Konvergensprogram. Danmark 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konvergensprogram. Danmark 2015"

Transkript

1 Konvergensprogram Danmark 2015 Marts 2015

2

3 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod Den økonomiske udvikling frem mod Mål og strategi frem mod Det samfundsøkonomiske forløb frem til Konjunktursituationen og udsigterne for dansk økonomi i 2015 og Forudsætninger om international økonomi og finansielle forhold Vækst og beskæftigelse frem mod Makroøkonomiske balancer Bilag 1. Nøgletal for dansk økonomi Offentlig saldo og gæld frem til Den offentlige saldo Strukturel saldo De offentlige udgifter og indtægter Saldoen for de offentlige delsektorer Den offentlige gæld Følsomhedsanalyser og sammenligning med Konvergensprogram Følsomhedsanalyser Sammenligning med Konvergensprogram Langsigtet fremskrivning og holdbarhed Udviklingen efter Finanspolitisk holdbarhed Offentlige finanser og institutionelle rammer Institutionelle rammer Budgetloven og bedre udgiftsstyring Bilagstabeller... 67

4 Kapitel 1 1

5 Kapitel 1 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020 Nyt kapitel Der er fremgang i dansk økonomi. Den positive udvikling har været tydeligst på arbejdsmarkedet, hvor den private beskæftigelse er vokset med over personer siden midten af Fremgangen ventes at fortsætte med tiltagende vækst i de kommende år. Udsigterne til stigende vækst i udlandet giver mulighed for, at eksporten igen kan blive en vigtig drivkraft i dansk økonomi, og efterhånden vil den indenlandske efterspørgsel også tage mere fart. Udsigterne for dansk økonomi afspejler, at tilpasningen i dansk økonomi er kommet langt efter overophedningen i 00 erne og det globale tilbageslag i Konkurrenceevnen er styrket betydeligt, der er kommet bedre balance i husholdningernes økonomi, og boligmarkedet er i fremgang igen. Mulighederne for fremgang understøttes af, at der er gennemført en række reformer og vækstinitiativer. Det gælder blandt andet på arbejdsmarkedsområdet, hvor øget arbejdsudbud og forbedrede strukturer giver et større potentiale for fremgang i beskæftigelsen. Finanspolitikken tilrettelægges efter de overordnede mål om holdbarhed og mindst strukturel balance i 2020 samt, at de offentlige finanser holdes inden for de grænser, der følger af budgetloven og EU-bestemmelser. Den ansvarlige linje i finanspolitikken bidrager til at sikre tilliden til dansk økonomi og derigennem de lave renter til gavn for vækst og beskæftigelse. 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020 Konjunkturgenopretningen af dansk økonomi har været i gang i et stykke tid. Produktionen steg støt i løbet af 2014, og for året som helhed var der en BNP-vækst på 1 pct. Fremgangen har været stærkere i den private sektor (ekskl. råstofudvinding), hvor BVT steg med 1,4 pct. i Det har skabt tydelig fremgang på arbejdsmarkedet. I den private sektor var der over flere beskæftigede i 4. kvartal 2014 end i 2. kvartal 2013, hvor udviklingen vendte. Det svarer til en stigning på 2 pct. Ledigheden er reduceret fra 5,8 pct. i midten af 2013 til 4,9 pct. i starten af Danmarks Konvergensprogram 2015 Marts

6 Kapitel 1 Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020 Genopretningen ventes at få mere fart i år og næste år på linje med prognosen i Økonomisk Redegørelse, december Henover årsskiftet og ind i 2015 er olieprisen og renterne faldet ekstraordinært, hvilket især styrker forbruget og dermed grundlaget for fremgang i dansk økonomi. I det lys er der indarbejdet en teknisk justering af konjunkturgrundlaget i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2014, jf. kapitel 2. Samlet set ventes væksten i BNP at blive 1,6 pct. i år og 2,0 pct. næste år, jf. figur 1.1. Vækstskønnet for 2015 er således justeret op med 0,2 pct.-point i forhold til decemberprognosen. På baggrund af tiltagende vækst ventes beskæftigelsen at stige med omkring personer i både 2015 og Fremgangen på arbejdsmarkedet styrker grundlaget for stigende privat forbrug. Forbruget understøttes også af udviklingen på boligmarkedet. Boligpriserne er på vej op, og antallet af tvangsauktioner er lavt. Samtidig er forbrugertilliden steget til samme niveau som i midten af 00 erne. Især er familiernes vurdering af deres egen økonomi styrket, hvilket også skal ses i sammenhæng med, at der er kommet bedre balance i husholdningernes økonomi. Før krisen var forbruget steget til et uholdbart højt niveau set i forhold til indkomsterne. Nu ligger forbruget imidlertid på et niveau, der giver mulighed for, at det kan stige i takt med indkomsterne, som understøttes af fremgang i beskæftigelsen, lavere renter og faldet i energipriserne. Udsigterne for dansk økonomi skal også ses i lyset af, at der er en bedring undervejs i den globale økonomi generelt, og særligt at genopretningen i euroområdet fortsætter. Danske virksomheders evne til at drage nytte af fremgang i udlandet er gradvist blevet styrket de senere år. Afdæmpede lønstigninger og en gunstig produktivitetsudvikling understøtter de danske virksomheders konkurrenceevne, som samtidig styrkes af den seneste tids svækkelse af euroen og dermed kronen. Virksomhedernes konkurrenceevne understøttes også af skatteog afgiftslettelser i Vækstplan DK og Vækstpakke Figur 1.1 BNP vækst i Danmark Figur 1.2 Faktisk og strukturel beskæftigelse Pct. 3,0 Pct. 3, personer personer ,5 2, ,0 2, ,5 1,0 0,5 0,0-0,5 1,5 1,0 0,5 0,0-0, , , Beskæftigelse Strukturel beskæftigelse Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 4 Danmarks Konvergensprogram 2015 Marts 2015

7 Kapitel 1 Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020 Der er fortsat betydelige ledige ressourcer i økonomien, og for 2015 skønnes et outputgab på omkring 2 pct. af BNP. I 2016 skønnes outputgabet at udgøre 1½ pct. af BNP. Fremskrivningen er baseret på en gradvis genopretning af økonomien, således at outputgabet lukkes omkring Den langstrakte periode med et negativt outputgab skal ses i lyset af, at genopretningsperioder efter finansielle kriser typisk tager længere tid, samt at fremgangen i potentielt BNP som følge af reforminitiativer ventes at tage til i de kommende år. Samlet skønnes konjunkturnormaliseringen, den underliggende demografiske udvikling samt tidligere og nye reformer at hæve beskæftigelsen med ca personer fra 2013 til 2020, hvoraf ca skyldes en stigning i den strukturelle beskæftigelse, jf. figur Den private beskæftigelse ventes at stige med ca personer. Den økonomiske politik tilrettelægges inden for rammerne af budgetloven og overholder EU s fælles regler, herunder Stabilitets- og Vækstpagtens underskudsgrænse for den faktiske saldo på 3 pct. af BNP, jf. figur 1.3. Finanspolitikken har under den økonomiske krise været tilrettelagt med henblik på at efterkomme den EU-henstilling for perioden , som Danmark fik i 2010, og efterfølgende inden for rammerne af budgetloven at understøtte vækst og beskæftigelse. En lempelig udgiftspolitik med navnlig ekstraordinært høje offentlige investeringsniveauer har isoleret været med til at holde hånden under den økonomiske aktivitet i kriseårene, jf. figur 1.4. I takt med at den økonomiske fremgang tager fart, vil der i de kommende år være behov for gradvist at trække den lempelige finanspolitik tilbage og dermed sikre, at finanspolitikken er symmetrisk henover konjunkturcyklen. Finanspolitikken tilrettelægges, så afstanden til budgetlovens underskudsgrænse gradvist øges frem mod målet om strukturel balance i Stigningen i beskæftigelsen på personer fra er opgjort som antal personer i henhold til nationalregnskabet. Omregnet til fuldtidspersoner drejer det sig om personer, heraf personer i privat beskæftigelse, jf. Danmarks nationale reformprogram for Danmarks Konvergensprogram 2015 Marts

8 Kapitel 1 Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020 Figur 1.3 Faktisk og strukturel saldo Faktisk Saldo Strukturel saldo Figur 1.4 Udgifter til offentligt forbrug og investeringer Pct. af strukturelt BNP Pct. af strukturelt BNP Gennemsnit Offentlige investeringer Offentligt forbrug og udgifter til F&U Anm: De vandrette stiplede linjer i figur 1.3 viser budgetlovens grænse på ½ pct. af BNP for det strukturelle underskud og Stabilitets- og Vækstpagtens grænse for det faktiske underskud på 3 pct. af BNP. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 1.2 Mål og strategi frem mod 2020 Finanspolitikken tilrettelægges efter de overordnede mål om holdbarhed og mindst strukturel balance i 2020 samt, at de offentlige finanser holdes inden for de grænser, der følger af budgetloven og EU-bestemmelser. Som led i EU s Stabilitets- og Vækstpagt skal medlemslandene fastsætte et nationalt mellemfristet mål for de offentlige finanser i form af et sigtepunkt for den strukturelle saldo det såkaldte MTO (Medium Term Objective). Danmarks nationalt fastsatte MTO er på -½ pct. af BNP svarende til budgetlovens underskudsgrænse. Grænsen på ½ pct. af BNP er fastlagt ud fra, at dette niveau for det strukturelle underskud som udgangspunkt sikrer, at det faktiske underskud i en normal lavkonjunktur med høj sandsynlighed kan overholde grænsen på 3 pct. af BNP. De centrale finanspolitiske målsætninger og instrumenter er beskrevet nærmere i boks Danmarks Konvergensprogram 2015 Marts 2015

9 Kapitel 1 Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020 Boks 1.1 Centrale finanspolitiske mål og instrumenter Planlægningen af finanspolitikken sker indenfor de overordnede rammer, der udgøres af budgetloven og 2020-planen. Målene og instrumenterne i den finanspolitiske planlægning er: Holdbare offentlige finanser operationaliseret ved mindst strukturel balance i Det årlige strukturelle underskud må højst udgøre ½ pct. af BNP ved fremlæggelsen af finanslovforslaget for et given finansår, og skal gradvis reduceres frem mod 2020 med henblik på at sikre mindst balance i dette år. Udgiftslofter understøtter, at de overordnede finanspolitiske mål indfries. Lofterne fastsættes af Folketinget og sætter bindende rammer for udgifterne i stat, kommuner og regioner. Hvert år vedtages der i forbindelse med finansloven udgiftslofter for det nye fjerdeår, så lofterne dækker en løbende 4-årig periode. Tiltag til bedre økonomistyring og økonomiske sanktionsmekanismer skal understøtte overholdelse af udgiftslofterne. De Økonomiske Råd skal løbende vurdere, om den økonomiske politik overholder målet for den strukturelle saldo, og om udgiftslofterne overholdes og er afstemt med de mellemfristede udsigter. En væsentlig forudsætning for den langsigtede holdbarhed af de offentlige finanser er levetidsindekseringen af efterløns- og folkepensionsaldre, som følger af tilbagetrækningsaftalen. Ifølge aftalen skal nye efterløns- og folkepensionsaldre som følge af denne indeksering besluttes af Folketinget. Det skal første gang ske i 2015 med virkning for efterlønsalderen i 2027 og folkepensionsalderen i 2030 og derefter igen hvert femte år. De gennemførte reformer giver mulighed for, at udgifterne til offentligt forbrug og forskning og udvikling kan vokse med gennemsnitligt ca. 3 mia. kr. årligt i Det er en central målsætning, at væksten frem mod 2020 via politiske initiativer skal forøges med i alt 40 mia. kr. svarende til 2 pct. af BNP. Vækstmålsætningen skal opfyldes gennem tiltag i to reformspor, som blev udmeldt i Vækstplan DK, og regeringen er med de allerede gennemførte reformer godt i gang med at indfri vækstmålsætningen, jf. figur 1.5. Danmarks Konvergensprogram 2015 Marts

10 Kapitel 1 Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020 Figur 1.5 Status for opnåelse af målsætninger med reformspor 1 og 2 Mia. kr Kommende initiativer, som styrker produktivitet og konkurrrenceevne (8½ mia. kr.) Vækstpakke 2014 og øvrige vækstinitiativer i 2014 (5½ mia. kr.) Kommende initiativer, som øger beskæftigelsen (¾ mia. kr.) Reform af beskæftigelsesindsatsen, aftale om international rekruttering (2¾ mia. kr.) Skattereform og reform af førtidspension og fleksjob, 2012, aftaler om reform af SU og kontanthjælp, 2013 samt reform af sygedagpengesystemet, 2013 (i alt 16½ mia. kr.) Mia. kr Initiativer i aftale om Vækstplan DK, 2013 (6 mia. kr.) Reformspor 1: Reformer som styrker erhvervslivets rammevilkår Reformspor 2: Reformer som øger uddannelsesniveau og beskæftigelse 5 0 Reformspor 1 er rettet mod tiltag, som forbedrer erhvervslivets rammevilkår og derved styrker konkurrenceevnen og løfter produktiviteten. Der er med aftalerne om Vækstplan DK og Vækstpakke 2014 realiseret bidrag for ca. 11½ mia. kr. ud af det samlede mål om tiltag, der løfter BNP med 20 mia. kr. Dermed resterer et bidrag på 8½ mia. kr. Reformspor 2 sigter mod at videreføre og udbygge initiativer til at øge uddannelsesniveauet og samtidig gennemføre fortsatte reformer, som øger den strukturelle beskæftigelse. Det er målsætningen, at reformspor 2 skal bidrage til den samlede fremgang i den økonomiske vækst med yderligere 20 mia. kr. frem mod Der er inden for reformspor 2 på nuværende tidspunkt gennemført reformer, der bidrager til BNP med i alt ca. 19¼ mia. kr. For at nå ambitionen udestår dermed et yderligere bidrag til BNP på ¾ mia. kr. fra reformer. Med Vækstplan DK fastlagde regeringen endvidere et tredje reformspor om modernisering af den offentlige sektor. Reformsporet skal sikre en effektiv ressourceudnyttelse og en fortsat høj kvalitet i den offentlige velfærdsservice. Målet er at frigøre 12 mia. kr. frem mod 2020 til udvikling af den offentlige service gennem en fortsat modernisering og effektivisering af den offentlige sektor. Den planlagte udgiftsvækst frem mod 2020 er dermed kun en del af grundlaget for fortsat kvalitet og udvikling i den offentlige sektor. Moderniseringsarbejdet er godt i gang, og regeringen vil løbende gennemføre nye initiativer og implementere dem i finanslovsaftaler, økonomiaftaler mv. Der følges løbende op på de opnåede mål, og reformarbejdet vil fortsætte i de kommende år. 8 Danmarks Konvergensprogram 2015 Marts 2015

11

12 Kapitel 1 1

13 Kapitel 2 2. Det samfundsøkonomiske forløb frem til 2020 Nyt kapitel Konjunkturgenopretningen af dansk økonomi har været i gang i et stykke tid. Produktionen stiger i store dele af den private sektor, og den private beskæftigelse er steget med personer siden udviklingen vendte i 2. kvartal Fundamentet for et holdbart opsving er til stede. Tilpasningen i dansk økonomi er kommet langt efter overophedningen i midten af 00 erne og det globale tilbageslag i verdensøkonomien. Boligmarkedet er i fremgang, der er kommet bedre balance i familiernes økonomi, og konkurrenceevnen er styrket betydeligt. Der er gennemført reformer, der betyder, at de bedre konjunkturer kan omsættes i flere job, også uden at det giver anledning til pres på arbejdsmarkedet. Væksten i BNP skønnes at blive 1,6 pct. i 2015 og 2 pct. i 2016 efter en fremgang på omtrent 1 pct. i Den mellemfristede 2020-fremskrivning indebærer, at væksten kan stige til omkring 2¼ pct. i gennemsnit om året i , og at outputgabet lukkes i Samtidig skønnes beskæftigelsen med den vedtagne politik at kunne stige med omkring personer fra 2013 til Konjunktursituationen og udsigterne for dansk økonomi i 2015 og 2016 Fremgangen i dansk økonomi er tydelig på arbejdsmarkedet, og i private sektor var der flere beskæftigede i 4. kvartal 2014 sammenlignet med 2. kvartal 2013, hvor udviklingen vendte. Det svarer til en fremgang på 2 pct. Fremgangen på arbejdsmarkedet styrker grundlaget for stigende privat forbrug, og der er tegn på, at forbruget igen er på vej op. Fremgangen på arbejdsmarkedet afspejler, at produktionen stiger i store dele af den private sektor og mere, end udviklingen i BNP umiddelbart viser. For 2014 som helhed var der en BNP-vækst på 1 pct., mens fremgangen var stærkere i den private sektor (ekskl. råstofudvinding), hvor BVT steg med 1,4 pct. Fremgangen kommer efter flere år med svage konjunkturer, og der er fortsat betydelige ledige ressourcer i økonomien. Outputgabet vurderes at have udgjort 2¼ pct. af BNP sidste år. Danmarks Konvergensprogram 2015 Marts

14 Kapitel 2 Det samfundsøkonomiske forløb frem til 2020 Konjunkturgenopretningen ventes at få mere fart i år og næste år. Faldet i olieprisen og de pengepolitiske lempelser er med til at understøtte genopretningen af europæisk og dansk økonomi. På denne baggrund vurderes BNP-væksten at tiltage fra 1,6 pct. i år til 2,0 pct. næste år, jf. figur 2.1. For 2015 er der tale om en opjustering af vækstskønnet på 0,2 pct.-point i forhold til den seneste vurdering i Økonomisk Redegørelse, december I konvergensprogrammet er der taget højde for, at de ekstraordinært store bevægelser i oliepriser og renter henover årsskiftet og ind i 2015 foruden at påvirke den offentlige saldo direkte også styrker grundlaget for fremgang i privatforbruget. Der er desuden indarbejdet nye skøn for det offentlige forbrug. Disse ændrede forhold har sammen med nye nationalregnskabsoplysninger ført til en række tekniske justeringer af konjunkturgrundlaget i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2014, jf. boks 2.1. Boks 2.1 Teknisk justeret konjunkturgrundlag for 2014 til 2016 til konvergensprogrammet for 2015 Siden konjunkturprognosen i Økonomisk Redegørelse, december 2014 er der indtruffet en række ekstraordinære ændringer af oliepris, renter mv., som har betydning for vækstbilledet og de offentlige finanser. På den baggrund er der indarbejdet følgende tekniske justeringer i konjunkturgrundlaget til konvergensprogrammet: - Skønnet for olieprisen er nedjusteret med omtrent 25 dollar i både i år og til næste år. - Skønnet for den 10-årige statsobligationsrente er nedjusteret med omtrent 1 pct.-point i både 2015 og Nationalregnskabet for 2014 er indarbejdet i konjunkturgrundlaget. Som følge af et højere beskæftigelsesniveau ved udgangen af 2014 er væksten i beskæftigelsen opjusteret med personer i Effekten fra de lavere renter og oliepriser er indregnet i husholdningernes disponible reale indkomster i både 2015 og Det har medført en opjustering af væksten i privatforbruget på 0,3 pct.-point i 2015 og 0,1 pct.-point i Det nominelle offentlige forbrug er nedjusteret i 2015 og Skønnet for realvæksten i det offentlige forbrug er primært med afsæt heri nedjusteret fra 1,5 pct. i decembervurderingen til 1,0 pct. i 2015 Der er nærmere redegjort for udviklingen i de offentlige forbrugsudgifter i kapitel 3. - De samlede ændringer af den realøkonomiske situation og de direkte effekter af lavere oliepriser og renter på provenuet fra Nordsøen og fra pensionsafkastskatten er indregnet i de offentlige finanser. Samlet set medfører disse tekniske justeringer, at væksten i BNP i 2015 opjusteres fra 1,4 pct. i decembervurderingen til 1,6 pct., mens væksten i 2016 er uændret på 2,0 pct. Der udarbejdes en ny prognose for dansk økonomi i Økonomisk Redegørelse, maj Der ventes et betydeligt overskud på de offentlige finanser i 2014, primært som følge af store engangsindbetalinger af skat på eksisterende kapitalpensioner og ekstraordinært stort provenu fra pensionsafkastbeskatningen. Også i 2015 er de offentlige finanser påvirket af ekstraordinære indtægter som følge af pensionspakken fra oktober 2014, og der skønnes et underskud på den offentlige saldo på 1,7 pct. af BNP. I 2016, hvor de midlertidige indtægter bortfalder, forventes det offentlige underskud at blive 2,6 pct. af BNP. Underskuddene i disse år afspejler, at kapacitetsudnyttelsen i dansk økonomi fortsat ligger under det normale niveau. 12 Danmarks Konvergensprogram 2015 Marts 2015

15 Kapitel 2 Det samfundsøkonomiske forløb frem til 2020 Grundlæggende er de offentlige finanser sunde, og finanspolitikken er tilrettelagt inden for rammerne af budgetloven og Stabilitets- og Vækstpagten og med målsætning om holdbarhed på langt sigt, hvilket bidrager til at sikre tillid til dansk økonomi. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at Danmark igennem hele perioden efter finanskrisen har fastholdt sin AAArating. Den økonomiske politik bidrager med en ansvarlig og stabilitetsorienteret linje til at sikre troværdighed om fastkurspolitikken, hvilket med den lempelige pengepolitik i euroområdet også betyder lave renter i Danmark. Forudsætning for fremgang er til stede Dansk økonomi er i høj grad påvirket af udviklingen i udlandet. Det gælder især euroområdet, som aftager omkring en tredjedel af dansk eksport. Udsigterne for dansk økonomi skal derfor ses i lyset af, at der er en bedring undervejs i euroområdet. De internationale institutioner venter i deres seneste prognoser, at fremgangen i euroområdet vil fortsætte i et lidt højere tempo i Det kan blandt andet tilskrives en række reformer og stigende realindkomster i en række europæiske lande. Også den seneste tids kraftige fald i oliepriserne samt ECB s seneste pengepolitiske tiltag i form af opkøbsprogram af obligationer vil understøtte væksten. Danske virksomheders mulighed for at drage nytte af en stigende vækst i udlandet er gradvist blevet styrket. Afdæmpede lønstigninger og en gunstig produktivitetsstigning i de seneste år understøtter de danske virksomheders konkurrenceevne, jf. figur 2.2. Samtidig styrkes virksomhedernes konkurrencedygtighed også af skatte- og afgiftslettelser og andre initiativer, der forbedrer virksomhedernes rammevilkår, herunder som led i Vækstplan DK og Vækstpakke Figur 2.1 BNP og privat BVT ekskl. råstofudvinding i Danmark Figur 2.2 Lønkonkurrenceevne siden 2000 målt ved de relative enhedslønomkostninger Indeks (2009K2=100) Indeks (2009K2=100) Pct. Pct BNP Privat BVT ekskl. råstof Kronekurs Produktivitet Løn Lønkonkurrenceevne -30 Anm.: I figur 2.2 vises udviklingen i de akkumulerede enhedslønomkostninger i forhold til et vægtet gennemsnit af udviklingen i udlandet og korrigeret for udsving i valutakursen inden for fremstillingserhvervet. Et fald i de relative enhedslønomkostninger afspejler, at de danske enhedslønomkostninger (korrigeret for valutakursudviklingen) stiger relativt til udlandet, hvilket svækker lønkonkurrenceevnen. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Danmarks Konvergensprogram 2015 Marts

16 Kapitel 2 Det samfundsøkonomiske forløb frem til 2020 Det giver grobund for, at eksporten kan være en væsentlig drivkraft for væksten i , jf. figur 2.3. Omtrent halvdelen af fremgangen i BNP i 2016 vurderes at komme fra eksporten. Større eksport vil øge kapacitetsudnyttelsen og beskæftigelsen og dermed bidrage til stigende indenlandsk efterspørgsel. Den private indenlandske efterspørgsel ventes også i stigende grad at bidrage til væksten fra I løbet af 2014 har der vist sig tegn på fremgang i forbruget, om end det samlede forbrug er påvirket af et lavt energiforbrug. Det samlede privatforbrug steg svagt i 2014, men ses der bort fra energiforbruget, steg privatforbruget med 1,1 pct. i 2014, jf. figur 2.4. Det er den største fremgang siden Fremadrettet er der udsigt til, at forbruget mindst kan vokse i takt med indkomsterne. Det hænger sammen med, at husholdningerne i perioden siden 2008 har konsolideret deres økonomi, så deres samlede gæld målt i forhold til deres disponible indkomster er faldet med omtrent 30 pct.-point. Figur 2.3 Bidrag til dansk BNP-vækst Figur 2.4 Privatforbrug Pct. 2,0 Pct. 2,0 Indeks 2013=100 Indeks 2013= ,5 1,0 1,5 1, ,5 0, ,0-0,5 0,0-0, , , Eksport Indenlandsk efterspørgsel Samlet forbrug Samlet forbrug ekskl. energi Anm.: I figur 2.3 er der korrigeret for importindholdet i henholdsvis eksporten og den indenlandske efterspørgsel. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Samtidig stiger både priserne og omsætningen på boligmarkedet, og antallet af tvangsauktioner er på et meget lavt niveau. Samme positive tendens kommer til udtryk i forbrugertilliden, der er steget og nu er på samme høje niveau som før den økonomiske krise. Især familiernes vurdering af deres egen økonomi er steget på det seneste. Det høje niveau for forbrugertilliden peger på, at husholdningerne vil øge forbruget. Samtidig bidrager kraftige fald i renter og energipriser det seneste halve års tid til en fremgang i husholdningernes købekraft, som også skaber grobund for et højere privatforbrug i de kommende år. Fremgangen på boligmarkedet og fremgang i boligpriserne skønnes at trække boliginvesteringerne særligt nybyggeriet op de kommende år. Også erhvervsinvesteringerne vurderes gradvist at øges. Investeringerne steg i 2014 fra et lavt udgangspunkt, og der er udsigt til, at denne fremgang udbygges i de kommende år, efterhånden som fremgang i efterspørgslen trækker beskæftigelsen og kapacitetsudnyttelsen op. 14 Danmarks Konvergensprogram 2015 Marts 2015

17 Kapitel 2 Det samfundsøkonomiske forløb frem til 2020 Fremgangen i dansk økonomi har allerede omsat sig i flere beskæftigede igennem 2014 og godt færre ledige igennem Fremover ventes fremgangen i efterspørgsel og produktion at være stærk nok til at trække en yderligere bedring på arbejdsmarkedet, så beskæftigelsen kan stige med personer i år og personer i 2016, hovedsageligt i den private sektor. I takt hermed ventes den registerbaserede bruttoledighed også at fortsætte med at falde, så der i 2016 er ca fuldtidsledige. 2.2 Forudsætninger om international økonomi og finansielle forhold Forudsætningerne om udviklingen i den internationale økonomi i 2015 og 2016 er opdateret med de seneste prognoser fra EU-Kommissionen og IMF. Vækstskøn for udlandet ligger samlet set på linje med det, der var lagt til grund i Økonomisk Redegørelse, december 2014, men sammensætningen er en lidt anden. Væksten ventes nu at blive lidt højere i en række EU-lande, mens fremgangen i en række nye vækstøkonomier er nedjusteret. I årene herefter og frem til 2020 tager forudsætningerne om udviklingen i den internationale økonomi udgangspunkt i OECD s mellemfristede fremskrivning i Economic Outlook 95. Fremgangen i den globale økonomi fortsatte i 2014, og der var vækst i euroområdet efter to år i træk med tilbagegang. Væksten i euroomårdet var i høj grad trukket af Tyskland, hvor især eksporten og privatforbruget voksede markant hurtigere end de to forudgående år. Samtidig tog opsvinget til i styrke i USA og Storbritannien. Omvendt aftog væksttempoet i en række nye vækstøkonomier, herunder især Brasilien og Rusland. Fremgangen i euroområdet vurderes at fortsætte i år og næste år. Det kan blandt andet tilskrives den tilpasning i konkurrenceevnen, som har fundet sted i en række af de gældsplagede lande, samt effekten af de foregående års reformer, en mere neutral finanspolitik og genopretning af tillid til en række udsatte eurolande, herunder også som en konsekvens af fremskridt i forhold til etableringen af en bankunion og et fælleseuropæisk banktilsyn. I forhold til vurderingen i Økonomisk Redegørelse, december 2014, bidrager en lavere oliepris, nye pengepolitiske tiltag fra ECB og en svækket euro til yderligere at understøtte væksten i euroområdet. Fremgangen kan dog holdes tilbage af et potentielt fortsat behov for konsolidering i både den private og offentlige sektor og svage investeringer, men samlet set er der udsigt til tiltagende vækst i Hos andre vigtige samhandelspartnere, USA, Storbritannien og Sverige, ventes væksten fortsat at være høj, især understøttet af den indenlandske efterspørgsel. Derimod er der udsigt til, at væksttempoet i Kina aftager fra et højt niveau, hovedsageligt som følge af svagere investeringsvækst med potentielle afsmittende effekter på de omkringliggende lande. Samlet set ventes eksportmarkedsvæksten at udgøre 5¼ pct. i 2015 og knap 6 pct. i Siden sommeren 2014 er olieprisen faldet markant. Aktuelt ligger prisen på omkring 55 dollar pr. tønde Nordsøolie, jf. figur 2.5. En væsentlig drivkraft bag prisfaldet har været en vedvarende stigning i den globale olieproduktion. Særligt amerikansk produktion af både skiferolie og flydende naturgas er steget, hvilket har reduceret den amerikanske efterspørgsel efter im- Danmarks Konvergensprogram 2015 Marts

18 Kapitel 2 Det samfundsøkonomiske forløb frem til 2020 porteret olie betragteligt. Samtidig er der endnu ingen tegn på, at hverken Saudi Arabien, eller OPEC som helhed, vil reducere olieproduktionen for at dæmpe prisfaldet. Relativt svag vækst i Japan, Kina og visse nye vækstøkonomier har yderligere bidraget til en svækkelse af olieefterspørgslen på det seneste. Figur 2.5 Oliepris USD pr. tønde 150 USD pr. tønde Kilde: Reuters EcoWin. Over de kommende år venter det Internationale Energi Agentur (IEA), at produktionen af skifergas- og olie vil tage yderligere til, især i Nordamerika. Det kan være med til at lægge en dæmper på olieprisen fremadrettet. I fremskrivningen er det lagt til grund, at olieprisen vil udgøre 72 dollar pr. tønde i 2016, jf. tabel 2.1 og boks 2.2. Der er betydelig usikkerhed om udviklingen i olieprisen, herunder i hvilket omfang den seneste tids prisfald er et udtryk for varigt lavere oliepriser. Alternative scenarier for olieprisudviklingen og betydningen for den offentlige saldo er beskrevet nærmere i boks Danmarks Konvergensprogram 2015 Marts 2015

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: EU-note F Udvalgenes medlemmer 16. april 2015 Det Europæiske

Læs mere

Notat. Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i 2020

Notat. Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i 2020 Notat Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i Den danske stats forventede indtægter fra aktiviteter i Nordsøen påvirkes i høj grad af olieprisudviklingen. Når olieprisen falder, rammer

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009.

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009. Pressemeddelelse 19. maj 2010 Økonomisk Redegørelse, maj 2010 - Prognosen Der er igen vækst i dansk økonomi efter det kraftige tilbageslag frem til sommeren 2009 som fulgte efter den internationale finanskrise.

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2014

Konvergensprogram. Danmark 2014 Konvergensprogram Danmark 2014 April 2014 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 5 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 d. 02.10.2015 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Økonomisk Redegørelse Maj 2012

Økonomisk Redegørelse Maj 2012 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Hovedbudskaber: Udsigt til svag genopretning i Danmark som i seneste ØR Lille bedring af internationale konjunkturer siden årsskiftet Store usikkerheder om udviklingen risiko

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Notat. Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013. 28. maj 2013

Notat. Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013. 28. maj 2013 Notat 28. maj 2013 Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013 De Økonomiske Råds vurdering af konjunkturudsigterne er stort set på linje med ministeriernes. Både ministerierne og DØR forventer, at væksten

Læs mere

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Af Chefanalytiker Anders Borup Christensen Direkte telefon 9767 9. februar 1 FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Finansministeriet er i gang med et grundigt kasseeftersyn og offentliggør

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 01.10.2014 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014. INDHOLD 1 Offentlig

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 d. 06.10.2016 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 359 Offentligt. Konvergensprogram. Danmark 2013

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 359 Offentligt. Konvergensprogram. Danmark 2013 Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 359 Offentligt Konvergensprogram Danmark 2013 April 2013 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020...

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Pressemeddelelse. Økonomisk Redegørelse, december Prognosen. 11. december 2009

Pressemeddelelse. Økonomisk Redegørelse, december Prognosen. 11. december 2009 Pressemeddelelse 11. december 2009 Økonomisk Redegørelse, december 2009 - Prognosen De fremadrettede konjunkturudsigter for Danmark vurderes at være styrket siden august navnlig i lyset af udviklingen

Læs mere

Behov for en stram finanslov

Behov for en stram finanslov EØK ANALYSE november 15 Behov for en stram finanslov Regeringen har lagt op til at stramme finanspolitikken i 16 og indlægge en sikkerhedsmargin til budgetlovens grænse. DI bakker op om at stramme finanspolitikken

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen Pejlemærker for dansk økonomi, december 2016 - Positive takter, og på vej ud af krisen Det ventes, at verdensøkonomien og dansk økonomi vil fortsætte de positive takter i de kommende år og, at vi nu er

Læs mere

Analyse 12. april 2013

Analyse 12. april 2013 12. april 2013. 2015-planen fra 2007 ramte plet på beskæftigelsen i 2011, trods finanskrisen I fremskrivningen bag 2015-planen fra 2007 ventede man et kraftigt fald i beskæftigelsen på 70.000 personer

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i. Prognoseopdatering, februar 2017.

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i. Prognoseopdatering, februar 2017. d. 06.02.2017 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2017 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2017. Indhold

Læs mere

Velstandstab på 150 mia. kr. gennem krisen

Velstandstab på 150 mia. kr. gennem krisen Velstandstab på 150 mia. kr. gennem krisen Finansministeriet har nedjusteret forventningen til BNP-niveauet i 2020 med 150 mia. 2013- kr. fra før krisen til i dag. Det svarer til et varigt velstandstab

Læs mere

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017.

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017. d. 15.2.217 Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 217. 1 Indledning Notatet beskriver ændringerne af strukturelle niveauer

Læs mere

Skriftligt indlæg til DØR s rapport Dansk Økonomi Foråret 2014

Skriftligt indlæg til DØR s rapport Dansk Økonomi Foråret 2014 Notat 27. maj 2014 Skriftligt indlæg til DØR s rapport Dansk Økonomi Foråret 2014 Der er udsigt til gradvist tiltagende vækst og stigende beskæftigelse i dansk økonomi, og Det Økonomiske Råds (DØRs) konkrete

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Resumé af Økonomisk Redegørelse

Resumé af Økonomisk Redegørelse Resumé af Økonomisk Redegørelse 8. december 2008 Prognosen Navnlig som resultat af den finansielle krise, svag vækst i udlandet og vigende byggeaktivitet skønnes et lille realt fald i BNP på ¼ pct. i 2009

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Eurosystemets stab har på grundlag af de informationer, der forelå pr. 20. november 2004, udarbejdet fremskrivninger af

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 193 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 193 Offentligt Finansudvalget 256 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 93 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 3. juni 26 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 93 (Alm. del) af. marts 26 stillet efter

Læs mere

STORE FINANSPOLITISKE UDFORDRINGER EFTER KRISEN

STORE FINANSPOLITISKE UDFORDRINGER EFTER KRISEN Af Chefanalytiker Anders Borup Christensen Direkte telefon 9767 19. oktober 9 En kraftig lempelse af finanspolitikken i 9 og 1 kombineret med et voldsomt konjunkturer udsigt til et tilbageslag har medført

Læs mere

Økonomiske fremskrivninger og finanspolitisk planlægning. Lars Haagen Pedersen

Økonomiske fremskrivninger og finanspolitisk planlægning. Lars Haagen Pedersen Økonomiske fremskrivninger og finanspolitisk planlægning Lars Haagen Pedersen September 2015 OVERSIGT Økonomiske fremskrivninger Kort om finanspolitiske rammer i Danmark Finanspolitisk planlægning 2 ØKONOMISKE

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

Grønt lys til det aktuelle opsving

Grønt lys til det aktuelle opsving November 2017 Grønt lys til det aktuelle opsving Opsvinget i dansk økonomi er taget til i styrke, og der ventes en vækst på og lidt over 2 pct. de næste år. Der er også udsigt til, at beskæftigelse fortsætter

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. December 2015

Økonomisk Redegørelse. December 2015 Økonomisk Redegørelse December 15 Økonomisk Redegørelse December 15 Økonomisk Redegørelse December 15 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet

Læs mere

Bilagstabeller Nyt kapitel

Bilagstabeller Nyt kapitel Nyt kapitel Bilagstabel B.1 Befolkning og arbejdsmarked (mellemfristet sigt) 1.000 personer 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Samlet befolkning 5.592 5.612 5.631 5.648 5.665 5.681 5.698 5.716

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres Formandskabet PRESSEMEDDELELSE Forårets rapport fra Det Økonomiske Råd formandskab indeholder følgende emner: Kapitel I indeholder en fremskrivning af dansk økonomi til 2025 samt kommentarer til forskellige

Læs mere

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Eurosystemets stab har på grundlag af de informationer, der var tilgængelige pr. 17. maj 2004, udarbejdet fremskrivninger

Læs mere

Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K T E

Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K T E Prognosen Den meget kraftige opgang i den internationale økonomi i de senere år er nu afløst af vigende vækst, navnlig i USA. Den internationale udvikling, der er præget af den finansielle uro, stigende

Læs mere

Konjunkturvurdering og offentlige finanser

Konjunkturvurdering og offentlige finanser Konjunkturvurdering og offentlige finanser En prognoseopdatering 7. februar 2017 Formandskabet PROGNOSEOPDATERING, FEB. 2017 1. Resume Opsving fortsætter i dansk økonomi Revision af nationalregnskab ændrer

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 September 2012 Finanspolitisk planlægning foregår på 4 niveauer 1. Årlige finanslov 2. Budgetlov (ny og ikke implementeret endnu)

Læs mere

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Økonomisk kommentar: Foreløbigt Nationalregnskab 3. kvt. 2014 Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi De foreløbige Nationalregnskabstal for 3. kvartal

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

NORDSØ-INDTÆGTER GIVER PLADS TIL INVESTERINGSLØFT

NORDSØ-INDTÆGTER GIVER PLADS TIL INVESTERINGSLØFT 18. december 28 af Martin Madsen tlf. 33557718 Resumé: NORDSØ-INDTÆGTER GIVER PLADS TIL INVESTERINGSLØFT Statens indtægter fra Nordsøen forventes at blive ca. 34½ mia. kr. i 28. Det er 8 mia. kr. mere

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Notat. Strukturelt provenu fra øvrig selskabsskat. Juni 2014

Notat. Strukturelt provenu fra øvrig selskabsskat. Juni 2014 Notat Juni 2014 Strukturelt provenu fra øvrig selskabsskat Det strukturelle provenu fra øvrig selskabsskat 1 blev genberegnet i forbindelse med Økonomisk Redegørelse, maj 2014, hvilket gav anledning til

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, forår 2015

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, forår 2015 d. 26.05.2015 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, forår 2015 I notatet foretages først en sammenligning af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, forår 2015 med regeringens Konvergensprogram

Læs mere

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Rammerne for den økonomiske politik - Hvad er der råd til? Ved Chefanalytiker Frederik I. Pedersen fip@ae.dk www. ae.dk Arbejderbevægelsens Erhvervsråd økonomisk-politisk tænketank og samfundsøkonomisk

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Skriftligt indlæg til DØRs rapport Dansk økonomi Efterår 2013

Skriftligt indlæg til DØRs rapport Dansk økonomi Efterår 2013 Notat 8. oktober 2013 Skriftligt indlæg til DØRs rapport Dansk økonomi Efterår 2013 De Økonomiske Råds vurdering af vækstudsigterne for 2013 og 2014 er overordnet set på linje med ministeriernes. Der skønnes

Læs mere

MAKROØKONOMISKE FREMSKRIVNINGER FOR EUROOMRÅDET UDARBEJDET AF ECB'S STAB

MAKROØKONOMISKE FREMSKRIVNINGER FOR EUROOMRÅDET UDARBEJDET AF ECB'S STAB Boks MAKROØKONOMISKE FREMSKRIVNINGER FOR EUROOMRÅDET UDARBEJDET AF 'S STAB De nuværende økonomiske udsigter er meget usikre, da de helt afhænger af forestående politiske beslutninger og af, hvordan repræsentanter

Læs mere

Spilleregler for finanspolitikken - kommentar v/ Lars H. Pedersen. 6. marts 2013

Spilleregler for finanspolitikken - kommentar v/ Lars H. Pedersen. 6. marts 2013 - kommentar v/ Lars H. Pedersen 6. marts 213 Budgetloven og Lov om De Økonomiske Råd Budgetlovens 4 Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om metoden for opgørelsen af den strukturelle saldo Lov

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Efterårets vismandsrapport har to kapitler: Kapitel I indeholder en konjunkturvurdering, en vurdering af overholdelsen af

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse August 13 Økonomisk Redegørelse August 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls Schultz

Læs mere

ECB Månedsoversigt Marts 2009

ECB Månedsoversigt Marts 2009 LEDER På baggrund af den regelmæssige økonomiske og monetære analyse besluttede Styrelsesrådet på mødet den 5. marts 2009 at nedsætte s officielle renter med yderligere 50 basispoint. Renten ved eurosystemets

Læs mere

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nyt olieprisskøn fra Det Internationale Energi Agentur er en massiv opjustering i forhold til Finansministeriets hidtil anvendte antagelse.

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

ville få. I mellemtiden er den generelle vurdering dog, at følgerne bliver begrænsede og kortfristede.

ville få. I mellemtiden er den generelle vurdering dog, at følgerne bliver begrænsede og kortfristede. LEDER s styrelsesråd besluttede på mødet den 6. oktober 2005 at fastholde minimumsbudrenten på eurosystemets primære markedsoperationer på 2,0 pct. Renten på den marginale udlånsfacilitet og indlånsfaciliteten

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Fremgang i dansk økonomi og forventet vækst omkring 2 pct. i 2015-16 Gennem det seneste halvandet år har der været en jævn fremgang

Læs mere

Øget produktivitet styrker den offentlige saldo i 2020

Øget produktivitet styrker den offentlige saldo i 2020 Øget produktivitet styrker den offentlige saldo i 2020 Et løft i produktivitetsvæksten på 1 pct.point fra 2014-2020 vil styrke den offentlige saldo med godt 20 mia. kr. i 2020. Det viser beregninger baseret

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Nye prognoser: Regeringen og Vismændene forventer langsom økonomisk genopretning i 13 og 1 Ugens Analyse Mindre stigning i ledigheden i april 13 Tendens

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Maj 2016. Økonomisk Redegørelse

Maj 2016. Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 216 Økonomisk Redegørelse Maj 216 Økonomisk Redegørelse Maj 216 Økonomisk Redegørelse Maj 216 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation

Læs mere

Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne

Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne DI Analysepapir, januar 2012 Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Det offentlige forbrug udgør en i både historisk og international sammenhæng

Læs mere

DØR-rapporten forår 2012 udvikling i strukturel beskæftigelse frem mod 2020 sammenlignet med FM s fremskrivning

DØR-rapporten forår 2012 udvikling i strukturel beskæftigelse frem mod 2020 sammenlignet med FM s fremskrivning Notat Udkast 2. maj 212 DØR-rapporten forår 212 udvikling i strukturel beskæftigelse frem mod 22 sammenlignet med FM s fremskrivning I DØR s forårsrapport 212 indgår en ny fremskrivning af dansk økonomi

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Marts 213 Vækstplan DK teknisk baggrundsrapport Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Det samfundsøkonomiske forløb frem til 22... 3 1.1 Forløbet i hovedtræk... 3

Læs mere

MAKROØKONOMISKE FREMSKRIVNINGER FOR EUROOMRÅDET UDARBEJDET AF EUROSYSTEMETS STAB

MAKROØKONOMISKE FREMSKRIVNINGER FOR EUROOMRÅDET UDARBEJDET AF EUROSYSTEMETS STAB MAKROØKONOMISKE FREMSKRIVNINGER FOR EUROOMRÅDET UDARBEJDET AF EUROSYSTEMETS STAB Eurosystemets stab har på grundlag af de informationer, der var tilgængelige pr. 20. november 2009, udarbejdet fremskrivninger

Læs mere

Skøn over løn- og prisudviklingen

Skøn over løn- og prisudviklingen 7.12.2006 Notat 14571 poul Skøn over løn- og prisudviklingen Det Økonomiske Råds formandskab - Vismændene - har udsendt deres halvårlige rapport den 5. december 2006. Den 6. december 2006 offentliggjorde

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012 BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet 100 USA 95 90 85 80 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Disposition 1. Den europæiske statsgældskrise

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer

Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer Erhvervslivets investeringer er faldet voldsomt i forbindelse med den økonomiske krise. De nye nationalregnskabstal peger på, at erhvervsinvesteringerne

Læs mere

Konjunkturvurdering og Offentlige finanser

Konjunkturvurdering og Offentlige finanser Konjunkturvurdering og Offentlige finanser En prognoseopdatering 10. februar 2016 Formandskabet PROGNOSEOPDATERING, FEB. 2016 Forord Det Økonomiske Råds formandskab præsenterer to årlige rapporter. Det

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Ugens tendens Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Regeringen forventer økonomisk fremgang i de kommende år Stort overskud på handelsbalancen

Læs mere

Budgetlovens nye vagthund

Budgetlovens nye vagthund Budgetlovens nye vagthund Oplæg i Finanspolitisk Netværk 3. juni 2015 Direktør John Smidt i De Økonomiske Råds sekretariat www.dors.dk Agenda 1. De finanspolitiske rammer Lidt om baggrund, herunder den

Læs mere

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Nyt kapitel Produktionen (BVT) i en række private erhverv er vokset væsentligt mere end bruttonationalproduktet (BNP) de seneste

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer www.nbo.nu Økonomisk udvikling BNP De nyeste tal fra nationalregnskabet

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 29. april 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 143 (Alm. del) af 29. januar 2016

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

KAPITEL II OFFENTLIGE FINANSER

KAPITEL II OFFENTLIGE FINANSER KAPITEL II OFFENTLIGE FINANSER II.1 Indledning Nye finanspolitiske rammer fra 2014 Formel rolle som finanspolitisk vagthund fra 2014 Udsigt til underskud på godt 3 pct. af BNP i 2015 og 2016 Vigtigt med

Læs mere

KAPITEL II FREMSKRIVNING TIL 2020

KAPITEL II FREMSKRIVNING TIL 2020 Dansk Økonomi forår KAPITEL II FREMSKRIVNING TIL II.1 Indledning Pres på de offentlige finanser Danmark er ramt af langvarig lavkonjunktur. De offentlige finanser er hårdt ramt dels som følge af lavere

Læs mere

Konjunkturstatus oktober 2009

Konjunkturstatus oktober 2009 Konjunkturstatus oktober 29 5. oktober 29 Vurderingen af konjunkturudsigterne i Økonomisk Redegørelse, august 29 bygger på de oplysninger om udviklingen i dansk og international økonomi, der forelå i første

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Reformer skal skabe. job frem mod Ugens analyse AE: Lav produktivitet er hovedudfordringen for dansk økonomi Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 3 31. august. september 1 Danmark Svag fremgang i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i juli Højeste lønstigninger i kommuner og regioner i. kvartal Huspriserne faldt i juni let

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Fremgangen i dansk økonomi har taget en pause i tredje kvartal. De seneste indikatorer for privatforbruget peger på en opbremsning i forbruget i tredje

Læs mere

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur 9-- Forberedelse af lønforhandlingen Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur Overblik Fra august til september var bruttoledigheden næsten uændret, dog med en lille stigning på. Dermed lå bruttoledigheden

Læs mere

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 15. november 2011 Indledning I nærværende notat belyses effekten af et marginaleksperiment omhandlende forøgelse af arbejdstiden i den offentlige

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten Organisation for erhvervslivet 24. februar 2009 Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Hele 730.000 danske job afhænger af vores eksport. Men eksportudsigterne

Læs mere