Den søfarendes rettigheder og pligter er først og fremmest fastsat i sømandsloven.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den søfarendes rettigheder og pligter er først og fremmest fastsat i sømandsloven."

Transkript

1 Den søfarendes ret og pligt December 2008

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Søfartsbog... 3 Sundhedsbevis... 3 Pas... 3 Ansættelsesaftale... 4 Rederens oplysningspligt... 4 Tjenesten tiltrædes... 5 Hyreudbetaling... 5 Den søfarendes pligter... 6 Nogle rettigheder for den søfarende... 7 Sygdom under tjenesteforholdet... 8 Sygdom efter tjenesteforholdets ophør... 9 Gravide søfarende Opsigelse og afsked Opsigelse Den søfarendes ret til at kræve afsked Skibsførerens ret til at afskedige en søfarende Afsked uden grund Den søfarendes ret til at fratræde tjenesten ved krigsfare, piraterifare m.v Sejlads til malariaområder m.v Skibets forlis Arbejdsmiljø og trivsel om bord Unge søfarende under 18 år Søfartens Arbejdsmiljøråd Forklaring på nogle ord Nogle nyttige adresser Søformidling Love og bekendtgørelser

3 Indledning Den søfarendes rettigheder og pligter er først og fremmest fastsat i sømandsloven. Det kan være vanskeligt at få et overblik over sømandslovens regler. Derfor har Søfartsstyrelsen til hjælp for unge søfarende udarbejdet dette hæfte, hvor sømandslovens regler er beskrevet på en mere overskuelig måde. Endvidere er medtaget enkelte andre sociale- og arbejdsmiljømæssige regler for søfarende. Hæftet retter sig som nævnt først og fremmest til unge søfarende, og de særlige regler for skibsførere og skibsofficerer er derfor ikke omtalt. I hæftet anvendes udtrykkene søfarende, mens udtrykket sømand er mere almindeligt andre steder. De 2 udtryk betyder det samme. Fremstillingen i dette hæfte er ikke udtømmende, men det er vores håb, at hæftet kan give unge søfarende et grundlæggende overblik over de rettigheder og forpligtelser, der følger med ansættelsen som søfarende. Ønsker du at få tilsendt noget af det materiale, som er omtalt i dette hæfte, kan du gøre det ved at ringe eller skrive til Søfartsstyrelsen eller rekvirere det gennem styrelsens hjemmeside på internettet. Oplysninger om telefonnummer, adresse og hjemmeside finder du på omslagets bagside. Søfartsstyrelsen,

4 For at stå til søs skal man være fyldt 16 år og have: Søfartsbog En dansk søfarende, der påmønstrer en stilling, der er omfattet af skibets besætningsfastsættelse, skal have en søfartsbog. For andre danske søfarende er det frivilligt. Søfartsbøger udstedes kun til personer, som har dansk indfødsret. Søfartsbogen udstedes af Søfartsstyrelsen. Ansøgningsskema kan hentes på styrelsens hjemmeside på internettet. Sundhedsbevis Enhver søfarende på et dansk skib skal have et gyldigt sundhedsbevis. Det vil sige, at den pågældende efter lægeundersøgelse skal være erklæret egnet til skibstjeneste. Søfarende under 18 år skal undersøges hvert år og søfarende over 18 år hvert andet år. Lægeundersøgelsen må her i landet kun foretages af særlige søfartslæger, der udsteder og påtegner sundhedsbeviset populært kaldet den blå bog. Undersøgelsen betales af den søfarende, men refunderes af rederiet mod forevisning af kvittering. Fortegnelse over autoriserede søfartslæger fås i Søfartsstyrelsen. Er sundhedsbeviset bortkommet, kan Søfartsstyrelsen udstede et nyt bevis. Pas Skal man sejle i udenrigsfart, skal man have et pas. Pas udstedes af de kommunale borgerservicecentre. 3

5 Ansættelsesaftale Inden hyren tiltrædes skal der indgås en aftale mellem den søfarende og arbejdsgiveren, dvs. normalt rederiet/skibsføreren om ansættelsesvilkårene. Aftalen skal underskrives af såvel den søfarende som af arbejdsgiveren. Den søfarende skal have udleveret et eksemplar af ansættelsesaftalen. Det er vigtigt, at ansættelsesaftalen opbevares omhyggeligt, da den er den søfarendes bevis på, hvad der er aftalt. Også efter afmønstring er det vigtigt at opbevare hyrekontrakten, f.eks. til brug for arbejdsformidlingen. Rederens oplysningspligt Arbejdsgiveren, dvs. normalt rederen/skibsføreren, eller den, der er trådt i arbejdsgiverens sted, skal ved påbegyndelsen eller ved enhver ændring af ansættelsesforholdet skriftligt give den søfarende omlysninger om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet, herunder mindst følgende forhold: 1. Rederens og den søfarendes identitet. 2. Arbejdsstedet angivet med skibets navn. 3. Den stilling, den søfarende er antaget til. 4. Tidspunktet for den søfarendes tiltrædelse af stillingen. 5. Dagen, fra hvilken hyren skal løbe. 6. Den aftalte hyres størrelse. 7. Hvad der er aftalt om fratrædelsessted eller opsigelsesfrist. 8. Hvis ansættelsesforholdet er af midlertidig karakter, skal dette anføres. 4

