Dimittendundersøgelse PB i Ernæring og Sundhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dimittendundersøgelse PB i Ernæring og Sundhed"

Transkript

1 Dimittendundersøgelse 0 PB i Ernæring og Sundhed

2 Indhold.0 Indledning.0 Dimittendernes jobsituation.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse Arbejdsbelastningen på uddannelsen Fastholdelse Hvad bør evt. have en højere prioritet i uddannelsen De faglige kompetencers relevans i forhold til den funktion dimittenden udfører Vigtigheden af dimittendernes kompetencer og dimittendernes niveau

3 .0 Indledning Skemaet blev udsendt til 9 dimittender fra Professionsbacheloruddannelsen i Ernæring og Sundhed, hvoraf 67 svarede på skemaet, svarende til en svarprocent på 48 %. De adspurgte dimittender har læst på uddannelsens tre studieretninger: 8 på Klinisk Diætetik, på Ledelse, fødevarer og service og 4 på Sundhedsfremme, forebyggelse og formidling. Dimittenderne blev færdige med ernærings- og sundhedsuddannelsen i henholdsvis juni 0 og januar 0. I teksten vil der løbende blive sammenlignet med resultater fra sidste dimittendundersøgelse, som blev foretaget i 0 for at se, om der er tendenser, der peger i bestemte retninger. Derudover perspektiveres og sammenlignes resultaterne med resultater fra aftagerundersøgelsen, hvor der stilles enslydende spørgsmål om kompetencernes relevans, herunder dimittenders niveau. Der blev gennemført aftagerundersøgelse på uddannelsen i 0 og 0. Uddannelsen i professionsbachelor i ernæring og sundhed har tre studieretninger: Klinisk diætetik, Ledelse, fødevarer og service og Sundhedsfremme, forebyggelse og formidling. Disse vil blive benævnt hhv. KD, LFS og SFF i det følgende..0 Dimittendernes jobsituation Gruppen af dimittender er blevet spurgt om, hvad de laver i dag med henblik på at give et samlet billede af, hvor dimittenderne går hen efter endt uddannelse. Som det ses af nedenstående figur er 5 % i arbejde indenfor professionsområdet, 5 % er i andet fagligt relevant arbejde, mens 7 % er i arbejde uden for det ernærings- og sundhedsfaglige område. 40 % er under uddannelse (heraf mange i videreuddannelse) og 4 % er ledige. 7 % angiver at de lavet noget andet, hvilket dækker over at være samtidig studerende og i job, at være i et job som de er i tvivl om relevansen af eller er på barsel.

4 Figur. Er du på nuværende tidspunkt (n=67) I arbejde indenfor professionsområdet for min uddannelse I andet arbejde, som er faglig relevant for min uddannelse som PB i Ernæring og Sundhed I arbejde udenfor det ernærings- og sundhedsfaglige område 7% 5% 5% Under uddannelse 40% Ledig Andet - skriv nedenfor 7% Note: Der er rundet op og ned til hele tal I forhold til undersøgelsen i 0 er tendenserne de samme mange læser videre fra uddannelsen. Ledigheden blandt de adspurgte dimittender var dog i 0 på %, hvor den i denne undersøgelse kun er 4 %. Hvis man sammenligner de forskellige studieretninger, så er billedet nogenlunde det samme. I alt har svaret, at de ikke ønsker et job som professionsbachelor i ernæring og sundhed. af disse læser eller har læst videre og ønsker derfor efterfølgende job på baggrund af den nye uddannelse..0 Overordnet tilfredshed med uddannelse Med henblik på at få en overordnet vurdering af uddannelsen, når dimittenderne ser tilbage på den efter et stykke tid, har vi spurgt dimittenderne i hvor høj grad de overordnet set var tilfredse med deres uddannelse, ment som en overordnet vurdering af alt i uddannelsesforløbet, undervisningen, studiemiljøet, det faglige niveau etc. Som det fremgår af nedenstående figur svarer 9 % af den samlede gruppe "i høj grad", mens 64 % svarer "i nogen grad". 4 % er "i mindre grad" tilfredse, mens % "slet ikke" er tilfredse. Der er lidt forskel på besvarelserne på de forskellige studieretninger. På KD er tilfredsheden højst, mens der er større spredning på de to andre studieretninger. Overordnet set er 7 % i høj eller nogen grad tilfredse, hvilket kategoriseres i Metropol som et tilfredsstillende resultat. Det skal bemærkes, at den tilsvarende andel i 0 var 5 %, så der er derfor sket en positiv bevægelse mod en større overordnet tilfredshed med uddannelsen blandt de adspurgte på kun år. 4

5 Figur : I hvilken grad var du overordnet set tilfreds med din uddannelse? 90% 80% 70% 60% 50% 40% 0% 0% 0% 0% 8% 6% 58% 6 5% 8% 9% % 0% % % % 0% 6% % I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke ESU samlet (n=67) KD (n=8) LFS (n=6) SFF (n=4) Note: Der er rundet op og ned til hele tal 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen I denne undersøgelse har der været fokus på arbejdsbelastningen på uddannelsen, herunder de studerendes egen indsats og hvilke krav de oplever. Herunder er dimittenderne blevet spurgt, hvorvidt de oplever uddannelsen som et fuldtidsstudium eller mere eller mindre end et fuldtidsstudium. Hertil svarer ca. halvdelen (46 %), at de oplever uddannelsen som et fuldtidsstudium, og ca. halvdelen (5 %), at de oplever den som mindre end et fuldtidsstudium. Fordelt på studieretninger ses, at dimittender fra KD i høj grad har oplevet uddannelsen som et fuldtidsstudium, mens det i mindre grad gælder for LFS hvor 6 % angiver arbejdsbelastningen som mindre end fuldtid. 5

6 Figur : Hvordan oplevede du den samlede arbejdsbelastning på din uddannelse? 80% 70% 60% 50% 40% 0% 0% 0% 0% % 0% 0% % Som mere end et fuldtidsstudium 46% 75% 8% 4 Som et fuldtidsstudium 5% 5% 6% 5% Som mindre end et fuldtidsstudium ESU samlet (n=67) KD (n=8) LFS (n=6) SFF (n=4) Note: Der er rundet op og ned til hele tal Dimittenderne vurderer, at de har lagt en stor indsats i uddannelsen. Næsten alle dimittender angiver indsatsen som enten meget stor, stor eller middel, med en overvægt af besvarelser på stor indsats, som det fremgår af figuren nedenfor. Billedet er det samme på alle tre studieretninger, dog vurderes indsatsen højest på KD. Figur 4: Hvilken indsats vurderer du, at du lagde i din uddannelse? 70% 60% 50% 40% 0% 0% 0% 0% % 6% % 6% Meget stor indsats 57% 8% 56% 60% Note: Der er rundet op og ned til hele tal 9% 0% 6% 0% 0% 0% 0% % 0% 0% % Dimittenderne er også blevet spurgt om, hvorvidt de oplevede, at de faglige krav de mødte på uddannelsen var passende. Her svarer den største gruppe (5 %) at kravene var lidt for lave, mens 9 % svarer passende, 9 % svarer alt for lave og % svarer lidt for høje. 8% Stor indsats Middel indsats Lille indsats Meget lille indsats ESU samlet (n=67) KD (n=8) LFS (n=6) SFF (4) 6

7 Som det også ses af figuren nedenfor gælder det på alle tre studieretninger, at den største andel af respondenterne oplever, at de faglige krav var lidt for lave. Figur 5: Hvordan oplevede du de faglige krav til dig som studerende undervejs i uddannelsen? 80% 70% 60% 50% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% % 0% 0% % 75% 5% 56% 9% 8% 4 5% 9% 0% % 6% Alt for høje Lidt for høje Passende Lidt for lave Alt for lave ESU samlet (n=67) KD (n=8) LFS (n=6) SFF (n=4) Note: Der er rundet op og ned til hele tal I forhold til krav til deltagelse oplever de fleste (6 %) at de har været passende, mens 7 % oplever, at de var lidt for lave og % oplever, at de var alt for lave. På alle tre studieretninger er der et flertal der oplever, at kravene til deltagelse er passende. Især på LFS er andelen høj idet 69 % angiver, at der var passende krav. Figur 6: Hvordan oplevede du kravene til deltagelse til dig som studerende undervejs i uddannelsen? 80% 70% 60% 50% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 69% 6% 58% 8% 40% 7% % % 0% 0% % Alt for høje Lidt for høje Passende Lidt for lave Alt for lave ESU samlet (n=67) KD (n=8) LFS (n=6) SFF (n=4) Note: Der er rundet op og ned til hele tal 7

8 En overordnet analyse af spørgsmålene om arbejdsbelastning peger på, at en stor gruppe ser uddannelsen som mindre end et fuldtidsstudium, og mange synes de faglige krav og krav til deltagelse er lidt for lave. Til gengæld har ønsket om højere krav, ikke forhindret de studerende i at lægge en stor indsats på studiet. 5.0 Fastholdelse 8 af respondenterne svarende til 4 % svarer, at de har overvejet at afbryde uddannelsen Årsager til at blive på studiet undervejs på studiet. Derefter er de blevet spurgt om, hvorfor de alligevel er blevet på studiet. Ikke starte forfra: Nævnt antal gange Svarene ses i tekstboksen. Den største gruppe ønskede ikke at starte forfra. En stor gruppe er blevet på studiet, fordi de ville bruge uddannelsen til at læse videre (typisk på universitetet). Der er fem, som angiver at de er blevet, fordi de syntes, at studiet var spændende, tre er blevet på grund af det sociale og en fremhæver undervisere. Derudover er der nogle, der svarer, Kunne bruge udd. til at læse videre: Vidste ikke hvad jeg ellers skulle: Studiet var spændende: Håb på bedring: Det sociale på studiet: Ville gerne være PB i Ernæring og sundhed: Underviser: Økonomi: at de ikke vidste, hvad de ellers skulle, at de gerne ville færdiggøre eller lignende. 6.0 Hvad bør evt. have en højere prioritet i uddannelsen Dimittenderne blev spurgt om, hvorvidt der var nogle emner/områder, der evt. burde have en højere prioritet i uddannelsen, så den i højere grad imødekommer de arbejdsmæssige krav, dimittenderne møder. I boksene fremgår alle svar inkl. hvor mange der har svaret det. Der er en boks pr. studieretning, da de er fagligt forskellige. På SFF er der mange respondenter og derfor også mange besvarelser. De fleste går på kerneområderne ernæring og sundhed, og der er også en del der efterspøger mere indenfor de naturvidenskabelige fag og mere praktik. Emner, der bør have en højere prioritet i uddannelsen - SFF Nævnt antal gange Sundhed, herunder folkesundhed og sygdomslære: 9 Ernæring: 7 Naturvidenskabelige fag: 4 Psykologi og vejledningsmetodik: Praktik: Biokemi: Statistik: Projektledelse: Madlavning: Brug af analyseprøver: Projekter i samarbejde med virksomheder: 8

9 På LFS er der to, der nævner projektledelse, som et emne, der bør have højere prioritet og resten af emnerne fordeler sig også primært på områder af relevans for det praktiske arbejde indenfor feltet. På KD er de naturvidenskabelige emner dem der nævnes mest samt et ønske om mere kobling mellem praksis og teori. Emner, der bør have en højere prioritet i uddannelsen - LFS Projektledelse () Fødevaresikkerhed Erhvervsøkonomi Iværksætteri Køkkenfaglighed Praktisk erfaring Emner, der bør have en højere prioritet i uddannelsen - KD Naturvidenskab () Biokemi Sammenhæng mellem praktik og teori Praktisk tilgang til sonde- og parenteral ernæring 7.0 De faglige kompetencers relevans i forhold til den funktion dimittenden udfører Vi har ønsket at få et pejlemærke på, i hvor høj grad de kompetencer som dimittenderne har fået med fra uddannelsen matcher de krav og behov som dimittenderne rent faktisk møder på arbejdsmarkedet. Derfor har vi spurgt de dimittender, som er i arbejde inden for ernærings- og sundhedsområdet eller i et arbejde, som er fagligt relevant for uddannelsen, i hvor høj grad de vurderer, at deres faglige kompetencer er relevante i forhold til den funktion, de udfører. Som det ses af nedenstående figur svarer 8 %, at deres kompetencer "i høj grad" er relevante, og 45 % svarer, at de "i nogen grad" er relevante. 8 % svarer " i mindre grad" og ingen svarer "slet ikke". 7 % vurderer, at deres kompetencer overordnet set er relevante. Hvilket kategoriseres i Metropol som et relativt lavt resultat. Dette er lavere end ved dimittendundersøgelsen i 0, hvilket formentlig primært skyldes, at spørgsmålet er blevet stillet til en bredere målgruppe, dvs. også til dimittender, der ikke er ansat direkte i stillinger som PB i Ernæring og Sundhed. Da respondentgrundlaget på dette spørgsmål er ret lille for studieretningerne KD og LFS (da det kun stilles til respondenter der er i fagligt relevant arbejde og ikke til dimittender, som arbejder sideløbende med deres videreuddannelse) giver det ikke mening at sammenligne på tværs af studieretninger. 9

10 Figur 7. I hvilken grad vurderer du, at dine faglige kompetencer generelt som PB i Ernæring og Sundhed er relevante i forhold til den funktion, du udfører? (n=40) 50% 40% 0% 0% 0% 0% 45% 8% 8% 0% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Note: Der er rundet op og ned til hele tal Hvis man sammenligner med aftagernes holdning i Metropols aftagerundersøgelse fra foråret 0 med enslydende spørgsmål, svarer 5 % af aftagerne, at dimittendernes kompetencer "i høj grad" er relevante, mens 6 % svarer "i nogen grad", dvs. aftagerne er mere positive end dimittenderne. I figuren nedenfor ses på udviklingen gennem de sidste fire undersøgelser, hvor spørgsmålet er blevet stillet fra dimittend- eller aftagervinkel ved at beregne et gennemsnit af besvarelserne for at kunne sammenlignes. Det ses, at niveauet konstant ligger på et pænt niveau, dvs. på eller over tre (som svarer til i nogen grad ) og at niveauet er stabilt på tværs af år og respondentgruppe, selv om det er faldet lidt med denne undersøgelse. Aftagernes vurdering er generelt højere end dimittendernes. 0

11 Figur 8: Udvikling på spørgsmålet "I hvilken grad vurderer du, at dine faglige kompetencer generelt som PB i ernæring og sundhed er relevante i forhold til den funktion du udfører?",6,4,,0,8,4, Aftager 0 (n=5) Dimittend 0 (n=69), Aftager 0 (n=79),0 Dimittend 0 (n=67) Gennemsnit (="I høj grad", ="I nogen grad", ="I mindre grad", 4="Slet ikke") Note: Der er rundet op og ned til hele tal 8.0 Vigtigheden af dimittendernes kompetencer og dimittendernes niveau Vi har spurgt dimittenderne om centrale kompetencer, som er en del af studieordningen, og som de derfor bør have fået med sig fra uddannelsen. Dimittenderne er blevet spurgt, dels om hvor vigtige de mener, de enkelte kompetencer er for at kunne varetage deres opgaver som PB i Ernæring og Sundhed, og dels hvordan de vurderer deres niveau på hver enkelt kompetence. Da kompetencerne er forskellige på de forskellige studieretninger behandles de hver for sig. SFF Vigtigheden af kompetencerne ud af kompetencer vurderes til at være "meget vigtige" eller "vigtige" af mindst 80 % af dimittenderne. Dette tyder på, at det er de rette kompetencer, som der lægges vægt på i studieordningen i forhold til arbejdsmarkedet. De tre kompetencer, som flest dimittender anser for "meget vigtige" er: Udvikle sundhedsfremmende og forebyggende initiativer (8 %) Vurdere ernæringsstatus, samt tilrettelægge og udføre kostvejledningsforløb (70 %) Omsætte teoretisk viden til praktiske færdigheder (70 %) Den kompetence, som færrest vurderer som enten vigtig eller meget vigtig er Kompetencer i tilberedning af fødevarer. Denne kompetence finder 6 % mindre vigtigt og 7 % svarer ikke vigtigt.

12 Figur 9. Hvor vigtige mener du, at de følgende kompetencer er for at kunne varetage dine opgaver som PB i ESU, SFF (Sundhedsfremme, Forebyggelse og Formidling)? (n=7). Vurdere ernæringsstatus, samt tilrettelægge og udføre kostvejledningsforløb. 70% 0%. Foretage enkle målinger af arbejdskapacitet og arbejdsbelastninger i relation til aktivitets og træningsprogrammer 7% 4 9%. Udvikle sundhedsfremmende og forebyggende initiativer 8% 5% 4. Vurdere, formidle, dokumentere og kvalitetssikre teoretiske og praksisnære problemstillinger indenfor ernærings- og 56% 5. Udvikle undervisning og informationsmateriale 4 4 % 6. Gennemføre og evaluere formidlingsaktiviteter. 4 48% 7% 7. Omsætte teoretisk viden til praktiske færdigheder 70% 0% 8. Kompetencer i tilberedning af fødevarer 6% 6% 7% 9. Arbejde tværfagligt og tværprofessionelt inden for ernærings- og sundhedsfagets rammer og etik. 59% 7% 0. Arbejde innovativt med metodevalg og løsning af konkrete opgaver % 6% 5% Note: Der er rundet op og ned til hele tal Meget vigtigt Vigtigt Mindre vigtigt Ikke vigtigt Dimittenderne spørges også om hvilke tre kompetencer, som er de vigtigste for at kunne varetage opgaverne som professionsbachelor i ernæring og sundhed. Her er det de samme tre kompetencer, som viser sig som de vigtigste, nemlig: Udvikle sundhedsfremmende og forebyggende initiativer (Kompetence ) Vurdere ernæringsstatus, samt tilrettelægge og udføre kostvejledningsforløb (Kompetence ) Omsætte teoretisk viden til praktiske færdigheder (Kompetence 7) Derudover er der en vis spredning i, hvad dimittenderne oplever som det vigtigste, formentlig afhængig af hvilket job de har.

13 Figur 0. Hvilke tre kompetencer er de vigtigste for at kunne varetage dine opgaver som PB i ESU, SFF (Sundhedsfremme, Forebyggelse og Formidling)? (n=6). Vurdere ernæringsstatus, samt tilrettelægge og udføre kostvejledningsforløb. 8% % %. Foretage enkle målinger af arbejdskapacitet og arbejdsbelastninger i relation til aktivitets og træningsprogrammer 8%. Udvikle sundhedsfremmende og forebyggende initiativer % 5% % 4. Vurdere, formidle, dokumentere og kvalitetssikre teoretiske og praksisnære problemstillinger indenfor ernærings- og 9% 5. Udvikle undervisning og informationsmateriale 8% % 8% 6. Gennemføre og evaluere formidlingsaktiviteter. 8% 7. Omsætte teoretisk viden til praktiske færdigheder % % 8. Kompetencer i tilberedning af fødevarer 5% 9. Arbejde tværfagligt og tværprofessionelt inden for ernærings- og sundhedsfagets rammer og etik. 5% 8% 0. Arbejde innovativt med metodevalg og løsning af konkrete opgaver % % Note: Der er rundet op og ned til hele tal. prioritet. prioritet. prioritet Dimittendernes niveau inden for kompetencerne Dimittenderne spørges om hvor højt de vurderer deres eget niveau inden for de 0 udvalgte kompetencer. Der er tre kompetencer, hvor niveauet vurderes som mindst mellem af alle respondenter. Det drejer sig om: Arbejde tværfagligt og tværprofessionelt inden for ernærings- og sundhedsfagets rammer og etik (Kompetence 9) Udvikle sundhedsfremmende og forebyggende initiativer (Kompetence ) Vurdere ernæringsstatus, samt tilrettelægge og udføre kostvejledningsforløb (Kompetence ) Den første af disse tværfagligt arbejde er også den kompetence, hvor flest har svaret, at deres niveau er meget højt, nemlig 4 %. Den næsthøjeste er kompetencer i tilberedning af fødevarer, hvor 0 % vurderer deres niveau

14 som meget højt, men her er der også 0 % der vurderer deres niveau som lavt og spredningen er dermed relativt stor. Den kompetence, som dimittenderne vurderer at have klart det laveste niveau indenfor er foretage enkle målinger af arbejdskapacitet og arbejdsbelastninger i relation til aktivitets- og træningsprogrammer. Her vurderer 7 % at deres niveau er lavt eller meget lavt og ingen vurderer det over middel. Figur. Hvor højt vurderer du dit eget niveau indenfor de udvalgte kompetencer? (SFF, Sundhedsfremme, Forebyggelse og Formidling) (n=7). Vurdere ernæringsstatus, samt tilrettelægge og udføre kostvejledningsforløb.. Foretage enkle målinger af arbejdskapacitet og arbejdsbelastninger i relation til aktivitets og træningsprogrammer. Udvikle sundhedsfremmende og forebyggende initiativer 4. Vurdere, formidle, dokumentere og kvalitetssikre teoretiske og praksisnære problemstillinger indenfor ernærings- og 7% % 6% 9% 48% 6% 6% 56% 4 0% 48% 7% 5% 5. Udvikle undervisning og informationsmateriale % 7% 7% 6. Gennemføre og evaluere formidlingsaktiviteter. 7% 7% 5% 7. Omsætte teoretisk viden til praktiske færdigheder % 4 8. Kompetencer i tilberedning af fødevarer 0% 9% % 0% 9. Arbejde tværfagligt og tværprofessionelt inden for ernærings- og sundhedsfagets rammer og etik. 6% % 0. Arbejde innovativt med metodevalg og løsning af konkrete opgaver 7% % 5% 9% Note: Der er rundet op og ned til hele tal Meget højt Højt Mellem Lavt Meget lavt Sammenhæng mellem vigtighed og niveau Der er et vist overlap mellem de kompetencer der fremhæves som de vigtigste og de kompetencer, hvor niveau et er højt. Samtidig er der også et overlap mellem de kompetencer, som er mindst vigtige og dem hvor niveauet angives til at være lavest. En sammenligning af kompetencernes vigtighed og dimittendernes niveau kan ses i nedenstående oversigt. 4

15 Figur. Sammenligning af kompetencernes vigtighed og dimittendernes niveau Vigtighed: Meget vigtigt Vigtigt Ikke vigtigt Dimittenders niveau: Højt Kompetence Kompetence Kompetence 7 Kompetence 9 Kompetence 5 Middel Kompetence Kompetence 4 Kompetence 6 Kompetence 8 Kompetence 0 Lavt Kompetencerne er placeret indenfor den kategori under vigtighed og niveau (f.eks. meget vigtig eller højt niveau), som størstedel, dvs. 50 % eller flere af dimittenderne har svaret. Af oversigten ses at der er en god sammenhæng mellem vigtighed og niveau. De fire kompetencer som kategoriseres som meget vigtige ligger alle fire i kategorien højt niveau. De kompetencer, hvor niveauet er lavere (middel) vurderes også som vigtige, men altså ikke på samme niveau som de fire vigtigste. Den ene kompetence, hvor niveauet var lavest, nemlig foretage enkle målinger af arbejdskapacitet og arbejdsbelastninger i relation til aktivitets- og træningsprogrammer, har dog et gennemsnitsniveau i den lave ende af middel, og dette kunne være et potentielt fokusområde, idet kompetencen vurderes som meget vigtig eller vigtig af 8 % af respondenterne. LFS Vigtighed af kompetencerne Der er kun seks respondenter, der har besvaret spørgsmålene om kompetencer på denne studieretning, da de kun er givet til dimittender som er eller har været i relevant job. Derfor skal nedenstående tages med det forbehold at enkelttilfælde kan give store udsving. Alligevel kan der måske ses nogle tendenser i analysen. Da der er under ti respondenter angives tallene i absolutte tal i stedet for procent. 5

16 Èn kompetence fremhæves som meget vigtig af alle respondenter, nemlig: omsætte teoretisk viden til praktiske færdigheder Herudover er to kompetencer vurderet som meget vigtige af fire ud af de seks dimittender og i øvrigt som vigtige af de to øvrige, nemlig: Udvikle, planlægge og evaluere ledelsesopgaver relateret til professionens praksis Anvende fagspecifik viden i tværprofessionelle samarbejdsrelationer De to mindst vigtige, idet en dimittend har fundet dem ikke vigtige og kun to har fundet dem meget vigtige. Det drejer sig om følgende to: Gennemføre produkt- og/eller konceptudvikling Kompetencer i tilberedning af fødevarer Figur. Hvor vigtige mener du, at de følgende kompetencer er for at kunne varetage dine opgaver som PB i ESU (LFS, Ledelse, Fødevarer og Service)? (n=6). Vurdere og optimere processer i forbindelse med måltids- og fødevareproduktion.. Vurdere og optimere processer i forbindelse med servicekoncepter og facility management 4. Udvikle, planlægge og evaluere ledelsesopgaver relateret til professionens praksis 4 4. Arbejde med kvalitetsstandarder, kvalitetssikring og/eller egenkontrol 5. Gennemføre produkt- og/eller konceptudvikling 6. Kompetencer i kvalitets- og fødevaresikkerhed 4 7. Omsætte teoretisk viden til praktiske færdigheder 6 8. Anvende fagspecifik viden i tværprofessionelle samarbejdsrelationer 4 9. Kompetencer i tilberedning af fødevarer 0. Arbejde innovativt med metodevalg og løsning af konkrete opgaver Meget vigtigt Vigtigt Mindre vigtigt Ikke vigtigt Når dimittenderne bliver bedt om at prioritere de tre vigtigste kompetencer ses et meget blandet billede (se figuren nedenfor). Fire kompetencer kan dog 6

17 fremhæves. Den kompetence, som flest nævner blandt de tre vigtigste er Arbejde innovativt med metodevalg og løsning af konkrete opgaver, som fire har peget på blandt de tre vigtigste kompetencer. De to som flest har peget på som de allervigtigste er kompetencer i kvalitets- og fødevaresikkerhed og Udvikle, planlægge og evaluere ledelsesopgaver relateret til professionens praksis, som begge er nævnt af to. Derudover er omsætte teoretisk viden til praktiske færdigheder nævnt af en dimittend i hver kategori. Figur 4. Hvilke tre kompetencer er de vigtigste for at kunne varetage dine opgaver som PB i ernæring og sundhed? (LFS, Ledelse, Fødevarer og Service)? (n=6). Vurdere og optimere processer i forbindelse med måltids- og fødevareproduktion.. Vurdere og optimere processer i forbindelse med servicekoncepter og facility management. Udvikle, planlægge og evaluere ledelsesopgaver relateret til professionens praksis 4. Arbejde med kvalitetsstandarder, kvalitetssikring og/eller egenkontrol 5. Gennemføre produkt- og/eller konceptudvikling 0 6. Kompetencer i kvalitets- og fødevaresikkerhed 7. Omsætte teoretisk viden til praktiske færdigheder 8. Anvende fagspecifik viden i tværprofessionelle samarbejdsrelationer 9. Kompetencer i tilberedning af fødevarer 0 0. Arbejde innovativt med metodevalg og løsning af konkrete opgaver. prioritet. prioritet. prioritet Dimittendernes niveau De fleste respondenter vurderer, at deres niveau er mindst mellem på alle kompetencer. På en kompetence vurderer alle respondenter, at deres niveau er enten meget højt eller højt. Det drejer sig om; Omsætte teoretisk viden til praktiske færdigheder. 7

18 Derudover er der tre kompetencer, hvor alle dimittender mener at deres niveau er mindst mellem : Anvende fagspecifik viden i tværprofessionelle samarbejdsrelationer Kompetencer i kvalitets- og fødevaresikkerhed Arbejde med kvalitetsstandarder, kvalitetssikring og/eller egenkontrol Igen ses at der er stor spredning på kompetencer i tilberedning af fødevarer, hvor fire svarer, at niveauet er højt, mens én svarer, at det er lavt. Indenfor to kompetencer vurderes niveauet lidt lavere, idet to svarer at deres niveau er enten lavt eller meget lavt. Det drejer sig om: Gennemføre produkt- og/eller konceptudvikling Arbejde innovativt med metodevalg og løsning af konkrete opgaver Figur 5. Hvor højt vurderer du dit eget niveau indenfor de udvalgte kompetencer? (LFS, Ledelse, Fødevarer og Service) (n=6). Vurdere og optimere processer i forbindelse med måltids- og fødevareproduktion.. Vurdere og optimere processer i forbindelse med servicekoncepter og facility management. Udvikle, planlægge og evaluere ledelsesopgaver relateret til professionens praksis 4. Arbejde med kvalitetsstandarder, kvalitetssikring og/eller egenkontrol 5 5. Gennemføre produkt- og/eller konceptudvikling 6. Kompetencer i kvalitets- og fødevaresikkerhed 4 7. Omsætte teoretisk viden til praktiske færdigheder 5 8. Anvende fagspecifik viden i tværprofessionelle samarbejdsrelationer 9. Kompetencer i tilberedning af fødevarer 4 0. Arbejde innovativt med metodevalg og løsning af konkrete opgaver Meget højt Højt Mellem Lavt Meget lavt 8

19 Sammenhæng mellem vigtighed og niveau Der er et vist overlap mellem de kompetencer der fremhæves som de vigtigste og de kompetencer, hvor niveauet er højt. Den kompetence, som er mest vigtig, nemlig omsætte teoretisk viden til praktiske færdigheder er for eksempel også den kompetence hvor niveauet vurderes højst. Samtidig er den kompetence, hvor niveauet vurderes lavest også blandt de to mindst vigtige kompetencer. Der er således en god sammenhæng mellem vigtighed og niveau. KD Der er kun tre fra studieretningen KD, der har besvaret denne del af skemaet, da spørgsmålet kun er stillet til dimittender, som primært er i arbejde og ikke dimittender som arbejder sideløbende med deres videreuddannelse, hvilket gør sig gældende for fra KD. Alle kompetencer vurderes som meget vigtige eller vigtige af alle dimittender. De tre dimittender vurderer tre af kompetencerne som meget vigtige. Det drejer sig om Vurdere ernæringsstatus og ernæringsrisiko Udvælge, anvende og vurdere diætbehandling, ernæringsterapi og vejledningsmateriale til patienter Afdække og understøtte patienters og borgeres motivation i forbindelse med kostændringer 9

20 Figur 6. Hvor vigtigt vurderer du nedenstående kompetencer er for at kunne varetage dine opgaver som PB i ernæring og sundhed? (KD, Klinisk Diætetik) (n=). Vurdere ernæringsstatus og ernæringsrisiko. Udvælge, anvende og vurdere diætbehandling, ernæringsterapi og vejledningsmateriale til patienter. Afdække og understøtte patienters og borgeres motivation i forbindelse med kostændringer 4. Kommunikere skriftligt til patienter, borgere og faggrupper 5. Vurdere, formidle, dokumentere og kvalitetssikre teoretiske og praksisnære problemstillinger indenfor ernærings- og sundhedsprofessionen. 6. Omsætte teoretisk viden til praktiske færdigheder 7. Anvende fagspecifik viden i tværprofessionelle samarbejdsrelationer 8. Kompetencer i tilberedning af fødevarer 9. Arbejde tværfagligt inden for ernærings- og sundhedsfagets rammer og etik. 0. Arbejde innovativt med metodevalg og løsning af konkrete opgaver 0 Meget vigtigt Vigtigt Mindre vigtigt Ikke vigtigt Det er de samme tre kompetencer, der fremhæves, når dimittenderne bliver bedt om at prioritere de tre vigtigste kompetencer. Særligt kompetencen Udvælge, anvende og vurdere diætbehandling, ernæringsterapi og vejledningsmateriale til patienter vurderes som den allervigtigste af to ud af tre respondenter. 0

21 Figur 7. Hvilke tre kompetencer er de vigtigste for at kunne varetage dine opgaver som PB i ernæring og sundhed? (KD, Klinisk Diætetik) (n=). Vurdere ernæringsstatus og ernæringsrisiko. Udvælge, anvende og vurdere diætbehandling, ernæringsterapi og vejledningsmateriale til patienter. Afdække og understøtte patienters og borgeres motivation i forbindelse med kostændringer 4. Kommunikere skriftligt til patienter, borgere og faggrupper 5. Vurdere, formidle, dokumentere og kvalitetssikre teoretiske og praksisnære problemstillinger indenfor ernærings- og sundhedsprofessionen. 6. Omsætte teoretisk viden til praktiske færdigheder 7. Anvende fagspecifik viden i tværprofessionelle samarbejdsrelationer Kompetencer i tilberedning af fødevarer 9. Arbejde tværfagligt inden for ernærings- og sundhedsfagets rammer og etik. 0. Arbejde innovativt med metodevalg og løsning af konkrete opgaver prioritet. prioritet. prioritet 0 Dimittendernes niveau og sammenhæng mellem vigtighed og niveau De tre dimittender vurderer, at deres niveau ligger fra meget højt til mellem på alle kompetencer. Særligt den vigtigste kompetence Udvælge, anvende og vurdere diætbehandling, ernæringsterapi og vejledningsmateriale til patienter er der to ud af tre, der vurderer at deres niveau er meget højt. Det samme gør sig gældende for kompetencen at omsætte teoretisk viden til praktiske færdigheder. Denne kompetence har scoret højt på alle tre studieretninger. Der er generelt god sammenhæng mellem vigtighed og niveau.

22 Figur 8. Hvor højt vurderer du dit eget niveau indenfor de udvalgte kompetencer? (KD,Klinisk Diætetik) (n=). Vurdere ernæringsstatus og ernæringsrisiko. Udvælge, anvende og vurdere diætbehandling, ernæringsterapi og vejledningsmateriale til patienter. Afdække og understøtte patienters og borgeres motivation i forbindelse med kostændringer 4. Kommunikere skriftligt til patienter, borgere og faggrupper 5. Vurdere, formidle, dokumentere og kvalitetssikre teoretiske og praksisnære problemstillinger indenfor ernærings- og sundhedsprofessionen. 6. Omsætte teoretisk viden til praktiske færdigheder 7. Anvende fagspecifik viden i tværprofessionelle samarbejdsrelationer 8. Kompetencer i tilberedning af fødevarer 9.Arbejde tværfagligt inden for ernærings- og sundhedsfagets rammer og etik. 0. Arbejde innovativt med metodevalg og løsning af konkrete opgaver 0 Meget højt Højt Mellem Lavt Meget lavt Andre vigtige kompetencer Dimittenderne bliver også spurgt til, om der er andre kompetencer udover de ti, som de vurderer som vigtige. Fire dimittender har svaret noget konkret på dette. De har svaret følgende: At man har kendskab til et bredt udsnit af teorier mv. og ved hvor man kan finde nye. Projektledelse Økonomisk forståelse. Tolerance overfor forskellige mennesker Dimittendrapporten for Ernæring og Sundhed afsluttes hermed. For at se resultaterne i et bredere og tværgående perspektiv, se Dimittendundersøgelse på grunduddannelser 0 i Metropol. Heri fremgår analyser på tværs af samtlige uddannelser på Metropol.

23

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi Dimittendundersøgelse 0 PB i Laboratorieteknologi Indhold.0 Indledning.0 Dimittendernes jobsituation.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 5.0 Fastholdelse 6 6.0

Læs mere

Dimittendundersøgelse Laborantuddannelsen

Dimittendundersøgelse Laborantuddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Laborantuddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0 Fastholdelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse Sygeplejerskeuddannelsen

Dimittendundersøgelse Sygeplejerskeuddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Sygeplejerskeuddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0 Fastholdelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 Jordemoderuddannelsen

Dimittendundersøgelse 2013 Jordemoderuddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Jordemoderuddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0 Fastholdelse 6 6.0 Hvad bør evt. have

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen En kvalitativ undersøgelse Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendens jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen 4 4.0 Arbejdsbelastning

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013. UC Diakonissestiftelsen, sygeplejerskeuddannelsen

Dimittendundersøgelse 2013. UC Diakonissestiftelsen, sygeplejerskeuddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 UC Diakonissestiftelsen, sygeplejerskeuddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 3 4.0 Arbejdsbelastningen

Læs mere

Global Nutrition and Health. Dimittendundersøgelse 2016

Global Nutrition and Health. Dimittendundersøgelse 2016 Global Nutrition and Health Dimittendundersøgelse 2016 August 2017 Kolofon Dato 23. august 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation UC Diakonissestiftelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation UC Diakonissestiftelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation UC Diakonissestiftelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 27. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Socialrådgiveruddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Aftagerundersøgelse Jordemoderuddannelsen Metropol 2012

Aftagerundersøgelse Jordemoderuddannelsen Metropol 2012 Aftagerundersøgelse Jordemoderuddannelsen Metropol 2012 Indhold Baggrundsoplysninger om aftagerne/respondenterne til jordemoderuddannelsen 3 De nyuddannedes kompetencer overordnet set 4 Vigtighed af kompetencer

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 2015 [UDGAVE NOVEMBER 2015] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution af

Læs mere

Professionsbachelor i Beredskab, Katastrofeog Risikomanagement. Dimittendundersøgelse 2016

Professionsbachelor i Beredskab, Katastrofeog Risikomanagement. Dimittendundersøgelse 2016 Professionsbachelor i Beredskab, Katastrofeog Risikomanagement Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Fysioterapeutuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Fysioterapeutuddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 9. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Professionshøjskolen Metropol. Dimittendundersøgelse 2016

Professionshøjskolen Metropol. Dimittendundersøgelse 2016 Professionshøjskolen Metropol Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. marts 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen 2014

Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen Kolofon Dato. juli Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen Inger Marie Jessen, Chefkonsulent, Metropol

Læs mere

Læreruddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Læreruddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Læreruddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen Metropol

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed BEK nr 502 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Aftagerundersøgelse procesteknologi

Aftagerundersøgelse procesteknologi Aftagerundersøgelse 05 Professionsbacheloruddannelsen i laboratorie- eller procesteknologi Evt. dato Anden tekst Kolofon Dato 9. august 05 Aftagerundersøgelse 05 Udarbejdet af Pil Esbech, konsulent Marie

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Ergoterapeutuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Ergoterapeutuddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 9. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Aftagerundersøgelse Fysioterapeutuddannelsen

Aftagerundersøgelse Fysioterapeutuddannelsen Aftagerundersøgelse 05 Fysioterapeutuddannelsen Kolofon Dato 6. juli 05 Aftagerundersøgelse 05 Udarbejdet af Pil Esbech, Konsulent Marie Krogh Jessen, Studentermedhjælp Astrid Finderup, Studentermedhjælp

Læs mere

Aftagerundersøgelsen 2012 i Metropol

Aftagerundersøgelsen 2012 i Metropol Ledelsessekretariatet\Bestyrelsen\Bestyrelsesmøder 2013\20130321\Bilag 5. 2.2 Orientering om Aftagerundersøgelsen 2012.docx Bilag 7.3.2 Dato 26. februar 2013 Initialer Aftagerundersøgelsen 2012 i Metropol

Læs mere

Pædagoguddannelsen i Odense og i Svendborgs relevans

Pædagoguddannelsen i Odense og i Svendborgs relevans UDARBEJDET JANUAR 2018 Pædagoguddannelsen i Odense og i Svendborgs relevans Aftager- og dimittendundersøgelser 2017 Kontaktperson: Ulrich Storgaard Andersen Indhold 1. Introduktion... 3 2. Præsentation

Læs mere

Radiografuddannelsens relevans

Radiografuddannelsens relevans UDARBEJDET JANUAR 2018 Radiografuddannelsens relevans Aftager- og dimittendundersøgelser 2017 Kontaktperson: Ulrich Storgaard Andersen Indhold 1. Introduktion... 3 2. Præsentation af dimittenderne og aftagerne...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejles relevans

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejles relevans UDARBEJDET JANUAR 2018 Sygeplejerskeuddannelsen i Vejles relevans Aftager- og dimittendundersøgelser 2017 Kontaktperson: Ulrich Storgaard Andersen Indhold 1. Introduktion... 3 2. Præsentation af dimittenderne

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsens relevans

Fysioterapeutuddannelsens relevans UDARBEJDET DECEMBER 2017 Fysioterapeutuddannelsens relevans Aftager- og dimittendundersøgelser 2017 Kontaktperson: Ulrich Storgaard Andersen Indhold 1. Introduktion... 3 2. Præsentation af dimittenderne

Læs mere

Aftagerundersøgelse Professionsbachelor i offentlig administration

Aftagerundersøgelse Professionsbachelor i offentlig administration Aftagerundersøgelse 205 Professionsbachelor i offentlig administration 2 Kolofon Dato 4. august 205 Aftagerundersøgelsen 205 Udarbejdet af Pil Esbech, konsulent Marie Krogh Jessen, studentermedhjælp Astrid

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSE I FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB MED SPECIALISERING I INTERVENTION OG EVALUERING. på Syddansk Universitet

KANDIDATUDDANNELSE I FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB MED SPECIALISERING I INTERVENTION OG EVALUERING. på Syddansk Universitet KANDIDATUDDANNELSE I FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB MED SPECIALISERING I INTERVENTION OG EVALUERING på Syddansk Universitet GRAFISK DESIGN: PRINT & SIGN, SDU 1 Kandidatuddannelse i Folkesundhedsvidenskab med specialisering

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen er rettet mod dimittender fra perioden 1. januar

Læs mere

Aftagerundersøgelse Bioanalytikeruddannelsen

Aftagerundersøgelse Bioanalytikeruddannelsen Aftagerundersøgelse Bioanalytikeruddannelsen 2016 Side 1 af 19 Kolofon Dato 31. marts 2017 Udarbejdet af Ditte Schlüntz, specialkonsulent Tom Nauerby, specialkonsulent Tine Broed, studentermedhjælper University

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2014

Dimittendundersøgelse 2014 Dimittendundersøgelse 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Maj 2014 Indhold 1. Om undersøgelsen... 1 2. Dataindsamlingen... 1 3. Spørgeskemaet... 1 4. Dimittendernes beskæftigelsessituation... 2 5. Dimittendernes

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Bioanalytiker- uddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Bioanalytiker- uddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Bioanalytiker- uddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2016 Kolofon Dato 13. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Sygeplejerskeuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Sygeplejerskeuddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Professionsbachelor i Laboratorieteknologi. Dimittendundersøgelse 2016

Professionsbachelor i Laboratorieteknologi. Dimittendundersøgelse 2016 Professionsbachelor i Laboratorieteknologi Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 22. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet

Læs mere

Koncept for Metropols aftagerundersøgelse

Koncept for Metropols aftagerundersøgelse Koncept for Metropols aftagerundersøgelse 17. november 2015 Kolofon Dato 17. november 2015 Konsulent Pil Esbech, ledelsessekretariatet Indhold Indledning 4 Undersøgelsens formål 4 Kort om aftagerundersøgelsen

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Pædagoguddannelsen i Jellings relevans

Pædagoguddannelsen i Jellings relevans UDARBEJDET JANUAR 2018 Pædagoguddannelsen i Jellings relevans Aftager- og dimittendundersøgelser 2017 Kontaktperson: Ulrich Storgaard Andersen Indhold 1. Introduktion... 3 2. Præsentation af dimittenderne

Læs mere

Aftagerundersøgelse Ernærings- og sundhedsuddannelsen

Aftagerundersøgelse Ernærings- og sundhedsuddannelsen Aftagerundersøgelse Ernærings- og sundhedsuddannelsen 2016 Kolofon Dato 31. marts 2017 Udarbejdet af Ditte Schlüntz, specialkonsulent Tom Nauerby, specialkonsulent Tine Broed, studentermedhjælper University

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

ERNÆRING OG SUNDHED. Januar 2017 UC SYD

ERNÆRING OG SUNDHED. Januar 2017 UC SYD ERNÆRING OG SUNDHED Januar 2017 UC SYD Dimittendundersøgelse, januar 2017 side 2 Beskæftigelsesundersøgelse januar 2017 (dimittender fra januar 2016) side 11 Marts 2017 Dimittendundersøgelse, Ernæring

Læs mere

Jordemoderuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Jordemoderuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Jordemoderuddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 13. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Evaluering af Sundhedsklinikken 2014

Evaluering af Sundhedsklinikken 2014 Evaluering af Sundhedsklinikken 2014 Kolofon Dato 20. juni 2014 Evaluering af Sundhedsklinikken Selma Maksumic, Konsulent Marie Krogh Jessen, Studentermedhjælper Therese Sachs, Specialkonsulent Professionshøjskolen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 87B d. 13. marts 2017 Punkt 5b. Bilag 1. Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde nr. 87B d. 13. marts 2017 Punkt 5b. Bilag 1. Bestyrelsen K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bestyrelsesmøde nr. 87B d. 13. marts 2017 Punkt 5b. Bilag 1 Bestyrelsen S A G S N O T A T 23. FEBRUAR 2017 Vedr. Forsknings- og Uddannelsesstyrelsens undersøgelser

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen UC Diakonissestiftelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Sygeplejerskeuddannelsen UC Diakonissestiftelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Sygeplejerskeuddannelsen UC Diakonissestiftelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 27. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Praktikbeskrivelse, KD

Praktikbeskrivelse, KD Praktikbeskrivelse, KD 4. og 5. semesters praktik: Klinisk diætetik 4. og 5. semester, 2018 Placering: Praktikken er en 9 ugers praktik (16,5 ECTS) og strækker sig over 1 uge på 4. semester og 8 uger på

Læs mere

Uddannelser. Ernæringsassistent Ernæringsteknolog Professionsbachelor i ernæring og sundhed Kandidat

Uddannelser. Ernæringsassistent Ernæringsteknolog Professionsbachelor i ernæring og sundhed Kandidat Uddannelser Ernæringsassistent Ernæringsteknolog Professionsbachelor i ernæring og sundhed Kandidat udannelsespjece nytdesign.indd 1 28-11-2018 09:55:25 Sundhed er en ret Som ansat i den kost-, ernærings-

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

National studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i ernæring og sundhed Bilag 1: ECTS-point oversigt

National studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i ernæring og sundhed Bilag 1: ECTS-point oversigt National studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i ernæring og sundhed Bilag 1: ECTS-point oversigt 1 Indholdsfortegnelse Professionsbachelor i ernæring og sundhed... 4 Professionsbachelor

Læs mere

UDDANNELSER KOST-, ERNÆRINGS- OG SUNDHEDSFAGLIGE ERNÆRINGSASSISTENT ERNÆRINGSTEKNOLOG PROFESSIONSBACHELOR I ERNÆRING OG SUNDHED KANDIDAT

UDDANNELSER KOST-, ERNÆRINGS- OG SUNDHEDSFAGLIGE ERNÆRINGSASSISTENT ERNÆRINGSTEKNOLOG PROFESSIONSBACHELOR I ERNÆRING OG SUNDHED KANDIDAT UDDANNELSER KOST-, ERNÆRINGS- OG SUNDHEDSFAGLIGE ERNÆRINGSASSISTENT ERNÆRINGSTEKNOLOG PROFESSIONSBACHELOR I ERNÆRING OG SUNDHED KANDIDAT Overblik over uddannelsessystemet Det ordinære uddannelsessystem

Læs mere

Aftagerundersøgelse Administrationsøkonomuddannelsen

Aftagerundersøgelse Administrationsøkonomuddannelsen Aftagerundersøgelse 05 Administrationsøkonomuddannelsen Evt. dato Anden tekst Kolofon Dato. august 05 Aftagerundersøgelse 05 Udarbejdet af Pil Esbech, konsulent Marie Krogh Jessen, studentermedhjælp Astrid

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Kvalitetsenheden August 2013 Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Aftagerundersøgelse Leisure managementuddannelsen

Aftagerundersøgelse Leisure managementuddannelsen Aftagerundersøgelse Leisure managementuddannelsen 2016 Kolofon Dato 31. marts 2017 Udarbejdet af Ditte Schlüntz, specialkonsulent Tom Nauerby, specialkonsulent Tine Broed, studentermedhjælper University

Læs mere

Aftagerundersøgelse Sygeplejerskeuddannelsen

Aftagerundersøgelse Sygeplejerskeuddannelsen Aftagerundersøgelse Sygeplejerskeuddannelsen 2016 Kolofon Dato 31. marts 2017 Udarbejdet af Ditte Schlüntz, specialkonsulent Tom Nauerby, specialkonsulent Tine Broed, studentermedhjælper University College

Læs mere

Orientering om Studentertilfredshedsundersøgelsen 2012

Orientering om Studentertilfredshedsundersøgelsen 2012 Bilag 7.3.1 Dato 4. marts 2013 Initialer Orientering om Studentertilfredshedsundersøgelsen 2012 1.0 Baggrund Studentertilfredshedsundersøgelsen er foretaget i efteråret 2012 på alle Metropols uddannelser.

Læs mere

Læreruddannelsen på Fyns relevans

Læreruddannelsen på Fyns relevans UDARBEJDET JANUAR 2018 Læreruddannelsen på Fyns relevans Aftager- og dimittendundersøgelser 2017 Kontaktperson: Ulrich Storgaard Andersen Indhold 1. Introduktion... 3 2. Præsentation af dimittenderne og

Læs mere

Evalueringsrapport for dimittendevaluering ½ års dimittend RAD511 forår 2015 Antal studerende på holdet: 25 Antal besvarelser: 13 Svarprocent: 52 %

Evalueringsrapport for dimittendevaluering ½ års dimittend RAD511 forår 2015 Antal studerende på holdet: 25 Antal besvarelser: 13 Svarprocent: 52 % Evalueringsrapport for dimittendevaluering ½ års dimittend RAD511 forår 2015 Antal studerende på holdet: 25 Antal besvarelser: 13 Svarprocent: 52 % Hvad er dit køn? Har du fået job? Inden for hvilken gren

Læs mere

Rapport med data fra dimittendundersøgelse, juni 2013 (årgang 2009), Læreruddannelsen på Fyn.

Rapport med data fra dimittendundersøgelse, juni 2013 (årgang 2009), Læreruddannelsen på Fyn. 1 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Rapport med data fra dimittendundersøgelsen juni 2013. KAAG Rapport med data fra dimittendundersøgelse, juni 2013 (årgang 2009), Læreruddannelsen på Fyn. Indhold 1. Indledning

Læs mere

Aftagerundersøgelse Fysioterapeutuddannelsen

Aftagerundersøgelse Fysioterapeutuddannelsen Aftagerundersøgelse Fysioterapeutuddannelsen 2016 Kolofon Dato 31. marts 2017 Udarbejdet af Ditte Schlüntz, specialkonsulent Tom Nauerby, specialkonsulent Tine Broed, studentermedhjælper University College

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Evaluering af Sundhedsklinikken. Forår 2015

Evaluering af Sundhedsklinikken. Forår 2015 Evaluering af Sundhedsklinikken Forår 2015 Kolofon Dato 10. september 2015 Evaluering af Sundhedsklinikken Forår 2015 Udarbejdet af Pil Esbech, konsulent Marie Krogh Jessen, studentermedhjælp Astrid Finderup,

Læs mere

Aftagerundersøgelse Katastrofe- og risikomanageruddannelsen

Aftagerundersøgelse Katastrofe- og risikomanageruddannelsen Aftagerundersøgelse 05 Katastrofe- og risikomanageruddannelsen Evt. dato Anden tekst Kolofon Dato 6. august 05 Aftagerundersøgelse 05 Udarbejdet af Pil Esbech, konsulent Marie Krogh Jessen, studentermedhjælp

Læs mere

Slutrapport. Evaluering af 2. semester

Slutrapport. Evaluering af 2. semester Slutrapport Evaluering af 2. semester Foråret 2017 INDHOLD 1 Indledning 3 2 Metodiske overvejelser 3 2.1 Målgruppe 3 2.2 Kontaktoplysninger på de studerende 3 2.3 Validitet i forbindelse med udformningen

Læs mere

Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen på Tegnsprogstolkeuddannelsen.

Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen på Tegnsprogstolkeuddannelsen. Dimittendundersøgelse på Tegnsprogstolkeuddannelsen UCC 2013 Enheden for kvalitetsudvikling 20. juni 2012 Dimittendundersøgelse på Tegnsprogstolkeuddannelsen UCC Forår 2013 (2) Introduktion Dette er en

Læs mere

Uddannelsesspecifik evalueringsrapport Semesterevaluering

Uddannelsesspecifik evalueringsrapport Semesterevaluering Uddannelsesspecifik evalueringsrapport Semesterevaluering Efteråret 2017 INDHOLD 1 Indledning 3 2 Svarprocenten 3 3 Præsentation af evalueringens data 4 3.1 Trivsel 4 3.2 Fremmøde 5 3.3 Semestrets overordnede

Læs mere

Aftagerundersøgelse Ergoterapeutuddannelsen

Aftagerundersøgelse Ergoterapeutuddannelsen Aftagerundersøgelse Ergoterapeutuddannelsen 2016 Kolofon Dato 31. marts 2017 Udarbejdet af Ditte Schlüntz, specialkonsulent Tom Nauerby, specialkonsulent Tine Broed, studentermedhjælper University College

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I ERNÆRING OG SUNDHED PROFESSIONSHØJSKOLEN METROPOL, KBH.

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I ERNÆRING OG SUNDHED PROFESSIONSHØJSKOLEN METROPOL, KBH. Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I ERNÆRING OG SUNDHED PROFESSIONSHØJSKOLEN METROPOL, KBH. Uddannelsen til professionsbachelor i ernæring

Læs mere

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi På suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi blev der i foråret 2009 udbudt undervisning i modulet. Der var 61 studerende tilmeldt dette

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Opsummering af årets resultater Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Dimittendrapport Sygeplejerske uddannelsen Hillerød 2016

Dimittendrapport Sygeplejerske uddannelsen Hillerød 2016 RAPPORT Dimittendrapport Sygeplejerske uddannelsen Hillerød 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 2 Opsummering af undersøgelsens resultater... 4 2.1 Beskæftigelse og arbejdsområder...

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse. Pædagogisk Assistentuddannelse UCC

RAPPORT. Dimittendundersøgelse. Pædagogisk Assistentuddannelse UCC RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 22. september 2017 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution... 3 1.4 Population

Læs mere

Kompetenceprofil nyuddannet bioanalytiker 2025

Kompetenceprofil nyuddannet bioanalytiker 2025 Bioanalytikeruddannelsen Uddannelsen skal, i overensstemmelse med den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling og samfundets behov, kvalificere den studerende inden for ydelser i det biomedicinske

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 I foråret 2011 blev der på kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi udbudt to moduler, diversitet og perspektiv. Modulerne er blevet

Læs mere

VisionDanmark 2017: Kvalificeret arbejdskraft og fleksibilitet er nøglen til fremtidens konkurrenceevne

VisionDanmark 2017: Kvalificeret arbejdskraft og fleksibilitet er nøglen til fremtidens konkurrenceevne VisionDanmark 2017: Kvalificeret arbejdskraft og fleksibilitet er nøglen til fremtidens konkurrenceevne Både politikere og økonomer vurderer, at den danske konkurrenceevne er god, og at den i dag er bedre,

Læs mere

Slutrapport. Evaluering af modul 1, 3, 8, 9, 11 og 13. for. VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. Foråret Ref.: MSNI og MHOL Dato:

Slutrapport. Evaluering af modul 1, 3, 8, 9, 11 og 13. for. VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. Foråret Ref.: MSNI og MHOL Dato: Slutrapport Evaluering af modul 1, 3, 8, 9, 11 og 13 for VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus Foråret 2016 Ref.: MSNI og MHOL Dato: 03.05.17 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Metodiske overvejelser...

Læs mere

Virksomhedstilfredshedsmåling 2016

Virksomhedstilfredshedsmåling 2016 Virksomhedstilfredshedsmåling 2016 Som en del af Aftalen om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser er der opsat et mål om, at praktikvirksomhedernes tilfredshed skal øges frem mod 2020. Den første

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2017

Dimittendundersøgelse 2017 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Dimittendundersøgelse 2017 Akademiuddannelsen i Odontologisk Praksis Jasmin Maria Christiansen

Læs mere

Fælles dimittendundersøgelse

Fælles dimittendundersøgelse Fælles dimittendundersøgelse Oplægget hviler på de UCL-dimittendundersøgelser, der ligger på ucl.dk og dimittendundersøgelser fra Metropol og UCC. Først præsenteres en grundlæggende analyse af dimittendundersøgelsen,

Læs mere

Aftagerundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Aftagerundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Aftagerundersøgelse 2015 Socialrådgiveruddannelsen 1 Evt. dato Anden tekst Kolofon Dato 18. maj 2015 Aftagerundersøgelse 2015 Udarbejdet af Pil Esbech, Konsulent Marie Krogh Jessen, Studentermedhjælp Professionshøjskolen

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. Slutrapport. Evaluering af modul 1, 3, 7a, 8b, 9, 11 og 13. for. Foråret Ref.: TRHJ og LIFP Dato:

VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. Slutrapport. Evaluering af modul 1, 3, 7a, 8b, 9, 11 og 13. for. Foråret Ref.: TRHJ og LIFP Dato: Slutrapport Evaluering af modul 1, 3, 7a, 8b, 9, 11 og 13 for VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus Foråret 2015 Ref.: TRHJ og LIFP Dato: 25..06.15 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Metodiske overvejelser...

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed Semester- beskrivelse Institut for sundhedsuddannelse 3 1. semester Indhold 1. Semesterets indhold og tilrettelæggelse 4 1.1. Semesterets opbygning 4 2. Temaer

Læs mere

DFM uddannelsesdag 22.september 2010. v. Lektor Lone Ebbeskov Larsen

DFM uddannelsesdag 22.september 2010. v. Lektor Lone Ebbeskov Larsen DFM uddannelsesdag 22.september 2010 v. Lektor Lone Ebbeskov Larsen Ernæring og sundhed Ernæring og sundhed Ingeborg Suhr startede SUHR S i starten af 1900 tallet som husholdningsskole og i 1905 blev det

Læs mere

Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild

Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Undersøgelsens resultater. 4 3. Vurdering af den telefoniske kommunikation..5 4. Vurdering

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed BEK nr 491 af 11/05/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 095.704.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Fødevarer og Ledelse

Fødevarer og Ledelse Fødevarer og Ledelse 4. og 5. semesters praktik: Fødevarer og Ledelse 4. og 5. semester foråret 2018 Placering: Praktikken er en 7 ugers praktik (9,5 ECTS) og strækker sig over 1 uge på 4. semester og

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, foråret 2011

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, foråret 2011 Evaluering af Pædagogisk Sociologi, foråret 2011 I foråret 2011, blev der udbudt tre moduler på suppleringsuddannelsen i, Pædagogisk teori, Sociologisk teori og videnskabsteori. Modulerne er dog evalueret

Læs mere

Evaluering af komprimeret enkeltfag under Åben Uddannelse for FS2017

Evaluering af komprimeret enkeltfag under Åben Uddannelse for FS2017 NOTAT Evaluering af komprimeret enkeltfag under Åben Uddannelse for FS2017 Læreruddannelse og formidling 15.juni 2017 Birgitte Hedeskov og Mette Marie Gräs Kokholm I forårssemestret 2017 er der gennemført

Læs mere