Den søfarendes rettigheder og pligter er først og fremmest fastsat i sømandsloven.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den søfarendes rettigheder og pligter er først og fremmest fastsat i sømandsloven."

Transkript

1 Den søfarendes ret og pligt December 2008

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Søfartsbog... 3 Sundhedsbevis... 3 Pas... 3 Ansættelsesaftale... 4 Rederens oplysningspligt... 4 Tjenesten tiltrædes... 5 Hyreudbetaling... 5 Den søfarendes pligter... 6 Nogle rettigheder for den søfarende... 7 Sygdom under tjenesteforholdet... 8 Sygdom efter tjenesteforholdets ophør... 9 Gravide søfarende Opsigelse og afsked Opsigelse Den søfarendes ret til at kræve afsked Skibsførerens ret til at afskedige en søfarende Afsked uden grund Den søfarendes ret til at fratræde tjenesten ved krigsfare, piraterifare m.v Sejlads til malariaområder m.v Skibets forlis Arbejdsmiljø og trivsel om bord Unge søfarende under 18 år Søfartens Arbejdsmiljøråd Forklaring på nogle ord Nogle nyttige adresser Søformidling Love og bekendtgørelser

3 Indledning Den søfarendes rettigheder og pligter er først og fremmest fastsat i sømandsloven. Det kan være vanskeligt at få et overblik over sømandslovens regler. Derfor har Søfartsstyrelsen til hjælp for unge søfarende udarbejdet dette hæfte, hvor sømandslovens regler er beskrevet på en mere overskuelig måde. Endvidere er medtaget enkelte andre sociale- og arbejdsmiljømæssige regler for søfarende. Hæftet retter sig som nævnt først og fremmest til unge søfarende, og de særlige regler for skibsførere og skibsofficerer er derfor ikke omtalt. I hæftet anvendes udtrykkene søfarende, mens udtrykket sømand er mere almindeligt andre steder. De 2 udtryk betyder det samme. Fremstillingen i dette hæfte er ikke udtømmende, men det er vores håb, at hæftet kan give unge søfarende et grundlæggende overblik over de rettigheder og forpligtelser, der følger med ansættelsen som søfarende. Ønsker du at få tilsendt noget af det materiale, som er omtalt i dette hæfte, kan du gøre det ved at ringe eller skrive til Søfartsstyrelsen eller rekvirere det gennem styrelsens hjemmeside på internettet. Oplysninger om telefonnummer, adresse og hjemmeside finder du på omslagets bagside. Søfartsstyrelsen,

4 For at stå til søs skal man være fyldt 16 år og have: Søfartsbog En dansk søfarende, der påmønstrer en stilling, der er omfattet af skibets besætningsfastsættelse, skal have en søfartsbog. For andre danske søfarende er det frivilligt. Søfartsbøger udstedes kun til personer, som har dansk indfødsret. Søfartsbogen udstedes af Søfartsstyrelsen. Ansøgningsskema kan hentes på styrelsens hjemmeside på internettet. Sundhedsbevis Enhver søfarende på et dansk skib skal have et gyldigt sundhedsbevis. Det vil sige, at den pågældende efter lægeundersøgelse skal være erklæret egnet til skibstjeneste. Søfarende under 18 år skal undersøges hvert år og søfarende over 18 år hvert andet år. Lægeundersøgelsen må her i landet kun foretages af særlige søfartslæger, der udsteder og påtegner sundhedsbeviset populært kaldet den blå bog. Undersøgelsen betales af den søfarende, men refunderes af rederiet mod forevisning af kvittering. Fortegnelse over autoriserede søfartslæger fås i Søfartsstyrelsen. Er sundhedsbeviset bortkommet, kan Søfartsstyrelsen udstede et nyt bevis. Pas Skal man sejle i udenrigsfart, skal man have et pas. Pas udstedes af de kommunale borgerservicecentre. 3

5 Ansættelsesaftale Inden hyren tiltrædes skal der indgås en aftale mellem den søfarende og arbejdsgiveren, dvs. normalt rederiet/skibsføreren om ansættelsesvilkårene. Aftalen skal underskrives af såvel den søfarende som af arbejdsgiveren. Den søfarende skal have udleveret et eksemplar af ansættelsesaftalen. Det er vigtigt, at ansættelsesaftalen opbevares omhyggeligt, da den er den søfarendes bevis på, hvad der er aftalt. Også efter afmønstring er det vigtigt at opbevare hyrekontrakten, f.eks. til brug for arbejdsformidlingen. Rederens oplysningspligt Arbejdsgiveren, dvs. normalt rederen/skibsføreren, eller den, der er trådt i arbejdsgiverens sted, skal ved påbegyndelsen eller ved enhver ændring af ansættelsesforholdet skriftligt give den søfarende omlysninger om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet, herunder mindst følgende forhold: 1. Rederens og den søfarendes identitet. 2. Arbejdsstedet angivet med skibets navn. 3. Den stilling, den søfarende er antaget til. 4. Tidspunktet for den søfarendes tiltrædelse af stillingen. 5. Dagen, fra hvilken hyren skal løbe. 6. Den aftalte hyres størrelse. 7. Hvad der er aftalt om fratrædelsessted eller opsigelsesfrist. 8. Hvis ansættelsesforholdet er af midlertidig karakter, skal dette anføres. 4

6 9. Oplysninger om rettigheder med hensyn til ferie, feriegodtgørelse eller løn under ferie. 10. Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid. 11. Angivelse af hvilken kollektiv overenskomst eller aftale, der regulerer arbejdsforholdet. Hvis overenskomst eller aftale er indgået af parter uden for virksomheden, skal disse parters identitet oplyses. 12. Når ansættelsesforholdet bringes til ophør, skal opsigelsesdato/- afskedsdato og fratrædelsesdato samt årsag til ansættelsesforholdets ophør gives skriftligt. 13. Oplysningerne under nr. 6-9 kan fremgå af gældende lovgivning - f.eks. ferie - eller af en kollektiv overenskomst - f.eks. hyrens størrelse der dækker ansættelsesforholdet og behøver således ikke direkte at være nedskrevet i ansættelsesaftalen. Tjenesten tiltrædes Ved tiltrædelse af tjenesten om bord skal søfartsbog og sundhedsbevis afleveres til skibsføreren. Når en søfarende forhyres i Danmark på et skib, der sejler i udenrigsfart, kan den søfarende efter sømandsloven normalt ikke fratræde før efter 6 7 måneders forløb, medmindre skibet kommer til en dansk havn. Hyreudbetaling Tilgodehavende hyre kan kræves udbetalt en gang om ugen, når skibet ligger i havn. Udbetaling kan kræves i stedets mønt efter dagens kurs. Ønskes et fast månedligt beløb udbetalt til en person i Danmark eller indsat 5

7 i et dansk pengeinstitut, sørger rederiet for beløbets overførsel. Der skal udleveres en månedlig opgørelse over den optjente hyre med tillæg, den udbetalte hyre samt den kurs, der er benyttet ved eventuel udbetaling i fremmed mønt til den søfarende. Endvidere skal det fremgå af opgørelsen, hvor meget der er trukket i skat, velfærdsafgift m.m. Den søfarendes pligter 1. En søfarende skal efterkomme ordrer, den søfarende får i tjenesten. 2. En søfarende skal møde om bord i rette tid. 3. Bliver en søfarende under landlov eller andet fravær fra skibet forhindret i at komme om bord i rette tid, skal den søfarende straks underrette skibsføreren. 4. Forårsager en søfarende skade ved fejl eller forsømmelse i tjenesten, skal den søfarende erstatte skaden. 5. En søfarende skal udvise fornøden forsigtighed under arbejdet om bord. 6. En søfarende har pligt til at medvirke til at undgå eller begrænse ulykker om bord. 7. En søfarende må ikke uden skibsførerens tilladelse medtage varer til salg. 8. En søfarende må ikke uden skibsførerens tilladelse tage våben eller ammunition om bord. 9. Det er forbudt at bringe narkotika eller andre farlige giftstoffer om bord. 6

8 10. Er skibet i fare eller foreligger der anden nødstilstand, skal enhver søfarende yde hjælp - også uden opfordring hertil. 11. En søfarende må ikke indbringe uoverensstemmelser om afregning eller tjenesteforholdet i det hele taget for fremmed myndighed. Uoverensstemmelser kan i udlandet forelægges for en dansk konsul. 12. En søfarende skal lade sig undersøge af en læge, når skibsføreren forlanger det. Nogle rettigheder for den søfarende 1. En søfarende har krav på beskyttelse og nødvendigt beskyttelsesudstyr mod ulykkestilfælde og sundhedsfarlig påvirkning under arbejdet. 2. En søfarende har krav på god og tilstrækkelig kost. 3. En søfarende har krav på mindst 10 timers hvile i døgnet. Hviletiden kan deles i højst 2 perioder, hvoraf den ene skal være på mindst 6 timer. Der må højst være 14 timer mellem to hvileperioder. En søfarende, der er under 18 år, skal have en samlet hvileperiode på mindst 12 timer i arbejdsdøgnet, og hvileperioden skal i almindelighed ligge i tidsrummet mellem kl. 20 og kl. 6. Hvis den søfarende går vagt, kan hvileperioden dog deles i højst 2 perioder, hvoraf den ene skal være på mindst 8 timer inden for tidsrummet mellem kl. 20 og kl. 6. Inden for hver 7 døgnsperiode skal søfarende under 18 år have 2 sammenhængende fridøgn. Skibsføreren kan dog, hvis det er nødvendigt, udskyde de ugentlige fridøgn med senere at erstatte dem med tilsvarende frihed. 4. En søfarende har ret til at gå i land i sin fritid, når skibet ligger i havn eller på sikker ankerplads, medmindre den søfarendes 7

9 tilstedeværelse om bord er påkrævet, f.eks. af sikkerhedsmæssige grunde. 5. En søfarende har ret til at medtage ting til personligt brug i rimeligt omfang. 6. En søfarende kan indbringe skibsførerens afregning for Søfartsstyrelsen. 7. Opstår der, mens skibet er uden for Danmark, uoverensstemmelse mellem skibsføreren og en søfarende om afregningen eller om tjenesteforholdet i øvrigt, kan spørgsmålet forelægges dansk konsul. Sygdom under tjenesteforholdet Bliver en søfarende syg, har den søfarende ret til pleje om bord eller i land, herunder lægehjælp. Ønsker en søfarende at komme til læge, skal dette ønske normalt imødekommes. Efterlades en syg søfarende i udlandet, skal den søfarende overgives til dansk konsuls forsorg. Den søfarende har altid krav på gratis pleje i tilfælde af sygdom. En søfarende, der bliver syg, kan afskediges, hvis sygdommen i længere tid forhindrer den søfarende i at udføre sit arbejde. Afskediges en søfarende på grund af sygdom, har den søfarende ret til gratis hjemrejse eller, hvis den søfarende ikke har bopæl i Danmark, eventuelt til forhyringsstedet. En søfarende, der afskediges på grund af sygdom, har normalt krav på sygehyre fra rederiet i indtil 2 måneder. Er den søfarende fortsat syg ved 8

10 udløbet af 2-måneders perioden, har den søfarende derefter normalt ret til sygedagpenge fra Søfartsstyrelsen, indtil der er forløbet 18 uger, regnet fra 1. hele sygedag. Er den søfarende stadig syg efter 18-ugers periodens udløb, kan den søfarende - hvis den søfarende har bopæl i Danmark og opholder sig der - få sygedagpenge fra sin hjemkommune. Retten til sygedagpenge fra Søfartsstyrelsen og hjemkommunen er betinget af, at den søfarende har haft tilknytning til det danske arbejdsmarked i en uafbrudt periode på 13 uger umiddelbart før 1. hele sygedag, samt betinget af at den søfarende har udført arbejde i mindst 120 timer i disse 13 uger. Disse betingelser gælder dog ikke, hvis sygdommen er opstået som følge af en arbejdsskade. Ud over egentlig lægehjælp og eventuel sygehusbehandling, herunder fysiurgisk behandling og medicin, kan en søfarende få tilskud af Søfartsstyrelsen til visse almindelige tandbehandlinger i udlandet. Rederen vil som oftest lægge ud for beløbet og efterfølgende søge refusion Søfartsstyrelsen. Tilskuddet til tandbehandlinger er på 50 %. Sygdom efter tjenesteforholdets ophør En søfarende, der har bopæl i Danmark, og som efter tjenesteforholdets ophør bliver syg i Danmark, er omfattet af den offentlige sygesikring. Opholder en søfarende sig efter tjenesteforholdets ophør i udlandet, er den søfarende berettiget til sygehjælp, hvis den søfarende inden for de sidste 2 uger har været tjenstegørende på dansk skib og ikke siden har taget anden lønnet beskæftigelse. Sygehjælpen, der omfatter læge- og sygehusbehandling, medicin m.m., er i disse tilfælde begrænset til 18 uger regnet fra 1. hele sygedag. Søfarende, der bliver syge under ophold i udlandet, har normalt ikke krav på gratis hjemrejse. 9

11 Gravide søfarende En søfarende kan kræve at fratræde skibstjenesten, når det ved en lægeerklæring dokumenteres, at hun er gravid, og at det ikke er forsvarligt, at hun fortsætter i sin stilling om bord. Det samme gælder, når det af hensyn til hende selv, den forestående fødsel eller barnet anses for påkrævet, at arbejdet ophører. Kan den gravide ikke regelmæssigt få fornødent lægetilsyn ved fortsat arbejde om bord, kan hun kræve at fratræde efter udløbet af 4. svangerskabsmåned. Efter udløbet af 6. svangerskabsmåned må den søfarende ikke arbejde om bord. Skibsføreren skal give en gravid søfarende lejlighed til at søge læge for nødvendig svangerskabskontrol i den første havn, hvor dette kan ske. Efter bestemmelserne i lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. må en reder/skibsfører ikke opsige eller afskedige en søfarende på grund af, at den søfarende er gravid. En søfarende, der er gravid ved tjenestens ophør, har normalt ret til hyre fra rederiet, dog højst i 2 måneder. Den søfarende har i visse tilfælde endvidere ret til dagpenge fra det tidspunkt, hvor der skønnes at være 4 uger til fødslen og i 24 uger efter fødslen. Har den søfarende bopæl her i landet, og opholder hun sig her, udbetales dagpenge fra social- og sundhedsforvaltningen i hjemkommunen, det følger af barselsdagpengereglerne for søfarende. En søfarende, hvis tjeneste ophører på grund af graviditet, har krav på fri rejse til sin bopæl i Danmark. En søfarende, der ønsker sit svangerskab afbrudt, hvilket normalt skal ske inden udløbet af 12. svangerskabsuge, har også ret til fri rejse til sin bopæl i Danmark. Opsigelse og afsked Til søs er det meget vigtigt at kende forskellen mellem opsigelse og afsked. Ved opsigelse forstås ophævelse af tjenesteforholdet med et vist varsel. 10

12 Ved afsked forstås ophævelse af tjenesteforholdet (normalt) uden varsel. Opsigelse og afsked kan finde sted fra såvel rederiet/skibsførerens som den søfarendes side. Opsigelse Den søfarende og rederiet/skibsføreren kan ved tjenesteaftalens indgåelse frit aftale et opsigelsesvarsel. Det aftalte skal anføres i hyrekontrakten. Den eneste begrænsning er, at der ikke kan aftales kortere opsigelsesvarsel for rederiet/skibsføreren end for den søfarende. Er noget sådant aftalt, er den del af aftalen ugyldig, og så gælder den nedenfor omtalte 7-dages regel. Parterne kan også frit aftale, hvor fratræden skal finde sted. Også dette skal anføres i hyrekontrakten. Hvis parterne intet særligt har aftalt om opsigelsesvarsel, er varslet 7 dage fra hver af siderne. Hvis parterne intet har aftalt om fratrædelsessted, kan fratræden normalt kun ske i dansk havn, som skibet anløber. Hvis en søfarende har gjort tjeneste på samme skib eller samme rederis skibe i 6 måneder, har den søfarende ret til at fratræde i enhver udenlandsk havn, skibet anløber, for så vidt anløbet ikke er kortvarigt. Fratrædelsen er betinget af, at den søfarende har opsagt hyren med det aftalte varsel eller, hvis der ikke er aftalt noget særligt varsel, med 1 måneds varsel. Hvis en søfarende, der har bopæl i Danmark, ønsker at fratræde efter 6 måneders tjeneste, som nævnt ovenfor, har den søfarende ret til gratis hjemrejse, hvis skibet inden for de sidste 3 måneder ikke har været i dansk havn. Hvis skibsføreren forlanger det, har den søfarende dog pligt til at fortsætte i tjenesten i indtil 1 måned, hvis skibet inden den tid kommer til en havn nærmere Danmark. Hvis den søfarende ikke har bopæl i Danmark, eller den søfarende ikke er forhyret i Danmark, kan hyren dog fra begge parters side opsiges med 7 dages eller det aftalte varsel til fratræden også i udenlandsk havn. 11

