Gigaset A130/A330 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre. T Du kan flytte markøren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gigaset A130/A330 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre. T Du kan flytte markøren"

Transkript

1 1 Gigaset A130/A330 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand = e V U (tomme til helt opladet) = blinker: batterierne er næsten tomme e V U blinker: oplader 2 Displaytaster 3 Afbryd- og tænd-/sluk-tast 4 Opkaldstast/håndfri funktiontast (Håndfri funktion kun A330) 5 Styretast (u) 6 Telefonbogstast (Tryk nederst på tasten) 7 Tast 1 telefonsvarer på nettet 8 Stjernetast Ringetoner til/fra (tryk længe); ved oprettet forbindelse: Skift fra impulsopkald til DTMF-signalering (kort tryk) 9 Tast 0/R-tast Forespørgsel (Flash): tryk længe 10 Firkanttast Aktivering/deaktivering af tastaturspærring (langt tryk); skrivning af store bogstaver, små bogstaver og tal;indtast opkaldspause (langt tryk) 11 Mikrofon A130 A V :56 INT MENU Nye beskeder i opkaldslisten/ listen for telefonsvareren på nettet ( s. 6) vises på displayet med meddelelsen Nye beskeder. Displaytaster på håndsættet: Når du trykker på tasterne, aktiveres den funktion, der vises ovenfor på displayet. Visning Betydning ved tastetryk INT Ring til andre tilmeldte håndsæt s. 7. MENU Åbn hoved-/undermenuen (se menuoversigten, s. 12). Ét menuniveau tilbage. U Med u kan du bladre op/ned og indstille lydstyrken. T Du kan flytte markøren til venstre/højre med u. Slet tegn for tegn mod venstre. OK Bekræft en menufunktion, eller gem indtastningen. Kort oversigt over basestationen Tilmeldings-/pagingtast: Søg efter håndsæt (tryk kort, "paging", s. 7) Tilmeld håndsæt (langt tryk s. 7). ECO DECT Under en samtale tilpasses sendeeffekten automatisk til afstanden mellem håndsæt og basestation: jo mindre afstanden er, jo lavere er sendeeffekten (stråling). I standbytilstand er håndsættets sendeeffekt slukket. Kun basestationen sikrer med færre radiosignaler kontakten til håndsættet. Med indstillingen Ingen strål. slukkes disse radiosignaler også. MENU u Indstillinger OK u Base OK u ECO DECT OK Ingen strål. OK ( = Stråling slukket, Symbol ½ øverst til venstre på displayet) Alle tilmeldte håndsæt skal understøtte denne funktion. Til hurtig oprettelse af forbindelsen ved indgående opkald skifter håndsættet gentagne gange kortvarigt til modtagetilstand. Det øger strømforbruget og reducerer derved standby- og taletiden.

2 Sikkerhedsanvisninger 2 Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen tages i brug. Informér dine børn om indholdet og brugen af enheden og om risikoen ved misbrug af enheden. Anvend kun den strømadapter, som er anført på enhederne. Anvend kun genopladelige batterier, som svarer til specifikationen (se Tekniske data ), da der ellers er risiko for alvorlige sundheds- og personskader. Batterier, som synligt er beskadigede, skal udskiftes. Medicinske apparaters funktion kan blive påvirket. Vær opmærksom på de tekniske betingelser, som gælder i det pågældende miljø, f.eks. en lægepraksis. Hvis du bruger medicinsk udstyr (f.eks. en pacemaker), skal du kontakte apparatets producent for yderligere oplysninger. Her vil du kunne få oplysninger om, i hvor høj grad det pågældende udstyr er immunt over for fremmede, højfrekvente energier (for oplysninger om dit Gigaset-produkt, se Tekniske data ). Hold ikke håndsættets bagside op mod øret, når det ringer, eller når du har aktiveret håndfri funktionen. Du kan pådrage dig alvorlige og permanente høreskader. Gigaset kan anvendes sammen med de fleste digitale høreapparater på markedet. Det kan dog ikke garanteres, at den fungerer fejlfrit sammen med alle høreapparater. Telefonen kan forårsage støj i analoge høreapparater (brummetone eller hyletone) eller overstyre dem. Kontakt en audiolog, hvis der opstår problemer. Apparaterne er ikke beskyttet mod vandstænk. Opstil dem derfor ikke i vådrum som f.eks. badeværelser eller brusekabiner. Anvend ikke apparaterne i omgivelser, hvor der er eksplosionsfare, f.eks. malerværksteder. Hvis du overlader din Gigaset-telefon til andre personer, skal betjeningsvejledningen følge med. En defekt basestation bør tages ud af drift eller repareres af serviceafdelingen, idet den kan forstyrre andre radiotjenester. Telefonens display er af glas eller plast, som kan gå i stykker, hvis telefonen falder ned og rammer en hård overflade eller udsættes for et kraftigt slag. Brug ikke telefonen, hvis displayet er revnet eller knust. Knust glas eller plast kan give skader på hænder og ansigt. Lad telefonen blive repareret af servicen. Undgå at lytte til tale eller musik ved høj lydstyrke over længere tid for at undgå tab af hørelsen. Apparatet kan ikke bruges under strømsvigt. Der kan heller ikke foretages et nødopkald. Når tastatur-/displaylåsen er aktiveret, kan du heller ikke ringe op til nødopkaldsnumre. Kom godt i gang Kontroller pakkens indhold En basestation Gigaset A130/A330, en strømforsyning, et Gigaset-håndsæt, et telefonkabel, to batterier, et batteridæksel, en betjeningsvejledning. Hvis du har købt en model med flere håndsæt, indeholder pakken for hvert ekstra håndsæt to batterier, et batteridæksel og en lader med strømforsyning. Opstilling af basestation og lader (hvis en sådan medfølger) Opstil basestationen på et centralt sted i boligen eller huset på et jævnt, skridfast underlag. Du kan også montere basestationen og laderen på væggen. Vær opmærksom på basestationens rækkevidde. Den er på op til 300 m udendørs og op til 50 m indendørs. Basestationen og laderen er beregnet til brug i lukkede, tørre rum med en temperatur fra +5 C til +45 C.

3 3 Tør basestationen, laderen og håndsættet af med en fugtig klud (brug ikke opløsningsmidler) eller en antistatisk klud. Brug aldrig en tør klud. En tør klud kan forårsage statisk elektricitet. Normalt efterlader telefonens fødder ingen spor på underlaget. Det kan dog ikke udelukkes, at kontakten med underlaget efterlader mærker. Telefonen må aldrig udsættes for varmekilder, direkte sollys eller andre elektriske apparater. Beskyt Gigaset-telefonen mod fugt, støv, aggressive væsker og dampe. Tilslutning af basestationen Tilslut først strømforsyningen 1. Derefter skal telefonstikket 2 tilsluttes, og kablerne skal lægges ind i kabelkanalerne. Vær opmærksom på følgende: Strømforsyningen skal altid være sat i, da telefonen ikke virker uden lysnettilslutning. Brug kun den medfølgende strømforsyning og det medfølgende telefonkabel. Telefonkablers stikkonfiguration kan variere. A130/A Tilslutning af lader (hvis denne medfølger) 2 1 Tilslut strømforsyningens fladstik 1. Sæt strømforsyningen i stikkontakten 2. 4 Hvis stikket skal tages ud af laderen igen, skal du trykke på udløserknappen 3, og tage stikket ud 4. 3 Ibrugtagning af håndsættet Displayet er beskyttet med folie. Fjern beskyttelsesfolien! Isæt batterierne og luk batteridækslet Anvend kun de batterier, der anbefales af Gigaset Communications GmbH ( s. 9), dvs. under ingen omstændigheder almindelige (ikke genopladelige) batterier, da alvorlig helbreds- og tingsskade ikke kan udelukkes. Batterikappen eller batterierne kan f.eks. blive ødelagt, eller batterierne kan eksplodere. Desuden kan der forekomme fejlfunktioner eller beskadigelser af apparatet. Anbring batterierne, så polerne vender rigtigt. Polariteten er angivet i batterirummet. Isæt først batteridækslet øverst a. Tryk herefter dækslet til b, indtil det går i indgreb. Grib ind i fordybningen nederst på huset og træk batteridækslet opad for at åbne det igen. a b Første opladning og afladning af batterierne En korrekt visning af ladetilstanden er kun mulig, når batterierne først har været fuldt opladet og derefter aflades. 6,5 t Stil håndsættet i basestationen i 6,5 time. Håndsættet må kun sættes i den dertil beregnede basestation/lader. Tag derefter håndsættet ud af basestationen, og stil det først tilbage, når batterierne er fuldstændigt afladte.

4 4 Ved leveringen er håndsættet allerede tilmeldt basestationen. Har du købt en model med flere håndsæt, er alle håndsæt allerede tilmeldt basestationen. Du skal altså ikke foretage nogen tilmelding. Øverst til venstre på displayet vises håndsættets interne nummer, f.eks. 1 ( s. 1). Men, hvis et håndsæt ikke er tilmeldt basestationen (på displayet vises Registrér eller Hånds. i base), skal du tilmelde håndsættet manuelt ( s. 7). Hvis du har købt flere apparater, kan du forbinde dem til et telefonanlæg. Hertil skal du tilmelde alle A130-/A330-håndsæt (maks. 4) til en fælles basestation ( s. 7). Når den første opladning og afladning er foretaget, kan du efter hver samtale sætte dit håndsæt tilbage i laderen. Gentag altid opladningen og afladningen, efter at batterierne er blevet taget ud af håndsættet og indsat igen. Batterierne kan blive varme under opladningen. Det er helt ufarligt. Batteriernes ladekapacitet reduceres af tekniske årsager efter et stykke tid. Indstilling af dato og klokkeslæt Indstil dato og klokkeslæt, så indgående opkald får tildelt dato og klokkeslæt korrekt, og så du kan bruge vækkeuret. MENU u Indstillinger OK Dato/klokkesl. OK Dato ~ (indtast dag, måned og år 6-cifret) OK Kl. ~ (indtast timer og minutter 4-cifret) OK (visning på displayet: Gemt) a (tryk længe for at vende tilbage til standbytilstand) Du kan flytte indtastningspositionen til venstre eller til højre ved at trykke øverst eller nederst på styretasten u. Bemærk Hvis din telefon får tilsendt dato og klokkeslæt, mens et telefonnummer vises, (f.eks. af din netudbyder, en router eller telefonanlæg), kan du indstille, om og hvornår disse data skal overføres: Tryk på følgende taster i rækkefølge: MENU P#Q5#MI Du ser den følgende visning, den aktuelle indstilling blinker: 973 SET: [0] Tryk på en af følgende taster for at angive, hvornår datoen skal overføres: Q aldrig eller 1 én gang, hvis dato/klokkeslæt ikke er indstillet på din telefon eller 2 altid Dit valg vises (f.eks. 2 for "altid"): 973 SET: [2] Tryk på displaytasten OK. Tænd/sluk håndsættet Tryk længe på afbrydtasten a for at tænde eller slukke håndsættet. Hvis du placerer et slukket håndsæt i basestationen eller laderen, tændes det automatisk efter ca. 30 sekunder. Når håndsættet tages ud af basestationen/laderen, slukkes displayet kortvarigt. Foretage opkald Foretage et eksternt opkald/afslutte samtalen Eksterne opkald er opkald via det offentlige telefonnet. ~ (indtast telefonnummeret) b. Der ringes op til nummeret. (Du kan også først trykke længe på opkaldstasten b [klartone], og derefter indtaste nummeret.) Under samtalen kan du åbne menuen til indstilling af højttalerlydstyrken med t og indstille lydstyrken med u. Afslut samtale/afbryd opkald: Tryk på afbrydtasten a. Du kan automatisk sætte et netudbydernummer foran alle telefonnumre ( s. 5). Besvar opkald Tryk på opkaldstasten b for at besvare opkaldet. Når funktionen Autosvar er aktiveret, kan du blot tage håndsættet ud af basestationen/laderen (se menuoversigten, s. 12).

5 5 Nummervisning Ved et opkald vises nummeret eller, hvis det er gemt i telefonbogen, navnet på den, der ringer op, på displayet. Forudsætninger: 1 Du har bestilt hos din netudbyder, at telefonnummeret (CLIP) på den, der ringer op, skal vises på displayet. 2 Den, der ringer op, har hos sin netudbyder bestilt, at telefonnummeret overføres (CLI). På displayet vises Eksternt opk., hvis du ikke har bestilt nummervisning, Anonymt opkald, hvis nummervisningen blev undertrykt af den, der ringer op, eller Ikke tilgæng., hvis vedkommende ikke abonnerer på nummervisning. Håndfri funktion (kun Gigaset A330) Ved håndfri funktion slår du højttaleren til, så du kan høre samtaleparteneren, uden du behøver at holde håndsættet op til øret. Under en samtale kan du aktivere eller deaktivere den håndfri funktion ved at trykke på håndfri funktiontasten d. Oplysninger om justering af talelydstyrken findes i menu-oversigten s. 12. Automatisk netudbyderforvalg (Preselection) Du kan gemme et Call-by-Call-nummer (Preselection-nummer), som automatisk foranstilles ved opkald. Hvis du f. eks. vil føre udlandssamtaler via særlige netudbydere, kan du gemme forvalgsnummeret for dette her. På listen "Med præfiks" angives forvalgsnumre eller de første cifre i de forvalgsnumre, hvor Preselection-nummeret skal anvendes. På listen "Uden præfiks" indtastes undtagelserne til listen "Med præfiks". Eksempel: Præfiks nr Med præfiks 08 Uden præfiks Alle numre, der starter med 08, med undtagelse af 081 og 084, ringes op med Preselection- nummer Registreringen af Preselection-nummeret og registreringen i listerne foretages via menuen ( s. 12). Hvis du ønsker at deaktivere Preselection vedvarende, skal du slette Preselection-nummeret med displaytasten. Undertrykkelse af Preselection for det aktuelle opkald: b (tryklænge ) MENU q Forvalg fra OK ~ (indtast nummeret) eller s (overfør nummeret fra telefonbogen) Der ringes op til nummeret uden Preselection. Anvendelse af telefonbogen og lister Telefonnummer Nummer, der ringes op Telefonbog Åbning af telefonbogen: Tryk nederst på styretasten s. Der kan gemmes op til 50 (A130) hhv. 80 (A330) telefonnumre (maks. 22 cifre) med tilhørende navn (maks. 14 tegn). Indtastning af bogstaver/tegn s. 9. Lagring af det første telefonnummer i telefonbogen s Nyt opslag? OK ~ (indtast nummeret) OK ~ (indtast navnet) OK Lagring af flere telefonnumre i telefonbogen s MENU Nyt opslag OK ~ (indtast nummeret) OK ~ (indtast navnet) OK Valg af telefonbogsopslag Åbn telefonbogen med s. Du har følgende muligheder: Med u bladres til opslaget, indtil det ønskede navn er valgt. Indtast navnets første tegn, eller bladr eventuelt til opslaget med u. Opkald ved hjælp af telefonbogen s u (vælg opslag) b Brug af yderligere funktioner s u (vælg opslag) MENU Du kan vælge følgende funktioner med u: Nyt opslag / Vis nummer / Vis navn / Rediger opslag / Anvend nummer / Slet opslag / Send opslag / Slet liste / Send liste / Indstil tast

6 Overførsel af telefonbogen til et andet håndsæt (Send liste) Forudsætninger: Modtager- og afsenderhåndsættet er tilmeldt den samme basestation. Det andet håndsæt og basestationen skal være i stand til at sende og modtage telefonbogsopslag. s u (vælg opslag) MENU u Send opslag / Send liste OK ~ (Indtast det interne nummer på modtagerhåndsættet) OK Brug af kortvalgstaster (Indstil tast) Du kan tildele tasterne 2-9 opslag fra telefonbogen: s u (vælg opslag) MENU u Indstil tast OK u (vælg tast) OK eller ~ (tryk på den tast, som opslaget skal tildeles) Ring op ved at trykke længe på den pågældende kortvalgstast. Genopkaldslisten På denne liste står de ti numre, der sidst er blevet ringet til. 6 Opkald fra genopkaldslisten b (tryk kort) u (vælg opslag) b Administration af opslagene i genopkaldslisten b (tryk kort) u (vælg opslag) MENU Du kan vælge følgende funktioner: Anvend nummer / Kopi til tlf.b / Slet opslag / Slet liste Opkaldsliste/liste for telefonsvarer på nettet Tryk på MENU Meddelelser OK for at åbne lister. Hvis der er nye beskeder, vises kun lister med nye beskeder. Du kan bladre i de tilgængelige lister med u: Så snart der tilføjes et nyt opslag til opkaldslisten/listen for telefonsvareren på nettet, høres en servicetone. På displayet vises meddelelsen Nye beskeder. Hvis der er gemt opkald på telefonsvareren på nettet, vises en meddelelse, hvis dette er indstillet (afhænger af netudbyderen). Opkaldsliste Forudsætning: CLIP ( s. 5) Opkaldslisten omfatter, alt efter indstillet listetype ( s. 12), modtagne og mistede opkald. Alt afhængigt af den indstillede listetype gemmes alle numrene fra de seneste 25 indgående opkald eller kun de mistede opkald. Åbning af opkaldslisten MENU Meddelelser OK u Opkald: Opkaldslisten vises på følgende måde: Opkald: Antal nye opslag + antal gamle, læste opslag Tryk på displaytasten OK for at åbne listen. Det sidste opkald, der blev modtaget, vises. Vælg i givet fald et andet opslag med u. Brug af yderligere funktioner u (vælg opslag) MENU Du kan vælge følgende funktioner med u: Slet opslag / Kopi til tlf.b / Dato/klokkesl. / Status / Slet liste Ring op til et nummer fra opkaldslisten MENU Meddelelser Opkald: OK u (Vælg opslag) b Liste for telefonsvareren på nettet Via listen for telefonsvareren på nettet kan du aflytte beskeder på telefonsvareren på nettet ( s. 6). Telefonsvarer på nettet Telefonsvareren på nettet er din netudbyders telefonsvarer på nettet. Kontakt i givet fald din netudbyder for at få yderligere oplysninger. Du kan først bruge telefonsvareren på nettet, når du har bestilt den hos din netudbyder. For at du nemt skal kunne aflytte telefonsvareren på nettet via listen for telefonsvareren på nettet ( s. 6), menuen ( s. 12) eller hurtigopkald med tast 1 ( s. 1) skal du indtaste nummeret i din telefon: MENU u Telefonsvarer OK u Nettelefon-svarer ~ (indtast nummer) OK

7 Søgning efter håndsæt ("Paging") 7 Du kan søge efter dit håndsæt med basestationen. Tryk kort på tilmeldings-/pagingtasten på basestationen ( s. 1). Alle håndsæt ringer samtidig ("paging"), også selvom ringetoner er deaktiveret. Afslut: Tryk kort på tilmeldings-/pagingtasten på basestationen ( s. 1) eller på opkaldstasten b eller på afbrydtasten a på et håndsæt. Tilmeld håndsæt manuelt Du kan tilmelde op til fire håndsæt til din basestation. Hvert ekstra håndsæt skal tilmeldes til basestationen! 1) På håndsættet MENU u Indstillinger OK u Håndsæt OK u Tilmeld hånds. Indtast basestationens system-pinkode (fabriksindstilling: 0000) OK På displayet vises Tilmelding. 2) På basestationen Inden for 60 sek. efter indtastning af system-pinkoden skal du trykke længe (mindst 3 sek.) på tilmeldings-/pagingtasten ( s. 1). Tilmeldingsprocessen tager ca. 1 minut. Håndsættene får det laveste ledige interne nummer (1-4). Hvis de interne numre 1-4 allerede er tildelt andre enheder, overskrives nummer 4. Afmelding af håndsæt Fra hvert tilmeldt Gigaset-håndsæt kan ethvert andet tilmeldt håndsæt afmeldes. MENU u Indstillinger OK u Håndsæt OK u Afmeld hånds. OK u Vælg den interne abonnent, der skal afmeldes. Det håndsæt, som du aktuelt betjener er markeret med <. OK Indtast system-pinkoden på basestationen (fabriksindstilling: 0000) OK Anvendelse af flere håndsæt Interne opkald Interne opkald er gratis samtaler med andre håndsæt, som er tilmeldt samme basestation. 2 håndsæt er tilmeldt Tryk på displaytasten INT. Der ringes op til det andet håndsæt. Der er tilmeldt mere end 2 håndsæt Sådan foretages opkald til et bestemt håndsæt INT ~ (1...4, indtast håndsættets interne nummer), eller INT u (vælg intern abonnent) OK eller b der ringes op til håndsættet Ring samtidig til alle håndsæt ("Opkald til alle") INT P eller INT u Til alle OK eller b der ringes op til alle håndsæt Når en abonnent svarer, kan du tale med vedkommende. Tryk på afbrydtasten a for at afslutte opkaldet. Intern forespørgsel/viderestilling af samtale Du fører en ekstern samtale. Tryk på displaytasten INT, og ring op til et eller alle håndsæt. Den eksterne abonnent hører ventemelodien. Når en intern abonnent besvarer opkaldet, så oplys evt. om den eksterne samtale. Tryk enten på afbrydtasten a. Den eksterne samtale er blevet viderestillet til det andet håndsæt, eller tryk på displaytasten. Du har igen forbindelse til den eksterne abonnent. Ved viderestilling kan du også trykke på afbrydtasten a, inden den interne abonnent svarer. Bryde ind i en ekstern samtale Du fører en ekstern samtale. En intern abonnent kan bryde ind i denne samtale og tale med (konference). Forudsætning: Funktionen Int. aktiv. er aktiveret. Intern aktivering / deaktivering af bryde ind-funktion MENU u Indstillinger OK u Base OK u Int. aktiv. OK ( = til)

8 8 Bryde ind i en intern samtale (konference) Du ønsker at bryde ind i en eksisterende ekstern samtale. Tryk længe på opkaldstasten b. Du kobles på samtalen. Alle abonnenter hører en signaltone. For at afslutte en konference: Tryk på afbrydtasten a. Alle abonnenter hører en signaltone. Hvis den første interne abonnent trykker på afbrydtasten a, opretholdes forbindelsen mellem det håndsæt, der er "brudt ind" i samtalen, og den eksterne abonnent. Indstilling af vækkeuret Aktivering/deaktivering af vækkeur MENU u Vækkeur OK Aktivering OK ( = til) Når funktionen er aktiveret: ~ (indtast vækketidspunkt) OK Sluk vækkeuret i 24 timer ved at trykke på en vilkårlig tast, når vækkeuret ringer. Hvis vækkeuret er aktiveret, vises vækkeursymbolet l og vækketidspunktet på displayet i stedet for datoen. Indstilling af vækketidspunktet MENU u Vækkeur OK u Wakeup time OK Indtast vækketidspunktet i timer og minutter, og tryk på OK. Indstilling af telefonen Valg af lydindstillinger, se menuoversigten s. 12. Indstilling af system-pinkode for basestationen, se menuoversigten s. 12. Ændring af displaysprog MENU u Indstillinger OK u Håndsæt OK u Sprog OK u (vælg sprog) OK Det aktuelle sprog er markeret med. Hvis du er kommet til at vælge et sprog, som du ikke forstår: MENU 521 (tryk tasterne efter hinanden) u (vælg sprog) OK Aktivering / deaktivering af ventemelodi Du kan indstille, om en ekstern samtalepartnere skal høre en ventemelodi ved interne forespørgsle og viderestilling af opkald. MENU P#Q5#1M Tallet for den aktuelle varighed af pausen blinker: 0 = slukket; 1 = tændt Indtast tal OK. Understøttelse af repeater Med en repeater kan du øge basestationens rækkevidde. For at gøre det skal du aktivere repeatertilstanden ( s. 12). Understøttelse af repeater og tilstanden Ingen strål. ( s. 12) udelukker hinanden. Nulstilling af et håndsæt Du kan nulstille individuelle indstillinger. Opslag i telefonbogen, i opkaldslisten og tilmeldingen af håndsættet til basestationen bevares. MENU u Indstillinger OK u Håndsæt OK u Nulstil hånds. OK Nulstille? OK Afbryd nulstillingen med a. Nulstilling af basestation Ved nulstilling deaktiveres tilstanden Ingen strål., individuelle indstillinger nulstilles og alle lister slettes. Dato og klokkeslæt bevares. Nulstilling af basestationen via menuen Håndsættene forbliver tilmeldte, system-pinkoden nulstilles ikke. MENU u Indstillinger OK u Base OK u Nulstil base OK Nulstille? OK Nulstilling af basestationen med tast på basestationen Alle håndsæt afmeldes. System-pinkoden nulstilles til den oprindelige kode Gør følgende: Fjern netkablet fra basestationen. Hold tilmeldings-/pagingtasten ( s. 1) på basestationen nede, mens du samtidig tilslutter netkablet til basestationen igen. Hold tasten nede i mindst 5 sek. endnu.

