4Kløverskolen. SFo. Regnbuen og Smørhullet. Mål og Indhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4Kløverskolen. SFo. Regnbuen og Smørhullet. Mål og Indhold"

Transkript

1 4Kløverskolen SFo Regnbuen og Smørhullet Mål og Indhold 2012/2013

2

3 Forord Skolefritidsordningerne er et pædagogisk tilbud til eleverne inden for skolens rammer, og bidrager til at opfylde folkeskolens formål ved at fremme børns trivsel, udvikling og læring. Med SFO rammer for Mål og Indhold er der skabt en overordnet fælles kommunal ramme for udviklingen af lokale beskrivelser af mål og indhold for skolefritidsordningerne i Nyborg Kommune. Formålet med beskrivelserne er, at målsætninger og indhold i SFO-arbejdet synliggøres og kommunikeres tydeligt til borgerne, naturligvis især til forældre til børn i skolefritidsordningerne ved kommunens skoler. Beskrivelserne vil bidrage til synliggørelse og styrkelse af samarbejdet på flere niveauer: Styrkelse af samarbejdet med forældrene Styrkelse af samarbejdet blandt personalet i skolefritidsordningen Styrkelse af samarbejdet mellem undervisningsdel og fritidsdel på den enkelte skole Styrkelse af samarbejdet mellem kommunens skolefritidsordninger Styrkelse af samarbejdet mellem SFO/skole og daginstitutioner Styrkelse af det tværfaglige samarbejde om børn med særlige behov SFO-tilbuddet er en del af Nyborg Kommunes samlede tilbud på børne- ungeområdet, og skal ses i sammenhæng med: Visioner for folkeskolen, vedtaget i Byrådet Sammenhængende børne- ungepolitik, vedtaget i Byrådet Handleplan for det tværfaglige samarbejde om børn og unge med særlige behov Alle tre dokumenter kan findes på Det er mit ønske, at SFO- rammer for Mål og Indhold bliver et godt redskab i det videre arbejde med udvikling af skolefritidsordningerne i Nyborg Kommune, til glæde for både forældre, børn og de pædagogiske medarbejdere på skolerne. Kaj Refslund Formand for Børne- og Familieudvalget Byrådet, Nyborg Kommune

4 Indledning 4kløverskolen består af 2 afdelinger Regnbuen afd. Ørbæk og Smørhullet afd. Frørup. Der udarbejdes en fælles Mål og Indhold, men den daglige praksis er meget individuel, p.g.a. institutionsstørrelse (Regnbuen med ca. 120 børn og Frørup med ca. 73 børn) forskellige personalegrupper og forskel på lokalområde. Nyborg Kommune har valgt, at Mål og Indholdsbeskrivelserne skal dække de samme temaer, som vi kende fra daginstitutionernes Læreplaner. Derudover er der udarbejdet beskrivelser om lektietilbud, samarbejde mellem undervisningsdel og sfo, overgang fra daginstitution til sfo samt børn med særlige behov. Der er udarbejdet beskrivelser for alle 6 temaer samt de 4 særlige temaer ud fra SMTTEmodellen. Vi har valgt for hvert skoleår at sætte særligt fokus på 1-2 temaer. Derudover arbejder vi konstant med sociale og personlige kompetencer, sproglige kompetencer, kulturelle udtryksformer og natur og naturfænomener, som en integreret del af det daglige arbejde. Fokusområderne evalueres sidst på skoleåret. Vi har i skoleåret 2012/2013 valgt at sætte fokus på temaet:

