foregribende sigte, samt rådgivning og konsulentbistand efter Servicelovens 11, som er forankret i andet led (forvaltningen).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "foregribende sigte, samt rådgivning og konsulentbistand efter Servicelovens 11, som er forankret i andet led (forvaltningen)."

Transkript

1 Notat om Rudersdal Familiehus 1. Indledning Rudersdal Kommunes indsats til børn, unge med særlige behov er forankret i Skole og Familie samt Børneområdet. 25. februar 2014 Skole og Familie Forebyggelse og Rådgivning Den samlede indsats kan opdeles i: 1. En tidlig rådgivning og indsats med et forebyggende og foregribende sigte, som er forankret i første led (skoler og daginstitutioner og sundhedsplejen). 2. En tidlig rådgivning og indsats på det psykosociale område med et foregribende sigte, samt rådgivning og konsulentbistand efter Servicelovens 11, som er forankret i andet led (forvaltningen). 3. En indgribende indsats på det psykosociale område, foranstaltninger efter Servicelovens 52 stk. 3, nr. 2, nr.3 og nr.6, som er forankret i andet led. 4. En rådgivning og indsats til børn med handicap og deres familie efter servicelovens 41, 44 og 84, som er forankret i andet led. Der lægges med dette notat op til, at hovedparten af rådgivningen og indsatsen under punkt 2 og 3, samles i et Rudersdal Familiehus 1. Samtidig lægges der op til at dele af familieindsatsen til familier med handicappede børn forankres i familiehuset. 2. Hvem er målgruppen? Familiehusets målgruppe vil være børnefamilier i Rudersdal Kommune, der har behov for rådgivning, støtte eller behandling til at løse vanskeligheder eller skabe ændringer i familien, med henblik på at sikre børnenes udvikling og trivsel. Rådgivningen og Indsatsen vil både være målrettet familier med psykosociale problemstillinger og familier med behov, som udspringer af fx fysisk eller psykisk handicap. Indsatsen tager udgangspunkt i barnets eller den unges behov, men vil - hvis der er behov for det være målrettet den samlede familie. 3. Formålet med et samlet Familiehus Ønsket om at samle indsatsen i et Familiehus har baggrund i flere målsætninger herunder: 1 Dette gælder dog ikke bevilling af fx fritidsaktiviteter eller udgifter til forældreevneundersøgelse.

2 At samle de interne leverandører af familieindsatser under én fælles paraply med fokus på et koordineret indsatsforløb At understøtte kommunens inklusionsstrategi gennem en strategisk understøttelse af den tidlige og forebyggende indsatsen i første led At sikre en mere strategisk ressourceallokering med udgangspunkt i et samlet fagligt fundament, som trækker på de mest evidente metoder og teorier. Disse tre målsætninger vil hver især blive uddybet nedenfor i hhv. afsnit 4, 5 og 6. Afsnit 7 omhandler Familiehusets fysiske rammer. 4. Én fælles paraply Den første af de tre målsætninger med et samlet Rudersdal Familiehus er at samle de interne leverandører af familieindsatser under én fælles paraply med fokus på et koordineret indsatsforløb. Denne målsætning betyder konkret, at der samles en række faggrupper i Familiehuset. Hensigten hermed er at skabe større ensartethed i det metodiske indhold i familiearbejdet og samtidig sikre bedre koordinering af familiearbejdet. Samling af faggrupper Som udgangspunkt lægges der op til, at kommunens familierådgivere, familiepædagoger og støtte/kontaktpersoner samles i Familiehuset. Skoleområdets to teampædagogers overføres tillige til Familiehuset. Det skal samtidig overvejes om kommunens rådgivning og indsats i forhold til familier med børn med fysiks/psykisk handicap, der i dag varetages af handicapvejledere og ADHD/autismekonsulent skal flyttes/tilknyttes Familiehuset. Der lægges endvidere op til, at den generelle rådgivningsfunktion gennem en åben anonym rådgivning efter Servicelovens 11 stk. 2, som i dag varetages af kommunens PPR psykologer og sagsbehandlere i forebyggelse og Rådgivning, flyttes over i Familiehusets regi. En koordineret indsats Med et fælles Familiehus skal der sættes fokus på koordinering af indsatsen gennem: En løbende koordinering og prioritering af faggruppernes indsatser 2

3 En faglig funderet sammensætning og løbende udvikling af indsatsforløb Bedre udnyttelse af ressourcerne i form af flere gruppe- /netværksforløb Bedre udnyttelse af intern/eksterne leverandører Bedre opfølgning i forhold til mål, indsats og effekt Fokus på ledelse Der lægges op til, at der ansættes en fagligt forankret leder med et strategisk fokus. Lederen skal have budgetansvar for familiehusets aktiviteter og indgå i ledelsesteamet i Forebyggelse og Rådgivning. Lederen vil referere til lederen af Forebyggelse og Rådgivning. Det vil være en af lederens første opgaver, sammen med den øvrige ledelse i Forebyggelse og Rådgivning, at udarbejde et indsatskatalog for Familiehuset, som skal tage udgangspunkt i opmærksomhedsskalaen (se underretningsguiden) dvs. et systematisk grundlag for behovsvurdering og en strategisk målgruppesystematik. Hermed lægges der op til, at der udarbejdes et generisk katalog, som går niveauet dybere end en oversigt over enkeltstående initiativer som fx fødselssamarbejde eller pigegrupper. Der lægges op til, at den kommende leder af Familiehuset sammen med lederen af Forebyggelse og Rådgivning udarbejder et oplæg til: En plan for strategisk udvikling, koordinering og understøttelse af den samlede familieindsats i kommunen i både første og andet led, der understøtter inklusionsindsatsen. En evaluering af og plan for forbedring af rådgivningsfunktionen i forhold til familien og første led. Et systematisk overblik over kommunens indsatser hvor går man hen med hvilke udfordringer som professionel og som borger? Borgerens vej ind i Familiehuset Der er tre helt overordnede veje for borgeren ind til rådgivning og indsatsforløb i familiehuset. Uanset hvordan borgeren kommer i kontakt med Familiehuset, skal det dog understreges, at et indsatsforløb i Familiehuset altid forudsætter sagsbehandling og visitation i forvaltningen. (Visitationsprocessen er beskrevet i det nedenstående). Den første vej ind i familiehuset er en direkte henvendelse til Familiehuset fra familien via. åben anonym rådgivning efter 3

4 Servicelovens 11 stk. 2. (den åbne anonyme rådgivning er beskrevet i det nedenstående afsnit). Den anden vej ind i et forløb i familiehuset er gennem henvendelse fra familien til forvaltningen, som efter en sagsbehandling kan resultere i en visitation til et forløb i Familiehuset efter Servicelovens 11 eller 52. Den tredje vej ind i familiehuset går gennem et tidligt indsatsforløb i første led, som resulterer i en indstilling til andet led (eller en underretning). Der vil på baggrund af indstillingen eller underretningen blive gennemført et sagsforløb, som evt. kan resulterer i en visitation til et forløb i Familiehuset efter Servicelovens 11 eller som indsats efter en børnefaglig undersøgelse efter 52. Åben anonym rådgivning Der lægges op til, at der oprettes en åben anonym rådgivning i familiehuset, som skal bidrage til, at familieindsatsen kan iværksættes tidligt og forebyggende. Målet med indsatsen er i henhold til 11, stk. 1, at opspore familier med behov for hjælp og støtte tidligere end i dag, således at barnets eller den unges trivsel påvirkes mindst muligt af familieproblematikken eller det fysisk/psykiske handicap. I den åbne anonyme rådgivning tilbydes borgeren en afklarende samtale, som enten kan foregå via telefonen eller ved personligt fremmøde. Den afklarende samtale vil som hovedregel begrænses til ca. en halv time. Den afklarende samtale kan fx udmunde i: Intern visitation i Familiehuset til et afklarende forløb bestående af to samtaler med én times varighed i Familiehuset (visitationen foretages af rådgiveren under samtalen) Rådgivning om mulighed for støtte fra ressourcer i første led (Fx det pædagogiske team, psykolog eller sundhedsplejerske) Rådgivning om muligheder hos egen læge, og evt. henvisning herfra til udredning eller behandling Rådgivning om andre muligheder for at arbejde med udfordringen i familien eller evt. muligheder for støtte og sparring i privat regi Rådgivning om muligheder i andre dele af forvaltningen fx Ungerådgivningen, Jobcenteret eller Psykiatri og Handicap Hvis den afklarende samtale udmunder i et afklarende forløb i Familiehuset, som viser, at familien har behov for en mere omfattende indsats, tilbyder rådgiveren at udarbejde en indstilling i samarbejde 4

5 med familien med henblik på en myndighedsafgørelse. Afgørelsen kan evt. føre til en visitation til et indsatsforløb i Familiehuset. Der er erfaringer fra fx Furesø Kommune for, at den åbne rådgivning, har aflastet sagsbehandlingen, da borgere med mindre problemstillinger er blevet henvist til den åbne rådgivning fra såvel første som andet led fremfor at blive indstillet til et sagsforløb. Et skøn for Rudersdal Kommune i Forebyggelse og Rådgivning siger, at disse sager ca. udgør 15 % (sager henvist til Familierådgivningen efter 11 forløb indgår heri.) Samtidig er det forventningen, at den åbne rådgivning vil kunne aflaste ressourcerne i første led, da såvel det pædagogiske team (lærer og pædagoger) som fagressourcerne i første led (psykolog, sundhedsplejerske, logopæd mv.) vil få en let tilgængelig og entydig mulighed for at henvise forældre, som henvender sig med familieproblematikker, til den åbne rådgivning. Visitationsprocessen Som praksis er i dag indstiller den enkelte socialrådgiver, psykolog eller sundhedsplejerske til en indsats enten i familierådgivningen eller fra en familiepædagog/støttekontaktperson. Visitationen foregår i to separate visitationsudvalg, og der er ikke en struktur, hvor familierådgivere, familiepædagoger og støtte/kontaktpersoner mødes for at sikre den tværgående faglige udvikling. Det betyder, at gruppen ikke altid oplever at få udnyttet hinandens ressourcer og arbejdsområder optimalt under indsatsforløbet, og ikke får et tilstrækkeligt helhedssyn på familien. Det er målet, at der fremadrettet bliver en mere klar adskillelse mellem myndigheds- og leverandørfunktionen, således at sagsbehandleren primært skal have fokus på at træffe afgørelse om og beskrive, hvilke mål der er for indsatsen. Leverandøren (Familiehuset) indgår i visitationsprocessen og vil have en væsentlig rolle i beslutningen om og beskrivelsen af, hvordan målene skal nås. Samtidig skal visitationsprocessen efterlade rum til, at forløbet løbende kan tilpasses på baggrund af hypoteseafprøvning og feedback fra barnet og familien. Der lægges op til, at visitationen til Familiehuset fremover skal bestå af en handleplan med beskrivelse af mål for indsatsen, løbende opfølgning og evalueringskrav, samt en indsatspakke. Indsatspakken beskriver forløbets varighed (antal timer) og tager udgangspunkt i opmærksomhedsskalaen (se underretningsguiden), dvs. en vurdering af barnets, den unges eller familiens samlede behov for støtte og en 5

6 angivelse af det faglige indhold i indsatsen. Lederen af familiehuset træffer beslutning om, hvilken indsats der bedst sikre de opstillede målsætninger for processen. Indsatsen kunne fx omfatte: Et individuelt forløb med fokus på praktisk og pædagogisk støtte Et gruppeforløb for forældre eller forældre og børn med fokus på fx at styrke forældreevnen, forbedre familiedynamikken eller forbedre forståelsen af egen situation Et gruppeforløb for barnet/den unge med fokus på fx forståelse, accept og håndtering af handicap, adfærd, familieproblematikker mv. Formålet med den ændrede visitationsprocedurer er at sikre en mere tværfaglig og metodisk vurdering af den samlede families behov og udviklingspotentiale 2. Samtidig er det målet at inddrage Familiehuset i den faglige vurdering af indsatspakken og tillige give Familiehuset et fagligt råderum til løbende at tilpasse indsatsen på baggrund af de samlede erfaringer i forløbet herunder ikke mindst barnets og familiens løbende feedback om deres oplevede effekt. 5. Understøttelse af inklusionsstrategien Den anden målsætning med et samlet Familiehus i Rudersdal Kommune er, at understøtte kommunens inklusionsstrategi gennem en strategisk understøttelse af den tidlige og forebyggende indsatsen i første led. Det betyder konkret, at Familiehuset skal fokuserer målrettet på at iværksætte indsatser og projekter, som understøtter daginstitutionernes og skolernes indsats og hermed bidrager til, at børn og unge i videst muligt omfang kan inkluderes i normalmiljøet. Specialiserede og tværgående forløb Med kommunens inklusionsstrategi, er det målet at flere børn end i dag kan forblive i normalmiljøet. Det kan udfordre den enkelte skole og daginstitution i forhold til at besidde den faglige ekspertise i forhold til det enkelte barns specifikke udfordringer. Ressourceteam og psykologer vil i høj grad kunne yde den faglige rådgivning og 2 Det er væsentligt at være opmærksom på, at mens visitationen skal tage udgangspunkt i barnet eller den unges behov, skal selve indsatsen tage udgangspunkt i familiens samlede udfordringer i det omfang disse udfordringer påvirker muligheden for at imødekomme barnets eller den unges behov. 6

7 supervision i forhold til indsatsen for det enkelte barn i hhv. skole og daginstitution. I visse forløb, kan der dog være behov for at kunne trække på særlig rådgivningsekspertise på fx ADHD eller autismeområdet, samt et behov for at der tilbydes en supplerende koordineret indsats for det enkelte barn og/eller familien. I praksis betyder det, at Familiehuset skal fokuserer på fire områder: Sparring, råd og vejledning til første led om metode og praksis generelt Iværksættelse af gruppeforløb for specifikke grupper af børn eller unge, når det er hensigtsmæssigt at grupperne går på tværs af kommunens skoler (dvs. der hvor der ikke er nok børn på den enkelte skole eller institution til at oprette en gruppe) Sparring og deltagelse i første leds indsatsen i forhold til børn eller unge med udfordringer og behov, som ligger udenfor kompetencerne i første led, herunder fx observation i klassen eller i børnehuset. Sikre at der er en fælles tilgang til familiearbejdet i både 1. og 2. led i kommunen. I Furesø Kommune har Familiehuset spillet en central rolle ift. inklusionsstrategien, gennem varetagelse af konsultative opgaver i første led. Opgaverne har bl.a. bestået af: - Coaching og supervision af personale - Hjælp til samtaler med børn, unge og deres forældre - Observation og intervention i forhold til enkelte børn, grupper, klasser, forældre - Undervisning af forældre og medarbejdere Fagligt samlingspunkt Familiehuset skal være et fagligt samlingspunkt for familieindsatsen i Rudersdal Kommune, hvor fagprofessionelle i første led og børnefamilier kan modtage rådgivning. Herudover skal Familiehuset varetage og udvikle indsatsforløb, der kan understøtte barnets tilknytning til normalmiljøet. Familiehuset skal indeholde tilbud til barnet og forældrene, der skal give indsigt og mestring af egne såvel som familiens forhold. Familiehuset skal indgå i et tæt samspil med daginstitutioner, skoler og fritidsliv og på denne måde fungere som bindeled mellem familieindsatsen og indsatsen på skoler, i dagtilbud og specialtilbud. 7

8 Familiehusets rolle i den samlede forebyggelses og rådgivningsindsats Forebyggelse og Rådgivning står for en væsentlig del af rådgivningen og indsatsen, til børnefamilier med særlige behov gennem bl.a. familierådgivere, familiepædagoger, støtte/kontaktpersoner, psykologer, logopæder, socialrådgivere, familieplejekonsulenter, teampædagoger, ADHD/autisme-konsulenter, handicapvejledere mv.. På Børneområdet gennemføres der rådgivning og familieindsats af bl.a. sundhedsplejersker. Endvidere har kommunens specialtilbud som fx Egebækskolen og Zebragruppen, rådgivning af forældrene og familiearbejde som en del af deres samlede indsats til barnet. Herudover udfører en række eksterne leverandører og enkeltpersoner familieindsatser for kommunen. Familiehuset skal indgå i et tæt samspil med første led og kommunens specialindsatser. Der lægges op til en matrixorganisering, hvor en række faggrupper, som er ledelsesmæssigt forankret i forvaltningen eller andre steder i kommunen vil indgå i familiehusets indsatser og projekter. Målet med matrixorganiseringen er at skabe en synergieffekt i fagpersonernes dobbelte forankring i hhv. deres fagteams og den tværfaglige indsats. Hermed er målet at gøre familiehuset til en integreret og åben del af kommunens samlede forebyggelses- og rådgivningsindsats, og undgå lukkede siloer i indsatsen. Det vil være en af de første opgaver for lederen af familiehuset, at udarbejde et oplæg til, hvilke medarbejdergrupper, der skal tilknyttes til Familiehuset, i hvor høj grad og hvordan? Afgrænsning ift. andre indsatser Rudersdal Kommune yder i dag en familieindsats på bl.a. Egebækskolen og i Zebragruppen. Zebragruppen er en specialgruppe til 6 børn i alderen 3 7 år. Gruppen ligger i børnehuset Sjælsø. Egebækskolen er en folkeskole og et døgntilbud, der udfører specialundervisning og socialpædagogisk behandling for børn/unge med psykiske/sociale problemer. Indsatsen gennem disse to tilbud er målrettet de familier, hvor barnet er tilknyttet skolen eller gruppen. Familiehuset henvender sig bredt til alle familie med behov for en særlig indsats. Samtidig vil Familiehuset kunne tilbyde en mere intensive forløb til familier, som er tilknyttet et af de andre specialtilbud. 8

9 Der er i dag et løbende samarbejde mellem familierådgiverene og Zebragruppen om det enkelte barn, fx har Zebragruppen en familierådgiver fra familierådgivningen fast tilknyttet som konsulent. PPR psykologerne deltager på nuværende tidspunkt i familiearbejdet på Egebækskolen. Der lægges op til, at Familiehuset skal arbejde på at styrke og strukturer dette samarbejde som et element under den samlede strategiske indsatspalette. 6. Strategisk ressourceallokering Den tredje målsætning med at oprette et fælles Familiehus, er at sikre en mere strategisk ressourceallokering med udgangspunkt i et samlet teoretisk, metodisk og fagligt fundament. På KL og Socialstyrelsens temadag den 31. oktober 2013 om evidensbaserede programmer, fremlagde Herning Kommune og Rambøll resultater, som viser, at kommunerne ved brug af evidensbaserede programmer både forbedre indsatsen og resultatet og samtidig optimerer ressourceudnyttelsen. Der lægges op til, at den kommende leder af Familiehuset, skal sætte fokus på at optimere ressourceudnyttelsen gennem en strategisk ressourceallokering, som tager udgangspunkt i et fagligt og metodisk fundament. Det betyder konkret, at der skal sættes fokus på, at tilbyde borgerne den indsats, som har størst evidens for målopfyldelse for den laveste pris. Målet er at skabe: Bedre strategisk udnyttelse af ressourcerne og hermed billigere indsatsforløb til borgeren Bedre strategisk udvikling af de socialfaglige indsatser i forhold til ressourcer og effekt Fokus på dokumentation og videns indsamling til brug for tilpasning og udvikling af indsatsforløb Samtidig skal udgifter til eksterne familiepædagoger og støtte/kontaktpersoner tænkes med ind i det samlede budget og administreres af Familiehuset. Det forventes, at der ved at samle ansvaret for den samlede palette af indsatser i Familiehuset, vil kunne opnås en mere optimal ressourceallokering, således at opgaven placeres der, hvor den løses bedst og billigst uanset om det er eksternt eller internt. 9

10 Et samlet teoretisk, metodisk og fagligt fundament Familiehuset skal sætte fokus på det evidensbaserede arbejde, og tage udgangspunkt i videnskabeligt funderet fælles metodegrundlag, som understøtter praksis. Familiehuset skal arbejde systematisk med udgangspunkt i de fastlagte mål for barnet/familien. Samtidig skal barnet/familien inddrages i planlægningen af forløbet, ligesom familiens feedback skal spille en væsentlig rolle i den løbende hypotesedannelse/-afprøvning. For at sikre fokus på effekten af de iværksatte forløb og samtidig underbygge en optimal ressourceudnyttelse, lægges der op til, at alle forløb skal være tidsafgrænsede, og der skal være planlagt en afslutning af forløbet, hvor der følges op på målene og forløbet evalueres. Familiehusets teoretiske og metodiske tilgang vil kunne bidrage til kommunens samlede indsats på tværs af 1. og 2. led gennem fx temaoplæg eller kollegial sparring til ad hoc teams omkring det enkelte barn. 10

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Bilag til Børne- og Ungepolitikken Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning

Læs mere

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast)

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) Revideret 2016 Indhold Indledning...2 Målgruppe...2 Indsatser på dagtilbudsområdet...3

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

SÅDAN ER VI ORGANISERET

SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET I dette kapitel vil vi kort introducere dig for organiseringen af det tværfaglige samarbejde i Børneog Familieforvaltningen i Jammerbugt Kommune. Du vil

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Socialforvaltningen NOTAT Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Baggrund for projektet Et af fokusområderne i SOF s strategi for udviklingen af arbejdet med udsatte børn, unge og deres

Læs mere

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Ballerupmodellen Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Indhold Ballerupmodellen 03 Risikobørn/unge hvem er de? 04 Ballerupmodellens proces 06 Systematiseret observation 07 De tværfaglige

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen

Standarder for sagsbehandlingen Familieafdelingen Standarder for sagsbehandlingen Indledning Standarder for sagsbehandlingen er en del af den sammenhængende børnepolitik. I henhold til Servicelovens 138 skal den politiske målsætning

Læs mere

Aug Kommissorium for ressourceteams

Aug Kommissorium for ressourceteams Aug. 2015 Kommissorium for ressourceteams Inklusion er på dagsordenen og der er udarbejdet en inklusionsstrategi i Dragør Kommune. I forlængelse af denne har forvaltningen fundet det nødvendigt at organisere

Læs mere

Børn - og Familieafdelingen Kort og godt om organisationsstrukturen i Børn og Familieafdelingen.

Børn - og Familieafdelingen Kort og godt om organisationsstrukturen i Børn og Familieafdelingen. Børn - og Familieafdelingen Kort og godt om organisationsstrukturen i Børn og Familieafdelingen. Kort og godt om afdelingen Børn- og Familieafdelingen består af rådgivnings- og behandlingstilbud inden

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Aftaleforum Børn med behov for en samlet social og undervisningsmæssig indsats skal mødes af én kommune, der - med barnet i centrum-

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Vedtaget af Børneudvalget den 11. januar 2011 Allerød Kommune Familier

Læs mere

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen.

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen. Forslag 11 Organisering af det tværfaglige samarbejde Beskrivelse Som led i formulering af delpolitikken for børn og unge med særlige behov, har en arbejdsgruppe på tværs af direktørområderne Børn og Unge

Læs mere

Socialfaglig Rådgivere som forebyggende indsats i Vejle Kommune

Socialfaglig Rådgivere som forebyggende indsats i Vejle Kommune Socialfaglig Rådgivere som forebyggende indsats i Vejle Kommune Ved distriktsleder Vivian Anditsch & socialfaglige rådgivere Nina Møller Kristiansen og Christina Damgaard 2 3 Tværfagligt Center for Børn

Læs mere

Notat Tværfaglige konsultative møder på skoler og i institutioner

Notat Tværfaglige konsultative møder på skoler og i institutioner DIREKTØR Børn & Unge - Stabsfunktion Dato: 7. juli 2010 Tlf. dir.: 4477 3202 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: tel@balk.dk Kontakt: Christell Erichsen Sagsnr: 2009-23480 Dok.nr: 2010-129392 Notat Tværfaglige

Læs mere

1. Der delegeres et økonomisk ansvar for specialundervisning og specialtilbud til skolerne så incitamentet til at inkludere flere børn forstærkes.

1. Der delegeres et økonomisk ansvar for specialundervisning og specialtilbud til skolerne så incitamentet til at inkludere flere børn forstærkes. Handleplan for en bevægelse for inklusion. Indledning: I denne handleplan bliver hovedområderne for indsatser, der knytter sig til inklusionspolitikken beskrevet. Målet for denne handleplan er derfor at

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel]

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel] Århus Kommune Socialforvaltningen Bestillerplan Pixi-udgave Serviceniveauer [Skriv dokumentets for Familier, Børn og Unge titel] [Skriv dokumentets undertitel] December 2010 Serviceniveauer Denne pixi-udgave

Læs mere

Opfølgning på Mønsterbryderudvalgets initiativ med socialrådgivere i daginstitutionerne pr. 1. april 2016

Opfølgning på Mønsterbryderudvalgets initiativ med socialrådgivere i daginstitutionerne pr. 1. april 2016 Notat Opfølgning på Mønsterbryderudvalgets initiativ med socialrådgivere i daginstitutionerne pr. 1. april 2016 Frederiksberg Kommune har i forlængelse af budgetforhandlingerne i efteråret 2014 truffet

Læs mere

Forebyggelsesstrategi Faaborg-Midtfyn Kommune

Forebyggelsesstrategi Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Strategiens fundament Projektets overordnede formål: At forebygge anbringelser udenfor hjemmet At forebygge eksklusion fra normalområdet At sikre en sammenhængende indsats Den sammenhængende

Læs mere

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015.

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 3 3. Fælles overordnede

Læs mere

Status for Next Step og den koordinerede flerfaglige indsats i tæt samspil med dagtilbud og skoler

Status for Next Step og den koordinerede flerfaglige indsats i tæt samspil med dagtilbud og skoler Status for Next Step og den koordinerede flerfaglige indsats i tæt samspil med dagtilbud og skoler vordingborg.dk INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND...3 BEGRUNDELSE OG FORMÅL...3 ORGANISERING OG DISTRIKTSSTRUKTUR...5

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune KVALITETSSTANDARD Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Opdateret 6. juni 2014 PPR 12/11813 *41810 Kvalitetsstandard for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Formålet med

Læs mere

Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune

Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune 0-18 års området, juni 2016 Inklusion I de seneste år er der blevet arbejdet meget med inklusion og med at udvikle en inkluderende

Læs mere

Almen indsats. Almen forebyggende indsats

Almen indsats. Almen forebyggende indsats SAMARBEJDE En struktur for samarbejdet omkring børn og unge, der mistrives og har behov for er fra forskellige faggrupper i Børn & Kultur 1 Formål Almen Almen Indsatsniveauer Særlig Indsats fra almensystemet

Læs mere

BØRN OG UNGE ORGANISATIONSBESKRIVELSE

BØRN OG UNGE ORGANISATIONSBESKRIVELSE BØRN OG UNGE ORGANISATIONSBESKRIVELSE 1 BØRN OG UNGE ORGANISATIONSESKRIVELSE INDHOLD Børn og Unge - Helt grundlæggende... 4 Sådan er Børn og Unge opbygget... 5 Tæt på de tre centre... 7 Det politiske perspektiv...

Læs mere

Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune.

Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. I Jammerbugt kommune mener vi, at den faglige og direkte ledelse gør en forskel. Vi søger derfor en engageret og ambitiøs faglig

Læs mere

Notat til Børne- og Skoleudvalget

Notat til Børne- og Skoleudvalget Notat til Børne- og Skoleudvalget Uddybning af vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap 28. oktober 2014 Skole og Familie Økonomi og drift Tlf. 46 11 42 13 ROGV@rudersdal.dk

Læs mere

Børn - og Familieafdelingen. Kort og godt om organisationsstrukturen i Børn og Familieafdelingen.

Børn - og Familieafdelingen. Kort og godt om organisationsstrukturen i Børn og Familieafdelingen. Børn - og Familieafdelingen Kort og godt om organisationsstrukturen i Børn og Familieafdelingen. Kort og godt om afdelingen Børn og Familieafdelingen er organiseret under Børn og Ungeforvaltningen i Odense

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Hvad er Specialrådgivningen?

Hvad er Specialrådgivningen? Specialrådgivningen Råd- og vejledningsforløb til forældre til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne jf. serviceloven 11 stk. 7 og 8. Hvad er Specialrådgivningen? Specialrådgivningen

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Flest mulige børn og unge skal have deres trivsel og udvikling sikret i den nære og almene indsats.

Flest mulige børn og unge skal have deres trivsel og udvikling sikret i den nære og almene indsats. Sagsnr. 00.00.00-A00-5-16 Cpr. Nr. Dato 8-5-2016 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen Forslag til Distriktsprojekt i 2017-2019 Næstved Kommune gennemfører i 2017-2019 et projekt i et skoledistrikt med fokus

Læs mere

Principper for det specialiserede børneområde

Principper for det specialiserede børneområde Principper for det specialiserede børneområde 1. Indledning Med afsæt i tidligere temadrøftelser i Undervisnings- og Børneudvalget vedrørende det specialiserede område, herunder myndighedsområdet for børn

Læs mere

Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune

Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune TIFO Guide Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune 0 18 år Indhold Indledning...4 Hvad er Tidlig indsats og Forebyggelse?...4 Den faglige strategi og værdier i Tidlig indsats og Forebyggelse...5

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Workshop: Sæt socialrådgiveren fri i normalområdet inspiration til det tværfaglige samarbejde fra to kommuner

Workshop: Sæt socialrådgiveren fri i normalområdet inspiration til det tværfaglige samarbejde fra to kommuner Workshop: Sæt socialrådgiveren fri i normalområdet inspiration til det tværfaglige samarbejde fra to kommuner Ida-Sofie Lindegaard Storm, socialrådgiver Børn og Familie, Nordfyns Kommune 1.11.2017 SOCIALRÅDGIVERDAGE

Læs mere

PPR DE BORGERRETTEDE VISIONER. 1. Medbestemmelse. Side 1 af 8. Konkrete mål Igangværende: PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse:

PPR DE BORGERRETTEDE VISIONER. 1. Medbestemmelse. Side 1 af 8. Konkrete mål Igangværende: PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse: DE BORGERRETTEDE VISIONER 1. Medbestemmelse PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse: PPR vil udbrede arbejdet med er, og indarbejde det som en fast metode i det forebyggende arbejde med børn

Læs mere

Redegørelse for spørgsmål fra Ungdomsskolens bestyrelsesmøde

Redegørelse for spørgsmål fra Ungdomsskolens bestyrelsesmøde Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet NOTAT 10. marts 2006 Redegørelse for spørgsmål fra Ungdomsskolens bestyrelsesmøde den 9. december 2005 vedrørende Den selvstændige skole Grupperne 1.

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn

Retningslinjer for det personrettede tilsyn September 2013 Retningslinjer for det personrettede tilsyn 2. udgave Indledning og formål Jf. Lov om Social Service, 148, skal Frederikssund Kommune føre løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Udarbejdet af: Fagchef Jørgen Kyed Dato: 1. januar 2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Udarbejdet af visitationsudvalget i 2012 Revideret nov. 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM FAMILIEAFDELINGERNE, KOMMUNALE DAGBEHANDLINGSTILBUD I HOLSTEBRO, STRUER OG LEMVIG KOMMUNER OG Center for Rusmiddel og Forebyggelse Formål: Formålet med at lave en samarbejdsaftale

Læs mere

Adresse: Henrik Pontoppidans Vej 8, 2200 Københavns N/Milnersvej 35b, 3400 Hillerød Telefon: 33 17 30 30 Mail: boernehushovedstaden@sof.kk.

Adresse: Henrik Pontoppidans Vej 8, 2200 Københavns N/Milnersvej 35b, 3400 Hillerød Telefon: 33 17 30 30 Mail: boernehushovedstaden@sof.kk. Adresse: Henrik Pontoppidans Vej 8, 2200 Københavns N/Milnersvej 35b, 3400 Hillerød Telefon: 33 17 30 30 Mail: boernehushovedstaden@sof.kk.dk Hjemmeside: www.boernehuse.dk/hovedstaden Leder Pernille P.

Læs mere

ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08

ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08 ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08 Forslag til politiske indsatsområder og spørgsmål i relation hertil inden for Børn og Familie: Dagpleje: Politisk indsatsområde 1: Den Røde tråd 1. Beskriv kort jeres samarbejde

Læs mere

PÅ VEJ MOD ET SAMMENHÆNGENDE BØRNEOMRÅDE

PÅ VEJ MOD ET SAMMENHÆNGENDE BØRNEOMRÅDE Oplæg PÅ VEJ MOD ET SAMMENHÆNGENDE BØRNEOMRÅDE Status, august 2017 Vist den 18. september handicaprådet Udarb af Elsebeth Kirk Muff ekm@sus.dk BAGGRUND OG PROCES Baggrund Mål: Tidligt blik for de børn

Læs mere

Visitationsprocedure på skoleområdet

Visitationsprocedure på skoleområdet Visitationsprocedure på skoleområdet Juni 2015 Visitationsprocedure på skoleområdet Notatet indeholder en procedure for, hvordan den fremtidige visitationsprocedure på skoleområdet i Ballerup Kommune tilrettelægges.

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge Beskrivelse af brugere Brugerne er børn og familier med behov for særlig støtte, vejledning eller behandling. Der gives et bredt

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Børne- og ungdomspsykiatri i kommunalt regi

Børne- og ungdomspsykiatri i kommunalt regi Børne- og ungdomspsykiatri i kommunalt regi Kommunalt lægeligt udvalg 5. December 2013 Sundhedsaftalen Henvisning og samarbejd mellem kommune og praktiserende læge Praktiserende læge bør henvise: svære

Læs mere

Samarbejdet med skoler og dagtilbud i Sverigesdistrikterne 2013. Baseline & 1. opfølgning

Samarbejdet med skoler og dagtilbud i Sverigesdistrikterne 2013. Baseline & 1. opfølgning Samarbejdet med skoler og dagtilbud i Sverigesdistrikterne 2013 Baseline & 1. opfølgning Børn og Unge 2014 Indledning Tættere på Godt på vej. Herning Kommunes Sverigesprogram startede medio 2013. Det indebærer

Læs mere

Metoder i botilbud Metodeudviklingsprojekt i Region Syddanmark. Døgnseminar for Socialdirektørforum 22.-23. okt. 2015

Metoder i botilbud Metodeudviklingsprojekt i Region Syddanmark. Døgnseminar for Socialdirektørforum 22.-23. okt. 2015 Metoder i botilbud Metodeudviklingsprojekt i Region Syddanmark Døgnseminar for Socialdirektørforum 22.-23. okt. 2015 Hvad siger rapporten? Udvalgte problemstillinger fra rapporten: 1. Der er behov for

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Høringssvar vedr. det udmeldte spareforslag for Center for Børne- og ungerådgivningen

Høringssvar vedr. det udmeldte spareforslag for Center for Børne- og ungerådgivningen 3. C-BUR 19. december 2013 Høringssvar vedr. det udmeldte spareforslag for Center for Børne- og ungerådgivningen Sektorudvalget for Center for Børne- og ungerådgivningen ønsker generelt investeringer i

Læs mere

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov Specialpædagogisk Team Drivhuset 2 Specialpædagogisk Team er en del af den tidlige og forebyggende indsats på dagtilbudsområdet. Målgruppen er børn,

Læs mere

Sådan gør vi! Handlevejledning for arbejdet med børn i udsatte positioner. Konsultative grupper

Sådan gør vi! Handlevejledning for arbejdet med børn i udsatte positioner. Konsultative grupper Sådan gør vi! Handlevejledning for arbejdet med børn i udsatte positioner Konsultative grupper Kerteminde Kommune 2010 1 Indledning Det er målet, at alle børn og unge i Kerteminde kommune trives og har

Læs mere

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne Januar 2011 Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne KL har udviklet et værktøj til selvanalyse af visitationsprocessen på børnefamilieområdet

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014

Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014 Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med adgang

Læs mere

Den fremskudte indsats i Haderslev Kommune

Den fremskudte indsats i Haderslev Kommune Haderslev Kommune Børn og Familieservice Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Direkte: 74 34 10 82 Fax kisv@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2011 Sagsident: 11/9092 Sagsbehandler: Kirsten

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014.

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014. Dato 051114 Dok.nr. 148052-14 Sagsnr. 14-3899 Ref. siko Evaluering i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, efterår 2014 Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra

Læs mere

Temamøde i BU 11. februar 2014

Temamøde i BU 11. februar 2014 Temamøde i BU 11. 1 stevns kommune 50-undersøgelse Almen indsat i normalsystemet F.eks. Daginstitutioner Skoler SFO Klubber Almen forebyggende indsat F.eks. Sundhedspleje Praktiserende læger Screeninger

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelsen er en meget afgørende del af det samlede projekt og vi sætter derfor meget stor pris på din besvarelse.

Spørgeskemaundersøgelsen er en meget afgørende del af det samlede projekt og vi sætter derfor meget stor pris på din besvarelse. Projekt 'Udsatte børn i dagtilbud' Din kommune er én ud af 10 kommuner, der indgår i et samarbejdsprojekt med KL om tidlig opsporing og inklusion af udsatte børn i dagtilbud. Denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Notat om specialpædagogisk bistand samt andre veje til at skabe den ikkeekskluderende

Notat om specialpædagogisk bistand samt andre veje til at skabe den ikkeekskluderende Notat om specialpædagogisk bistand samt andre veje til at skabe den ikkeekskluderende skole Indledning Nærværende analyse er en del af kommunens turnusanalyse på skoleområdet. Denne analyse vedrører indsatsområdet

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Værd at vide om Center for Børn & Familier

Værd at vide om Center for Børn & Familier Støttepædagogkorpset Rådhusholmen 10 43 97 96 05 jaru@greve.dk Familierådgivningen Rådhusholmen 10 Hundige Distrikt 43 97 84 12 Midt og Syd Distrikt 43 97 91 07 boern@greve.dk Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Velfærd i en ny virkelighed udsatte børn og unge. Politisk Temadag i Syddanmark v. Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed

Velfærd i en ny virkelighed udsatte børn og unge. Politisk Temadag i Syddanmark v. Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed Velfærd i en ny virkelighed udsatte børn og unge Politisk Temadag i Syddanmark v. Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed Udsatte børn og unge Fremtiden er deres Vejen frem - Tre pejlemærker:

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Fraværsstrategi - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Forebyggelse af fravær i folkeskolen og frafald fra ungdomsuddannelserne Lolland Kommunale skolevæsen - fraværsstrategi.

Læs mere

PPR Aalborgs organisering og opgaver

PPR Aalborgs organisering og opgaver Click here to enter text. PPR Aalborgs organsiering og opgaver 12. september 2013 Sagsnr./Dok.nr. 2013-32826 / 2013-285150 PPR Aalborgs organisering og opgaver PPR Aalborg er en tværfaglig organisation,

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23.

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. Kvalitetsstandard Børne- Ungerådgivningens forebyggende arbejde Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. september 2013 1 Hvorfor er vi her, hvad arbejder vi med? Børne- Ungerådgivningens

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015. Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej

Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015. Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015 Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej Stinne Højer Mathiasen, Programleder Trine Nanfeldt, Teamleder Se også:

Læs mere

Mellem dagtilbud, skoler, klubber og PPR PPR. Almenområdet. Skoler og SFO'er. Tale-hørelærere. Specialpædagoger. Dagtilbud. Klubber.

Mellem dagtilbud, skoler, klubber og PPR PPR. Almenområdet. Skoler og SFO'er. Tale-hørelærere. Specialpædagoger. Dagtilbud. Klubber. SAMARBEJDSmodel Mellem dagtilbud, skoler, klubber og PPR Almenområdet PPR Dagtilbud Skoler og SFO'er Klubber Tale-hørelærere Specialpædagoger Psykologer Udarbejdet af KL s Konsulentvirksomhed juni 2013

Læs mere

Vejledning til organiseringsmodeller til tværfagligt samarbejde

Vejledning til organiseringsmodeller til tværfagligt samarbejde Vejledning til organiseringsmodeller til tværfagligt samarbejde Der er behov for en særlig opmærksomhed på samarbejdet mellem almenområdet og specialområdet for børn og unge med særlige behov. Dette behov

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Bornholms FamilieCenter Børne-/Familiehus 2011 1 Børne-/Familiehuset Bornholms FamilieCenter... 3 Organisering... 3 Personale...

Læs mere

NOTAT: Evaluering af socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, maj 2013

NOTAT: Evaluering af socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, maj 2013 Velfærd Familie og Børn Sagsnr. 197704 Brevid. 1680118 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk NOTAT: Evaluering af socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, maj 2013 29. maj 2013 Resume

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

AKT strategi. Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014. Børn og Unge afdelingen

AKT strategi. Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014. Børn og Unge afdelingen AKT strategi Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014 Børn og Unge afdelingen Fredericia Kommunes strategi for AKT Baggrund Der har gennem mange år været arbejdet med AKT området i Fredericia

Læs mere

Forslag til ændring i tilbud ved Børn, unge og Familiecentret Hjørring kommune Nyt udredningstilbud

Forslag til ændring i tilbud ved Børn, unge og Familiecentret Hjørring kommune Nyt udredningstilbud Forslag til ændring i tilbud ved Børn, unge og Familiecentret Hjørring kommune Nyt udredningstilbud DATO Kort beskrivelse af forslag til nyt behandlingstilbud Sidst rettet Udredningsopgaverne skal fremover

Læs mere

Multikorps tager sig af: Børn og unge som samarbejdspartnere og borgere er bekymret for,

Multikorps tager sig af: Børn og unge som samarbejdspartnere og borgere er bekymret for, Multikorps Formål Formålet med multikorpset er, at aktivt fremme den forebyggende indsats ved en tidligere indsats rettet mod det enkelte barn og den enkelte familie. Hvilket behov hos familien skal tilbuddet

Læs mere

Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune

Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune 1. Indledning Frederiksberg Kommune har som mål, at flest mulige børn skal inkluderes i almenområdet fremfor at blive henvist til særlige specialtilbud.

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk

Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk Pandrup Grafisk 96 730 200 Rådgivningsafdelingen Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk

Læs mere

TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD

TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD VISITATION TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD Pædagogisk Udvikling & Inklusion Center for Uddannelse Center for Børn og Familie Slagelse Kommune August

Læs mere