Godkendt som ny aftenskole i Københavns Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendt som ny aftenskole i Københavns Kommune"

Transkript

1 Godkendt som ny aftenskole i Københavns Kommune Regler og rammer for hvordan man driver en aftenskole 1

2 Denne folder henvender sig til nye aftenskoler, der er blevet godkendt til at modtage tilskud fra Københavns Kommune. Vi ønsker med folderen her at give en introduktion til regler og rammer for hvordan man driver en aftenskole. Det handler særligt om: hvordan det kommunale tilskud kan anvendes hvordan en deltagerpris kan udregnes Hvordan er samarbejdet med kommunen hvilke tilbud der i øvrigt er til aftenskoler i Københavns Kommune Når Københavns Kommune giver offentligt tilskud til aftenskoleundervisning, er det for at støtte aktiviteter, som er med til at øge de almene og faglige færdigheder og forståelse, og herigennem øge den enkeltes lyst til at tage ansvar for sig selv og deltage aktivt i samfundslivet. HVAD KAN MAN BRUGE TILSKUDDET TIL? Størstedelen af det kommunale tilskud benyttes til fire formål: Løn til lærere og ledere Debatpuljen Lokaletilskud Tilskud til særlige grupper (PEA-tilskud) Derudover kan aftenskolerne også søge støtte til Handicapbetingede udgifter Driftstilskud til lokaler Løn til lærere og leder Hovedparten af tilskuddet går til løn til lærere og leder i forbindelse med undervisning og foredrag. Debatpuljen Alle aftenskoler skal afsætte 10 % af det samlede tilskud til lærer- og lederløn til debataktiviteter. Det er den såkaldte debatpulje. Målet med den er at lave debatskabende aktiviteter, som inddrager deltagerne aktivt, og på den måde adskiller sig fra et traditionelt foredrag. Det kan være cafedebat, workshop, rundbordssamtaler eller andre mødeformer, hvor deltagerne aktivt tager del i debatten. Aftenskolen vælger selv emnet for debatmødet. Den eneste begrænsning er, at det skal være et væsentligt emne, som har bred interesse. Inden for denne pulje kan der ydes tilskud til andre udgifter end lærer- og lederløn, og der behøver ikke være deltagerbetaling. Man kan altså også bruge midlerne til annoncering, honorar og lignende. Midlerne kan dog ikke bruges til: Befordring af deltagere Forplejning og udgifter til overnatning for deltagere Materiel, herunder handicapbetingede udgifter, af blivende værdi Entréudgifter for deltagere Aftenskolen kan vælge ikke at benytte debatmidlerne. Så skal tilskuddet returneres til Københavns Kommune i forbindelse med aflæggelse af tilskudsregnskabet. Lokaletilskud Københavns Kommune yder tilskud til lokaleudgifter, når der er behov for et særligt udstyret lokale, som kommunen ikke selv kan stille til rådighed. Se også nedenfor. Tilskud til særlige grupper (PEA-tilskud) 2

3 Københavns Kommune giver tilskud til særligt betalingssvage grupper, det er det såkaldte PEAtilskud. Det er et personligt tilskud, som bruges til at nedsætte deltagerbetalingen. De grupper, der kan få PEA-tilskud er: Folkepensionister Førtidspensionister Modtagere af arbejdsløshedsunderstøttelse Kontanthjælps- og efterlønsmodtagere Lærlinge, der kan fremvise en underskrevet uddannelsesaftale Studerende, der kan dokumentere, at de modtager SU I kan finde kravene for dokumentation i Københavns Kommunes retningslinier for folkeoplysning. En ny forening kan det første år løbende få udbetalt PEA-tilskud. Derefter indgår ansøgningen om PEA-tilskud i ansøgningen om tilskud for det kommende år. Da det er et personligt tilskud, kan I dog også søge om ekstra midler ved årets slutning, hvis det viser sig, at I har haft flere PEA-berettigede deltagere end forventet. Handicapbetingede udgifter Der afsættes hvert år et beløb til dækning af udgifter forbundet med undervisning af handicappede. Målet er at give handicappede en ligestillet adgang til at deltage i aftenskolernes aktiviteter. Det kan dreje sig om udgifter som: handicapkørsel, tolkebistand, tekniske hjælpemidler mv. Pengene skal søges i forbindelse med at der søges tilskud for det kommende år. Driftstilskud til lokaler Normalt låner aftenskolerne gratis lokaler gennem Københavns Kommune. Men kan kommunen ikke anvise et egnet lokale indenfor det ønskede tidsrum er aftenskolen berettiget til et tilskud på maksimalt 75 % af driftsudgifterne til egne eller lejede almindelige lokaler. HVORDAN UDREGNES TILSKUDDET TIL LÆRERLØN? Der er fire hovedgrupper af undervisningsformer inden for folkeoplysningsloven: Almen undervisning Instrumentalundervisning Handicapundervisning Foredrag Almen undervisning Langt størsteparten af al undervisning ligger inden for denne kategori. Der er stor indholdsmæssig spredning på fagene lige fra sprogundervisning over blomsterbinding til edb. Der er som oftest kursister på holdene. Nedenfor udregner vi tilskuddet til lærerløn. Lønsatsen for lærere reguleres årligt den 1. april. Den korrekte lærerlønssats er 292,24 kr., men for nemheds skyld afrunder vi til 293 kr.: Tilskuddet til almen undervisning er på maximalt 1/3 af lærerlønnen. Lærerlønnen er (inklusive feriepenge) 293 kr. pr. lektion. Tilskuddet er derfor: 293 / 3 = 98 kr. Det resterende beløb på 195 kr. skal dækkes af deltagerbetalingen. Instrumentalundervisning Instrumentalundervisning er, som navnet siger, undervisning i den tekniske beherskelse af et instrument. Sangundervisning kan også være instrumentalundervisning, hvis formålet er at lære deltagerne at bruge stemmen som et instrument til at synge. Det vil sige, at undervisningen vil indeholde sangteknik, stemmedannelse mm. Instrumentalundervisning er undervisning på små hold, hvor der er 2-8 deltagere på holdet. Det må 3

4 med andre ord ikke være individuel undervisning, men der kan være ned til to deltagere på holdet. For at deltagerprisen ikke skal blive væsentlig højere end ved almen undervisning, er tilskuddet højere. Tilskuddet til instrumentalundervisning er 7/9 af udgiften til lærerlønnen: 293 x 7/9 = 228 kr. Det resterende beløb på 65 kr. skal dækkes af deltagerbetalingen. Handicapundervisning Ligesom ved instrumentalundervisning ydes der også et forhøjet tilskud til handicapundervisning. Tilskuddet er det samme, altså 7/9 af lærerlønsudgiften, og holdstørrelsen er også på 2-8 deltagere. For at kunne få det forhøjede handicaptilskud skal man være handicappet i forhold til det konkrete emne, der undervises i. Det betyder med andre ord, at der for hver enkelt deltager skal ske en konkret vurdering af, om vedkommende er handicappet i forhold til det pågældende fag. Har man gangbesvær som sit eneste handicap, vil man for eksempel ikke være handicappet i forhold til undervisning i engelsk. Som handicappet deltager skal man underskrive en tro- og loveerklæring. Retningslinierne har en beskrivelse af, hvordan erklæringen skal formuleres, og hvad den skal indeholde. Derudover har Fritid & Idræt sammen med de københavnske aftenskoler udarbejdet et notat, som præciserer rammerne for handicapundervisning. Du kan finde notatet på Foredrag Ligesom ved almen undervisning er tilskuddet på 1/3 af foredraget. Tilskuddet kan dog maksimalt svarer til seks undervisningstimer. Med andre ord kan tilskuddet højst være: 1/3 af (6 x 293 =) kr. = 586 kr. Er honoraret på under kr. vil tilskuddet være på 1/3 af honoraret. Er honoraret over kr. vil tilskuddet altid kun være på 586 kr. HVORDAN UDREGNES TILSKUDDET TIL LEDERLØN? Det kommunale tilskud til lederløn kan højst være på 1/3 af 13 % af den samlede udgift til lærerløn i løbet af tilskudsåret. For én undervisningstime er tilskuddet til lederløn altså: Almen undervisning: 13 % af 292,24 = 37,99 kr. 1/3 af 37,99 kr. = 12,66 kr. per undervisningstime Handicap- og instrumentalundervisning: 13 % af 292,24 kr. = 37,99 kr. 7/9 af 37,99 kr. = 29,55 kr. per undervisningstime UDENBYS DELTAGERE De danske kommuner har en aftale om at dække de udgifter, der er forbundet med, at deres egne borgere går på aftenskole i en anden kommune. Når deltagere fra andre kommuner går på aftenskole på en københavnsk aftenskole, kan Københavns Kommune få refunderet udgifterne fra deltagernes hjemkommuner. Det er det, der kaldes mellemkommunale refusion. Aftenskolerne skal senest en måned efter kursusstart sende kommunen en liste over udenbys deltagere. Listen skal indeholde navn, adresse og fuldt cpr.nr samt oplysninger om antallet af undervisningslektioner se vedlagte skema for udenbys deltagere. 4

5 Københavns Kommune får hvert år flere penge ind i den mellemkommunale refusion, end kommunen selv betaler. De midler, der kommer ind, kommer tilbage til aftenskolerne, så ikke alene er det et krav til aftenskolerne, at I skal sende oplysninger om mellemkommunal refusion, det er også i alles interesse. LÅN AF OFFENTLIGE LOKALER Københavns Kommune stiller ledige offentlige lokaler gratis til rådighed til aftenskoler, der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget. Med lån af lokale følger el, varme, rengøring og det udstyr, der hører til lokalet. Der er flere typer af foreninger udover aftenskolerne, der kan benytte de offentlige lokaler. Det betyder, at I ikke altid kan få jeres ønsker til lån af lokaler opfyldt. Det betyder samtidig, at det er vigtigt, at I afmelder jeres lokaler, hvis I ikke får brug for dem, så en anden forening eller aftenskole kan få glæde af dem. Ansøgningsfristen for lokaler for den kommende sæson (juli det ene år til juni det næste) er 1. februar kl. 14:00. Derudover kan man løbende søge på de resterende lokaler. Ansøgningen skal ske elektronisk på hjemmesiden TILSKUD TIL SÆRLIGT UDSTYREDE LOKALER Nogle fag stiller særlige krav til lokalernes udstyr. Det kan for eksempel være en spejlsal til danseundervisning. Kan Københavns Kommune ikke stille et egnet lokale til rådighed, kan aftenskolen få tilskud til et privat lokale, som den enten ejer eller lejer. Ansøgning om tilskud til lokaler indgår i ansøgningen om tilskud for det kommende år. Tilskuddets størrelse kan variere. Kontakt Folkeoplysning omkring den aktuelle sats. ANSÆTTELSESKONTRAKTER FOR LEDERE OG LÆRERE Aftenskoler kan enten få udbetalt løn til lærere og ledere gennem et landsdækkende oplysningsforbund eller gennem Københavns Kommune. Aftenskoler, der vælger den sidste fremgangsmåde, skal lave en ansættelseskontrakt samt indsende en ansættelsesblanket til Københavns Kommune Personaleafdelingen kan ikke udbetale løn, før den har modtaget en ansættelsesblanket på den ansatte. Ansættelsesblanketten kan findes på hjemmesiden Ansættelseskontrakten er den kontrakt, som aftenskolerne har med undervisere og ledere. Der er ikke krav til, hvilken kontrakt aftenskolerne benytter, men I er velkomne til at bruge den, der ligger på hjemmesiden som har de oplysninger, der er behov for. Lønnen til undervisere er fastsat af Undervisningsministeriet, og må ikke afvige fra det. Underviserne bliver aflønnet pr. undervisningslektion. Underviseren får løn for 1,6 time, og det dækker over 45 minutters undervisning, pause og forberedelse. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Læs mere om reglerne for aflønning af lærere og ledere vedlagte bekendtgørelse fra Undervisningsministeriet. UDBETALING AF LØN TIL LÆRERE OG LEDER Københavns Kommune tilbyder at forestå anvisningen af løn for de aftenskoler, der ønsker det. Det gælder dog ikke aftenskoler, der er medlem af et landsdækkende oplysningsforbund, da de kan få kørt lønnen derigennem. 5

6 For at få lønnen udbetalt rettidigt, skal aftenskolen senest den 10. i måneden give besked til Personaleafdelingen i Kultur- og Fritidsforvaltningen om, hvor mange timer, der skal udbetales løn for, samt hvem lønnen skal udbetales til. Aftenskolen skal samtidig overføre det beløb, der skal udbetales til en konto i kommunen. I kan finde yderligere information om det i den vedlagte Kvik-guide til lønanvisning. UDREGNING AF DELTAGERPRIS Aftenskoler har grundlæggende to indtægtskilder. Dels det kommunale tilskud og dels deltagerbetalingen. Tilskuddet kan kun benyttes til at dække en del af lønudgifterne, så det er gennem deltagerbetalingen, at de øvrige udgifter skal dækkes ind. Typen af udgifter varierer selvfølgelig fra aftenskole til aftenskole, men de fleste aftenskoler vil som minimum have følgende udgiftstyper: Løn til lærere og leder Annoncering Trykning eller print Administration (telefon, kontorhold, internetadgang mm.) Møder (herunder generalforsamling) Opsparing For at kunne regne deltagerbetalingen ud, skal man kende den samlede udgift på ovenstående budgetposter. Derudover skal man vide, hvor mange hold, man forventer at sætte i gang, samt hvor mange deltagere og hvor mange undervisningslektioner de enkelte hold har. I nedenstående eksempel har vi en aftenskole, som forventer at sætte 3 hold i gang med sammenlagt 100 undervisningslektioner. Det ene er et alment hold, det andet er et instrumentalhold og det tredje er et handicaphold: 1. Alment hold: 10 deltagere og 40 undervisningslektioner 2. Instrumentalhold: 4 deltagere og 30 undervisningslektioner 3. Handicaphold: 7 deltagere og 30 undervisningslektioner Aftenskolen har udover lønudgifterne - udgifter for kr. til annoncer, administration mm. Med de 100 undervisningslektioner, er det en udgift pr. lektion på kr. / 100 = 100 kr. Aftenskoler, der ikke har betaler lederløn, tager udgangspunkt i lønudgiften på 290 kr. pr. lektion, når de skal udregne deltagerprisen. Betales der også lederløn, tager man udgangspunkt i summen af den samlede leder- og lærerløn: 37,99 kr ,24 kr. = 330,23 kr. I eksemplet nedenfor afrunder vi det til 331 kr. Alment hold Uden lederløn Det almene hold har 40 lektioner á 293 kr. = kr. Den kommunale støtte er på 1/3 af lærerlønnen, så deltagerne skal selv finansiere de resterende 2/3: x 2/3 = kr. Med 10 deltagere på holdet giver det en deltagerpris på: /10 = 781 kr. 40 lektioner x 100 kr = kr. Det skal deles mellem de 10 deltagere: kr. / 10 = 400 kr. 6

7 Den samlede deltagerpris bliver således: 781 kr kr. = kr. Med lederløn Det almene hold har 40 lektioner á 331 kr. = kr. Den kommunale støtte er på 1/3 af lønnen, så deltagerne skal selv finansiere de resterende 2/3: x 2/3 = kr. Med 10 deltagere på holdet giver det en deltagerpris på: /10 = 883 kr. 40 lektioner x 100 kr. = kr. Det skal deles mellem de 10 deltagere: kr. / 10 = 400 kr. Den samlede deltagerpris bliver således: 883 kr kr. = kr. Instrumentalhold Uden lederløn 30 x 293 = kr. Den kommunale støtte er på 7/9 af lærerlønnen, så deltagerne skal selv finansiere de resterende 2/9: x 2/9 = kr. Med 4 deltagere på holdet giver det en deltagerpris på: / 4 = 488 kr. 30 lektioner x 100 kr. = kr. Det skal deles mellem de 4 deltagere: kr. / 4 = 750 kr. Den samlede deltagerpris bliver således: 488 kr kr. = kr. Med lederløn 30 x 331 = kr. Den kommunale støtte er på 7/9 af lønnen, så deltagerne skal selv finansiere de resterende 2/9: x 2/9 = kr. Med 4 deltagere på holdet giver det en deltagerpris på: / 4 = 552 kr. 30 lektioner x 100 kr. = kr. Det skal deles mellem de 4 deltagere: kr. / 4 = 750 kr. Den samlede deltagerpris bliver således: 552 kr kr. = kr. Handicaphold Uden lederløn 30 x 293 = kr. Den kommunale støtte er på 7/9 af lærerlønnen, så deltagerne skal selv finansiere de resterende 2/9: x 2/9 = kr. Med 7 deltagere på holdet giver det en deltagerpris på: / 7 = 279 kr. 30 lektioner x 100 kr. = kr. Det skal deles mellem de 7 deltagere: kr. / 7 = 429 kr. 7

8 Den samlede deltagerpris bliver således: 279 kr kr. = 708 kr. Med lederløn 30 x 331 = kr. Den kommunale støtte er på 7/9 af lønnen, så deltagerne skal selv finansiere de resterende 2/9: x 2/9 = kr. Med 8 deltagere på holdet giver det en deltagerpris på: / 7 = 315 kr. 30 lektioner x 100 kr. = kr. Det skal deles mellem de 7 deltagere: kr. / 7 = 429 kr. Den samlede deltagerpris bliver således: 315 kr kr. = 744 kr. UDREGNING AF SÆRLIG PRIS (PEA-PRIS) Det særlige tilskud som Københavns Kommune giver til betalingssvage grupper er på 6 kr. pr. almen undervisningstime, og 10 kr. pr undervisningstime ved handicap- og instrumentalundervisning. For et alment hold på 30 undervisningstimer vil tilskuddet være 6 x 30 = 180 kr. pr. PEA-deltager. For et handicap- eller instrumentalhold på 30 undervisningstimer er tilskuddet: 10 x 30 kr. = 300 kr. Ved foredrag er tilskuddet 6 kr. pr. foredrag. Tilskuddet fratrækkes den ordinære deltagerpris. SAMARBEJDE MED KOMMUNEN Aftenskolernes samarbejde med kommunen er særlig intensivt op til ansøgning om tilskud for det kommende år samt ved aflevering af tilskudsregnskab. Ansøgning om tilskud Ansøgning om tilskud for det kommende år skal afleveres til Kultur- og Fritidsforvaltningen/Folkeoplysning senest den 1. oktober kl. 14:00. Inden da får aftenskolen tilsendt et fortrykt ansøgningsskema, der er udfyldt på baggrund af de senest kendte regnskabstal. Ansøgningsskemaet indeholder fortrykte oplysninger om: Tilskud til løn Tilskud til særlige grupper Lokaletimer til særligt udstyrede lokaler Tilskuddets størrelse er baseret på aftenskolens aktivitetsniveau det seneste regnskabsår. Har aftenskolen haft mindre aktivitet vil tilskuddet falde. Har aftenskolen øget sin aktivitet vil løntilskuddet stige. Derudover skal aftenskolen indsende oplysninger om: aftenskolens program underskrifter fra bestyrelsen og revisor referat fra generalforsamlingen erklæring om indhentning af børneattest Aflevering af tilskudsregnskab Tilskudsregnskabet skal være Kultur- og Fritidsforvaltningen/Folkeoplysning i hænde senest den 31. 8

9 marts kl. 14:00. Aftenskolerne får i begyndelsen af januar tilsendt det afregningsskema, der skal benyttes. Afregningsskemaet kan også hentes på og udfyldes elektronisk. I forbindelse med tilskudsafregningen skal aftenskolerne give oplysninger om hvor meget de har haft af: Undervisningstimer Det samlede antal undervisningstimer aftenskolen har haft Deltagertimer (antal deltagere x antal undervisningstimer) For et hold med 15 deltagere i 10 timer er der 150 deltagertimer Lønudgifter De samlede lønudgifter til lærere og leder Tilskud til særlige grupper (PEA-tilskud) Hvor stort et tilskud har aftenskolen formidlet til særlige grupper Lokaletimer Hvor mange undervisningstimer har der været i særligt udstyrede lokaler Regnskab for debatpuljen Særskilt regnskab for alle debatarrangementer Samarbejde med Folkeoplysning hen over året Derudover er aftenskolerne i en løbende dialog med Folkeoplysning omkring udbetaling af løntilskud, indberetninger af udenbys deltagere og udbetaling af løn, hvis aftenskolen får kørt løn gennem kommunen. ANDRE TILBUD TIL AFTENSKOLERNE Indtil nu har vi set på de tilskud aftenskolerne har mulighed for at søge til deres undervisning mm. Der er dog også andre tilbud som aftenskolerne kan bruge. Udviklings- og aktivitetspulje for aftenskoler Københavns Kommune har en pulje målrettet aftenskolerne. Det overordnede formål med puljen er, at aftenskolerne udvikler deres aktiviteter. I kan læse mere i vedlagte retningslinjer. Rådgivning Støder jeres aftenskole ind i problemer eller spørgsmål, kan I altid få rådgivning hos Folkeoplysning. Enten via hjemmesiden eller ved telefonisk kontakt Kursus og temamøder Folkeoplysning udbyder kurser og temamøder for aftenskoler og folkeoplysende foreninger. Der er blandt andet et administrationskursus og et tilskudsregnskabskursus i begyndelsen af året. Kurserne er særligt målrettet de personer i aftenskolen, som varetager det administrative arbejde. Læs mere om kurser og temamøder på hjemmesiden Aftenskolernes Samråd Aftenskolerne i Københavns Kommune har slået sig sammen i det fælles forum Aftenskolernes Samråd, der arbejder for at styrke aftenskolerne. Alle aftenskoler, der er godkendt af Københavns Kommune kan blive medlem. Gennem Aftenskolernes Samråd kan aftenskolerne få deres aktiviteter eksponeret på aftenskoleportalen hvor alle kan gå ind og søge på de kurser, de gerne til tilmelde sig. Læs mere om Aftenskolernes Samråd på hjemmesiden 9

10 BILAG Eksempel på ansøgningsskema for tilskud til det kommende år Kvik-guide til løn Lønindberetningsskema Lønsatstabel Ansættelsesblanket Ansættelseskontrakt Skema for udenbys deltagere Tilskudsindberetningsskema Skema for tilskud til særlige grupper (PEA-tilskud) Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere Erklæring om indhentning af børneattest LOV OG RETNINGSLINIER På vores hjemmeside fritid.kk.dk er der link til folkeoplysningsloven. Samme sted kan I downloade Retningslinier for tilskud til folkeoplysning i Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen Folkeoplysning Nyropsgade 1, 3.sal 1602 Kbh. V. 10

1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE

1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE 1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE 1.5 BESTYRELSENS ANSVAR Foreningens bestyrelse har følgende ansvar over for Københavns Kommune: a) At det kommunale tilskud anvendes efter folkeoplysningsloven disse

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Retningslinier for tilskud m.m. til den folkeoplysende voksenundervisning i Dragør Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven gældende pr. 1. januar 2008 1 Formål

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. december 2010, i forbindelse med budget 2011

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Folkeoplysende voksenundervisning Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Udkast 15.12.2016 Gældende fra 01.01.2008 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2017 Indhold INDLEDNING...3

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Gældende Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Forslag til nye (Ændringer er med kursiv og rødt)

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. 1 Formål. Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato:

Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato: Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato: 13.09.2010 Formål...2 Hvem kan ansøge om tilskud?...2 Hvad kan der søges tilskud til?...2 Tilskud til undervisning...2 Lokaletilskud...2

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Regnskabstal og statistik for den folkeoplysende voksenundervisning for regnskabsåret 2014.

Regnskabstal og statistik for den folkeoplysende voksenundervisning for regnskabsåret 2014. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- Og Fritidsforvaltningen Fritid KBH NOTAT Til Folkeoplysningsudvalget Bilag 1 Regnskabstal og statistik for den folkeoplysende voksenundervisning for regnskabsåret 2014. Tabel

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R

R E T N I N G S L I N J E R R E T N I N G S L I N J E R 2007-2010 TILSKUD TIL UNDERVISNING FOR VOKSNE (OVER 18 ÅR) Retningslinjerne er en beskrivelse af godkendelses- og tilskudsbetingelser til den folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune.

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. 1. Folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning. Følgende krav skal opfyldes for at modtage

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Folkeoplysende Voksenundervisning godkendt i KB 201108 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud

Læs mere

Tilskudsordning. Folkeoplysende voksenundervisning ny version

Tilskudsordning. Folkeoplysende voksenundervisning ny version Tilskudsordning Folkeoplysende voksenundervisning ny version Hvad er folkeoplysende voksenundervisning? Folkeoplysende voksenundervisning er fritidsundervisning til voksne over 18 år eller for børn og

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Tilskudsområde Beløb 2011 Beløb 2012 Beløb 2013 Meraktivitet 2013 Løntilskud og

Tilskudsområde Beløb 2011 Beløb 2012 Beløb 2013 Meraktivitet 2013 Løntilskud og KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- Og Fritidsforvaltningen Fritid KBH NOTAT Til Folkeoplysningsudvalget Bilag 1 Regnskabstal og statistik for den folkeoplysende voksenundervisning for regnskabsåret. Tabel 1 a

Læs mere

Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia

Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia Udkast til revision i 2015 af: Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia 1. Tilskudsberettigede aftenskoler Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er at fremme demokratiforståelse

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

ANSØGNINGSFRISTER 2014

ANSØGNINGSFRISTER 2014 ANSØGNINGSFRISTER 204 Tilskud til foreninger med aktiviteter for børn og unge Frist Tilskud til aftenskoler (folkeoplysende voksenundervisning) Frist Medlems- og driftstilskud Regnskab og ansøgning Kendte

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Formålet med folkeoplysende voksenundervisning Med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder

Læs mere

Regler for tilskud til undervisning i Varde Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Regler for tilskud til undervisning i Varde Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Regler for tilskud til undervisning i Varde Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Generelle bestemmelser Stk. 1: Der ydes tilskud til folkeoplysende voksenundervisning, som opfylder bestemmelserne

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING HELSINGØR KOMMUNE TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING Center for Sundhed, Idræts og Medborgerskab side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven Kulturafdelingen Sagsnr. 18.15.00-P21-1-15 Dato:15.12.2015 Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINJER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINJER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN Retningslinjerne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december 2011 Senest revideret juni 2013 . INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL FOLKEOPLYSNING

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger der vil søge tilskud til aftenskoler Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december 2011 Senest revideret

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Aftenskoler i udvikling. Tilskud til handicapundervisning!

Aftenskoler i udvikling. Tilskud til handicapundervisning! Aftenskoler i udvikling. Tilskud til handicapundervisning! Inge Brusgaard Fritidsområdet Aalborgmodellen Tilskuddet (a conto) beregnes ud fra antal afviklede undervisningstimer i det seneste afsluttede

Læs mere

Retningslinier for udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler i Københavns Kommune

Retningslinier for udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler i Københavns Kommune Retningslinier for udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler i Københavns Kommune Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Gældende fra 1. januar 2012 Retningslinier for udviklings- og

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Gældende for 2016 1 Indhold Undervisningsordning 3 Ordningens mål er 3 Ordningen omfatter 3 Hvad er voksenundervisning

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Formålet med skemaet er at indsamle detaljerede oplysninger om tilskud, aktiviteter og deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning og det

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING. Retningslinjer for tilskud TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING. Retningslinjer for tilskud TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING Retningslinjer for tilskud Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget 4. september 2013 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR FOLKEOPLYSNINGSLOVENS GENERELLE REGLER Efter reglerne

Læs mere

Gigtskolen - klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse af 11. oktober 2011 og 7. maj 2012

Gigtskolen - klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse af 11. oktober 2011 og 7. maj 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 05-09-2012 Gigtskolen - klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse af 11. oktober 2011 og 7. maj 2012 1. Klageinstansens

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Slettet: 2008 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune 1. FORMÅL Bestemmelserne i dette regelsæt fastsætter reglerne for støtte til Folkeoplysende Voksenundervisning. Reglerne følger Folkeoplysningsloven jævnfør lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004,

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1 Hjørring Kommune Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Fritid og Kultur 2009 Kommunal tilskudsordning til folkeoplysende voksenundervisning i h.t. "Lov

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge om

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning Børn, Unge og Fritid Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget 8. februar 2011 Folkeoplysende voksenundervisning Retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Kontakt: Økonomisk konsulent Anette Slot, slo@gentofte.dk,

Læs mere

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1 Hjørring Kommune Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Gældende for 2015 Kommunal tilskudsordning til folkeoplysende voksenundervisning i h.t. "Lov om

Læs mere

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune Regler for tilskud til aftenskoler i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Formål 2 2. Undervisningens omfang 2 3. Begrænsninger 2 4. Foreningskrav 3 5. Ansøgning og tilskudstilsagn 4

Læs mere

Voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Voksenundervisning Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. ETABLERING AF UNDERVISNING... 3 TILSKUD TIL UNDERVISNING...

Læs mere

Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune.

Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune. U D K A S T Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune. 1. Godkendelse af aftenskoler Folkeoplysningsudvalget (eller kommunalbestyrelsen) godkender folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011 UNDERVISNINGSMINISTERIET Uddannelsesstyrelsen Afdelingen for almene uddannelser Vejledningskontoret Frederiksholm Kanal 26 1220 København K Maj 2011 RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINJER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINJER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN Retningslinjerne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december 2011 Senest revideret 21. december 2016 . INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Folkeoplysende voksenundervisning Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Indhold Frivillighedspolitikken rammer og vilkår... 3 Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning... 4 Formål... 4 Betingelser

Læs mere

Handicapundervisning i Københavns Kommune

Handicapundervisning i Københavns Kommune Handicapundervisning i Københavns Kommune Erfaringshåndbog Handicapundervisning i Københavns Kommune Indledning Folkeoplysningsloven åbner mulighed for at sikre handicappedes adgang til den almindelige

Læs mere

VEJLEDNING TIL "Ansøgning om godkendelse som forening" Folkeoplysende voksenundervisning.

VEJLEDNING TIL Ansøgning om godkendelse som forening Folkeoplysende voksenundervisning. Foreninger, hvis hovedformål er at drive folkeoplysende voksenundervisning, skal have en bestyrelse på mindst 5 medlemmer samt vedtægter med et formuleret formål. Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Håndbog AFTENSKOLERNE GÆLDENDE FRA : 1. MARTS Fritidssektionen Thisted Kommune

Håndbog AFTENSKOLERNE GÆLDENDE FRA : 1. MARTS Fritidssektionen Thisted Kommune AFTENSKOLERNE Håndbog Fritidssektionen Thisted Kommune GÆLDENDE FRA : 1. MARTS 2016. Indholdsfortegnelse 1.FORORD.... 2 2. VISION (formål) for Fritids- og Folkeoplysningsområdet.... 3 3. TILSKUD TIL AFTENSKOLER....

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning Folkeoplysende voksenundervisning Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud FORSLAG GÆLDENDE REGLER: ÆNDRINGSFORSLAG: Frivillighedspolitikken rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik,

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning GENTOFTE KOMMUNE Økonomi, Børn & Kultur Folkeoplysende voksenundervisning Tilrettede retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 Indhold 1. FORMÅL...

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Fleksible tilrettelæggelsesformer

Fleksible tilrettelæggelsesformer Lederhåndbog side 9.2.1 Fleksible tilrettelæggelsesformer Fleksible tilrettelæggelsesformer Folketinget vedtog i december 2006 en ændring af folkeoplysningsloven, der bl.a. giver aftenskolerne mulighed

Læs mere

Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune

Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune Retningslinjerne er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i Folkeoplysningsloven og bekendtgørelser hertil samt de politiske

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger.

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger. Retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger KULTUR OG FRITID 15. december 2011 1. Godkendelse af folkeoplysende foreninger Disse tilskudsregler er gældende for foreninger i Frederikssund

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale D Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget den 10.

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSNING

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSNING RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSNING 1 Folkeoplysning i Københavns Kommune...4 1.1 Folkeoplysningsloven...4 1.2 Fordeling af midler under Folkeoplysningsloven...4 1.3 Folkeoplysningsudvalget...4

Læs mere

Tilskudsordning for Den folkeoplysende voksenundervisning i henhold til folkeoplysningsloven

Tilskudsordning for Den folkeoplysende voksenundervisning i henhold til folkeoplysningsloven Tilskudsordning for Den folkeoplysende voksenundervisning i henhold til folkeoplysningsloven Krav til den folkeoplysende voksenundervisning.... 2 Foreningsrådet... 2 Ansøgning om godkendelse som voksenundervisningsforening....

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune

Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Retningslinjer for tildeling af udviklingsmidler Gældende fra 1. januar 2012

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

I. Folkeoplysende voksenundervisning

I. Folkeoplysende voksenundervisning Sendes senest den 27. maj 2009 til 2008 UNI-C Statistik & Analyse Vermundsgade 5 2100 København Ø Kommunens navn og adresse Kommunenr.: Kommunenavn: Statistikoplysninger vedrørende lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Foreningen ansøger desuden om et forhøjet PEA tilskud i 2009.

Foreningen ansøger desuden om et forhøjet PEA tilskud i 2009. 61021 Tolkekompagniet Babel Foreningen ansøger om tilskud til lokaleleje på 75.750 kr. jf. ansøgningen vedr. tilskud til lokaleleje jf. 61023 Baggårds Big Band Foreningen ansøger om et forhøjet løntilskud

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til din aftenskole

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til din aftenskole TILSKUDSGUIDE Sådan får du tilskud til din aftenskole 2 INDHOLD INDLEDNING... 4 HVAD KAN MAN FÅ TILSKUD TIL?... 5 BETINGELSER FOR AT FÅ TILSKUD... 5 ANSØGNINGSFRISTER... 5 TILSKUDSBEREGNING... 6 10 % DEBATPULJE...

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere

Processen Forslag fra Oplysningsforbundenes Fællesråd af 30. juni Arbejdsgruppe om fleksible tilrettelæggelsesformer i folkeoplysningsloven. Lov

Processen Forslag fra Oplysningsforbundenes Fællesråd af 30. juni Arbejdsgruppe om fleksible tilrettelæggelsesformer i folkeoplysningsloven. Lov Undervisning tilrettelagt fleksibelt Fleksible tilrettelæggelsesformer 1 Processen Forslag fra Oplysningsforbundenes Fællesråd af 30. juni 2004. Arbejdsgruppe om fleksible tilrettelæggelsesformer i folkeoplysningsloven.

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Tilskudsperiode. Udgifter til lærerløn inklusive feriepenge, sygedagpenge, ATP mv. opgørelse af fleksible tilrettelæggelsesformer

Tilskudsperiode. Udgifter til lærerløn inklusive feriepenge, sygedagpenge, ATP mv. opgørelse af fleksible tilrettelæggelsesformer VIBORG KOMMUNE Kultur, Service & Events Statistikskema i forbindelse med afregning TILSKUDSREGNSKAB Foreningens navn, adresse og tlf. nr. Tilskudsår Indsendes senest den 1. april Område 2.1. Grundlæggende

Læs mere

for egne eller lejede lokaler

for egne eller lejede lokaler for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Århus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre måder, nemlig ved at yde tilskud

Læs mere

Regler om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Regler om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Regler om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Sønderborg Kommune Støtte til undervisning m.v. I tilknytning til "Lov om støtte til folkeoplysning" med tilhørende bekendtgørelse og vejledninger

Læs mere

Statistik vedrørende Folkeoplysningsloven kommuner

Statistik vedrørende Folkeoplysningsloven kommuner Statistik vedrørende Folkeoplysningsloven kommuner 2004 Sendes senest den 8. juli 2005 til 2004 UNI-C Statistik & Analyse Vermundsgade 5 2100 København Ø Kommunens navn, adresse og telefonnr. Kommunenr.:

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Analyse af de københavnske aftenskoler

Analyse af de københavnske aftenskoler 2018 Analyse af de københavnske aftenskoler Indhold Baggrund... 2 1.0 Hovedkonklusion og anbefalinger... 2 1.1 Begreber og termer... 2 1.2 Hovedkonklusion og anbefalinger... 3 2.0 Aktiviteten i de københavnske

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Forslag til revideret regelsæt

Forslag til revideret regelsæt Forslag til revideret regelsæt Titel: Fredensborg Reglerne for aftenskoler - regelsæt for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Fredensborg Kommune Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...

Læs mere