Da mennesket blev til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Da mennesket blev til"

Transkript

1 12 Da mennesket blev til - oprindelsen af Homo sapiens De sidste par årtiers intensive forskning har kastet nyt lys over spørgsmålet om oprindelsen af det moderne menneske. Peter K. A. Jensen vil i to artikler se på, hvad henholdsvis fossilerne og de nye genetiske undersøgelser fortæller os. Af Peter K. A. Jensen n Spørgsmålet om oprindelsen af det moderne menneske er det ældste og samtidig det mest kontroversielle af alle inden for det konfliktfyldte felt, der beskæftiger sig med menneskets udviklingshistorie. I virkeligheden har spørgsmålene, om hvor, hvornår og specielt hvordan moderne mennesker først opstod, været genstand for betydelig debat blandt naturfilosoffer og teologer længe inden, det første human-fossil blev erkendt. Og interessen for disse spørgsmål er i dag lige så aktuel som i 1856, hvor det første human-fossil af meget høj alder blev fundet i Neandertal i Tyskland. To skoler Det fælles grundlag for denne debat er det faktum, at mennesker, der fundamentalt set var»moderne«i såvel anatomisk som i kulturel og adfærdsmæssig henseende, fandtes i alle regioner af den Gamle Verden (Afrika og Eurasien) for mindst år siden. Kontroversen drejer sig om, hvad der skete i perioden umiddelbart før denne tid - i intervallet fra ca år til år før nu, hvor det moderne menneske blev formet. Igennem størstedelen af dette århundrede har spørgsmålet om det moderne menneskes biologiske og geografiske oprindelse delt det videnskabelige samfund i to skoler, der nu som før, står stejlt over for hinanden. Den ene skoles synspunkt kaldes den Multiregionale Model, mens den anden teori kaldes Fortrængningsmodellen (figur 1 og 2). Oprindelsen af det moderne menneske er et kontroversielt og omdiskuteret emne. Den multiregionale model Den multiregionale model blev oprindeligt lanceret i 1940'rne af Franz Weidenreich, der især er kendt for sin udforskning af "Peking-mennesket". Ifølge den multiregionale model, der også går under navnet Canderlabermodellen, har humane populationer i alle regioner af den Gamle Verden gennemgået en mere eller mindre parallel udvikling, der er forløbet over den sidste million år eller mere. Ifølge den Multiregionale Model må anatomisk moderne mennesker således forventes at optræde blandt fossilerne på nogenlunde samme tidspunkt overalt i den Gamle Verden. Tilhængere af den Multiregionale Model hævder, at overgangen til moderne Homo sapiens er sket lokalt og gradvist med Homo ergaster/erectus som udgangspunkt. Overgangsformer mellem Homo ergaster/ erectus og Homo sapiens findes ikke blot i Afrika, men også i Europa, Østasien og Australasien (Indonesien, Australien og Ny Guinea). Dette er kendt som begrebet om regional eller lokal kontinuitet. Det genetiske grundlag for de moderne europæere er således i væsentlig grad nedarvet fra neandertalerne, mens H. erectus-populationer i Kina og på Java er forfædre til henholdsvis moderne kinesere og Foto: Jens Kjeldsen

2 13 australasiere. Carleton Coon fremførte den mest ekstreme variant af den Multiregionale Model i sin bog The Origin of Races (1962), hvori han hævdede, at fem separate populationer af Homo erectus uafhængigt af hinanden havde udviklet sig parallelt til Homo sapiens. I dag er synspunktet det, at der gennem tiderne har været tilstrækkelig kontakt og opblanding, og deraf resulterende gen-flow (udveksling af gener) mellem disse geografisk spredte populationer, til at sikre et ensartet mønster i udviklingen hen mod moderne Homo sapiens inden for alle regionerne. På samme tid har disse populationer også været tilstrækkeligt isolerede til at sikre en tilpasning til det lokale miljø. På denne måde er variationerne (racerne) blandt moderne mennesker blevet udviklet over lange tidsrum, uden at dette dog har resulteret i dannelsen af nogen reproduktiv barriere: Hele populationen er bevaret som én og samme art. Fortrængningsmodellen Fortrængningsmodellen er i sin nuværende form af nyere dato; den har i dag en meget stor skare af tilhængere, ikke mindst blandt genetikere (molekylærantropologer), men også blandt fysiske antropologer og arkæologer. Hovedsynspunktet i Fortrængningsmodellen er, at anatomisk moderne mennesker kun udvikledes ét sted på Jorden, i en afgrænset region i den Gamle Verden, hvorfra de senere spredtes ud over hele kloden. Hvor de kom frem, fortrængte de den lokale, arkaiske (gamle) population uden væsentlig opblanding med disse. De arkaiske populationer neandertalerne i Europa og H. erectus/soloensis i Sydøstasien - har ifølge Fortrængningsmodellen således slet ikke, eller kun i meget ringe omfang, bidraget til nulevende menneskers genetiske udrustning. Tilhængerne af Fortrængningsmodellen anser Afrika for at være oprindelsesstedet for H. sapiens, idet de hævder, at både de senere års palæontologiske forskning samt genetiske undersøgelser af nulevende mennesker peger herpå. Af denne grund går Fortrængningsmodellen også under navnet Out of Africa -modellen (afrikansk monogenese). I følge denne model fandt overgangen fra arkaiske til moderne former af Homo sapiens sted i Afrika, og tilhængere af modellen mener ikke, at der eksisterer holdbare vidnesbyrd om kontinuitet fra arkaisk til moderne Homo sapiens andre steder. Hybridiseringsmodellen Man støder nogle gange på en tredje model, der kan opfattes som en slags kompromis mellem de to hovedskoler. Grundlaget for denne kompromismodel er formuleret af G. Bräuer, der som tilhængerne af Fortrængningsmodellen hævder, at det moderne menneske er opstået fra arkaiske menneskeformer i Afrika, hvorfra det har spredt sig til Europa og formentlig også til Asien. Men i modsætning til, hvad der forudsættes i Fortrængningsmodellen, mener Bräuer, at det moderne menneske ikke opstod som følge af biologisk speciering (artsdannelse), men at de ekspanderende moderne populationer optog en vis portion arkaiske gener i deres genpuljer; derfor var de arkaiske populationers forsvinden i Eurasien et resultat af fortrængning og opblanding. Af denne grund kaldes Bräuers model nogle gange for Hybridiseringseller Gen flow-teorien. Det dominerende element i Bräuers teori er dog, som i Fortrængningsmodellen, udvandring af afrikansk-afledte moderne populationer til resten af den Gamle Verden, ikke lokal kontinuitet. Det skal bemærkes, at en eventuelt sporadisk og minimal opblanding formentlig aldrig vil kunne spores, hverken i fossilerne eller ved genetiske analyser. Det er således åbenbart, at nogle ser talrige overgangsformer, hvor andre kun ser geografisk variation, mens atter andre ser hybrider. Europa Afrika Asien Europa Afrika Asien FORTRÆNGNINGSTEORIEN FORTRÆNGNINGSTEORIEN Udviklingen af Homo sapiens er sket ét sted: I Afrika DEN MULTIREGIONALE TEORI Figur 1. To teorier for oprindelsen af det moderne menneske. Fortrængningsteorien anser Afrika for oprindelsesstedet, hvorfra Homo sapiens koloniserede verden og fortrængte alle ældre mennesketyper. Den Multiregionale Teori anser oprindelsen for at have fundet sted flere steder i den Gamle Verden; enheden er bevaret ved opblanding. Tidsrammen for udviklingen af Homo sapiens er mindre end år De ældste anatomisk moderne fossiler findes i Afrika Overgangsformer mellem arkaiske og moderne former findes kun i Afrika Der er ingen sammenhæng mellem karaktertræk hos moderne og arkaiske mennesker fra samme geografiske region (undtagen Afrika) Arkaiske former har ikke eller kun i ringe grad bidraget til den genetiske udrustning af Homo sapiens De racemæssige variationer er opstået for mindre end år siden. Homo sapiens er grundstammen Figur 2. DEN MULTIREGIONALE TEORI Parallel udvikling frem mod Homo sapiens fandt sted flere steder i verden Tidsrammen for udviklingen af Homo sapiens er næsten 2 millioner år Meget tidlige fossiler af anatomisk moderne mennesker findes på alle kontinenter i den Gamle Verden Overgangsformer mellem arkaiske og moderne former findes både i Afrika, Asien og Europa På alle kontinenter kan træk hos nulevende mennesker spores tilbage til forfædrene, der levede i samme region Artens enhed er sikret ved opblanding på tværs af kontinenterne, men samtidig har den geografiske isolation været tilstrækkelig til, at de racemæssige variationer har kunnet dannes De racemæssige variationer har dybe rødder, og kan føres tilbage til den første udvandring fra Afrika (Homo ergaster)

3 14 Dar-es soltan/ Témara Jebel Irhoud Qafzeh/Skhul Singa Jebel Irhoud (~ år) Abdur Omo-Kibish 1 Omo-Kibish 2 Qafzeh (~ år) Guomde Anatomisk moderne (Homo sapiens) Overgangsformer (Homo helmei) Laetoli (Ngaloba) Klasies River Mouth (~ år) Florisbad Hoedjiespunt Langebaan Die Kelders Border Cave Howieson's Poort Klasies River Mouth Herold's Bay Omo-Kibish 1 (~ år) Figur 3. De ældste anatomisk moderne fossiler er alle fundet i Afrika. Ligeledes er det kun i Afrika, at der med sikkerhed er fundet overgangsformer mellem de klart arkaiske og de klart moderne fossiler. Overgangsformerne samles undertiden under artsbetegnelsen, Homo helmei. Alderen på overgangsfossileme er år (Florisbad dog år). Alderen på de anatomisk moderne fossiler er år og derunder. De ældste anatomisk moderne fossiler er fundet i Afrika Fossiler af anatomisk moderne mennesker fra Afrika syd for Sahara og fra Mellemøsten er markant ældre end fossiler fra resten af verden (figur 3 og 4). F.eks. er et kranium (Omo- Kibish 1) fra det sydlige Etiopien mellem og år gammelt, mens fossiler fra det sydlige Afrika (Klasies River Mouth) er lidt yngre, omkring år gamle. Et andet kranium fra det sydlige Afrika (Border Cave) er måske mere end år gammelt (nogle undersøgelser har dog antydet en væsentlig yngre alder af Border Cave fossilet). I hulerne ved Skhul og Qafzeh i Israel er der gjort talrige fossilfund, der alle er bestemt til at være anatomisk moderne. Nye aldersbestemmelser har vist en alder tæt på år. Anatomisk moderne fossiler fra resten af verden er betydeligt yngre. Et fund fra en hule ved Liujiang i Kina er blevet regnet for det ældste uden for Afrika og Mellemøsten. Det blev oprindeligt bestemt til at være omkring år gammelt, men dateringen er ikke foretaget på selve fossilet, men på stalagmitter (drypsten) i hulen. Meget tænkeligt er fossilet betydeligt yngre, end hvad alderen på drypstenene lader antyde. Det ældste moderne fossil fra Kina, hvor aldersbestemmelsen er sikker, er ca år gammelt (fra Zhoukoudian-hulen ved Beijing). Både arkæologiske fund samt helt nye fossilfund fra Australien antyder stærkt, at det moderne menneske nåede dette kontinent for omkring år siden. Et fossil fra Niah-hulen på Borneo er ca år gammelt. De ældste moderne fossiler fra Europa er af samme alder. Hvor finder vi overgangsformer? En glidende overgang i de anatomiske træk fra de arkaiske til de moderne former repræsenterer en hjørnesten i den Multiregionale Model. Faktisk var det den tilsyneladende forekomst af overgangsformer i Fjernøsten, der ledte førnævnte Franz Weidenreich til at formulere den Multiregionale Model for et halvt århundrede siden. Tilhængere af teorien mener at kunne skelne sådanne overgangsformer, ikke blot i Fjernøsten, men også i Mellemøsten, Afrika og Europa. De fleste er dog enige om, at der ikke er nogen forbindelse mellem de arkaiske og moderne fossiler fra Kina, mens fortolkningen af de sydøstasiatiske fossiler giver anledning til større uenighed. Centralt i debatten om regional kontinuitet i Sydøstasien har været et ekstremt kontroversielt kranium (WLH 50) fra Willandra Lakes distriktet i det sydlige Australien. Alle er enige om, at kraniet er moderne, og derfor repræsenterer H. sapiens. Tilhængerne af den Multiregionale Model ser i WLH 50 klare relationer til arkaiske sydøstasiatiske kranier (de såkaldte Ngandong fossiler), mens tilhængere af Fortrængningsmodellen ikke ser sådanne relationer. De mener derimod, at kraniet udviser mange lighedspunkter med tidligt moderne kranier fra Afrika og Levanten. Fossiler fra Israel støtter Fortrængningsmodellen I Mellemøsten (Israel), hvor udgravningerne startede i 1930'erne, er der fundet fossiler af både neandertalere (ved Tabun, Kebara og Amud) og anatomisk moderne mennesker (Skhul og Qafzeh). Indtil for få år siden var det almindeligt antaget, at neandertal-fossilerne var ældre end de moderne (hen-

4 15 holdsvis og år); neandertalerne ansås derfor at være forfædre til de moderne i overensstemmelse med forudsigelserne i den Multiregionale Model. Men nye aldersbestemmelser foretaget i begyndelsen af 1990'rne viser et mere kompliceret billede (figur 5). Kebara og Amud synes at være ca år gamle, mens Tabun-fossilerne er omtrent dobbelt så gamle. Mere interessant er det, at de moderne fossiler fra Skhul og Qafzeh nu er bestemt til at være ca år gamle. Derfor kan det simple billede af forfader-efterkommer ikke længere opretholdes. Det forholder sig ydermere således, at de moderne fossiler frembyder legemsproportioner, der er i overensstemmelse med en nylig indvandring fra det varme, tropiske Afrika. Derfor giver fossilerne fra Israel mere støtte til Fortrængningsmodellen end til den Multiregionale Model. Neandertalere og moderne mennesker i Europa De arkaiske mennesker i Europa repræsenteres ved neandertalerne, der foruden i Europa også var udbredte til det sydvestlige Asien. Den såkaldte neandertal-æra omfatter sidste mellemistid (Eem) og det meste af Weichsel-istiden (perioden fra år til ca år før nu). For ca får siden begynder den klassiske neandertaler at forsvinde fra Europa, først i øst, siden i vest. De sidste overlevende neandertalere er lidt under år gamle. Anatomisk moderne fossiler kan følges på en lignende østvest bane i Europa. De ældste fossiler er år gamle, og er fundet i en hule ved Bacho Kiro, Bulgarien, mens kroatiske fund fra Velíka Pecina er år gamle. De klassiske Cro-Magnon fossiler fra det sydvestlige Frankrig er år gamle. Nøje analyser af fossilerne viser, at de anatomisk moderne fossiler fra Europa har langt flere træk tilfælles med anatomisk moderne fossiler fra Afrika, end Det moderne menneskes kendetegn Nedenfor er anført nogle anatomiske og adfærdsmæssige karakteristika for Homo sapiens. Det er ved samme karakteristika, at Homo sapiens adskiller sig fra arkaiske menneskeformer. Anatomiske karakteristika 1. Gracilt skelet med lange, lige rørknogler 2. Hjernekassen høj og hvælvet med parallelle sider 3. Afrundet nakkeregion 4. Svagt udviklede øjenbrynsbuer 5. Ansigtsskelettet fladt og tilbagetrukket under hjernekassen 6. Distinkt hageparti Omo-Kibish (Ethiopien) ~ de har med neandertalerne. Cro-Magnon fossilerne (fællesbetegnelse for tidligt moderne europæere) viser en varme-tilpasset kropsform (høje, gracile og langlemmede), der står i skærende kontrast til de firskårne, kulde-tilpassede neandertalere. De europæiske fossiler støtter derfor klart Fortrængningsmodellen. Glidende overgang i Afrika Tilbage står, at der kun i Afrika syd for Sahara tegner sig et klart billede af en glidende overgang fra arkaiske fossiler over mellemformer til de anatomisk moderne mennesker. De arkaiske former, der af mange samles under artsbetegnelsen H. heidelbergensis, udgøres bl.a. af Skhul/Qafzeh (Israel), Klasies River Mouth (Sydafrika) Border Cave (Sydafrika) Liuziang (Kina) ~ År før nu Adfærdsmæssige karakteristika 1. Redskabsteknologi, der sikrer optimal udnyttelse af råmaterialet 2. Redskaber repareres og genbruges 3. Redskaber i ben, tak, horn m.m. 4. Fremstilling af dekorative ting 5. Smykker, der bæres 6. Hulekunst 7. Store og komplekse bopladser 8. Rituelle begravelser 9. Specialiseret jagt på udvalgte større dyr 10. Fiskeri 11. Socialt netværk inden for og mellem stammer SKHUL QAFZEH AMUD TABUN KEBARA Ældste fossiler fra Europa samt Niah-hulen (Borneo) Zhoukidian -hulen (Kina) Figur 4. Fossiler af anatomisk moderne mennesker fra Afrika og Mellemøsten er markant ældre end fund fra resten af verden. AMUD KEBARA SKHUL QAFZEH TABUN År før nu Figur 5. Tidlige aldersbestemmelser af neandertalerne fra Levanten (de grønne felter) antydede, at disse kunne være forfædre for de moderne mennesker i regionen (de røde felter), men senere aldersbestemmelser har kompliceret billedet betydeligt.

5 16 Aldersbestemmelse Det er helt afgørende for rekonstruktionen af menneskets evolution, at der findes pålidelige metoder til aldersbestemmelse af fossilerne. Dateringsmetoderne falder i to hovedkategorier: relative og absolutte. 1. Med relative metoder er det muligt at bestemme, hvorvidt et fossil er ældre, yngre eller ligeså gammelt som et andet. Et eksempel herpå er såkaldt lithostratigrafi, hvor man på baggrund af de geologiske lags kronologiske orden (vurderet ud fra bjergarternes rent fysiske og strukturelle fremtræden) kan afgøre, om et fossil fundet i et bestemt lag, er yngre eller ældre end fossiler fundet i andre lag. En tilsvarende metode er biostratigrafi, men her er det de geologiske lags indhold af karakteristiske fossiler, som bruges til at afgøre, om et geologisk lag er ældre eller yngre end et andet. 2. Med absolutte (kronometriske) metoder er det muligt at fastlægge alderen i faktiske antal år. En hovedgruppe er radiometriske metoder, som er baseret på målinger af forholdet mel- lem forskellige radioaktive isotoper. Man udnytter her, at enhver radioaktiv isotop har en bestemt halveringstid (den tid, det tager at halvere antallet af den radioaktive isotops atomer). Eksempler på radiometriske metoder er Kalium/ argon-datering, Argon/argon-datering, Uranium-datering, Kulstof-14- datering, Termoluminescens, Elektron-spin-resonans. Det kan nævnes, at det ved hjælp af såkaldt single crystal laser fusion er muligt at udføre Argon/argon-datering på enkelte mineralkorn, hvilket giver en hidtil uset præcision i dateringen. Der findes også andre typer af absolutte dateringsmetoder f.eks.: Dendrokronologi, hvor antallet og karakteristika af årringe i træer kan udnyttes til at datere begivenheder specielt klimatiske i fortiden. Palæomagnetisme, hvor man udnytter det forhold, at Jordens magnetfelt skifter retning med faste intervaller. Magnetfeltet fastfryses blandt andet i vulkanske bjergarter, og dets retning på dannelsestidspunktet kan derfor aflæses i dag, selvom bjergarterne er mange millioner år gamle. fossilerne fra Elands-fontein (Sydafrika), Kabwe (Zambia) og Bodo (Etiopien). Overgangsformene, der nogle gange samles under artsbetegnelsen H. helmei omfatter bl.a. kraniet fra Florisbad (Sydafrika), fossiler fra Ngaloba (Tanzania), Omo- Kibish 2 (Etiopien) og flere fossiler fra Jebel Irhoud (Marokko). De fuldt moderne former er nævnt ovenfor. De arkaiske fossiler er alle mere end år gamle, mens overgangsformerne er fra til år gamle (Florisbad-fossilet er dog år), og de moderne er yngre end år. Hvis man derfor skal sammenfatte, hvad fossilerne fortæller om oprindelsen af det moderne menneske, peger de relativt klart på Fortrængningsmodellen frem for den Multiregionale Model. I næste nummer af Aktuel Naturvidenskab skal vi se på, hvordan molekylærgenetiske undersøgelser kan bidrage til afklaring af spørgsmålet om oprindelsen af det moderne menneske. (Artiklen fortsættes i næste nr) Om forfatteren Peter K.A. Jensen er adm. overlæge ved Klinisk genetisk Afdeling, Århus Universitetshospital Universitetsparken, Bartholinbygn Århus C Tlf.: Yderligere læsning Peter K.A. Jensen. Menneskets oprindelse og udvikling. Gads forlag, (Ny opdateret udgave udkommer efteråret 2001.) Johanson D, & Edgar, B. From Lucy to language. Simon & Schuster, 1996.

Autentiske spørgsmål kan skabe ægte engageret dialog på naturhistoriske museer

Autentiske spørgsmål kan skabe ægte engageret dialog på naturhistoriske museer ArtIkler 49 Autentiske spørgsmål kan skabe ægte engageret dialog på naturhistoriske museer Nana Quistgaard, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet Abstract. Artiklen beskriver et forskningsprojekt

Læs mere

Stamtræets. udvik. Af Tom Fenchel

Stamtræets. udvik. Af Tom Fenchel 12 Stamtræets udvik Forestillinger om livets udvikling over geologisk tid har ændret sig gennem de sidste ca. 130 år i takt med øget kendskab til nulevende såvel som uddøde organismer. Molekylærgenetiske

Læs mere

Hvor blev alle de store dyr af?

Hvor blev alle de store dyr af? 22 BIODIVERSITET Hvor blev alle de store dyr af? tion: "ArctodusSimusReconstruct" by Dantheman9758 via Wikimedia Commons Mennesket er årsagen til, at faunaen i Europa, Amerika og Asien er fattig på store

Læs mere

KRIMINALITETSUNDERSØGELSE. Flemming Balvig DEN UNGDOM! - om den stadigt mere omsiggribende lovlydighed blandt unge i Danmark

KRIMINALITETSUNDERSØGELSE. Flemming Balvig DEN UNGDOM! - om den stadigt mere omsiggribende lovlydighed blandt unge i Danmark KRIMINALITETSUNDERSØGELSE Flemming Balvig DEN UNGDOM! - om den stadigt mere omsiggribende lovlydighed blandt unge i Danmark Den ungdom! Om den stadigt mere omsiggribende lovlydighed blandt unge i Danmark

Læs mere

Nogle åbne spørgsmål (1)

Nogle åbne spørgsmål (1) Kulstof-14-datering: Nogle åbne spørgsmål (1) Af cand. polyt. Finn Lykke Nielsen Boelsmand Indledning Denne artikel bygger på mit ingeniørspeciale Radioaktive dateringsmetoder, 1985 1, hvor jeg bl.a. havde

Læs mere

De små kommuner. De er ikk så ringe endda?

De små kommuner. De er ikk så ringe endda? De små kommuner. De er ikk så ringe endda? af Poul Erik Mouritzen Syddansk Universitet Odense Universitet AKF, Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut Nyropsgade 37, 1602 København V Telefon: 33110300,

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Klimaudviklingen gennem Pleistocæn

Klimaudviklingen gennem Pleistocæn 1 Klimaudviklingen gennem Pleistocæn Indhold: Generelle betragtninger for hele periode 1 Nye udvikling (fra 800.000 år før nu) 4 Opdeling (Cromer, Elster, Saale, Weichel) 5 Klimaet i den isfrie del af

Læs mere

CO 2 Hvorfra, hvorfor, hvor meget?

CO 2 Hvorfra, hvorfor, hvor meget? Hvorfra, hvorfor, hvor meget? Jes Fenger Afdeling for Atmosfærisk Miljø Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 2000 TEMA-rapport fra DMU, 31/2000 - Hvorfra, hvorfor, hvor meget? Forfatter:

Læs mere

Synagogen på Jesu tid

Synagogen på Jesu tid Synagogen på Jesu tid Nye fund og ny forståelse. Del 1 Af Anders Runesson, McMaster University, Canada De fleste kristne, som læser eller hører evangelierne i kirken om søndagen, ved, at Jesus prædikede

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Den leksikale del. er organiseret som følger: opslagsord med fede typer, krydshenvisninger med blåt.

Den leksikale del. er organiseret som følger: opslagsord med fede typer, krydshenvisninger med blåt. Den leksikale del er organiseret som følger: opslagsord med fede typer, krydshenvisninger med blåt. 200 år siges at være det antal år man blot skal vente, så har Darwins finker forvandlet sig til nogle

Læs mere

Dødeligheden i Danmark gennem 100 år

Dødeligheden i Danmark gennem 100 år Dødeligheden i gennem 1 år Danskerne lever længere, men hvorfor 3-4 år kortere end svenske mænd og franske kvinder? Knud Juel gennem Dødeligheden i 1 år Danskerne lever længere, men hvorfor 3-4 år kortere

Læs mere

LØSSALGSPRIS 25 kr. UDGIVET AF DANSK POLARCENTER NR. 4/DECEMBER 2002. Polar fronten

LØSSALGSPRIS 25 kr. UDGIVET AF DANSK POLARCENTER NR. 4/DECEMBER 2002. Polar fronten LØSSALGSPRIS 25 kr. UDGIVET AF DANSK POLARCENTER NR. 4/DECEMBER 2002 Polar fronten Voldsomme klimaændringer på vej i Nordøstgrønland. Læs s. 12 Klimaet styrer dyrebestandene. Læs s. 4 Polarsolens mørke

Læs mere

Da Jorden var en kæmpesnebold

Da Jorden var en kæmpesnebold Da Jorden var en kæmpesnebold Klima og geologi Det er vanskeligt at forestille sig Jorden som en kæmpemæssig snebold - fuldstændig dækket af is. Men der er meget, der tyder på, at det faktisk har været

Læs mere

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder.

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. 1 Der tales i disse år meget om børns sociale kompetence og om de børn, der mangler færdigheder på dette område. I skoler og institutioner er der meget opmærksomhed

Læs mere

Årets gang. Moesgaard Museum 2013

Årets gang. Moesgaard Museum 2013 Årets gang Moesgaard Museum 2013 Årets gang Moesgaard Museum 2013 1 Årets gang Moesgaard Museum 2013 Indhold 2014 Moesgaard Museum Redaktion: Bodil Jensen, Jesper Laursen & Jan Skamby Madsen Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

HVERDAGSLIV HOS GAMLE - OM UDVIKLINGEN

HVERDAGSLIV HOS GAMLE - OM UDVIKLINGEN HVERDAGSLIV HOS GAMLE - OM UDVIKLINGEN AF EN MODEL FOR SOCIAL ALDRING V.3.2 2008 Knud Ramian, Center for kvalitetsudvikling, Region Midtjylland Det er ikke kun den gamle, der ældes det gør den gamles verden

Læs mere

Teorier om sprogtilegnelse

Teorier om sprogtilegnelse Teorier om sprogtilegnelse 1 Overordnet introduktion... 3 1.1 Baggrund... 3 2 Introduktion... 4 3 Barnets opgave... 5 3.1 Opsummering... 7 4 Tidlige teorier om sprogtilegnelse... 8 4.1 Behaviorismen...

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere

KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES

KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES De gode gamle dage for familien kan vi alle genkende. Det var dengang en familien var med far for enden af spisebordet efter en endt arbejdsdag og mor

Læs mere

Er oprindelsen til. landdyrene at finde. blandt fiskene? omkring Øvre Devon, dvs. slægterne. Af Paul Garner, BSc

Er oprindelsen til. landdyrene at finde. blandt fiskene? omkring Øvre Devon, dvs. slægterne. Af Paul Garner, BSc Er oprindelsen til landdyrene at finde blandt fiskene? Af Paul Garner, BSc de fleste diskussioner vedr. tetrapodernes oprindelse omkring Øvre Devon, dvs. slægterne For darwinister er den påståede overgang

Læs mere

Teorier om betydningen af social baggrund og chance ulighed Niels Ploug, Socialforskningsinstituttet

Teorier om betydningen af social baggrund og chance ulighed Niels Ploug, Socialforskningsinstituttet Nedenstående kapitel er publiceret i antologien Niels Ploug (red) Social arv og social ulighed, Hans Reitzels forlag (2007) Kapitel 2 Teorier om betydningen af social baggrund og chance ulighed Niels Ploug,

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

Hvorfor fagligt samspil?

Hvorfor fagligt samspil? 1 Hvorfor fagligt samspil? Søren Harnow Klausen Fagligt samspil er en varm kartoffel. Det er på en gang elsket og hadet: Der stilles i stigende grad krav om fagligt samspil i undervisning, forskning, erhvervsliv

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Tal om kirken. Undersøgelser af Folkekirkens aktivitets- og deltagerstatistik

Tal om kirken. Undersøgelser af Folkekirkens aktivitets- og deltagerstatistik Tal om kirken Undersøgelser af Folkekirkens aktivitets- og deltagerstatistik Tal om kirken Undersøgelser af Folkekirkens aktivitets- og deltagerstatistik Redigeret af Marie Vejrup Nielsen Hans Raun Iversen

Læs mere