6 9. Oplysninger om rettigheder med hensyn til ferie, feriegodtgørelse eller løn under ferie. 10. Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid. 11. Angivelse af hvilken kollektiv overenskomst eller aftale, der regulerer arbejdsforholdet. Hvis overenskomst eller aftale er indgået af parter uden for virksomheden, skal disse parters identitet oplyses. 12. Når ansættelsesforholdet bringes til ophør, skal opsigelsesdato/- afskedsdato og fratrædelsesdato samt årsag til ansættelsesforholdets ophør gives skriftligt. 13. Oplysningerne under nr. 6-9 kan fremgå af gældende lovgivning - f.eks. ferie - eller af en kollektiv overenskomst - f.eks. hyrens størrelse der dækker ansættelsesforholdet og behøver således ikke direkte at være nedskrevet i ansættelsesaftalen. Tjenesten tiltrædes Ved tiltrædelse af tjenesten om bord skal søfartsbog og sundhedsbevis afleveres til skibsføreren. Når en søfarende forhyres i Danmark på et skib, der sejler i udenrigsfart, kan den søfarende efter sømandsloven normalt ikke fratræde før efter 6 7 måneders forløb, medmindre skibet kommer til en dansk havn. Hyreudbetaling Tilgodehavende hyre kan kræves udbetalt en gang om ugen, når skibet ligger i havn. Udbetaling kan kræves i stedets mønt efter dagens kurs. Ønskes et fast månedligt beløb udbetalt til en person i Danmark eller indsat 5

7 i et dansk pengeinstitut, sørger rederiet for beløbets overførsel. Der skal udleveres en månedlig opgørelse over den optjente hyre med tillæg, den udbetalte hyre samt den kurs, der er benyttet ved eventuel udbetaling i fremmed mønt til den søfarende. Endvidere skal det fremgå af opgørelsen, hvor meget der er trukket i skat, velfærdsafgift m.m. Den søfarendes pligter 1. En søfarende skal efterkomme ordrer, den søfarende får i tjenesten. 2. En søfarende skal møde om bord i rette tid. 3. Bliver en søfarende under landlov eller andet fravær fra skibet forhindret i at komme om bord i rette tid, skal den søfarende straks underrette skibsføreren. 4. Forårsager en søfarende skade ved fejl eller forsømmelse i tjenesten, skal den søfarende erstatte skaden. 5. En søfarende skal udvise fornøden forsigtighed under arbejdet om bord. 6. En søfarende har pligt til at medvirke til at undgå eller begrænse ulykker om bord. 7. En søfarende må ikke uden skibsførerens tilladelse medtage varer til salg. 8. En søfarende må ikke uden skibsførerens tilladelse tage våben eller ammunition om bord. 9. Det er forbudt at bringe narkotika eller andre farlige giftstoffer om bord. 6

8 10. Er skibet i fare eller foreligger der anden nødstilstand, skal enhver søfarende yde hjælp - også uden opfordring hertil. 11. En søfarende må ikke indbringe uoverensstemmelser om afregning eller tjenesteforholdet i det hele taget for fremmed myndighed. Uoverensstemmelser kan i udlandet forelægges for en dansk konsul. 12. En søfarende skal lade sig undersøge af en læge, når skibsføreren forlanger det. Nogle rettigheder for den søfarende 1. En søfarende har krav på beskyttelse og nødvendigt beskyttelsesudstyr mod ulykkestilfælde og sundhedsfarlig påvirkning under arbejdet. 2. En søfarende har krav på god og tilstrækkelig kost. 3. En søfarende har krav på mindst 10 timers hvile i døgnet. Hviletiden kan deles i højst 2 perioder, hvoraf den ene skal være på mindst 6 timer. Der må højst være 14 timer mellem to hvileperioder. En søfarende, der er under 18 år, skal have en samlet hvileperiode på mindst 12 timer i arbejdsdøgnet, og hvileperioden skal i almindelighed ligge i tidsrummet mellem kl. 20 og kl. 6. Hvis den søfarende går vagt, kan hvileperioden dog deles i højst 2 perioder, hvoraf den ene skal være på mindst 8 timer inden for tidsrummet mellem kl. 20 og kl. 6. Inden for hver 7 døgnsperiode skal søfarende under 18 år have 2 sammenhængende fridøgn. Skibsføreren kan dog, hvis det er nødvendigt, udskyde de ugentlige fridøgn med senere at erstatte dem med tilsvarende frihed. 4. En søfarende har ret til at gå i land i sin fritid, når skibet ligger i havn eller på sikker ankerplads, medmindre den søfarendes 7

9 tilstedeværelse om bord er påkrævet, f.eks. af sikkerhedsmæssige grunde. 5. En søfarende har ret til at medtage ting til personligt brug i rimeligt omfang. 6. En søfarende kan indbringe skibsførerens afregning for Søfartsstyrelsen. 7. Opstår der, mens skibet er uden for Danmark, uoverensstemmelse mellem skibsføreren og en søfarende om afregningen eller om tjenesteforholdet i øvrigt, kan spørgsmålet forelægges dansk konsul. Sygdom under tjenesteforholdet Bliver en søfarende syg, har den søfarende ret til pleje om bord eller i land, herunder lægehjælp. Ønsker en søfarende at komme til læge, skal dette ønske normalt imødekommes. Efterlades en syg søfarende i udlandet, skal den søfarende overgives til dansk konsuls forsorg. Den søfarende har altid krav på gratis pleje i tilfælde af sygdom. En søfarende, der bliver syg, kan afskediges, hvis sygdommen i længere tid forhindrer den søfarende i at udføre sit arbejde. Afskediges en søfarende på grund af sygdom, har den søfarende ret til gratis hjemrejse eller, hvis den søfarende ikke har bopæl i Danmark, eventuelt til forhyringsstedet. En søfarende, der afskediges på grund af sygdom, har normalt krav på sygehyre fra rederiet i indtil 2 måneder. Er den søfarende fortsat syg ved 8

10 udløbet af 2-måneders perioden, har den søfarende derefter normalt ret til sygedagpenge fra Søfartsstyrelsen, indtil der er forløbet 18 uger, regnet fra 1. hele sygedag. Er den søfarende stadig syg efter 18-ugers periodens udløb, kan den søfarende - hvis den søfarende har bopæl i Danmark og opholder sig der - få sygedagpenge fra sin hjemkommune. Retten til sygedagpenge fra Søfartsstyrelsen og hjemkommunen er betinget af, at den søfarende har haft tilknytning til det danske arbejdsmarked i en uafbrudt periode på 13 uger umiddelbart før 1. hele sygedag, samt betinget af at den søfarende har udført arbejde i mindst 120 timer i disse 13 uger. Disse betingelser gælder dog ikke, hvis sygdommen er opstået som følge af en arbejdsskade. Ud over egentlig lægehjælp og eventuel sygehusbehandling, herunder fysiurgisk behandling og medicin, kan en søfarende få tilskud af Søfartsstyrelsen til visse almindelige tandbehandlinger i udlandet. Rederen vil som oftest lægge ud for beløbet og efterfølgende søge refusion Søfartsstyrelsen. Tilskuddet til tandbehandlinger er på 50 %. Sygdom efter tjenesteforholdets ophør En søfarende, der har bopæl i Danmark, og som efter tjenesteforholdets ophør bliver syg i Danmark, er omfattet af den offentlige sygesikring. Opholder en søfarende sig efter tjenesteforholdets ophør i udlandet, er den søfarende berettiget til sygehjælp, hvis den søfarende inden for de sidste 2 uger har været tjenstegørende på dansk skib og ikke siden har taget anden lønnet beskæftigelse. Sygehjælpen, der omfatter læge- og sygehusbehandling, medicin m.m., er i disse tilfælde begrænset til 18 uger regnet fra 1. hele sygedag. Søfarende, der bliver syge under ophold i udlandet, har normalt ikke krav på gratis hjemrejse. 9

11 Gravide søfarende En søfarende kan kræve at fratræde skibstjenesten, når det ved en lægeerklæring dokumenteres, at hun er gravid, og at det ikke er forsvarligt, at hun fortsætter i sin stilling om bord. Det samme gælder, når det af hensyn til hende selv, den forestående fødsel eller barnet anses for påkrævet, at arbejdet ophører. Kan den gravide ikke regelmæssigt få fornødent lægetilsyn ved fortsat arbejde om bord, kan hun kræve at fratræde efter udløbet af 4. svangerskabsmåned. Efter udløbet af 6. svangerskabsmåned må den søfarende ikke arbejde om bord. Skibsføreren skal give en gravid søfarende lejlighed til at søge læge for nødvendig svangerskabskontrol i den første havn, hvor dette kan ske. Efter bestemmelserne i lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. må en reder/skibsfører ikke opsige eller afskedige en søfarende på grund af, at den søfarende er gravid. En søfarende, der er gravid ved tjenestens ophør, har normalt ret til hyre fra rederiet, dog højst i 2 måneder. Den søfarende har i visse tilfælde endvidere ret til dagpenge fra det tidspunkt, hvor der skønnes at være 4 uger til fødslen og i 24 uger efter fødslen. Har den søfarende bopæl her i landet, og opholder hun sig her, udbetales dagpenge fra social- og sundhedsforvaltningen i hjemkommunen, det følger af barselsdagpengereglerne for søfarende. En søfarende, hvis tjeneste ophører på grund af graviditet, har krav på fri rejse til sin bopæl i Danmark. En søfarende, der ønsker sit svangerskab afbrudt, hvilket normalt skal ske inden udløbet af 12. svangerskabsuge, har også ret til fri rejse til sin bopæl i Danmark. Opsigelse og afsked Til søs er det meget vigtigt at kende forskellen mellem opsigelse og afsked. Ved opsigelse forstås ophævelse af tjenesteforholdet med et vist varsel. 10

12 Ved afsked forstås ophævelse af tjenesteforholdet (normalt) uden varsel. Opsigelse og afsked kan finde sted fra såvel rederiet/skibsførerens som den søfarendes side. Opsigelse Den søfarende og rederiet/skibsføreren kan ved tjenesteaftalens indgåelse frit aftale et opsigelsesvarsel. Det aftalte skal anføres i hyrekontrakten. Den eneste begrænsning er, at der ikke kan aftales kortere opsigelsesvarsel for rederiet/skibsføreren end for den søfarende. Er noget sådant aftalt, er den del af aftalen ugyldig, og så gælder den nedenfor omtalte 7-dages regel. Parterne kan også frit aftale, hvor fratræden skal finde sted. Også dette skal anføres i hyrekontrakten. Hvis parterne intet særligt har aftalt om opsigelsesvarsel, er varslet 7 dage fra hver af siderne. Hvis parterne intet har aftalt om fratrædelsessted, kan fratræden normalt kun ske i dansk havn, som skibet anløber. Hvis en søfarende har gjort tjeneste på samme skib eller samme rederis skibe i 6 måneder, har den søfarende ret til at fratræde i enhver udenlandsk havn, skibet anløber, for så vidt anløbet ikke er kortvarigt. Fratrædelsen er betinget af, at den søfarende har opsagt hyren med det aftalte varsel eller, hvis der ikke er aftalt noget særligt varsel, med 1 måneds varsel. Hvis en søfarende, der har bopæl i Danmark, ønsker at fratræde efter 6 måneders tjeneste, som nævnt ovenfor, har den søfarende ret til gratis hjemrejse, hvis skibet inden for de sidste 3 måneder ikke har været i dansk havn. Hvis skibsføreren forlanger det, har den søfarende dog pligt til at fortsætte i tjenesten i indtil 1 måned, hvis skibet inden den tid kommer til en havn nærmere Danmark. Hvis den søfarende ikke har bopæl i Danmark, eller den søfarende ikke er forhyret i Danmark, kan hyren dog fra begge parters side opsiges med 7 dages eller det aftalte varsel til fratræden også i udenlandsk havn. 11

13 Den søfarendes ret til at kræve afsked En søfarende kan kræve afsked i følgende tilfælde: 1. Hvis det efter forhyringen viser sig, at den søfarende på et andet skib kan få en stilling af højere grad, end den den søfarende aktuelt har. Den søfarende må selv betale sin hjemrejse og udgifterne ved at skaffe en ny søfarende. 2. Hvis den søfarende efter forhyringen kan få en anden stilling af væsentlig betydning for den søfarende. Den søfarende må selv betale sin hjemrejse og udgifter ved at skaffe en ny søfarende. 3. Hvis det er en velfærdssag for den søfarende at kunne fratræde. Den søfarende må selv betale sin hjemrejse og udgifterne ved at skaffe en ny søfarende. 4. Hvis skibet er usødygtigt eller opholdsrummene sundhedsfarlige, og manglerne ikke afhjælpes. Den søfarende har ret til erstatning på mindst 2 måneders hyre og fri (hjem)rejse. 5. Hvis skibsføreren ikke lader afholde kontrolsyn over skibet, når over halvdelen af mandskabet kræver det. Den søfarende har ret til erstatning på mindst 2 måneders hyre og fri (hjem)rejse. 6. Hvis den søfarende er blevet mishandlet om bord, og skibsføreren ikke har ydet den søfarende beskyttelse. Den søfarende har ret til erstatning på mindst 2 måneders hyre og fri (hjem)rejse. 12

14 7. Hvis der hersker ondartet epidemi i en havn, skibet skal anløbe. Den søfarende har ret til at få dækket 75% af rejseudgifterne til hjemsted eller forhyringssted, medmindre der anvises den søfarende en tilsvarende stilling på et andet dansk skib på fratrædelsesstedet. 8. Hvis den rejse, hvortil den søfarende er forhyret, bliver væsentlig forandret. Den søfarende har ret til en måneds hyre og fri rejse til forhyringsstedet eventuelt til et aftalt fratrædelsessted. 9. Hvis skibet mister retten til at føre dansk flag. Den søfarende har ret til erstatning på mindst 2 måneders hyre og fri (hjem)rejse. 10. Hvis skibet overtages af et andet dansk rederi. Den søfarende har kun krav på hyre til fratrædelsen, og den søfarende må selv betale eventuel hjemrejse. 11. Hvis en søfarende er gravid, og det af hensyn til hende selv, den forestående fødsel eller barnet er påkrævet, at hun fratræder. Se i øvrigt afsnittet om gravide søfarende. Den søfarende har ret til hyre i højst 2 måneder og fri rejse til bopæl i Danmark. 13

15 Skibsførerens ret til at afskedige en søfarende Skibsføreren kan afskedige en søfarende i følgende tilfælde: 1. Hvis den søfarende på grund af sygdom for længere tid bliver ude af stand til at udføre sit arbejde. Den søfarende har krav på sygehyre, pleje og fri (hjem)rejse. 2. Hvis den søfarende lider af en sygdom, der medfører fare for de ombordværende. Den søfarende har krav på sygehyre, pleje og fri (hjem)rejse. 3. Hvis den søfarende er uduelig til sit arbejde. Den søfarende har kun ret til hyre til fratrædelsen og har ikke krav på fri hjemrejse. 4. Hvis den søfarende ikke kommer om bord i rette tid, og skibet skal afgå eller en anden må antages i den søfarendes sted. Den søfarende har kun ret til hyre til fratrædelsen og har ikke krav på fri hjemrejse. Skyldes udeblivelsen sygdom, har den søfarende dog ret til sygehyre, pleje og eventuelt fri (hjem)rejse. 5. Hvis den søfarende forser sig groft i tjenesten, f.eks. ved beruselse eller gentagen ulydighed. Den søfarende har kun ret til hyre til fratrædelsen og har ikke krav på fri hjemrejse. 6. Hvis den søfarende gør sig skyldig i tyveri eller anden grov forbrydelse. Den søfarende har kun ret til hyre til fratrædelsen og har ikke krav på fri hjemrejse. 14

16 7. Hvis den søfarende skjuler nogen om bord, og skibet derved udsættes for alvorlige vanskeligheder. Den søfarende har kun ret til hyre til fratrædelsen og har ikke krav på fri hjemrejse. 8. Hvis den søfarende skjuler gods om bord, som er toldpligtigt, eller som det er forbudt at udføre eller indføre. Den søfarende har kun ret til hyre til fratrædelsen og har ikke krav på fri hjemrejse. 9. Hvis den søfarende indbringer en uenighed om tjenesteforholdet for en udenlandsk myndighed. Den søfarende har kun ret til hyre til fratrædelsen og har ikke krav på fri hjemrejse. Hvis den søfarende er skyld i, at den søfarende bliver afskediget, er den søfarende erstatningspligtig over for rederiet for de udgifter, den søfarende ved sin handlemåde påfører skibet til fremskaffelse af en afløser. Det vil normalt sige, at den søfarende skal betale afløserens rejseudgifter. Erstatningen kan dog kun kræves i det omfang, det findes rimeligt under hensyn til den udviste skyld, den søfarendes stilling, tjenestens varighed og omstændighederne i øvrigt. Afsked uden grund Afskediges en søfarende uden en af de foran nævnte grunde, har den søfarende ret til mindst 2 måneders hyre. Den søfarende har endvidere ret til fri rejse til aftalt fratrædelsessted eller, hvis den søfarende kun kan opsiges til fratrædelse i dansk havn, fri rejse til bopæl i Danmark 15

17 Den søfarendes ret til at fratræde tjenesten ved krigsfare, piraterifare m.v. Den søfarende har ret til at fratræde tjenesten, hvis skibet skal sejle til et område, hvor 1. der er fare for, at skibet vil blive opbragt af krigsførende, udsat for krigsskade eller en faretruende situation, der kan ligestilles hermed, eller 2. sådan fare er blevet væsentlig forøget. Den søfarendes ret til at fratræde tjenesten gælder således ikke blot, hvor skibet får ordre til at sejle ind i et område, hvor egentlig krigsfare er til stede, men også i situationer, hvor skibet får ordre til at sejle til et område, hvor der er særlig risiko for, at skibet udsættes for f.eks. overfald af røverisk karakter, pirateri etc. Hvis skibet efter afgang fra havn får ordre til at sejle til et område, som nævnt under 1, har den søfarende ubetinget ret til at fratræde tjenesten. Retten gælder uden hensyn til, hvilke omkostninger, der herved pålægges skibet til deviering eller andet, som må iværksættes for at sikre den søfarendes faktiske fratræden. Er situationen den under pkt. 2 nævnte, har den søfarende ret til at fratræde, hvis der af anden grund etableres forbindelse med land. 16

18 Skibsføreren skal oplyse besætningen om skibets rejseplan og om ændringer heri. Kravet om at fratræde tjenesten skal fremsættes snarest efter, at den søfarende har fået kendskab til forholdet. Forudsat at betingelserne for at fratræde efter disse regler er opfyldt, er den søfarende efter fratrædelsen stadig ansat. Ønsker rederiet eller den søfarende at bringe ansættelsen til ophør, må dette ske med sædvanligt opsigelsesvarsel, hvilket i denne situation kan ske, uanset hvad der ellers var bestemt om fratrædelseshavn. Opsiges ansættelsen har den søfarende, foruden hyre i opsigelsesperioden og kost og logi på fratrædelsesstedet, krav på at få dækket 90 % af rejseudgifterne til hjemsted eller forhyringssted, medmindre der anvises den søfarende en tilsvarende stilling på et andet dansk skib på fratrædelsesstedet. Uenighed mellem den søfarende og rederiet Reglerne om ret til fratrædelse er ganske komplicerede, og er der ikke enighed mellem den søfarende og rederiet, er det i sidste ende er det op til domstolene at afgøre, om en søfarende i en given situation kunne gøre brug af lovens regler eller ej. Hvis den søfarende ønsker at fratræde i en situation, hvor rederiet ikke mener at betingelserne er opfyldt, kan den søfarende, som ikke selv er i stand til at betale, anmode en garantiordning, om at afholde udgifterne til hjemrejsen. Ordningen er etableret af rederiforeningerne og de fleste af de søfarendes organisationer. Alle søfarende på danske handelsskibe er omfattet af garantiordningen. Den søfarende skal, hvis denne mulighed ønskes benyttet, anmelde sit krav til Kontaktudvalget via sin faglige organisation, sit rederi eller via Danmarks Rederiforening. 17

19 Sejlads til malariaområder m.v. Skal skibet til et område med højrisiko for malaria, skal der tilbydes forebyggende malariapiller til den søfarende. På Søfartsstyrelsens hjemmeside maritim sundhed materialer om maritim sundhed, kan man downloade Søfartsstyrelsens malariastrategi, opdateret i Denne publikation er specielt henvendt til sygdomsbehandleren. Der kan endvidere downloades en lille folder om malaria til besætningen. Hvis der i bestemte områder kræves vaccination, skal rederiet informere den søfarende. Vær generelt opmærksom på, at Søfartsstyrelsen anbefaler, at sygdomsbehandlere i den danske handelsflåde vaccineres mod Hepatitis B (leverbetændelse). På Søfartsstyrelsens hjemmeside maritim sundhed materialer om maritim sundhed, finder du pjecen Vaccination og anden forebyggelse for søfarende. Her kan man downloade information om de enkelte sygdomme eller hele pjecen. Skibets forlis Går skibet tabt ved en søulykke, eller erklæres det efter en søulykke uistandsætteligt, ophører tjenesteforholdet uden videre, hvis ikke andet er aftalt. Den søfarende har pligt til mod hyre og underhold at deltage i bjærgningen og blive på stedet, indtil søforklaring er afgivet. Den søfarende har ret til nødvendig beklædning, fri hjemrejse samt hyre, så længe den søfarende er arbejdsløs som følge af forliset, dog højst i 2 måneder. 18

20 Endelig har den søfarende krav på erstatning for mistede eller beskadigede ejendele. Arbejdsmiljø og trivsel om bord 1. Skibsføreren og arbejdslederne om bord har pligt til - at planlægge og tilrettelægge arbejdet, så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt og til at give den fornødne instruktion, inden arbejdet udføres. 2. Søfartens Arbejdsmiljøråd har udarbejdet et program Sikkerhed og Sundhed til Søs,som findes på de fleste danske skibe. I programmet får besætningerne hjælp og vejledning om udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger, og skibet kan gemme de arbejdspladsvurderinger, der gælder om bord i programmet. På den måde kan du let finde instruktion i, hvordan du udfører arbejdet uden risiko for sikkerhed og sundhed. Brug altid programmet, når du skal udføre arbejdsprocesser, du ikke kender til i forvejen. 3 Programmet indeholder også et modul til skibets arbejde med kemikalier og udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger. Du kan derfor også se, hvor på skibet hvilke kemikalier opbevares, og hvilke forholdsregler du skal tage i arbejdet med dem. Hvis du arbejder med kemiske stoffer og materialer ved fx malearbejde, afrensning i maskinrum og lignede skal du, inden arbejdet påbegyndes, læse arbejdspladsbrugsanvisningen. I brugsanvisningen står der, hvilke risici der er ved arbejdet med stoffet eller materialet, og hvordan du skal forholde dig for at undgå at blive syg på kort eller lang sigt. 4 Husk at bruge personlige værnemidler, når der er behov for det: - Høreværn ved arbejde i maskinen - Skridsikre sko/sikkerhedssko - Faldsikringsmateriel ved arbejde i højden - Åndedrætsværn alt efter de kemiske stoffers farlighed 19

21 - Briller, handsker, hjelm m.v. 5 Sørg for at arbejdsulykker bliver anmeldt til Søfartsstyrelsen og forsikringsselskabet/arbejdsskadestyrelsen. Arbejdsbetingede lidelser som eksem, hørenedsættelse, rygsygdomme m.v. skal anmeldes af din egen læge, hvis han/hun skønner, det har noget med arbejdet at gøre. 6 Sig fra hvis du føler dig utryg eller usikker i forhold til et forestående arbejde - tal med din sikkerhedsrepræsentant om det. 7 Sørg for god personlig hygiejne og vær opmærksom på din egen og kollegaernes - sundhedstilstand. Skibsføreren og overstyrmanden er ansvarlig for sundhedssystemet om bord og kan indhente lægeråd over radioen (Radio Medical), når der er behov herfor. Brug den service - også for mere uskyldige småting, som på lange sørejser kan udvikle sig til alvorligere sygdomme. 8 Søfartsstyrelsen har udgivet en rækkes pjecer om arbejdsmiljøforhold og sundhedssystemet om bord. Rekvirer dem og læs dem, inden du sejler - du er altid velkommen til at henvende dig til Søfartsstyrelsen, hvis du er i tvivl. Unge søfarende under 18 år Der gælder særlige regler om arbejde til søs for søfarende under 18 år med hensyn til arbejde med tekniske hjælpemidler, stoffer og materialer samt andet arbejde, hvortil der er forbundet fare for sikkerhed og sundhed samt regler med hensyn til den unges arbejdsmæssige udvikling. 20

22 Søfartens Arbejdsmiljøråd Formålet med Søfartens Arbejdsmiljøråd er at fremme sikkerhed og sundhed blandt de ansatte på danske handelsskibe samt at forebygge arbejdsmiljøskader, herunder arbejdsulykker, erhvervssygdomme og nedslidning. Formålet er desuden at skabe og udbygge grundlaget for, at sikkerhedsorganisationerne på skibene sættes i stand til at løse sikkerhedsog sundhedsmæssige spørgsmål, så der kan opretholdes et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Søfartens Arbejdsmiljøråd tilbyder bl.a.: Professionel viden, værktøjer og rådgivning om sikkerhed og sundhed til søs Erfaring med og specialviden om arbejdsmiljø til søs Konkret rådgivning - også på strategisk niveau Kurser og undervisning inden for sikkerhed og sundhed til søs Et stort korps af professionelle konsulenter som fx ingeniører, psykologer, fysioterapeuter og ernæringskonsulenter. Søfartens arbejdsmiljøråd kommer gerne om bord og rådgiver konkret om sikkerhed og sundhed, ligesom arbejdsmiljørådet gerne stiller op til officersseminarer, kurser m.v. Søfartens arbejdsmiljøråd deltager også meget gerne i strategiske overvejelser om håndtering af forskellige arbejdsmiljøforhold, herunder ikke mindst inden for arbejdet med ledelse, sikkerhedskultur og trivsel. Endelig har Søfartens Arbejdsmiljøråd et krisehjælpsberedskab, der kan bruges i forbindelse med fx arbejdsulykker eller andre situationer, der kræver professionel psykologhjælp. Søfartens arbejdsmiljøråd svarer døgnet rundt på

23 Læs mere om Søfartens Arbejdsmiljøråd på Forklaring på nogle ord Afsked/afskediges : De tilfælde, hvor tjenesteforholdet ensidigt og uden iagttagelse af opsigelsesfristerne bringes til ophør af rederi/skibsfører eller af den søfarende. Det vil sige øjeblikkelig fratræden, hvor dette er muligt. Besætning: Alle søfarende tjenstgørende i et skib iberegnet skibets fører. Deviation: Afvigelse fra skibets planlagte kurs. Forhyring: Indgåelse af ansættelsesaftale mellem rederi/skibsfører og en søfarende om tjeneste på skib. Forhyringssted: Sted hvor den søfarende befandt sig, da den søfarende indgik aftalen om tjeneste på skib. Hyre: 1. at have eller have fået arbejde om bord i et skib; 2. = løn. Hyrekontrakt : Aftale om ansættelsesvilkårene for tjeneste på skib. Aftalen skal være skriftlig. Søfartsstyrelsen har udgivet en formular, Hyrekontrakt/Besætningsskema. Mandskab: Alle søfarende tjenstgørende i et skib bortset fra skibets fører. Offentlig sygesikring: Der findes særlige regler om offentlig sygesikring for søfarende, hvorefter staten ved Søfartsstyrelsen under visse betingelser og med visse begrænsninger betaler nødvendige udgifter til søfarendes lægehjælp, sygehusbehandling, medicin m.m. i udlandet. Om de nærmere regler se bekendtgørelsen om offentlig sygesikring for søfarende m.fl. for tiden bekendtgørelse nr af 5. december

S0farendes rettigheder, pligter og kvalifikationer om bord

S0farendes rettigheder, pligter og kvalifikationer om bord S0farendes rettigheder, pligter og kvalifikationer om bord S0mandsloven, samt lov om skibes besaetning og lov om maritime uddannelser i uddrag af Jesper Dyre Jespersen 1. udgave Iver C. Weilbach & Co.

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE)

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) DANSK INTERNATIONALT SKIBREGISTER OVERENSKOMST AF 2. juni 2008 mellem DANMARKS REDERIFORENING og SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) Gældende fra 1. juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2005-07-18 nr. 742 Sømandslov,(*)

Lovbekendtgørelse 2005-07-18 nr. 742 Sømandslov,(*) Lovbekendtgørelse 2005-07-18 nr. 742 Sømandslov,(*) som ændret ved L 2006-06-08 nr. 547 Kap. I. Indledning 1. Udtrykket sømand omfatter i denne lov enhver person, bortset fra skibsføreren, der er ansat

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK EL-FORBUND Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE...

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33 Kapitel 4 side 33 Social sikkerhed Kan man selv sikre sig mod nedgang i indtægten, hvis fiskeriet svigter og man er uden arbejde i perioder? Hvad nu, hvis man bliver ramt af sygdom eller en ulykke er der

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene 1. juli 2014 1 På-

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG METAL SØFART 2008 2010 1 Nærværende særaftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Metal Søfart er gældende for maskinmænd og skibsassistenter påmønstret i skibe ejet

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale.

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. På job i udlandet Ansættelseskontrakt Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. 1. Arbejdsgivers og lønmodtagers navn og adresse

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 1437 København K Telefon: 33 76 76 00 Elevkontrakt Mellem apotek Navn Adresse Apoteksnummer Telefonnummer Arbejdsstedets beliggenhed: og elev Navn Personnummer

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og METAL SØFART (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For offshore skibe registreret

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Hjemsendt. For sva ret

Hjemsendt. For sva ret Hjemsendt For sva ret 2 Indhold Bopælsændring... 3 Økonomi... 3 Skat... 3 Feriegodtgørelse... 4 Arbejds- eller uddannelsessøgende... 4 Afgang fra uddannelsen i utide... 4 Arbejdsformidling på Jobcentret...

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 (REDERIET ESVAGT A/S) SØFARTENS LEDERE

O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 (REDERIET ESVAGT A/S) SØFARTENS LEDERE O V E R E N S K O M S T 2012-2014 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 (REDERIET ESVAGT A/S) og SØFARTENS LEDERE Gældende pr. 1. april 2012 For offshore skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

ROYAL ARCTIC LINE A/S

ROYAL ARCTIC LINE A/S DIS-SÆROVERENSKOMST MELLEM ROYAL ARCTIC LINE A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING Skibsassistenter Gældende fra 1. marts 2012 DIS-SÆROVERENSKOMST MELLEM ROYAL ARCTIC LINE A/S OG DANSK METALS MARITIME

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Graviditet og arbejdsmiljø

Graviditet og arbejdsmiljø Graviditet og arbejdsmiljø Regionshospitalet Skive Arbejdsmedicinsk Klinik Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Skive 3. udgave Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Tryghedsforsikring Ufrivillig Arbejdsløshed

Tryghedsforsikring Ufrivillig Arbejdsløshed Tryghedsforsikring Ufrivillig Arbejdsløshed Vi beder Dem venligst være opmærksom på, at det er yderst vigtigt for vores behandling af Deres krav, at skadeanmeldelsen er fuldstændig udfyldt. Samtlige spørgsmål

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

refusion af sygedagpenge

refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM... refusion af sygedagpenge SIDE 1 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskravet over for kommunen 3 2.2 Kommunens opfølgning, herunder oplysningsskema

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Islands arbejdsgiverforening Samtök atvinnulífsins

Islands arbejdsgiverforening Samtök atvinnulífsins Islands arbejdsgiverforening Samtök atvinnulífsins Individualisme og arbeid HMS-konferansen i Reykjavik 10.-11. mai 2007 Arbejdsmarkedets organisering Grundreglerne er i lov 30/1938 om fagforeninger og

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så?

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Til Skadelidte Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Forsikring Stevns & Faxe kommuner Samarbejde Hvad gør du som skadelidt? Det første du skal gøre, når du har været ude for en arbejdsulykke, er

Læs mere

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark.

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. På job i udlandet Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. FORORD Mange metallere tager på arbejde i udlandet enten fordi de bliver udstationeret af deres danske virksomhed,

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2010) DKFs standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 11, 90 a, stk. 3, og 91, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 994

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T 2012/2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S

D I S - O V E R E N S K O M S T 2012/2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S D I S - O V E R E N S K O M S T 2012/2014 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (Skibsmaskinister) For skibe registreret

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere