STRAFFEPROCESSUEL OVERSIGT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRAFFEPROCESSUEL OVERSIGT"

Transkript

1 Jørgen Jochimsen STRAFFEPROCESSUEL OVERSIGT regler og afgørelser om betingelser, frister, fremgangsmåde mv. 2. udgave

2 Jørgen Jochimsen Straffeprocessuel oversigt regler og afgørelser om betingelser, frister, fremgangsmåde mv. 2. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2016 ISBN Omslag: Axel Surland, Ljungbyhed Sats og tryk: Rosendahls a/s Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele af den er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Alle rettigheder forbeholdes.

3 Indholdsfortegnelse Forord til 1. udgave... 5 Forord til 2. udgave... 7 Kapitel 1 Efterforskningsskridt og tvangsindgreb AFHØRING OG SIGTELSE Afhøring Generelle regler for politiets afhøringer Afhøring af sigtede Bestemmelsen i retsplejelovens 752, stk. 1, om, at sigtede ikke er forpligtet til at udtale sig Vejledning om adgang til forsvarerbistand Regler for afhøringen Afhøring af andre Afhøring af vidner Afhøring af forurettede Afhøring af sigtedes nærmeste Sigtelse Mistankegrundlaget Sigtedes beføjelser Retten til at nægte at udtale sig Adgang til forsvarerbistand Nægtelse af at beskikke den advokat, som sigtede ønsker Nægtelse af beskikkelse af advokat på grund af risiko for interessekonflikt Særlig kærefrist ved kære til Den Særlige Klageret Retten til aktindsigt Sigtede har en forsvarer Sigtede er uden forsvarer Sigtedes adgang til aktindsigt efter sagens afslutning Sigtedes ret til at være til stede under retsmøder Retsmøder under efterforskningen Sigtede er varetægtsfængslet Deltagelse i retsmøder vedrørende medsigtede Pålæg til sigtede om at indfinde sig til et retsmøde Frist for afgørelse af tiltalespørgsmålet Den almindelige frist Særlig frist for visse persongrupper Underretning til sigtede og forsvarer Indbringelse af fristspørgsmålet for retten Fastsættelse af frist

4 Indholdsfortegnelse Læs mere om udgivelsen på Forlængelse af frist Virkningen af, at afgørelse ikke er truffet inden udløb af frist ANHOLDELSE Den almindelige bestemmelse om anholdelse retsplejelovens Betingelser Mistankegrundlaget Indikationskrav Kriminalitetskravet Kravet om forholdsmæssighed Kompetence og fremgangsmåde Anholdelse efter politiets beslutning Skånsomhedskriteriet Undersøgelse og besigtigelse af anholdte fratagelse af genstande Anholdelse efter rettens beslutning Privates anholdelsesbeføjelse Frister Frister, der skal iagttages af politiet Frister, der skal iagttages af retten Forsvarerbeskikkelse Anholdelse ved opløb Anholdelse ved overtrædelse af vilkår mv Udeblivelse fra retsmøde Pågribelse med henblik på fuldbyrdelse af straf Andre regler, der hjemler frihedsberøvelse i relation til behandling af straffesager Retsplejeloven Tilbageholdelse af unge under 15 år Frihedsberøvelse af vidne ved vidnets udeblivelse mv Politiloven Afværgelse af fare Svage og udsatte persongrupper Børn Berusede personer Udlændingeloven Varetægtsfængsling efter udlændingelovens Frihedsberøvelse efter udlændingelovens 36 og fremstilling for retten efter Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning Betingelser for afgørelse om tilhold, opholdsforbud og bortvisning Begæring herom eller almene hensyn

5 Indholdsfortegnelse Materielle betingelser Fastsættelse af frist Kompetence Advokatbeskikkelse Underretning Udleveringsloven Behandling af sager om udlevering til stater uden for Den Europæiske Union og Norden Anmodningen om udlevering Undersøgelse af om betingelserne for udlevering er opfyldt Beskikkelse af forsvarer Afgørelsen og indbringelse af afgørelsen for domstolene Gennemførelse af udlevering Behandling af sager om udlevering til medlemsstater i Den Europæiske Union Den europæiske arrestordre om udlevering Undersøgelse af om betingelserne for udlevering er opfyldt Beskikkelse af forsvarer Afgørelsen og indbringelse af afgørelsen for domstolene Gennemførelse af udlevering Behandling af sager om udlevering til de nordiske lande Indledning Anmodning om udlevering Undersøgelse af om betingelserne for udlevering er opfyldt Beskikkelse af forsvarer Afgørelsen og indbringelse af afgørelsen for domstolene Gennemførelse af udlevering VARETÆGTSFÆNGSLING Betingelser Betingelserne i retsplejelovens 762, stk Mistankekrav Indikationskrav Kriminalitetskrav Betingelserne i retsplejelovens 762, stk. 2, nr Mistankekrav Indikationskrav Kriminalitetskrav Betingelserne i retsplejelovens 762, stk. 2, nr Mistankekrav Indikationskrav

6 Indholdsfortegnelse Læs mere om udgivelsen på Kriminalitetskrav Betingelserne i retsplejelovens Kravet om forholdsmæssighed Retsplejelovens 762, stk. 3 udelukkelse af varetægtsfængsling Fængslingssurrogat Kompetence og fremgangsmåde Varetægtsfængslings iværksættelse (1.-gangs fængsling) Sigtedes fremstilling i retten Afsigelse af kendelse krav til begrundelse Fortsat varetægtsfængsling Frister Fængslingsfrist gangs fængsling og fristforlængelse Tidsgrænse for opretholdelse af varetægtsfængsling Anvendelse af telekommunikation ved fristforlængelser Fængslingsfrist udløber efter, at anklageskrift er indleveret Fængslingsfrist udløber efter, at hovedforhandling er begyndt Fængsling efter dom Varetægtsfængsling af unge under 18 år Surrogatanbringelse Tidsgrænse for opretholdelse af varetægtsfængsling Forsvarerbeskikkelse Varetægtsfængsling i isolation Betingelser Almindelige betingelser for iværksættelse (eller fortsættelse) af isolation krav om forholdsmæssighed Særlige betingelser ved forlængelse af isolation Kompetence Frister Frist ved iværksættelse af isolation Strafferammefristerne Ung alder Forlængelse af isolation Isolation i forbindelse med frihedsberøvelse i henhold til udlændingeloven Betingelser Kompetence Advokatbeskikkelse Frister Krav om forholdsmæssighed

7 Indholdsfortegnelse 1.4. INDGREB I MEDDELELSESHEMMELIGHEDEN Beskrivelse af de enkelte indgreb Afgørelser, hvor det er blevet statueret, at det pågældende efterforskningsskridt er et indgreb i meddelelseshemmeligheden Afgørelser, hvor det er blevet statueret, at det pågældende efterforskningsskridt ikke er et indgreb i meddelelseshemmeligheden Betingelser Mistankekrav Indikationskrav Kriminalitetskrav Fravigelser i udvidende retning Fravigelser i indskrænkende retning Krav om forholdsmæssighed Vidneudelukkede personer Kompetence og fremgangsmåde Særligt om telefonaflytning og teleoplysning i efterforskning af terrorsager mv Advokatbeskikkelse og underretning mv. til advokaten Beskikkelse af advokat Underretning mv. til advokaten Underretning om indgrebet Underretning fra retten Underretning i visse tilfælde til Justitsministeriet Underretning til den beskikkede advokat Underretning til personer, der er omfattet af eller berørt af indgrebet Frist for underretning Undladelse af eller udsættelse af underretning Underretning fra politiet Tilintetgørelse af materiale Udenlandske myndigheders aflytning OBSERVATION Beskrivelse af indgrebet Betingelser Observation på et ikke frit tilgængeligt sted uden for bolig Indikationskrav Kriminalitetskrav Kompetence Observation på et ikke frit tilgængeligt sted uden for bolig ved hjælp af særlige apparater Indikationskrav

8 Indholdsfortegnelse Læs mere om udgivelsen på Kriminalitetskrav Kompetence Øjemedsforspildelse Observation i en bolig eller andre husrum Indikationskrav Kriminalitetskrav Kompetence Øjemedsforspildelse Krav om forholdsmæssighed Vidneudelukkede personer Beskikkelse af advokat Underretning om indgrebet Tilintetgørelse af materiale TELEOBSERVATION Beskrivelse af indgrebet Betingelser Mistankekrav Indikationskrav Kriminalitetskrav Kompetence Øjemedsforspildelse Krav om forholdsmæssighed Beskikkelse af advokat Underretning om indgrebet Tilintetgørelse af materiale DATAAFLÆSNING Beskrivelse af indgrebet Betingelser Mistankekrav Indikationskrav Kriminalitetskrav Kompetence Øjemedsforspildelse Krav om forholdsmæssighed Vidneudelukkede personer Beskikkelse af advokat Underretning om indgrebet Tilintetgørelse af materiale FORSTYRRELSE ELLER AFBRYDELSE AF RADIO- ELLER TELEKOMMUNIKATION Beskrivelse af indgrebet Betingelser Indikationskrav Kriminalitetskrav

9 Indholdsfortegnelse Kompetence og fremgangsmåde Øjemedsforspildelse Forholdsmæssighed Beskikkelse af advokat LEGEMSINDGREB Beskrivelse af indgrebene Legemsindgreb over for sigtede Betingelser Mistankekrav Indikationskrav Kriminalitetskrav Særligt om optagelse af fingeraftryk og personfotografi samt udtagelse af spyt- eller blodprøve med henblik på senere identifikation Kompetence og fremgangsmåde Legemsindgreb over for en person, der ikke er sigtet Betingelser Spørgsmål om samtykke Hvis ikke samtykke indikationskrav og kriminalitetskrav Legemsindgreb i henhold til udlændingeloven Legemsindgreb i henhold til politiloven Besigtigelse af personer, der formodes at være i besiddelse af»farlige«genstande Legemsbesigtigelse i forbindelse med visitationszoner Kompetence og fremgangsmåde Øjemedsforspildelse Krav om forholdsmæssighed og skånsomhed Tilintetgørelse af materiale Personfotografier Andet materiale RANSAGNING Beskrivelse af indgrebet Afgrænsning mellem kategori 1-ransagninger og kategori 2-ransagninger Tilfældighedsfund Ransagning hos en mistænkt Betingelser Mistankekrav Indikationskrav Kriminalitetskrav Kompetence og fremgangsmåde Ransagning hos en ikke-mistænkt Betingelser

10 Indholdsfortegnelse Læs mere om udgivelsen på Spørgsmålet om samtykke Hvis ikke samtykke indikationskrav og kriminalitetskrav Kompetence og fremgangsmåde Øjemedsforspildelse Hemmelig ransagning Beskrivelse Betingelser Mistankekrav Indikationskrav Kriminalitetskrav Kompetence og fremgangsmåde Krav om forholdsmæssighed, skånsomhed og vejledning Begrænsning under hensyn til reglerne om vidneudelukkelse og vidnefritagelse med hensyn til skriftlige meddelelser og lignende Ransagning hos mistænkte Ransagning hos ikke-mistænkte Hemmelig ransagning Tilkaldelse af vidner Ransagning efter dom BESLAGLÆGGELSE Beskrivelse af indgrebet Beslaglæggelse hos mistænkte Betingelser for at foretage beslaglæggelse af genstande, som den mistænkte har rådighed over Mistankekrav Indikationskrav Kriminalitetskrav Betingelser for at foretage beslaglæggelse af gods, som den mistænkte ejer Mistankekrav Indikationskrav Kriminalitetskrav Betingelser for at foretage beslaglæggelse af mistænktes hele formue eller en del af denne (formuebeslag) retsplejelovens 802, stk Mistankekrav Indikationskrav Kriminalitetskrav Beskikkelse af forsvarer Kompetence og fremgangsmåde Beslaglæggelse hos ikke-mistænkte

11 Indholdsfortegnelse Betingelser Indikationskrav Kriminalitetskrav Pålæg om tavshedspligt Kompetence og fremgangsmåde Øjemedsforspildelse Krav om forholdsmæssighed Begrænsning under hensyn til reglerne om vidneudelukkelse og vidnefritagelse med hensyn til skriftlige meddelelser og lignende Beslaglæggelse hos en mistænkt Beslaglæggelse hos en ikke-mistænkt Hemmelig beslaglæggelse Midlertidig beslaglæggelse Genstand for beslaglæggelse Mistankekrav Kriminalitetskrav Indikationskrav Kompetence og fremgangsmåde Hemmelig midlertidig beslaglæggelse Bortfald af midlertidig beslaglæggelse Beslaglæggelse efter dom Fuldbyrdelse af beslaglæggelseskendelser i henhold til afgørelse, truffet af kompetent myndighed inden for Den Europæiske Union EDITION Beskrivelse af indgrebet Betingelser Indikationskrav Kriminalitetskrav Begrænsninger i anvendelse af indgrebet Kompetence Øjemedsforspildelse Underretning og indkaldelse til retten Underretning med ret til at udtale sig af den, mod hvem indgrebet retter sig Indkaldelse af sigtedes forsvarer til retsmødet Underretning og indkaldelse af sigtede? Undtagelser fra underretning og indkaldelse Kendelse på transaktion Edition efter dom FOREVISNING AF FOTOGRAFIER Forevisning af fotografier af en mistænkt Betingelser

12 Indholdsfortegnelse Læs mere om udgivelsen på Mistankekrav Indikationskrav Kriminalitetskrav Kompetence Forevisning af fotografier af andre end mistænkte, herunder forurettede og vidner, der ikke har givet samtykke til forevisningen Betingelser Indikationskrav Kriminalitetskrav Kompetence Øjemedsforspildelse Forevisning af fototek (fotografier i politiets register) Krav om forholdsmæssighed KONFRONTATION Beskrivelse af efterforskningsskridtet Betingelser Mistankekrav Indikationskrav Kriminalitetskrav Spørgsmål om samtykke Kompetence Krav om forholdsmæssighed OFFENTLIGGØRELSE AF SIGNALEMENT OG OFFENTLIG EFTERLYSNING Beskrivelse af efterforskningsskridtet Betingelser Mistankekrav Indikationskrav Kriminalitetskrav Kompetence Krav om forholdsmæssighed INDGREB OVER FOR PERSONER UNDER 15 ÅR Tilbageholdelse af unge under 15 år Betingelser Frister Underretning Underretning til de sociale myndigheder retsplejelovens 821 d, stk. 1 og Underretning til indehaveren af forældremyndigheden retsplejelovens 821 d, stk Andre indgreb Advokatbeskikkelse Kompetence

13 Indholdsfortegnelse Krav om forholdsmæssighed ANVENDELSE AF AGENTER Beskrivelse af efterforskningsskridtet Betingelser Mistankegrundlag Kriminalitetskrav Indikationskrav Provokationsforbud Kompetence Øjemedsforspildelse Spørgsmål om advokatbeskikkelse og underretning Anvendelse af civile personer i forbindelse med agentvirksomhed Agentvirksomhed i terrorsager mv FORURETTEDE Beskikkelse af advokat (bistandsadvokat) for forurettede Beskikkelse af advokat i sager, der vedrører lov over - trædelser som nævnt i retsplejelovens 741 a, stk Beskikkelse af advokat i sager, selv om lovover trædelsen ikke er omfattet af retsplejelovens 741 a, stk Beskikkelse af advokat for forurettedes nære pårørende Beskikkelse af advokat i sager om strafbare forhold begået af politipersonale i tjenesten Beskikkelse af advokat med henblik på opgørelse af erstatningskrav Beskikkelse af advokat for forurettede vedrørende lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning Kompetence til at foretage beskikkelse Politiets afhøring og vejledning af forurettede Beskyttelse af og varetagelse af særlige hensyn til forurettede under sagen Politiet og anklagemyndighedens underretning til retten om behov for særlig hensyntagen Afgørelser om dørlukning mv. forud for hovedforhandlingen Underretning af forurettede Underretning om påtaleopgivelse Underretning om tiltale og om retsmøder Underretning om hovedforhandlingen Underretning om sagens udfald og eventuel anke/ genoptagelse

14 Indholdsfortegnelse Læs mere om udgivelsen på Underretning om den dømtes uledsagede udgang, løsladelse mv TVISTIGHEDER OM EFTERFORSKNINGSSKRIDT MV. OG RETSMØDER UNDER EFTERFORSKNINGEN Tvistigheder om efterforskningsskridt Retsmøder under efterforskningen Underretning om afholdelse af retsmøde Retsmøder om bevisskridt Kapitel 2 Beskikkelse af forsvarer og beskikkelse af advokat BESKIKKELSE AF FORSVARER Hvornår skal der beskikkes forsvarer? Grundlovsforhør Anticiperet bevisførelse Retsmøder for lukkede døre Tiltale og hovedforhandling Ankesager, genoptagelse og mundtlig forhandling af kæremål Færdselssager Sager efter udlændingeloven Sager om udvisning Varetægtsfængsling efter udlændingelovens 35 og frihedsberøvelse efter udlændingelovens International fuldbyrdelse af straf mv Skattesager Forsvarerens tilstedeværelse under afhøring af sigtede/ tiltalte og under visse efterforskningsskridt Afhøring af sigtede/tiltalte Efterforskningsskridt, der formodes at ville finde anvendelse som bevis under hovedforhandlingen Underretning til forsvareren Øjemedsforspildelse Forsvarerens ret til aktindsigt Adgang til kopi af indførsler i retsbøger Adgang til politiets materiale (politirapporter mv.) Pålæg om ikke at videregive oplysninger Retsplejelovens 729 a, stk Retsplejelovens 748, stk Retsplejelovens 754 d, 2. pkt Retsplejelovens 838, stk Fravigelse af forsvarerens ret til aktindsigt Fremgangsmåde beskikkelse af advokat Tilfælde, hvor der kan ske fravigelse af forsvarerens ret til aktindsigt

15 Indholdsfortegnelse Forsvarerens tilstedeværelse under retsmøder Retsmøder under efterforskning Retsmøder under hovedforhandlingen BESKIKKELSE AF ADVOKAT Hvornår skal der ske beskikkelse af advokat? Indgrebsadvokat »Tys-tys advokat« Beskikkelse af advokat i andre tilfælde Advokatens adgang til at overvære afhøringer og til at være til stede under retsmøder Indgrebsadvokat Andre beskikkede advokater Bistandsadvokat efter retsplejelovens kapitel 66 a Advokat beskikket for forurettede i straffesager mod politipersonale Advokat, der er beskikket med henblik på opgørelse af erstatningskrav Advokat beskikket for en person under 15 år i medfør af bestemmelsen i retsplejelovens 821 e Advokat beskikket for erstatningssøgende i sager om erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning Advokatens adgang til aktindsigt Indgrebsadvokater Andre beskikkede advokater Bistandsadvokat efter retsplejelovens kapitel 66 a Advokat beskikket for forurettede i straffesager mod politipersonale Advokat, der er beskikket med henblik på opgørelse af erstatningskrav Advokat beskikket for en person under 15 år i medfør af bestemmelsen i retsplejelovens 821 e Advokat beskikket for erstatningssøgende i sager om erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning Kapitel 3 Sager, der behandles uden medvirken af domsmænd TILSTÅELSESSAGER Anvendelsesområde værneting Betingelser Uforbeholden tilståelse Samtykke Retten ikke finder det betænkeligt at afgøre sagen uden hovedforhandling Ikke spørgsmål om anvendelse af straffelovens 68, 69, 70 eller

16 Indholdsfortegnelse Læs mere om udgivelsen på Forsvarermedvirken KAPITEL 80-SAGER Indkaldelse Udeblivelse Behandling af sager uden afholdelse af retsmøde Kapitel 4 Tiltale og forberedelse af hovedforhandling i første instans ANKLAGESKRIFT OG BEVISFORTEGNELSE Anklageskriftets indhold Indlevering og forkyndelse af anklageskriftet Berigtigelse af anklageskriftet og udvidelse af tiltalen Inden hovedforhandlingen Under hovedforhandlingen Bevisfortegnelse Tvist om bevisførelse Ændringer i den angivne bevisførelse ANTICIPERET BEVISFØRELSE Særreglen i retsplejelovens 745 e Videoafhøring af et barn Samtykke fra forældremyndighedens indehaver til afhøring af barnet? Barnet omfattet af vidnefritagelsesgrund Beskikkelse af bistandsadvokat Beskikkelse af forsvarer Mistænkte eller sigtede skal snarest muligt sammen med sin forsvarer have adgang til at gennemse videooptagelsen hos politiet Afhøring efter rettens bestemmelse Videoafhøringens benyttelse som bevis Anticiperet bevisførelse i øvrigt RETSMØDE INDEN HOVEDFORHANDLINGEN Afgørelse om dørlukning, referat- og navneforbud Afgørelse om, at tiltalte skal forlade retslokalet under vidneforklaring Afgørelse om anonym vidneførsel Forhåndsberammelse af hovedforhandlingen Berammelse af hovedforhandlingen Kapitel 5 Hovedforhandling i første instans DOMSMANDSSAGER Tiltaltes udeblivelse Afhøring af vidner ved tiltaltes udeblivelse

17 Indholdsfortegnelse Tiltaltes fjernelse eller udelukkelse fra at overvære dele af hovedforhandlingen Tiltaltes fjernelse Tiltaltes udelukkelse fra at overvære dele af hovedforhandlingen Forsvarerens eller anklagerens udeblivelse Lægdommers udeblivelse Bistandsadvokatens udeblivelse Vidners udeblivelse Dokumentation af forklaringer Tiltaltes forklaring Forklaring til politirapport Retsforklaring Vidneforklaringer Forklaring til politirapport Vidnet udebliver fra hovedforhandlingen Vidnet er i mellemtiden afgået ved døden eller kan af anden grund ikke skaffes til veje Vidner er eller har været omfattet af en vidnefritagelsesgrund Retsforklaring Uanmeldt bevisførelse Afstemningsregler Domsafsigelse og vejledning om anke NÆVNINGESAGER Fravalg af nævningebehandling Indsendelse af ekstrakt Afstemningsregler Domsafsigelse og vejledning om anke Kapitel 6 Iværksættelse af anke ANKE TIL LANDSRET Anklagemyndighedens anke Tiltaltes anke Tiltalte har givet møde i byretten Tiltalte er ikke mødt i byretten Ankefristen Ordinær anke Kontraanke Iværksættelse af anke Anklagemyndighedens anke Ordinær anke og kontraanke Anke, hvor ankemeddelelse skal forkyndes Tiltaltes anke

18 Indholdsfortegnelse Læs mere om udgivelsen på Anke til landsret med Procesbevillingsnævnets tilladelse Frist for ansøgning til Procesbevillingsnævnet Indbringelse af sagen for landsretten efter tilladelse Overskridelse af ankefristen Afvisning af anken Admittering af anken Krav til ankemeddelelsens indhold Udarbejdelse og forkyndelse af anklageskrift Afstemningsregler Domsmandssager Nævningesager Anken angår skyldsspørgsmålet Anken angår alene sanktionsspørgsmålet ANKE TIL HØJESTERET Anke kræver Procesbevillingsnævnets tilladelse Kontraanke Indbringelse af sagen for Højesteret efter tilladelse Kapitel 7 Iværksættelse af kære KÆRE TIL LANDSRET Hvilke afgørelser kan kæres? Kendelser og beslutninger afsagt eller truffet af byretten Kæremål vedrørende forsvarer- og advokatbeskikkelse Kendelser og beslutninger, der afsiges under hovedforhandlingen eller under dennes forberedelse KÆRE TIL HØJESTERET Afgørelser, der kun kan kæres med Procesbevillingsnævnets tilladelse Afgørelser, der træffes under behandlingen af en ankesag Landsrettens afgørelse i en kæresag Ansøgning om kæretilladelse Afgørelser, der kan kæres uden tilladelse KÆRE TIL DEN SÆRLIGE KLAGERET IVÆRKSÆTTELSE AF KÆRE KÆREFRISTER Den almindelige kærefrist Overskridelse af kærefristen Admittering af kæremålet Særlige kærefrister Kære til Den Særlige Klageret retsplejelovens 737, stk Kære til landsret af afgørelser i henhold til udleveringsloven

19 Indholdsfortegnelse Kære efter tilladelse fra Procesbevillingsnævnet BEHANDLING AF KÆREMÅLET Indsendelse af kæremålet Mundtlig forhandling Mundtlig forhandling af fængslingskæremål Mundtlig forhandling af isolationsfængslingskæremål KÆRE AF AFGØRELSE OM FRIHEDSBERØVELSE EFTER UDLÆNDINGELOVENS Kapitel 8 Genoptagelse af straffesager BEGÆRING OM GENOPTAGELSE AF SAG PÅDØMT VED HØJESTERET ELLER VED LANDSRET Betingelser Frifindende dom Fældende dom Frist for fremsættelse af begæring om genoptagelse Genoptagelse af byretsdomme Udenretlig bødevedtagelse? BEGÆRING OM RETSFORFØLGNING I SAG, HVOR TILTALTE ER FRIFUNDET VED EN UDENLANDSK DOMSTOL GENOPTAGELSE AF UDEBLIVELSESSAGER Domfældt som udebleven, men har haft lovligt forfald Domfældt uden retsmøde i medfør af retsplejelovens 897, stk. 1, nr Domfældt som udebleven i medfør af retsplejelovens 855, stk. 3, nr Ankesag afvist på grund af tiltaltes udeblivelse Udeblivelse fra hovedforhandling i genoptaget sag Kapitel 9 Fuldbyrdelse af strafferetlige afgørelser FULDBYRDELSE AF STRAFFEDOMME FULDBYRDELSE AF VISSE STRAFFERETLIGE AFGØRELSER I DEN EUROPÆISKE UNION Fuldbyrdelse af endelige strafferetlige afgørelser Frister for behandling af anmodningen fra udstedelsesstaten Fuldbyrdelse af bødestraf og konfiskation Fuldbyrdelse af bevissikringskendelser Fuldbyrdelse af beslaglæggelseskendelser Fuldbyrdelse af fængselsstraf eller anden frihedsberøvende foranstaltning

20 Indholdsfortegnelse Læs mere om udgivelsen på Kapitel 10 Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning FREMSÆTTELSE AF KRAV Hvilke forhold kan begrunde erstatning Egen skyld Frist for fremsættelse af krav Frist for klage over afgørelse INDBRINGELSE AF ERSTATNINGSKRAVET FOR RETTEN Kapitel 11 Oversigt over frister AFHØRING OG SIGTELSE Retsmøder Forsvarervalg Aktindsigt Begrænsning af langvarige sigtelser ANHOLDELSE ANDRE REGLER, DER HJEMLER FRIHEDS- BERØVELSE I RELATION TIL BEHANDLING AF STRAFFESAGER Tilbageholdelse af personer under 15 år, der er mistænkt for at have begået en lovovertrædelse Frihedsberøvelse af vidne ved vidnets udeblivelse mv POLITILOVEN UDLÆNDINGELOVEN LOV OM TILHOLD, OPHOLDSFORBUD OG BORTVISNING UDLEVERINGSLOVEN Udlevering til stater uden for Den Europæiske Union og Norden Udlevering til medlemsstater i Den Europæiske Union Udlevering til de nordiske lande VARETÆGTSFÆNGSLING Sigtede under 18 år Mundtlig forhandling af kæremål VARETÆGTSFÆNGSLING I ISOLATION gangs isolationsfængsling og forlængelser Særregler, når sigtede under 18 år Mundtlig forhandling af kæremål Isolation i forbindelse med frihedsberøvelse i henhold til udlændingeloven INDGREB I MEDDELELSESHEMMELIGHEDEN Frister, som skal iagttages af retten Frister, som skal iagttages af politiet OBSERVATION

21 Indholdsfortegnelse TELEOBSERVATION DATAAFLÆSNING FORSTYRRELSE ELLER AFBRYDELSE AF RADIO- ELLER TELEKOMMUNIKATION LEGEMSINDGREB RANSAGNING BESLAGLÆGGELSE EDITION FOREVISNING AF FOTOGRAFI AGENTVIRKSOMHED FORSVARET BEVISBEGÆRINGER RETSMØDER Indkaldelse af sigtede/tiltalte til retsmøde Indkaldelse af vidner Afholdelse af retsmøder DOMSAFSIGELSE NÆVNINGESAGER Fravalg af nævningebehandling Ekstrakt Domsafsigelse ANKE Ordinær anke Kontraanke Anke med Procesbevillingsnævnets tilladelse Ansøgning om admittering af anke KÆRE Kære til landsret Kære til Højesteret Kære til Den Særlige Klageret GENOPTAGELSE FULDBYRDELSE Fuldbyrdelse af afgørelser om bødestraf og konfiskation inden for Den Europæiske Union Fuldbyrdelse af afgørelser om beslaglæggelseskendelser inden for Den Europæiske Union Fuldbyrdelse af afgørelser om bevissikrings kendelser inden for Den Europæiske Union Fuldbyrdelse af afgørelser om fængselsstraf eller anden frihedsberøvende foranstaltning inden for Den Europæiske Union ERSTATNINGSKRAV I ANLEDNING AF STRAFFERETLIG FORFØLGNING Frister for fremsættelse af erstatningskrav

22 Kap. 11: Indholdsfortegnelse Læs mere om udgivelsen på Frist for klage Frist for anmodning om domstolsbehandling Domsregister Lovregister Stikordsregister

Grundlovsforhøret. regler og afgørelser om anholdelse, varetægtsfængsling, isolation, erstatning mv. Jørgen Jochimsen. 2. udgave

Grundlovsforhøret. regler og afgørelser om anholdelse, varetægtsfængsling, isolation, erstatning mv. Jørgen Jochimsen. 2. udgave Jørgen Jochimsen Grundlovsforhøret regler og afgørelser om anholdelse, varetægtsfængsling, isolation, erstatning mv. 2. udgave Jørgen Jochimsen Grundlovsforhøret regler og afgørelser om anholdelse, varetægtsfængsling,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2007/2 LSV 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0587 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2008 Forslag til

Læs mere

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag STRAFFE SAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen Jurist- og Økonomforbundets Forlag STRAFFESAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen STRAFFESAGENS GANG Jurist- og Økonomforbundets Forlag København 2011 STRAFFESAGENS

Læs mere

Jorgen Jochimsen. Hovedforhandling. isi. 2. udgave. (É3 k THOMSON REUTERS

Jorgen Jochimsen. Hovedforhandling. isi. 2. udgave. (É3 k THOMSON REUTERS Jorgen Jochimsen Hovedforhandling isi 2. udgave (É3 k THOMSON REUTERS Forord Kapitel 1 Tiltale og forberedelse af hovedforhandling i 1. instans 17 1.1. Tütalesporgsmalet 18 1.1.1. Tiltalerejsning 18 1.1.2.

Læs mere

DEN GRØNLANDSKE KRIMINALRETSPLEJE

DEN GRØNLANDSKE KRIMINALRETSPLEJE DEN GRØNLANDSKE KRIMINALRETSPLEJE Thomas Trier Hansen JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Den Grønlandske kriminalretspleje Thomas Trier Hansen Den Grønlandske kriminalretspleje Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Gorm Toftegaard Nielsen STRAFFESAGENS GANG. Christian Ejlers Forlag

Gorm Toftegaard Nielsen STRAFFESAGENS GANG. Christian Ejlers Forlag Gorm Toftegaard Nielsen STRAFFESAGENS GANG Christian Ejlers Forlag København 2007 STRAFFESAGENS GANG 4. udgave, 1. oplag Omslag: Mette og Eric Mourier Sats: Morten Lehmkuhl, Christian Ejlers Forlag Tryk

Læs mere

Bevisførelse i retssager

Bevisførelse i retssager Jørgen Jochimsen Bevisførelse i retssager oversigt over regler og afgørelser i borgerlige retssager, herunder i småsagsprocessen, og i straffesager FORORD 5 DEL 1: BEVISFØRELSE I BORGERLIGE RETSSAGER KAPITEL

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse Civile sager 2. instans Anke 368, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt. 368, stk. 8, jf. 371 (Sø- og Handelsrettens afgørelser) Straffesager

Læs mere

Gorm Nielsen STRAFFESAGENS GANG

Gorm Nielsen STRAFFESAGENS GANG Gorm Nielsen STRAFFESAGENS GANG Jurist- og Økonomforbundets Forlag København 2011 INDHOLD Forord Forkortelser 15 STRAFFERETSPLEJEN 19 Hvad er strafferetspleje? 19 Begrebet 19 Området 19 Strafferetsplejen

Læs mere

Straffesager for landsretten

Straffesager for landsretten Jörgen Jochimsen Straffesager for landsretten 2. udgave FORLAGET THOMSON Forord 5 Indholdsfortegnelse 7 Kapitel 1 Ankesager 13 1.1. Reglerne for ivasrkseettelse af anke 14 1.1.1. Tiltaltes adgang tu at

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 Sag 156/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Juel Halberg, beskikket) I tidligere instans er truffet beslutning af Østre Landsrets 18. afdeling

Læs mere

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse i civile sager og straffesager.

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse i civile sager og straffesager. Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse i civile sager og straffesager. Civile sager 2. instans Anke 253, stk. 4 og 5, jf. stk. 3 368, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt. Straffesager

Læs mere

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 3.1. Sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink 3.1.1. Grundlovsforhør

Læs mere

Vejledning til politipersonalet om politiklagenævnsordningen

Vejledning til politipersonalet om politiklagenævnsordningen Vejledning til politipersonalet om politiklagenævnsordningen ADV 5701-26 Indledning Ved lov nr. 393 af 14. juni 1995 om ændring af retspleje-loven er der indført et regelsæt om behandling af klager m.v.

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2008 Dato 8. juli 2008 J.nr. RA Langvarige varetægtsfængslinger

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2008 Dato 8. juli 2008 J.nr. RA Langvarige varetægtsfængslinger RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2008 Dato 8. juli 2008 J.nr. RA-2006-511-0064 Langvarige varetægtsfængslinger Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Frister for varetægtsfængsling retsplejelovens 768

Læs mere

behandlingen straffesager

behandlingen straffesager Om behandlingen af straffesager Orientering for lægdommere i straffesager ved Retten i Roskilde December 2011 1 Jeg byder Dem hjertelig velkommen som lægdommer (domsmand/nævning) ved retten i Roskilde.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 36/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jakob S. Arrevad, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Horsens den 13.

Læs mere

Børnevenlig retspleje

Børnevenlig retspleje Børnevenlig retspleje Børns menneskerettigheder i retsplejen Marianne Nørregaard Børnevenlig retspleje. Børns menneskerettigheder i retsplejen Marianne Nørregaard 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark

Læs mere

Hovedforhandling i straffesager

Hovedforhandling i straffesager Jorgen Jochimsen Hovedforhandling i straffesager FORLAGET THOIVISOIM Indholdsfortegnelse Forord 5 Indledning om ikrafttrasdelsesbestemmelser i politi- og domstolsreformen vedrorende strafferetsplejen 17

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0326 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0326 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0326 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 14. juli 2011 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: Dok.: AMC41255 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Vedrørende forslag til

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

Gorm Toftegaard Nielsen. straffesagens gang. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Gorm Toftegaard Nielsen. straffesagens gang. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Gorm Toftegaard Nielsen straffesagens gang Jurist- og Økonomforbundets Forlag København 2016 STRAFFESAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen 6. udgave, 1. oplag Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Alle

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 1. december 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 36/2004

Rigsadvokaten Informerer Nr. 36/2004 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 07.07.2004 JOURNAL NR. RA-2004-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

762. En sigtet kan varetægtsfængsles, når der er begrundet mistanke om, at han har begået en lovovertrædelse, som er

762. En sigtet kan varetægtsfængsles, når der er begrundet mistanke om, at han har begået en lovovertrædelse, som er https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=126338 Kapitel 70 Varetægtsfængsling 762. En sigtet kan varetægtsfængsles, når der er begrundet mistanke om, at han har begået en lovovertrædelse, som

Læs mere

Anbefalinger fra arbejdsgruppen om hurtigere behandling af straffesager, der indbringes for retten

Anbefalinger fra arbejdsgruppen om hurtigere behandling af straffesager, der indbringes for retten Anbefalinger fra arbejdsgruppen om hurtigere behandling af straffesager, der indbringes for retten København, juli 2013 Indledning Arbejdsgruppen om hurtigere behandling af straffesager, der indbringes

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 22/9-2014 J.nr. 85A-ØL-5-14 J.nr. 85A-VL-8-14 Vejledende takster pr. 1. oktober 2014 for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt til

Læs mere

UDKAST. 2. Efter 731 indsættes:

UDKAST. 2. Efter 731 indsættes: Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 26. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Morten Holland Heide Sagsnr.: 2013-730-0311 Dok.: 908907 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

Orientering af domsmænd og nævninger vedrørende behandling af straffesager ved Københavns Byret

Orientering af domsmænd og nævninger vedrørende behandling af straffesager ved Københavns Byret Orientering af domsmænd og nævninger vedrørende behandling af straffesager ved Københavns Byret Januar 2012 2 De bydes hermed hjertelig velkommen som lægdommer (domsmand/ nævning) i Københavns Byret. De

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Vejledning om den praktiske behandling af straffesager ved landsretterne

Vejledning om den praktiske behandling af straffesager ved landsretterne Den 20/12-2010 J.nr. 21B-ØL-15-07 J.nr. 21A-VL-27-10 Vejledning om den praktiske behandling af straffesager ved landsretterne Vejledningen finder anvendelse ved behandling af straffesager efter den 1.

Læs mere

Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager. Betænkning nr. 1549

Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager. Betænkning nr. 1549 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager Betænkning nr. 1549 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Oprettelse af et procesbevillingsnævn m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Vejledning til domsmænd og nævninger

Vejledning til domsmænd og nævninger Vejledning til domsmænd og nævninger Juli 2007 Domstolsstyrelsen Trykt i 11.000 eksemplarer Design: Communikanten Tryk: VesterKopi Indhold Indledning... 5 Udtagelse til hvervet som lægdommer.... 6 Udtagelse

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 17. december 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2013-731-0034 Dok.: 937263 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Langvarige sigtelser Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: påtale og påtaleundladelse;legalitetssikring OG INDBERETNING; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.9.2015 Status: Gældende Udskrevet: 22.10.2017

Læs mere

Tilhold og opholdsforbud

Tilhold og opholdsforbud Civilafdelingen Dato: 15. april 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Marie Mølsted Sagsnr.: 2015-490-0005 Dok.: 1888372 UDKAST til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om tilhold, opholdsforbud

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 29 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Retfærdighed, Frihed og Sikkerhed Peter-Jozsef Csonka Kontor D3

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Den 12. juni 2007 J.nr. RA-2003-380-0009 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Den 12. juni 2007 J.nr. RA-2003-380-0009 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Den 12. juni 2007 J.nr. RA-2003-380-0009 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere 1. Indledning 2. Sager mod børn under 15 år 2.1. Generelt 2.2. Tilbageholdelse

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 10 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 10 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 10 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 16. november 2015 Hvad er op og ned på den europæiske efterforskningskendelse?

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Maj 2008 - 2-1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 188/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Hanne Rahbæk, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

ERHVERVS STRAFFE RETTEN

ERHVERVS STRAFFE RETTEN Hovedlinjer i VAGN GREVE & LARS BO LANGSTED ERHVERVS STRAFFE RETTEN 7. udgave JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Hovedlinjer i erhvervsstrafferetten Vagn Greve & Lars Bo Langsted Hovedlinjer i erhvervsstrafferetten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 152/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 23. afdeling den 14.

Læs mere

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4,

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr. 2003-120-0007 Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, 1. Indledning Ved lov nr. 256 af 8. maj 2002 blev retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, ændret,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 Sag 256/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Casper Andreasen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Nykøbing

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA-2010-520-0017 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2010 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

"Hemmelig" ransagning.

Hemmelig ransagning. - 99 Såfremt der er grundlag for mistanke om, at konvolutten indeholder andet end de fra ransagning undtagne meddelelser, må politiet imidlertid kunne foretage en foreløbig beslaglæggelse af konvolutten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0821 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0821 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0821 Bilag 1 Offentligt Dato: 19. februar 2014 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Peter Bartholin Sagsnr.: 2014-733-0111 Dok.: 1043454 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Vedrørende

Læs mere

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER 1 Juni 2011 Domstolsstyrelsen Grafisk design og produktion: Rumfang.dk Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk Oplag: 12.800 stk.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 17. februar 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 17. februar 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 17. februar 2010 Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet.

Læs mere

videoafhøring af børn i sådanne sager Seksuelt misbrug af børn - Behandling af sager om seksuelt misbrug af børn og

videoafhøring af børn i sådanne sager Seksuelt misbrug af børn - Behandling af sager om seksuelt misbrug af børn og Seksuelt misbrug af børn - Behandling af sager om seksuelt misbrug af børn og videoafhøring af børn i sådanne sager Seksuelt misbrug af børn - Behandling af sager om seksuelt misbrug af børn og videoafhøring

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 Sag 41/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Ole Schmidt) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 10. afdeling den 16. december

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1

Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1 Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: påtale og påtaleundladelse Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2008 Status: Historisk Udskrevet: 23.9.2017

Læs mere

Unge lovovertrædere - Behandling af sager mod unge lovovertrædere

Unge lovovertrædere - Behandling af sager mod unge lovovertrædere Unge lovovertrædere - Behandling af sager mod unge lovovertrædere Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: børn og unge, Adm. afgørelser;ungdomskontrakter;ungdomssanktion;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 31. august 2015 Kontor:

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 4. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. K 056/16 (Sermersooq Kredsrets sagl.nr. SER-AMM-KS-0015-2009) Anklagemyndigheden (J.nr. 5516-98791-00001-07)

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 28. september Kbh. K. J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 28. september Kbh. K. J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 28. september 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2007-500-0011 Vejledning, orientering og underretning af forurettede i straffesager, udpegning af

Læs mere

Den europæiske arrestordre og retten til erstatning for frihedsberøvelse

Den europæiske arrestordre og retten til erstatning for frihedsberøvelse Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen Den europæiske arrestordre og retten til erstatning for frihedsberøvelse Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen Den europæiske arrestordre og retten til erstatning

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 930 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 930 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 930 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 11. juli 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 (Det forbydes offentligt at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre tiltaltes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 Sag 220/2015 Advokat Casper Andreasen

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet juli 2011 J.nr. RA-2007-511-0004

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet juli 2011 J.nr. RA-2007-511-0004 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 J.nr. RA-2007-511-0004 Indholdsfortegnelse Vejledning, orientering og underretning af forurettede i straffesager, udpegning af en kontaktperson for forurettede og vidner

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Straffe Proces. I - De grundlæggende straffeprocessuelle principper... 3

Straffe Proces. I - De grundlæggende straffeprocessuelle principper... 3 Straffe Proces I - De grundlæggende straffeprocessuelle principper... 3 1. Forholdet til andre retsområder...3 2. Det akkusatoriske princip...3 3. Den materielle sandheds princip...3 4. Partsbeføjelserne...3

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1139 af 24/09/2013 Gældende (Retsplejeloven) Offentliggørelsesdato: 01-10-2013 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1242 af 18/12/2012 1 LOV nr 1313 af 27/11/2013 5 LOV nr

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2007-511-0004

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2007-511-0004 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2007-511-0004 Indholdsfortegnelse Vejledning, orientering og underretning af forurettede i straffesager, udpegning af en kontaktperson

Læs mere

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og udlændingeloven 2008/1 LSF 159 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-740-0336 Fremsat den 26. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 Sag 331/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 24.

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere 1. Indledning 2. Sager mod børn under 15 år 2.1. Generelt 2.2. Tilbageholdelse

Læs mere

1. Grundtakst pr. time kr. 2. a. Grundlovsforhør inkl. samtale med klienten kr.

1. Grundtakst pr. time kr. 2. a. Grundlovsforhør inkl. samtale med klienten kr. Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 8. december 2017 J.nr. 85A-ØL-3-17 J.nr. 85A-VL-8-14 Vejledende takster pr. 1. januar 2018 for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt

Læs mere

Retsudvalget B 80 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Retsudvalget B 80 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Retsudvalget 2013-14 B 80 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 27. maj 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Hanne Kjærulff og Niels Fenger. Appeltilladelser

Hanne Kjærulff og Niels Fenger. Appeltilladelser Hanne Kjærulff og Niels Fenger Appeltilladelser Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Hanne Kjærulff og Niels Fenger Appeltilladelser 1. udgave, 1. oplag 2016 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 108 Folketinget Fremsat den 27. januar 2016 af justitsministeren (Søren Pind) til

Forslag. Lovforslag nr. L 108 Folketinget Fremsat den 27. januar 2016 af justitsministeren (Søren Pind) til Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2015-16 Fremsat den 27. januar 2016 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag til Lov om ændring af lov om udlevering af lovovertrædere, lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA-2009-520-0007 Behandling af erstatningskrav omfattet af retsplejelovens 1018 a, stk. 2, 1. led, i sager, hvor der er idømt fængselsstraf

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om rettens pleje

Bekendtgørelse af lov om rettens pleje Retsudvalget REU alm. del - Bilag 117 Offentligt Bekendtgørelse af lov om rettens pleje Herved bekendtgøres lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 910 af 27. september 2005, med de ændringer,

Læs mere