiske situation. 2. Institutionens aktuelle situation og forventede udvikling med hensyn til struktur og beskæftigelse især i forbindelse med strukturændringer og i situationer, hvor beskæftigelsen er truet. Planlagte og forventede foranstaltninger skal også inddrages i denne sammenhæng. 3. Beslutninger, der kan føre til betydelige ændringer i arbejdstilrettelæggelsen og medarbejdernes ansættelsesforhold. 4. Udbud og udlicitering. 4 5

4 Ad 1: Ad 1: Institutionens seneste og forventede udvikling i aktiviteter og i den økonomiske situation. Ad 2: Ad 2: Institutionens aktuelle situation og forventede udvikling med hensyn til struktur og beskæftigelse. Ledelsens informationspligt omfatter institutionens aktuelle situation for eksempel i forhold til opstillede mål og strategier og igangværende processer. Ledelsens forventninger til udviklingen i arbejdspladsens aktiviteter herunder forventede trusler eller udfordringer er også emner, der skal informeres om i samarbejdsudvalget. Informationen af samarbejdsudvalget skal også indeholde status og forventet udvikling i institutionens økonomi. I forbindelse hermed skal det bemærkes, at det i cirkulæreteksten til samarbejdsaftalen er fremhævet, at det er særlig relevant, at ledelsen orienterer om budgetterede og afholdte udgifter, der har tilknytning til arbejds- og personaleforholdene for eksempel lønsum, over- og merarbejde, kompetenceudvikling og særlige feriedage. Om institutionens seneste og forventede udvikling henvises i øvrigt til aftalens 5. Den aktuelle situation og forventede udvikling omkring arbejdspladsens struktur og beskæftigelse er også områder, som ledelsen er forpligtet til at informere om i samarbejdsudvalget. Strukturændringer og rationaliseringer kan få omfattende konsekvenser for beskæftigelsesforhold og arbejdstilrettelæggelse og er derfor - som tidligere - også omfattet af ledelsens pligt til information. Alle påtænkte, planlagte og forventede foranstaltninger i forbindelse med ændringer i struktur og beskæftigelsesforhold skal der informeres om. Større ændringer i struktur og beskæftigelsesforhold skaber altid utryghed hos medarbejderne. Informationen og høringen skal bidrage til at de påtænkte ændringer kan gennemføres på en måde, så ændringer skaber mindst mulig utryghed og usikkerhed hos medarbejderne. Om samarbejdsudvalgets drøftelser af strukturændringer mv. henvises i øvrigt til aftalens

5 Ad 3: Ad 3: Beslutninger, der kan føre til betydelige ændringer i arbejdstilrettelæggelsen og medarbejdernes ansættelsesforhold. Ad 4: Ad 4: Udbud og udlicitering. Beslutninger om betydelige ændringer i arbejdstilrettelæggelsen kan for eksempel ske i forbindelse med indførelse af større IT-systemer, ved større ændringer i institutionens resultatkontrakt, ved gennemførelsen af større reformer for eksempel kommunalreformen, ved sammenlægning af institutioner eller dele heraf, ved oprettelse af fælles statslig/privat opgaveløsning, ved indførelse af team- eller gruppebaserede opgaveløsninger, ved omlægninger af opgaver efter udlicitering, ved oprettelse af administrative fællesskaber og fælles statslige/kommunale jobenheder. Ved udbud og udlicitering af opgaver skal samarbejdsudvalget informeres så tidligt, at der i samarbejdsudvalget i nødvendigt omfang kan fastlægges retningslinier for medarbejderrepræsentanters deltagelse i arbejds- eller projektgrupper mv. I øvrigt henvises til Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering, udsendt af Personalestyrelsen og CFU, november Ændringer i medarbejdernes ansættelsesforhold sker typisk ved udlicitering af opgaver i statslige institutioner, hvor medarbejdere følger med opgaverne over i et privat firma, eller når staten sælger hele eller dele af statsvirksomheder. Sådanne ændringer kan gribe afgørende ind i den enkelte medarbejders arbejdsliv. Derfor skal samarbejdsudvalget have information herom i god tid, således at der er mulighed for en grundig forberedelse til den efterfølgende drøftelse i udvalget. 8 9

6 Mundtlig skriftlig information Informationen fra ledelsen skal primært ske skriftligt for eksempel som bilag til de enkelte dagsordenspunkter ved samarbejdsudvalgets møder. Mundtlig information gives kun undtagelsesvis i de tilfælde, hvor der på grund af tidspres ikke har været mulighed for at producere skriftligt materiale. Hvis medarbejdersiden i samarbejdsudvalget ønsker en nærmere drøftelse af det pågældende emne, har medarbejderne krav på skriftlig information til brug for deres forberedelse. Drøftelsen må derfor udsættes indtil den skriftlige information er udsendt. Kravet om skriftlighed hænger sammen med medarbejderrepræsentanternes mulighed for forberedelse af den drøftelse, som skal foregå i samarbejdsudvalget. Information - hvornår og hvor meget Informationen skal give mulighed for en efterfølgende drøftelse i samarbejdsudvalget, således at medarbejdernes synspunkter og forslag kan indgå i ledelsens overvejelser og endelige beslutningsgrundlag. Det indebærer, at medarbejderrepræsentanterne skal have den fornødne tid til forberedelse inden drøftelsen finder sted. I EU direktivet anføres det, at informationen skal sætte medarbejderne i stand til at foretage en passende analyse. Der skal derfor være tid til indhentning af yderligere oplysninger, gennemførelse af møder med bagland og kolleger fra andre personalegrupper og indhentning af ekstern bistand. Informationen skal tillige gives med et passende indhold, således at alle væsentlige forhold omkring det pågældende emne er berørt. Informationen må være så fyldestgørende, at medarbejderne kan overskue konsekvenserne af de beslutninger, som informationen lægger op til. På den anden side må informationen ikke blive så detaljeret, at den bliver uoverskuelig for medarbejderne, som jo ikke har samme administrative/juridiske funktioner at trække på som ledelsen. Informationen skal gives med en sådan detaljeringsgrad, at medarbejderne har mulighed for at forberede sig til og på en ligeværdig måde deltage i den drøftelse i samarbejdsudvalget, som informationen lægger op til. Drøftelse Drøftelse i samarbejdsudvalget sker med henblik på at nå til enighed om de beslutninger, som den givne information lægger op til. Via dialogen i samarbejdsudvalget og parternes vilje til at forsøge at nå til enighed kan medarbejderne få indflydelse på de endelige beslutninger om det emne, som er til drøftelse. Alle de forhold, som er omfattet af informationspligten, skal drøftes i samarbejdsudvalget, hvis ledelses- eller medarbejderrepræsentanterne ønsker det. I samarbejdsaftalen er desuden nævnt en række områder, som skal drøftes i samarbejdsudvalget, jf. SU-aftalens 5. Disse områder er ikke affødt af EU-direktivet og bestemmelsen om bod finder som udgangspunkt ikke anvendelse på disse områder. Visse områder under 5 er dog nært beslægtet til emner, som hører under ledelsens informationspligt eksempelvis budget og finanslovsbidrag, hvorfor det er vanskeligt at foretage en fuldstændig adskillelse. Der er således områder, som er omtalt under 5, hvor manglende drøftelse kan medføre, at bestemmelsen om bod kan finde anvendelse

7 Rette niveau Det er ledelsens ansvar at sikre, at informationen og drøftelsen sker parallelt til ledelses- og beslutningsstrukturen. Det indebærer, at information og drøftelse skal ske mellem den ledelse, som træffer den endelige beslutning, og repræsentanter for de medarbejdere, som bliver berørt af beslutningen. Herved kan samarbejdsudvalgets medarbejderside via dialogen få indflydelse på den endelige beslutning. Det vil være samarbejdsudvalgets formand, som giver informationen i samarbejdsudvalget. Hvis der opstår en situation, hvor der er krav om information og drøftelse på områder, som ligger uden for formandens ansvars- og kompetenceområde, er det den relevante ledelses forpligtelse at sikre, at der foretages information og høring af alle de berørte samarbejdsudvalg. Finder chefen for en afdeling med eget samarbejdsudvalg det nødvendigt at omlægge arbejdsopgaverne eksempelvis for en række HK-ansatte, så kan informationen og drøftelsen foregå i det lokale samarbejdsudvalg og skal ikke nødvendigvis drøftes i hovedsamarbejdsudvalget, under forudsætning af at den pågældende chef har kompetencen til at træffe beslutningen. Påtænker ledelsen af en større uddannelsesinstitution for eksempel et CVU eller et EUC at udbyde visse af pedelopgaverne på en af de institutioner, som indgår i den samlede institution, må information og drøftelse foregå mellem den samlede institutions ledelse og repræsentanter for de pedeller, som berøres af udbuddet. Som eksempler kan nævnes: Hvis den øverste ledelse i en større institution ønsker at foretage en strukturændring i en afdeling/division/ område, skal information og drøftelse foregå mellem den øverste ledelse og medarbejderrepræsentanter for de personalegrupper, der berøres. Information og drøftelse heraf med formanden for det lokale samarbejdsudvalg er således ikke tilstrækkeligt, idet medarbejderrepræsentanterne ikke kommer i dialog med den egentlige beslutningstager og således ikke har mulighed for at påvirke beslutningen direkte. Er der overvejelser i et departement om strukturændringer i en del af ministerområdet, så skal information og drøftelse foregå mellem departementschef og repræsentanter for de medarbejdere, som bliver berørt af ændringerne. Koncernledelse Hvis der inden for et ministerområde er etableret en koncernledelse eller lign. og der opstår pligt til information og høring, må ledelsen sammen med de forhandlingsberettigede organisationers repræsentanter for de personalegrupper, der berøres drøfte, hvorledes information og drøftelse kan ske på den mest hensigtsmæssige måde. I SU-aftalen peges på tre forskellige måder at sikre information og høring i koncerner. DET KAN SKE VED: 1. Etablering af samarbejdsudvalg på koncernniveau 2. Nedsættelse af ad hoc udvalg 3. Drøftelse i de relevante samarbejdsudvalg inden for området 12 13

8 Som eksempel kan nævnes fastlæggelse af en koncerns effektiviseringsstrategi, hvor nogle opgaver skal i udbud og udliciteres og andre opgaver kræver en helt ny arbejdstilrettelæggelse i forbindelse med digitalisering heraf. Her vil nogle medarbejdere måske skulle skifte til privat arbejdsgiver i forbindelse med udliciteringen og andre medarbejdere vil opleve betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse. Det kan anbefales, at koncernledelsen indkalder de forhandlingsberettigede organisationers repræsentanter fra hele koncernen for at få drøftet og fastlagt procedurer for information og drøftelse af de forhold, som er omfattet af informationspligten. At aftale et beredskab herom kan sikre, at information og drøftelse kan foregå på en sådan måde, at medarbejderne via dialogen får mulighed for at få indflydelse på beslutningerne, også når disse skal træffes under et vist tidspres. Manglende overholdelse af forpligtelsen til information og drøftelse Ved brud på informationspligten (aftalens 3 stk. 2 og 3) kan medarbejdersiden fremsætte anmodning om, at forpligtelsen overholdes. Anmodningen skal fremsendes skriftligt. Ledelsen har herefter en frist på en måned fra modtagelsen til at tage skridt til at opfylde sin forpligtelse. Dette indebærer, at ledelsen må neutralisere en allerede truffen beslutning, således at der kan gennemføres en egentlig information og efterfølgende drøftelse af det pågældende emne. Herved gives medarbejderne mulighed for at få indflydelse på de beslutninger, der skal træffes. Hvis ledelsen ikke tager skridt til at opfylde forpligtelsen til information og efterfølgende drøftelse, kan medarbejdersiden i samarbejdsudvalget indgive en klage for Samarbejdsnævnet. Klager som vedrører andre af bestemmelserne i samarbejdsaftalen skal behandles efter aftalens 14. Dette indebærer, at en klage skal behandles i eget SU-hierarki for eksempel områdesamarbejdsudvalg, hovedsamarbejdsudvalg og ministeriesamarbejdsudvalg med henblik på intern løsning, inden klager fremsendes til Samarbejdsnævnet. Samarbejdsnævnet Samarbejdsnævnet består af 6 repræsentanter med ligelig repræsentation fra hver af samarbejdsaftalens parter. Samarbejdsnævnets opgave er at behandle og afgøre sager om fortolkning og brud på samarbejdsaftalens bestemmelser. I sager om overtrædelse af aftalens 3 stk. 2 og 3 kan nævnet fastsætte passende sanktioner, f.eks. påtale eller idømmelse af en bod. Bod Hvis en ledelse er blevet idømt en bod for manglende overholdelse af bestemmelserne i aftalens 3 stk. 2 og 3 kan boden anvendes til samarbejdsfremmende foranstaltninger på arbejdspladsen Dette kræver dog enighed i SU. Kan der ikke mellem de lokale parter opnås enighed herom, vil bodsbeløbet tilfalde centralorganisationerne

9 SAMARBEJDSSEKRETARIATET BOX KØBENHAVN K TLF:

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten 2013 Cirkulære af 27. august 2013 Modst.nr. 031-13 J.nr. 13-711-16 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...5 Ikrafttræden...6 Aftale

Læs mere

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013.

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. 8. februar 2013 FORHANDLINGSPROTOKOL Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. Der er i den forbindelse

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og SHK s fælles vejledning K-kommentar: K og KTO har indgået en selvstændig rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. ndholdsmæssigt

Læs mere

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj 2007 Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og KTO s fælles vejledning 2013

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og KTO s fælles vejledning 2013 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og KTO s fælles vejledning 2013 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og KTO s fælles vejledning Rammer

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-223-9 Senere ændringer til forskriften CIR nr 9611 af 06/11/2013

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. 1.1. Generelle lønforhøjelser. Pr. 1. januar 2014 ydes en generel lønforhøjelse på 0,50 pct.

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. 1.1. Generelle lønforhøjelser. Pr. 1. januar 2014 ydes en generel lønforhøjelse på 0,50 pct. KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Tid Den 16. februar 2013 Sted KL Emne Overenskomst- og aftalefornyelse pr. 1. april 2013 Deltagere Repræsentanter for Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere