Bekendtgørelse om visse krav til emballager 1) 1)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om visse krav til emballager 1) 1)"

Transkript

1 Bekendtgørelse om visse krav til emballager BEK nr. 477 af 28/05/2006 (Gældende) LBK Nr. 21 af 16/01/1996 LBK Nr. 753 af 25/08/2001 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Væsentlige krav til emballagers sammensætning og mulighederne for nyttiggørelse Krav til dokumentation for koncentrationerne af bly, cadmium, kviksølv og hexavalent chrom i emballage eller emballagekomponenter, jf. bekendtgørelsens 13 Eksempler på materialetyper, jf. 18, stk. 1, nr. 2, og 18, stk. 2, nr. 2, der på Miljøstyrelsens anmodning skal afgives oplysninger om Eksempler på emballageprodukttyper, jf. 18, stk. 2, nr. 4, der på Miljøstyrelsens anmodning skal afgives oplysninger om Nationale målsætninger for nyttiggørelse og genanvendelse af emballageaffald Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse om visse krav til emballager 1) 1) I medfør af 7a, 44, stk. 1, 51, stk. 1, 3 og 4, 52, stk. 1, 67, 80, 92 og 110, stk. 3 og stk. 4 i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001, som ændret ved lov nr. 220 af 31. marts 2004, lov nr. 385 af 25. maj 2005 og som ændret senest ved lov nr. 569 af 24. juni 2005, og 30, 30 c, 38 d, stk. 1, 43, stk. 1 og 2 og 59, stk. 4, 60 og 61 i lov om kemiske stoffer og produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996, som ændret ved lov nr. 424 af 10. juni 1997, lov nr. 256 af 12. april 2000, lov nr. 296 af 30. april 2003, lov nr. 441 af 10. juni 2003, lov nr. 189 af 24. marts 2004, lov nr. 315 af 5. maj 2004 og 5 i lov nr af 20. december 2004, fastsættes: Anvendelsesområde og definitioner 1. Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser om væsentlige krav til emballagers fremstilling, sammensætning og mulighed for nyttiggørelse samt grænseværdier for emballagers tungmetalindhold. Bekendtgørelsen fastsætter desuden krav til håndtering af affald fra plastkasser og plastpaller med tungmetalindhold over 100 ppm. 2. Bekendtgørelsens bestemmelser finder anvendelse på al emballage, herunder emballage der bæres af produkter (fyldte emballager). Undtaget fra bekendtgørelsens anvendelsesområde er vej-, jernbane-, skibs-, og luftfragtcontainere.