5 Særlige temaer Lektietilbud Lektiecafé, hvor barnet har mulighed for, sidst på dagen, hvor der er ro, at sidde med lektier. Det er en frivillig ordning, som barnet laver aftaler med sine forældre om. Sfo-personalet er ikke ansvarlig for, hvorvidt barnet laver lektier eller ej. Har barnet behov for lektiehjælp, har skolen mulighed for at tilbyde lektiehjælp, hvor der er en lærer tilstede. Samarbejde - Vi ønsker et samarbejde med undervisningsdelen. Det er vigtigt for børnene, at der er sammenhæng kognitivt, socialt og indlæringsmæssigt. - Indskolingsmøder 2 til 3 x årligt med lærerne ønskeligt. - Daglig overlevering lærer sfo forældre. - Vi deltager i klasseforældremøder med skolen efter behov. - Vi deltager i forældresamtaler med skolen efter behov. - Vi deltager i udarbejdelse af elevplaner. - Vi deltager i fælles kurser med lærerne i indskolingen. Overgange/sammenhænge Der samarbejdes med den lokale børnehave i henhold til principperne i samarbejdsplanen Overgang fra daginstitution til skole/sfo. Derudover besøger børnehaven Regnbuen/Smørhullet flere gange i løbet af foråret. Børnehavebørnene opfordres til at starte i Regnbuen/Smørhullet den 1. august, så de har tid til at lære Regnbuen/Smørhullet og de voksne at kende inden skolestarten. Børn med særlige behov At tværfaglige- og netværksmøder er med deltagelse af lærere og sfo-personale. PPR-indstillinger udarbejdes i fællesskab. At der er et tæt samarbejde mellem lærer og pædagog. At vi har en anerkendende tilgang, således at vi fokuserer på barnets ressourcer og styrker. At der afholdes forældresamtaler, når der er behov.

6 De seks temaer Krop og bevægelse Sammenhæng: Krop og bevægelse er en vigtig del af børnenes udvikling. For at skabe de rette betingelser for indlæring, er den motoriske udvikling og fysiske stimuli vigtige redskaber. At skabe aktiviteter, der retter fokus på krop og bevægelse i SFOén er en væsentlig del af barnets fysiske og psykiske vælvære, selvværd og identitet. Da barnets krop er et komplekst sammensat sanseapparat, skal det udfordres både sanseligt og motorisk. Mål Tegn At give børnene lysten til at bevæge sig, både fin og grov motorisk, samt give dem mulighed for, at opleve glæden ved at lære at kontrollere sin egen krop. At tilbyde aktiviteter, hvor det er muligt at udvikle bevægelighed, styrke og udholdenhed. At børnene skal opleve glæden ved at være fysisk aktive både alene og i fællesskabet. At børnene bliver i stand til selv at videreudvikle lege, således at de når egne grænser. At børnene bliver stimuleret sanseligt gennem forskellige materialer og redskaber. At børnene opnår en forståelse for kroppens funktioner. At bruge skolen, inde og ude, naturen samt lokalområdet til fysisk udfoldelse. At give børnene viden om sund kost og god hygiejne. Når børnene bruger legeredskaber. Når der er stor tilslutning til de voksenstyrede aktiviteter. Når børnene er forventningsfulde til den ugentlige båldag. Når børnene forespørger på bevægelsesaktiviteter. Når børnene i den fri leg ofte leger bevægelseslege. Når børnene af sig selv vasker hænder. Tiltag/status Engagerede voksne. Daglige voksenstyrede bevægelseslege. Tilbud om aktiviteter i hal/gymnastiksal. Udendørsmaterialer der udfordre børnene motorisk. -Trampolin, kørertøjer, rulleskøjter, klatremuligheder, kælke, bolde, waveboards etc.

7 Udendørs fri leg Indendørs bevægelse via it-udstyr (Wii og Xbox). Deltagelse i bevægelses arrangementer rundt i kommunen. Ture ud af huset til natur skønne områder, med mulighed for løb og leg. Vi laver bål én gang om ugen, hvor børnene oplever forskellige smagsoplevelser. Vi beder børnene vaske hænder inden de spiser og efter toiletbesøg Evaluering Vi har besluttet, at krop og bevægelse fortsat skal være et indsatsområde i såvel Regnbuen som Smørhullet, således at det fortsætter som et integreret element i pædagogikken i det daglige arbejde. Sociale kompetencer Sammenhæng: Sociale kompetencer udvikles i fællesskaber og gennem relationer til andre. I SFO en er de vigtigste fællesskaber i forhold til barnets udvikling af sociale kompetencer især venskaber, legerelationer og gruppetilhørsforhold. Mål Tegn At være social fleksibel. At være social sensitiv og udvikle indfølingsevne. At udvikle respekt, ansvarlighed og være aktivt deltagende i fællesskaber. At kunne kommunikere og udvikle en begyndende forståelse for demokrati gennem medinddragelse. At lære at samarbejde og derigennem blive udfordret af andre børn og voksne. At udvikle evnen til at etablere og vedligeholde venskaber. At udvikle evnen til at lege sammen med børn med andre normer og værdier end deres egne. Dvs. at respekterer forskellighed. Når børnene er omsorgsfulde for hinanden. Når børnene leger på tværs af alder og køn. Når børnene lytter til hinanden. Når børnene begår sig i fællesskabet. Når børnene har legeaftaler udenfor SFOén. Når børnene tør at være uenige. Når børnene udviser empati. Når børnene har venskaber. Når børnene er glade og trives. Når børnene leger uden voksenstyring. Når barnet selv søger fællesskabet.

8 Tiltag/status At vi er tydelige rollemodeller der tør vise følelser. At der er få men tydelige regler. At der er dialog, samtale og konfliktløsning. At der er ture ud af huset. At de kan deltage i både hallen og gymnastiksal. At de prøver af spille teater. At de prøver træværkstedet. At der er plads til fri leg. At der er spil i forskellige former. -(wii, computer, brætspil, familiespil, x-box m.m.). At der er et opdragende miljø. Personlige kompetencer Sammenhæng: Børnenes personlige kompetencer styrkes og udvikles i SFO en ved, at børnene indgår i værdifulde fællesskaber med andre børn og voksne. I disse fællesskaber skabes muligheden for, at barnet kan udvikle sine personlige kompetencer som individ og som en del af et fællesskab altså at være værdifuld i forhold til sig selv og fællesskabet. Mål Tegn Give udtryk for egne følelser. Reflektere og tage ansvar i forhold til sig selv og andre. Bruge fantasi, nysgerrighed og kreative evner. Tage initiativ og træffe valg samt fastholde disse. Sætte sig mål, fordybe sig og erfare egne fremskridt samt få anerkendelse for disse af voksne og børn. Blive set som individ og som en del af gruppen. Opnå selvværd. Vise ansvarlighed i fht til sig selv og andre på alderssvarende niveau ved at stå ved egne handlinger og udtalelser. Kan løse konflikter på alderssvarende niveau. Kan hente hjælp, når der er behov for det. Er hjælpsom overfor kammeraterne. Kan vise omsorg for andre børn. Være empatiske overfor andre. Planlægge og gennemføre både legeaktiviteter og kreative aktiviteter. Indgå og overholde aftaler. Have mod på at kaste sig ud i nye, ukendte aktiviteter. At turde være forskellig fra mængden. At kende egne grænser.