13 Den søfarendes ret til at kræve afsked En søfarende kan kræve afsked i følgende tilfælde: 1. Hvis det efter forhyringen viser sig, at den søfarende på et andet skib kan få en stilling af højere grad, end den den søfarende aktuelt har. Den søfarende må selv betale sin hjemrejse og udgifterne ved at skaffe en ny søfarende. 2. Hvis den søfarende efter forhyringen kan få en anden stilling af væsentlig betydning for den søfarende. Den søfarende må selv betale sin hjemrejse og udgifter ved at skaffe en ny søfarende. 3. Hvis det er en velfærdssag for den søfarende at kunne fratræde. Den søfarende må selv betale sin hjemrejse og udgifterne ved at skaffe en ny søfarende. 4. Hvis skibet er usødygtigt eller opholdsrummene sundhedsfarlige, og manglerne ikke afhjælpes. Den søfarende har ret til erstatning på mindst 2 måneders hyre og fri (hjem)rejse. 5. Hvis skibsføreren ikke lader afholde kontrolsyn over skibet, når over halvdelen af mandskabet kræver det. Den søfarende har ret til erstatning på mindst 2 måneders hyre og fri (hjem)rejse. 6. Hvis den søfarende er blevet mishandlet om bord, og skibsføreren ikke har ydet den søfarende beskyttelse. Den søfarende har ret til erstatning på mindst 2 måneders hyre og fri (hjem)rejse. 12

14 7. Hvis der hersker ondartet epidemi i en havn, skibet skal anløbe. Den søfarende har ret til at få dækket 75% af rejseudgifterne til hjemsted eller forhyringssted, medmindre der anvises den søfarende en tilsvarende stilling på et andet dansk skib på fratrædelsesstedet. 8. Hvis den rejse, hvortil den søfarende er forhyret, bliver væsentlig forandret. Den søfarende har ret til en måneds hyre og fri rejse til forhyringsstedet eventuelt til et aftalt fratrædelsessted. 9. Hvis skibet mister retten til at føre dansk flag. Den søfarende har ret til erstatning på mindst 2 måneders hyre og fri (hjem)rejse. 10. Hvis skibet overtages af et andet dansk rederi. Den søfarende har kun krav på hyre til fratrædelsen, og den søfarende må selv betale eventuel hjemrejse. 11. Hvis en søfarende er gravid, og det af hensyn til hende selv, den forestående fødsel eller barnet er påkrævet, at hun fratræder. Se i øvrigt afsnittet om gravide søfarende. Den søfarende har ret til hyre i højst 2 måneder og fri rejse til bopæl i Danmark. 13

15 Skibsførerens ret til at afskedige en søfarende Skibsføreren kan afskedige en søfarende i følgende tilfælde: 1. Hvis den søfarende på grund af sygdom for længere tid bliver ude af stand til at udføre sit arbejde. Den søfarende har krav på sygehyre, pleje og fri (hjem)rejse. 2. Hvis den søfarende lider af en sygdom, der medfører fare for de ombordværende. Den søfarende har krav på sygehyre, pleje og fri (hjem)rejse. 3. Hvis den søfarende er uduelig til sit arbejde. Den søfarende har kun ret til hyre til fratrædelsen og har ikke krav på fri hjemrejse. 4. Hvis den søfarende ikke kommer om bord i rette tid, og skibet skal afgå eller en anden må antages i den søfarendes sted. Den søfarende har kun ret til hyre til fratrædelsen og har ikke krav på fri hjemrejse. Skyldes udeblivelsen sygdom, har den søfarende dog ret til sygehyre, pleje og eventuelt fri (hjem)rejse. 5. Hvis den søfarende forser sig groft i tjenesten, f.eks. ved beruselse eller gentagen ulydighed. Den søfarende har kun ret til hyre til fratrædelsen og har ikke krav på fri hjemrejse. 6. Hvis den søfarende gør sig skyldig i tyveri eller anden grov forbrydelse. Den søfarende har kun ret til hyre til fratrædelsen og har ikke krav på fri hjemrejse. 14

16 7. Hvis den søfarende skjuler nogen om bord, og skibet derved udsættes for alvorlige vanskeligheder. Den søfarende har kun ret til hyre til fratrædelsen og har ikke krav på fri hjemrejse. 8. Hvis den søfarende skjuler gods om bord, som er toldpligtigt, eller som det er forbudt at udføre eller indføre. Den søfarende har kun ret til hyre til fratrædelsen og har ikke krav på fri hjemrejse. 9. Hvis den søfarende indbringer en uenighed om tjenesteforholdet for en udenlandsk myndighed. Den søfarende har kun ret til hyre til fratrædelsen og har ikke krav på fri hjemrejse. Hvis den søfarende er skyld i, at den søfarende bliver afskediget, er den søfarende erstatningspligtig over for rederiet for de udgifter, den søfarende ved sin handlemåde påfører skibet til fremskaffelse af en afløser. Det vil normalt sige, at den søfarende skal betale afløserens rejseudgifter. Erstatningen kan dog kun kræves i det omfang, det findes rimeligt under hensyn til den udviste skyld, den søfarendes stilling, tjenestens varighed og omstændighederne i øvrigt. Afsked uden grund Afskediges en søfarende uden en af de foran nævnte grunde, har den søfarende ret til mindst 2 måneders hyre. Den søfarende har endvidere ret til fri rejse til aftalt fratrædelsessted eller, hvis den søfarende kun kan opsiges til fratrædelse i dansk havn, fri rejse til bopæl i Danmark 15

17 Den søfarendes ret til at fratræde tjenesten ved krigsfare, piraterifare m.v. Den søfarende har ret til at fratræde tjenesten, hvis skibet skal sejle til et område, hvor 1. der er fare for, at skibet vil blive opbragt af krigsførende, udsat for krigsskade eller en faretruende situation, der kan ligestilles hermed, eller 2. sådan fare er blevet væsentlig forøget. Den søfarendes ret til at fratræde tjenesten gælder således ikke blot, hvor skibet får ordre til at sejle ind i et område, hvor egentlig krigsfare er til stede, men også i situationer, hvor skibet får ordre til at sejle til et område, hvor der er særlig risiko for, at skibet udsættes for f.eks. overfald af røverisk karakter, pirateri etc. Hvis skibet efter afgang fra havn får ordre til at sejle til et område, som nævnt under 1, har den søfarende ubetinget ret til at fratræde tjenesten. Retten gælder uden hensyn til, hvilke omkostninger, der herved pålægges skibet til deviering eller andet, som må iværksættes for at sikre den søfarendes faktiske fratræden. Er situationen den under pkt. 2 nævnte, har den søfarende ret til at fratræde, hvis der af anden grund etableres forbindelse med land. 16

18 Skibsføreren skal oplyse besætningen om skibets rejseplan og om ændringer heri. Kravet om at fratræde tjenesten skal fremsættes snarest efter, at den søfarende har fået kendskab til forholdet. Forudsat at betingelserne for at fratræde efter disse regler er opfyldt, er den søfarende efter fratrædelsen stadig ansat. Ønsker rederiet eller den søfarende at bringe ansættelsen til ophør, må dette ske med sædvanligt opsigelsesvarsel, hvilket i denne situation kan ske, uanset hvad der ellers var bestemt om fratrædelseshavn. Opsiges ansættelsen har den søfarende, foruden hyre i opsigelsesperioden og kost og logi på fratrædelsesstedet, krav på at få dækket 90 % af rejseudgifterne til hjemsted eller forhyringssted, medmindre der anvises den søfarende en tilsvarende stilling på et andet dansk skib på fratrædelsesstedet. Uenighed mellem den søfarende og rederiet Reglerne om ret til fratrædelse er ganske komplicerede, og er der ikke enighed mellem den søfarende og rederiet, er det i sidste ende er det op til domstolene at afgøre, om en søfarende i en given situation kunne gøre brug af lovens regler eller ej. Hvis den søfarende ønsker at fratræde i en situation, hvor rederiet ikke mener at betingelserne er opfyldt, kan den søfarende, som ikke selv er i stand til at betale, anmode en garantiordning, om at afholde udgifterne til hjemrejsen. Ordningen er etableret af rederiforeningerne og de fleste af de søfarendes organisationer. Alle søfarende på danske handelsskibe er omfattet af garantiordningen. Den søfarende skal, hvis denne mulighed ønskes benyttet, anmelde sit krav til Kontaktudvalget via sin faglige organisation, sit rederi eller via Danmarks Rederiforening. 17

19 Sejlads til malariaområder m.v. Skal skibet til et område med højrisiko for malaria, skal der tilbydes forebyggende malariapiller til den søfarende. På Søfartsstyrelsens hjemmeside maritim sundhed materialer om maritim sundhed, kan man downloade Søfartsstyrelsens malariastrategi, opdateret i Denne publikation er specielt henvendt til sygdomsbehandleren. Der kan endvidere downloades en lille folder om malaria til besætningen. Hvis der i bestemte områder kræves vaccination, skal rederiet informere den søfarende. Vær generelt opmærksom på, at Søfartsstyrelsen anbefaler, at sygdomsbehandlere i den danske handelsflåde vaccineres mod Hepatitis B (leverbetændelse). På Søfartsstyrelsens hjemmeside maritim sundhed materialer om maritim sundhed, finder du pjecen Vaccination og anden forebyggelse for søfarende. Her kan man downloade information om de enkelte sygdomme eller hele pjecen. Skibets forlis Går skibet tabt ved en søulykke, eller erklæres det efter en søulykke uistandsætteligt, ophører tjenesteforholdet uden videre, hvis ikke andet er aftalt. Den søfarende har pligt til mod hyre og underhold at deltage i bjærgningen og blive på stedet, indtil søforklaring er afgivet. Den søfarende har ret til nødvendig beklædning, fri hjemrejse samt hyre, så længe den søfarende er arbejdsløs som følge af forliset, dog højst i 2 måneder. 18

20 Endelig har den søfarende krav på erstatning for mistede eller beskadigede ejendele. Arbejdsmiljø og trivsel om bord 1. Skibsføreren og arbejdslederne om bord har pligt til - at planlægge og tilrettelægge arbejdet, så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt og til at give den fornødne instruktion, inden arbejdet udføres. 2. Søfartens Arbejdsmiljøråd har udarbejdet et program Sikkerhed og Sundhed til Søs,som findes på de fleste danske skibe. I programmet får besætningerne hjælp og vejledning om udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger, og skibet kan gemme de arbejdspladsvurderinger, der gælder om bord i programmet. På den måde kan du let finde instruktion i, hvordan du udfører arbejdet uden risiko for sikkerhed og sundhed. Brug altid programmet, når du skal udføre arbejdsprocesser, du ikke kender til i forvejen. 3 Programmet indeholder også et modul til skibets arbejde med kemikalier og udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger. Du kan derfor også se, hvor på skibet hvilke kemikalier opbevares, og hvilke forholdsregler du skal tage i arbejdet med dem. Hvis du arbejder med kemiske stoffer og materialer ved fx malearbejde, afrensning i maskinrum og lignede skal du, inden arbejdet påbegyndes, læse arbejdspladsbrugsanvisningen. I brugsanvisningen står der, hvilke risici der er ved arbejdet med stoffet eller materialet, og hvordan du skal forholde dig for at undgå at blive syg på kort eller lang sigt. 4 Husk at bruge personlige værnemidler, når der er behov for det: - Høreværn ved arbejde i maskinen - Skridsikre sko/sikkerhedssko - Faldsikringsmateriel ved arbejde i højden - Åndedrætsværn alt efter de kemiske stoffers farlighed 19

21 - Briller, handsker, hjelm m.v. 5 Sørg for at arbejdsulykker bliver anmeldt til Søfartsstyrelsen og forsikringsselskabet/arbejdsskadestyrelsen. Arbejdsbetingede lidelser som eksem, hørenedsættelse, rygsygdomme m.v. skal anmeldes af din egen læge, hvis han/hun skønner, det har noget med arbejdet at gøre. 6 Sig fra hvis du føler dig utryg eller usikker i forhold til et forestående arbejde - tal med din sikkerhedsrepræsentant om det. 7 Sørg for god personlig hygiejne og vær opmærksom på din egen og kollegaernes - sundhedstilstand. Skibsføreren og overstyrmanden er ansvarlig for sundhedssystemet om bord og kan indhente lægeråd over radioen (Radio Medical), når der er behov herfor. Brug den service - også for mere uskyldige småting, som på lange sørejser kan udvikle sig til alvorligere sygdomme. 8 Søfartsstyrelsen har udgivet en rækkes pjecer om arbejdsmiljøforhold og sundhedssystemet om bord. Rekvirer dem og læs dem, inden du sejler - du er altid velkommen til at henvende dig til Søfartsstyrelsen, hvis du er i tvivl. Unge søfarende under 18 år Der gælder særlige regler om arbejde til søs for søfarende under 18 år med hensyn til arbejde med tekniske hjælpemidler, stoffer og materialer samt andet arbejde, hvortil der er forbundet fare for sikkerhed og sundhed samt regler med hensyn til den unges arbejdsmæssige udvikling. 20

22 Søfartens Arbejdsmiljøråd Formålet med Søfartens Arbejdsmiljøråd er at fremme sikkerhed og sundhed blandt de ansatte på danske handelsskibe samt at forebygge arbejdsmiljøskader, herunder arbejdsulykker, erhvervssygdomme og nedslidning. Formålet er desuden at skabe og udbygge grundlaget for, at sikkerhedsorganisationerne på skibene sættes i stand til at løse sikkerhedsog sundhedsmæssige spørgsmål, så der kan opretholdes et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Søfartens Arbejdsmiljøråd tilbyder bl.a.: Professionel viden, værktøjer og rådgivning om sikkerhed og sundhed til søs Erfaring med og specialviden om arbejdsmiljø til søs Konkret rådgivning - også på strategisk niveau Kurser og undervisning inden for sikkerhed og sundhed til søs Et stort korps af professionelle konsulenter som fx ingeniører, psykologer, fysioterapeuter og ernæringskonsulenter. Søfartens arbejdsmiljøråd kommer gerne om bord og rådgiver konkret om sikkerhed og sundhed, ligesom arbejdsmiljørådet gerne stiller op til officersseminarer, kurser m.v. Søfartens arbejdsmiljøråd deltager også meget gerne i strategiske overvejelser om håndtering af forskellige arbejdsmiljøforhold, herunder ikke mindst inden for arbejdet med ledelse, sikkerhedskultur og trivsel. Endelig har Søfartens Arbejdsmiljøråd et krisehjælpsberedskab, der kan bruges i forbindelse med fx arbejdsulykker eller andre situationer, der kræver professionel psykologhjælp. Søfartens arbejdsmiljøråd svarer døgnet rundt på

23 Læs mere om Søfartens Arbejdsmiljøråd på Forklaring på nogle ord Afsked/afskediges : De tilfælde, hvor tjenesteforholdet ensidigt og uden iagttagelse af opsigelsesfristerne bringes til ophør af rederi/skibsfører eller af den søfarende. Det vil sige øjeblikkelig fratræden, hvor dette er muligt. Besætning: Alle søfarende tjenstgørende i et skib iberegnet skibets fører. Deviation: Afvigelse fra skibets planlagte kurs. Forhyring: Indgåelse af ansættelsesaftale mellem rederi/skibsfører og en søfarende om tjeneste på skib. Forhyringssted: Sted hvor den søfarende befandt sig, da den søfarende indgik aftalen om tjeneste på skib. Hyre: 1. at have eller have fået arbejde om bord i et skib; 2. = løn. Hyrekontrakt : Aftale om ansættelsesvilkårene for tjeneste på skib. Aftalen skal være skriftlig. Søfartsstyrelsen har udgivet en formular, Hyrekontrakt/Besætningsskema. Mandskab: Alle søfarende tjenstgørende i et skib bortset fra skibets fører. Offentlig sygesikring: Der findes særlige regler om offentlig sygesikring for søfarende, hvorefter staten ved Søfartsstyrelsen under visse betingelser og med visse begrænsninger betaler nødvendige udgifter til søfarendes lægehjælp, sygehusbehandling, medicin m.m. i udlandet. Om de nærmere regler se bekendtgørelsen om offentlig sygesikring for søfarende m.fl. for tiden bekendtgørelse nr af 5. december

Indledning Den søfarendes rettigheder og pligter er først og fremmest fastsat i sømandsloven.

Indledning Den søfarendes rettigheder og pligter er først og fremmest fastsat i sømandsloven. Den søfarendes ret og pligt December 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Søfartsbog... 3 Sundhedsbevis... 3 Pas... 3 Ansættelsesaftale... 4 Rederens oplysningspligt... 4 Tjenesten

Læs mere

Sømandens ret og pligt

Sømandens ret og pligt Sømandens ret og pligt Sømandens ret og pligt Søfartsstyrelsen 2 3 4 Indholdsfortegnelse Indledning..................................................... 7 Søfartsbog......................................................

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. april 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING (SKIBSMASKINISTER)

OVERENSKOMST AF 1. april 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING (SKIBSMASKINISTER) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 1. april 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK METALS MARITIME AFDELING (SKIBSMASKINISTER) (Gældende fra 1. april 2014 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

S0farendes rettigheder, pligter og kvalifikationer om bord

S0farendes rettigheder, pligter og kvalifikationer om bord S0farendes rettigheder, pligter og kvalifikationer om bord S0mandsloven, samt lov om skibes besaetning og lov om maritime uddannelser i uddrag af Jesper Dyre Jespersen 1. udgave Iver C. Weilbach & Co.

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

MLC og dens betydning på de danske skibe

MLC og dens betydning på de danske skibe MLC og dens betydning på de danske skibe v/ kontorchef Jan Gabrielsen Søfartsstyrelsen MSSM 27. august 2010 Vedtaget i ILO i 2006 Lidt om konventionen Samler mere end 30 konventioner på søfartsområdet

Læs mere

Sikkerhedsarbejde. Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe. Regel 1 Anvendelse og definitioner. Regel 2 Passagerskibe

Sikkerhedsarbejde. Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe. Regel 1 Anvendelse og definitioner. Regel 2 Passagerskibe GÆLDENDE Sikkerhedsarbejde Kapitel XI af 1. september 2013 Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe Regel 1 Anvendelse og definitioner 1 I handelsskibe, hvor den fastsatte besætning,

Læs mere

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE)

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) DANSK INTERNATIONALT SKIBREGISTER OVERENSKOMST AF 2. juni 2008 mellem DANMARKS REDERIFORENING og SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) Gældende fra 1. juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe Sikkerhedsarbejde om bord i skibe I denne pjece kan du læse om sikkerhedsarbejde i skibe. Pjecen fortæller om bestemmelserne i kapitel XIA i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A om sikkerhedsarbejde i handelsskibe,

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende BEK nr 1110 af 26/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0017989 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om sygedagpenge til søfarende BEK nr 728 af 29/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015260 Senere ændringer

Læs mere

31. august 2012. Fm. Jørgen Løje. Søfartspolitik og Jura. Søfartsstyrelsen

31. august 2012. Fm. Jørgen Løje. Søfartspolitik og Jura. Søfartsstyrelsen 31. august 2012 Fm. Jørgen Løje Søfartspolitik og Jura Søfartsstyrelsen Danmark ratificerer MLC - 23. juni 2011 Disposition MLC, og dens forhistorie samt EU-reglerne De danske lovændringer og de administrative

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2005-07-18 nr. 742 Sømandslov,(*)

Lovbekendtgørelse 2005-07-18 nr. 742 Sømandslov,(*) Lovbekendtgørelse 2005-07-18 nr. 742 Sømandslov,(*) som ændret ved L 2006-06-08 nr. 547 Kap. I. Indledning 1. Udtrykket sømand omfatter i denne lov enhver person, bortset fra skibsføreren, der er ansat

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

OVERENSKOMST. Fjord Line Danmark A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling. for. Hotelassistenter

OVERENSKOMST. Fjord Line Danmark A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling. for. Hotelassistenter OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling for Hotelassistenter i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Gældende for perioden 1. marts 2012 til

Læs mere

Særoverenskomst. mellem. Viking Supply Ships A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling

Særoverenskomst. mellem. Viking Supply Ships A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling Særoverenskomst mellem Viking Supply Ships A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling Gældende fra 1. marts 2012 vedrørende skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Ansættelse i rederiet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v. 1) LBK nr 73 af 17/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2013017462 Senere ændringer til

Læs mere

Særoverenskomst. mellem. Viking Supply Ships A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling og Dansk El-Forbund

Særoverenskomst. mellem. Viking Supply Ships A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling og Dansk El-Forbund Særoverenskomst mellem Viking Supply Ships A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling og Dansk El-Forbund Gældende fra 1. april 2012 vedrørende skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Ansættelse

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører)

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Navigatører) (Gældende fra 4. marts 2016 til 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK EL-FORBUND Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE...

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

FOA-ungdom. Ung i huset eller børnepasser

FOA-ungdom. Ung i huset eller børnepasser FOA-ungdom F O A F A G O G A R B E J D E Ung i huset eller børnepasser Indholdsfortegnelse Ansættelsesbrev 4 Medhjælperloven 4 Arbejdstid 5 Skat 5 Ferie 6 Sygdom 6 Skema til at rive ud og udfylde: Aftale

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER Birthe Boisen, juridisk konsulent bfb@danskfjernvarme.dk Lov om Ansættelsesbeviser Ansættelsesaftalen LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER Hvem er omfattet af loven Alle

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

R A M M E A F T A L E (Individuel ansættelse)

R A M M E A F T A L E (Individuel ansættelse) R A M M E A F T A L E (Individuel ansættelse) MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING FOR MOLS-LINIEN A/S OG METAL SØFART OG DANSK EL-FORBUND For ansættelse i reparations-/vedligeholdelsesafdelingen. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Ubefarne kokke)

D I S - O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Ubefarne kokke) D I S - O V E R E N S K O M S T 2012-2014 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) mellem REDERIFORENINGEN AF DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) mellem REDERIFORENINGEN AF DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2012-2014 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING 2012 2014 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling er gældende for maskinmænd, maskinister,

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Overenskomst REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING

Overenskomst REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING Overenskomst mellem REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S og DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) 1/3-2007 - 28/2 2010 2 OVERENSKOMST mellem REDERIET

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1) BEK nr 1504 af 15/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 1129/1079-0017 Senere ændringer til

Læs mere

SÆROVERENSKOMST 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering)

SÆROVERENSKOMST 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering) SÆROVERENSKOMST 2014/2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering) For skibe registreret i Dansk Internationalt skibsregister Indholdsfortegnelse 1. Ansættelse...

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem. Alcatel Submarine Networks Marine A/S. Metal Søfart KABELSKIBE. (1. marts 2007 )

SÆROVERENSKOMST. mellem. Alcatel Submarine Networks Marine A/S. Metal Søfart KABELSKIBE. (1. marts 2007 ) Dansk International Skibsregister SÆROVERENSKOMST mellem Alcatel Submarine Networks Marine A/S og Metal Søfart KABELSKIBE (1. marts 2007 ) SÆROVERENSKOMST mellem Alcatel Submarine Networks Marine A/S og

Læs mere

DIS O V E R E N S K O M S T 2010-2012. mellem. Rederiforeningen for mindre Skibe METAL SØFART. (skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS O V E R E N S K O M S T 2010-2012. mellem. Rederiforeningen for mindre Skibe METAL SØFART. (skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS O V E R E N S K O M S T 2010-2012 mellem Rederiforeningen for mindre Skibe og METAL SØFART (skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk Internationalt Skibsregister 2014-2017 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For

Læs mere

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33 Kapitel 4 side 33 Social sikkerhed Kan man selv sikre sig mod nedgang i indtægten, hvis fiskeriet svigter og man er uden arbejde i perioder? Hvad nu, hvis man bliver ramt af sygdom eller en ulykke er der

Læs mere

Militærnægteradministrationen Januar 2012

Militærnægteradministrationen Januar 2012 Militærnægteradministrationen Januar 2012 AFTALE Militærnægteradministrationen og udstationeringsstedets aftale om betingelserne for udstationering af en militærnægter Postadresse Jonstrupvej 240 2750

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer Ansættelsesaftale for funktionærer Denne ansættelsesaftale ( Ansættelsesaftalen ) er indgået mellem Mikael D. Lauridsen Frydelunds alle 8210 Aarhus V CPR-nummer 123456-7890 og Mikaellauridsen.dk - Entreprise

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Bekendtgørelse om søfarendes ret til pleje 1)

Bekendtgørelse om søfarendes ret til pleje 1) BEK nr 286 af 14/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2013004347 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke)

DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke) DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG METAL SØFART 2008 2010 1 Nærværende særaftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Metal Søfart er gældende for maskinmænd og skibsassistenter påmønstret i skibe ejet

Læs mere

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene 1. juli 2014 1 På-

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG METAL SØFART 2010 2012 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Metal Søfart er gældende for maskinmænd, maskinister, skibsassistenter og kokke påmønstret

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag Nr. 1153. 7092 29. december 1999. Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag I medfør af 84, stk. 7 og 90 a, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse

Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse Kapitel 1 Definitioner 1. Ved selvforskyldt ledighed forstås, at en person uden rimelig grund opsiger eller forlader sit arbejde eller bliver

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet,

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, LBK nr 240 af 17/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2010-0004327 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp Love og regle Vejledning om ansættelsesbeviser Side 1 af 5 English Ministeriet Nyheder Temaer a-z Tal og love Publikationer Service Lovprogram Lovforslag Love og regler Kommende love og regler Gældende

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S

D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (Skibsmaskinister) For skibe registreret

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

AFTALE MELLEM MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN OG UDSTATIONERINGSSTEDET OM BETINGELSERNE FOR UDSTATIONERING AF EN MILITÆRNÆGTER

AFTALE MELLEM MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN OG UDSTATIONERINGSSTEDET OM BETINGELSERNE FOR UDSTATIONERING AF EN MILITÆRNÆGTER Februar 2010 AFTALE MELLEM MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN OG UDSTATIONERINGSSTEDET OM BETINGELSERNE FOR UDSTATIONERING AF EN MILITÆRNÆGTER MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN Adresse: Hedelykken 10, 2640 Hedehusene

Læs mere

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceinformation Information til borgere og pårørende August 2016 Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceloven 119 122 Indhold Plejevederlag i tilknytning til pasning af

Læs mere

Vejledning til standardkontrakten "Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer"

Vejledning til standardkontrakten Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer Vejledning til standardkontrakten "Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer" Punkt 1 Aftalens formål Formålet med aftalen er at fastlægge parternes indbyrdes forhold i forbindelse

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe) Lovtidende A Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe) I medfør af 24 b, i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Hjemsendt. For sva ret

Hjemsendt. For sva ret Hjemsendt For sva ret 2 Indhold Bopælsændring... 3 Økonomi... 3 Skat... 3 Feriegodtgørelse... 4 Arbejds- eller uddannelsessøgende... 4 Afgang fra uddannelsen i utide... 4 Arbejdsformidling på Jobcentret...

Læs mere

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 1437 København K Telefon: 33 76 76 00 Elevkontrakt Mellem apotek Navn Adresse Apoteksnummer Telefonnummer Arbejdsstedets beliggenhed: og elev Navn Personnummer

Læs mere

Familieplejeres ferieretlige stilling

Familieplejeres ferieretlige stilling FAMILIEPLEJERES FERIERETLIGE STILLING Familieplejeres ferieretlige stilling Den 27. september 2005 1. Retsgrundlaget I de senere år har familieplejeres ferieretlige stilling været genstand for megen diskussion

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING. (Ubefarne kokke)

D I S - O V E R E N S K O M S T REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING. (Ubefarne kokke) D I S - O V E R E N S K O M S T 2010-2012 mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE og DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING (Ubefarne kokke) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Særoverenskomst mellem Vattenfall Danmark A/S og Metal Søfart for Skibsmekanikere / skibsassistenter ansat i Vattenfalls skubbebåde

Særoverenskomst mellem Vattenfall Danmark A/S og Metal Søfart for Skibsmekanikere / skibsassistenter ansat i Vattenfalls skubbebåde 1 Særoverenskomst mellem Vattenfall Danmark A/S og Metal Søfart for Skibsmekanikere / skibsassistenter ansat i Vattenfalls skubbebåde Denne overenskomst mellem Metal Søfart og Vattenfall Danmark A/S er

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

SE-nr.: Og medunderskrevne medarbejder (fulde navn): CPR-nr.: ANSÆTTELSESKONTRAKT VED ARBEJDET I UDLANDET (EKSEMPEL) Undertegnede arbejdsgiver (navn):

SE-nr.: Og medunderskrevne medarbejder (fulde navn): CPR-nr.: ANSÆTTELSESKONTRAKT VED ARBEJDET I UDLANDET (EKSEMPEL) Undertegnede arbejdsgiver (navn): ANSÆTTELSESKONTRAKT VED ARBEJDET I UDLANDET (EKSEMPEL) Kontrakt for arbejdere, der udsendes af danske virksomheder til arbejde i udlandet i indtil 1. år Undertegnede arbejdsgiver (navn): SE-nr.: Og medunderskrevne

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

D I S S Æ R O V E R E N S K O M S T 2017/2020. mellem. 3F/SØMÆNDENE og. METAL MARITIME og ESVAGT A/S

D I S S Æ R O V E R E N S K O M S T 2017/2020. mellem. 3F/SØMÆNDENE og. METAL MARITIME og ESVAGT A/S D I S S Æ R O V E R E N S K O M S T 2017/2020 mellem 3F/SØMÆNDENE og METAL MARITIME og ESVAGT A/S For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister DIS-SÆROVERENSKOMST mellem 3F/Sømændene og Metal

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og METAL SØFART (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For offshore skibe registreret

Læs mere