Rotteforekomst: Er tegn fra rotter, som kan være ekskrementer, løbespor og veksler, gnavespor, huller, lugt og støj m.m.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rotteforekomst: Er tegn fra rotter, som kan være ekskrementer, løbespor og veksler, gnavespor, huller, lugt og støj m.m."

Transkript

1 Kravspecifikation 1. Lovgrundlag Rottebekæmpelse i Kalundborg Kommune skal foretages i overensstemmelse med reglerne i: Bekendtgørelsen af lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26. juni 2010, Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter nr. 696 af 26. juni 2012 Ændring af bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter nr. 689 af 12. juni Lovbekendtgørelsen af dyreværnsloven nr. 473 af 15. maj 2014 Bekendtgørelse af lov om bekæmpelsesmidler nr. 151 af 18. februar 2014 Bekendtgørelsen af lov om kemikalier nr. 849 af 24. juni 2014 Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsers og regionsråds pligt til at være i besiddelse af miljøoplysninger ved udlægning af kommunal og regional virksomhed til private nr af 12. december Definitioner Leverandøren: Den tilbudsgiver der vælges til at udføre opgaven. Den autoriserede person: Har gennemført og bestået Naturstyrelsens autorisationskursus i rottebekæmpelse samt foretager den daglige rottebekæmpelse. Kalundborg Kommune kræver, at de personer, der til en hver tid skal foretage rottebekæmpelsen, skal kunne fremvise et gyldigt autorisationsbevis. Dette gælder også ved personaleudskiftning. Den autoriserede person kan være leverandøren selv eller en person ansat i leverandørens virksomhed. Gift: Kaldes også for antikoagulanter. Antikoagulanter er fællesbetegnelsen for de aktive stoffer, der er i giften. De virker alle ved, at de hindrer leveren i danne stoffet prothrombin, der er nødvendigt for blodets normale størkningsevne. Dette bevirker en indre forblødning ved indtagelse af giften. Giften findes som æde gift. Benyt altid midler med det svageste mulige aktivstof (coumatetralyl/chlorophacinon) som første valg i en bekæmpelse. Grundejer, lejer eller dennes repræsentant er til stede ved alle former for giftudlægning i byzone såvel som i landzone. Ved udlægning af gift skal leverandøren sikre sig at udlægningen sker i henhold til de retningslinjer som Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen måtte udstikke. Der efterses for døde rotter i hele bekæmpelses perioden Giften skal lægges i foderstationer, som er aflåste. Der skal endvidere oplyses om risikoen ved midlet og informeres om procedurer ved en evt. forgiftning. Rotteforekomst: Er tegn fra rotter, som kan være ekskrementer, løbespor og veksler, gnavespor, huller, lugt og støj m.m. Indikatorblokke: Er en ugiftig ædeblok, som udlægges på steder, hvor rotteforekomst er tvivlsom. Ved brug af indikatorblokke, undgår man i visse tilfælde en unødvendig udlægning af gift. Kampagnetilsyn: Er det lovpligtige tilsynsbesøg, som skal foretages hvert andet år og som opdeler ejendommene i henholdsvis de røde ejendomme (med rotter) og grønne ejendomme (uden rotter). De røde ejendomme, hvor bekæmpelsen afsluttes skal herefter have tre på hinanden følgende tilsynsbesøg med seks måneders interval og her være rottefrie, førend de overgår til grøn kategori. Der skal være forsøgt kontakt med ejer eller lejer af ejendommen og ikke blot have smidt en seddel i postkassen. Ejer eller lejer skal være tilstedeværelse ved alle tilsynsbesøg på ejendomme, som er i rød kategori og ved de tre på hinanden følgende tilsynsbesøg. Borgerhenvendelse: Er de henvendelser fra borger, der dagligt kommer ind enten via telefon eller elektronisk via RotteWeb. Besøgskort: Et besøgskort skal indeholde oplysninger om leverandørens navn, adresse, mail og telefon nr. samt navnet på den autoriserede person, som afleverer besøgskortet. Kortet skal endvi-

2 dere indeholde oplysninger om, hvor borgeren kan henvende sig med henblik på nyt besøg samt anmeldelsespligten ved eventuel forekomst af rotter. Besøgskortet skal afleveres ved alle de besøg, hvor der ikke træffes nogen hjemme. Bygningsgennemgang: En bygningsgennemgang har til formål at identificere fejl og mangler ved bygninger, afløbssystemer og arealer. Bygningsgennemgangen er rottebekendtgørelsens bilag 2, som er integreret i kommunens elektroniske system (RotteWeb). Ved rotteforekomst skal den autoriserede person gennemgå ejendommens bygninger og udearealer samt ejendommens kloaksystem sammen med ejer eller lejer. Hvis der konstateres fejl og mangler på en ejendom, skal disse registreres i kommunens elektroniske system (RotteWeb). Denne registrering skal ske umiddelbart efter end besøg. Bygningsgennemgangen har til formål at bekendtgøre ejer eller lejer om evt. fejl og mangler, så disse kan blive udbedret og derved minimerer rotternes tilholdssteder. Indendørs: Er alle steder, der er omkranset af klimaskærm (ydermur, tagbelægning, betongulv) og hvor mennesker opholder sig, herunder loftrum (skunkrum), kælderrum, beboelsesrum, arbejdsrum og udestuer. 3. Arbejdets udførelse Der skal udføres rottebekæmpelse mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Der skal som minimum køres i kommunens åbningstid (mandag-onsdag kl , torsdag kl , fredag kl )og evt. ændringer i kommunens åbningstider skal leverandøren kunne tåle. Der køres ikke i weekender og helligdage. Det skal være muligt for Kalundborg Kommune, at komme i kontakt med leverandøren og den autoriserede person via og/eller telefon i hele kommunens åbningstid. Leverandør skal sikre at Kalundborg Kommune får information om alle de gældende sikringsordninger den måtte have i kommunen. Endvidere er leverandøren eller den autoriserede person forpligtiget til at videregive information om andre sikringsordninger, som den autoriserede person evt. skulle støde på ved dennes besøg på diverse ejendomme i forbindelse med den kommunale rottebekæmpelse. Såfremt leverandøren ønsker at tegne kontrakt om en privat sikringsordning for en ejendom i Kalundborg Kommune, kan dette ske såfremt, der ikke er rotteforekomst på den pågældende ejendom og at der er foretaget en forebyggende gennemgang af den pågældende ejendom. Såfremt der er en verserende rottesag på en ejendom, må leverandøren ikke indgå kontrakt om privat sikringsordning, hvilket følger Naturstyrelsens regler på området. Dette gælder alle ejendomme, både boliger, ejendomme ejet af Kalundborg Kommune og private virksomheder. Skulle grundejer og leverandøren være interesseret i en fremtidig sikringsordning, så er det alene Kalundborg Kommune der afgøre, om ejendommen kan erklæres rottefri og at forebyggende gennemgang og foranstaltninger er gennemført. Først derefter kan der indgås en aftale mellem kontrakthaver og grundejer. Forsømmer leverandøren sig gentagende gange vedr. forpligtigelsen mht. indberetning af egne sikringsordninger, rotteforekomst i sikringsordninger og ulovlig indgåelse af nye sikringsordninger, vil dette blive betragtet som en væsentlig misligholdelse af de kontraktlige forhold og vil kunne resultere i ophævelse af kontrakten. Kalundborg Kommune ønsker, at de faste medarbejdere, som leverandøren tilknytter den daglige varetagelse af den kommunale rottebekæmpelse i Kalundborg Kommune ikke er involveret i eller reklamere for tegning af private sikringsordninger. Et besøg skal altid påbegyndes med, at den autoriserede person ringer på hos den besøgte og præsenterer og legitimerer sig. Der skal ved alle besøg hvor der konstateres rotter, foretages en bygningsgennemgang, som skal registreres i kommunens elektroniske system (RotteWeb). Indfangning af rotter i fornødent omfang til afprøvning for resistens er en del af arbejdet og der ydes ikke særskilt vederlag herfor.

3 Besøg på ejendomme tilrettelægges af leverandøren i samarbejde med kommunen. Dvs. opdeling af evt. områder m.m. Leverandøren har pligt til straks at give oplysning til kommunen om forhold, som hindrer eller vanskeliggør arbejdet. Eventuelle klager fra borgere skal endvidere straks oplyses til kommunen. Kampagnetilsyn (tilsynspligtige ejendomme) Alle faste ejendomme (parcelhuse, landbrug, gartnerier, erhvervsvirksomheder med dyrehold som f.eks. pelsdyrfarme, dambrug og andre erhvervsvirksomheder) og ubebyggede grunde i landzone samt landbrugsejendomme i byzone, skal undersøges for rotter hvert andet år. Undersøgelsen omfatter ikke fødevarevirksomheder, ejendomme med dispensation samt udlagte sommerhusområder. Hvis der konstateres rotter på en af de tilsynspligtige ejendomme (rød ejendom), skal der foretages rottebekæmpelse og efterfølgende, skal der foretages tre på hinanden følgende tilsynsbesøg med 6 måneders interval. Hvis der konstateres rotter ved disse besøg, så skal der foretages rottebekæmpelse og de tre tilsynsbesøg starter forfra. Ejendomme, hvorpå der ikke konstateres rotter ved første besøg (grøn ejendom), skal først have foretaget tilsyn to år efter første tilsyn. Træffes der ingen hjemme på den pågældende adresse, skal den autoriserede person aflevere et besøgskort, hvor man gør grundejeren eller lejeren opmærksom på deres pligt til at anmelde eventuel forekomst af rotter. Der skal være forsøgt kontakt med ejer eller lejer af ejendommen og ikke blot have smidt en seddel i postkassen. Ejer eller lejer skal være tilstedeværelse ved alle tilsynsbesøg på ejendomme, som er i rød kategori og ved de tre på hinanden følgende tilsynsbesøg. Autoriseret personale er selvfølgelig også gældende her. Leverandøren skal udtrække tilsynslister via det elektroniske program jf. punkt 9. Borgerhenvendelse Samtlige anmeldelser fra borgere om rotteforekomst både i land- og byzone samt sommerhusområder skal have besøg. Hvis der ved besøget konstateres rotteforekomst, skal der straks igangsættes rottebekæmpelse. Ved brug af de meget milde antikoagulanter (coumatetralyl og Chlorophacinon) skal giften være tilstede hele tiden for at sikre en effektiv effekt. Hvis den enkelte rotte ikke har adgang til giften i f.eks. fire dage, men kun to dage (da giften derefter måske er spist op) så er der meget stor risiko for, at rotterne ikke har fået dødelige doser. Ved udlægning af gift skal leverandøren sikre sig at udlægningen sker i henhold til de retningslinjer som Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen måtte udstikke. Besøg må dog aldrig overskride 2 uger. En igangværende rottebekæmpelse kan først afsluttes, når rotteaktiviteten er ophørt. Rotteaktivitet vurderes ophørt, når der ikke konstateres rotteaktivitet 2 uger efter sidste besøg, hvor der for første gang ikke blev konstateret rotteaktivitet. Rotteaktivitet siges at være ophørt, når der ikke længere spises af giften og/eller at der ikke længere fanges rotter i opsatte fælder samt ingen tegn på nye huller etc. Under hele bekæmpelsen skal den autoriserede person indsamle evt. døde rotter som bortskaffes med dagrenovationen og efter behov supplere med yderligere foderstationer, gift eller fælder. Ved sidste besøg skal alle foderstationer, fælder, giftrester og evt. døde rotter fjernes og hjemtages. Giftrester afleveres på den kommunale genbrugsplads for farligt affald. Endvidere skal den autoriserede person vurdere, om der er behov for sikring og eller renholdelse på ejendommen. Den autoriserede person skal starte alle henvendelser fra borger om rotteforekomst med et besøg. Hvis borgeren ønsker det, er den autoriserede person forpligtet til telefonisk at kontakte borgeren for aftale om besøgstid. Træffes der ingen hjemme på den pågældende adresse, skal den autoriserede person aflevere et besøgskort med oplysninger om, hvor borgeren kan henvende sig med henblik på nyt besøg. Der må på ingen måde udlægges gift uden grundejer, lejer eller dennes repræsentant er til stede.

4 Kloakdefekter Ved tegn på kloakfejl på en ejendom eller rotter indendørs i beboelser, fødevarevirksomheder eller institutioner m.v. er den autoriserede person forpligtet til på kvalificeret måde at foretage røgprøve, så evt. defekter i private kloak- og afløbssystemer kan spores og påvises. Der skal ligeledes ydes vejledning til grundejer og kloakentreprenør i forbindelse med reparationsarbejder. Ved mistanke om kloakbrud på private eller kommunale ledninger skal den autoriserede person uden unødigt ophør meddele dette til kommunen. Anmeldelsen skal sendes pr. mail med beskrivelse og fotos af problemet og der skal afleveres en "færdigmeldingsblanket" til ejer eller lejer. Kommunen sender herefter en varsling om påbud til ejer. Når kloakproblemet er løst, skal ejer sende "færdigmeldingsblanketten med underskrift fra autoriserede kloakmester og der foretages et kontrolbesøg. Hvis den autoriserede person konstatere ejendommen for rottefri kan sagen lukkes. Kloakkort kan hentes på Printes der kort ud, skal disse afleveres til grundejeren efter endt brug. Havne Kalundborg Lystbådehavn, Havnsø Havn og Reersø Havn skal overvåges (min. 4 besøg om året pr. havn), da disse havne ligger tæt ved bynære miljøer med et stort aktivitetsniveau. Ved overvågningen skal den autoriserede person sikre sig, at der ikke anvendes gift i en evt. "permanent rottebekæmpelse" dvs. opsatte foderstationer med gift, som kun besøges fire gange årligt. I sådanne situationer skal der anvendes f.eks. ugiftige indikatorblokke. Ved konstateret rotteforekomst kan der lægges gift i kasserne (i henhold selvfølgelig til resistensstrategien). Der er således igangsat en aktiv rottebekæmpelse med brug af gift og de generelle retningslinjer for bekæmpelse med gift skal iagttages og fortsætte indtil rotterne er bekæmpet derefter skal der igen placeres de ugiftige indikatorblokke. 4. Leverandør, medarbejder og materiel Leverandøren skal gøre sig bekendt med forholdene i Kalundborg Kommune. Den autoriserede person, der foretager den daglige rottebekæmpelse, skal have Naturstyrelsens godkendte autorisationsbevis i rottebekæmpelse og dette skal fremvises på forlangende. Den autoriserede persons påklædning, skal være forsynet med leverandørens navn, så det ses tydeligt. Leverandør og den autoriserede person skal fremvise Id-kort ved besøg hos borger. Disse kort leveres af leverandøren vederlagsfrit. Leverandøren og den autoriserede person skal til enhver tid medbringe det for arbejdets udførelse nødvendige materiel, herunder røgapparat med tilbehør, smækfælder, foderstationer og levendefangende fælder i tilstrækkeligt antal. Materiel til giftfri rottebekæmpelse samt indikatorblokke skal leveres i fornødent omfang og vederlagsfrit. Alt materiel skal til enhver tid fremstå i pæn og velholdt stand, og firmaets navn skal fremgå af biler, fælder og foderstationer m.v. Leverandøren skal vederlagsfrit levere besøgskort, som den autoriserede person skal aflevere til de besøgte husstande, såfremt der i forbindelse med et besøg ikke træffes nogen hjemme. 5. Forekomst af rotter Alle forekomster af rotter skal anmeldes af borgerne til kommunen eller til leverandøren. Når kommunen modtager anmeldelse fra borger om forekomst af rotter, skal anmeldelse ske via det elektroniske system jf. punkt 9 i nærværende kravspecifikation. Borger der ikke har mulighed for, at anmelde forekomst af rotter via det elektroniske system kan kontakte kommunen telefonisk, som så indberetter anmeldelsen i det elektroniske system.

5 Den autoriserede person er forpligtet til så vidt muligt omgående, dog senest 8 dage efter modtagelsen, af en anmeldelse at besøge anmelderen med henblik på, at iværksætte undersøgelse og foretage effektiv bekæmpelse indtil ejendommen m.v. er fri for rotter. Ved akutte tilfælde som f.eks. indtrængen af rotter i beboelsen (indendørs) skal tilsynsbesøg foretages uden ugrundet ophold. Ved rotteforekomst på særligt følsomme områder, som f.eks. børnehaver, plejehjem og fødevarevirksomheder skal tilsynsbesøg ligeledes foretages uden ugrundet ophold (dette gælder både rotter inden- og udendørs). Det vil i praksis normalt betyde at anmeldelser (akutte) modtaget inden kl. 12. skal besvares samme dag. Akutte anmeldelser efter kl. 12 senest næste dag. Der skal udarbejdes en bygningsgennemgang, jf. bekendtgørelsens bilag 2, på alle ejendomme hvor der konstateres rotter. Den autoriserede person skal straks anmelde konstaterede rotteforekomster på eller ved fødevarevirksomheder til kommunen og fødevareregionen. Ved anmeldelsen skal det oplyses, om der er rottesikringsordninger på virksomheden. Tidsfristen for at iværksætte undersøgelse og foretage effektiv bekæmpelse af anmeldelser modtaget på lørdage, søndage og helligdage vil ikke blive forlænget tilsvarende. Når en ejendom efter foretaget rottebekæmpelse er konstateret rottefri, skal den autoriserede person foretage minimum et op følgende besøg med henblik på at lukke sagen og indsamle døde rotter, foderstationer, giftrester samt fælder. 6. Varsling af påbud/påbud Såfremt en ejendoms manglende renholdelse, reparation af defekt kloak eller rottesikring ifølge leverandøren eller den autoriserede persons vurdering nødvendiggør en varsling af påbud/påbud, skal dette straks indberettes til kommunen, idet meddelelsen af en eventuel varsling af påbud/påbud påhviler kommunen. Leverandøren eller den autoriserede persons skal sende indberetningen pr. mail med beskrivelse og fotos af problemet samt indberette det i RotteWeb. 7. Indberetning Leverandøren eller den autoriserede person er forpligtet til hvert år senest d. 1. februar at fremsende de oplysninger, som er relevante for kommunens indberetning til Naturstyrelsen. Leverandøren er forpligtet til at opsamle data, som kræves i henhold til bekendtgørelse nr af 12. december 2005 om kommunalbestyrelsers pligt til at være i besiddelse af miljøoplysninger ved udlægning af kommunal virksomhed til private, og efter påkrav at afgive sådanne oplysninger til kommunen. 8. Evalueringsmøder Der afholdes evalueringsmøder mellem Kalundborg Kommune og leverandøren en gang hvert halve år og ellers efter behov. Evalueringsmøderne er et lovgivningskrav samt en sikkerhed for Kalundborg Kommune om, hvorvidt de enkelte love på området overholdes samt om kontrakten overholdes. Leverandøren skal vederlagsfrit deltage i møderne. 9. Elektronisk system til håndtering af processen for rottebekæmpelse Leverandøren skal benytte det elektroniske system RotteWeb, udgivet af Carl Bro Gruppen, hvor Kalundborg Kommunes borgere via og kan anmelde forekomster af rotter. En demonstrationsudgave kan ses på Kommunen forbeholder sig ret til uden ekstrabetaling at udskifte eller opgradere systemet. Leverandøren skal selv sikre at deres den autoriserede person, som er tilknyttet den kommunale bekæmpelse er udstyret med tablets eller lign.

6 Det er leverandøren/den autoriserede persons opgave dagligt at tjekke anmeldelser, at trække data ud fra RotteWeb og planlægge besøg. Endvidere skal leverandøren vederlagsfrit indberette alle besøg/tilsyn, fejl og mangler ved en ejendom (bygningsgennemgang - bekendtgørelsens bilag 2) i RotteWeb og angive tidspunkt for besøget samt angive, om der er rotter på ejendommen og om der er udlagt gift. Såfremt der er udlagt gift skal det fremgå, hvilke midler og mængder der er anvendt. Indberetningen skal ske straks efter hvert endt besøg. En sag i RotteWeb må ikke lukkes før ejendommen er konstateret rottefri (ved min. tre besøg). Hvis der indenfor 30 dage efter en sag er blevet lukket igen anmeldelse rotter på adressen, skal den aktuelle sag genåbnes og arbejdet registreres på denne. RotteWeb viser: Besøgsrapporter for hver anmeldelse for rottebekæmpelsen. De årlige data for indberetning til Naturstyrelsen. Besøgsrapporter for tilsynsbesøg (kampagnebesøg). 10. Bekæmpelsesmidler / anvendelse af præparater Hvor det er muligt, skal rottebekæmpelse altid foregå uden brug af gift. Den autoriserede person, der foretager bekæmpelse af rotter med gift (antikoagulanter), skal altid anvende antikoagulanten med det svageste aktivstof først. Den autoriserede person er ved tilrettelæggelsen af sin rottebekæmpelse forpligtet til at sikre, at der i hver enkelt bekæmpelsessituation anvendes det korrekte gift, dvs. den gift der i den pågældende situation er det svageste. Viser det sig, at der er resistens mod en given gift, skal den autoriserede person anvende en gift, der er stærkere, og som ligger umiddelbart efter i styrkeforhold. Andre forhold som kan fordrer, at man skifter til en stærkere gift er tilfælde, hvor man foruden rotter også har mange mus her bør 1. valg være midler med bromadiolon. Til rottebekæmpelsen må der kun anvendes gift, der er godkendt af Miljøstyrelsen. Bekæmpelse med gift må kun ske i aflåste foderstationer og disse skal være udstyret med en synlig etikette der beskriver foderstationens indhold samt anvisning om procedure ved en evt. forgiftning. Der må ikke udlægge giften i huller eller uden for foderstationer generelt. Dog er bekæmpelse i kloak og f.eks. i spaltegulve i kvag og svinestalde undtaget. Her kan bekæmpelsen ske ved ophængning af giftblokke i kloak og/eller nedhængt i spaltegulve og gyllekanaler blot er kravet at giften skal kunne indsamles efter endt bekæmpelse. Giften skal udlægges på forsvarlig måde og i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler og anvisninger på området. Giftrester og døde rotter skal altid indsamles af den autorisede person og giftrester skal afleveres på den kommunale genbrugsplads for farligt affald. Kvittering for aflevering på kommunale genbrugspladser m.v. skal kunne forevises. Bekæmpelse skal i øvrigt ske efter retningslinjer/vejledninger udstukket af Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen. Leverandøren forpligter sig til at stille fornødne mængder giftpræparater til rådighed i forbindelse med rottebekæmpelsen. Leverandøren påtager sig, at råde over et så alsidigt sortiment af gift, at enhver form for rottetilhold skal kunne bekæmpes. Leverandøren kan i evt. resistensområder anvende alternative bekæmpelsesmetoder. Dette skal foregå i samarbejde med kommunen og har til formål at udvikle nye måder at bekæmpe rotter på. Med hensyn til konstatering af resistens, skal leverandøren eller den autoriserede person gøre brug af den check-liste, som findes på Naturstyrelsens hjemmeside. Enhver udlægning af gift på/ved en ejendom m.v. må kun foretages, hvis grundejer, lejer eller dennes repræsentant er til stede. Der skal endvidere oplyses om risikoen ved midlet og informeres om procedurer ved en evt. forgiftning. Giften skal lægges i aflåste foderstationer.

7 11. Bod Anmeldelser om rotter (akutte/indendørs) modtaget inden kl. 12. skal besvares samme dag. Akutte anmeldelser efter kl. 12 senest næste dag. Ved overskridelse af disse svartider kan kommune give bod..500 kr. pr. sag. Ved konstatering af rotter på en ejendom skal der som min. foretages tre besøg. Ved lavere antal besøg kan kommunen give bod.500 kr. pr. sag. Hvis der indenfor 30 dage efter en sag er blevet lukket igen anmeldes rotter, skal denne sag genåbnes. Oprettes der en ny sag på samme adresse indenfor de 30 dage kan kommunen give bod.500 kr. pr. sag. 12. Faktuelle oplysninger og historik Jf. bilag 1

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2016-18 Vedtaget af Plan-, miljø - og klimaudvalget den 7. februar 2017 1 Indledning, formål og Lovgrundlag Fredensborg kommune har ansvaret for

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Indhold Indledning... 2 Handlingsplan 2013-2015... 2 Effektiv kommunal rottebekæmpelse, der lever op til gældende lovkrav... 2 Kemiske bekæmpelsesmidler... 3 Forebyggelse af rotteproblemer... 4 Indsats

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden 2016-2018 Formål og lovgrundlag Nordfyns Kommune har udarbejdet denne handlingsplan for rottebekæmpelse for perioden 2016-2018. Handlingsplanen

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 Ballerup Kommune Vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2015 Indholdsfortegnelse Lovgivning. 3 Ressourcer 4 Overordnede mål

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Handlingsplan for bekæmpelse af rotter 2016-2018. 1 Indledning Handlingsplanen er en videreførsel af handlingsplan 2013-2015, hvor det overordnede mål er at nedbringe antallet af rotter gennem en effektiv

Læs mere

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Rottebekæmpelse i Furesø Kommune serviceydelser og strategi Nærværende dokument beskriver de overordnede principper for rottebekæmpelse i Furesø Kommune.

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse 2013-2015 Indhold 1. Indledning lovgivning... 2 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 3 3. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 4 4. Målelige succeskriterier

Læs mere

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune 2013-2015 Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune By og Miljø Hillerød Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Hillerød Kommune skal udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Kommunalbestyrelsen skal som noget nyt udarbejde en handlingsplan for at forebygge og bekæmpe rotter i kommunen i henhold

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune

Handleplan for rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune i Vordingborg Kommune 2014-2016 September 2013 1. Indledning Rotter er uønskede dyr i Danmark, fordi de kan forårsage massive bygningsskader og sprede forskellige sygdomme, herunder flere alvorlige sygdomme,

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune

Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune 2013-2016 Side 1 Indledning og baggrund Rotter er skadedyr, der kan forvolde skader på kloakker og ejendomme, når de søger efter mad og levesteder. Det største

Læs mere

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Hotel Blicher, Ry - 14. april 2015 Velkommen til informationsmøde om Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Kirsten Søndergaard og Niels Hesthaven Sørensen Flere rotter Udfordringer Flere

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima 2016-2018 Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 2 Status 3 Formål med handlingsplan..

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Vej & Park Sagsbehandler: Sanne Kolding Johansen Handlingsplan for rottebekæmpelse Den 1. juli 2012 trådte en ny Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. I henhold til denne nye

Læs mere

Kontraktaftalebilag A Kravspecifikation

Kontraktaftalebilag A Kravspecifikation Kontraktaftalebilag A Kravspecifikation Den Kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Kontraktaftalebilag A side 1 af 13 1 OPGAVENS OMFANG... 4 2 GENERELLE KRAV TIL KONTRAKTHAVEREN OG DEN UDFØRTE

Læs mere

Kontraktaftalebilag A Kravspecifikation. Den kommunale rottebekæmpelse i Norddjurs Kommune

Kontraktaftalebilag A Kravspecifikation. Den kommunale rottebekæmpelse i Norddjurs Kommune Kontraktaftalebilag A Kravspecifikation Den kommunale rottebekæmpelse i Norddjurs Kommune Indhold Opgavens omfang... 3 Generelle krav til kontrakthaveren og den udførte bekæmpelse... 3 2.1 Krav til tilsynsbesøg...

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune 2013-2015 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund...3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen...4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...5 Målelige

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse Gribskov Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse Gribskov Kommune Gribskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rottebekæmpelse i Gribskov Kommune...4 3. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...4 4. Evaluering af handlingsplan 2013-15...5 4.1 Brug af gift...5

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Vedtaget af byrådet den 2. april 2013 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS

Læs mere

Tårnby & Dragør Kommuner. Rottehandlingsplan

Tårnby & Dragør Kommuner. Rottehandlingsplan Tårnby & Dragør Kommuner Rottehandlingsplan 2013-2015 Teknisk Forvaltning Tårnby Kommune 22-11-2013 14. marts 2014 Mh Indholdsfortegnelse Forord og baggrund:... 2 Overordnede mål for rottebekæmpelse:...

Læs mere

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I REBILD KOMMUNE 3. januar 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse: Emne Side Indholdsfortegnelse 02 Lovgrundlag 03 Overordnede mål for rottebekæmpelse og

Læs mere

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx Rottehandleplan 2016-2018 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx 2 Rottehandleplan 2016-2018 Indhold 1. Indledning... 4 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Glostrup... 4 3. Tildelte ressourcer...

Læs mere

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015 Afdeling: Teknik og Miljø Dato: Februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Norddjurs Kommunes Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10

Læs mere

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk Rotteplan 2013-2015 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE... 3 4 SKIVE KOMMUNE... 4 5 TILDELTE RESSOURCER... 5 6 SKIVE KOMMUNES

Læs mere

Rottebekæmpelse. i Middelfart Kommune

Rottebekæmpelse. i Middelfart Kommune Rottebekæmpelse i Middelfart Kommune Denne folder er til dig, der gerne vil vide lidt mere om, hvordan den kommunale rottebekæmpelse foregår, og hvilke regler der er på området samt hvilke forpligtelser

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN

ROTTEHANDLINGSPLAN ROTTEHANDLINGSPLAN 2016-2018 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 1 INDLEDNING... 3 2 STATUS PÅ ROTTEOMRÅDET... 3 2.1 TILDELTE RESSOURCER PÅ ROTTEOMRÅDET... 3 3 MÅLSÆTNING... 4 4 INDSATSOMRÅDER... 4 5 TILTAG

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Vision Ingen rotter i gadebilledet Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets

Læs mere

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9 Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts 2013 1/9 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund... 3 Vision og mål... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 5 Målelige succeskriterier for rottebekæmpelse...

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 696 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 29. juni 2012 er Aalborg Kommune

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR LOVGRUNDLAG 3 FORMÅL 3 MÅLSÆTNING 3 INDSATSOMRÅDER 4 BESKRIVELSE AF TILTAG TIL OPNÅELSE AF BESKREVNE INDSATSOMRÅDER 4 1. INFORMATION OM

Læs mere

Rotteplan

Rotteplan Rotteplan 2016-2018 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 KOMMUNEN... 2 4 BORGERNE... 2 5 LOVGRUNDLAG... 3 6 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE FOR 2013-2015...

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2019 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt foretager Ikast-Brande Kommune selv rottebekæmpelsen i Ikast-Brande Kommune. Rottebekæmpelsen har været

Læs mere

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER PROJEKT Vesthimmerlands Kommune Projekt nr. 210947 Version 2 Dokument nr. 125919480 Udarbejdet af JVI Kontrolleret af SHH

Læs mere

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD 2008 ROTTEBEKÆMPELSE ASSENS KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Punkt Side 1.0 Indledende bemærkninger 3 1.1 Disposition af tilbud 3 1.2 Udbudsform 3 1.3

Læs mere

Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013

Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013 Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013 Vedtaget af Byrådet den 17. december 2013 1 Indhold Indledning og baggrund... 3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelse...

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune.

Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune. Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune. Opdateret 13.oktober 2014. Tilbudsgiver skal være opmærksom på at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1) Page 1 of 8 BEK nr 696 af 26/06/2012 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-06-2012 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Bilag

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1) BEK nr 696 af 26/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-4400-00004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan

Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Handlingsplanen er udtryk for Aarhus Kommunes overordnede fokusområder og mål i forhold til den lovpligtige bekæmpelse

Læs mere

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE 2008 VEDRØRENDE SKADEDYRSBEKÆMPELSE NYBORG KOMMUNE

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE 2008 VEDRØRENDE SKADEDYRSBEKÆMPELSE NYBORG KOMMUNE Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE 2008 VEDRØRENDE SKADEDYRSBEKÆMPELSE NYBORG KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Punkt Side 1.0 Indledende bemærkninger 3 1.1 Disposition af tilbud 3 1.2 Udbudsform 3 1.3 Ministeriel

Læs mere

Plan for forebyggelse og bekæmpelse

Plan for forebyggelse og bekæmpelse Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2014-2016 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag... 3 2. Status... 3 3. Mål... 6 4. Handleplan... 6 4.1. Udbedring af defekte kloakker og afløbsinstallationer...

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Borgerservice Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Sagsnr. 710 2012 158501 Dokument nr. 710 2015 310317 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov

Læs mere

Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan. Køge Kommune Rottehandlingsplan Køge Kommune 2016 til 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL FOR 2016-2018 3 3 TILDELTE RESSOURCER TIL ROTTEBEKÆMPELSEN 4 4 SUCCESKRITERIER 4 5 SÆRLIGE

Læs mere

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Baggrund Handlingsplanen er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 696 af 26/06/2012 6 og bilag 1, om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune 2016 2018 Det har siden 1. januar 2013 været et krav, at alle kommuner skal have en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse og at handlingsplanen

Læs mere

Miljø og Teknik. 17. november P Jakob Aarup. Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014

Miljø og Teknik. 17. november P Jakob Aarup. Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014 Forvaltning: Miljø og Teknik Dato: 17. november 2014 Sagsnr.: 09.13.01-P15-1-12 Sagsbehandler: Jakob Aarup Vedrørende: - Notat sendes/sendt til: Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014 Baggrund

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse. Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo. Udarbejdet august 2016

Handlingsplan for rottebekæmpelse. Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo. Udarbejdet august 2016 ad Handlingsplan for rottebekæmpelse 2016-2018 Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade 7 4930 Maribo Udarbejdet august 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 3 2. Vision... 4 3. Mål...

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Planperiode: 2016-2018 Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Status... 3 Årsag til rottetilhold... 4 Forbrug af rottegifte i perioden... 5 Status på

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune

Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune Maj 2013 Indledning... 3 Formål med handlingsplanen... 4 Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Aabenraa kommune... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE 2013-2015 1 FORORD Den fremtidige rottebekæmpelse skal jf. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (lov nr. 696 af

Læs mere

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 Rottehandlingsplan - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 X Lovgrundlag I henhold til bekendtgørelse nr. 696 af 26. juni 2012 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (Rottebekendtgørelsen), har

Læs mere

Udkast til Miljøstyrelsens vurderingsvejledning for godkendelse af kemiske bekæmpelsesmidler til rotter og mus

Udkast til Miljøstyrelsens vurderingsvejledning for godkendelse af kemiske bekæmpelsesmidler til rotter og mus Udkast til Miljøstyrelsens vurderingsvejledning for godkendelse af kemiske bekæmpelsesmidler til rotter og mus Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Definitioner 3. Kategorier af aktivstoffer i kemiske

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015 HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015 1 0BFORORD Den fremtidige rottebekæmpelse skal jf. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (lov nr. 696

Læs mere

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse Notat Vedrørende: Handlingsplan for rottebekæmpelse Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse skal ifølge bekendtgørelsen som minimum indeholde: overordnede mål for

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Weile-Skadedyrsrådgivning November 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Status på rotteområdet 4 Målsætning 5 Overordnede

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1) BEK nr 1904 af 29/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4600-00086 Senere ændringer

Læs mere

Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE

Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE Januar 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rottebekæmpelse og karakteristik af Gribskov Kommune...

Læs mere

Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan

Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan 2013-2015 Lene Skovmose Herning Kommune 2 Indhold Lovgrundlag 3 Status...3 Organisering af rottebekæmpelsen..4 Budget for årene 2013

Læs mere

Rottehandlingsplan 2013-2016

Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt har Ikast-Brande Kommune indgået en aftale med ISS, der foretager de lovbestemte forårs- og efterårskampagner

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse Formål og lovgrundlag... 3 Opfølgning på handlingsplan 2013-2015... 4 Status på rottebekæmpelse i Lemvig Kommune... 5 Antal

Læs mere

Rottebekæmpelse i Odense Kommune. Bilag 1 Specifikation af ydelsen (Kravspecifikation)

Rottebekæmpelse i Odense Kommune. Bilag 1 Specifikation af ydelsen (Kravspecifikation) Rottebekæmpelse i Odense Kommune Bilag 1 Specifikation af ydelsen (Kravspecifikation) Dato: 14-10-2013 Udarbejdet af:, ACH, JM Version: 5 Godkendt af: PJH/OFD side 2 af 17 Odense Renovation A/S Snapindvej

Læs mere

EU-UDBUD BEKÆMPELSE AF ROTTER 2010 til 2013

EU-UDBUD BEKÆMPELSE AF ROTTER 2010 til 2013 EU-UDBUD BEKÆMPELSE AF ROTTER 2010 til 2013 Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen Tlf.: 72 53 11 82/ Mobil: 72 53 11 92 E-mail: bp@faaborgmidtfyn.dk 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Nr.33 - marts 212 Statistik om rottebekæmpelsen (Kildemateriale: De kommunale indberetninger om rottebekæmpelse) De danske kommuner har siden

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Norddjurs Kommune.

Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Norddjurs Kommune. Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Norddjurs Kommune. Opdateret 17.oktober 2014. Tilbudsgiver skal være opmærksom på at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige

Læs mere

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune Side 1 Rottehandlingsplan Køge Kommune April 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS OG ORGANISERING 4 4.1 Wise Trap - pilotprojekt

Læs mere

Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg?

Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Teknik & Miljø Hvad kan jeg forlange af kommunens rottebekæmper, når jeg har anmeldt rotter? Hvis du anmelder rotter til din kommunes Teknik & Miljø, bør det altid

Læs mere

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen Rottehandlingsplan 2013-2015 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan 2016-2018 Rottehandlingsplan Egedal Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Formål... 2 2. Bekæmpelse i Egedal Kommune... 3 2.1 Myndighedsopgaver... 3 2.2 Forebyggelse og bekæmpelse i

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Indledning Rotter er skadegørere, der kan påføre det danske samfund store økonomiske tab, hvis de ikke effektivt holdes nede. Samtidig kan rotter

Læs mere

Rottehandlingsplan Vejen Kommune

Rottehandlingsplan Vejen Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Vejen Kommune Indhold; Rotter og handlingsplan... 3 Servicemål for den kommunale rottebekæmpelse i Vejen Kommune... 3 Fokusområder i handlingsplan 2016-2018... 3 Fokusområde

Læs mere

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar.

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Spørgsmål og svar til udbud på levering af rottebekæmpelse Nummer Spørgsmål Svar Opdateret den 13.10.2016 1 2 Udbudsmaterialet punkt

Læs mere

Udkast til kontrakt. vedr. levering af. Rottebekæmpelse

Udkast til kontrakt. vedr. levering af. Rottebekæmpelse KONTRAKT Dato:11. december 2015 Bilag 3 Udkast til kontrakt vedr. levering af Rottebekæmpelse Vesthimmerlands Kommune. Himmerlandsgade 27. 9600 Aars. Tel. 99 66 70 00. www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

R A P P O R T. Rottehandlingsplan

R A P P O R T. Rottehandlingsplan R A P P O R T Rottehandlingsplan 2016-2019 // 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 3. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Ringkøbing-Skjern Kommune... 4 4. Status... 4 5.

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Teknik og Miljø 2015 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Status... 5 Budget... 6 Kommunens målsætning for forebyggelse

Læs mere

Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift

Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift 275.000 kg så meget gift lægges der hvert år ud for at bekæmpe rotter og mus. Giften holder skadedyrene nede, men har

Læs mere

Handlingsplan. for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i. Kalundborg Kommune

Handlingsplan. for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i. Kalundborg Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Kalundborg Kommune 2013-2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 27.02.2013 1 Indholdsfortegnelse: INDHOLD Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen

Læs mere

Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Teknik & Miljø

Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Teknik & Miljø Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Teknik & Miljø Hvad kan jeg forlange af kommunens rottebekæmper, når jeg har anmeldt rotter? Hvis du anmelder rotter til din kommunes Teknik & Miljø, bør det altid

Læs mere

Udbud af rottebekæmpelse i Odsherred Kommune

Udbud af rottebekæmpelse i Odsherred Kommune Udbud af rottebekæmpelse i Odsherred Kommune Udbudsbetingelser, kravspecifikation og kontraktudkast Januar 2015 Udgivelsesdato : Januar 2015 Vores reference : 30.8919.01 Udarbejdet : Mette Physant Jørgensen

Læs mere

En analyse af rottebekæmpelsen i Odense, Hedensted og Herning kommuner i 2014 og 2015

En analyse af rottebekæmpelsen i Odense, Hedensted og Herning kommuner i 2014 og 2015 En analyse af rottebekæmpelsen i Odense, Hedensted og Herning kommuner i 2014 og 2015 Partnerskab om giftfri rottebekæmpelse 2016 Indhold Partnerskab om giftfri rottebekæmpelse... 2 Forord... 3 Resumé...

Læs mere

Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2011-2013 1 Indhold Lovgrundlag... 3 Status... 3 Organisering af rottebekæmpelsen... 3 Budget for årene 2011-2013... 3 Vision... 4 Mål... 4 Indsatsområder...

Læs mere

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar.

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Spørgsmål og svar til udbud på levering af rottebekæmpelse Nummer Spørgsmål Svar Opdateret den 11.10.2016 kl. 15.00 1 2 Udbudsmaterialet

Læs mere

by i 2015 Københavns Rottestrategi

by i 2015 Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Københavns Rottestrategi Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Tryk FORMULA Grafik og layout tmf design Foto Ursula Bach øvrige billeder Københavns Kommune

Læs mere

Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status... 5 Budget... 8 Kommunens

Læs mere

Rottebekæmpelse i Odense Kommune. Bilag 2 Tilbudsliste

Rottebekæmpelse i Odense Kommune. Bilag 2 Tilbudsliste Rottebekæmpelse i Odense Kommune Bilag 2 Tilbudsliste Dato: 15-10-2013 Udarbejdet af: ACH/PJH Version: 5 Godkendt af: side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter KL takker for modtagelse af udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter. KL støtter op om behovet

Læs mere

Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer

Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer 2014 Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer Rottehul på en vej, hvor rotterne er kommet op til overfladen via defekt kloak Connie Nielsen Hvidovre Kommune 15-10-2014 Indhold Resume... 2 1.0 Antal

Læs mere

Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune. Overordnede mål. Ingen rotter i gadebilledet.

Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune. Overordnede mål. Ingen rotter i gadebilledet. Vision Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune Overordnede mål Ingen rotter i gadebilledet. Det er strategiens målsætning: At forebygge frem for at bekæmpe, At rotterne bliver i kloakken, At der

Læs mere

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTEPROBLEMFRI BY I 2015 2 3 Verdens miljømetropol I 2015 vil Københavns Kommune være kendt som verdens miljømetropol.

Læs mere

Handlingsplan rottebekæmpelse i Kolding Kommune

Handlingsplan rottebekæmpelse i Kolding Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Kolding Kommune 2013-2016 Indhold Vision...3 Overordnede mål...3 Indsatsområder...3 1. Kommunal rottebekæmpelse...5 2. Information til borgere og virksomheder...6 3.

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Produkter, affald m.v. teknik og miljø Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier i Horsens Kommune Produkter, affald m.v. Regulativet for opbevaring

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Planperiode: dec. 2012 dec. 2015. Side 1 af 11

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Planperiode: dec. 2012 dec. 2015. Side 1 af 11 Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Planperiode: dec. 2012 dec. 2015 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Status... 4 Overordnede målsætninger

Læs mere

Miljøstyrelsens vejledning om vurdering og godkendelse af kemiske bekæmpelsesmidler

Miljøstyrelsens vejledning om vurdering og godkendelse af kemiske bekæmpelsesmidler Miljøstyrelsens vejledning om vurdering og godkendelse af kemiske bekæmpelsesmidler til rotter og mus Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Definitioner 3. Kategorier af aktivstoffer i kemiske rotte- og

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune 2016-2018 1 Indhold Målet for den kommunale rottebekæmpelse i Holbæk Kommune... 3 Servicemål for den praktiske del af den kommunale

Læs mere

Status rotter, april 2016 manglende ressourcer

Status rotter, april 2016 manglende ressourcer 2016 Status rotter, april 2016 manglende ressourcer cks Hvidovre Kommune/Vej- og Parkafdelingen 08-04-2016 Indhold Resume... 2 1.0 Antal årlige rotteanmeldelser... 3 2.0 Nye krav fra Naturstyrelsen...

Læs mere

Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune

Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune Indledning... 2 Temaer for strategiplanen... 2 Tema A Effektiv rottebekæmpelse... 3 Indsatsområde Kvalitet... 3 Indsatsområde Miljøbevidsthed...

Læs mere

AC Heiberg Rådgivning 3. udkast HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE

AC Heiberg Rådgivning 3. udkast HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status...

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse

Handleplan for rottebekæmpelse Handleplan for rottebekæmpelse 2014 Indholdsfortegnelse 1 Lovgrundlag...3 2 Formål med handleplanen...3 3 Målsætning...3 4 Tildelte ressourcer...3 5 Indsatsområder...4 6 Ejendomme i landzone samt landbrugsejendomme

Læs mere

EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer]

EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer] EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer] Tjenesteydelse Offentligt udbud På levering af Skadedyrsbekæmpelse til KomUdbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...5 1.2

Læs mere

Rotterapport. Forundersøgelse. Journalnr.: ROK1-13-0315-1-2500 Adresse: slettet. Opstart dato: 15. marts 2013 Kunde: slettet

Rotterapport. Forundersøgelse. Journalnr.: ROK1-13-0315-1-2500 Adresse: slettet. Opstart dato: 15. marts 2013 Kunde: slettet Rotterapport Opstart dato: 15. marts 2013 Kunde: slettet Kontaktperson: slettet Første anmeldelses dato: 25. januar 2013 Kommune: København Navn: A/B slettet Tlf./mail: slettet Adresse: slettet, 2500 Valby

Læs mere