2 Stk. 2. Denne bekendtgørelse indskrænker ikke øvrige krav til emballage, herunder kravene til sikkerhed, beskyttelse af sundhed og hygiejne i forbindelse med de emballerede produkter, og krav til emballage til transport af farligt gods. 3. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Emballage: Alle produkter af en hvilken som helst art og materiale, som anvendes til pakning, beskyttelse, håndtering, levering fra producenten til brugeren eller forbrugeren og præsentation af varer, det være sig råvarer eller forarbejdede varer. Alle engangsartikler, der anvendes til samme formål, skal tilsvarende betragtes som emballage. I bilag 1 er der fastsat yderligere kriterier, som skal anvendes til klassificering af produkter som emballage. Emballage omfatter kun: a) Salgsemballage eller primæremballage, dvs. emballage, der er udformet på en sådan måde, at den på salgsstedet udgør en salgsenhed for den endelige bruger eller forbruger. b) Multipak eller sekundær emballage, dvs. emballage udformet på en sådan måde, at den på salgsstedet udgør en samling af et vist antal salgsenheder, uanset om den sælges sådan til den endelige bruger eller forbruger, eller om den kun bruges til at fylde hylderne på salgsstedet; den kan fjernes fra varen, uden at dette ændrer varens egenskaber. c) Transportemballage eller tertiær emballage, dvs. emballage udformet på en sådan måde, at håndtering og transport af et antal salgsenheder eller multipak emballager gøres lettere, så skader forårsaget af fysisk håndtering eller transport kan undgås. Transportemballage omfatter ikke vej-, jernbane-, skibs- og luftfragtcontainere. 2) Emballageaffald: Enhver emballage eller ethvert emballagemateriale, der er omfattet af definitionen på affald i affaldsbekendtgørelsens 3, stk. 1, nr. 1, bortset fra spildprodukter fra produktionen. 3) Genbrug: Enhver handling, hvor emballage, som er udformet med henblik på i sin levetid at kunne genbruges mindst et bestemt antal gange, genpåfyldes eller genbruges til samme formål, som den er udformet til, med eller uden støtte af hjælpeprodukter, som findes på markedet, og som muliggør genpåfyldning af emballagen. Genbrugt emballage bliver til emballageaffald, når det ikke længere kan genbruges. 4) Nyttiggørelse: De former og metoder, som er anført i affaldsbekendtgørelsens bilag 6 B samt former og metoder, der kan sidestilles hermed. 5) Genanvendelse: Nyttiggørelse bortset fra de former og metoder, som er anført i R 1, R 12 og R 13 i affaldsbekendtgørelsens bilag 6 B. 6) Energiudnyttelse: Anvendelse af brændbart emballageaffald til energifremstilling ved direkte forbrænding sammen med eller uden andet affald, men med anvendelse af varmen. 7) Organisk genanvendelse: Aerob behandling (kompostering) eller anaerob behandling (biogasudvinding) via mikroorganismer og under kontrollede former af emballageaffaldets bionedbrydelige dele, hvorved der produceres stabiliserede organiske jordforbedringsmidler eller metan. Nedgravning af affaldet betragtes ikke som organisk genanvendelse. 8) Økonomiske beslutningstagere: I forbindelse med emballage: leverandører af emballagematerialer, emballageproducenter og -omdannelsesvirksomheder, påfyldningsvirksomheder og emballagebrugere, -importører, -forhandlere og -distributører, offentlige myndigheder og offentligretlige organisationer. 9) Frivillig aftale: En formel aftale mellem medlemsstatens kompetente myndigheder og de berørte erhvervssektorer. Aftalen skal stå åben for alle de parter, der ønsker at underkaste sig aftalens betingelser med henblik på at få gennemført de fastsatte mål. 10) Forsætlig tilsætning: Bevidst anvendelse af de regulerede tungmetaller som bestanddel i en emballage eller emballagekomponent med det formål at give det endelige produkt en bestemt

3 egenskab, et bestemt udseende eller en bestemt kvalitet. Det betragtes ikke som forsætlig tilsætning, når genanvendte materialer anvendes som råvare til fremstilling af nye emballagematerialer, selv om en del af de genanvendte materialer kan indeholde de regulerede metaller. 11) Kontrolleret og lukket emballagekredsløb: Et kredsløb, i hvilket emballagerne genbruges og distribueres under et kontrolleret og lukket system, hvori de udtjente emballager skal anvendes som råmaterialer ved fremstilling af nye emballager, som kun må anvendes i det pågældende system. Tilsætningen af råmaterialer udefra må kun udgøre det teknisk mulige minimum. 12) Returandel: Procentdelen af emballager, som efter brug returneres til fabrikanten, emballeringsstedet eller en bemyndiget repræsentant. 13) Komposit: Emballage, som er fremstillet af forskellige materialer, der ikke kan adskilles ved håndkraft. Krav til emballagers sammensætning m.v. 4. Emballage må kun markedsføres her i landet, hvis det opfylder de væsentlige krav fastsat i bilag 2. Når en emballage er fremstillet i overensstemmelse med de harmoniserede standarder, som har været offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, formodes det, at emballagen opfylder de væsentlige krav i bilag 2. Krav til emballagers indhold af tungmetaller 5. Emballage og emballagekomponenter må kun markedsføres her i landet, såfremt summen af koncentrationerne af bly, cadmium, kviksølv og hexavalent chrom ikke overskrider 100 ppm på vægtbasis, jf. dog 6 og 8. Stk. 2. Bestemmelsen finder ikke anvendelse for emballager, der udelukkende er fremstillet af blykrystalglas, som er defineret i bekendtgørelse nr. 122 af 6. marts 1973 om krystalglasvarer. 6. Glasemballage kan uanset 5, stk. 1, markedsføres, såfremt 1) summen af koncentrationerne af bly, cadmium, kviksølv og hexavalent chrom ikke overskrider 250 ppm på vægtbasis, 2) der ikke under fremstillingsprocessen er sket forsætlig tilsætning af bly, cadmium, kviksølv eller hexavalent chrom, men overskridelsen af grænseværdien i 5, stk. 1, alene skyldes tilsætning af genanvendte materialer, og 3) det dokumenteres, at 7 overholdes. 7. Producenten af glasemballage, jf. 6 skal månedligt foranledige en prøvetagning af hver enkelt glasovn og analyse af koncentrationen af summen af de regulerede tungmetaller. Prøverne skal være repræsentative for normal og regelmæssig produktionsaktivitet. Stk. 2. Hvis den månedlige prøvetagning for hver enkelt glasovn over en sammenhængende periode på tolv måneder viser gennemsnitlige koncentrationer af summen af de regulerede tungmetaller, der overskrider 200 ppm på vægtbasis, skal producenten forelægge Miljøstyrelsen en rapport, jf. stk. 3. Stk. 3. Den i stk. 2 omhandlede rapport skal indeholde følgende oplysninger: 1) Måleværdier. 2) Beskrivelse af anvendte målemetoder. 3) Mistænkte kilder for de regulerede tungmetaller. 4) Detaljeret beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at mindske koncentrationsniveauerne for de regulerede tungmetaller.

4 Overgangsbestemmelser for plastkasser og plastpaller 8. Plastkasser og plastpaller kan uanset 5, stk. 1, markedsføres indtil den 8. februar 2009, såfremt betingelserne for fremstilling i 9, betingelserne for anvendelse i 10, og dokumentationskravene i 11 er opfyldt. 9. For fremstillingen af plastkasser og plastpaller gælder følgende betingelser, jf. 8: 1) De skal være fremstillet som led i et kontrolleret og lukket emballagekredsløb, hvor tilsætning af råmateriale, der kommer udefra, udgør et teknisk minimum, dog højst 20 vægtprocent. 2) Der er ikke under fremstillingsprocessen sket forsætlig tilsætning af bly, cadmium, kviksølv eller hexavalent chrom, men overskridelsen af grænseværdien i 5, stk. 1, skyldes alene tilsætning af genanvendte materialer. 10. For anvendelsen af plastkasser og plastpaller gælder følgende betingelser: 1) Nye plastkasser og plastpaller, der indeholder bly, cadmium, kviksølv eller hexavalent chrom, skal forsynes med varig og synlig mærkning herom. 2) Returandelen må ikke på noget tidspunkt ligge under 90 %, regnet i forhold til plastkassernes eller plastpallernes levetid. 3) Der skal etableres et lagerstyrings- og registreringssystem, som kan dokumentere a) returandelen, jf. nr. 2, b) antallet af emballager, som tages i brug i og som kasseres fra emballagekredsløbet, og c) at betingelserne i nr. 1 og 4 samt 9 overholdes. 4) Emballager, der ikke kan genbruges, skal: a) genanvendes i overensstemmelse med 9, stk. 1, hvor genanvendelsesmaterialet består af plastkasser eller plastpaller fra samme emballagekredsløb, eller b) forbrændes på anlæg godkendt til forbrænding af affald. 11. Producenten af plastkasser og plastpaller, jf. 8 skal hvert år inden den 1. april indsende følgende til Miljøstyrelsen: 1) En skriftlig erklæring om at betingelserne i 9 og 10 er overholdt. 2) En årsrapport som viser, hvorledes betingelserne i 9 og 10 er overholdt. 3) Angivelse af eventuelle ændringer med hensyn til det i 10, nr. 2, beskrevne lagerstyrings- og registreringssystem. Stk. 2. Den tekniske dokumentation for de i stk. 1 nævnte oplysninger skal opbevares i 4 år efter indberetningen. Krav til dokumentation og undersøgelser 12. Enhver, der markedsfører en tom emballage eller et emballeret produkt, skal på Miljøstyrelsens anmodning fremlægge dokumentation for, at emballagen opfylder kravene i Enhver producent eller importør af emballage skal være i besiddelse af de i bilag 3 nævnte oplysninger. Stk. 2. Dokumentation for, at koncentrationen af henholdsvis bly, cadmium, kviksølv og hexavalent chrom i emballage eller emballagekomponenter ikke overskrider de fastsatte grænseværdier, jf. bilag 3, skal fremlægges på Miljøstyrelsens anmodning. Stk. 3. Oplysningerne i bilag 3 skal opbevares i 5 år.

5 14. Enhver, der udbyder, distribuerer, indfører eller forhandler en emballage, kan pålægges at medvirke til, at dokumentation fremskaffes hos den, som dokumentationsforpligtelsen efter 12 og 13 påhviler. 15. Såfremt Miljøstyrelsen ikke finder det dokumenteret, jf. 12 og 13, at emballagen opfylder kravene i bilag 2, jf. 4, eller den i 5, stk. 1 fastsatte grænseværdi for indholdet af tungmetaller, kan Miljøstyrelsen påbyde producenten eller importøren at lade foretage undersøgelse af, hvorvidt emballagen opfylder de væsentlige krav eller grænseværdien. Udgifterne til undersøgelser afholdes af den, til hvem påbudet er rettet. 16. Miljøstyrelsen kan bestemme, at undersøgelser efter 15 skal foretages af et laboratorium, der er akkrediteret af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Mærkning og identifikationssystem 17. Emballage, som markedsføres her i landet, kan påføres en mærkning om emballagematerialernes art. Såfremt der mærkes, skal forkortelser og talkoder, som er angivet bilag 4, anvendes. Mærkningen skal ske på selve emballagen eller på en etiket, der anbringes på emballagen. Mærkningen skal være umiddelbar synlig og let læselig. Mærkningen skal desuden have en passende varighed og holdbarhed, også efter emballagens åbning. Statistiske oplysninger 18. Enhver producent, eksportør eller importør af henholdsvis tomme emballager og emballager, der bæres af et produkt (fyldte emballager), skal på Miljøstyrelsens anmodning fremlægge oplysninger om: 1) antallet af produktenheder, 2) materialer og stoffer anvendt i alle emballagekomponenter, jf. eksemplerne i bilag 5, og 3) vægten af de enkelte materialer anvendt til emballering pr. produktenhed. Stk. 2. Enhver, der bringer en genbrugelig emballage i cirkulation, skal på Miljøstyrelsens anmodning afgive oplysning om 1) antal enheder, der bringes i cirkulation, 2) materialer og stoffer anvendt i alle emballagekomponenter, jf. eksemplerne i bilag 5, 3) vægten af de enkelte materialer anvendt til emballering pr. produktenhed og 4) emballageprodukttype, jf. eksemplerne i bilag 6. Stk. 3. Oplysninger som nævnt i stk. 1 og 2 skal opbevares i 5 år. Tilsyn 19. Miljøstyrelsen fører tilsyn med, at bestemmelserne i denne bekendtgørelse overholdes. 20. Enhver, der udbyder, distribuerer, indfører eller forhandler emballage, kan, hvis der er begrundet mistanke om, at en emballage ikke lever op til de i 4, jf. bilag 2, fastsatte krav eller indholdet af tungmetaller i emballagen overskrider den i 5, stk. 1, fastsatte grænseværdi, jf. dog 6, stk. 1, og 8, eller ikke opfylder betingelserne i 23, stk. 3, påbydes straks eller inden for en nærmere angivet frist at standse markedsføringen af emballagen.

6 Stk. 2. Påbudet kan opretholdes, indtil der over for Miljøstyrelsen er dokumenteret overensstemmelse med krav fastsat for emballagens fremstilling, sammensætning m.v., jf. 4, jf. bilag 2, den i 5, stk. 1, fastsatte grænseværdi, jf. dog 6, stk. 1, og 8, for indholdet af tungmetaller, og betingelserne i 23, stk. 4. Klage 21. Afgørelser truffet af Miljøstyrelsen i henhold til denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Straf 22. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der: 1) overtræder 4, 5, stk. 1, 7, stk. 1, 14, 17 eller 18, stk. 3, 2) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller undlader at afgive oplysninger efter 7, stk. 2, 11, 12, 13, 18, stk. 1 og 2, eller 23, stk. 4, eller 3) undlader at efterkomme påbud efter 14, 15 eller 20. Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er 1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel, herunder ved besparelser. Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. juni Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 298 af 30. april 1997 om visse krav til emballager ophæves. Stk. 3. Kravene til emballagefremstilling m.v. i denne bekendtgørelse gælder ikke for emballage, der er fremstillet før den 31. december 1994 og markedsført før den 31. december Stk. 4. Enhver, der udbyder, distribuerer, indfører eller forhandler emballager omfattet af stk. 3, skal på Miljøstyrelsens anmodning fremlægge dokumentation for, at emballagen er fremstillet før den 31. december 1994 og markedsført før den 31. december Miljøministeriet, den 28. maj 2006 Connie Hedegaard /Helge Andreasen

7 Bilag 1 1. Yderligere kriterier for klassificering af produkter som emballage 1) Artikler betragtes som emballage, hvis de lever op til definitionen i 3, stk. 1, nr. 1, uden hensyntagen til andre funktioner, som emballagen også måtte have, medmindre artiklen udgør en integreret del af et varigt produkt, som er nødvendig for at indeholde, støtte eller bevare dette produkt i hele dets levetid, og alle elementer er bestemt til anvendelse, forbrug eller bortskaffelse sammen. 2) Artikler, der er udformet og beregnet til at blive påfyldt på salgsstedet, og engangsartikler, der sælges påfyldt, eller som er udformet og beregnet på at blive påfyldt på salgsstedet, betragtes som emballage, forudsat at de opfylder en emballagefunktion. 3) Emballagekomponenter og hjælpeelementer, der er integreret i emballagen, betragtes som en del af den emballage, de er integreret i. Hjælpeelementer, der er vedhængt produktet direkte eller på anden måde anbragt på produktet, og som opfylder en emballagefunktion, betragtes som emballage, medmindre de udgør en integreret del af dette produkt, og alle elementer er bestemt til forbrug eller bortskaffelse. 2. Eksempler på kriterierne a) Eksempler på kriterium 1) Emballage Konfektæsker Cellofan omkring et cd-omslag Ikke emballage Urtepotter, der er beregnet til at rumme en plante i hele dennes liv Værktøjskasser Teposer Voksskorper (f.eks. omkring ost) Pølseskind b) Eksempler på kriterium 2) Emballage, hvis den er udformet og beregnet til at blive påfyldt på salgsstedet Papir- eller plastbæreposer Engangstallerkener og -kopper Plastfolie Madpakkeposer Aluminiumsfolie Ikke emballage Rørepind

8 Engangsbestik c) Eksempler på kriterium 3) Emballage Etiketter, der er vedhængt produktet direkte eller på anden måde anbragt på produktet Del af emballage Mascarabørste, som er en del af beholderens lukkemekanisme Selvklæbende etiketter anbragt på en anden emballageartikel Hæfteklammer Plastbanderoler Doseringsanordning, som er en del af lukkemekanismen på en beholder til vaske- og rengøringsmidler.

9 Væsentlige krav til emballagers sammensætning og mulighederne for nyttiggørelse A. Krav til emballagers fremstilling og sammensætning Bilag 2 1) Emballage skal fremstilles på en sådan måde, at emballagens rumfang og vægt mindskes til det minimum, der behøves til at bevare det for det emballerede produkt og for forbrugeren nødvendige sikkerheds-, hygiejne- og acceptniveau. 2) Emballage skal udformes, fremstilles og markedsføres på en sådan måde, at den kan nyttiggøres, herunder genbruges, genanvendes eller energiudnyttes, og således at miljøbelastningen herfra mindskes mest muligt i forbindelse med den endelige bortskaffelse af emballageaffald eller restprodukter fra emballageaffaldshåndtering. 3) Emballage skal fremstilles på en sådan måde, at indholdet af skadelige og andre farlige stoffer og materialer som bestanddele af emballagematerialet eller af emballagekomponenterne minimeres, for så vidt angår deres tilstedeværelse i emissioner, aske eller perkolat, når emballager eller restprodukter fra håndtering af emballageaffald forbrændes eller deponeres. B. Krav i forbindelse med emballagens genbrugelighed Følgende krav skal være opfyldt samtidig: 1) emballagens fysiske egenskaber skal være af en sådan art, at emballagen kan genbruges et antal gange under normalt forudsigelige anvendelsesbetingelser, 2) det skal være muligt at behandle den brugte emballage i overensstemmelse med sundheds- og sikkerhedskravene for arbejdstagerne, 3) emballagen skal opfylde kravene til genanvendelighed eller forbrændingsegnethed, når emballagen ikke længere genbruges og dermed bliver til affald. C. Krav i forbindelse med emballagens genanvendelighed og forbrændingsegnethed 1) Materialegenanvendelse Emballagen skal fremstilles på en sådan måde, at det er muligt at genanvende en vis vægtprocent af de anvendte materialer til fremstilling af salgbare produkter under hensyn til de gældende standarder i Fællesskabet. Fastsættelsen af denne procentdel kan variere afhængigt af, hvilken type materiale emballagen består af. 2) Forbrænding med energiudnyttelse Emballageaffald, der forarbejdes med henblik på energiudnyttelse, skal have en mindste nedre brændværdi for at give en optimal energiudnyttelse. 3) Genanvendelse i form af kompostering Emballageaffald, der forarbejdes med henblik på kompostering, skal være bionedbrydeligt i en sådan grad, at det ikke hindrer seperat indsamling og den komposteringsproces eller -aktivitet, som affaldet underkastes.

10 4) Bionedbrydelig emballage Bionedbrydelig emballageaffald skal kunne nedbrydes fysisk, kemisk, termisk eller biologisk på en sådan måde, at det meste af komposten til slut nedbrydes til kuldioxid, biomasse og vand.

11 Bilag 3 Krav til dokumentation for koncentrationerne af bly, cadmium, kviksølv og hexavalent chrom i emballage eller emballagekomponenter, jf. bekendtgørelsens 13 Dokumentation, som skal fremlægges på Miljøstyrelsens begæring, skal omfatte: 1) Adresse på fabrikations- og lagerstederne. 2) En generel beskrivelse af emballagen. 3) Lister over anvendte materialer, stoffer, komponenter etc. samt disses fordeling. 4) De nødvendige beskrivelser og forklaringer til forståelse af nævnte lister. 5) Vægtindholdet af henholdsvis bly, cadmium, kviksølv og hexavalent chrom i emballager eller emballagekomponenter.

12 Bilag 4 A. Tal- og forkortelsessystem for ikke-kompositmaterialer, jf. 17 Materiale Forkortelse (1) Tal Polyethylen terephtalat PET 1 Polyethylen med høj HDPE 2 massefylde Polyvinylchlorid PVC 3 Polyethylen med lav LDPE 4 massefylde Polypropylen PP 5 Polystyren PS 6 Bølgepap PAP 20 Andet pap PAP 21 Papir PAP 22 Stål FE 40 Aluminium ALU 41 Træ FOR 50 Kork FOR 51 Bomuld TEX 60 Jute TEX 61 Farveløst glas GL 70 Grønt glas GL 71 Brunt glas GL 72 (1) Der må kun anvendes store bogstaver til forkortelse. B. Tal- og forkortelsessystem for kompositmaterialer, jf. 17 Materialer Tal Papir og pap/forskelligt metaller 80 Papir og pap/plast 81 Papir og plast/aluminium 82 Papir og pap/blik 83 Papir og pap/plast/aluminium 84 Papir og pap/plast/aluminium/blik 85 Plast/aluminium 90 Plast/blik 91 Plast/forskellige metaller 92 Glas/plast 95 Glas/aluminium 96 Glas/blik 97 Glas/forskellige metaller 98 Forkortelse : Ved forkortelse af kompositmaterialer skrives C plus forkortelsen for det fremherskende materiale. Eksempel: C/PAP. Der må kun anvendes store bogstaver til forkortelse.

13

14 Bilag 5 Eksempler på materialetyper, jf. 18, stk. 1, nr. 2, og 18, stk. 2, nr. 2, der på Miljøstyrelsens anmodning skal afgives oplysninger om 1) Glas 2) Plast a) PET (polyethylen terephthalat) b) PE (polyethylen/polyethen) c) PVC (polyvinylclorid) d) PP (polypropylen) e) PS (polystyren) f) Anden plast 3) Papir og pap 4) Metal a) Stål b) Aluminium 5) Kompositter 6) Træ

15 Bilag 6 Eksempler på emballageprodukttyper, jf. 18, stk. 2, nr. 4, der på Miljøstyrelsens anmodning skal afgives oplysninger om 1) Glasflasker 2) Glasbeholdere 3) Plastflasker 4) Plastkasser 5) Plastpaller 6) Papkasser 7) Metalbeholder 8) Trækasser 9) Træpaller

16 Nationale målsætninger for nyttiggørelse og genanvendelse af emballageaffald Bilag 7 Senest den skal mindst 60 vægtprocent af det samlede papir- og papemballageaffald produceret i Danmark genanvendes. Senest den skal mindst 22,5 vægtprocent af det samlede plastemballageaffald produceret i Danmark genanvendes, heri medregnes kun materiale, der genanvendes som plast. Senest den skal mindst 50 vægtprocent af det samlede metalemballageaffald produceret i Danmark genanvendes. Senest den skal mindst 80 vægtprocent af det samlede glasemballageaffald produceret i Danmark genanvendes. Senest den skal mindst 15 vægtprocent af det samlede træemballageaffald produceret i Danmark genanvendes. Senest den skal mindst 55 vægtprocent af det samlede emballageaffald produceret i Danmark genanvendes. Senest den skal mindst 90 vægtprocent af det samlede emballageaffald produceret i Danmark nyttiggøres eller forbrændes i affaldsforbrændingsanlæg med energiudnyttelse. Eksport af emballageaffald til tredjelande i overensstemmelse med Rådets forordning (EØF) nr. 259/93 om overvågning af og kontrol med overførsel af affald inden for, til og fra Det Europæiske Fællesskab, Rådets forordning (EF) nr. 1420/1999 om fælles regler og procedurer for forsendelser af visse typer affald til en række lande, der ikke er medlemmer af OECD og Kommissionens forordning (EF) nr. 1547/1999 om fastlæggelse af de i Rådets forordning (EOEF) nr. 259/93 omhandlede kontrolprocedurer for så vidt angår overførsel af visse typer affald til visse lande, for hvilke OECD-Rådets beslutning K(92) 39 endelig udg. ikke finder anvendelse (EOES-relevant tekst) regnes kun med i forbindelse med opfyldelsen af forpligtelser og mål, hvis der er solide beviser for, at nyttiggørelsen eller genanvendelsen har fundet sted på vilkår, der i det store hele svarer til dem, der fremgår af fællesskabslovgivningen på dette område. Officielle noter 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald (EF-Tidende 1994 L 365, s.10), Kommissionens beslutning nr. 97/129/EF af 28. januar 1997 om fastlæggelse af identifikationssystemet for emballagematerialer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald (EF-Tidende 1997 L 50, s. 28), Kommissionens beslutning nr. 1999/177/EF af 8. februar 1999 om betingelserne for at plastkasser og paller kan undtages fra de bestemmelser om koncentrationsniveauer for tungmetaller, der er fastlagt i direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald (EF- Tidende 1999 L 56, s. 47), Kommissionens beslutning nr. 2001/171/EF af 19. februar 2001 om betingelserne for undtagelse af glasemballage fra de grænseværdier for tungmetaller, der er fastsat i direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald (EF-Tidende 2001 L 62, s. 20), Europa- Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/12/EF af 11. februar 2004 om ændring af direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald (EU-Tidende 2004 L 47, s. 26), Kommissionens beslutning nr. 2006/340/EF af 8. maj 2006 om ændring af beslutning 2001/171/EF med henblik på forlængelse af betingelserne for undtagelse af glasemballage fra de grænseværdier for tungmetaller, der er fastsat i direktiv 94/62/EF (EU-Tidende 2006 L 125, s. 43). Links til EF direktiver, jf. note 1 Direktiv 1994/62/EF Celex no L0062 Direktiv 2004/12/EF Celex no L0012

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1991R2092 DA 14.05.2008 031.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode

Læs mere

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING 20. december 2004 VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING KONKLUSIONERNE FRA DEN STÅENDE KOMITÉ FOR FØDEVAREKÆDEN

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Det indre marked for varer Det indre marked og dets internationale dimension Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj En vejledning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) L 304/18 Den Europæiske Unions Tidende 22.11.2011 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 477. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) Herved bekendtgøres lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 3. maj 2011, med de

Læs mere

Konkurrencelovgivningen i Danmark

Konkurrencelovgivningen i Danmark ERHVERVS MINISTERIET Konkurrencelovgivningen i Danmark Bind 2 Bilag Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1259 Aktivering og arbejdsløshed - måling og afgrænsning i statistikken 1260 Betænkning om

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Vejledning om mærkning af fødevarer

Vejledning om mærkning af fødevarer 1126 Fødevarestyrelsen Vejledning om mærkning af fødevarer Juli 2014 Gældende fra 13. december 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 7 1.1 Mærkningsforordningen... 7 1.2 Kommissionens Q&A`s... 8 2.

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 104/2000. af 17. december 1999

De Europæiske Fællesskabers Tidende. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 104/2000. af 17. december 1999 L 17/22 21.1.2000 RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 104/2000 af 17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten

Læs mere

Bekendtgørelse af varemærkeloven 1)

Bekendtgørelse af varemærkeloven 1) LBK nr 90 af 28/01/2009 Gældende (Varemærkeloven) Offentliggørelsesdato: 10-02-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Kapitel 2 Registrering

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 15-03-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 28.2.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 55/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Indhold 1. Formål 2. Anvendelsesområde 2.1. Markedsføring over for forbrugere 2.2. Særlovgivning

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald Udarbejdet af GEUS og DD for en Tværministeriel arbejdsgruppe under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Februar 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1993L0068 DA 01.04.1998 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor "B RÅDETS DIREKTIV 93/68/EØF af 22. juli 1993 om ændring af direktiv 87/404/EØF

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

maskindirektivet 2006/42/EF

maskindirektivet 2006/42/EF EUROPA-KOMMISSIONEN ERHVERV Vejledning i anvendelsen af maskindirektivet 2006/42/EF 2. udgave Juni 2010 Indledning til 2. udgave Direktiv 2006/42/EF er en revideret version af maskindirektivet, hvoraf

Læs mere

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber.

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber. DELRAPPORT om visse EU-retlige spørgsmål vedrørende danske kommuners samarbejde om affaldsbortskaffelse Afgivet af Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber December

Læs mere

Forslag til lov om anvendelse af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 1. (hav- og fiskerifondsloven) Kapitel 1. Formål og definitioner

Forslag til lov om anvendelse af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 1. (hav- og fiskerifondsloven) Kapitel 1. Formål og definitioner NaturErhvervstyrelsen Den 24. juni 2014 Forslag til lov om anvendelse af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 1 (hav- og fiskerifondsloven) Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Formålet med loven er at skabe

Læs mere