9 At sige til og fra på en ordentlig måde. Kan træffe valg ud fra egne erfaringer og lyst. Tiltag/status Anerkendende tilgang til den enkelte såvel som gruppen. At give børnene mulighed for selv at skabe rum til de små grupper. Være anerkendende i konfliktløsningen sammen med børnene. Give sig tid til den enkelte og de små grupper. Se børnene udfolde sig f.eks. i dans, sang, teater, kreative aktiviteter og andre arenaer legeplads, hal og boldbane At give plads til forskellighed. At lære børnene at udfordre sig selv i forhold til egne grænser Kulturelle udtryksformer Sammenhæng: Kulturel viden handler om viden i forhold til ens egen kulturelle baggrund og viden om andre kulturelle baggrunde Ligeledes kan kulturel viden og værdier være oplevelser og udfordringer af æstetiske udtryk. Børnenes udvikling af identitet, både socialt og personligt hænger sammen med de kulturelle værdier og udtryksformer, de oplever. Ligeledes handler det om at fremme børnenes kreativitet gennem indtryk og oplevelser. At udbrede børnenes kendskab til deres/hinandens familie, tro og nationalitet. Mål Tegn Aktivt at kunne opsøge, nyde og skabe æstetiske indtryk og udtryk. Lysten til at eksperimentere med og afprøve sig selv i forhold til forskellige kulturelle udtryksformer og oplevelser. Lysten til at gå på opdagelse i litteratur, musik, teater og billeder. At eksperimentere og udforske forskellige materialer og redskaber. At møde voksne og andre børn, som selv er nysgerrige kulturbrugere og -bærere samt skabe rum for at kunne snakke om kultur, forskellighed og værdier. At have adgang til materialer og redskaber, herunder ofså moderne medier som f.eks. IT, film og spillekonsoller. At kunne vise deres kulturelle udtryk overfor andre. At værne om eksisterende traditioner og højtider, men samtidig være åben for at indføre nye. Børnene laver danse-, sang- og teateroptræden. At børnene selv er opsøgende i det kreative værksted tegne, male, smykkefremstilling, formgivning, kreative konstruktioner med. f.eks. genbrugsmaterialer mm.

10 At børnene udviser stor fantasi i egne kreative udtryk. Kreerer små bøger på egen hånd. Hører musik/synger. Bruger spillekonsoller og pc. At børnene finder nye sider af sig selv, og har mod på at udforske den. At børnene gerne selv vil udstille. At børnene har fortællerlyst. At vi støtter dem i deres nysgerrighed. Tiltag/status Rum, hvor børnene kan lave danse-, sang- og teateroptræden. Der er etableret et kreativt værksted, hvor børnene både kan være skabende på egen hånd tegne, male, smykkefremstilling, formgivning, kreative konstruktioner med. f.eks. genbrugsmaterialer mm og deltage i voksenstyrede, planlagte kreative processer. Vi tilstræber vide rammer og højt til loftet i de kreative udtryk. Mulighed for at kreere små bøger. Flere musikanlæg. Der er Wii, playstation, og pc. Udstilling med børnenes egne kreative udtryk. Arrangering af ture ud af huset, så børnene oplever andre udtryksformer. Natur og naturfænomener Sammenhæng. Natur og naturfænomener er et tema, som rummer rig mulighed for leg, læring og udvikling. Forskellige fokusområder i naturen skaber grundlag for børns forståelse af naturen og dens mangfoldighed. Ved at rette fokus på aktiviteter i naturen. kan vi voksne være med til, at skabe en større viden og forståelse for børnene om naturen og om de muligheder, som naturen giver os. I SFO en skal det være et mål, at lære børnene værdien af at behandle naturen med omsorg og respekt, samt være med til at skabe nysgerrighed og viden om, hvordan man bruger naturen i de omgivelser vi bevæger os i. Derudover skal børnene have en forståelse af naturfænomener i et bredt perspektiv som f.eks. vinden, tyngdekraft m.fl. Hvordan kan vi som ansvarlige voksne skabe aktiviteter, der retter fokus på naturen og naturfænomener i SFOén, med henblik på at udvikle børnenes fysiske og psykiske velvære, identitet og ikke mindst sociale kompetencer? Mål At børnene kommer ud og oplever og mærker de 4 årstider på kendte og ukendte steder. At børnene kommer ud og afprøver og eksperimenterer med forskellige ting i naturen. At de føler tryghed samt glæde ved at opholde sig i naturen.

11 At give børnene større forståelse for naturen og miljøet, samt respekt for dette. At de føler glæde ved at komme ud i naturen og få stimuleret deres sanser. At pirre deres nysgerrighed og udfordre deres kendskab og viden om naturfænomener. Tegn At barnet selv vælger udeaktiviteter. At barnet gerne deltager i voksenstyret udendørsaktiviteter. At børnene opholder sig meget ude og er gode til selv at starte aktiviteterne. At børnene viser interesse og stiller spørgsmål i forhold til naturen. At barnet selv søger udfordringer i forhold til forskellige naturaktiviteter. At barnet vise hensyn og respekt for naturen og miljøet. Når barnet gerne deltager i bålaktiviteter. Tiltag/status Obligatoriske udedage med voksenstyrede legeaktiviteter snelege, strandture, boldbaner, skov, naturlegeplads, legeplads. Udeleg uanset vejr. Sanse- og motoriklege. Udflugter og ture ud af huset. At flytte de kreative aktiviteter ud i en udendørs arena. Lave bålaktiviteter. At børnene har adgang til relevante opslagsbøger. Sprog Sammenhæng: Sproget bruges til at udtrykke ønsker, tanker, følelser og nysgerrighed samt til at forstå andre. Børn benytter mange forskellige slags sprog, f.eks verbale, nonverbale, skriftsprog, tegnsprog og billedsprog. I SFO en skal børnene bl.a. øge deres ordforråd og udvikle nuancer i sproget. At kunne udtrykke sig er en del af, at kunne udvikle og fastholde sin egen identitet. Mål Udvikle evnen til respektfuldt at kunne kommunikere med og aflæse andre. Udvikle evnen til at forstå sprogets mangfoldighed. Blive udfordret til at fortælle, fabulere, lytte, genfortælle og eksperimentere med sproget. Benytte sig af at kunne begynde at læse og skrive. Indgå i samtale og dialog på alderssvarende måde og med passende sproglige udtryk.

12 Bruge sproget til at blive en del af de demokratiske processer og få medindflydelse. Tegn Når barnet bliver bedre/er gode til at forklare sig kan sætte ord på tanker og følelser. Kan forstå og bruge længere sætninger. Kan løse konflikter verbalt konstruktivt og alderssvarende. Kan aftale og udvikle lege. Optræde med teater, sang og musik. Forsøger sig/leger med skriftsproget. Tiltag/status Individuelle samtaler såvel som gruppesamtaler. Give sig tid til at lytte og spørge ind til de ting, børnene fortæller. Være åben, anerkendende og spørgende, når vi hjælper barnet i konfliktsituationer. Højtlæsning, historie- og eventyrfortælling. Rollespil/kampleg. Fokus på hvordan taler vi sammen. Spille spil Anerkende børnesproget og hjælpe med at udvikle det. Bruger bibliotek flittigt. Samlinger, hvor alles meninger og tilkendegivelser respekteres og alle opfordres til at deltage aktivt.

SFO - rammer for Mål og Indhold

SFO - rammer for Mål og Indhold SFO - rammer for Mål og Indhold Redigeret juli 2011 1 Indhold Forord... 3 Oversigt over SFO er i Nyborg Kommune... 4 Retningslinjer for processen på skoler/sfo er... 4 Overgange/sammenhæng... 5 Samarbejde...

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 9. februar 2010 1 Forord I Faaborg-Midtfyn Kommune hænger skolens undervisningsdel og fritidsdel sammen,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 0 Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse 2 Kommunalt formål 3 Fritidspædagogikken og læring i SFO 4 Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 5 Mål A: Børnenes personlighedsudvikling 6 Fire delmål Mål

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Kulturelle udtryksformer

Kulturelle udtryksformer Kulturelle udtryksformer Gennem alsidig inspiration i hverdagen og mødet med aktive voksne vil vi give børnene mulighed for at udvikle varierede kulturelle udtryksformer og fremme deres: Adgang til forskellige

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

Børnene skal blive i stand til at udvikle deres kreativitet og fantasi og udvikles med deres personlige kompetencer.

Børnene skal blive i stand til at udvikle deres kreativitet og fantasi og udvikles med deres personlige kompetencer. Pædagogiske lærerplaner For Kværs Multi Univers SFO Redigeret maj 2012 Legens særlige betydning Legen som en spontan og frivillig aktivitet er en særlig vigtig del af fritidspædagogikken og de pædagogiske

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

De fysiske og indholdsmæssige rammer for SFO Ulkebøl.

De fysiske og indholdsmæssige rammer for SFO Ulkebøl. Forord Fra skoleåret 2009/2010 skal alle SFO er i Sønderborg på baggrund af ny lovgivning udarbejde en mål- og indholdsbeskrivelse af institutionen. Det nye er bl.a. kravet om skriftlighed og strukturering,

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1) Beskrivelse af Korning SFO... 3 2) Helhed for barnet brobygning fra børnehave skole SFO... 4 Mål for brobygning... 4 Metoden til

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har Lærerplaner Siden 2004 har der været et lovkrav om, at alle dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner, som forholder sig til seks temaer: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Formål og indhold for SkoleFritidsOrdning

Formål og indhold for SkoleFritidsOrdning Formål og indhold for SkoleFritidsOrdning Med handleplan for Broskolens SFO. Faaborg - Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 1 Forord I Faaborg-Midtfyn kommune ønsker vi, at skolens undervisningsdel

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Målene i læreplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i det rammer, vilkår og ressourcer institutionen har. Det vil sige med udgangspunkt i dagtilbuddets fysiske rammer, børne- og

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde.

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde. Læreplaner. Vi har i ledelsesteamet lavet en strategi, som betyder at: alle 5 institutioner arbejder med samme læreplanstema vi arbejder med et læreplanstema i 2 måneder af gangen vi kommer gennem de 6

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Forord Med Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede mål - og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer.

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer. A. Fritidsordningen skal danne rammen om et trygt og stimulerende miljø, hvori pædagogerne søger at tilgodese det enkelte barns behov for personlig udvikling og fællesskab (social udvikling) gennem skole/hjemsamtaler

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for Fårup SFO 1 Forord Vores SFO og indskoling arbejder sammen i et samlet indskolingsteam. Det betyder at pædagogerne er klassepædagoger i skolen. Lærere og pædagoger indgår

Læs mere

Pædagogiske læreplaner:

Pædagogiske læreplaner: Pædagogiske læreplaner: Brunebjerg børnehave: Kulturelle udtryksformer og værdier. Udvikler forståelser for forskellige kulturelle værdier og praksisser. Får erfaringer med og udvikler lyst til at eksperimentere

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Forord...3 Særlige krav til pædagogiske læreplaner...4 Sammenhæng i børnenes hverdag:... 4 Anerkendelse af fritidspædagogikken...

Læs mere

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

BEVÆGELSESPOLITIK STESTRUP BØRNEGÅRD - ET STED MED ÅBNE VIDDER SUNDHED OG BEVÆGELSE SKAL VÆRE SJOVT STESTRUP BØRNEGÅRD

BEVÆGELSESPOLITIK STESTRUP BØRNEGÅRD - ET STED MED ÅBNE VIDDER SUNDHED OG BEVÆGELSE SKAL VÆRE SJOVT STESTRUP BØRNEGÅRD 2012 BEVÆGELSESPOLITIK STESTRUP BØRNEGÅRD - ET STED MED ÅBNE VIDDER SUNDHED OG BEVÆGELSE SKAL VÆRE SJOVT Det er lige så vigtigt at bevæge sig som at fordybe sig Gode bevægelsesvaner der grundlægges i barndommen,

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Stadil Vedersø Børnehus

Pædagogisk læreplan for Stadil Vedersø Børnehus Pædagogisk læreplan for Sammenhæng: er en aldersintegreret daginstitution normeret til 49 børn i alderen 3-10 år. Børnehusets pædagogiske læreplan omhandler de 3-6 årige, som vi i øjeblikket har 27 af.

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Temaer og Personlige kompetencer I Krogården skal børn kunne opleve mange relevante invitationer til, at få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer.

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR HØJGÅRDENS BØRNEHAVE INDLEDNING Servicelovens 8a siger, at det enkelte dagtilbud skal udarbejde en pædagogiske læreplan for børn i aldersgruppen ½ - 2 år og aldersgruppen fra

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Vinderød SFO Institution Vinderød SFO og SFO.klub Adresse Helsingevej 57 Postnummer By 3300 Frederiksværk Telefon nr. 47785620 Vinderød SFO Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse : Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014

VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014 VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014 Værdigrundlag - Menneskesyn Det er vores ansvar at skabe en kultur, hvor børn, forældre og personale oplever glæde, humor, anerkendelse, tillid og empati. Vi gir omsorg, varme,

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Vi har i vores sammenkobling af børnemiljøet og vores læreplaner delt børnemiljøets tre områder ind under forskellige læreplanstemaer. Det fysiske

Læs mere

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Gruppe Krop og bevægelse I Skanderborg vil vi understøtte at børn gives mulighed for at vælge sunde livsvaner sikre at der er fokus på kost og bevægelse. Den bedste start

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer.

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer. A. Fritidsordningen skal danne rammen om et trygt og stimulerende miljø, hvori pædagogerne søger at tilgodese det enkelte barns behov for personlig udvikling og fællesskab (social udvikling) gennem skole/hjemsamtaler

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid i relation

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Anna- Marie s dagpleje

Anna- Marie s dagpleje Anna- Marie s dagpleje Anna-Maries dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anna-Marie Wiuff Anderson Grønhøjgade 9 6600 Vejen Tlf.: 21604726 Anna-Marie Wiuff Anderson Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

SOCIALE KOMPETENCER PERSONLIGE KOMPETENCER

SOCIALE KOMPETENCER PERSONLIGE KOMPETENCER SOCIALE KOMPETENCER Vi vil hjælpe barnet med: At kunne sige til og fra At vide hvordan man er en god ven eller kammerat At lære at respektere egne og andres grænser At kunne vente og udsætte egne behov

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige.

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer Mål 0-2 årige. At børnene gennem leg lærer at være tolerante og hjælpsomme overfor hinanden. Børnene lærer sig selv og andre at kende. Børn får lov

Læs mere

Børnehaven Skolen Morsø kommune

Børnehaven Skolen Morsø kommune Nordmors Børnegård er en landsbyordning, med børn i alderen 2,9-11 årige. Børnehaven for de 2,9-6 årige og SFO for 0.-3. klasse. Vi er en del af Nordmorsskolen. Børnehave og SFO er delt i to grupper det

Læs mere

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Når du træder ind i Dalhaven, træder du ind i et hus fyldt med liv og engagement. Vi ønsker at du får en følelse af, at være kommet til et sted, hvor der et trygt og rart

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Forord Formålet med mål - og indholdsbeskrivelse for fritidsordninger i kommunen er at give borgerne mulighed for at få indblik i den

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune August 2009 Mål og indhold i skolefritidsordningerne i Kerteminde Kommune Forord: Fra august 2009 er det et krav i følge Folkeskolelovens 40 stk.

Læs mere

DUS INDHOLDSLPLAN 1. ÅRGANG /2013. De 6 kerneområder: Mål: Hvorfor: Hvordan: Opdateret 16/9-2012

DUS INDHOLDSLPLAN 1. ÅRGANG /2013. De 6 kerneområder: Mål: Hvorfor: Hvordan: Opdateret 16/9-2012 Opdateret 16/9-2012 DUS INDHOLDSLPLAN 1. ÅRGANG - 2012/2013 De 6 kerneområder: Personlig udvikling Social udvikling Sprog og kommunikation Bevægelse, idræt og motorik Kulturelle udtryksformer Natur Indsatsområde:

Læs mere

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde.

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde. Indledning. I den pædagogiske læreplan er s mål for de 6 kompetencer beskrevet og derefter, hvordan vi vil. Læreplanen skal løbende evalueres vi skal observere og evaluere og derudfra analysere, hvad det

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere