efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse /

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150"

Transkript

1 uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/ / Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse September 2011/Februar 2012

2 Aarhus Universitet, februar 2011 Udgivet af Efter- og Videreuddannelse Aarhus Universitet Fredrik Nielsens Vej Aarhus C Yderligere eksemplarer kan rekvireres hos: Efter- og Videreuddannelse Aarhus Universitet Fredrik Nielsens Vej Aarhus C Tlf Mandag - fredag kl Onsdag kl Inden du går i gang med at læse Denne fagbeskrivelse indeholder oplysninger om bl.a. uddannelsens/ enkeltfagets opbygning, indhold, adgangskrav, studieplan og eksamensvilkår. Ansøgningsskema kan rekvireres ved henvendelse til Efter- og Videreuddannelse. Oversigt over efter- og videreuddannelse ved Aarhus Universitet, fagbeskrivelser og ansøgningsskema: Efter- og Videreuddannelse tager forbehold for trykfejl i fagbeskrivelsen og senere ændringer.

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Introduktion...3 Målgruppe...3 Akademiske kompetencer og kvalifikationer...3 Tilrettelæggelse...3 Adgangskrav... 4 Fagligt indhold...5 Uddannelsens moduler...5 Modul 1: Forskningsmetodologi...5 Modul 2: Basal epidemiologi og biostatistik...5 Modul 3: Samfundsmedicin og sundhedsfremme samt Laboratoriefag...5 Eksamensbestemmelser...5 Tid og sted for undervisningen...5 Ansøgning... 6 Deltagerbetaling... 6 Forbehold...7 Afmelding...7 Merit...7 Prøve...7 Støttemuligheder...7 Kontaktpersoner og lærere... 8 Studievejledning... 8 Efter- og Videreuddannelses opgaver... 8 Studienævn og fakultet... 9 Regelgrundlag

4 2

5 DEN SUNDHEDSFAGLIGE SUPPLERINGSUDDANNELSE Introduktion Suppleringsuddannelsen skal være en introduktion til det at studere ved universitetet. Det skal være en indføring i videnskabelig og problemorienteret tænkemåde, og de studerende skal erhverve sig grundlæggende viden om faserne i en videnskabelig proces. Derudover skal de studerende ud fra deres forskellige faglige indfaldsvinkler erhverve sig teoretisk empirisk viden om centrale områder inden for sundhedsområdet. Målgruppe Uddannelsen er beregnet til personer med en mellemlang videregående sundhedsuddannelse, der ønsker at kvalificere sig til optagelse på Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse (cand.scient.san.) eller andre sundhedsfaglige videreuddannelser som fx MPHuddannelsen. Uddannelsen er adgangsgivende til Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse ved Syddansk Universitet og Københavns Universitet og giver ret til optagelse på Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse ved Aarhus Universitet. Akademiske kompetencer og kvalifikationer Formålet med Suppleringsuddannelsen er at give grundlæggende kendskab til sundhedsvidenskabelige og de tilgrænsende videnskabers metoder, så de studerende efterfølgende kan opfylde adgangskravene til den 2-årige tværfaglige, sundhedsfaglige kandidatuddannelse (cand.scient.san.). Tilrettelæggelse Uddannelsen er tilrettelagt med tre moduler á 10 ECTS-point, svarende til i alt ½ årsværk (30 ECTS-point). Uddannelsen er en deltidsuddannelse, som man enten kan vælge at tage som et halvt år på heltid, eller som et helt år på halv tid. Alle tre moduler udbydes parallelt i forårssemestret. Hvis man vil tage uddannelsen på et ½ år, skal man derfor tilmelde sig uddannelsen med start 1. februar. I efterårssemestret udbydes kun modul 2. Hvis man ønsker at fordele undervisningen over to semestre, skal man tilmelde sig modul 2 i efterårssemestret med start 1. september, hvorefter modul 1+3 kan tages i det efterfølgende forårssemester. Endelig kan man vælge at følge modulerne ét ad gangen. Det vil i så fald være hensigtsmæssigt at tage modul 3 i forårssemestret, modul 2 i det efterfølgende efterårssemester og til sidst modul 1 i forårssemestret. Tilmelding til eksamen i modul 1 forudsætter, at man har fulgt undervisningen i modul 2 og 3. 3

6 Adgangskrav Følgende uddannelser er adgangsgivende: professionsbachelor i ergoterapi professionsbachelor i ernæring og sundhed professionsbachelor i fysioterapi professionsbachelor i jordemoderkundskab professionsbachelor i medicinsk laboratorieteknologi professionsbachelor i radiografi professionsbachelor i sygepleje. Personer med en mellemlang videregående sundhedsuddannelse, der har mindst ét års erhvervserfaring inden for deres fagområde. Personer med andre videregående sundhedsuddannelser kan optages efter individuel vurdering. På grundlag af individuel vurdering kan der dispenseres fra adgangsbetingelserne, hvis det skønnes, at ansøgeren har de nødvendige faglige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen. Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, bør du kontakte Efter- og Videreuddannelse for nærmere vejledning. For at få det optimale udbytte af undervisningen er det en forudsætning, at du har gode læsefærdigheder i engelsk, at du har en computer og adgang til internet, samt at du har kendskab til matematik svarende til det gymnasiale B-niveau. Du er velkommen til at begrunde din ansøgning. Hvis der er flere rettidigt tilmeldte kvalificerede ansøgere, end der er pladser, vil prioritering ske ud fra følgende kriterier: ansøgere der tidligere har bestået modul 2 og/eller modul 3 og som kun mangler modul 1 ansøgere der er tilmeldt alle tre moduler ansøgere der har erfaring med videnskabeligt arbejde fx arbejde i et forskningsmiljø, enten ved selv at have forsket eller ved at have deltaget i andres forskning eller ved eventuelt at have publiceret i videnskabelige tidsskrifter eller fagtidsskrifter ansøgere der har dele af andre relevante uddannelser eller relevante efteruddannelseskurser. Kurser, der er gennemført inden for de senere år, og kurser, der er bestået med en afsluttende evaluering, vejer tungere end kurser, hvor der blot har været fremmøde da det opfattes som en fordel, at der er en tværfaglig sammensætning af de studerende på uddannelsen, vil ansøgere med grunduddannelser, hvor der kun er 1 eller 2 ansøgere, blive foretrukket ansøgere med en vis praksiserfaring (dvs. mindst 1-2 år) efter grunduddannelsen. 4

7 Fagligt indhold Uddannelsens opbygning: Modul 1 Forskningsmetodologi 10 ECTS-point (0,1667 årsværk) Modul 2 Basal epidemiologi og biostatistik 10 ECTS-point (0,1667 årsværk) Modul 3 Samfundsmedicin og sundhedsfremme Laboratoriefag Uddannelsens moduler Modul 1: Forskningsmetodologi 5 ECTS-point (0,0833 årsværk) 5 ECTS-point (0,0833 årsværk) Modulet skal kvalificere til analyse, tolkning og vurdering af centrale videnskabsteoretiske problemstillinger inden for sundhedsvidenskab og til forståelse for og anvendelse af forskellige videnskabelige forskningsmetoder. Modul 2: Basal epidemiologi og biostatistik Modulet skal kvalificere til anvendelse og diskussion af centrale videnskabelige discipliner inden for det sundhedsvidenskabelige område. Modul 3: Samfundsmedicin og sundhedsfremme samt Laboratoriefag Modulet skal kvalificere til analyse, fortolkning og diskussion af kliniske og sundhedsfaglige problemstillinger fx sygdomsforebyggelse, livsstilssygdomme og sygdomsdiagnostik. Eksamensbestemmelser Tidspunkter for eksamen Modul 1 afsluttes med aflevering af en projektprotokol samt en mundtlig eksamination i juni måned. Modul 2 afsluttes med en skriftlig prøve i december/januar for studerende der er optaget i efteråret 2011, eller i juni måned for studerende der er optaget i foråret I modul 3 er der to skriftlige hjemmeopgaver i henholdsvis marts og april måned. For nærmere oplysninger om prøvetype mv. henvises til studieordningen for Suppleringsuddannelsen til Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse. Tid og sted for undervisningen Det tilstræbes, at undervisningen ligger på faste ugedage. Undervisningen i modul 1 ligger sædvanligvis på mandage, modul 2 ligger tirsdage og onsdage, mens modul 3 ligger på torsdage og fredage. Undervisningen vil sædvanligvis foregå mellem kl Der tages forbehold for ændringer af datoer og tidspunkter for undervisningen. 5

8 Ansøgning Ansøgningsfristen til Suppleringsuddannelsen til den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse og enkelte moduler er senest 1. maj Denne frist gælder, uanset om du som deltidsstuderende ønsker at tage modulerne fordelt over flere semestre, med start på modul 2, i september 2011, eller du som fuldtidsstuderende ønsker at tage de tre moduler i forårssemestret 2012, med start i februar Da uddannelsens tre moduler kan tages enkeltvis, skal du på ansøgningsskemaet afkrydse, om du tilmelder dig hele uddannelsen, eller om du kun er interesseret i ét eller to af modulerne. Bemærk: Hvis du ønsker at tage modulerne enkeltvis, skal modul 1 tages til sidst. Ansøgningsskema: Sammen med ansøgningsskemaet skal du vedlægge kopi af eksamensbeviser, en beskrivelse af anden uddannelse eller andre relevante kvalifikationer samt din motivation for at søge ind på uddannelsen. Du skal endvidere vedlægge dokumentation for relevant erhvervserfaring i form af CV. Alle dine bilag skal være mærket med dato, navn og CPR-nummer. Ansøgningsskemaet skal du sende til: Efter- og Videreuddannelse Aarhus Universitet Fredrik Nielsens Vej 5 Bygn Århus C Senest 4 uger efter ansøgningsfristens udløb modtager du besked om, hvorvidt du er optaget. Der kan i visse situationer som fx stor søgning eller særlige vilkår for igangsættelse af undervisning gå mere end 4 uger før, du får svar. Universitetet registrerer persondata, adgangsgrundlag samt resultatet af universitetets behandling af ansøgningen. Deltagerbetaling Deltagerbetalingen er kr. for hele uddannelsen, fordelt med kr. pr. modul. Deltagerbetalingen opkræves i rater forud for semesterstart. Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. disciplin og administration. Deltagerbetaling ved universitetets efter- og videreuddannelser pålignes ikke moms og omfatter ikke udgifter til undervisningsmaterialer. Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. Aarhus Universitet tager derfor forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen. 6

9 Forbehold Aarhus Universitet forbeholder sig retten til at afvise kvalificerede ansøgere ved manglende kapacitet eller manglende lærerressourcer, samt til at aflyse et modul eller hele uddannelsen, hvis der er for få kvalificerede ansøgere, utilstrækkelige lærerressourcer, eller hvis der opstår andre særlige omstændigheder. Afmelding Hvis du ønsker at afmelde dig, skal du gøre det skriftligt til Efter- og Videreuddannelse. Du kan kun få deltagerbetalingen refunderet, hvis Efter- og Videreuddannelse har modtaget din afmelding senest 2. august ved undervisning i efterårssemestre og 3. januar ved undervisning i forårssemestre. Merit Hvis du ønsker beståede prøver eller eksaminer fra andre uddannelser meritoverført, bedes du kontakte studienævnet for uddannelsen. Eventuel meritansøgning vedlægges ansøgning om optagelse. Prøve Aflæggelse af prøve forudsætter, at deltagerbetalingen er betalt. Deltagerbetalingen omfatter 3 eksamensforsøg. Du kan højst 3 gange indstille dig til den samme prøve eller anden form for bedømmelse, også selv om forsøgene anvendes under forskellige indskrivninger. Hvis du ved en tidligere indskrivning har opbrugt alle eksamensforsøg, kan du ikke optages på uddannelsen/modulet, medmindre du får en dispensation fra studienævnet. Du kan ikke tilmelde dig prøver i et modul på et tidligere tidspunkt, end studienævnet har planlagt. Hvis du er indskrevet til en hel uddannelse, kan du udskyde prøver i de enkelte discipliner inden for de rammer som studieordningen fastsætter med hensyn til rækkefølgekrav og maksimal uddannelsestid. Hvis du er indskrevet til enkeltfag/moduler, kan du vente med at aflægge prøve i 2 år efter at det udbudte enkeltfags/moduls undervisningsperiode er udløbet. Støttemuligheder Hvis du har orlov til uddannelse, og dit uddannelsesforløb berettiger til det, kan du søge SVU (statens voksenuddannelsesstøtte). Læs om betingelser for SVU og oplysninger om vejledningssteder på Det er arbejdsgiver, jobcentre eller a-kasserne som afgør, om du kan få orlov til uddannelse. Det er dit uddannelsesforløbs normering, opgjort i ECTS-point/årsværk, der er afgørende for om dit uddannelsesforløb berettiger til SVU. Et anslået timeforbrug på uddannelsen kan ikke anvendes som beregningsgrundlag. 7

10 Støtte til deltagerbetalingen fra fonde og legater kan være skattepligtig. Det er en god idé på forhånd at kontakte fonden eller legatet for at afklare det. Kontaktpersoner og lærere Studiekontoret ved Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse (daglig administration og tilrettelæggelse af undervisningen). Bartholins Allé 1 Bygning Århus C Studiesekretær Tina Sandfeld Kragelund Tlf.: Studieleder Ellen Aagaard Nøhr Tlf.: Informationsmøde: Der afholdes informationsmøde om Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse og Suppleringsuddannelsen den sidste torsdag i marts kl. 19:00 i uddannelsens undervisningslokaler Bartholins Allé 1, Aarhus Universitet, bygning Studievejledning Studievejlederen ved Suppleringsuddannelsen (om fagligt indhold, undervisning og eksamen) Bartholins Allé 1 Bygning Århus C Studievejlederens træffetid: Torsdag kl Tlf.: Efter- og Videreuddannelses opgaver Efter- og Videreuddannelse ved Aarhus Universitet, registrerer ansøgere, opkræver og registrerer deltagerbetaling, udsteder studiekort og leverer dokumentation til brug for SVUadministratorer, jobcentre og a-kasser. Efter- og Videreuddannelse har åbent for personlige og telefoniske henvendelser på hverdage kl , onsdage kl Efter- og Videreuddannelse Aarhus Universitet Fredrik Nielsens Vej 5 Bygn Århus C Tlf.:

11 Studienævn og fakultet Suppleringsuddannelsen til Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse hører hjemme under Institut for Folkesundhed, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. Studienævnet ved Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse har ansvaret for det faglige niveau, indhold, undervisning og prøver. Uddannelsen er adgangsgivende til Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse ved Syddansk Universitet og Københavns Universitet og giver ret til optagelse på Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse ved Aarhus Universitet i direkte forlængelse af afsluttet suppleringsuddannelse. Regelgrundlag Der er knyttet regler til udbud og gennemførelse af kompetencegivende efter- og videreuddannelse: Generelle regler: Lovbekendtgørelse nr. 985 af 21. oktober 2009 om universiteter (universitetsloven) med senere ændringer, 5 Bekendtgørelse nr af 7. december 2009 om deltidsuddannelse med senere ændringer. Regler om uddannelse, undervisning og eksamen: Bekendtgørelse nr. 146 af 9. marts 2005 om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse (cand. scient. san.) Bekendtgørelse nr. 867 af 19. august 2004 om eksamen ved universitetsuddannelser med senere ændringer, gælder ikke for deltidsstuderende Bekendtgørelse nr. 250 af 15. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser (karakterskalabekendtgørelsen) Studieordningen for Suppleringsuddannelsen til Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse (2007). Studieordningen for Suppleringsuddannelsen til Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelsen kan du finde på internetadressen: 2007_Sundhedsfaglig%20suppleringsuddannelse.html 9

12 uddan- efter-& nelse videre Aarhus Universitet Sekretariatet for Efter- og Videreuddannelse (EVU) Studieforvaltningen Aarhus Universitet Fredrik Nielsens Vej 5 Bygning Århus C Telefon Hverdage kl , onsdage dog kl Bestil fagbeskrivelser og ansøgningsskemaer på

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Danish as Second Language The 2010 Curriculum Det Humanistiske Fakultet Institut for Nordiske

Læs mere

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION...3 2. FORMÅL...3 3. KVALIFIKATIONER...4 4. INDHOLD...4 5. ADGANGSKRAV...4 6.

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FINDES PÅ WWW.ACEDENMARK.DK

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter.

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter. Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau..dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8 Notat Retningslinjer for ErhvervsPhD-ordningen Indhold: 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 3 4. Tredjeparter... 6 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7 6.

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Bistrupvej 3 9800 Hjørring Tlf. 9633 1500 www.ucn.dk Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst Tlf. 9633 1400 Et naturligt valg Jeg har orlov fra min stilling

Læs mere

Tæt på skolens hverdag!

Tæt på skolens hverdag! Læreruddannelsen i skive Tæt på skolens hverdag! enkeltfag Åben Uddannelse Giver dig et fremtidigt fundament Og åbner op for nye muligheder... viauc.dk/laereriskive ENKELTFAG OG OPTAGELSESBETINGELSER undervisningsfag

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indholdsfortegnelse Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt sidefag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2012 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 695 af

Læs mere

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Godkendt af professionshøjskolernes rektorkollegium d. 29. januar 2014 Indhold 1. Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse...

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding.

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde Cadskolens ansøgningsskema og

Læs mere