Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret)"

Transkript

1 Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Erhvervsstyrelsen udsendte den 14. august 2012 en ny indsendelsesbekendtgørelse¹, som trådte i kraft den 20. august Bekendtgørelsen regulerer en række praktiske forhold i forbindelse med digital indberetning og papirbaseret indsendelse af årsrapporter mv. til Erhvervsstyrelsen. De væsentligste nyheder er: Virksomheder i regnskabsklasse C og D skal forberede sig på digital indberetning af årsrapporter i henholdsvis 2013 og Virksomheder med atypiske regnskabsposter skal søge om fritagelse for digital indberetning i god tid. Det kunne fx være erhvervsdrivende fonde og varmeforsyningsvirksomheder. Børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber skal, efter at deres første årsrapport er indberettet digitalt, også efterfølgende indberette deres halvårsrapporter digitalt. Tilsvarende gælder for børsnoterede virksomheders eventuelle delårsrapporter. Der gives i en ikke nærmere defineret overgangsperiode nogle lempelser vedrørende IFRS-virksomheders digitale indberetning, således at de alene skal indberette visse dele digitalt. Underkoncerner (både regnskabsklasse B og C), der jf. ÅRL 112 undlader at udarbejde koncernregnskab for en underkoncern, skal fortsat og indtil videre indsende årsrapporten og koncernregnskabet for den overliggende modervirksomhed på papir. Erhvervsstyrelsen har endvidere offentliggjort en vejledning til bekendtgørelsen, dateret 5. september I vejledningen giver styrelsen en række kommentarer og fortolkningsbidrag til bestemmelserne i bekendtgørelsen. Den nye indsendelsesbekendtgørelse Indsendelsesbekendtgørelsen regulerer erhvervsdrivende virksomheders indsendelse af årsrapporter, undtagelseserklæringer, likvidationsregnskaber samt halvårsrapporter for statslige aktieselskaber og delårsrapporter for børsnoterede virksomheder, der er omfattet af regnskabsklasse D, til Erhvervsstyrelsen. De væsentligste ændringer i forhold til den gamle indsendelsesbekendtgørels² er, at der nu er indarbejdet regler om obligatorisk digital indberetning af årsrapporter for virksomheder i regnskabsklasse C og D. Kravet om digital indberetning af årsrapporter gælder allerede for virksomheder i regnskabsklasse B, jf. nedenfor. Som noget nyt i forhold til høringsudkastet skal modervirksomheder i både regnskabsklasse B og C, der udnytter muligheden i årsregnskabslovens 112 for at indsende en højere modervirksomheds koncernregnskab sammen med sit eget årsregnskab, indtil videre indsende årsregnskabet sammen med det pågældende koncernregnskab på papir med almindelig post til Erhvervsstyrelsen, jf. nedenfor. Kravet om digital indberetning af årsrapporter indfases således:

2 Regnskabsklasse Krav for årsrapporter med Dvs. for kalenderårsregnskaber B* Balancedag eller 2012 senere C inkl. koncernregnskaber* Balancedag efter D inkl. koncernregnskaber Balancedag efter * For virksomheder, der aflægger årsregnskab efter IFRS, gælder samme krav til digital indberetning som for virk-somheder, der aflægger efter IFRS i regnskabsklasse D. De store grupper af virksomheder med kalenderåret som regnskabsår bliver dermed de sidste, der bliver omfattet af kravet om digital indberetning. Dette sikrer en gradvis indfasning af kravet og giver mulighed for at drage nytte af de erfaringer, som opnås i forbindelse med klasse B-virksomhedernes digitale indberetning. Det giver endvidere virksomheder i klasse C og D med mere komplekse regnskabsmæssige forhold mulighed for at indrette sig på de nye krav. Modervirksomheder, der udnytter lempelsen for underkoncerner En modervirksomhed, der indregnes i koncernregnskabet for en højereliggende modervirksomhed, kan undlade selv at udarbejde koncernregnskab, jf. ÅRL 112. En af betingelserne for at bruge ÅRL 112 er, at det overliggende koncernregnskab indsendes til Erhvervsstyrelsen senest samtidig med virksomhedens egen årsrapport. Det overliggende koncernregnskab skal indsendes, selv om det er tilgængeligt i styrelsen i forvejen. Styrelsens digitale indrapporteringsløsninger kan endnu ikke håndtere, at virksomhedens årsrapport indsendes via XBRL, samtidig med at det overliggende koncernregnskab indsendes på papir. En ny bestemmelse i indsendelsesbekendtgørelsen undtager derfor modervirksomheder i regnskabsklasse B og C, som udnytter lempelsen i ÅRL 112, fra digital indberetning indtil videre³. Nye bestemmelser for regnskabsklasse C og D Bekendtgørelsen indeholder følgende lempelser og nye bestemmelser om digital indberetning af årsrapporter mv. for virksomheder i regnskabsklasse C og D: REGNSKAB SPECIAL 4 skal anvendes, dog kan en virksomhed, der er omfattet af regnskabsklasse C, anvende REGNSKAB BASIS, hvis REGNSKAB BASIS indeholder de elementer for regnskabsklasse C, som den pågældende virksomhed har behov for, når årsrapporten indberettes. Det kan eksempelvis være en pengestrømsopgørelse. Virksomheder, der udarbejder årsregnskab og/eller koncernregnskab efter IFRS, kan i en ikke nærmere defineret overgangsperiode vælge alene at inddatere følgende minimumsoplysninger i XBRL-filen: 1) En eventuel erklæring fra revisor 2) Totalindkomstopgørelse, herunder resultatopgørelse 3) Balance 4) Pengestrømsopgørelse. Frivilligt inddaterede oplysninger i XBRL-filen kan inddateres samlet ( clob-opmærkning ) efter samme retningslinjer som for regnskabsklasse B og C. Det betyder bl.a., at noteoplysninger ikke kræves konverteret til XBRL på detaljeret niveau, fx beløb i anlægsnoter.

3 o Clob-opmærkning af noteoplysninger skal generelt foretages på noteniveau og kan ikke ske samlet for flere noter. Der skal gives særskilt oplysning om virksomhedens regnskabsklasse. o I pdf-filen skal årsrapporten fremgå i sin helhed, uanset om XBRL-filen indeholder den fuldstændige årsrapport eller blot minimumsoplysningerne. For virksomheder, der aflægger årsregnskab og/eller koncernregnskab efter IFRS, er der indsat en særlig bestemmelse om udvidelse af taksonomien. Hvis REGNSKAB SPECIAL ikke indeholder en given regnskabspost, men virksomheden har et særligt behov, som efter IFRS kræver, at den pågældende regnskabspost tilføjes som følge af virksomhedens særlige karakter, skal den tilføje regnskabsposten som en udvidelse til taksonomien. Erhvervsstyrelsen skal dog først have udviklet it-systemer, der kan håndtere dette. Indtil da kan styrelsen efter ansøgning fritage virksomheden for at indberette årsrapporten digitalt for det pågældende regnskabsår. Styrelsens system til system-løsning kan i dette tilfælde ikke anvendes. Når et statsligt aktieselskab eller en børsnoteret virksomhed er blevet forpligtet til at indberette årsrapporten digitalt, skal efterfølgende halvårsrapporter og for børsnoterede virksomheder tillige eventuelle efterfølgende delårsrapporter ligeledes indberettes digitalt. Øvrige forhold Inline-XBRL For alle regnskabsklasser gælder, at det nu er muligt at indsende årsrapporten digitalt som ét samlet dokument ved at anvende det såkaldte IXBRL-format (Inline-XBRL) i REGNSKAB SPECIAL-løsningen. Brug af IXBRL-formatet kræver, at virksomhedens regnskabsudarbejdelsessystem understøtter dette format. Pdf-filen I pdf-filen kan årsrapporten inden for rammerne af årsregnskabsloven præsenteres med andre, mere specifikke benævnelser end i XBRL-filen samt med eksempelvis logo, billeder og grafer, forudsat at oplysningerne i pdf-filen svarer til de data, der indberettes i XBRL-filen, jf. dog lempelserne vedr. dobbeltsproget årsrapport og lempelserne for virksomheder, der aflægger efter IFRS. Dette gælder tilsvarende, hvis årsrapporten indberettes i IXBRL-format. Dobbeltsproget årsrapport Der er indsat en lempelsesbestemmelse vedrørende dobbeltsproget årsrapporter. Det betyder, at årsrapporter i en overgangsperiode kan præsenteres dobbeltsproget i pdf-filen, men alene på dansk i XBRL-filen. Dette gælder for årsrapporter, som indberettes senest den 31. december Herefter skal også XBRL-filen indeholde begge sprogversioner. Filialer Filialbestyrerne for en filial af en udenlandsk virksomhed, som har pligt til at indsende den udenlandske virksomheds årsrapport til Erhvervsstyrelsen efter årsregnskabslovens 143, skal indsende den udenlandske virksomheds årsrapport på papir med almindelig post til Erhvervsstyrelsen, postboks 621, 0900 København C. Afsluttende likvidationsregnskaber Endelig indeholder bekendtgørelsen i modsætning til den gamle bekendtgørelse bestemmelser for indsendelse af afsluttende likvidationsregnskaber. Et afsluttende likvidationsregnskab skal fortsat indsendes på papir.

4 Vejledningen Erhvervsstyrelsen har som noget nyt udarbejdet en vejledning til indsendelsesbekendtgørelsen. Den er udarbejdet som følge af overgangen til digital indberetning af årsrapporter. I vejledningen giver styrelsen en række kommentarer og fortolkningsbidrag til bestemmelserne i bekendtgørelsen. Vejledningen følger i sin opbygning de enkelte paragraffer i bekendtgørelsen. Nedenfor har vi opsummeret udvalgte forhold omtalt i vejledningen. Atypiske regnskabsposter Vejledningen præciserer bl.a., hvordan virksomhederne skal forholde sig, hvis de som følge af atypiske regnskabsposter (dvs. regnskabsposter, der ikke findes i taksonomien) ønsker at ansøge Erhvervsstyrelsen om at blive fritaget for kravet om digital indberetning. Hvis en virksomheds årsrapport indeholder en specifik regnskabspost, som ikke findes i REGNSKAB BASIS eller REGNSKAB SPECIAL, skal virksomheden som hovedregel indberette regnskabsposten under en regnskabspost med en bredere benævnelse. Fx skal Automobiler indberettes under Andre anlæg, driftsmateriel og inventar. I vejledningen gives to eksempler (A og B) på hovedreglen, se bilag 1. Hvis der ikke er en regnskabspost, der dækker den pågældende atypiske regnskabspost, kan virksomheden ansøge Erhvervsstyrelsen om at blive fritaget for digital indberetning. Vejledningen giver to eksempler (se bilag 1, eksempel C og D) på virksomheder med atypiske regnskabsposter: Varmeforsyningsvirksomheder, hvor varmeforsyningslovens bestemmelser om over- /underdækninger kan medføre et behov for særlige poster Erhvervsdrivende fonde, som opdeler i en erhvervsmæssig og en ikke-erhvervsmæssig del. Ansøgning om fritagelse for digital indberetning Virksomheder med atypiske regnskabsposter opfordres til at ansøge om at blive fritaget for digital indberetning i god tid, idet ansøgningsblanketten skal indsendes til Erhvervsstyrelsen sammen med den aktuelle årsrapport. I vejledningen nævnes, at virksomheden alternativt kan henvise til årsrapporten for året før i forbindelse med indsendelse af ansøgningsblanketten. Det forudsættes naturligvis, at det forhold, der begrunder ansøgningen, også vil gøre sig gældende i den årsrapport, der ansøges fritaget for digital indberetning. Når der ansøges om fritagelse for digital indberetning, skal der anvendes en ansøgningsblanket, som kan hentes på hjemmesiden Ansøgningsblanketten skal sammen med den pågældende årsrapport indsendes på papir med almindelig post til Erhvervsstyrelsen, postboks 621, 0900 København C. Hvis Erhvervsstyrelsen finder, at betingelserne for at blive fritaget for digital indberetning ikke er opfyldt, skal årsrapporten indberettes digitalt. Klasse B og C, som følger IFRS Virksomheder, der er omfattet af regnskabsklasse B eller C, og som har valgt at udarbejde årsregnskab og/eller koncernregnskab efter IFRS, er undtaget fra at indberette årsrapport digitalt uden at indgive ansøgning herom. Undtagelsen gælder, indtil det bliver obligatorisk for virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, som udarbejder årsregnskab og/eller koncernregnskab efter IFRS, at indberette deres årsrapport digitalt. Dokumentations- og underskriftsforhold Dokumentations- og underskriftsforhold præciseres også i vejledningen. Det skal tydeligt fremgå af årsrapporten, hvem der har udarbejdet (ledelsen), godkendt (normalt generalfor-

5 samlingen) og bekræftet årsrapporten (dirigenten). Virksomheden skal uanset om årsrapporten indsendes på papir eller indberettes digitalt have et fuldt underskrevet eksemplar af årsrapporten, som kan fremvises i læsbar skrift. Følgende underskriftskrav gælder for årsrapporter, der indsendes/indberettes til Erhvervsstyrelsen: På papir: Årsrapporten skal som minimum være forsynet med dirigentens og en eventuel revisors underskrift. Dirigenten for generalforsamlingen bekræfter ved sin underskrift på årsrapporten, at den er godkendt af virksomhedens ansvarlige ledelsesorganer i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav. Digitalt: Der er ikke krav om gengivelse af fysiske underskrifter. Den, der indberetter årsrapporten, indestår over for Erhvervsstyrelsen for, at årsrapporten er underskrevet af dirigenten og, hvis krævet, af revisor. Ikrafttræden Den nye bekendtgørelse træder i kraft den 20. august 2012 og samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 52 af 24. januar 2012 om indsendelse og offentliggørelse af årsrapporter m.v. Læs indsendelsesbekendtgørelsen og vejledningen. 1 Bekendtgørelse nr. 837 af 14. august 2012 om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed. 2 Bekendtgørelse nr. 52 af 24. januar 2012 om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed. Denne bekendtgørelse er ophævet med den nye bekendtgørelse. 3 Indsat som 9, stk. 6 Modervirksomheder, som udnytter muligheden i årsregnskabslovens 112 for at indsende en højere modervirksomheds koncernregnskab sammen med sit eget årsregnskab, skal indsende årsregnskabet sammen med det pågæl-dende koncernregnskab på papir med almindelig post til Erhvervsstyrelsen, postboks 621, 0900 København C. 4 Regnskab Special er en løsning, hvor den enkelte virksomhed eller dens rådgiver selv skal udarbejde årsrapporten og det tilknyttede XBRL-dokument og indberette disse til Erhvervsstyrelsen. Regnskab Basis er en indtastningsløsning på virk.dk.

6 Bilag Atypiske regnskabsposter vejledningens eksempler Eksempler på hovedreglen Eksempel A Virksomhed A ønsker at indberette regnskabsposten XXXX Bank, konto xxx som en specifik regnskabspost i balancen. Eksempel B Virksomhed B ønsker at indberette regnskabsposten porto som en specifik regnskabspost i resultatopgørelsen. Eksempler på undtagelsen Eksempel C Virksomhed C er en varmeforsyningsvirksomhed, som aflægger årsrapport efter reglerne i loven. Virksomheden er desuden omfattet af varmeforsyningsloven og afskrivningsbekendtgørelsen og afgiver derfor også regnskabsmæssige oplysninger efter disse love i årsrapporten. Vejledning Det er ikke muligt i de digitale indberetningsløsninger. Virksomhed A skal i stedet indberette regnskabsposten som likvide beholdninger/evt. bankgæld og foretage specifikationen i noterne. Det er ikke muligt i de digitale indberetningsløsninger. Virksomhed B skal i stedet indberette regnskabsposten som fx administrationsomkostninger og evt. foretage specifikationen i noterne. Vejledning På grund af virksomhedens særlige karakter, jf. lovens 23, stk. 4, kan der i dette tilfælde være behov for særlige noter/oplysninger om over-/underdækning, som den digitale indberetningsløsning ikke giver mulighed for. Virksomhed C opfordres i disse tilfælde til at ansøge om fritagelse for kravet om digital indberetning, hvorefter styrelsen vil foretage en konkret vurdering. Eksempel D Virksomhed D opfordres i disse tilfælde til at ansøge om Virksomhed D er en erhvervsdrivende fond, som opdeler fritagelse for kravet om digital indberetning, hvorefter resultatopgørelse i en erhvervsmæssig del og en ikkeerhvervsmæssig del, jf. lovens 23, stk. 4. Dette giver styrelsen vil foretage en konkret vurdering. den digitale indberetningsløsning umiddelbart ikke mulighed for.

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed UDKAST Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed I medfør af 148 a, 155, stk. 1-3, 155 a, 155 b, 157, stk. 1

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Ny erhvervsfondslov Januar 2015 Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Folketinget vedtog den 25. juni 2014 en ny lov om erhvervsdrivende fonde, som

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2009 Et skridt foran i tanke og handling Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 1. Sammenfatning Komitéen for god Selskabsledelse gennemgår en gang om året et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelse for virksomhedsledelse

Læs mere

IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2014

IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2014 IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2014 Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag Dette dokument indeholder en oversigt og en omtale af nye og ændrede

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov f o r o r d Folketinget har påbegyndt behandlingen af det forslag til ny årsregnskabslov, som blev fremsat den 10. januar 2001. Det forventes, at lovforslaget vedtages

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2013 Koncentreret IFRS - klar til brug Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet af

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 22. juli 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 22. juli 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 22. juli 2008 10. juli 2008. Nr. 782. Bekendtgørelse for Grønland om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledningen er udarbejdet til brug for varmeforsyninger, revisorer m.fl. og indeholder gældende regler i henhold til varmeforsyningsloven 1 og

Læs mere

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 14. november 2014 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og ejerbogen 3 1.0 Baggrund og lovgrundlag for Det Offentlige Ejerregister

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Finanstilsynet har efter vedtagelsen af lov nr. 1460 af 22. december 2004 modtaget spørgsmål, der angår fortolkningen af

Læs mere

Juli 2015. Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar?

Juli 2015. Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar? Juli 2015 Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar? Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (Lov nr. 738 af 1. juni 2015).

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Årsregnskabsloven og andelsboligforeninger

Årsregnskabsloven og andelsboligforeninger 3. september 2009 /jcn Sag 2009-20.142 Årsregnskabsloven og andelsboligforeninger Beskrivelse af den generelle problemstilling Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget spørgsmål vedrørende andelsboligforeningers

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere