Fjernvarme Fyns bemærkninger har samme inddeling som NGF s høringssvar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fjernvarme Fyns bemærkninger har samme inddeling som NGF s høringssvar."

Transkript

1 NOTAT Projekt Fjernvarme Fyn - Projektforslag Faaborg-Midtfyn Kunde Fjernvarme Fyn Notat nr. 2 Dato Til Faaborg-Midtfyn Kommune Fra Søren Vesterby Knudsen Kopi til Peer Andersen, Fjernvarme Fyn Bemærkninger til Høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S dateret 16. september 2013 Dato I det følgende gives Fjernvarme Fyns bemærkninger til høringssvaret fra Naturgas Fyn Distribution A/S (NGF Distribution) til Fjernvarme Fyns projektforslag for etablering af biogas- og kraftvarmeanlæg i Faaborg-Midtfyn Kommune (sags nr P ). Fjernvarme Fyns bemærkninger har samme inddeling som NGF s høringssvar. Rambøll Englandsgade 25 DK-5100 Odense C T F Transmissionsledningen Som det er nævnt i projektforslaget, så er omkostningerne til transmissionsledningen fra Nr. Lyndelse til fjernvarmenettet i Odense indeholdt i Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nr. Lyndelse. Omkostningen skal ikke medtages to gange, da det samtidig er anført, at projektforslaget for biogaskraftvarme ikke kan gennemføres, hvis projektforslaget for fjernvarmeforsyning af Nr. Lyndelse ikke godkendes. Projektforslaget for fjernvarmeforsyning af Nr. Lyndelse kan godt gennemføres uden at projektforslaget for biogaskraftvarme godkendes, og derfor skal omkostningen til transmissionsledningen være med i projektforslaget for fjernvarmeforsyning af Nr. Lyndelse og ikke være med i projektforslaget for biogaskraftvarme. Ref Doc-ID Doc-Name FF-FMB Svartil-NGF Version 1 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af SORK Fjv Fyn Fjv Fyn 2. Anlægsinvesteringer I anlægsinvesteringerne i projektforslaget er der angivet en post, der er kaldt andet. Posten er på 47,7 mio. kr. Denne post er ens i de to alternativer, da den kun dækker forhold vedrørende selve biogasanlægget. 1/4 Rambøll Danmark A/S CVR-NR Medlem af FRI

2 Derudover er der budgetoverslag for bl.a. kraftvarmeanlæg og opgraderingsanlæg. Disse budgetoverslag er estimeret ud fra at de skulle dække alle merudgifter ved de enkelte tiltag i forhold til anlægsoverslaget for biogasanlægget. 3. Metantab, opgraderingsanlæg Opgraderingsalternativet er et tænkt alternativ, hvor der ikke er valgt leverandører og metode for opgradering. Metantabet i projektforslaget er et nøgletal, der er hentet fra IEA rapporten Biogas upgrading technologies developments and innovations, som er en rapport under Task 37 Energy from biogas and landfill gas. I IEA rapporten er der det angivet, at metantabet kan svinge mellem 0,1-10% ved opgradring. Her var de 2,5% tænkt som et passende nøgletal. NGF Distribution har imidlertid fået et tilbud fra en leverandør, der lover et metantab på 1%. Derfor er der i afsnit 8 angivet resultatet af en følsomhedsberegning, hvor metantabet er sat til 1%. 4. Drift og vedligehold af opgraderingsanlæg Fjernvarme Fyn mener, at vurdering af omkostningerne til drift og vedligehold skal baseres på erfaringer fra anlæg i drift og ikke på et tilbud, som NGF Distribution har modtaget, og som ikke kendes nærmere i detaljer. Umiddelbart tyder det på, at ikke ALT er medtaget i tilbuddet, som NGF distribution har modtaget. Blandt andet kan der stilles spørgsmålstegn ved om f.eks. administration, dagligt tilsyn, vandforbrug, kemikalier og reinvesteringer er medtaget, da disse poster skal indgå i udgifterne til drift og vedligehold. Opgraderingsanlægget er i projektforslaget sat til at have en levetid på 20 år, hvorfor det må forventes, at der er en del reinvesteringer i løbet af perioden, som skal regnes med i drift og vedligehold. Omkostningerne i projektforslaget er baseret på den i afsnit 3 omtalte IEA rapport, hvor omkostningerne i forbindelse med opgradering af biogas er vurderet på baggrund af erfaringer fra anlæg i drift. Her fremgår det, at den samlede pris inklusive finansiering ligger mellem 0,95-1,68 kr./nm³ CH4 (1,25-2,25 c/kwh). I projektforslaget er der regnet med drift og vedligeholdelsesomkostninger på 0,60 kr./nm³ CH4. Hertil skal lægges elforbruget, hvor størrelsen af elforbruget er estimeret ud fra et nøgletal for omkostningen på 0,20 kr./nm³ (den årlige udgift til elforbrug afhænger derefter af Energistyrelsens pris til udvikling i elprisen, mere herom i afsnit 5). Investeringen i opgraderingsanlægget er anslået til 19 mio. kr. finansieres dette over 20 år med en rente på 4% giver det en årlig finansieringsomkostning på 0,175 kr./nm³ CH4. Den samlede omkostning til opgradering i projektforslaget bliver derfor 0,60+0,20+0,175 = 0,975 kr./nm³ CH4, hvilket må siges at være i den nedre ende af intervallet på 0,95-1,68 kr./nm³ CH4 fra ovenstående IEA rapport, og hvis der skulle foretages en følsomhedsberegning burde det være for større drift- og vedligeholdelsesomkostninger, f.eks. 1,32 kr./nm³ CH4, som er midt i intervallet. 2/4

3 Fjernvarme Fyn mener, at omkostningerne skal vurderes på baggrund af erfaringer og analyser fra andre anlæg i drift og ikke fra et indhentet tilbud. I projektforslaget er omkostningen hentet fra en officiel IEA rapport. 5. Elpris an virksomhed Den elpris an virksomhed, som indgår i projektforslaget, er en samlet samfundsøkonomisk elpris an virksomhed, der indeholder elpris an virksomhed, nettoafgiftsfaktor, emissionsomkostninger og alle disse priser skal fremskrives til 2013 priser ved at lægge 3,3% til. Priserne som NGF distribution har angivet indeholder ikke nettoafgiftsfaktor på 17% på elprisen, og derudover er de i 2011 priser. 6. Årlig omkostning for tilslutning til naturgasnettet De årlige omkostninger for tilslutning til naturgasnettet er usikre. I forhold til de årlige omkostninger, som NGF Distribution har angivet i bilag 3, er de for en lidt højere metanproduktion end den aktuelle men også for en anden placering af biogasanlægget. I projektforslaget er der anvendt et nøgletal på 0,08 kr./nm³, som svarer nogenlunde til de årlige omkostninger angivet af NGF Distribution i bilag 3 med et tillæg for administration og en antagelse om, at en større andel af metanen skal hæves til 17 bar. I følsomhedsberegningerne i afsnit 8 er det rettet, at enhedsprisen skal ganges med metanmængden, der går gennem tilslutningsanlægget, og ikke med mængden, der går gennem opgraderingsanlægget. 7. Scrapværdi for ledningsnettet Levetiden for tilslutningsanlægget er som gennemsnit sat til 20 år for at simplificere tingene. Tilslutningsanlægget består af naturgasledning, kompressorer og målere. Naturgasledningen har en levetid på 40 år, mens kompressorer og målere, der kører konstant, sandsynligvis har en levetid omkring 10 år og samtidig den største del af investeringen, og derfor er 20 år som gennemsnit valgt konservativt til fordel for opgraderingsanlægget. 8. søkonomisk betragtning 8.1 Metantab Ovenstående gennemgang af NGF Distributions høringsvar giver en anledning til at foretage en følsomhedsberegning vedrørende metantabet ved opgraderingen, hvor metantabet er sat til 1%. Hvis metantabet sættes til 1% bliver det samfundsøkonomiske overskud ved biogaskraftvarmealternativet på 2,5 mio. kr. Beregning vedlagt som bilag Overskudsvarme fra opgraderingsanlæg Derudover er det senere erfaret, at overskudsvarmen fra opgraderingsprocessen måske ikke er så let at udnytte, som det er antaget i projektforslaget. Derfor er der foretaget yderligere en følsomhedsberegning, hvor det er antaget, at 20% af elforbruget fra opgraderingen kan udnyttes til procesvarme i biogasanlægget (i projektforslaget er andelen skønnet til 40%). 3/4

4 Herved bliver det samfundsøkonomiske overskud ved biogaskraftvarmealternativet på 8,7 mio. kr. Beregning vedlagt som bilag Kombineret metantab og overskudsvarme fra opgraderingsanlæg Hvis beregningerne fra afsnit 8.1 og 8.2 kombineres i en samlet følsomhedsberegning bliver det samfundsøkonomiske overskud ved biogaskraftvarmealternativet på 4,0 mio. kr. Beregning vedlagt som bilag Samlet vurdering I afsnit er der foretaget en række følsomhedsberegninger, og de viser, at biogaskraftvarmealternativet har et samfundsøkonomisk overskud på 2,5-8,7 mio. kr. Derfor er det stadig Fjernvarme Fyns opfattelse at det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt er biogaskraftvarmealternativet. 9. Dækningsbidrag år 1 Følsomhedsberegningerne angivet i afsnit medfører at dækningsbidraget i år 1 for opgraderingsalternativet ligger på 16,1-17,1 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med et dækningsbidrag på 19,3 mio. kr. for biogaskraftvarmealternativet. På baggrund af ovenstående gennemgang anbefales det fortsat, at Faaborg-Midtfyn Kommune godkender Fjernvarme Fyns projektforslag. 4/4

5 søkonomisk vurdering Bilag 1 Biogasanlæg - Fjernvarme Fyn Faaborg-Midtfyn Kommune søkonomisk vurdering 2013 priser Levetid, år Faktor Enhed Nuværdi Diskonteringsrente 4% 14,59 1,0000 0,9615 0,9246 0,8890 0,8548 0,8219 0,7903 0,7599 0,7307 0,7026 0,6756 0,6496 0,6246 0,6006 0,5775 0,5553 0,4564 Anlægsomkostninger Alternativ 1 - Biogaskraftvarme (Nr. Lyndelse) Gasrensningsanlæg kr Stort kraftvarmeanlæg kr Ledningsanlæg, BG til KV-anlæg kr Opkobling til NG-net kr Anlægsomkostninger i alt 1000 kr Alternativ 2 - Opgradering Gasrensningsanlæg kr Stort kraftvarmeanlæg kr Ledningsanlæg, BG til KV-anlæg kr N-gas tilslutningsanlæg kr Anlægsomkostninger i alt 1000 kr Mængder Biogasanlæggets omsætning Biogasproduktion - brutto MWh Biogasmængder - brutto 1000 m Metanindhold CH4 - brutto 1000 m Elforbrug MWh Varmeforbrug MWh Produktion af eget varmeforbrug Alternativ 1 Varme fra lille gaskedel MWh Varme fra gasopgradering MWh Biogas til egetforbrug 1000 m Alternativ 2 Varme fra lille gaskedel MWh Varme fra gasopgradering MWh Biogas til egetforbrug 1000 m Alt.1 - Kraftvarmeproduktion Biogas til KV-anlæg 1000 m Elproduktion MWh Varmeproduktion biogaskraftvarme MWh Nyttiggjort som fjernvarme MWh Alt.2 - Opgradering til naturgas Erstattet naturgasenergi MWh Erstattet naturgas 1000 m Metanindhold CH m Elforbrug MWh Nyttiggjort varme, til egetforbrug MWh Specifikke omkostninger og priser Biogasanlæg, adm., drift, transport og energiafgrøder 1000 kr El an virksomhed (forbrug) kr./mwh Egenproduktion af varme Biogas-el, lille KV-anlæg kr./mwh el Gevinst ved biogas-el kr./mwh el Side 1/2

6 søkonomisk vurdering Biogasvarme kr./mwh Alternativers enhedsomkostninger Alt.1 - Kraftvarme Biogaskraftvarmeanlæg uden elgevinst, inkl. D&V kr./mwh Naturgas CIF kr./mwh Alt.2 - Opgradering Fjernvarme Fyn, fjernvarme kr./mwh Drift og vedligehold opgradering og tryksætning Opgraderingsanlæg 1000 kr Tryksætning til NG-net 1000 kr søkonomiske omkostninger Alternativ 1 - biogaskraftvarme (Nr. Lyndelse) Anlægsomkostninger 1, kr Drift og vedligeholdelse, øvrige anlæg 1, kr Energiomkostninger, egetbehov 1, kr Produktionsomkostninger, biogaskraftvarme 1, kr Værdi Naturgas CIF 1, kr Fjernvarme Fyn, fjernvarme 1, kr El Nordpool 1, kr N-gas tilslutninganlæg 1, kr somkostninger i alt 1000 kr Alternativ 2 - opgradering Anlægsomkostninger 1, kr Drift og vedligeholdelse, øvrige anlæg 1, kr Energiomkostninger, egetbehov 1, kr Produktionsomkostninger, biogaskraftvarme 1, kr Værdi Naturgas CIF 1, kr Fjernvarme Fyn, fjernvarme 1, kr El Nordpool 1, kr N-gas tilslutninganlæg 1, kr somkostninger i alt 1000 kr søkonomisk gevinst ved alternativ kr Side 2/2

7 søkonomisk vurdering Bilag 2 Biogasanlæg - Fjernvarme Fyn Faaborg-Midtfyn Kommune søkonomisk vurdering 2013 priser Levetid, år Faktor Enhed Nuværdi Diskonteringsrente 4% 14,59 1,0000 0,9615 0,9246 0,8890 0,8548 0,8219 0,7903 0,7599 0,7307 0,7026 0,6756 0,6496 0,6246 0,6006 0,5775 0,5553 0,4564 Anlægsomkostninger Alternativ 1 - Biogaskraftvarme (Nr. Lyndelse) Gasrensningsanlæg kr Stort kraftvarmeanlæg kr Ledningsanlæg, BG til KV-anlæg kr Opkobling til NG-net kr Anlægsomkostninger i alt 1000 kr Alternativ 2 - Opgradering Gasrensningsanlæg kr Stort kraftvarmeanlæg kr Ledningsanlæg, BG til KV-anlæg kr N-gas tilslutningsanlæg kr Anlægsomkostninger i alt 1000 kr Mængder Biogasanlæggets omsætning Biogasproduktion - brutto MWh Biogasmængder - brutto 1000 m Metanindhold CH4 - brutto 1000 m Elforbrug MWh Varmeforbrug MWh Produktion af eget varmeforbrug Alternativ 1 Varme fra lille gaskedel MWh Varme fra gasopgradering MWh Biogas til egetforbrug 1000 m Alternativ 2 Varme fra lille gaskedel MWh Varme fra gasopgradering MWh Biogas til egetforbrug 1000 m Alt.1 - Kraftvarmeproduktion Biogas til KV-anlæg 1000 m Elproduktion MWh Varmeproduktion biogaskraftvarme MWh Nyttiggjort som fjernvarme MWh Alt.2 - Opgradering til naturgas Erstattet naturgasenergi MWh Erstattet naturgas 1000 m Metanindhold CH m Elforbrug MWh Nyttiggjort varme, til egetforbrug MWh Specifikke omkostninger og priser Biogasanlæg, adm., drift, transport og energiafgrøder 1000 kr El an virksomhed (forbrug) kr./mwh Egenproduktion af varme Biogas-el, lille KV-anlæg kr./mwh el Gevinst ved biogas-el kr./mwh el Side 1/2

8 søkonomisk vurdering Biogasvarme kr./mwh Alternativers enhedsomkostninger Alt.1 - Kraftvarme Biogaskraftvarmeanlæg uden elgevinst, inkl. D&V kr./mwh Naturgas CIF kr./mwh Alt.2 - Opgradering Fjernvarme Fyn, fjernvarme kr./mwh Drift og vedligehold opgradering og tryksætning Opgraderingsanlæg 1000 kr Tryksætning til NG-net 1000 kr søkonomiske omkostninger Alternativ 1 - biogaskraftvarme (Nr. Lyndelse) Anlægsomkostninger 1, kr Drift og vedligeholdelse, øvrige anlæg 1, kr Energiomkostninger, egetbehov 1, kr Produktionsomkostninger, biogaskraftvarme 1, kr Værdi Naturgas CIF 1, kr Fjernvarme Fyn, fjernvarme 1, kr El Nordpool 1, kr N-gas tilslutninganlæg 1, kr somkostninger i alt 1000 kr Alternativ 2 - opgradering Anlægsomkostninger 1, kr Drift og vedligeholdelse, øvrige anlæg 1, kr Energiomkostninger, egetbehov 1, kr Produktionsomkostninger, biogaskraftvarme 1, kr Værdi Naturgas CIF 1, kr Fjernvarme Fyn, fjernvarme 1, kr El Nordpool 1, kr N-gas tilslutninganlæg 1, kr somkostninger i alt 1000 kr søkonomisk gevinst ved alternativ kr Side 2/2

9 søkonomisk vurdering Bilag 3 Biogasanlæg - Fjernvarme Fyn Faaborg-Midtfyn Kommune søkonomisk vurdering 2013 priser Levetid, år Faktor Enhed Nuværdi Diskonteringsrente 4% 14,59 1,0000 0,9615 0,9246 0,8890 0,8548 0,8219 0,7903 0,7599 0,7307 0,7026 0,6756 0,6496 0,6246 0,6006 0,5775 0,5553 0,4564 Anlægsomkostninger Alternativ 1 - Biogaskraftvarme (Nr. Lyndelse) Gasrensningsanlæg kr Stort kraftvarmeanlæg kr Ledningsanlæg, BG til KV-anlæg kr Opkobling til NG-net kr Anlægsomkostninger i alt 1000 kr Alternativ 2 - Opgradering Gasrensningsanlæg kr Stort kraftvarmeanlæg kr Ledningsanlæg, BG til KV-anlæg kr N-gas tilslutningsanlæg kr Anlægsomkostninger i alt 1000 kr Mængder Biogasanlæggets omsætning Biogasproduktion - brutto MWh Biogasmængder - brutto 1000 m Metanindhold CH4 - brutto 1000 m Elforbrug MWh Varmeforbrug MWh Produktion af eget varmeforbrug Alternativ 1 Varme fra lille gaskedel MWh Varme fra gasopgradering MWh Biogas til egetforbrug 1000 m Alternativ 2 Varme fra lille gaskedel MWh Varme fra gasopgradering MWh Biogas til egetforbrug 1000 m Alt.1 - Kraftvarmeproduktion Biogas til KV-anlæg 1000 m Elproduktion MWh Varmeproduktion biogaskraftvarme MWh Nyttiggjort som fjernvarme MWh Alt.2 - Opgradering til naturgas Erstattet naturgasenergi MWh Erstattet naturgas 1000 m Metanindhold CH m Elforbrug MWh Nyttiggjort varme, til egetforbrug MWh Specifikke omkostninger og priser Biogasanlæg, adm., drift, transport og energiafgrøder 1000 kr El an virksomhed (forbrug) kr./mwh Egenproduktion af varme Biogas-el, lille KV-anlæg kr./mwh el Gevinst ved biogas-el kr./mwh el Side 1/2

10 søkonomisk vurdering Biogasvarme kr./mwh Alternativers enhedsomkostninger Alt.1 - Kraftvarme Biogaskraftvarmeanlæg uden elgevinst, inkl. D&V kr./mwh Naturgas CIF kr./mwh Alt.2 - Opgradering Fjernvarme Fyn, fjernvarme kr./mwh Drift og vedligehold opgradering og tryksætning Opgraderingsanlæg 1000 kr Tryksætning til NG-net 1000 kr søkonomiske omkostninger Alternativ 1 - biogaskraftvarme (Nr. Lyndelse) Anlægsomkostninger 1, kr Drift og vedligeholdelse, øvrige anlæg 1, kr Energiomkostninger, egetbehov 1, kr Produktionsomkostninger, biogaskraftvarme 1, kr Værdi Naturgas CIF 1, kr Fjernvarme Fyn, fjernvarme 1, kr El Nordpool 1, kr N-gas tilslutninganlæg 1, kr somkostninger i alt 1000 kr Alternativ 2 - opgradering Anlægsomkostninger 1, kr Drift og vedligeholdelse, øvrige anlæg 1, kr Energiomkostninger, egetbehov 1, kr Produktionsomkostninger, biogaskraftvarme 1, kr Værdi Naturgas CIF 1, kr Fjernvarme Fyn, fjernvarme 1, kr El Nordpool 1, kr N-gas tilslutninganlæg 1, kr somkostninger i alt 1000 kr søkonomisk gevinst ved alternativ kr Side 2/2

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG: ETABLERING AF BIOGAS- OG KRAFTVARMEANLÆG I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG: ETABLERING AF BIOGAS- OG KRAFTVARMEANLÆG I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Fjernvarme Fyn A/S Dokumenttype Rapport Dato Juni, 2013 FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG: ETABLERING AF BIOGAS- OG KRAFTVARMEANLÆG I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG: ETABLERING AF

Læs mere

Vurdering af projektforslag om biogas- og kraftvarmeanlæg

Vurdering af projektforslag om biogas- og kraftvarmeanlæg Vurdering af projektforslag om biogas- og kraftvarmeanlæg Vurdering af projektforslag om biogas- og kraftvarmeanlæg planlagt etableret i Faaborg-Midtfyn Kommune Ændringer: Dato Version Udført af Rettelser

Læs mere

Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nr. Lyndelse og Nørre Søby

Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nr. Lyndelse og Nørre Søby Faaborg-Midtfyn Kommune Nørregade 4 5600 Faaborg Att.: Helge Müller Dato: 4. november 2013 Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ Til Fjernvarme Fyn A/S Dokumenttype Rapport Dato Juni 2014 FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ PROJEKTFORSLAG UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

Læs mere

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup Helge Lorenzen LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Flere fordele og muligheder Hæve andelen af vedvarende energi.

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Rådmandshaven 20 4700 Næstved DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

Carsten Rudmose HMN Naturgas I/S

Carsten Rudmose HMN Naturgas I/S Gastekniske dage, maj 2012 Metansamfundet - Opgradering af biogas med brint et udviklingsprojekt støttet af Region Midtjylland Carsten Rudmose HMN Naturgas I/S Deltagere i projektet HIRC - Hydrogen Innovation

Læs mere

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Velkommen - aftenens program Gassens fremtid i Blommenslyst og Holmstrup v. Pernille Høgstrøm Resen, Naturgas

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Hvad vil et naturgasselskab med biogas?

Hvad vil et naturgasselskab med biogas? Hvad vil et naturgasselskab med biogas? Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen Økonomiseminar 8. december 2014 Foreningen danske biogasanlæg 12-12-2014 1 GASSENS ROLLE INTERNATIONALT SET DANMARK Gas udfases

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger. Helge Lorenzen. DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering

Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger. Helge Lorenzen. DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger Helge Lorenzen DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Forudsætninger lige nu! Elpris på 77,2 øre/kwh (højere pris i vente). Anlægstilskud

Læs mere

BILAG Forudsætninger for investeringer i fjernvarmegadenet og fjernvarmestikledninger og længder. 2. Formål

BILAG Forudsætninger for investeringer i fjernvarmegadenet og fjernvarmestikledninger og længder. 2. Formål BILAG 1 Projekt PF Horsens Kunde HKV A/S Notat nr. Dato 2015-08-24 Til Fra Kopi til HKV Horsens A/S Bjarne Lykkemark Andersen 1. Forudsætninger for investeringer i fjernvarmegadenet og fjernvarmestikledninger

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Faaborg Midtfyn Biogas Status og hvad har vi lært. Brancheforeningen for biogas København 5. Marts 2013

Faaborg Midtfyn Biogas Status og hvad har vi lært. Brancheforeningen for biogas København 5. Marts 2013 Faaborg Midtfyn Biogas Status og hvad har vi lært Brancheforeningen for biogas København 5. Marts 2013 Faaborg Midtfyn Biogas - Lidt historie Faaborg Midtfyn kommune medtager biogasanlæg i klimaplan (2009)

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

SYDLANGELAND FJERN- VARME

SYDLANGELAND FJERN- VARME Til Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 SYDLANGELAND FJERN- VARME PROJEKTFORSLAG: 12.500 M² SOLVARMEANLÆG SYDLANGELAND FJERNVARME 12.500 M² SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Memo. Assens Kommune. Kommentarer til høringsbrev. Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE

Memo. Assens Kommune. Kommentarer til høringsbrev. Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE Memo Assens Kommune Titel Kommentarer til høringsbrev Dato 24. august 2011 Til Kopi Fra Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION Til Vojens Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION VOJENS FJERNVARME 10 MW ELKEDEL TIL FJERNVARMEPRODUKTION Revision

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af transmissionsledning Volderslev 9. januar 2014 1/15 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

VURDERING(AF(ENERGIPRODUKTION,!

VURDERING(AF(ENERGIPRODUKTION,! VURDERING(AF(ENERGIPRODUKTION,! MILJØEFFEKTER!OG#ØKONOMI#FOR# BIOGASANLÆG! Modelbeskrivelse,og,vejledning,til,regnearksmodel,, SamarbejdsprojektmellemBiogassekretariatetogRoskildeUniversitet AndersM.Fredenslund&TygeKjær

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Potentialet for nye biogasanlæg på Fyn, Langeland og Ærø

Potentialet for nye biogasanlæg på Fyn, Langeland og Ærø Potentialet for nye biogasanlæg på Fyn, Langeland og Ærø Husdyrgødning, halmtilsætning, metanisering og afsætning af procesvarme Af Torkild Birkmose RAPPORT Marts 2015 INDHOLD 1. Indledning og baggrund...

Læs mere

Gasselskabernes Rolle

Gasselskabernes Rolle Gasselskabernes Rolle Hvorfor skal Biogassen ind i naturgasnettet og Hvad bør kommuner og region gøre? 16 september 2014 Frank Rosager 23-09-2014 1 Indhold : 1.Hvorledes leveres biogas ud gennem naturgasnettet

Læs mere

Biogas SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE

Biogas SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE Energinet.dk Biogas SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE Med fokus på betydning af afsætningssiden Marts 2010 Energinet Biogas SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE Med fokus på betydning af afsætningssiden Marts 2010 Denne

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger.

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger. 18.09.2011/NLI Acadre 11/25385 NOTAT Bilag til dagsorden vedrørende bemærkninger til projektforslag for fjernvarmeforsyning af del af Stenstrup, Hundtofte og Løgeskov og godkendelse af halmkedel. Svendborg

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

Anvendelse af Biogas DK status

Anvendelse af Biogas DK status Anvendelse af Biogas DK status Torsdag d. 28. august 2008, Energinet.dk Jan K. Jensen, DGC Indhold Hvor anvendes biogassen? Sektorer og teknologier Gasmængder og potentialer VE gas potentiale Hvor kan

Læs mere

Biogasanlæg og forsyningskæde på Samsø Per Alex Sørensen

Biogasanlæg og forsyningskæde på Samsø Per Alex Sørensen Biogasanlæg og forsyningskæde på Samsø Per Alex Sørensen Biogas til transport Samsø d.27. april 2015 Per Alex Sørensen 1 Biogasressourcer Biogas til transport Samsø d.27. april 2015 Per Alex Sørensen 2

Læs mere

(HØRINGSVAR MODTAGET I OFFENTLIGHEDSFASERNE 4. NOVEMBER JANUAR 2015 og 28. MAJ JUNI 2015).

(HØRINGSVAR MODTAGET I OFFENTLIGHEDSFASERNE 4. NOVEMBER JANUAR 2015 og 28. MAJ JUNI 2015). HØRINGSNOTAT: HØRINGSSVAR, BEMÆRKNINGER OG INDSIGELSER TIL VARMEPROJEKT FOR NYT 30 MW BIOMASSEFYRET VARMEVÆRK Tekniske afsnit af PlanEnergi ved Jakob Worm, 24. august 2015 j. nr. 13/57386 (HØRINGSVAR MODTAGET

Læs mere

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012 Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Naturgas Fyn 5,9% 7,9% 25,7% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas

Læs mere

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200 Notat Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag 1. juli 2014 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1211776524 Version 1 Udarbejdet af acs Kontrolleret af trn Godkendt

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Til Jægerspris Kraftvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision Dato 2012-12-18 Udarbejdet af RASN Kontrolleret

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL

PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Juni 211 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL STENSTRUP

Læs mere

Vestforsyning Spildevand A/S

Vestforsyning Spildevand A/S Vestforsyning Spildevand A/S Ændring af energiform Projektforslag VFS Vinderup Varmeværk Måbjergværket VHS Udarbejdet af Maabjerg BioEnergy A/S i samarbejde med Plan & Projekt A/S 1. december 2008 Ændring

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR Revision 1 Dato 2016-10-03 Udarbejdet af AD, Kontrolleret af TSR Godkendt af

Læs mere

Susanne Skårup, Skanderborg Kommune

Susanne Skårup, Skanderborg Kommune Notat Jakob Worm Nordjylland Mobil +45 2972 6845 jw@planenergi.dk Projekt: Dato: Att.: Skanderborg Kommune, behandling af projektforslag. Den 16. Februar 2015 Susanne Skårup, Skanderborg Kommune Notat

Læs mere

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Til Gjerlev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 25. Februar 2014 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Revision 2 Dato 2014-02-25 Udarbejdet af TIHL/JT/NBL

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Renovering af fjernvarmenettet år 2015 9. marts 2015 1/11 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Fremsendes alene pr. e-mail til: Hjørring Kommune v. teamleder Martin Berg Nielsen: Martin.berg.nielsen@hjoerring.dk og hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Omlægning af støtten til biogas

Omlægning af støtten til biogas N O T AT 11.april 2011 J.nr. 3401/1001-2919 Ref. Omlægning af støtten til biogas Med Energistrategi 2050 er der for at fremme udnyttelsen af biogas foreslået, dels at støtten omlægges, og dels at den forøges.

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Notat Behandling af høringssvar Der har i forbindelse med behandling af projektforslag for fjernvarme i Glamsbjerg, været to fokusområder Den samfundsøkonomiske beregning og Det økonomiske forhold, hvilket

Læs mere

University of Copenhagen. Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011

University of Copenhagen. Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 university of copenhagen University of Copenhagen Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

Projektforslag vedrørende biogasbaseret kraftvarme i Solrød Kommune

Projektforslag vedrørende biogasbaseret kraftvarme i Solrød Kommune Solrød Biogasselskab under dannelse Projektforslag vedrørende biogasbaseret kraftvarme i Solrød Kommune Sag 1100004744 J.nr. 4744-1 Udarb. KLF Udg. 1 Kontrol SORK Dato 05-03-2013 Godk. KLF Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Maj 2015 PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VARMELAGER, OVERSKUDSVARME OG ELKEDEL

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020 John Tang FORUDSÆTNINGER Der regnes generelt på Decentrale anlæg og på ændringer i varmeproduktion Varmeproduktion fastfryses til 2012 niveau i 2020

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk Nordforbrænding Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk December 2008 Udgivelsesdato : 18. december 2008 Projekt : 30.5159.14 Udarbejdet : Thomas Capral Henriksen Godkendt : Jan Olsen, Nordforbrænding

Læs mere

FJERNVARME PÅ GRØN GAS

FJERNVARME PÅ GRØN GAS FJERNVARME PÅ GRØN GAS GASKONFERENCE 2014 Astrid Birnbaum Det vil jeg sige noget om Fjernvarme - gas Udfordringer Muligheder Fjernvarme i fremtiden Biogas DANSK FJERNVARME Brancheorganisation for 405 medlemmer,

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

FlexCities. Tekniske og økonomiske analyser

FlexCities. Tekniske og økonomiske analyser FlexCities Tekniske og økonomiske analyser Anvendelse af industriel overskudsvarme Etablering af transmissionsledninger Etablering af ny produktionskapacitet Integration mellem el- og fjernvarmesystemer

Læs mere

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET PROJEKTFORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNE VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET UDGAVE 24. APRIL 2015 Oprindeligt projekt indsendt 10. marts 2015 Indledning... 2 Indstilling...

Læs mere

Formålet med dette notat er at belyse hvordan biogassen bedst kan anvendes. Der er således undersøgt følgende alternativer for biogasudnyttelse:

Formålet med dette notat er at belyse hvordan biogassen bedst kan anvendes. Der er således undersøgt følgende alternativer for biogasudnyttelse: Bilag til pkt. 4 NOTAT Projekt Udnyttelse af biogas fra Lynetten Kunde Lynettefællesskabet I/S Dato 2010-08-27 Til Torben Knudsen, Alice Saabye Fra Martin Hostrup 1. Baggrund I forbindelse med, at der

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE.

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME, HAARBY KRAFTVARME. Andelsselskaber med begrænset ansvar. 2 Generalforsamlinger. 2 Bestyrelser. 2 Formænd.

Læs mere

BORTFALD AF GRUNDBELØB STATUS OG MULIGHEDER. John Tang, Dansk Fjernvarme

BORTFALD AF GRUNDBELØB STATUS OG MULIGHEDER. John Tang, Dansk Fjernvarme BORTFALD AF GRUNDBELØB STATUS OG MULIGHEDER John Tang, Dansk Fjernvarme FJERNVARMEANALYSEN -VINDFORLØB Samfundsøkonomi elproduktion Driftsøkonomi - fjernvarmeproduktion Kilde: Energistyrelsen, Fjernvarmeanalysen

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 1 Afsluttende myndighedsbehandling efter forlængede høringsperiode

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6 Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Agri Norcold Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg Udgivelsesdato

Læs mere

T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S. RKSK Biogasnet. ForskNG og Biogas følgegruppemøde 15. august Dansk Gasteknisk Center a/s

T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S. RKSK Biogasnet. ForskNG og Biogas følgegruppemøde 15. august Dansk Gasteknisk Center a/s RKSK Biogasnet ForskNG og Biogas følgegruppemøde 15. august 2011 Baggrund Ringkøbing Skjern kommune har en vision: Selvforsynende med Vedvarende Energi i 2020 Opgradering af biogas TECHNOLOGY FOR BUSINESS

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby.

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby. Faaborg Midtfyn Kommune Mellemgade 15 5600 Faaborg Att. Helge Müller Dato: 5. september 2014 Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme

Læs mere

Naturgas Fyn FORBINDELSESLEDNING TIL NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes især: T:

Naturgas Fyn FORBINDELSESLEDNING TIL NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes især: T: Notat Naturgas Fyn FORBINDELSESLEDNING TIL NR. BROBY Gennemgang af projektforslag 30. juni 2014 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1211739332 Version 1 Udarbejdet af acs Kontrolleret af trn Godkendt af nba

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Landbruget som energileverandør. Landsbyenergi i Avnbøl-Ullerup. 12. december 2011

Landbruget som energileverandør. Landsbyenergi i Avnbøl-Ullerup. 12. december 2011 Landbruget som energileverandør Landsbyenergi i Avnbøl-Ullerup 12. december 2011 Landsbyenergi i Avnbøl-Ullerup 1. Præsentation 2. Anvendelse af biogas lokalt 3. Erfaringer fra lignende projekter 4. Kan

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for biogas

Oversigt over støtteregler mv. for biogas NOTAT Kontor/afdeling FOR Dato Marts 2017 Oversigt over støtteregler mv. for biogas Dette notat indeholder en beskrivelse af de nuværende støtteregler for biogas. Afregningsreglerne i dette notat er angivet

Læs mere

Beslutningsgrundlag for Grøn Gas investeringer WP2 under Grøn Gas Erhvervsklynge

Beslutningsgrundlag for Grøn Gas investeringer WP2 under Grøn Gas Erhvervsklynge Beslutningsgrundlag for Grøn Gas investeringer WP2 under Grøn Gas Erhvervsklynge 1 Grøn Gas Erhvervsklynge Består af en række erhvervsvirksomheder, forsyningsvirksomheder, kommuner og forskningsinstitutioner

Læs mere

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION Håstrup Udviklingsråd Fjernvarme i Håstrup Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger 1 Forsyningsområdet for Håstrup Fjernvarme 2 Ledningsnettet og forbrugerne 3 Placering af varmecentralen som fyres med træpiller

Læs mere

Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen. Gastekniske dage 12. maj 2015

Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen. Gastekniske dage 12. maj 2015 NGF NATURE ENERGY Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen Biogasaktiviteter og visioner Gastekniske dage 12. maj 2015 20-05-2015 1 Først lidt generel overvejelse Vi skal selvfølgelig gøre os overvejelser

Læs mere

Forventede og aflæste forbrug måned for måned til varme

Forventede og aflæste forbrug måned for måned til varme Forventede og aflæste forbrug måned for måned til varme vand og el Marts Normalår Graddag Aflæste forbrug + Besparelse Summeret Aflæste forbrug måned Budget Korr.budget Forbrug pr. VKO- - Merforbrug Korr.budg.

Læs mere

4700 Næ stved Fax 55 73 98 06

4700 Næ stved Fax 55 73 98 06 NOTAT, den 27. september 2011 Benchmarking med Sønderborg Fjernvarme Indledning Der har været en debat i medierne omkring prisniveauet for Varmeværk i forhold til andre varmeværker blandt andet Sønderborg

Læs mere

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Juni 2015 Udgivelsesdato 23. juni 2015 Udarbejdet : Christian Nørr Jacobsen Kontrolleret : Johnny Iversen

Læs mere