9 Tilslutning af basestationen til et telefonanlæg/router 9 Tilslutning til router Ekkoer ved tilslutning til routerens analoge stik kan mindskes ved at slå Eco tilstand ( s. 12) til. Hvis der ikke er problemer med ekko, bør denne funktion være deaktiveret. Tilslutning til et telefonanlæg Følgende indstillinger er kun nødvendige, hvis de kræves af telefonanlægget, se betjeningsvejledningen til telefonanlægget. Ved indtastningen skal du indtaste cifrene langsomt efter hinanden. Ændring af opkaldsmetode MENU P#Q5#1N Tallet for den indstillede opkaldsmetode blinker: 0 = DTMF-signalering; 1 = impulsopkald Indtast tal OK. Indstilling af flashtid MENU P#Q5#1Q Tallet for den aktuelle flashtid blinker: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms Indtast tal OK. Ændring af pause efter opkaldsstart Du kan indstille varigheden for den pause, der tilføjes mellem et tryk på opkaldstasten b og afsendelse af telefonnummeret. MENU P#Q5#1L Tallet for den aktuelle varighed for pausen blinker: 1 = 1 sek.; 2 = 3 sek.; 3 = 7 sek. Indtast tal OK. Ændring af pausen efter R-tasten MENU P#Q5#12 Tallet for den aktuelle varighed for pausen blinker: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms Indtast tal OK. Tillæg Indtastning af bogstaver/tegn Standardskrift Tryk flere gange på den tilsvarende tast. Tryk kort på firkanttasten # for at skifte fra "Abc" til "123", fra "123" til "abc" og fra "abc" til "Abc". Tekniske data Batterier Teknologi: Nikkel-metal-hydrid (NiMH); størrelse: AAA (Micro, HR03); spænding: 1,2 V; kapacitet: mah Generelle tekniske data DECT-standard GAP-standard Rækkevidde Strømforsyning til basestation Omgivende betingelser ved brug Basestationens effektforbrug I standbytilstand Håndsæt i laderen Håndsæt uden for laderen Under en samtale 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x 10x 11x 12x 13x 14x 15x 1 1 $ 2 a b c 2 ä á à â ã ç I d e f 3 ë é è ê 4 g h i 4 ï í ì î 5 j k l 5 L m n o 6 ö ñ ó ò ô õ M p q r s 7 ß N t u v 8 ü ú ù û O w x y z 9 ÿ ý æ ø å 1) Q.,?! : " ; _ P * / ( ) < = > % # \ & 1) Mellemrum understøttes understøttes udendørs op til 300 m, indendørs op til 50 m 230 V ~/50 Hz +5 C til +45 C; 20 % til 75 % relativ luftfugtighed A130/A330 ca. 1,0 W ca. 0,8 W ca. 1,0 W

10 10 Spørgsmål og svar Hvis brugen af håndsættet giver anledning til spørgsmål, kan du kontakte os via 24 timer i døgnet. I den følgende tabel finder du desuden en liste med ofte forekommende problemer og mulige løsninger. Problem Årsag Løsning Ingen visning på displayet. Håndsættet er ikke tændt. Batterierne er afladte. Tryk på afbrydtasten a i ca. 5 sek., eller sæt håndsættet i basestationen. Oplad eller udskift batterierne. Ingen signalforbindelse til basestationen, på displayet blinker Base. Du hører ingen ringe-/ klartone fra fastnettet. Fejltone efter indtastning af systempinkode. Pinkode glemt. Håndsættet er uden for basestationens rækkevidde. Håndsættet er ikke tilmeldt. Basestationen er ikke tændt. Det medfølgende telefonkabel er ikke blevet anvendt, eller det er blevet erstattet med et nyt kabel med en forkert stikkonfiguration. Den af dig indtastede system-pinkode er forkert.! Formindsk afstanden mellem håndsæt og basestation. Tilmeld håndsæt s. 7. Kontroller netstikket på basestationen s. 3. Brug altid det medfølgende telefonkabel. Hvis du køber et kabel i en specialforretning, skal du sørge for, at stikkonfigurationen er korrekt: 3-4-konfiguration af telefonledningerne/euro CTR37. Nulstil system-pinkoden med tasten på basestationen til fabriksindstillingen 0000 s. 8. Alle håndsæt afmeldes. Alle indstillinger nulstilles. Alle lister slettes. Kontakt med væske Hvis telefonen har været i kontakt med væske: 1 Kobl telefonen fra strømforsyningen. 2 Tag batterierne ud og lad batterirummet stå åbent. 3 Lad væsken dryppe ud af telefonen. 4 Dup alle dele tørt. 5 Opbevar derefter telefonen i mindst 72 timer med batterirummet åbent og tastaturet nedad (hvis det forefindes) på et tørt, varmt sted (ikke: mikrobølgeovn, bageovn eller lignende). 6 Tænd først telefonen igen, når den er tør. Når telefonen er helt tør, kan den i mange tilfælde tages i brug igen. Kundeservice og hjælp Trin for trin mod en løsning med Gigaset kundeservice Registrer din Gigaset-telefon umiddelbart efter køb: Med dine personlige kundekonto får du hurtig kontakt til vores kunderådgivere, adgang til Online Forum m.m. Besøg vores kundeservice-sider: Her finder du bl.a.: Spørgsmål og svar Gratis downloads af software og betjeningsvejledninger Kompatibilitetskontroller Kontakt vores servicemedarbejdere: Kunne du ikke finde løsningen under "Spørgsmål og svar"? Vi hjælper dig gerne pr. pr. telefon: I tilfælde af reparation eller garantireklamation kontakt: Kundeservice Danmark Prisen for opkald til dansk support er det samme som opkald til fastnetnumre. Husk at have dit købsbevis ved hånden. Bemærk, at Gigaset produktet muligvis ikke er fuldt kompatibelt med det nationale telefonnet, hvis det ikke sælges af autoriserede forhandlere i det nationale område. Det er tydeligt angivet på emballagen ved siden af CE-mærket til hvilke(t) land /lande udstyret er blevet udviklet. Hvis udstyret bruges i strid med dette eller med vejledningen i manualen eller på selve produktet, kan det have indflydelse på garantivilkårene eller garantikrav (reparation eller ombytning af produktet). Medsend altid en kopi af købsbeviset i tilfælde af indsendelse til reparation.

11 11 Godkendelser Denne enhed er beregnet til brug i det analoge telefonnet i Danmark. Der er taget hensyn til særlige forhold i det enkelte land. Gigaset Communications GmbH erklærer hermed, at denne enhed opfylder de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. En kopi af overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på denne internetadresse: Producentens Garanti Producenten yder slutbrugeren uafhængigt af forhandler en fabriksgaranti på nedenstående vilkår: Hvis der inden for de første 24 måneder efter køb opdages mangler på udstyret og de tilhørende komponenter som følge af produktions- og materialefejl, kan Gigaset Communications frit vælge, om man vil foretage ombytning med et nyt, tidssvarende udstyr eller afhjælpe manglen gennem reparation. På dele, som udsættes for slitage (batterier, tastatur og bælteclips), ydes 6 måneders produktgaranti. Garantien bortfalder, hvis manglen skyldes forkert anvendelse og/eller manglende overholdelse af betjeningsvejledningens instruktioner. Garantien kan ikke udstrækkes til at omfatte servicearbejde udført af den autoriserede forhandler eller kunden selv (f.eks. installation, konfigurering og downloadet software). Vejledninger og software leveret på et særskilt datamedium er heller ikke omfattet af garantien. Købskvitteringen skal sammen med købsdatoen anvendes ved fastlæggelsen af, om en given reklamation ligger inden for reklamationsperioden. Reklamationer under garantien skal fremsættes senest to måneder efter, at manglen er blevet opdaget. Gigaset Communications har ret til at beholde udstyr og komponenter, der ombyttes eller returneres til Gigaset Communications. Garantien omfatter nyt udstyr købt inden for EU. For produkter, der er solgt i Danmark, er garantien udstedt af Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, Kista, Sverige. Krav, der ikke er omfattet af garantien, kan ikke imødekommes. Gigaset Communications kan ikke holdes ansvarlig for driftsforstyrrelser, formuetab eller tab af data og software samt andre informationer, som bruger selv har downloadet/indtastet. Hvis der ikke foreligger mangler, der er omfattet af denne garanti, forbeholder Gigaset Communications sig ret til at debitere kunder for ombytning eller reparation. Ovenstående regler ændrer ikke bevisbyrden til skade for kunden. Miljø Vores miljøideal Som Gigaset Communications GmbH har vi et samfundsmæssigt ansvar og ønsker at være med til at skabe en bedre verden. I alle områder inden for vores arbejde fra produkt- og procesplanlægning over produktion og distribution til bortskaffelse lægger vi stor vægt på at leve op til vores ansvar over for miljøet. Flere oplysninger om vores miljøvenlige produkter og processer finder du på Miljøstyringssystem Gigaset Communications GmbH er certificeret iht. de internationale normer ISO og ISO ISO (miljø): Certificeret siden september 2007 via TÜV SÜD Management Service GmbH. ISO 9001 (kvalitet): Certificeret siden via TÜV Süd Management Service GmbH. Bortskaffelse Batterier må ikke kasseres som husholdningsaffald. Vær opmærksom på de lokale affaldsbestemmelser, som du kan få hos kommunen eller i butikken, hvor du har købt produktet. Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra det kommunale husholdningsrenovationssystem via særskilte indsamlingssystemer f.eks. på genbrugsstationerne. Symbolet med affaldsspanden med et kryds over på produktet betyder, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EF. Korrekt bortskaffelse og separat indsamling af dit gamle apparat vil bidrage til at undgå potentielt negative konsekvenser for miljøet og for den menneskelige sundhed. Det er en forudsætning for genbrug og genanvendelse af brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan du få hos kommunalforvaltningen, renovationsselskabet eller i den butik, hvor du har købt produktet.

12 Menuoversigt 12 Telefonen er udstyret med talrige funktioner. Funktionerne er tilgængelige via menuer. Hvis du vil vælge en funktion i telefonens standbytilstand, skal du trykke på MENU (Åbn menuen), bladre til den ønskede funktion med styretasten u, og bekræfte med OK. Tilbage til standbytilstand: Tryk længe på tasten a. Nogle af de funktioner, der beskrives i betjeningsvejledningen, er ikke tilgængelige i alle lande. Meddelelser s. 6 Vækkeur Aktivering s. 8 Wakeup time s. 8 Lydindstilling Hånds.lydst. kan indstilles i 5 trin (Gigaset A130) Hånds.lydst. Ørestykke / Højttaler (Gigaset A330) Ringet.lydst. 5 trin + Crescendo (tonen tiltager gradvist i styrke) kan vælges Ringet.melodi Til ekst. opk. / Til int. opk. / Vækkeur Servicetoner tænde/slukke Batteri lavt tænde/slukke Ringetone tænde/slukke Telefonsvarer Afspil besked Aflytning af meddelelser på telefonsvareren på nettet s. 6. Net-ts. s. 6 Indstillinger Dato/klokkesl. s. 4 Håndsæt Sprog s. 8 Autosvar s. 4 Tilmeld hånds. s. 7 Afmeld hånds. s. 7 Nulstil hånds. s. 8 Base Opkaldsl.type Misted. opk. / Alle opkald s. 6 System-PIN Ændring af system-pinkoden (fabriksindstilling: 0000) Nulstil base s. 8 Yderligere Repeater s. 8 Eco tilstand se Tilslutning til router s. 9 ECO DECT s. 1 Ingen strål. aktivere/deaktivere Int. aktiv. s. 7 Præfiks Præfiks nr. / Med præfiks / Uden præfiks s. 5 Alle rettigheder forbeholdes. Ret til ændringer forbeholdes.

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre op/

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre op/ 1 Gigaset A120/A220 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand = e V U (tomme til helt opladet) = blinker: batterierne er næsten tomme e V U blinker: oplader 2 Displaytaster 3 Afbryd-

Læs mere

Håndsæt Gigaset AL14H

Håndsæt Gigaset AL14H Håndsæt Gigaset AL14H 1 Nye beskeder i opkaldslisten/ (net-)telefonsvarerlisten (s. 4) signaleres ved, at displayet blinker. 1 Batterienhedens 1 opladningsstatus 2 2 Håndsættets interne nummer 3 Displaytaster

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset A160/A260/A165/A265

Gigaset A160/A260/A165/A265 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 Håndsæt til A160/A265 Håndsæt til A160/A165 Basestation uden telefonsvarer 14 5 1 Batterienhedens opladningsstatus. 2 Håndsættets interne nummer 3 Displaytaster 4 Beskedtast

Læs mere

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Oversigt over håndsæt 1 2 3 4 8 5 6 7 Ð U INT 1 23.04.

Læs mere

Gigaset A420/A420A Ð Ã INT 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Lydindstillinger. â Åbn telefonbogen

Gigaset A420/A420A Ð Ã INT 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Lydindstillinger. â Åbn telefonbogen Gigaset A420/A420A Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand 2 Telefonsvarersymbol (kun A420A) 3 Signalstyrke 4 Funktionstaster 5 Afbryd- og tænd-/sluk-tast 6 Opkalds-/håndfri funktion-tast

Læs mere

Sæt ikke apparatet på badeværelset eller i andre vådrum. Det er ikke beskyttet mod vandstænk.

Sæt ikke apparatet på badeværelset eller i andre vådrum. Det er ikke beskyttet mod vandstænk. Vigtige oplysninger Vigtige oplysninger Anvendelse For trådløse Gigaset telefoner. Sikkerhedsanvisninger Vigtigt: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem før brug! Forklar

Læs mere

Gigaset AD180. Kort oversigt over håndsættet. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen

Gigaset AD180. Kort oversigt over håndsættet. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen Gigaset AD180 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 Telefonbogtast 5 Styretast (u) 6 Opkaldstast 7 Afbryd- og tænd/sluk-tast

Læs mere

Gigaset AS180. Kort oversigt over håndsættet. T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen

Gigaset AS180. Kort oversigt over håndsættet. T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen Gigaset AS180 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 Telefonbogstast 5 Styretast (u) 6 Opkaldstast 7 Afbryd- og tænd/sluk-tast

Læs mere

Kort oversigt over håndsættet

Kort oversigt over håndsættet Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to

Læs mere

Gigaset. Gigaset C380

Gigaset. Gigaset C380 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset AS180/AS280. Kort oversigt over håndsættet. h Telefonbogstast. d Håndfri funktiontast. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til

Gigaset AS180/AS280. Kort oversigt over håndsættet. h Telefonbogstast. d Håndfri funktiontast. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til Gigaset AS180/AS280 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 AS180: 1 h Telefonbogstast AS280: d Håndfri funktiontast 5

Læs mere

Oversigt over håndsæt

Oversigt over håndsæt C430 Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Oversigt over håndsæt Oversigt over håndsæt 13 12

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Gigaset C530 IP / IM-Nord da / A31008-M2506-R201-1-3PG3 / cover_front.fm / 3/6/14 C530 IP. Template Borneo, Version 1, 21.06.2012

Gigaset C530 IP / IM-Nord da / A31008-M2506-R201-1-3PG3 / cover_front.fm / 3/6/14 C530 IP. Template Borneo, Version 1, 21.06.2012 Gigaset C530 IP / IM-Nord da / A31008-M2506-R201-1-3PG3 / cover_front.fm / 3/6/14 C530 IP Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig!

Læs mere

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Gigaset. Gigaset C470

Gigaset. Gigaset C470 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset C470 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset. Gigaset C47H. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset C47H. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset C47H Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

SL78H. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens

SL78H. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens SL78H Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens Gigaset Communications GmbH 2009 All rights reserved. Subject

Læs mere

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2 Mambo 300 / 300-2 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med nummervisning 12/05hj V.2 1 Kort vejledning - håndsæt Tastetoner til/fra Ekstern opkald Intern opkald Genopkald (sidste

Læs mere

Gigaset. Gigaset E450

Gigaset. Gigaset E450 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset E450 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Gigaset. Gigaset S68H

Gigaset. Gigaset S68H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL37H

Gigaset. Gigaset SL37H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset. Gigaset S680 - S685

Gigaset. Gigaset S680 - S685 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Kort oversigt over håndsættet

Kort oversigt over håndsættet Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér.

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér. Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer SE140 SE145 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE140/SE145 håndsæt SE140 eller

Læs mere

2 Sikkerhedsanvisninger

2 Sikkerhedsanvisninger 2 Sikkerhedsanvisninger Forsigtig: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen på cd'en, inden du tager telefonen i brug. Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

SL780. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

SL780. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG SL780 Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL370 SL370 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

S79 HH S79. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S79 HH S79. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S79 HH S79 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Læs mere

SL780 - SL785 - SL785

SL780 - SL785 - SL785 SL780 - SL785 - SL785 SL780 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare...

Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare... Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare... 5 Strømforsyning... 5 Sikker opstilling af apparatet... 6 Sørg

Læs mere

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE TG8200NE_QG_(da-da).fm Page 1 Friday, September 7, 2007 10:57 AM Kort vejledning Regelmæssig vedligeholdelse L Brug en tør blød klud til at rengøre produktet. Produktets overflade kan blive ridset, hvis

Læs mere

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Oversigt 1 2 3 4 5 6 7 Ð Ã U 10:53 23.04.10 INT Genopk

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Forsigtig: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen tages i brug. Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8

Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8 Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8 Elektriske apparater er ikke legetøj....................... 8 Områder med eksplosionsfare..........................

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D6050. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D6050. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D6050 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

VITRA. Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT-telefon med nummerviser

VITRA. Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT-telefon med nummerviser VITA Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT-telefon med nummerviser 1 Oversigt: Håndsæt Højttaler Display Antennesymbol Telefonbog Fuldt opladet batteri Afladet batteri Opkaldsliste Optaget

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET E360

Din brugermanual SIEMENS GIGASET E360 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S790 - S795 - S795 S790 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Læs mere

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com.

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Sikkerhedsanvisninger Advarsel: Læs sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

HiPath 3000. Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning

HiPath 3000. Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning HiPath 3000 Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Håndsæt Fare: Anvend ikke håndsættet i omgivelser, hvor der er fare for eksplosioner!

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Premio 500 / 500-2. Betjeningsvejledning. sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay. 12/05hj V.

Premio 500 / 500-2. Betjeningsvejledning. sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay. 12/05hj V. Premio 500 / 500-2 Betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisninger Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay 12/05hj V.3 Kort brugervejledning, håndsæt Aktivering/deaktivering af

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

DECT-telefon MEDION LIFE E63063 (MD 84058) Betjeningsvejledning

DECT-telefon MEDION LIFE E63063 (MD 84058) Betjeningsvejledning DECT-telefon MEDION LIFE E63063 (MD 84058) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning...6 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 6 2. Pakkens

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

ë Banke på aktiveret š Indgående anonymt opkald

ë Banke på aktiveret š Indgående anonymt opkald Betjeningsvejledning til Gigaset 5020 * 8 7 6 Taster 1 Genvejstaster 2 Gentagetast 3 Genopkaldstast 4 Lydløs-tast (mute) 5 Shift-tast 6 Lav-tast (lydstyrke) 7 Højttaler-tast (håndfri) 8 Høj-tast (lydstyrke)

Læs mere

Betjeningsvejledning. DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542)

Betjeningsvejledning. DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542) Betjeningsvejledning DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542) Indhold 1. Pakkens indhold...7 2. Om denne brugsanvisning...8 2.1. Advarselssymboler og signalord, der

Læs mere

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31)

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31) 1 2 3 4 9 8 7 5 6 Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på 6 # och knapplås 7 Programmering 8 Återuppringning 9 Nummerpresentation

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Kort oversigt Gigaset DA710

Kort oversigt Gigaset DA710 Kort oversigt Gigaset DA70 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Display og taster Indstilleligt display (Indstilling af displaysproget s. ) 2 Styretast 3 Skiftetast 4 Menutast 5 Genopkalds-/pausetast 6 Genopkaldstast

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

DECT-telefon MEDION LIFE E63023 (MD 82673) Betjeningsvejledning

DECT-telefon MEDION LIFE E63023 (MD 82673) Betjeningsvejledning DECT-telefon MEDION LIFE E63023 (MD 82673) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne brugsanvisning...6 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning...6 2. Pakkens indhold...8

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

D 9+ & D 9+TWIN. Brugervejledning og sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT telefon med nummerviser D9 + D9 + TWIN. 04/04 jfs

D 9+ & D 9+TWIN. Brugervejledning og sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT telefon med nummerviser D9 + D9 + TWIN. 04/04 jfs D 9+ & D 9+TWIN D9 + D9 + TWIN Brugervejledning og sikkerhedsanvisninger Trådløs DECT telefon med nummerviser Billeder i denne vejledning kan afvige fra det købte produkt. Oversigt: Håndsæt AEG har 3 modeller

Læs mere

Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner

Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner Dette dokument supplerer betjeningsvejledningerne til telefonen Gigaset DL500A: Efter færdiggørelsen af betjeningsvejledningerne

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2

4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2 4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2 INDHOLD 2 5-7 INFORMATIONER 5 Forord 5 Henvisninger vedrørende anvendelsen 5-6 Sikkerhedshenvisninger 7 Miljø 7 Emballagen 7 Batterier og genopladelige batterier

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

DECT-Tel+AB MD DK.fm Seite 3 Dienstag, 17. Oktober :19 10

DECT-Tel+AB MD DK.fm Seite 3 Dienstag, 17. Oktober :19 10 DECT-Tel+AB MD 81236 DK.fm Seite 3 Dienstag, 17. Oktober 2006 10:19 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger................................ 5 Hvad er DECT?....................................... 9

Læs mere

D 8 & D 8 Twin-Set. Brugervejledning og sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT telefon med nummerviser. 04/03wh

D 8 & D 8 Twin-Set. Brugervejledning og sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT telefon med nummerviser. 04/03wh D 8 & D 8 Twin-Set Brugervejledning og sikkerhedsanvisninger Trådløs DECT telefon med nummerviser 04/03wh Oversigt: Håndsæt Højttaler 2-linjet display 1. linie: symboler 2. linie: nummerisk Genopkald til

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Udvidet brugerdokumentation. Altid klar til at hjælpe D450 D455. Spørgsmål? Kontakt Philips

Udvidet brugerdokumentation. Altid klar til at hjælpe D450 D455. Spørgsmål? Kontakt Philips Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips D450 D455 Udvidet brugerdokumentation Indholdsfortegnelse 1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Quickguide

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Quickguide Dokumentation HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Quickguide Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications

Læs mere

Hvad følger med? Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. **

Hvad følger med? Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. ** Lynhåndbog SE888 Hvad følger med? Basestation Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. ** I nogle lande skal du tilslutte ledningsadapteren til ledningen og derefter

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3 Front-page to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere