Vejledning om randzoner og kompensation. April 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om randzoner og kompensation. April 2013"

Transkript

1 Vejledning om randzoner og kompensation April 2013

2

3 Kolofon Vejledning om randzoner og kompensation. Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i januar 2013 Bidragyder(e): Center for Arealtilskud Fotograf(er): NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Hjemmeside: ISBN

4 Vejledning om randzoner og kompensation 1. Velkommen Baggrund og formål Hvilke arealer er omfattet af lovens bestemmelser? Hvis 2-meter bræmme, så randzone Vandløb Søer Beregning af søens størrelse Undtagelser Hvilke arealer er undtaget fra lovens bestemmelser? Hvad er tilladt i randzonen? Reduktion af randzonebredden (5 pct.-reglen) Hvordan skal du udlægge randzoner, hvis du har søgt? Hvis din ansøgning bliver efterkommet Reduktioner og kompensation for randzoner Offentlighedens adgang Vigtige regler for færdsel i randzoner Dispensationer fra randzonelovens bestemmelser Hvem kan søge om dispensation? Hvad kan du søge om dispensation fra? Sådan søger du Hvad skal ansøgningen indeholde? Der er ingen tidsfrist Hvis din ansøgning bliver efterkommet Hvor længe gælder dispensationen? Dispensationer og kompensation for randzoner Kompensation for randzoner Hvem kan søge om kompensation? Hvilke typer arealer kan du få kompensation for? Randzoner og Enkeltbetaling Juletræer og pyntegrønt i kort omdrift Hvad kan du få i kompensation? Generelle betingelser for kompensation Lovpligtige randzoner og randzoner på kompensationskortet Arealet med samme tilskudssats skal være mindst 0,01 ha Randzone i hele kompensationsperioden Krav om gødningsplanlægning

5 9.4.5 Krydsoverensstemmelse GLM-krav Hvilke arealer kan du ikke få kompensation for? Arealer med lignende forpligtelser Nogle arealer omfattet af dispensation Arealer, der er bortreduceret, jf. 5 pct.-reduktionen Arealer, der er 2 meter-bræmmer efter vandløbsloven Kombination med andre ordninger Du kan kombinere med følgende ordninger Du kan ikke søge om tilskud fra disse ordninger til randzonearealet Særligt for nogle miljø- og økologitilsagn Ansøgning via Fællesskemaet Ansøgningsfrist Vigtige frister ved ansøgning Udbetaling af kompensation Kontrol og sanktioner Randzoneloven Kontrol og sanktioner ved kompensation Administrativ kontrol Kontrol på stedet Resultater af kontrollen Udbetaling af tilskudsbeløb sker efter endt kontrol Nedsættelse af støtten Force Majeure Bøder og strafbare forhold Myndighedernes brug af oplysninger Klagemuligheder Retsgrundlag Adresser og telefonnumre til NaturErhvervstyrelsen

6 1. Velkommen I denne vejledning kan du finde information om udlægning af randzoner, og om hvordan du søger om kompensation for randzoner på din bedrift. Vejledningen omhandler udlægning af randzoner og kompensation for randzoner som følge af randzoneloven af 14. juni 2011 og ændring af randzoneloven af 18. juni I vejledningen henvises der flere gange til information i Vejledning om Enkeltbetaling 2013 og Vejledning til Fællesskema De to vejledninger er derfor gode at have ved hånden, når du læser vejledningen her. Hvis der sker væsentlige ændringer i forvaltningen af randzoneloven eller kompensationsordningen, bliver det annonceret i NaturErhvervstyrelsens nyhedsbreve og på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Du vil løbende blive holdt ajour med ændringer, hvis du abonnerer på nyhedsbrevene. Du kan skrive dig op som abonnent via hjemmesiden. 2. Baggrund og formål Loven om randzoner trådte i kraft den 1. september 2012 og fastlægger, at der skal udlægges randzoner langs søer i landzone med et areal på mere 100 m 2 og åbne vandløb i landzone. Randzoner er op til 10 meter brede zoner, og i randzonerne er det ikke tilladt at gødske, sprøjte eller dyrke jorden. Formålet med randzonerne er at mindske udvaskningen af kvælstof, pesticider og fosfor. Ved randzoneloven er der tale om generel erstatningsfri regulering, og som landmand har man derfor ikke krav på erstatning for udlægget af randzoner. Regeringen har dog besluttet, at landmænd skal kompenseres for randzoner. Formålet med kompensationsordningen for randzoner er altså, at yde kompensation til dig som landmand, hvis du er berørt af kravet om udlægning af randzoner på din bedrift. Kompensationen vil blive givet i form af et årligt tilskud. Bemærk at tildeling af tilskud efter randzonebekendtgørelsen er betinget af, at de ansøgte arealer er omfattet af en gyldig vandplan, og at det EU-finansieringsmæssige grundlag på den baggrund kan genskabes. 4

7 3. Hvilke arealer er omfattet af lovens bestemmelser? Randzoneloven gælder for arealer, der grænser op til åbne vandløb i landzone og til søer i landzone med et areal på mere end 100 m 2. I det omfang, du etablerer nye vandløb eller søer på over 100 m 2 på bedriften, vil disse blive omfattet af randzonelovens bestemmelser. Omvendt vil randzoner langs eksisterende søer eller vandløb bortfalde, hvis søerne eller vandløbene lovligt bliver rørlagt eller nedlagt. Du skal dog være opmærksom på, at de fleste vandløb og søer er beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3, og at der ikke må ændres i tilstanden uden tilladelse fra kommunen. Du kan nedenfor læse mere om hvilke vandløb og søer, der præcist er omfattet af loven. Du kan også søge vejledning via NaturErhvervstyrelsens kompensationskort, der kan vise dig, hvor der sandsynligvis er randzoner på dine jorde. Kortet er udelukkende vejledende, og du skal derfor med dit indgående kendskab til vandløbene og søerne på din bedrift tjekke, om de indtegnede randzoner på kortet er korrekte. Det er loven og ikke kortet, der gælder. Læs mere om kompensationskortet under punkt Hvis 2-meter bræmme, så randzone Hvis der er en 2-meter bræmme langs et vandløb eller en sø, skal der altid være en randzone. Det gælder både ved vandløb og søer. Har du en 2-meter bræmme omkring et vandløb eller en sø, skal du kun udlægge en 8 meter randzone, så den totale bredde udgør 10 meter. 2-meter bræmmerne indgår altså i den samlede randzonebredde. 3.2 Vandløb Et vandløb er omfattet af randzoneloven, hvis det er et vandløb i vandløbslovens forstand. Bemærk at ikke alle vandløb, omfattet af vandløbslovens bestemmelser, udgør vandløb i vandløbslovens forstand. Randzoneloven omfatter vandløb i vandløbslovens forstand, dvs. en delmængde af de vandløb, der er omfattet af vandløbslovens bestemmelser. Et vandløb i vandløbslovens forstand vil i de fleste tilfælde være en klart afgrænset terrænfordybning, som er vandførende hovedparten af året. At et vandløb er vandførende betyder at vand føres fra et sted til et andet og ikke er stillestående. En grøft med stillestående vand er fx ikke vandførende og dermed ikke et vandløb i vandløbslovens forstand. Da nedbørsforholdene kan variere fra år til år, kan der ikke fastsættes et bestemt antal dage pr. år, hvor der skal være vandføring. Et vandløb kan godt udtørre i en tør periode, fx om sommeren. Det betyder ikke, at det ikke er et vandløb. 5

8 De skyllefurer, som opstår efter voldsomme rengskyl eller kraftige tøbrud, opfylder ikke kravene til vandløb og er derfor ikke omfattet af randzoneloven. Det samme gælder skelgrøfter, vejgrøfter, lavninger og lignende, som ikke er vandførende hovedparten af året. Som det fremgår af randzoneloven skal der være tale om åbne vandløb, dvs. vandløb, der ikke er rørlagt eller på lignende måde er skjult eller lagt under terrændække. Du kan læse mere om vandløb og vandløbsloven på Naturstyrelsens hjemmeside. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt et konkret vandløb er omfattet af vandløbsloven, skal du kontakte din kommune, da kommunen er vandløbsmyndighed. 3.3 Søer Hovedreglen er, at alle søer i landzone med et areal på mere end 100 m 2 er omfattet af randzoneloven. De såkaldte enkeltmandssøer, dvs. søer der ligger på en enkelt ejendom, uden at der er tilløb eller afløb fra naboejendomme, er således også omfattet af randzoneloven. Tekniske anlæg i landzone som branddamme, regnvandsbassiner og okkersøer er også omfattet af randzoneloven, hvis arealet inden for kronekanten er større end 100 m 2. Søer, der kun undtagelsesvis tørrer ud om sommeren, er også omfattet af randzoneloven. En sø er udtørret, når der ikke længere står blankt vand i søen. Hvis der står blankt vand i karret, bliver søen ikke regnet som udtørret, uanset mængden af vand. Dette gælder, uanset om søen er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3, og selv om der ikke er en tydelig kronekant (se definition på kronekant nedenfor) Beregning af søens størrelse Med kronekant Hovedreglen er, at søens areal skal beregnes ud fra søens kronekant. Det vil sige ud fra overgangen mellem det skrånende terræn mod søen til det flade terræn, der normalt kan jordbearbejdes. Det har ikke betydning, om søen er kunstigt anlagt, om den er delvist befæstet, eller om der er afløb fra søen. Uden kronekant Hvis der ikke er en klar kronekant, gælder de samme regler for afgrænsningen af søen som efter naturbeskyttelsesloven. Her beregnes arealet ud fra overgangen mellem bevoksning af vand- og sumpplanter og egentlige landplanter. Ved beregningen af arealet af en given sø skal både udstrækningen af den sammenhængende åbne vandoverflade og det tilstødende vådområde med en vegetation 6

9 bestående af vand- og sumpplanter indgå. Det er også afgørende, om der er opstået et naturligt dyre- og planteliv i søen. Søer omfattet af naturbeskyttelsesloven fremgår normalt af Danmarks Miljøportal. Du kan i tvivlstilfælde spørge din kommune, om søen er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Hvis det er tilfældet, og søen samtidig er over 100 m 2, vil søen også være omfattet af randzoneloven Undtagelser Produktionsanlæg som fx gyllebeholdere, ajlebeholdere, regnvandslaguner til vandingsanlæg, dambrugsbassiner, spildevandsanlæg (inkl. opsamlingsbassiner, men ekskl. regnvandsbassiner) og kartoffelvandssøer er ikke omfattet af randzoneloven. Midlertidige (temporære) søer (fx vandhuller), der normalt tørrer ud om sommeren, er heller ikke omfattet af randzoneloven. Søer, hvor der foreligger en dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 som følge af deres anvendelse i forbindelse med spildevandsbrug, er ikke omfattet af randzoneloven. Grøfter med stillestående vand betragtes ikke som søer, uanset om arealet er over 100 m 2, og er tilsvarende ikke omfattet af randzoneloven. Minivådområder er som udgangspunkt omfattet af randzoneloven, men hvis NaturErhvervstyrelsen har givet et projekttilsagn til minivådområdet, kan der dispenseres fra randzoneloven, jf. kapitel 8. 7

10 4. Hvilke arealer er undtaget fra lovens bestemmelser? I Darum-Tjæreborgmarsken, Ribemarsken, Rejsbymarsken, Ballummarsken og Tøndermarsken gælder reglerne i randzoneloven kun for de vandløb, der er omfattet af vandplanen for marskområderne i Syd- og Sønderjylland. Det svarer til de vandløb, der tidligere blev kaldt de højt målsatte vandløb. Disse marskområder fremgår af kompensationskortet. For de områder med marsklignende strukturer, som NaturErhvervstyrelsen har udpeget, gælder tilsvarende, at reglerne i randzoneloven kun gælder for de vandløb, der er omfattet af vandplanen for de pågældende områder, altså de før omtalte højt målsatte vandløb. Disse områder fremgår ligeledes af NaturErhvervstyrelsens kompensationskort. Randzoneloven gælder ikke arealer i haver og parker. Randzoneloven gælder desuden ikke for arealer, der anvendes til skov. Nedenstående arealer betragtes som skov og er derfor undtaget randzonelovens bestemmelser: Arealer, hvorpå der er fredskovspligt, er som udgangspunkt skov. Dog er arealer, der udnyttes som landbrugsjord på fredskovsarealer, ikke at betragte som skov. Det vil i praksis sige, at arealer, hvor der på almindelige vilkår kan opnås støtte fra ordningen Enkeltbetaling, ikke er undtaget randzonelovens bestemmelser. Arealer med skovrejsningstilsagn, hvor skovrejsningen er påbegyndt på de enkelte arealer, betragtes som skov. Arealer i skovrejsningsområdet, der skal udnyttes som landbrugsjord, betragtes ikke som skov. Træbeplantede arealer over 0,5 ha, herunder nyplantede arealer, der enten har udviklet sig til eller kan udvikle sig til højstammede træer og sluttede bevoksninger, betragtes som skov. Undtaget herfra er arealer med juletræer og pyntegrønt, frugtplantager, læhegn og flerårige energiafgrøder i kort omdrift. Jagtremiser er således også at betragte som skov, såfremt det beplantede areal er over 0,5 ha, og der er eller kan dannes sluttet højskov. Såfremt man ønsker at ny-etablere skovbevoksninger på arealer, der er omfattet af randzoneloven, kan der søges om dispensation hos NaturErhvervstyrelsen. Se reglerne om, hvilke arealer, der er omfattet af og undtaget fra randzoneloven: 1, 3 og 4 i Lov om randzoner af 14. juni , 3 og 4 i Bekendtgørelse om randzoner af 29. august Naturstyrelsens Vejledning om naturbeskyttelseslovens 3 beskyttede naturtyper (2009) Den kommenterede vandløbslov, Tolstrup og Barfod, om Naturstyrelsens Vandløbs- og vandforsyningslov, Se i øvrigt Naturstyrelsens hjemmeside: 8

11 5. Hvad er tilladt i randzonen? Efter den 1. september 2012 kan du anvende randzonearealerne til følgende: Du kan have vedvarende græs i randzonen, hvis dette sker uden brug af gødskning, sprøjtning eller jordbearbejdning, og hvis det i øvrigt ikke er i strid med anden lovgivning. Græsarealer i randzonen kan både anvendes til slæt og til afgræsning. Du kan omlægge vedvarende græsarealer i randzonerne. Dette kan du højst gøre hvert 7. år. Hvis du omlægger et areal med vedvarende græs, skal du sikre dig, at omlægningen ikke er i strid med anden lovgivning, herunder 3 i naturbeskyttelsesloven. Du kan foretage den jordbearbejdning, som er nødvendig for at etablere vedvarende græsarealer på arealer, der hidtil har ligget udyrkede hen, eller hvor der er høstet afgrøder (normalt afgrøder høstet før lovens ikrafttrædelse). Etablering af græsarealer skal ske uden brug af gødskning eller sprøjtning. Afgrøder, der er etableret i randzonen før den 1. september 2012 (både etårige og flerårige), kan høstes. Afgrøden må dog hverken gødskes eller sprøjtes efter 1. september Når afgrøden er høstet, kan du foretage den jordbehandling, som er nødvendig for at etablere vedvarende græsarealer. Randzoneloven indeholder ikke yderligere begrænsninger i forhold til plantedækket i randzoner, men søger du landbrugsstøtte til din bedrift, skal du overholde de relevante GLM-krav (læs mere om GLM-krav under punkt 9.6.6). Du kan uden at søge dispensation bekæmpe kæmpebjørneklo i randzonen, ikke kun med fx rodstikning eller topkapning, men også ved målrettet sprøjtning i det omfang, der er behov for det. Det er også tilladt at udføre vandløbsvedligeholdelse, herunder oplægning og udspredning af det oprensede materiale i randzonen. Du må også nedpløje/fræse oprensningsmaterialet i randzonen, når jordbearbejdningen ikke sker i dyrkningsøjemed. Dette uanset reglen om, at jordbearbejdning i randzonen ikke er tilladt. Nedpløjning/fræsning må dog ikke foretages i en eventuel 2 meter-bræmme, jf. vandløbsloven. Der er desuden en række muligheder for opbevaring, afholdelse af arrangementer og andre aktiviteter i randzonerne. Dem kan du læse om i fakta-arket Aktiviteter i randzonerne. Se reglerne om, hvad der er tilladt i randzonen: 1, stk. 1 og 2 i Lov om randzoner af 14. juni 2011, med senere ændringer i Lov om ændring af lov om randzoner af 18. juni a i Lov om ændring af lov om randzoner af 18. juni , stk. 4, 5, 10 og 11 i Bekendtgørelse om randzoner af 29. august

12 6. Reduktion af randzonebredden (5 pct.-reglen) For at undgå at man som landmand bliver for hårdt ramt af randzoneloven, indeholder loven mulighed for at få reduceret randzonearealet på bedrifter, hvor randzonearealet udgør mere end 5 pct. af bedriftens samlede areal. Mange landmænd har gjort brug af denne mulighed frem til november 2012, som var fristen for at indsende reduktionsanmodninger. Randzonearealet, nærmere bestemt randzonebredden, bliver reduceret således at bedriftens samlede randzoneareal kommer til at udgøre højst 5 pct. af bedriftens samlede areal. NaturErhvervstyrelsen forventer at behandle de indkomne ansøgninger i løbet af februar Bedriftens samlede areal er summen af de ejede ejendommes matrikulære arealer samt de tilforpagtede arealer fratrukket de bortforpagtede arealer. Randzonearealet er summen af alle bedriftens randzonearealer, der bliver pålagt restriktioner i loven. Randzoneloven ikke gælder for arealer i skov, have, park og 2 meter-bræmmer, og disse arealer indgår derfor ikke i summen. Derimod skal randzoner på ikke-dyrkede arealer og i hegn medregnes. Det er randzonearealet og bedriftens samlede areal pr. 1. september 2012, der ligger til grund for beregningen. 6.1 Hvordan skal du udlægge randzoner, hvis du har søgt? Det er først, når NaturErhvervstyrelsen har behandlet sagen, at den endelige bredde af randzonen kan beregnes. I mellemtiden er du forpligtet til at overholde randzonekravene på den vejledende randzonebredde eller alternativt den bredde, som du selv har beregnet og angivet i den indsendte reduktionsansøgning. Hvis du har søgt via Tast selv-service, har systemet beregnet en vejledende randzonebredde. Beregningen er foretaget på baggrund af din opgørelse af dit samlede bedriftsareal og dit samlede randzoneareal. Du kan også lave en vejledende beregning af bredden på dine randzoner via NaturErhvervstyrelsens vejledende beregningsmodel for randzonereduktion. 6.2 Hvis din ansøgning bliver efterkommet Hvis du får tilladelse til at reducere bredden på din bedrifts randzoner, bliver den beregnede bredde rundet ned til nærmeste halve meter. Når du har modtaget afgørelsen, vil det være randzonebredden i afgørelsen, som du skal rette dig efter. Du kan se den nye randzonebredde i NaturErhvervstyrelsens Internet Markkort (IMK) senest den 1. marts (Find IMK via Tast selv-service). NaturErhvervstyrelsens fastlæggelse af bredden på dine randzoner er endelig, og den vil ikke ændre sig i forbindelse med fx overdragelse eller bortforpagtning af 10

13 bedriften. Der er dog mulighed for at søge om dispensation fra dette, se kapitel 8 om dispensationer. 6.3 Reduktioner og kompensation for randzoner Hvis du får reduceret din randzone er det den endeligt fastlagte randzone, som du kan søge om kompensation for. Dvs. det areal, som er resultatet af NaturErhvervstyrelsens behandling af din reduktionsanmodning og som fortsat udgør randzone. Vær opmærksom på, at det eventuelt kan blive nødvendigt at ændre i din ansøgning om kompensation hvis du udfylder Fællesskemaet før har modtaget NaturErhvervstyrelsens svar på din reduktionsanmodning. Det kan fx være i tilfælde af, at du har søgt om kompensation for et 7 meter bredt randzoneareal, og NaturErhvervstyrelsens behandling af din reduktionsanmodning resulterer i et 6,5 meter bredt randzoneareal. Her har du pligt til at ændre din ansøgning om kompensation, således at den er baseret på de 6,5 meter. Se reglerne, der ligger til grund for 5 pct.-reduktioner: 5 i Lov om randzoner af 14. juni 2011, med senere ændringer i Lov om ændring af lov om randzoner af 18. juni og 7 i Bekendtgørelse om randzoner af 29. august

14 7. Offentlighedens adgang Reglerne for offentlighedens adgang til randzonerne adskiller sig ikke fra de regler, der gælder for øvrige landbrugsarealer. Naturbeskyttelsesloven giver offentligheden adgang til udyrkede arealer, og derfor vil der som hovedregel være adgang til randzonerne, når de fremtræder som et udyrket areal i naturbeskyttelseslovens forstand. Om et areal kan betragtes som udyrket efter naturbeskyttelsesloven, beror på en konkret vurdering, hvor følgende vurderes: En alsidig plantevækst (mange slags græsser og/eller meget ukrudt) tyder på, at arealet er udyrket Hvis afgrøden (typisk græs) efter slåning ikke anvendes, men blot efterlades på marken, kan det tyde på, at arealet er udyrket Bemærk, at fx pløjemarker og stubmarker betragtes som dyrkede arealer. I tilfælde af, at der opstår uenighed om adgangen til et areal, er det kommunen, der træffer afgørelse. Indtil denne afgørelse foreligger, skal offentligheden rette sig efter lodsejers anvisninger. 7.1 Vigtige regler for færdsel i randzoner Såfremt der er lovlig adgang til arealerne, må borgeren færdes til fods i randzoner, der er udyrkede. Hunde skal til enhver tid føres i snor. Lovlig adgang betyder, at man ikke først skal gå igennem et dyrket areal, fx en korn- eller rapsmark. Der er ikke adgang til randzoner, hvis de er indhegnede, eller hvis der går græssende husdyr på arealet. Der er ikke adgang til randzoner, hvor der foregår landbrugsarbejde. Det er i nogle tilfælde muligt at søge om tilladelse til lovligt at lukke sin randzone for offentlig adgang. Se mere under kapitel 8 om dispensationer. Lodsejeren er ikke forpligtet til at opretholde randzonernes tilstand af hensyn til befolkningens adgang. Lodsejeren har heller ikke pligt til fx at anlægge eller vedligeholde stier i randzoner. Se reglerne om offentlighedens adgang til randzoner: 6a i Lov om ændring af lov om randzoner af 18. juni Kapitel 10 i Naturstyrelsens Vejledning om naturbeskyttelsesloven (1993) Adgangsvejledningen inklusive kort på Naturstyrelsens hjemmeside. 12

15 8. Dispensationer fra randzonelovens bestemmelser NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde give dispensation fra randzonelovens bestemmelser. 8.1 Hvem kan søge om dispensation? Det er den person, der har rådighed over randzonearealerne på det tidspunkt, hvor dispensationen skal gælde, som kan søge om dispensation. Hvis arealerne skifter rådighedshaver, skal der indsendes en ny dispensationsansøgning også selv om anvendelsen af de pågældende arealer ikke skifter karakter. Det er dog altid ejeren selv, som skal søge om begrænsning af offentlighedens adgang til randzonen, på grund af randzonens beliggenhed i forhold til lodsejers hus eller have. Det gælder også, selv om ejeren har bortforpagtet den pågældende randzone. 8.2 Hvad kan du søge om dispensation fra? I visse tilfælde kan du søge om dispensation fra forbuddet mod at gødske, sprøjte, dyrke eller foretage anden jordbearbejdning på randzonearealet eller på dele af randzonearealet. Du kan søge om dispensation i tilfælde af, at du som landbruger finder, at du bliver ramt uforholdsmæssigt hårdt, når du skal udlægge randzoner, da arealet i randzonen bidrager med en væsentlig del af bedriftens økonomi. Det kan fx være, hvis du har arealer med særlige højværdiafgrøder, juletræer, væksthuse, forsøgsanlæg (fx minivådområder) og lignende. Det kan endvidere være i tilfælde, hvor du har store randzonearealer og stor husdyrproduktion uden mulighed for at tilforpagte nyt harmoniareal eller træffe andre foranstaltninger og dermed får uforholdsmæssigt store problemer med overholdelse af harmonireglerne. Desuden kan særlige dyrkningsformer give adgang til dispensation, hvis den pågældende dyrkningsform er ønskelig ud fra landskabelige eller fredningsmæssige hensyn. Herudover har du mulighed for at søge om dispensation til målrettet sprøjtning mod invasive eller giftige arter i randzonen. Bemærk, at det ikke kræver dispensation at bekæmpe kæmpebjørneklo. Adgang til randzonen Du kan søge om dispensation fra bestemmelsen om, at randzonerne er åbne for færdsel efter reglerne i naturbeskyttelsesloven. Du kan fx begrunde en sådan ansøgning med, at offentlighedens adgang til randzonen vil belaste dig unødigt hårdt på grund af særlig bynær beliggenhed, eller at adgangen vil genere din bolig, hvis hus eller have ligger mindre end 100 meterxfraxrandzonen. 13

16 Dispensation, når 5 pct.-reglen ikke kan anvendes Du kan også søge om dispensation i særlige situationer, hvor reglerne om 5 pct.-reduktion ikke kan anvendes. Her vil du ikke opnå en automatisk nedsættelse af randzonearealet til 5 pct., men du vil i særlige tilfælde kunne reducere randzonebredden ud fra en konkret vurdering af randzonernes betydning for bedriften. En sådan reduktion kan være relevant i følgende tilfælde: Bedrifter med tilforpagtede arealer, hvor de tilforpagtede arealer har meget få randzoner, men bedriftens egen jord har mange randzoner, således at den samlede andel af randzoner udgør mindre end 5 pct. Her kan du søge om dispensation, når forpagtningen ophører. Hvis en ejendom har været bortforpagtet den 1. september 2012, og den efter bortforpagtningens ophør atter indgår i ejerens bedrift, kan du søge om dispensation, hvis bedriften efter endt bortforpagtning får en meget høj procentdel af randzoner. Du kan søge om dispensation, hvis bedriftens areal med randzoner udgør en meget høj procentdel af de dyrkede arealer. Hvis fx bedriften har meget skov, kan den samlede andel af randzoner være under 5 pct., selv om randzonerne udgør en væsentligt større del af de dyrkede arealer. For alle typer dispensation gælder, at de blot vil blive givet i helt særlige tilfælde. 8.3 Sådan søger du Det er lettest at søge om dispensation fra randzonelovens bestemmelser via Tast selv-service. Tast selv-service indeholder en udførlig vejledning i, hvordan du søger. Find vejledningen her. Du kan også indsende din dispensationsansøgning i papirform. Ansøgningen skal sendes til NaturErhvervstyrelsen, Center for Arealtilskud, Nyropsgade 30, 1780 København eller pr. e- mail til 8.4 Hvad skal ansøgningen indeholde? Når du søger om dispensation fra kravet om forbud mod dyrkning, gødskning og sprøjtning i randzonen, skal du i ansøgningen oplyse om, hvilke bestemmelser du søger om dispensation fra, og oplyse om særlige forhold, der kan begrunde en dispensation, oplyse om, hvilken periode du søger om dispensation for, oplyse hvilke arealer, du søger om dispensation for, dvs. deres størrelse og det samlede randzoneareal på bedriften, 14

17 oplyse bedriftens størrelse, indsende et kort, der viser beliggenheden af de randzonearealer, du søger om dispensation for, og sende relevant dokumentation for de forhold, der kan begrunde en dispensation. Når du søger om dispensation fra kravet om offentlighedens adgang til randzonen, skal du i ansøgningen oplyse om særlige forhold, der kan begrunde en dispensation, oplyse om, hvilke arealer du søger om dispensation for, indsende et kort, der viser beliggenheden af de pågældende randzonearealer, og sende relevant dokumentation for de forhold, der kan begrunde en dispensation, herunder at der rent faktisk er adgang til arealerne. 8.5 Der er ingen tidsfrist Du kan løbende søge om dispensation. Du skal være opmærksom på, at en ansøgning om dispensation ikke har opsættende virkning i sagsbehandlingsperioden. Det vil sige, at du skal overholde randzonelovens bestemmelser, så længe din ansøgning er under behandling. 8.6 Hvis din ansøgning bliver efterkommet En eventuel dispensation vil typisk blive givet på visse betingelser og ofte med en tidsbegrænsning. 8.7 Hvor længe gælder dispensationen? En dispensation kan enten gælde for en afgrænset periode (fx ved bekæmpelse af invasive eller giftige arter) eller for en længere årrække (fx gødskning/sprøjtning frem til endelig hugst af juletræer). Hvis en længerevarende dispensation ikke er udnyttet inden tre år, bortfalder den. 8.8 Dispensationer og kompensation for randzoner Du kan ikke få kompensation for et areal, hvor der er givet dispensation til at sprøjte eller gødske inden for kompensations-perioden. Har du fx fået en dispensation, der kan udnyttes inden for perioden 1. september december 2013, kan du ikke søge om kompensation ved ansøgningsrunden i

18 Bemærk dog, at dette ikke gælder dispensation vedrørende bekæmpelse af invasive eller giftige arter. Her har du fortsat mulighed for at søge om kompensation. Hvis din dispensation udelukkende vedrører dyrkningsforbuddet eller offentlighedens adgang til dit randzoneareal, vil du i nogle tilfælde have mulighed for at søge om kompensation for arealet. Hvis du har fået dispensation, vil det i afgørelsesbrevet fra NaturErhvervstyrelsen fremgå, om det trods dispensationen er muligt at søge. Se reglerne om dispensationer: 6 i Lov om randzoner af 14. juni a i Lov om ændring af lov om randzoner af 18. juni og 9 i Bekendtgørelse om randzoner af 29. august

19 9. Kompensation for randzoner Bemærk at tildeling af tilskud efter randzonebekendtgørelsen er betinget af, at de ansøgte arealer er omfattet af en gyldig vandplan, og at det EU-finansieringsmæssige grundlag på den baggrund kan genskabes. 9.1 Hvem kan søge om kompensation? Du kan søge om kompensation, hvis du er ejer eller forpagter af randzonearealet ved ansøgningsfristens udløb. For ansøgninger i 2013 vil det sige, at du den 25. april 2013 skal være ejer eller forpagter af randzonearealet. Både enkeltpersoner og selskaber, som fx I/S, A/S, ApS og a.m.b.a. kan søge kompensation. En bedrift omfatter alle de produktionsenheder, som drives under samme CVR-nummer. Se regler for, hvem der kan søge: 6, punkt 1) i Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere af 29. januar Hvilke typer arealer kan du få kompensation for? Formålet med ordningen er at yde kompensation for randzonearealer, der ved lovens ikrafttræden var udnyttede landbrugsarealer. I praksis betyder det, at du kan søge om kompensation til følgende to typer arealer: Randzoner, der lever op til betingelserne for støtte i ordningen Enkeltbetaling. Randzoner, der er tilplantet med juletræer i kort omdrift eller pyntegrønt i kort omdrift ved ansøgningsfristens udløb, og som er uden fredskovspligt. Læs mere om de to typer i afsnittene nedenfor Randzoner og Enkeltbetaling Du kan søge kompensation for randzoner, der lever op til betingelserne for støtte i ordningen Enkeltbetaling. Som udgangspunkt anses randzonen som et udyrket landbrugsareal og skal leve op til reglerne herfor. Dog gælder, at hvis du anmelder marken, som randzonen er en del af, som en græsmark, eller hvis du anvender randzonen til afgræsning eller produktion af græs, skal du i randzonen leve op til betingelserne for græsarealer. Hvis du har permanente afgrøder, lavskov, juletræer eller pyntegrønt etableret før 1. september 2012 på den mark, som randzonen er en del af, betragtes randzonen som udgangspunkt som dyrket med den samme afgrøde. 17

20 Læs mere om de forskellige typer arealer og betingelserne for dem i kapitel 3 i Vejledningen om Enkeltbetaling Bemærk at du kan søge om kompensation for arealer, der gør brug af undtagelsen i Artikel 34 i Enkeltbetalingsforordningen. Det er dog et krav, at arealet skal være et udnyttet landbrugsareal ved randzonelovens ikrafttræden eller inden for perioden, der søges om kompensation for (dvs. 1. september december 2013). Læs mere om Artikel 34 i Vejledningen om Enkeltbetaling Juletræer og pyntegrønt i kort omdrift Du kan søge kompensation for randzoner, der er tilplantet med juletræer i kort omdrift eller pyntegrønt i kort omdrift ved ansøgningsfristens udløb, og som er uden fredskovspligt. Ved juletræer i kort omdrift og pyntegrønt i kort omdrift forstås: En produktion, hvor træerne fældes senest det 10. kalenderår efter plantning af træerne eller senest det 14. kalenderår efter såningen. Se regler for, hvilke arealer, der kan gives kompensation for: 1 og 2, punkt 2), 3) og 4) i Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere af 29. januar Hvad kan du få i kompensation? Kompensations-satserne er: Lav sats: kr. pr. ha. pr. år til arealer gives til o arealer der i 2011 var permanente græsarealer under ordningen Enkeltbetaling, o arealer med miljøtilsagn i 2011, eller o arealer, hvor der i 2011 ikke blev søgt om Enkeltbetaling. Høj sats: kr. pr. ha. pr. år for øvrige arealer under ordningen Enkeltbetaling, og arealer med juletræer eller pyntegrønt i kort omdrift. Kompensationens størrelse er afhængig af, hvordan arealet var anmeldt i Fællesskemaet i Når du indtegner din mark i Fællesskemaet, vil systemet fortælle, hvor stor en andel af randzonearealet, der berettiger til henholdsvis høj eller lav sats. Satserne er styret via de anvendte afgrødekoder fra Hvis dit areal i 2011 har haft tilsagn om braklagte randzoner langs vandløb og søer, eller hvis du har et tilsagn om miljøvenlig drift af græs og naturarealer fra 2003, har du 18

21 mulighed for at søge om den høje sats, hvis du kan dokumentere, at arealet var i omdrift forud for tilsagnet. Hvis din markblok er udvidet siden 2011, så din markblok nu er større end den markblok, som du i 2011 anmeldte, vil den udvidede del af markblokken være berettiget til den lave sats. Med andre ord, kan du udelukkende modtage den høje kompensationssats for arealer, som var anmeldt i 2011 med en afgrøde, som giver adgang til den høje sats. Forhøjet udbetaling i 2013 Bemærk at udbetalingen af kompensation efter ansøgningsrunden i 2013 vil være forhøjet, da der udbetales kompensation for perioden 1. september 2012 til 31. december Dette gælder dog ikke, hvis du i 2012 har modtaget tilskud til randzonearealet fra ordningen ekstensivt landbrug. Har du det, vil du få udbetalt et beløb svarende til kompensation for ét kalenderår, således at du ikke dobbeltkompenseres for perioden 1. september december Fra 2014 får du udbetalt kompensation for et kalenderår af gangen, og du skal søge hvert år, du ønsker at modtage kompensation. Se regler for kompensationens størrelse: 8 i Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere af 29. januar Generelle betingelser for kompensation For at du kan søge om kompensation for randzoner gælder i øvrigt de generelle betingelser, der er beskrevet i afsnittene nedenfor ( ) Lovpligtige randzoner og randzoner på kompensationskortet For at du kan modtage kompensation for randzonen, skal din randzone være lovpligtig efter randzoneloven. Har du fejlagtigt udlagt en randzone på et areal, hvor der ifølge randzoneloven ikke skal være randzone, kan du ikke modtage kompensation for randzonen. Bemærk at NaturErhvervstyrelsens kompensationskort er vejledende, og det er de faktiske forhold på dine marker og ikke kortet, der er afgørende for, om der skal udlægges randzone (se afsnit nedenfor). 19

22 Du kan finde information om, hvor du har pligt til at udlægge randzoner under kapitel 3 Hvilke arealer er omfattet af lovens bestemmelser og kapitel 4 Hvilke arealer er undtaget fra lovens bestemmelser. Kompensationskortet Du kan modtage kompensation for arealer, hvor der ifølge randzoneloven skal være randzoner. For at modtage kompensation for en randzone er det også en forudsætning, at randzonen fremgår af NaturErhvervstyrelsens kompensationskort. Du kan se kortet på NaturErhvervstyrelsens Internet Markkort (IMK) (Find IMK via Tast selv-service). Kortet er vejledende og kan vise dig, hvor der efter al sandsynlighed skal være randzoner på din bedrift. Det er dog virkeligheden, der gælder, og ikke kortet, og du har pligt til at undersøge de faktiske forhold på dine marker og på den baggrund vurdere, om der skal udlægges randzoner eller ej. Idet kortet er vejledende, fremgår nogle randzoner ikke af kompensationskortet, selv om de bør, mens andre arealer på kortet kan fremstå som randzoner, selv om de i virkeligheden ikke er det. Det kan fx dreje sig om en tør grøft eller en skelgrøft, der ikke skal have randzoner, eller en midlertidig oversvømmelse, som på kortet fejlagtigt fremstår som en sø. Et overlap på over 0,01 ha Det er ikke nødvendigt, at randzonen fremgår præcist af kompensationskortet for at du kan søge om kompensation. For at du kan søge om kompensation, skal kompensationskortet den 1. februar 2013 indeholde et overlap på over 0,01 ha mellem marken og et randzoneareal med samme tilskudssats. Læs mere om det under punkt nedenfor eller i kapitel 3 i Vejledning til Fællesskema Er kortet ændret af andre end dig Du kan i særlige tilfælde søge om kompensation, selv om du ikke kan leve op til ovennævnte krav om overlap på over 0,01 ha. Det gælder, hvis en anden end du selv fx en nabo har anmodet om at få ændret randzonerne på din bedrift på kompensationskortet, og ændringen ikke er korrekt. Er du i en sådan situation bedes du henvende dig til NaturErhvervstyrelsen. Hvornår kan du ændre kompensationskortet? Fristen for at anmode om ændring af kortet i forbindelse med ansøgningsrunden 2013 var den 15. november I starten af 2013 vil du kunne anmode om ændring af kortet i forbindelse med ansøgningsrunden NaturErhvervstyrelsen informerer via nyhedsbreve og 20

23 hjemmesiden, når det igen er muligt at anmode om ændringer til kortet. Din anmodning skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 1. november Fristen er sat til 1. november for at kunne nå at behandle alle rettelser til kortet for ansøgningsrunden det følgende år. Sådan laver du ændringer til kompensationskortet For at ændre kompensationskortet skal du indsende en ændringsanmodning til NaturErhvervstyrelsen. Det er lettest at indsende ændringsforslag via Tast selv-service. Tast selv-service indeholder en udførlig vejledning i, hvordan du anmoder om ændringer af kompensationskortet. Du finder vejledningen i hjælpemenuen under fanebladet Markkort i Tast selv-service. Proceduren minder i hovedtræk om proceduren for anmodninger om ændringer til markbloktemaet. Du kan også indsende dine ændringsforslag i papirform. Du skal bruge et særligt skema, som du kan udfylde og indsende sammen med et kort, hvorpå du indtegner dine forslag til ændringer. Du kan få tilsendt skemaet ved at kontakte NaturErhvervstyrelsens Randzoneteam via tlf eller Se regler for betingelsen om lovpligtige randzoner og kompensationskortet: 2, punkt 1) og 6), 5 og 6, punkt 4) og 6, stk. 2 i Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere af 29. januar Arealet med samme tilskudssats skal være mindst 0,01 ha. Du kan søge om kompensation for randzonearealer, der er mindst 0,01 ha. Udgangspunktet er, at randzonearealet vil udgøre en del af en eller flere marker, og at du ikke indtegner randzonearealet som selvstændige marker i ansøgningen. Du kan dog også vælge at indtegne det randzoneareal, som du ønsker at søge om kompensation for, som en eller flere selvstændige marker. Det kan du fx gøre, hvis du vil anmelde randzonearealet med en anden afgrøde end den, som findes på marken. Hvis du lader randzonearealet udgøre en del af en eller flere marker, skal du oplyse størrelsen af randzonearealet inden for hver enkelt markafgrænsning i ansøgningen. Den enkelte mark kan afgrænses således, at arealet kan omfatte forskellige tilskudssatser. Inden for markafgrænsningen skal arealet med samme tilskudssats dog udgøre mindst 0,01 ha. Systemet vil på baggrund af den indtegnede mark og randzonekompensationslaget stille forslag om et randzoneareal opdelt på høj og lav sats. Du har pligt til at korrigere tallet, hvis det ikke er korrekt. 21

24 Har du fx en randzone, der i virkeligheden udgør 0,01 ha af din mark og på kompensationskortet fremgår med et overlap på 0,02 ha, vil systemet foreslå, at randzonen udgør 0,02 ha. Dette tal har du pligt til at korrigere til 0,01 ha, da du ellers vil få kompensation for et randzoneareal, der er dobbelt så stort, som det du i virkeligheden har. Du kan læse mere om fremgangsmåden i kapitel 3 i Vejledningen til Fællesskema Se regler for betingelsen om et overlap på 0,01 ha: 4, stk. 2 og 6, punkt 4) i Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere af 29. januar Randzone i hele kompensationsperioden For at kunne få kompensation for randzonearealet, skal arealet være randzone i hele kompensationsperioden. For ansøgningsrunden i 2013 betyder det, at arealet skal være randzone i perioden fra den 1. september 2012, hvor randzoneloven trådte i kraft, og til og med den 31. december Fra 2014 og fremefter gælder, at randzonearealet skal være randzoneareal i det kalenderår, hvor du søger kompensation. Det vil sige i perioden 1. januar 31. december i det år, hvor du ansøger. Se regler for betingelsen om randzone i hele kompensationsperioden: 2, punkt 9) og 6, punkt 2), 3) og 5) i Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere af 29. januar Krav om gødningsplanlægning For at få kompensation er det er krav, at du på din bedrift skal lave gødningsplanlægning i form af en gødningskvoteberegning. Gødningskvoteberegningen skal laves efter de gældende regler om gødskning- og harmoniarealer, som du kan finde information om i Vejledning om gødsknings- og harmoniregler. Gødningskvoteberegningen skal laves for den planperiode, der udløber i ansøgningsåret og skal opbevares på din bedrift i hele ansøgningsåret. Kravet gælder ikke, hvis du er undtaget fra kravet efter gødsknings- og harmonireglerne. Se regler for betingelsen om gødningsplanlægning: 6, punkt 11) i Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere af 29. januar

25 9.4.5 Krydsoverensstemmelse I lighed med krav til al anden landbrugsstøtte skal du overholde krydsoverensstemmelseskravene på din bedrift (hele CVR-/CPR-nummeret). En overtrædelse af krydsoverensstemmelseskravene kan medføre en reduktion i kompensationen. Du kan læse mere om krydsoverensstemmelse i Vejledning om krydsoverensstemmelse. Se regler for betingelsen om krydsoverensstemmelse: 13 i Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere af 29. januar GLM-krav En del af krydsoverensstemmelseskravene er GLM-kravene (God Landbrugs- og Miljømæssig stand). Som nævnt under punkt er der ikke krav om selvstændig indtegning af randzoner. Som udgangspunkt anses din randzone som et udyrket landbrugsareal, og du skal overholde GLM-reglerne for udyrkede landbrugsarealer. Dog gælder, at hvis du anmelder marken, som randzonen er en del af, som en græsmark, eller hvis du anvender randzonen til afgræsning eller produktion af græs, skal du i randzonen overholde GLM-reglerne for græsarealer. Hvis du har permanente afgrøder, lavskov, juletræer eller pyntegrønt etableret før 1. september 2012 på den mark, som randzonen er en del af, betragtes randzonen som dyrket med den samme afgrøde. Find udførlig information om GLM-reglerne i kapitel 3 i Vejledningen om Enkeltbetaling Se regler for betingelsen om overholdelse af GLM-krav: 13 i Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere af 29. januar

26 9.5 Hvilke arealer kan du ikke få kompensation for? I de følgende afsnit kan du finde information om, hvilke arealer, du ikke kan modtage kompensation for Arealer med lignende forpligtelser Du kan ikke søge om kompensation for randzoner, hvis der allerede er en lignende forpligtelse på arealet, fx i en fredning, servitut eller aftale (fx med Kommunen). Det vil med andre ord sige, at du ikke kan få kompensation for arealer, hvor der allerede gælder et forbud mod dyrkning eller anden jordbehandling på arealet, og som gælder inden for den periode, som du søger for. Søger du fx kompensation i 2013, må randzonearealet i perioden 1. september december 2013 ikke være underlagt andre forbud mod dyrkning eller anden jordbehandling (end randzonelovens). Hvis du er i tvivl, om dit areal er omfattet af en lignende forpligtelse, kan du forhøre dig ved NaturErhvervstyrelsen. Bemærk at du fortsat har mulighed for at søge om kompensation for arealer, der udnyttes som græsarealer (permanent græs) men som ikke er underlagt et krav herom i en servitut eller lignende. Det vil dog være muligt at søge om tilskud til arealer omfattet af 3 i naturbeskyttelsesloven. For arealer, der er omfattet af en servitut om vådområder, gælder generelt, at du ikke kan søge om kompensation. Undtagelsen er dog nye vådområde-projekter, hvor der søges tilskud fra og med 1. februar 2013 (se mere under punkt 9.6.3). Du kan som hovedregel heller ikke søge om kompensation for randzoner, hvis du allerede modtager tilskud til arealet via en anden miljøstøtteordning. Læs mere om mulighederne for at kombinere kompensation for randzoner med andre tilskudsordninger under punkt 9.6. Se regler om, at der ikke kan gives kompensation for arealer med tilsvarende forpligtelser: 7 i Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere af 29. januar Nogle arealer omfattet af dispensation Som nævnt under kapitel 8 kan du ikke søge om kompensation for et areal, hvor der er givet dispensation til at sprøjte eller gødske. Det gælder, hvis der er givet en dispensation, som kan udnyttes inden for den periode, du søger om kompensation for. Har du fx fået en dispensation, 24

27 der kan udnyttes inden for perioden 1. september december 2013, kan du ikke søge om kompensation ved ansøgningsrunden i Bemærk dog, at du kan søge om kompensation, hvis dispensationen vedrører bekæmpelse af invasive eller giftige arter. Hvis din dispensation udelukkende vedrører dyrkningsforbuddet eller offentlighedens adgang til dit randzoneareal, vil du i nogle tilfælde også have mulighed for at søge om kompensation for arealet. Hvis du har fået dispensation, vil det i afgørelsesbrevet fra NaturErhvervstyrelsen fremgå, om du trods dispensationen kan søge. Se regler om, at der ikke kan gives kompensation for arealer med dispensation: 6, punkt 6) i Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere af 29. januar Arealer, der er bortreduceret, jf. 5 pct.-reduktionen. Som nævnt under kapitel 6 kan du ikke søge kompensation for bortreducerede arealer, jf. 5 pct.-reglen. Hvis du får reduceret din randzonebredde, er det altså udelukkende den endeligt fastlagte randzone, som du kan søge om kompensation for. Dvs. det areal, som er resultatet af NaturErhvervstyrelsens behandling af din reduktionsanmodning og som fortsat udgør randzone. Vær opmærksom på, at det eventuelt kan blive nødvendigt at ændre i din ansøgning om kompensation, efter at du har modtaget NaturErhvervstyrelsens svar på din reduktionsanmodning. Det kan fx være i tilfælde af, at du har søgt om kompensation for et 7 meter bredt randzoneareal, og NaturErhvervstyrelsens behandling af din reduktionsanmodning resulterer i et 6,5 meter bredt randzoneareal. Her har du pligt til at ændre din ansøgning om kompensation, således at den er baseret på de 6,5 meter. Se regler om, at der kun kan gives kompensation for endeligt udlagte randzonearealer: 2, punkt 1) i Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere af 29. januar i Lov om randzoner af 14. juni

28 9.5.4 Arealer, der er 2 meter-bræmmer efter vandløbsloven Du kan ikke få kompensation for de dele af dine randzoner, der er 2 meter-bræmmer efter vandløbsloven. Dvs. at du maksimalt kan få kompensation for op til 8 meter randzone, hvis der er en 2 meter-bræmme. Du kan læse mere om 2 meter-bræmmer under punkt 3.1. Se regler om, at 2 meter-bræmmer ikke er omfattet af randzoneloven og dermed ikke kan kompenseres for: 2, punkt 1) i Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere af 29. januar i Lov om randzoner af 14. juni Kombination med andre ordninger Du kan kombinere med følgende ordninger Du kan kombinere kompensation for randzoner med følgende ordninger: Enkeltbetaling Pleje af græs- og naturarealer (5-årige) Pleje af EB-støtteberettigede græsarealer Pleje af vådområder (se dog punkt vedrørende fastholdelse af vådområder) Ø-støtte Hvis du søger om eller modtager tilskud fra en af disse fire ordninger til et areal, der omfatter randzone, kan du altså samtidig søge om kompensation for randzonen. Læs mere om hvordan du søger om kompensation i kapitel 3 i Vejledning til Fællesskema Du kan ikke søge om tilskud fra disse ordninger til randzonearealet Du kan ikke søge om tilskud fra disse ordninger til randzonearealet: Ekstensivt landbrug Etablering af flerårige energiafgrøder Produktion af flerårige energiafgrøder Etablering af økologiske frugttræer og bærbuske Afgrødevariation Du kan ikke søge om tilskud fra disse ordninger til randzonearealet. Vær opmærksom på det, når du udfylder din ansøgning til ordningerne. Du har dog mulighed for at søge om randzonekompensation for randzonearealet. Læs mere om hvordan du søger om kompensation i kapitel 3 i Vejledning til Fællesskema

29 9.6.3 Særligt for nogle miljø- og økologitilsagn Omlægningstilskud, miljøbetinget tilskud og braklagte randzoner Hvis du modtager o Omlægningstilskud (OM) o Miljøbetinget tilskud, også til juletræer (MB) o Braklagte randzoner langs vandløb og søer gælder, at dit tilskud under disse ordninger automatisk vil blive reduceret til 0 kr. på det tilsagnsareal, der er omfattet af randzoneloven. Får du fx omlægningstilskud(om), vil tilskuddet til det areal, der er omfattet af randzoneloven, automatisk blive reduceret til 0 kr., når du anmelder din mark i Fællesskemaet. For fremover at få tilskud til den del af din mark, der udgør randzone, skal du søge kompensation for randzonearealet i stedet. Læs mere om hvordan du søger om kompensation i kapitel 3 i Vejledning til Fællesskema Bemærk at du, som alternativ til ovenstående, har mulighed for at få revideret dit tilsagn inden for ordningerne OM/MB/braklagte randzoner, hvis du har fået randzone på arealet. Det kan du læse mere om i Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger. En revision af tilsagnet giver dog samme resultat, nemlig at der ikke udbetales støtte efter tilsagnet i randzonen, og at du har mulighed for at søge om randzone-kompensation. Fastholdelse af vådområder/naturlige vandstandsforhold og opretholdelse af ændret afvanding Ved følgende ordninger skelnes der mellem, om du har ansøgt om tilsagn før eller efter den 1. februar 2013: Fastholdelse af vådområder Opretholdelse ændret afvanding Fastholdelse af naturlige vandstandsforhold Tilsagnsarealer, som er omfattet af et tilsagn, der er givet på baggrund af en ansøgning, som er modtaget i NaturErhvervstyrelsen før den 1. februar 2013 er undtaget randzoneloven. Dit tilsagn vil ikke være påvirket af randzoneloven og fortsætter uændret. Du kan derfor ikke søge om randzone-kompensation. Hvis der i forbindelse med anmeldelsen af en mark i Fællesskemaet fremgår et randzoneareal, skal du angive arealet i feltet Ingen (kompensation). Læs mere om det i afsnittet Ingen kompensation i kapitel 3 i Fælles-skemaet. Hvis du har tilsagnsarealer, som er omfattet af et tilsagn, der er givet på baggrund af en ansøgning, som er modtaget i NaturErhvervstyrelsen fra og med den 1. februar 2013 vil dit tilskud automatisk blive reduceret med den sats, som du vil kunne få via kompensationsordningen. Dvs. enten 1200 eller 2100 kr. pr. ha pr. år (se mere under punkt 9.3). For at få tilskud til din randzone, skal du altså søge kompensationsordningen. Det gælder dog udelukkende hvis der er randzone på arealet i perioden fra 1. september 2012 til 27

30 ansøgningsfristen (den 25. april 2013). Er der ikke det, vil dit tilskud via ordningerne ikke blive reduceret, og du vil ikke have mulighed for at søge om randzone-kompensation. Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ-tilsagn) For miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger(mvj-tilsagn) (tilsagn før 2007) gælder, at dit tilsagn fortsætter uændret, og at du ikke har mulighed for at søge kompensation for randzoner. Hvis du fx får tilskud til miljøvenlig drift af græs (20-årigt tilsagn), vil dit tilskud til miljøvenligt græs altså automatisk fortsætte også for den del af din mark, der udgør randzone. Det betyder, at du skal anmelde din randzone i Fællesskemaet (hvis du har randzone på dit areal), men at du ikke må søge kompensation til randzonen. Du skal derfor angive randzonearealet i feltet Ingen (kompensation). Læs mere om det i afsnittet Ingen kompensation i kapitel 3 i Fællesskemaet. Dette gælder dog ikke for tilsagn til nedsættelse af kvælstoftilførslen, hvor dit tilskud vil blive reduceret til 0 kr. på det tilsagnsareal, der er omfattet af randzoneloven. For fremover at få tilskud til den del af din mark, der udgør randzone, skal du søge kompensation for randzonearealet i stedet. Se regler for kombination med andre ordninger: 7 i Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere af 29. januar Ansøgning via Fællesskemaet Du skal søge kompensation via Fællesskemaet, og det skal du gøre via Tast selv-service. Husk at alle ansøgninger fra 2013 skal foretages elektronisk. I ansøgningen skal du følge de almindelige regler for udfyldelsen af skemaet. Du kan læse mere om udfyldelsen af Fællesskemaet i Vejledning til Fællesskema Ansøgningsfrist Fristen for at søge om kompensation for randzoner følger fristen for ordningen Enkeltbetaling, det vil sige, at ansøgningsfristen er den 25. april Dine markkort med indtegning af alle dine marker skal ligeledes være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 25. april Hvis vi modtager din ansøgning eller markkort efter ansøgningsfristen, vil der blive foretaget et fradrag i støtten på 1 % pr. arbejdsdag, ansøgningen er forsinket. Sidste dag for modtagelse af en forsinket ansøgning inkl. markkort er den 21. maj Ansøgninger modtaget efter denne dato accepteres ikke. Frem til den 31. maj 2013 er det muligt at komme med ændringer 28

31 til de oplysninger, som du allerede har indsendt i Fællesskemaet, herunder er det muligt at tilføje og ændre størrelsen af marker Vigtige frister ved ansøgning 1. august februar april maj maj juli november 2013 December juni 2014 Planperiode 2012/13 starter. Online-ansøgningssystemet (Fællesskemaet) åbner. Frist for rettidig indsendelse af Fællesskemaet. Sidste frist for forsinket indsendelse af Fællesskemaet. Frist for ændringer til Fællesskemaet. Planperiode 2012/13 slutter. Frist for at anmode om ændringer til kompensationskortet og om reduktion af randzoner. Udbetaling af kompensation for randzoner. Tabel 1: Vigtige frister ved ansøgning Se regler om ansøgning via Fællesskemaet og frister: 4 i Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere af 29. januar Bekendtgørelse om elektronisk Fællesskema og markkort. 29

32 9.8 Udbetaling af kompensation Kompensationen bliver udbetalt i perioden fra den 1. december i ansøgningsåret og til den 30. juni i det følgende år. Kompensationen udbetales til den, der indsender ansøgningen, med mindre NaturErhvervstyrelsen har noteret transport i støtten. Du kan læse mere om transport i kapitel 6 i Vejledning om Enkeltbetaling. Kompensationen bliver udbetalt til den konto, der er registreret som din Nemkonto. Du kan indberette og ændre din Nemkonto i dit pengeinstitut (eller via netbank) eller på Indberetning til Skat NaturErhvervstyrelsen indberetter kompensationen til Skat på ansøgers CVR/CPR-nummer. Det gælder også i tilfælde af, at der er indsendt en transport, og hvor kompensationen derfor udbetales til transporthaver. Se regler om udbetaling: 14 og 15 i Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere af 29. januar i Bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter enkeltbetalingsordningen af 18. januar

33 10. Kontrol og sanktioner 10.1 Randzoneloven Overtrædelser af randzoneloven kan medføre både bødestraf og/eller sanktioner i form af fx nedsættelse af kompensationen eller udelukkelse fra at modtage støtte. Ved vedtagelsen af randzoneloven meldte Fødevareministeren ud, at det første år efter randzonelovens ikrafttrædelse vil være et indkøringsår, dvs. frem til 1. september Dvs. at du, hvis du er i berettiget tvivl om hvorvidt et vandløb er omfattet af randzoneloven eller ej, ikke vil blive straffet for dette, hvis du vælger ikke at udlægge randzoner. Det gælder frem til 1. september Hvis du åbenlyst overtræder reglerne, vil du dog kunne straffes fra lovens ikrafttræden den 1. september Indkøringsåret må ikke bruges til at forhale overholdelsen af loven, og så snart du har fået afklaret, hvorvidt der skal være randzone på arealet (fx fra kommunens side), er du forpligtet til at udlægge randzonen og overholde loven. Bemærk, at indkøringsåret ikke gælder i forhold til en ansøgning om kompensation for din randzone jf. nedenstående Kontrol og sanktioner ved kompensation Hvert år kontrollerer NaturErhvervstyrelsen alle modtagne Fællesskemaer administrativt. Derudover udvælger NaturErhvervstyrelsen hvert år et antal ansøgere, som skal kontrolleres på stedet. Formålet med kontrollen er at sikre, at reglerne for udbetaling af kompensation bliver overholdt. Kontrol i forhold til markblokke Kontrollen sker på grundlag af din ansøgning og markblokregistret. Det er kun arealer inden for markblokkene, som er tilskudsberettiget. Det betyder, at arealer uden for markblokkene ikke bliver medregnet i det tilskudsberettigede areal. Har du indsendt forslag om ændring af markblokken senest ved ændringsfristen 31. maj 2013, vil de blive behandlet løbende. Får du godkendt en udvidelse af markblokken, vil arealet kunne medregnes i det tilskudsberettigede areal, hvis det er anmeldt, indtegnet og betingelserne for kompensation opfyldt. Det samme gælder marker anmeldt uden for markblok (dvs. anmeldt i markblok ). 31

34 Mindre arealer uden for markindtegning Ved kontrol kan der efter en konkret vurdering medregnes mindre arealer, som er beliggende uden for markindtegningen, men inden for markblokken. Disse mindre arealer (der ikke er indtegnet som en del af marken) kan kun medregnes, hvis det alene kan tilskrives en mindre unøjagtighed i indtegningen. Egentlige marker/arealer, som ikke er indtegnet, bliver ikke medregnet. Marker uden for markblok ved kontrolbesøg Hvis det i forbindelse med et kontrolbesøg konstateres, at et anmeldt areal ligger helt eller delvist udenfor markblok, vil NaturErhvervstyrelsen kun medregne den del af arealet, der ligger i markblokken. Bemærk, at enhver afvigelse mellem det anmeldte og det fastslåede (godkendte) areal vil kunne danne grundlag for nedsættelse af tilskuddet og beregning af eventuel yderligere nedsættelse Administrativ kontrol Efter ansøgningsfristen undersøger NaturErhvervstyrelsen de markblokke, hvor der er søgt om kompensation til et større randzoneareal end det, der fremgår af kompensationskortet. Hvis det fremgår, at afvigelsen skyldes forskydninger af markerede randzoner i forhold til kronekanten (så de på kompensationskortet fejlagtigt ligger uden for markblokken), retter NaturErhvervstyrelsen dette, og ansøger høres ikke om sagen. Hvis afvigelsen ikke skyldes forskydninger af den markerede randzoner, sendes sagen i høring Kontrol på stedet Kontrollen af forholdene på stedet sker ved telemåling i kombination med kontrol på selve bedriften. Telemåling vil sige anvendelse af aktuelle satellitfotos eller flyfotos (ortofotos). I nogle tilfælde kan kontrollen ikke foretages alene på grundlag af billedmateriale. I disse tilfælde udfører vi kontrol på bedriften. Kontrolbesøg foretages uanmeldt eller med et kort varsel på højst 48 timer. Hvis din bedrift udtages til kontrol, har du pligt til at medvirke til, at kontrollen kan gennemføres. Hvis du ikke selv kan være til stede på bedriften under kontrolbesøget, skal du finde en stedfortræder. Dette gælder også, hvis du ikke opholder dig på bedriften i en længere periode. 32

35 Kontrolløren kan ikke udtale sig om konsekvenserne af de konstaterede forhold på bedriften. Dette afgøres senere. Vi sender dig kontrolresultatet senest 10 arbejdsdage efter kontrollens afslutning. Det kan dog ske, at fristen ikke kan overholdes, fx hvis kontrolløren venter på dokumentationsmateriale, eller hvis der foretages kontrol af flere ansøgere i samme område samtidigt, og det er mest hensigtsmæssigt at færdiggøre kontrolarbejdet for hele området, inden kontrolresultaterne sendes ud. Du har i ansøgningen allerede accepteret, at NaturErhvervstyrelsen kan udføre kontrol på bedriften. Hvis NaturErhvervstyrelsen ikke kan komme i kontakt med dig, vil du modtage et brev, hvori tidspunktet for kontrollen oplyses. Tidspunktet vil være senest 48 timer efter, at du har modtaget brevet. Kontrollen af dine marker bliver gennemført på dette tidspunkt også selv om du ikke har mulighed for at være til stede. Hvis der er tilskudsbetingelser, som NaturErhvervstyrelsen ikke har kunnet kontrollere, fordi styrelsen ikke har kunnet komme i kontakt med dig, sender NaturErhvervstyrelsen et kontrolresultat i høring, hvor de pågældende tilskudsbetingelser betragtes som overtrådt. Du har herefter mulighed for at indsende de manglende oplysninger inden for høringsfristen. Hvis vi ikke hører fra dig, vil der blive truffet afgørelse i sagen på det foreliggende grundlag. Kan en kontrol ikke gennemføres på grund af, at du nægter kontrol, vil din ansøgning om kompensation for 2013 blive afvist Resultater af kontrollen Hvis kontrollen ikke giver anledning til bemærkninger, modtager du et brev herom. Hvis der konstateres overtrædelser, foretages der en skriftlig høring. Her får du mulighed for at give dine kommentarer. Vi tager stilling til dine kommentarer, inden vi træffer afgørelse Udbetaling af tilskudsbeløb sker efter endt kontrol Du vil modtage et afgørelsesbrev, hvis der er sket en reduktion af tilskudsbeløbet. Du kan klage over afgørelsen. Afgørelsesbrevet vil være vedlagt en klagevejledning. Se regler, der ligger til grund for kontrol: 7, 8 og 10 i Lov om randzoner 14. juni 2011, med senere ændringer. 12 i Bekendtgørelse om randzoner af 29. august i Bekendtgørelse om kompensation til landbrugere af 29. januar Kommissionens kontrolforordning KFO 1122/

36 Nedsættelse af støtten Arealafvigelser Hvis den opmålte randzone, hvor betingelserne er opfyldt, er større end det ansøgte areal, lægges arealet i ansøgningen til grund ved beregningen af kompensationen. Hvis den opmålte randzone, hvor betingelserne er opfyldt, er mindre end det ansøgte areal, lægges arealet af den godkendte randzone (dvs. det ansøgte areal hvor betingelserne er opfyldt) til grund ved beregningen af kompensationen. Hvis forskellen mellem det ansøgte areal og den godkendte randzone udgør over 10 pct., men højst 20 pct. af den godkendte randzone, nedsættes den samlede kompensation med 20 pct. Hvis forskellen udgør over 20 pct., men højst 50 pct., nedsættes den samlede kompensation med 50 pct. Hvis forskellen udgør over 50 pct., nedsættes den samlede kompensation med 100 pct. Nedsættelsen kan maksimalt udgøre 100 pct. Hvis det opmålte areal med høj sats, hvor betingelserne er opfyldt, er større end det ansøgte areal med høj sats, kan der kun opnås høj sats på det ansøgte areal. Det resterende areal i ansøgningen, hvor betingelserne er opfyldt, vil blive beregnet med lav sats, men der kan ikke opnås tilskud til et større areal end det der fremgår af ansøgningen. Hvis der f.eks. er søgt om høj sats på 0,5 ha og lav sats på 1,0 ha, og der ved kontrol konstateres at der er 1,0 ha, som er berettiget til høj sats, mens resten af randzonearealet (eller evt. mere), der berettiger til lav sats, så skal udbetalingen beregnes efter det der er søgt, dvs. der kan aldrig opnås højere tilskud end det der er søgt til, uanset at randzonearealet viser sig at være større, eller andelen med høj sats er større. Hvis det opmålte areal med høj sats, hvor betingelserne er opfyldt, er mindre end det ansøgte areal med høj sats, kan der kun opnås høj sats på det godkendte areal. Hvis forskellen mellem det ansøgte areal med høj sats og den godkendte randzone med høj sats udgør over 20 pct. af den godkendte randzone med høj sats, nedsættes den samlede kompensation med 20 pct. Hvis en del af ansøgers areal er blevet omlagt til andet end randzone uden ansøgers kendskab til dette, og uden at ansøger burde have kendskab til dette, vil det omlagte areal ikke tælle med i beregningen. Det kan fx være i tilfælde af at kommunen beslutter at lave en rørlægning af en vandløbstrækning, og ansøger først bliver orienteret om dette efter ansøgningsfristens udløb. 34

37 Manglende overholdelse af betingelser Kompensationen kan blive nedsat yderligere, dvs. efter fradrag af evt. arealbaserede nedsættelser, i følgende situationer: Nedsættelse på 25 pct., hvis der ikke er lavet gødningsplanlægning i form af gødningskvoteberegning, og hvis denne plan ikke er opbevaret på bedriften (se mere under punkt 9.6.4). Det forudsættes at øvrige betingelser nedenfor er overholdt. Nedsættelse på 100 pct., hvis kontrolmyndigheden ikke har den fornødne adgang til bedriften ved kontrol på stedet, du ikke afgiver de fornødne oplysninger for NaturErhvervstyrelsens sagsbehandling, du har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, du ikke opfylder de pligter, der fremgår af landdistriktslovens 11 (som bl.a. omhandler ministeriets adgang til lokaliteter, regnskaber, forretningsbøger, papirer mv. i forbindelse med kontrol og ansøgers vejledning af ministeriet i processen). Hvis overtrædelsen er af mindre betydning, kan nedsættelsen reduceres ud fra konkret vurdering. Hvis overtrædelserne er forsætlige, udelukkes du fra at søge kompensation i 2013 og evt. også ansøgningsåret Se en samlet over oversigt over eventuelle nedsættelser i tabellen nedenfor. Se regler for nedsættelse af støtten: 6, punkt 7), 8), 9), 10) og 11), 9, 10, 11 og 12 i Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere af 29. januar

38 Samlet oversigt over eventuelle nedsættelser Arealbaserede overtrædelser: Ved kontrol konstateres at randzonearealet, der opfylder betingelserne er: Det godkendte areal er større end det ansøgte areal Det godkendte areal er mindre end det ansøgte areal Det godkendte areal med høj sats er større end det ansøgte areal med høj sats Det godkendte areal med høj sats er mindre end det ansøgte areal med høj sats Beregning kompensation Det ansøgte areal af Det opmålte areal = det godkendte areal der opfylder betingelserne Kun høj sats til det ansøgte areal med høj sats. Resten af det ansøgte areal der opfylder betingelserne får lav sats. Kun høj sats til det godkendte areal med høj sats. Forskel mellem det ansøgte og godkendte areal i pct. af det godkendte areal 10 % 0 % > 10, men 20 % 20 % > 20, men 50 % 50 % > 50 % 100 % 20 % 0 % > 20 % 20 % Nedsættelse af den beregnede kompensation baseret på det ansøgte areal i pct. Den samlede arealbaserede nedsættelse Summen af ovenstående nedsættelser, dog aldrig over 100 % Overtrædelse af øvrige betingelser Ved kontrol konstateres Nedsættelse Overtrædelse vedr. gødningsplan 25 % (kan nedsættes efter konkret vurdering) Overtrædelse af forhold vedr. adgang i forbindelse med kontrol, afgivelse og fortielse af oplysninger, overholdelse af landdistriktslovens % (kan nedsættes efter konkret vurdering) Den samlede overtrædelse af øvrige betingelser Summen af ovenstående to overtrædelser Den samlede nedsættelse, dvs. arealafvigelse og evt. overtrædelse af øvrige betingelser Tabel 2: Samlet oversigt over nedsættelser på randzone-kompensationsordningen Summen af de to typer overtrædelser, dog aldrig over 100 % 36

39 Force Majeure Hvis helt ekstraordinære og uforudsigelige begivenheder medfører, at du ikke kan overholde reglerne for kompensation for randzoner, kan der efter en konkret vurdering ses bort herfra. Kun ved særlige begivenheder som dødsfald, alvorlig sygdom, naturkatastrofer eller brand samt udbrud af smitsomme sygdomme i besætningen kan du påberåbe dig Force Majeure. De særlige begivenheder skal vedrøre dig selv eller din nærmeste familie. Der skal være sammenhæng mellem årsagen til overtrædelsen af reglen og tidspunktet for den særlige begivenhed. Hvis force majeure eller særlige omstændigheder indtræffer, skal du underrette NaturErhvervstyrelsen inden for 10 arbejdsdage fra det tidspunkt, hvor du er i stand til det. Du skal også indsende dokumentation for de særlige forhold. Dokumentation kan fx være en lægeattest. Se regler om force majeure: 16 og 17 i Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere af 29. januar Bøder og strafbare forhold NaturErhvervstyrelsen kan pålægge ansøgere en bøde for overtrædelse af reglerne. Betales bøden ikke, overgives sagen til politiet til retslig forfølgelse. Sagen vil herefter blive afgjort ved domstolene. Hvis der konstateres overtrædelser af strafferetlige forhold, som eksempelvis dokumentfalsk eller bedrageri, anmelder NaturErhvervstyrelsen sagen til politiet. 37

40 11. Myndighedernes brug af oplysninger For at kunne administrere ordningerne har NaturErhvervstyrelsen brug for en række oplysninger. Hvordan disse oplysninger indhentes og behandles er beskrevet i de følgende afsnit. Brug af data i ansøgningsskemaet Oplysningerne i ansøgningsskemaet vil blive brugt af Fødevareministeriet, herunder NaturErhvervstyrelsen, til sagsbehandling, administration, tilskudsudbetaling og kontrol af de meddelte tilsagn. Endvidere vil oplysningerne blive brugt af Fødevareministeriet og tredjemand til statistiske, forsknings-, planlægnings- og evalueringsmæssige formål. NaturErhvervstyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de pågældende data, herunder at databehandlingen overholder gældende lovkrav (se afsnit nedenfor). Registrene føres og opbevares elektronisk hos NaturErhvervstyrelsen. Opbevaring af kontroloplysninger Oplysninger, der indhentes til kontrol vil blive opbevaret i NaturErhvervstyrelsen til brug for kontrol af flere støtteordninger. Oplysningerne vil endvidere blive brugt til statistiske, forsknings-, planlægnings- og evalueringsmæssige formål. Ved at anvende oplysningerne til kontrol af flere støtteordninger skal oplysningerne kun indhentes én gang. NaturErhvervstyrelsen vil ved genbrug af oplysningerne sikre, at du har indsigt i, hvilke data der anvendes, så forkerte oplysninger kan rettes. Den registreredes rettigheder Persondataloven giver dig ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger NaturErhvervstyrelsen har registreret om dig. Du har også ret til at få rettet, slettet eller blokeret eventuelt urigtige eller vildledende oplysninger. Læs her vejledning vedrørende anvendelse af oplysninger fra Fællesskemaet, herunder offentliggørelse på internettet, jf. Persondataloven: Når du indsender Fællesskema 2013, skal du være opmærksom på følgende forhold, som relaterer sig til Persondatalovens 28, stk. 1 at de afgivne oplysninger i skemaet vil blive behandlet i forbindelse med afgørelse om udbetaling af kompensation fra NaturErhvervstyrelsen under EAFRD (EU s landdistriktsordning). at NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V, er dataansvarlig. 38

41 I henhold til andre relevante paragraffer i persondataloven har du følgende muligheder at anmode om indsigt i hvilke oplysninger, behandlingen af din ansøgning omfatter, jf. 31. på begæring, har krav på at få slettet, berigtiget eller blokeret oplysninger, som viser sig urigtige eller vildledende, eller på anden måde er behandlet i strid med lovgivningen, jf. 37. Samtidig skal du være opmærksom på, at der i 2008 er vedtaget en EU-forordning, efter hvilken det kræves, at oplysninger i Fællesskemaet om fornavn, efternavn, evt. firmanavn, den fulde adresse samt størrelse af det modtagne tilskudsbeløb bliver offentliggjort på Internettet. Oplysningerne kan også behandles af danske og europæiske revisions- og undersøgelsesorganer med henblik på at værne om EU s finansielle interesser. Du kan få nærmere oplysninger om disse forhold og persondataloven generelt ved at henvende dig til NaturErhvervstyrelsens enhed Jura. 39

42 12. Klagemuligheder Hvis du mener, at NaturErhvervstyrelsen har truffet en afgørelse på et ufuldstændigt grundlag, og du eksempelvis har nye supplerende oplysninger til din sag, bør du snarest muligt oplyse NaturErhvervstyrelsen herom og anmode om en fornyet behandling af din sag. Hvis du er uenig i NaturErhvervstyrelsen afgørelse, kan du påklage afgørelsen til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Klagen skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest 4 uger efter modtagelsen af den afgørelse, klagen vedrører. Klager indsendt efter fristens udløb vil normalt ikke blive behandlet. Du bedes sende klagen til: Fødevareministeriets Klagecenter, c/o NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30, 1780 København V. NaturErhvervstyrelsen oversender herefter klagesagen med bemærkninger til Fødevareministeriets Klagecenter. Klager har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, hvilket betyder, at Natur- Erhvervstyrelsens afgørelse er gældende, indtil den eventuelt ændres. Tilbagebetalingskrav kræves forrentet fra betalingsfristens udløb. Det betyder, at der i sager, hvor NaturErhvervstyrelsen har fremsat krav om tilbagebetaling, påløber renter til kravet i sagsbehandlingstiden. 13. Retsgrundlag De væsentligste retsregler for randzoner og kompensation for randzoner fremgår af: Bekendtgørelse om randzonekompensation for landbrugere nr. 80 af 29. januar Bekendtgørelse om randzoner nr. 892 af 29. august Lov om randzoner nr. 591 af 14. juni Lov om ændring af lov om randzoner nr. 563 af 18. juni Lov om landdistrikter nr. 316 af 31. marts Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af landdistrikterne. Kommissionens forordning (EF) nr.1974/2006 af 15. december 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af landdistrikterne. 40

43 14. Adresser og telefonnumre til NaturErhvervstyrelsen Randzoneloven og kompensation for randzoner administreres af: Center for Arealtilskud Nyropsgade København V Tlf.:

44 Vejledning om randzoner og kompensation Januar 2013 ISBN Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Fax

Vejledning om randzonelovens bestemmelser. 31. august 2012

Vejledning om randzonelovens bestemmelser. 31. august 2012 Vejledning om randzonelovens bestemmelser 31. august 2012 Kolofon Vejledning om randzonelovens bestemmelser Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i august 2014 Bidragyder(e): Center for

Læs mere

Vejledning om randzoner

Vejledning om randzoner Vejledning om randzoner Foreløbig udgave August 2014 Kolofon Vejledning om randzoner Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i Bidragyder(e): Center for Arealtilskud Fotograf(er): NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012 Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser November 2012 Kolofon Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere Udkast af 9. august 2012 Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, litra b, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11, stk. 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner BEK nr 978 af 08/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-80-000049 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden Denne vejledning

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. KBK Den 25. november 2016 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner Udkast af 22. august 2013 Tekst med gul baggrund = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 80 af 29. januar 2013 om randzonekompensation til landbrugere. Bestemmelser, der udgår, fremgår alene af den

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Randzoner og bræmmer Af Cand.agro. Martin Skovbo Hansen,

Randzoner og bræmmer Af Cand.agro. Martin Skovbo Hansen, Randzoner og bræmmer Af Cand.agro. Martin Skovbo Hansen, www.miljøkonsulenten.dk Status Med regeringens vedtagelse af den ny randzonelov har du forpligtigelsen til at udlægge randzoner, men du har ikke

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indhold 1. Når du indtegner marker med miljø- og økologtilsagn... 1 1.1 Sådan finder du korttemaer med tilsagn... 2 1.2 Sådan opretter du en mark ud fra

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Navn. Virksomhed. Telefonnr. Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab?

Navn. Virksomhed. Telefonnr.   Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab? Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Postboks 2456 1780 København V Tlf.nr. Fax nr. 3395 8000 3395 8080 Fællesskema 2014 Arealstøtte og husdyrpræmier Jordbrug

Læs mere

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Indhold 1 Alle tilsagn skal indberettes hvert år... 2 2 Sådan indberetter du dine tilsagn og ansøger om tilskud... 3 3 Indtegning

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Har du udnyttet dine tilskudsmuligheder? Hvordan ser reformen ud??? Mulighederne er mange og kun fantasien sætter grænser! Bliv inspireret til at søge! Betalingsrettigheder

Læs mere

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Indhold 1 Indtegn alle marker og hent dem til markplanen... 1 2 Hvilke marker skal anmeldes... 2 2.1 Økologisk produktion... 2 2.2 Juletræer og pyntegrønt...

Læs mere

Brug afgrødekode 312, hvis arealet er et landbrugsareal.

Brug afgrødekode 312, hvis arealet er et landbrugsareal. 4 Miljøvenlig drift af græsarealer 5 Pleje af græs og naturarealer med afgræsning, rydning, slæt 253 Tilsagnsarealer i Natura 2000 vil kunne opnå grundbetaling, uanset om arealet opfylder kravene til plantedække

Læs mere

Afgrødekoder for miljø- og økologitilsagn 2017

Afgrødekoder for miljø- og økologitilsagn 2017 Afgrødekoder for miljø- og økologitilsagn 2017 Relevante r for miljøtilsagn Kode Navn Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), omdrift 248 Permanent græs ved vandboring Udnyttet græs ved vandboring 253 Miljøgræs MVJ-tilsagn

Læs mere

Status for randzoner

Status for randzoner Status for randzoner 1) Politisk arbejde fra Landbrug og Fødevare 2) Rent praktisk som landmand 3) Bøder og sanktioner 4) Offentlighedens adgang Ole Hansen Stævning og den politiske indsats vedr. randzoner

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold 1. Grundbetaling under artikel 32... 1 2 Sådan finder du kortet over tidligere godkendte og afviste arealer for artikel 32... 3 3 Indtegning af marker

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 NaturErhvervstyrelsen 2016 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Foto: Kristian

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold Sådan søger du grundbetaling under artikel 32... 1 1 Hvordan søger du under artikel 32?... 2 1.1 Tjek om der blev udbetalt retmæssig Enkeltbetaling

Læs mere

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser:

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser: Grundbetaling 2015 For at få udbetalt grundbetaling skal du opfylde en række betingelser. I dette fakaark kan du læse om de generelle støttebetingelser for grundbetalingen. Du ansøger om grundbetaling

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 14-810-000051 Dato: 12. december 2014 Orientering om udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1)

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1) BEK nr 78 af 29/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8010-000008 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-26 Senere ændringer til forskriften BEK nr 373 af 12/04/2010 BEK nr

Læs mere

UDKAST 3. februar 2012

UDKAST 3. februar 2012 UDKAST 3. februar 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om randzoner (Energiafgrøder og offentlig adgang) I lov nr. 591 af 14. juni 2011 om randzoner foretages følgende ændringer: 1 1. I 2, stk. 1, udgår»og

Læs mere

Bekendtgørelse om miljøbetinget tilskud

Bekendtgørelse om miljøbetinget tilskud BEK nr 95 af 28/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-26 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 1-årige miljøstøtteordninger 18. februar 2014 1 Kolofon Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg)

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Januar 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) 2012 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Din landbrugsstøtte i 2015

Din landbrugsstøtte i 2015 Din landbrugsstøtte i 2015 Jannik Elmegaard og Alexander Lindskov Centrovice - Vissenbjerg 8. okt. 2014 Dagsorden 1. Landbrugsstøtten 2. Nye ordninger 3. Generelle støttebetingelser 4. Grønne krav 5. Konsekvenser

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Indholdsfortegnelse I. Afkobling af støtten for stivelseskartofler... 3 II. Beregning af tillægget... 4 III. Ansøgning om KS-tillæg...

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug BEK nr 37 af 22/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-810-000009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 NaturErhvervstyrelsen Marts 2015 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Foto:

Læs mere

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO)

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Indhold 1 Sådan beregner du opfyldelse af de grønne krav... 1 2 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 2 3 Sådan beregnes dit krav om 5 procent miljøfokusareal

Læs mere

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3 Generelt Denne vejledning gennemgår kort om reglerne og hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med nye grønne EU krav og planlægning i markprogrammet. 30 pct. af areal støtten fra EU er fremefter

Læs mere

Sådan tegner du marker til fællesskema udgivet oktober 2016

Sådan tegner du marker til fællesskema udgivet oktober 2016 Sådan tegner du marker til fællesskema 2017 - udgivet oktober 2016 Du kan begynde på dine markkort i god tid før fællesskemaet åbner 1. februar 2017. I denne guide kan du læse, hvad du skal være opmærksom

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1)

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1) (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000050 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling Sådan er reglerne for enkeltbetalingsordningen Juni 2008 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= c ÇÉî~êÉbêÜîÉêî= VEJLEDNING OM ENKELTBETALING JUNI 2008 Kolofon Vejledning

Læs mere

Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol. v. Anders Vestergaard, LMO

Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol. v. Anders Vestergaard, LMO Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol v. Anders Vestergaard, LMO Disposition Hvilke tilskudsmuligheder er der, og for hvilke typer bedrifter vil det være

Læs mere

Brak og randzoner hvordan rådgiver vi i 2008? Hvordan håndteres brak i 2008 og frem?

Brak og randzoner hvordan rådgiver vi i 2008? Hvordan håndteres brak i 2008 og frem? Brak og randzoner hvordan rådgiver vi i 2008? Hvordan håndteres brak i 2008 og frem? v. afdelingsleder Jon Birger Pedersen Brak/ansøgning 2008! Krav om brak suspenderet i 2008 Stadig angive, arealer der

Læs mere

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Når NaturErhvervstyrelsen har været på kontrol af dine arealstøtteordninger, modtager du et orienteringsbrev om resultatet af kontrollen og en kontrolrapport,

Læs mere

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger. 22. april 2013

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger. 22. april 2013 Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 1-årige miljøstøtteordninger 1 22. april 2013 2 Kolofon Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Landbrugsseminarer 2015 Markkort. Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen

Landbrugsseminarer 2015 Markkort. Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen Landbrugsseminarer 2015 Markkort Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen 1 Det er vi klogere på efter oplægget Nyt grundprincip: Markindtegning er gældende for ansøgningen Baggrund

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 1. Vigtige ændringer i 2017... 1 2. Oversigt over, hvordan du indsender markkort og Fællesskema... 3 3. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 4 4. Hent resten

Læs mere

Vejledning om tildeling af handyrtillæg

Vejledning om tildeling af handyrtillæg Vejledning om tildeling af handyrtillæg (HD-tillæg) Juli 2011 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i 2011 Bidragyder(e): FødevareErhverv Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Brugerguide til Internet Markkort 2017

Brugerguide til Internet Markkort 2017 Brugerguide til Internet Markkort 2017 Januar 2017 Kolofon Brugerguide til Internet Markkort 2017 Januar 2017 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2017 NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3. 2. Generelle regler for anmeldelse af producentskifte... 6

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3. 2. Generelle regler for anmeldelse af producentskifte... 6 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Ny Praksis: To producentskifter på samme dag klares i én omgang... 3 1.3 Nyt navn til to blanketter... 4 1.4 Definitioner fælles for alle

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Vejledning om producentskifte. februar 2014

Vejledning om producentskifte. februar 2014 Vejledning om producentskifte februar 2014 Kolofon Vejledning om producentskifte februar 2014 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Kort og kortdata i NaturErhvervstyrelsen. 26. juni 2014

Kort og kortdata i NaturErhvervstyrelsen. 26. juni 2014 Kort og kortdata i NaturErhvervstyrelsen Disposition 1. EU s arealbaserede støtteordninger 2. LPIS det vi får og det vi har 3. Data der anvendes af NAER og vores ansøgere 4. Hvor finder I data 5. Fremtiden

Læs mere

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3 Generelt Denne vejledning gennemgår kort om reglerne og hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med nye grønne EU krav og planlægning i markprogrammet. 30 pct. af areal støtten fra EU er fremefter

Læs mere

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram 21. januar 2015 Per Faurholt Ahle 1 Miljø- og økologi ordninger fra 2015 Nyt eller fortsætter Økologisk arealtilskud (5-årig) Pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000047 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Kolofon. Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014. Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014

Kolofon. Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014. Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014 Kolofon Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Foto: Colourbox Ministeriet

Læs mere

Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. April 2013

Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. April 2013 Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger 2013 April 2013 Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger og miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016 NaturErhvervstyrelsen Juli 2016 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016 Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

Vejledning til Fællesskema 2010

Vejledning til Fællesskema 2010 Vejledning til Fællesskema 2010 Marts 2010 2. udgave Kolofon Vejledning til Fællesskema 2010 Marts 2010 2. udgave Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2010

Læs mere

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015 Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015 Januar 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015 Januar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner I fællesskemaet kan du hente oplysninger om bl.a. marker og tilsagn ved hjælp af funktioner. Du finder funktionerne i rullelisten øverst til venstre

Læs mere

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. NaturErhvervstyrelsen Januar 2015. libero integer porta

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. NaturErhvervstyrelsen Januar 2015. libero integer porta Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2015 NaturErhvervstyrelsen Januar 2015 libero integer porta Kolofon Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016 Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016 Udkast november 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016 Udkast November 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015

Læs mere

Mere specifikke kommentarer om de ovenstående problemstillinger og om de enkelte afsnit er indsat nedenfor:

Mere specifikke kommentarer om de ovenstående problemstillinger og om de enkelte afsnit er indsat nedenfor: Dato 7. januar 2015 Side 1 af 5 NaturErhvervsstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V landbrug@naturerhverv.dk; imak@naturerhverv.dk Høringssvar til udkast til

Læs mere

Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder

Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder Indhold 1 Grundbetaling og grøn støtte for GLM-landskabselementer... 1 2 Find GLM-landskabselementerne i IMK... 2 3 Sådan tegner du GLM-elementerne

Læs mere

Brugerguide til Fællesskema 2017

Brugerguide til Fællesskema 2017 Brugerguide til Fællesskema 2017 Januar 2017 Kolofon Brugerguide til Fællesskema 2017 1. udgave Januar 2017 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2017 Forsidefoto: Colourbox NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte Direkte Betalinger Den 15. juni 2016

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte Direkte Betalinger Den 15. juni 2016 Direkte Betalinger Den 15. juni 216 Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 216 Dette notat indeholder en række data, der beskriver udviklingen i ordningerne på den direkte arealstøtte 216 - grundbetaling,

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

National reserve 2006

National reserve 2006 National reserve 2006 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv National reserve

Læs mere

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden

Læs mere

Vejledning om Producentskifte 2017

Vejledning om Producentskifte 2017 Vejledning om Producentskifte 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Marts 2017 Kolofon Vejledning om Producentskifte 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i 2017 Fotograf(er):

Læs mere

Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2015

Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2015 Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2015 NaturErhvervstyrelsen December 2014 Kolofon Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte September 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte September 2008 Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv

Læs mere

Hvornår er et vandløb et vandløb

Hvornår er et vandløb et vandløb Hvornår er et et Vejledning i hvilke der er omfattet af slovens 2. Vejledningen viser en række stilistiske skitser, som er eksempler på, hvornår der er tale om et eller ej jfr. 2 i Bagest i vejledningen

Læs mere

Instruks nr. 7 5-årig ø-støtte Instruks for kontrol af arealordningerne Maj, 2016, version 1

Instruks nr. 7 5-årig ø-støtte Instruks for kontrol af arealordningerne Maj, 2016, version 1 Instruks nr. 7 5-årig ø-støtte Instruks for kontrol af arealordningerne 2016 Maj, 2016, version 1 Redaktion: NaturErhvervstyrelsen Foto: Kenneth Dryden, Enden på Samsø ISBN: 978-87-7120-791-0 4 NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Bilag 5 - Faktaark artikel 68

Bilag 5 - Faktaark artikel 68 Bilag 5 - Faktaark artikel 68 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen 24. maj 2012 Faktaark artikel 68 Indhold 1. Faktaark a Art. 68 ordning: Ekstensivt landbrug...3 2. Faktaark

Læs mere

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013.

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013. Vejledning til Fællesskema 2014 - Fællesskema 2014 http://fs.naturerhverv.dk/index.php?id=1495# 1 af 3 31-01-2014 17:18 Frist for ansøgning om støtte er den 16. april 2014. Under menupunktet Nyt i 2014

Læs mere

Vejledning om randzoner. Februar 2015

Vejledning om randzoner. Februar 2015 Vejledning om randzoner Februar 2015 Kolofon Vejledning om randzoner Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i Bidragyder(e): Center for Landbrug Forsidefoto: Randzoner, Midtjylland Fotograf(er):

Læs mere

Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder

Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder Indhold 1 Hvem kan søge... 1 2 Først-til-mølle ansøgning... 1 2.1 Ansøgningsrunden kan lukke før 21. april 2017... 2 3 Sådan finder du kortemaerne

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2013

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2013 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2013 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation April 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger og miljøvenlige

Læs mere

Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne

Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne Indhold 1 Hvornår skal du udfylde siden?... 1 2 Sådan indtegner du arealer med skovtilsagn... 2 3 Sådan udfylder du siden... 2 3.1 Hvis du vil hente

Læs mere

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Center for Landbrug/Direkte Betalinger Sagsnr./dok.nr.: 14-80181-000001 16. december 2014 Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling Sådan er reglerne for enkeltbetalingsordningen Januar 2008 Foreløbig udgave - afventer bekendtgørelsesændring om regler for rådighedsdato Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Nye penge til skovrejsning

Nye penge til skovrejsning Nye penge til skovrejsning S-SF-R regeringen og støttepartiet Enhedslisten er enige om, at der skal rejses mere skov, herunder bynær skov, og at EU's landdistriktsmidler i højere grad skal målrettes mod

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder Marts 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejl edni ng til ansøgning om ti lskud

Læs mere

Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012

Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012 Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2012 Fotograf(er): Lars Bahl Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Udkast november 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Udkast November 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto:

Læs mere

Dagens program for EU-støtte og vanplaner

Dagens program for EU-støtte og vanplaner Dagens program for EU-støtte og vanplaner Hvad er besluttet i den nye EU-reform? Hvad kan du forberede dig på? Meget er endnu ikke fastlagt Alt kan forandres, indtil vi kender gennemførselsreglerne og

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 April 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 2. udgave Februar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere