Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Arbejdsbesrivelse Facader Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Arbejdsbesrivelse Facader Dato:"

Transkript

1 1 af 19 rojektspe Prinsesse Charlottes Gade København N Danmark Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Arbejdsbesrivelse Facader Dato: skole ARB - Arbejdsbeskrivelse E2.4-1 Facadebeklædning Dok. nr: E2.4-1 Udgivelsesdato: Rev. dato: Rev. bemærk. : Rettelser jf. RTB CVR: Tlf.: Web: www. keatotalentreprise.dk

2 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet: MPSE Kontrolleret: SUAN Godkendt: SUAN Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Omfang Generelt Bygningsdele Projektering Byggeplads Sikkerhed og sundhed Generelt Midlertidige påvirkninger Risikospecifikation Omgivende miljø Kvalitetsstyring Generelt CE-mærkning mv Garantierklæringer Kontroldokumentation D&V-dokumentation Arbejdets planlægning Generelt Arbejdsdokumenter Undersøgelser Prøver Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Rengøring Generelle specifikationer Generelt CE-mærkning mv Transport og oplagring Arbejdsdokumenter Referencer Generelt Referencer der er generelt gældende for arbejdet Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Projektering Generelt Dokumentation Undersøgelser Generelt Dokumentation... 1

3 0. Indholdsfortegnelse Side : 2/2 3.5 Materialer og produkter Generelt Udførelse Generelt Mål og tolerancer Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Demontering Genopretning Relationer til andre arbejder Generelt Forudgående arbejder Koordinering Overdragelse Arbejdsmiljø Kontrol Generelt Bygningsdelsbeskrivelser... 5 (21)03-06 Facadebeklædning... 5

4 1. Orientering Side : 1/1 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.290, Basisbeskrivelse - skeletkonstruktioner og bips B2.223, Basisbeskri- velse beklædninger monteret, er sammen med denne projektspecifikke beskri- velse gældende for arbejdet.

5 2. Omfang Side : 1/3 2. Omfang 2.1 Generelt Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstændige færdiggørelse af facadebeklædningen. 2.2 Bygningsdele Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: 2.3 Projektering (21)03 Træbeklædning (21)04 Isoleringsbeklædning (21)05 Pladebeklædning (21)06 Udv. Stålpladebeklædning Systemleverance: Ud fra projektets forudsætninger, udbudsmateriale, tegninger og beskrivelse mv. med design og materialer, dimensioner mv., som skal følges og bruges som udgangspunkt, skal entreprenør tilpasse og færdiggøre projektet ift. endeligt valg af produkter og udførelsesmetode og detaljeafklaringer. Systemleveranceprojektet skal løses helt klar til produktion, levering og udførelse ned i detailniveau og skal forelægges til godkendelse hos tilsyn, rådgiver inden igangsætning af produktion og udførelse og i så god tid, at der ikke sker forsinkel- ser ift. tidsplanen, med min. 10 arb.dage til Totalentreprenørens godkendelse. Leveranceprojektet skal udarbejdes i samme tegningssystematik og krav som udbudsmaterialet og leveres både som tryk (3 sæt) og digitalt via projektets projektwebsystem. 2.4 Byggeplads Iht. Byggesagsbeskrivelsen - BSB 2.5 Sikkerhed og sundhed Iht. Plan for sikkerhed og sundhed - PSS Generelt Det skal generelt iagttages at der udføres arbejde med bærende konstruktioner, hvorfor foranstaltninger mod nedstyrtning skal planlægges Midlertidige påvirkninger Projektmaterialet tilgodeser funktion af bygningsdelene over for de påvirkninger, de er beregnet for i det færdige bygværk. Under udførelsen kan bygningsdelenes funktion og/eller påvirkningerne være anderledes end i det færdige bygværk afhængig af f.eks. den valgte udførelsesrækkefølge og/eller særlig påvirkning i byggeperioden. Det påhviler entreprenøren nøje at gennemtænke de udførelsesmetoder, der påtænkes anvendt og der skal tages de fornødne forholdsregler, således at sikkerheden er sikret og uacceptable forhold i forbindelse med udførelsen udelukkes.

6 2. Omfang Side : 2/3 Alle midlertidige foranstaltninger til arbejdets gennemførelse medtages og udføres, herunder beskyttelse af bygninger mod skader under udførelsen. Byggeledelsen kan forlange dokumentation for, at ovenstående krav vil blive overholdt Risikospecifikation Der gøres opmærksom på følgende særlige risici: Stilladsarbejde Tunge løft og indhejsning med kraner 2.6 Omgivende miljø Iht. Byggesagsbeskrivelsen - BSB 2.7 Kvalitetsstyring Generelt Entreprenøren skal udarbejde plan til sikring af kvaliteten af eget arbejde CE-mærkning mv. Leverancer og ydelser skal ledsages af den dokumentation, der er anført i de for leverancen relevante bekendtgørelser, herunder tilhørende harmoniserede standarder Garantierklæringer Kontroldokumentation Som dokumentation for entreprenørens kvalitetsovervågning og kontrol af arbejdets kvalitet skal entreprenøren føre et arkiv, der skal indeholde dokumentation for materialekontrol, modtagekontrol, kontrol af udførelsen, slutkontrol samt andre i denne arbejdsbeskrivelses udbudskontrolplan anførte kontroller. KS-mappen der indeholder oplæg til omfang af KS-dokumentation skal ved opstart af arbejdet afleveres i 1 eksemplar til byggeledelsen D&V-dokumentation Al dokumentation, der kræves leveret og som ikke er kontroldokumentation, arkiveres i D&Vdokumentationen. Hvor der er stillet krav om, at en dokumentation skal leveres til byggeledelsen, skal et tilsvarende dokument arkiveres i D&V-dokumentationen. Produktdokumentation skal indeholde følgende: Emne Navn, adresse, og telefonnummer på leverandør Materialespecifikation/fabrikat/type Rengøringsmetode og -midler Vedligeholdelses- og reparationsanvisninger Forslag til vedligeholdelsesinterval Fremgangsmåde ved eventuel udskiftning Brugsanvisning. D&V-dokumentation skal leveres i 1 eksemplar.

7 2. Omfang Side : 3/3 2.8 Arbejdets planlægning Generelt Der skal påregnes deltagelse i 3 projektgennemgangsmøder Arbejdsdokumenter Før udførelse af arbejdet påbegyndes, skal der udarbejdes fornødne arbejdsdoku-menter i form af arbejdstegninger, arbejdsinstruktioner, beskrivelser, beregninger mv. der viser, at de i projektmaterialet angivne specifikationer vil blive overholdt under udførelsen. Ad stk. 1. Følgende arbejdsdokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn senest 7 arbejdsdage før fremstilling/arbejdet påbegyndes i 1 eksemplar: Konstruktionstegninger af facadebeklædning ved samlingerne; (Dør, Vindue, Murkrone, Etageadskillelse, Tagtaresse). Konstruktionstegninger af træbeklædning i facade. Produktionstegninger af profilopbygning til trapezplade i perforeret stål samt element oversigt. 2.9 Undersøgelser Inden arbejdets opstart skal det undersøges om forudsætningerne for arbejdets korrekte udførelse er til stede, herunder tolerancer på forudgående bygningsdele. Er forudsætningerne ikke tilstede skal dette meddeles byggeledelsen, der træffer afgørelse om arbejdets igangsættelse Prøver Prøver på materialer og produkter (produktprøver) skal forelægges så tidligt, at eventuel kassation og fremskaffelse af nye prøver ikke forsinker arbejdet. Disse prøver skal være mærket med byggeriets navn samt entreprenørens og leverandørens navn, adresse, og telefonnummer. Prøver for fastlæggelse af udfaldskrav i forbindelse med udførelse (referencefelter) skal udføres så tidligt, at eventuel kassation og udførelse af nyt referencefelt ikke forsinker arbejdet. Produktprøver og referencefelter danner efter byggeledelsens godkendelse norm for arbejdet. Følgende prøver på materialer og produkter skal forelægges byggeledelsen til godkendelse: jf. bygningsdelsbeskrivelsen Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Alle nødvendige gennemføringer skal være indeholdt Rengøring Alle synlige bygningsdele skal ved aflevering af arbejdet for et efterfølgende arbejde/før afleveringsforretning være rengjorte.

8 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/10 3. Generelle specifikationer 3.1 Generelt CE-mærkning mv. Leverancer og ydelser, der falder ind under et eller flere direktiver, der er imple- menteret i Danmark, skal være mærket i overensstemmelse hermed. Mærkningen skal omfatte både CE-mærkning og eventuelle andre mærkningskrav. Dokumentation skal afleveres til byggeledelsen Transport og oplagring Arbejdsdokumenter 3.2 Referencer Generelt Referencer der er generelt gældende for arbejdet Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet 3.3 Projektering Generelt Ved projekteringen skal BEK om projekterendes og rådgiveres pligter overholdes Dokumentation 3.4 Undersøgelser Generelt Dokumentation 3.5 Materialer og produkter Generelt 3.6 Udførelse Generelt Hvis andre basisbeskrivelser er gjort gældende for nærværende arbejde, er referencerne i disse basisbeskrivelser gældende for de dele af arbejdet, som er henført til disse basisbeskrivelser og gentages derfor ikke i nærværende beskrivelse. Alt arbejde skal udføres af kvalificerede folk under kyndig ledelse og i nøje overensstemmelse med udbudsmaterialet, det af entreprenøren udarbejdede projektmateriale og vejledninger udarbejdet af den enkelte materialefabrikant og - leverandør. Alle områder, hvor der i forbindelse med arbejdets udførelse kan opstå fare for vandindtrængen, skal ved hver dags ophør sikres ved vandtæt lukning. Entreprenøren skal aflevere alle overflader, inddækninger og andre bygningsdele velafrensede og rengjorte. Entreprenøren skal udføre kontrolmålinger af tilstødende bygningsdele, der er forudsætninger for entreprenørens eget arbejde.

9 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 2/ Mål og tolerancer Inden arbejdet påbegyndes, skal underlaget gennemgås af entreprenøren for fastlæggelse af, om underlaget er i overensstemmelse med udfaldskravene for den ak- tuelle bygningsdel. Hvis der konstateres målafvigelser, der nødvendiggør ændringer af disse bygningsdele eller entreprenørens egne bygningsdele, skal byggeledelsen underrettes. Evt. forslag til ændringer af entreprenørens egne bygningsdele skal forelægges byggeledelsen til godkendelse inden arbejdet iværksættes. Producent- og/eller leverandøranvisninger for valgte eller foreskrevne materialer og produkters korrekte anvendelse skal følges. Generelt De enkelte bygningsdele skal placeres efter målafsætningslinier og -koter, således at fejlophobninger undgås. Ved toleranceangivelser er anvendt principperne i DS Basismålene er de mål, der er angivet på tegningerne. Ved placeringsmål anvendes målet til den nærmest kendte modullinie / systemlinie som basismål Det er kun mål, der er af særlig betydning for sammenbygningen eller andre brugskrav, som er forsynet med toleranceangivelse. Andre mål skal overholdes med en nøjagtighed, der svarer til god håndværksmæssig udførelse under hensyn- tagen til målenes størrelse og bygningsdelenes beskaffenhed. Afsætning Hovedafsætning af højdefixpunkter og hovedlinier er udført i henhold til afsætningsplan. Under nærværende entreprise udføres al anden afsætning af egne bygningsdele ud fra disse afsætninger. Tolerancer, forudgående arbejder Tolerancer og udfaldskrav for arbejder og leverancer, der danner grundlag for ud- førelse eller viderebearbejdning under nærværende arbejde er som følger: Fundamenter: Afvigelse fra teoretisk placering Topkote Terrændæk, overside kote Betonelementer, overside kote ± 10 mm. ± 5 mm. ± 5 mm. ± 10 mm. Generelt i h.t. Dansk Betonforenings- og Betonelementforeningens publikation "To- lerancer for betonelementers hovedmål". Tolerancer, udfaldskrav De færdige bygningsdeles placeringsmål og dimensioner skal overholdes indenfor de på tegningerne eller de i beskrivelsen fastsatte tolerancer. Såfremt der ikke er stillet særlige tolerancekrav, skal mål være opfyldt svarende til tolerancekrav angi- vet i DS 414 eller svarende til god håndværksmæssig praksis. En nøjagtighed svarende til god håndværksmæssig praksis kan regnes for at være opnået, hvis angivelser i håndbogen fra Dansk Byggeri Hvor går grænsen Tømrer/ træelementer/ Snedker/ gulv/ glasalufacader overholdes.

10 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 3/10 Bygningsdele, hvis mål falder uden for det foreskrevne toleranceområde, er ikke godkendt og kan kasseres. Dersom de ikke godkendte bygningsdele, komponenter osv. er anvendelige, kan tilsynet dog acceptere dem på betingelse af, at alle mer- omkostninger forårsaget af den for store unøjagtighed bæres af entreprenøren. Vedrørende øvrige krav til tolerancer henvises til bygningsdelsbeskrivelsen. Udfaldskrav Om en given overflade er i overensstemmelse med en godkendt prøve, afgøres af tilsynet ved sammenligning. En ikke godkendt overflade er at betragte som kasseret. Om en ikke godkendt overflade eventuelt kan udbedres ved efterbehandling eller ved reparation eller eventuelt kan behandles på anden måde, og på hvilken måde udbedringen eller ef- terbehandlingen i så fald skal foregå, skal aftales med tilsynet. Vedrørende øvrige udfaldskrav henvises til bygningsdelsbeskrivelsen. Efterreparationer Alt arbejde skal afleveres efterrepareret således at bygningsdelene fremstår i en udførelse svarende til de angivne krav. Reparationer må ikke ses og må heller ikke savnes Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Gennemføringer af diverse installationer tætnes med hensyntagen til brandmod- stands- og lydisolansevnen. Installationer i gipsvægge skal under væggenes opbygning fremføres som skjulte installationer udført under andre entrepriser.. Installationer i skakte bag forsatsvægge udføres under andre entrepriser. Installationsentreprenører skal gives lejlighed til indbygning og fremføring af disse installationer inden vægge lukkes. Gennemføringer for installationer opmærkes, etableres og lukkes/tætnes generelt af den enkelte installationsentreprenør. Ved gennemføringer af større installationer som ventilationskanaler, kabelbakker o.lign. foretages opmærkning samt efterfølgende tætning/lukning af den enkelte installationsentreprenør, mens der under nærværende arbejde udføres hultagning, forstærkninger og udvekslinger i stålskelet for installationernes gennemføring. Påmonteringer Demontering Genopretning

11 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 4/ Relationer til andre arbejder Generelt Det påhviler entreprenøren inden arbejdets påbegyndelse at sikre sig, at godkendelse af foregående bygningsdele foreligger fra byggeledelsen, således at forudsætningerne for eget arbejdes konditionsmæssige udførelse er tilstede. Entreprenøren skal straks, og inden arbejdet påbegyndes, rette henvendelse til byggeledelsen, såfremt forudsætningerne for et konditionsmæssigt arbejde konstateres ikke at være tilstede Forudgående arbejder Forudgående arbejder er Råhuskonstruktion Koordinering Andre entreprenører skal, hvor det er foreskrevet, kunne udføre deres arbejder som angivet. Det påhviler nærværende entreprenør, at holde byggeledelsen løbende underrettet om de aktuelle forhold, således at andre entreprenører i god tid kan adviseres. Der skal bl.a. koordineres med følgende arbejder. Betonarbejdet. Idnvendige arbejder Blikarbejder for udførsel af inddækninger, tagrender og nedløb Tagarbejder Overdragelse Hvor der er arbejder udført under nærværende arbejde der skal afleveres med stramme tolerancekrav til efterfølgende beklædning, skal der udføres en stram koordinering samt udføres en overdragelse hvor efterfølgende entreprenør godkender det udførte underlag. 3.8 Arbejdsmiljø Følgende arbejder og/eller materialer/produkter anses for at indebære sikkerheds- og/eller sundhedsmæssige risici: 3.9 Kontrol Isoleringsarbejde Generelt Arbejdet udføres i normal kontrolklasse.

12 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 5/10 4. Bygningsdelsbeskrivelser 4.1 Orientering (21)03-06 Facadebeklædning 4.2 Omfang Montering af 245 mm lægter med beslag og skruer. Montering af 245 mm isolering Montering af 8 mm cementspåndplade. Afstandsprofilering og montering af perforerede trapez stålplader. 4.3 Lokalisering Nærværende bygningsdelsbeskrivelse omhandler facadevæg udført omkring samtlige af Multihallens fløje. 4.4 Tegningshenvisning Planer Facader Snit 4.5 Koordinering Der skal koordineres med følgende andre arbejder Betonelementarbejdet, betonvægge Arbejde vedr. pladsstøbt beton, betondæk Tagarbejde vedr. tilslutning af tagdækning. Tagarbejde vedr. underlag ydervæg Blikarbejde vedr. inddækninger mm. Lette gipsskillevægge. Dør- og vinduesmontagen. Installationsarbejder vedr. trækning af installationer i vægge før beklæd- ning. 4.6 Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Råhus, som betonelementer Efterfølgende bygningsdele/arbejder Indvendige arbejder

13 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 6/ Projektering Der udføres ikke egentlige projekteringsydelser, dog skal der i tilfælde af at dele af ydervægge præfabrikeres udføres arbejdstegninger af elementer samt samlingsdetaljer og monteringsanvisninger til gennemsyn ved projektets rådgivere. 4.8 Undersøgelser Inden arbejdets opstart skal det undersøges om forudsætningerne for arbejdets korrekte udførelse er til stede, herunder tolerancer på forudgående bygningsdele. Er forudsætningerne ikke tilstede skal dette meddeles byggeledelsen, der træffer afgørelse om arbejdets igangsættelse. 4.9 Materialer og produkter Nedenstående oplistning af materialer og produkter svarer til indholdet af vægtyperne V1-V9, som anført i tegningsmaterialet. Træbeklædning 245x45 mm fyrtræslister, varmebehandlet og brandimprægneret. Lodret monteret pr. 475 mm 245x45 mm fyrtræslister, varmebehandlet og brandimprægneret. Vandret monteret pr mm Isoleringsarbejde 245 mm. Rockwoll mineraluld Pladebeklædning 8 mm cementspånplade Afstandsprofiler RTrapezplader i perforeret stål Facadeplader skal opfylde følgende minimums materiale, kvalitetskrav: Anodiserede perforerede stålplader i gylden varm tone. RHS 120 x 120 leveret og monteret under andet arbej- de. 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 7/10 Beklædning og type som lodret træbeklædning. Træ både til facader og udv. lofter skal være

14 Svanemærket Udførelse Vægsignaturer ydervægge: Facadeopbygning er i signaturforklaring oplistet som 5 komponenter bestående af forskellige lag. Når der f.eks. står V1 på selve planen indgår de komponenter hvor der står V1 i signaturforklaring, dvs. : Bærende faca- deskeletvæg + pladebeklædt Klimaskærm yderst + Indvendig gipsforsatsvæg in- derst. Type V5 findes ej. Pladebeklædning Facadeplader opsættes i lodrette bånd i faldende længder. Skruer placeres med 500mm afstand lodret. Der må ikke opstå to vandrette samlinger tættere end 500mm ved siden af hinanden (målt lodret). På facadetegninger fremgår hvilke lodrette bånd der tilpasses i bredden. Alle øvrige plader er henholdsvis 3300 mm, 1650 mm, 1200 mm, 400 mm og 200 mm i længden og 1030 mm i bredden. På udadgående hjørner afkortes kanter på facadeplader og der efterslibes med sandpapir. Fastgørelse med A4 rustfri syrefaste skruer med ø12mm rundhoved, 5,5x25mm. Bærende facadeskeletvæg Elementerne skal monteres nøje iht. detaljer og leverandørens anvisninger. Forinden montage sikres, at underlaget er plant. Mindre ujævnheder udlignes. Underlaget er projekteret vandret. Elementerne monteres vandret og fastgøres som angivet på detaljerne. Hvor det ikke går op med hele moduler, udskæres for døre og vinduer iht. tegninger. Samlingerne mellem de enkelte elementer skal være stabile og tætte og skal kunne klare de fysiske og rengøringsmæssige påvirkninger, der er typiske for bygningens brug. Såfremt elementerne skal monteres lodret, skal der benyttes fugemasse i de udvendige fer/not samlinger undervejs i montagen. 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 9/ Prøver

15 Mock-up Der skal udføres 1 stk. mock-up prøve, i mål 1:1, svarende til et komplet udsnit af facaden med vinduesparti. Prøven skal udgøre ca mm i højden og 2000 mm i bredden Arbejdsmiljø 4.14 Kontrol Farveprøver af facadeplader Der skal leveres prøver i 600 x 600 mm af facadeplader monteret på prøveudsnit af skelet iht. bygningsdelsbeskrivelsen pos Blowerdoor test Bygningen skal overholde tæthedskravene fra BR 10, på maksimum på 1 l/s pr. m2 ved 50 Pa. Entreprenøren E2 skal foretage 4 stk. Blowerdoor test i byggeriet. En for hver ben i stjernen altså bygning 01, 02, 03, 04. Blowerdoor testen skal udføres i henhold til DS/EN Bygningers termiske ydeevne Bestemmelse af luftgennemtrængelighed i bygninger Prøvningsmeto- de med overtryk skabt af ventilator. Entreprenøren skal leverer og monterer midlertidige lukninger i bygningskroppene i forbindelse med tæthedsprøvningen af bygningsdelene 01, 02, 03, 04. Midlertidige tætninger skal fjernes under nærværende arbejde. Formålet med blowerdoor testen er at få verificeret, at bygningen overholder mi- nimumskravet for lavenergibyggeri fra BR10.

16 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 10/10 Blowerdoor testen skal præsenteres i et rapportformat. Hvis byggeriet ikke overholder tæthedskravet, skal utætheder afhjælpes. Det anbefales, at der tidligt i byggeriets udførelsesfase fortages stikprøver, således at det er muligt at kunne udbedre utætheder så tidligt som muligt D&V-dokumentation Der skal til brug for bygherrens D&V planer afleveres følgende Produktspecifikation og datablade.

17 Bilag 1 Udbudskontrolplan Bilag 1 Udbudskontrolplan Forklaring til udbudskontrolplan: Angivelse af kontroltype og metode efter følgende forkortelser. Angivelse af kontroltype og -metode efter følgende forkortelser. PDK Produktkontrol Konstatering af overensstemmelse mellem mærkning af produkt og certifikat, prøveattester og lign. VK Visuel kontrol Kontrol ved hjælp af sanser MK Målkontrol Kontrol ved hjælp af redskab med skala TK Tilsynskontrol PK Prototypekontrol Kontrol af prototyper og 1. gangsproduktioner Kombinationer af PDK, VK og MK.

18 skole Bilag 1 Udbudskontrolplan Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 1 Projekteringskontrol 1.1 Er gældende tegninger tilstede Tegningsliste VK 100% Inden arb.start Tegn. haves 1.2 Er alle relevante tegninger udleveret Tegningsliste VK 100% Inden opstartsmøde Tegn. haves 2 Kontrol af undersøgelser 2.1 Forudgående arbejder, underlag mm. MK VK 100 % Før opstart Jævnfør projektmaterialet Dokument, Foto 2.2 Blowerdoor test MK Iht. ARB 4.14 Under og efter arbejdet Tæt Fagtilsynets godkendelse. Dokument Checkliste. Foto. 2.3 Termografering MK Iht. ARB 4.14 Ved afslutning af arbejdet Tæt Fagtilsynets godkendelse. Dokument Checkliste. Foto. 3 Materiale- og produktkontrol 3.1 Alle materialer leveret på pladsen PDK 100 % Ved levering Jævnfør projektmaterialet Dokument 4 Modtagekontrol 4.1 Arbejdsanvisninger, Montageanvisnin- ger mm. VK 100 % Før opstart Jævnfør projektmaterialet Dokument 5 Udførelseskontrol 5.1 : - Pladebeklædning - Træbeklædning - Bærende facadeskeletvæg - Indvendig gipsforsatsvæg VK MK 1. gangs udførsel af hver type - Forankring og indnivellering - Midlertidig afstivning. - Blivende afstivning Jævnfør projektmaterialet Fagtilsynets godkendelse. Dokument Checkliste. Foto. Totalentreprenør Jensen A/S

19 skole Bilag 1 Udbudskontrolplan 6 Slutkontrol 6.1 Mangelgennemgang VK 100 % Før mangelgennemgang af tilsyn Jævnfør projektmaterialet Dokument 6.2 Mangeludbedring VK 100 % Før aflevering Jævnfør projektmaterialet Dokument 6.3 Afleveringsforretning Ved aflevering Dokument Underskrevet aftale. Totalentreprenør Jensen A/S

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tømrer - Lofter Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D , NUPARK D ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER SAG NR. 12001 ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.dk

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

AKB Kbh. afd Øbro 95

AKB Kbh. afd Øbro 95 AKB Kbh. afd. 1026 - Øbro 95 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Tømrerarbejdet Bilag 5 April 2012 Dokument nr. K 003 Revision nr. Udgivelsesdato 10.04.2012 Sags. nr. A020599 / P-76583-B-2 Udarbejdet UBJ

Læs mere

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen (Lejer, Sagsnavn) Arbejdsbeskrivelse - Stinkskabsentreprisen med tilhørende rumautomatik Dato: (xx.xx.xx) Rev. dato: (xx.xx.xx) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Malerarbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.371 Døre, vinduer og porte, montage R2.00 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.330 Maling R1.01 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye gældende

Læs mere

Tagbeklædning med Trapez:

Tagbeklædning med Trapez: Tagbeklædning med : Tagbeklædning, plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Arbejdet

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse Indholdsfortegnelse Side : 1/13 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Bygningsdele... 4 2.4 Byggeplads... 4 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme Dato: 2017.12.15 Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning 0 1. Orientering... 2 1.1. Generelt... 2 1.2. Definitioner... 2 2. Omfang... 3 2.1. Generelt... 3 2.2. Bygningsdele... 3 2.3. Projektering... 3 2.4.

Læs mere

Facadebeklædning med Sinus:

Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med sinusplader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for

Læs mere

Boligforeningen Ringgaarden Nybyg KUBUS projekt. Tag Finish. Arbejdsbeskrivelse

Boligforeningen Ringgaarden Nybyg KUBUS projekt. Tag Finish. Arbejdsbeskrivelse Nybyg projekt Tag Finish Arbejdsbeskrivelse 03-01-2016 Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet.

Læs mere

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING C. F. MØLLER HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING C. F. MØLLER HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S HADERSLEV ANDELS BOLIGFORENING VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING HOVEDENTRERISE A A.23 KØKKEN OG INVENTAR ARBEJDSBESKRIVELSE SAGSNR.: 25182-02 DATO:

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Fast inventar Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse, Bygninger og landskab

Arbejdsbeskrivelse, Bygninger og landskab Arbejdsbeskrivelse, Bygninger og landskab (A06) Poul Paghs Gade Ungdoms- og familieboliger Udgivelsesdato: 2016.05.26 Rev. dato: Danmark A/S Strandvejen 17 9000 Aalborg, Danmark Tlf. +45 9632 9797 www.cfmoller.com

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt 2017-03-29 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1

Læs mere

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Tagentreprisen Kapitel : 1. Arbejdsbeskrivelse tagdækning Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : 2010.06.18 Kap.-side Version 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Arbejdsbesrivelse Vinduer og døre Dato: 21-07-2014

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Arbejdsbesrivelse Vinduer og døre Dato: 21-07-2014 1 af 24 rojektspe fikt aradigme døre, induer og orte, verance K.E.A Totalentreprise A/S Prinsesse Charlottes Gade 38 2200 København N Danmark Skole Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013

Læs mere

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 1 - Omfang... 3 1.1 - Generelt... 3 1.2 - Bygningsdele... 3 1.3 - Projektering... 3 1.4 - Byggeplads...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 13. Blikkenslagerarbejde

Arbejdsbeskrivelse 13. Blikkenslagerarbejde Arbejdsbeskrivelse 13. Blikkenslagerarbejde Hovedprojekt Rubow Arkitekter A/S Bredgade 25F 1260 København K E-mail: info@rubowarkitekter.dk Tlf.: 3369 1122 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet:

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Indholdsfortegnelse OMFANG 2 Generelt...2 Normer og forskrifter...2 Arbejdets omfang...2 Bygningsdele...4 Projektering...4 Byggeplads...4 Indretning og drift...4 Vejrligsforanstaltninger...4

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.3 TEKNISK ISOLERING Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.4 GLASFACADER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.4 GLASFACADER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.4 GLASFACADER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.21 - Teknisk isolering ventilation 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, montage Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16. Indholdsfortegnelse...

Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, montage Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16. Indholdsfortegnelse... Hovedentreprise Dato : 2015-10-2020 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.7.4 Kontroldokumentation...

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.360 Tagdækning. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.360 Tagdækning. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.360 Tagdækning Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... 1 2. Omfang... 1 2.1 Generelt... 1 2.2 Bygningsdele... 1 2.3 Projektering... 1 2.4 Byggeplads... 2 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.7 - Beton, generelt og pladsstøbt 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Fælles vinduer Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København V. Telefon 33 23 78 10 Mobil 22 95 50 52 Udgave

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - X BYGGESAGSBESKRIVELSE - MILJØSANERING DATO: 2015-04-01 REVISION: 2015-04-24 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Udarbejdet: RDH Kontrolleret:

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.7 Betonelementmontage Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.3 ALTANLUKNINGER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

ENTREPRISE 1 1.3 ALTANLUKNINGER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.3 ALTANLUKNINGER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Bygningsdele... 4 2.3 Projektering... 4 2.7 Kvalitetsledelse...

Læs mere

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7 Maler Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (00) Afrensning

Læs mere

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11 Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version, idet det er en sam- menskrivning

Læs mere

KAP. 7. KVALITETSSTYRING. Byggesagsbeskrivelse Kapitel : 7. Kvalitetsstyring Kap.-side : af 6 Dato : Rev. :

KAP. 7. KVALITETSSTYRING. Byggesagsbeskrivelse Kapitel : 7. Kvalitetsstyring Kap.-side : af 6 Dato : Rev. : Kvalitetsstyring Kap.side : 7. 1 af 6 KAP. 7. KVALITETSSTYRING Kvalitetsstyring Kap.side : 7. 2 af 6 7.1 Generelt Entreprenøren skal kvalitetssikre sit arbejde, jf By og Boligstyrelsens bekendtgørelse

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Hovedprojekt Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

LEGO Kornmarken Brandsektionering

LEGO Kornmarken Brandsektionering RÅDGIVENDE INGENIØRER LEGO Kornmarken Hovedentreprise BD - Bygningsdelsbeskrivelser 26.6.2015 Hovedentreprise BD - Bygningsdelsbeskrivelser 26.6.2015 HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S Rådgivende ingeniører Kløvervej

Læs mere

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Om nærværende materiale Nærværende dokument indeholder en række 'neutrale' beskrivelsestekster udarbejdet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører

Læs mere

Ombygningsarbejder, H.C. Andersens Boulevard 2, 5. sal

Ombygningsarbejder, H.C. Andersens Boulevard 2, 5. sal ATP Ombygningsarbejder, H.C. Andersens Boulevard 2, 5. sal Tømrerentreprise Dato : 27.01.2012 Arbejdsbeskrivelse MAL Rev.dato : 02.02.20212 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Sag : 73.901.005 Udarbejdet:

Læs mere

Projekt journal. Skole i bymidten Helsingør kommune 22-07-2014

Projekt journal. Skole i bymidten Helsingør kommune 22-07-2014 2014 Pr jo Skole i bymidten Helsingør kommune 22-07-2014 1 af 4 Prjo Stamdata Sag Bygherre Entreprise Skolen i bymidten K.E.A Totalentreprise A/S Underentreprise Kontaktperson Jørgen juul jj@keatotal.dk

Læs mere

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger 4.0 Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/7 4.0 4.1 Orientering Følgende bips basisbeskrivelse(r) er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet: bips B2.270, Basisbeskrivelse træ

Læs mere

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation. Dato : 16.05.2011 Rev.

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation. Dato : 16.05.2011 Rev. ØSTERGADE 51 Familie- og ungdomsboliger Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation Dato : 16.05.2011 Rev. Dato : Indholdsfortegnelse Side : 2/35 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Træelementer Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Thomas Larsen Uddannelser 1990-96 Teknonom Ledelsesteknisk linje

Læs mere

<Identifikationskode;CCS-kode;Sfb-kode> Vinduer/Vinduespartier

<Identifikationskode;CCS-kode;Sfb-kode> Vinduer/Vinduespartier Udbudsbeskrivelse: Vinduer og vinduespartier med VELFAC 200 Energy Producent: VELFAC A/S - Bygholm Søpark 23-8700 Horsens Anvendelse: Nærværende tekst stilles til rådighed for arkitekter til inspiration

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS STÅLKONSTRUKTION (SM) Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Boligkontoret Århus Nydamsparken afd. 23 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - E ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE GULV DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Arbejdsbeskrivelse Gulve Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/24

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 03. Afløb i jord

Arbejdsbeskrivelse 03. Afløb i jord Arbejdsbeskrivelse 03. Afløb i jord Hovedprojekt Side : 1/20 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.1 Generelt... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed og sundhed...

Læs mere

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6 EL Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (01) HPFI relæ

Læs mere

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Let facadebeklædning, HardiePlank Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/1

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Let facadebeklædning, HardiePlank Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Let facadebeklædning, HardiePlank Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - I ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MALER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Indholdsfortegnelse Side : 1/41 Udarbejdet: RDH Kontrolleret: CH

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Side 1 af 8 ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Indholdsfortegnelse 01.2. Omfang...

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tagdækning Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse................................................

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.6 Betonelementleverance Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS KLOAK OG DRÆN Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/17 Indholdsfortegnelse... 1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ARKKON arkitekter ApS Brorsonsvej 2a 6270 Tønder tlf.: mail: web:

Indholdsfortegnelse. ARKKON arkitekter ApS Brorsonsvej 2a 6270 Tønder tlf.: mail: web: Indholdsfortegnelse 39.0.00 SOLAFSKÆRMNING / MØRKLÆGNING... 2 39.1.00 ALMENT... 2 39.2.00 KRAV TIL PRODUKTER... 3 39.3.00 ARBEJDETS UDFØRELSE... 4 39.4.00 KVALITETSSIKRING... 5 39.5.00 SPECIFIKATION...

Læs mere

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev.

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev. Bygningsstyrelsen ARB - Arbejdsbeskrivelse Hovedentreprise Kloak - Afløb i jord Dato: 2014-11-21 Rev. dato: KU782-70_13_0064_K13_C08_N010_Kloak Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf: +45 8819 1000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5 Vvs Side 1 af 5 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (52)50.05 Nedtagning

Læs mere

Kloakarbejdet A02. Poul Paghs Gade Ungdoms- og familieboliger. Udgivelsesdato: 26-05-2016 Rev. dato:

Kloakarbejdet A02. Poul Paghs Gade Ungdoms- og familieboliger. Udgivelsesdato: 26-05-2016 Rev. dato: Kloakarbejdet A02 Udgivelsesdato: 26-05-2016 Rev. dato: C.F. Møller Danmark A/S Strandvejen 17 9000 Aalborg, Danmark Tlf. +45 9632 9797 www.cfmoller.com NIRAS A/S Vestre Havnepromenade 9 9100 Aalborg Tlf.

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2015-10-2020 Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, leverance Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/23. Indholdsfortegnelse...

Hovedentreprise Dato : 2015-10-2020 Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, leverance Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/23. Indholdsfortegnelse... 20 Indholdsfortegnelse Side : 1/23 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Bygningsdele... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og sundhed...

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse. Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Maling Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/21

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse. Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Maling Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/21 Arbejdsbeskrivelse Maling Rev.dato : 2016-08-15 Indholdsfortegnelse Side : 1/21 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.22 - Teknisk isolering VVS 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Ombygning og renovering

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Lofter, monteret R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Lofter, monteret R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.350 Lofter, monteret R2.01 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye

Læs mere

Funktionsbeskrivelse El-arbejder

Funktionsbeskrivelse El-arbejder Funktionsbeskrivelse El-arbejder (El fagentrepriser) 013 Høllevang Skole 014 Agerskov Skole 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Energispareprojekt Tønder Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverence

Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverence Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverence Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.3 Projektering... 3 2.4 Byggeplads...

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse - Jordarbejde. Side : 1/7 1. Indholdsfortegnelse Dato : 01.04.2008 Rev. : 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 3. Generelle specifikationer... 2 3.1. Referencer...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE

UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE 30025 BIRKEDALSVEJ 27, PRØVESTENEN UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE Fagentreprise Helsingør Kommune Dateret: 07.04.2017 rev 00 Nyindretning tagetage Fagentrepriser Dato : 07.04.2017 Side : 1/10

Læs mere

Tagbeklædning med Harmoni:

Tagbeklædning med Harmoni: Tagbeklædning med : Tagbeklædning med bølgeplader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer Leverandørbrugsanvisning for Betonelementer Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Lovgrundlaget... 3 Brugsanvisningen... 3 Ansvarsfordeling... 4 Rådgiveren... 4 Leverandøren... 4 Montageentreprenøren... 4

Læs mere

Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Beskrivelse Leverance af solcelleanlæg Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/4

Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Beskrivelse Leverance af solcelleanlæg Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/4 Produktionshøjskolen i Sønderborg. Nyt Solcelleanlæg på tag Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Indholdsfortegnelse Side : 1/4 Udarbejdet: IE Kontrolleret: JM Godkendt: Kapitel Side 0. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 1210.77 Signalarbejder Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 Signalanlæg ved vestlig rampekryds på Jyllingevej 1210.77 Forord til udbudskontrolplaner

Læs mere

Koncept. Kvalitetsikringshåndbog. ISOKLINKER Facadeisolering

Koncept. Kvalitetsikringshåndbog. ISOKLINKER Facadeisolering Koncept Kvalitetsikringshåndbog ISOKLINKER Facadeisolering INDHOLDSFORTEGNELSE. EMNE: Afsnit Sagsidentifikation... 2 Sagsspecifikation... 3 Sagsorganisation... 4 Generelle bestemmelser... 5 Modtagekontrol...

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele.

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele. Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 2

UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 2 Bilag 2 Generelle bestemmelser Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen, jfr. SB ad 11, stk. 1. Kontrolplanen skal udarbejdes på grundlag af: - Udbudskontrolplan for entreprisen - Resultater

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Fuger

Arbejdsbeskrivelse Fuger Syddansk Universitet Naturvidenskabeligt Institut NAT V3 Entreprise A - Bygningsarbejder Arbejdsbeskrivelse Fuger Dato: 04.02.2016 Rev.dato: NATV3_K01_C08_N06-Fuger Udarbejdet: umh Kontrolleret tr Godkendt

Læs mere