4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet."

Transkript

1 Bekendtgørelse om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område 1 I medfør af 1, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar 2015, som ændret ved lov nr. 308 af 28. marts 2015, fastsættes: Anvendelsesområde 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse for filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område. Stk. 2. Lov om finansiel virksomhed samt bekendtgørelser udstedt i medfør heraf finder anvendelse med de afvigelser, som filialforholdet nødvendiggør. Selskabslovens bestemmelser om filialer af udenlandske aktieselskaber gælder tilsvarende for filialer her i landet af forsikringsselskaber, der er etableret som aktieselskaber. Tilladelse og anmeldelse 2. Et forsikringsselskab, der ønsker at udøve forsikringsvirksomhed omfattet af bilag 7 og 8 i lov om finansiel virksomhed gennem en filial, skal have tilladelse fra Finanstilsynet. Stk. 2. Tilladelse meddeles såfremt følgende betingelser er opfyldt: 1) Forsikringsselskabet er etableret som et aktieselskab, et gensidigt selskab eller et selskab med tilsvarende selskabsform i dets hjemland. 2) Muligheden for at drive forsikringsvirksomhed gennem en filial her i landet er hjemlet i international aftale eller Finanstilsynet skønner, at der indrømmes danske selskaber tilsvarende ret i forsikringsselskabets hjemland. 3) Filialen opfylder betingelserne i 14 i lov om finansiel virksomhed for at opnå tilladelse som forsikringsselskab. 4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet. 3. Forsikringsselskabet skal i forbindelse med ansøgning om tilladelse til at udøve forsikringsvirksomhed gennem en filial fremsende følgende til Finanstilsynet: 1) Dokumentation for at betingelserne i 14 i lov om finansiel virksomhed er opfyldt. 2) De i henhold til 30, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed krævede oplysninger. 3) Et solvenscertifikat i henhold til 30, stk. 7, i lov om finansiel virksomhed. 4) En driftsplan for filialen udarbejdet i henhold til ) Dokumentation for at filialens generalagent opfylder betingelserne i 11, samt den originale fuldmagt for generalagenten. 6) Forsikringsselskabets årsrapport for de 3 seneste regnskabsår. 7) En officiel erklæring om, at forsikringsselskabet er lovligt bestående i sit hjemland, herunder oplysninger om, hvor længe selskabet har udøvet den anmeldte virksomhed i hjemlandet, og om hjemlandets tilsynsmyndighed inden for de 3 seneste år har gjort bemærkninger mod den måde, hvorpå virksomheden udøves. 8) Et eksemplar af forsikringsselskabets vedtægter. 9) En fortegnelse over forsikringsselskabets bestyrelsesmedlemmer. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), EU-Tidende 2009, nr. L 335, side 1, og Rådets direktiv 91/371/EØF af 20. juni 1991 om gennemførelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Schweiz om direkte forsikring bortset fra livsforsikring, EF-Tidende 1991, nr. L 205, side 48.

2 Stk. 2. For filialer, der skal dække risici under forsikringsklasse 10, jf. bilag 7, nr. 10, i lov om finansiel virksomhed, bortset fra fragtførerens ansvar, skal forsikringsselskabet udover den i stk. 1 nævnte dokumentation fremsende en erklæring i overensstemmelse med 30, stk. 8, i lov om finansiel virksomhed. Stk. 3. For filialer, der skal udøve virksomhed omfattet af bilag 8 i lov om finansiel virksomhed, skal forsikringsselskabet udover den i stk. 1 nævnte dokumentation fremsende dokumentation for at filialen har ansat en ansvarshavende aktuar i henhold til 108, stk. 2-7, i lov om finansiel virksomhed. Stk. 4. Finanstilsynet kan forlange, at der indsendes en autoriseret oversættelse af de i stk. 1-3 nævnte bilag. 4. Forsikringsselskabet skal samtidig med indsendelse af ansøgningen i henhold til 2 anmelde filialen til registrering hos Erhvervsstyrelsen i overensstemmelse med 349, stk. 1, i lov om aktie- og anpartsselskaber. 5. Filialen skal benytte et navn i overensstemmelse med 11, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed samt i sit navn optage forsikringsselskabets navn med tilføjelse af ordet "filial" og tydeligt angive forsikringsselskabets nationalitet og selskabsform. Stk. 2. Er forsikringsselskabet kommet under konkurs, tvangsakkord eller tilsvarende ordning eller er forsikringsselskabet trådt i likvidation skal dette oplyses som en tilføjelse til filialens navn. Driftsplan 6. Som led i ansøgningen om tilladelse til at udøve forsikringsvirksomhed gennem en filial skal forsikringsselskabet udarbejde en driftsplan for filialen. Driftsplanen skal omfatte filialens 5 første regnskabsår og være kvartalsopdelt. Stk. 2. Aflægges filialens første regnskab efter en periode på mindre end ét år, skal driftsplanen omfatte denne periode og de 5 efterfølgende regnskabsår. 7. Driftsplanen skal omfatte følgende: 1) Filialens forretningsmodel. 2) Oplysninger om arten af de risici eller forpligtelser, som forsikringsselskabet har til hensigt at filialen skal påtage sig. 3) Oplysninger om filialens virksomhedsstyring. 4) En åbningsbalance som den efter afholdelse af stiftelsesomkostninger forventes at blive. 5) De forventede regnskabsmæssige resultater i form af resultatopgørelser og balancer for de regnskabsår, som driftsplanen omfatter. 6) Redegørelse for filialens investeringspolitik. 7) Redegørelse for de påtænkte genforsikringsprogrammer og kreditværdighed. 8) De anslåede omkostninger for opbygningen af filialens administration i den periode, som driftsplanen omfatter. 9) De anslåede administrationsomkostninger bortset fra omkostninger i forbindelse med administrationens opbygning, navnlig de løbende almindelige omkostninger og provisioner. 10) Et skøn over det fremtidige solvenskapitalkrav, jf. 126 c i lov om finansiel virksomhed, på basis af den forventede balance, oplysninger om den metode, der anvendes til beregningen af disse skøn, samt en oversigt over selskabets kapitalgrundlag, jf. 126 b i lov om finansiel virksomhed, til dækning af solvenskapitalkravet. 11) Et skøn over det fremtidige minimumskapitalkrav, jf. 126 d i lov om finansiel virksomhed, på basis af den forventede balance, oplysninger om den metode, der anvendes til beregningen af

3 disse skøn, samt en oversigt over selskabets basiskapitalgrundlag, jf. 126 b, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, til dækning af det absolutte minimum for minimumskapitalkravet, jf. 126 d, stk. 5, i lov om finansiel virksomhed. 12) Et skøn over de finansielle midler, der er nødvendige til dækning af de forsikringsmæssige hensættelser, solvenskapitalkravet og minimumskapitalkravet. 13) En vurdering af risikoen for, at filialen ikke inden for det første år kan overholde solvenskapitalkravet eller minimumskapitalkravet. 14) En vurdering af risikoen for, at filialen inden for det første år taber hele sit kapitalgrundlag. 8. For filialer, der skal udøve forsikringsvirksomhed omfattet af bilag 7 i lov om finansiel virksomhed, skal driftsplanen, udover de i 7 nævnte oplysninger inkludere følgende: 1) De anslåede præmier eller bidrag og skadesudgifter. 2) Oplysninger om det udstyr, som filialen råder over til brug for virksomhed omfattet af forsikringsklasse For filialer, der skal udøve forsikringsvirksomhed omfattet af bilag 8 i lov om finansiel virksomhed, skal driftsplanen, udover oplysningerne i 7 inkludere følgende: 1) En detaljeret oversigt over de forventede indtægter og udgifter i forbindelse med direkte livsforsikringsvirksomhed, samt overtagelse af og afgivelse i genforsikring. 2) Det tekniske grundlag som driftsplanen er baseret på. 10. Finanstilsynet kan kræve, at forsikringsselskabet, udover de i 6-9 nævnte oplysninger, afgiver andre oplysninger, der skønnes nødvendige til bedømmelse af, om resultaterne i driftsplanen må anses for realistiske. Generalagent 11. En person kan udpeges som generalagent eller repræsentant såfremt personen udover kravene i 35, stk. 5, i lov om finansiel virksomhed opfylder følgende krav: 1) Personen har bopæl her i landet, og 2) har været bosiddende her i landet i de seneste to år. Stk. 2. Finanstilsynet kan dispensere fra kravet i stk. 1, nr Generalagenten skal straks underrette Finanstilsynet såfremt tilsynsmyndighederne i forsikringsselskabets hjemland, efter at filialen har påbegyndt sin virksomhed, har fremsat bemærkninger mod den måde, hvorpå selskabets virksomhed udøves, eller såfremt forsikringsselskabet er kommet under konkurs, tvangsakkord eller tilsvarende ordning, eller selskabet er trådt i likvidation. 13. Finanstilsynet udpeger en generalagent på vegne af forsikringsselskabet når den fungerende generalagent ikke længere opfylder betingelserne i 11, ikke kan udføre sit hverv, opsiger sin stilling eller får tilbagekaldt sin fuldmagt og forsikringsselskabet undlader at udpege en ny generalagent. Stk. 2. Den af Finanstilsynet udpegede generalagent fungerer som filialens generalagent indtil en anden udpeges af selskabet eller indtil den tidligere generalagent igen kan udføre sit hverv. Forsikringsmæssige hensættelser 14. Filialen skal have tilstrækkelige forsikringsmæssige hensættelser til dækning af de indgåede forpligtelser samt råde over tilstrækkelig sagkundskab til beregning heraf.

4 Stk. 2. De forsikringsmæssige hensættelser opgøres i overensstemmelse med regler udstedt i medfør af 283, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed om værdiansættelse af aktiver, passiver og forsikringsmæssige hensættelser. Aktiver 15. Filialen skal råde over aktiver af en størrelse, der mindst er lig med halvdelen af den nedre grænse for minimumskapitalkravet, jf. 126 d, stk. 5, i lov om finansiel virksomhed. Stk. 2. En fjerdedel af beløbet i stk. 1 skal deponeres som sikkerhed. 16. De registrerede aktiver skal udelukkende tjene som sikkerhed for opfyldelse af forpligtelser ifølge de under filialen hørende direkte forsikringskontrakter samt til dækning af beløb, som filialen er forpligtet til at udrede efter lov om finansiel virksomhed, herunder også bøder. Stk. 3. Den enkelte forsikrede kan kun kræve sig fyldestgjort for et forfaldent forsikringskrav i den udstrækning, Finanstilsynet anser det for forsvarligt under hensyn til, at aktiverne også tjener til sikkerhed for filialens forpligtelser over for de øvrige forsikrede. Stk. 4. Værdien af de registrerede aktiver opgøres i overensstemmelse med regler udstedt i medfør af 283, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed om værdiansættelse af aktiver, passiver og forsikringsmæssige hensættelser. Kapital 17. For filialer gælder følgende krav til kapitalen: 1) Kapitalgrundlaget skal dække det af filialen opgjorte solvenskapitalkrav og opgøres i henhold til 126 b i lov om finansiel virksomhed. 2) Basiskapitalgrundlaget skal mindst være lig med halvdelen af den nedre grænse for minimumskapitalkravet, jf. 126 d, stk. 5, i lov om finansiel virksomhed, og opgøres i henhold til 126 b, stk. 2, og 126 d i lov om finansiel virksomhed. Beløbet, der deponeres efter 15, stk. 2, medregnes i basiskapitalgrundlaget. 3) Solvenskapitalkravet og minimumskapitalkravet opgøres for den forsikringsbestand, der henhører under filialen, i henhold til 126 c og 126 d i lov om finansiel virksomhed. De aktiver, der dækker solvenskapitalkravet, skal med et beløb der mindst svarer til minimumskapitalkravet være lokaliseret her i landet. Resten af beløbet skal være lokaliseret inden for Den Europæiske Union. Regnskab og indberetning 18. Forsikringsselskabet skal føre et særskilt regnskab for den virksomhed, der udøves gennem filialen. Stk. 2. Senest én måned efter, at forsikringsselskabets årsrapport er endelig godkendt, dog senest 6 måneder efter regnskabsårets udgang, skal forsikringsselskabet indsende to eksemplarer af årsrapporten med revisionspåtegning til Finanstilsynet. Stk. 3. Finanstilsynet videresender det ene af de i stk. 2 nævnte eksemplarer til Erhvervsstyrelsen, hvor årsrapporten vil blive gjort offentligt tilgængelig efter de af Erhvervsstyrelsen fastsatte regler herfor. 19. Inden seks måneder efter hvert regnskabsårs udløb skal generalagenten ved benyttelse af de af Finanstilsynet hertil udarbejdede skemaer fremsende indberetning om filialens virksomhed her i landet til Finanstilsynet.

5 Stk. 2. Indberetningen skal udover oplysninger om filialens virksomhed indeholde oplysninger om filialens økonomiske situation og om størrelsen af minimums- og solvenskapitalkravet samt være attesteret af en statsautoriseret revisor. Stk. 3. Bestemmelsen om revision i 199 i lov om finansiel virksomhed og regler udstedt i medfør heraf kan efter Finanstilsynets afgørelse finde delvis anvendelse på filialen. 20. For filialer, der udøver forsikringsvirksomhed i henhold til bilag 7 i lov om finansiel virksomhed, skal indberetningen udover oplysningerne i 19 indeholde en beregning af de forsikringsmæssige hensættelser for den under filialen hørende forsikringsbestand, herunder en opstilling over de aktiver, som er bestemt til dækning af de forsikringsmæssige hensættelser, og de aktiver, der modsvarer indgåede præmier, hvor forsikringsperioden først påbegyndes efter regnskabsårets afslutning. 21. For filialer, der udøver forsikringsvirksomhed i henhold til bilag 8 i lov om finansiel virksomhed, skal indberetningen udover oplysningerne i 19 indeholde: 1) En summarisk angivelse af forsikringssummerne for de under filialen hørende direkte tegnede livsforsikringer, som var i kraft ved udløbet af det seneste regnskabsår. 2) En angivelse af de forsikredes antal og årspræmie. 3) En beregning af livsforsikringshensættelserne samt oplysninger, som sætter Finanstilsynet i stand til at kontrollere disse beregningers rigtighed. 4) En angivelse af summen af de i det sidst forløbne regnskabsår indgåede præmier. 5) Det beløb, som af selskabet er ydet i lån mod pant i de under filialen hørende forsikringer inden for deres genkøbsværdi. 22. Finanstilsynet kan kræve, at filialen afgiver yderligere oplysninger, som i hvert enkelt tilfælde er nødvendige til bedømmelse af de i henhold til modtagne oplysninger. Overdragelse af forsikringsbestande 23. Overdragelse af hele eller en bestemt del af den under en filial hørende forsikringsbestand til et andet selskab etableret her i landet kræver tilladelse fra Finanstilsynet. Stk. 2. Overdragelsen skal ske i overensstemmelse med 204 i lov om finansiel virksomhed og er betinget af, at det overtagende selskab efter overdragelsen har fundet sted har et kapitalgrundlag, der dækker det af filialen opgjorte solvenskapitalkrav. Stk. 3. Er det overtagende selskab etableret i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, skal tilsynsmyndigheden i dette land bekræfte, at selskabet efter overdragelsen har fundet sted har et kapitalgrundlag, der dækker det af filialen opgjorte solvenskapitalkrav. Påbud om nødvendige foranstaltninger 24. Finanstilsynet påbyder filialen at foretage de foranstaltninger, der skønnes nødvendige, inden for en af tilsynet fastsat frist såfremt: 1) filialen ikke overholder lov om finansiel virksomhed samt bekendtgørelser udstedt i medfør heraf, 2) den måde, hvorpå filialens midler er anbragt, ikke er betryggende, 3) filialens økonomiske stilling udsætter de forsikredes interesser for fare, 4) filialen ikke har tilstrækkelige forsikringsmæssige hensættelser til dækning af de indgåede forpligtelser,

6 5) en filial, der udøver livsforsikringsvirksomhed, afviger fra det for virksomheden gældende anmeldte tekniske grundlag, 6) Finanstilsynet ikke finder det i nr. 5 nævnte tekniske grundlag for betryggende, eller 7) det viser sig, at aktiverne til dækning af de forsikringsmæssige hensættelser ikke er betryggende. Stk. 2. Viser indberetningen i henhold til en forringelse af filialens økonomiske stilling i forhold til den udarbejdede driftsplan, kan Finanstilsynet påbyde filialen inden for en af tilsynet fastsat frist at foretage de nødvendige foranstaltninger til forbedring af filialens økonomiske stilling, herunder at der udarbejdes en ny driftsplan. Stk. 3. Foretager filialen ikke de i henhold til stk. 1 og 2 foreskrevne foranstaltninger inden for den givne frist, og skønnes undladelsen at medføre fare for de forsikredes interesser, kan Finanstilsynet ansætte en anden generalagent og bemyndige denne til at afvikle filialens virksomhed i overensstemmelse med i lov om finansiel virksomhed. Generalagenten kan inddrage alle de under filialen hørende aktiver under afviklingen af virksomheden. Stk. 4. Som led i de i stk. 1 og 2 nævnte foranstaltninger kan Finanstilsynet forbyde filialen at råde over dets aktiver eller begrænse dets rådighed herover i overensstemmelse med 251 i lov om finansiel virksomhed. Inddragelse af tilladelse 25. Finanstilsynet kan helt eller delvist inddrage filialens tilladelse til at udøve forsikringsvirksomhed, hvis filialen 1) ikke længere opfylder betingelserne for at få tilladelse, jf. 2, eller 2) groft tilsidesætter forpligtelserne i henhold til lov om finansiel virksomhed samt bekendtgørelser udstedt i medfør heraf. Stk. 2. Ved inddragelse af en filials tilladelse træffer Finanstilsynet afgørelse om, hvorvidt filialen skal søge forsikringsbestanden overdraget til et eller flere forsikringsselskaber, der udøver forsikringsvirksomhed her i landet, eller om filialen på anden måde skal søge forsikringsbestanden afviklet. For filialer, der udøver forsikringsvirksomhed omfattet af bilag 8 i lov om finansiel virksomhed, kan Finanstilsynet beslutte, at forsikringsbestanden tages under administration i overensstemmelse med kapitel 17 i lov om finansiel virksomhed. Stk. 3. Finanstilsynet kan i forbindelse med inddragelse af en filials tilladelse forbyde filialen at råde over dets aktiver eller begrænse dets rådighed herover i overensstemmelse med 251 i lov om finansiel virksomhed. Afvikling af filialen 26. Filialen slettes af Erhvervsstyrelsen, når 1) forsikringsselskabet anmelder, at det ønsker filialen slettet, medmindre Finanstilsynet finder, at filialen under hensyntagen til direkte tegnede forsikringer der stadig er i kraft bør opretholdes, 2) filialen er uden generalagent og denne mangel ikke afhjælpes inden for en af Finanstilsynet fastsat frist, medmindre Finanstilsynet finder det nødvendigt at ansætte en generalagent, eller 3) filialens virksomhed er afviklet i medfør af 23 eller 24. Skadesforsikringsselskaber med hjemsted i Schweiz 27. For forsikringsselskaber med hjemsted i Schweiz, der lovligt udøver forsikringsvirksomhed omfattet af bilag 7 i lov om finansiel virksomhed, finder bestemmelserne i 2-27 anvendelse med følgende modifikationer:

7 1) Selskabet kan uanset bestemmelsen i 2, stk. 2, nr. 1, udøve forsikringsvirksomhed her i landet gennem en filial, såfremt selskabet er etableret i overensstemmelse med lovgivningen i Schweiz. 2) En generalagent eller en af generalagenten udpeget repræsentant med indfødsret i Schweiz skal ikke opfylde kravet i 11, stk. 1, nr. 2, om at have været bosiddende her i landet de seneste to år. 3) Bestemmelserne i 15, stk. 2, og 18 finder ikke anvendelse. 4) Bestemmelsen i 17, stk. 1, om registrering af aktiver finder kun anvendelse, hvis selskabet har tilladelse til at udøve lovpligtig arbejdsskadeforsikring eller hvor registrering foreskrives i medfør af 24, stk. 4, eller 25, stk. 3, som en foranstaltning. Stk. 2. Et selskab omfattet af stk. 1 kan kun få tilladelse til at udøve forsikringsvirksomhed inden for den forsikringsklasse, som selskabet udøver forsikringsvirksomhed inden for i Schweiz. Livsforsikringsselskaber med hjemsted i Schweiz m.v. 28. For forsikringsselskaber med hjemsted i Schweiz, der lovligt udøver forsikringsvirksomhed omfattet af bilag 8 i lov om finansiel virksomhed, og for forsikringsselskaber med hjemsted i et land, der var berettiget til at udøve virksomhed her i landet den 30. september 1975, finder bestemmelserne i 2-27 anvendelse, jf. dog stk. 2. Stk. 2. De midler, som efter 18, nr. 3, skal være til stede her i landet, skal mindst udgøre halvdelen af minimumskapitalkravet som opgjort i overensstemmelse med i 126 d i lov om finansiel virksomhed. Straffebestemmelser 29. Overtrædelse af 2, stk. 1, 4, stk. 1, 5, 12, 14, 15, stk. 1, 17, stk. 1, 2 og 4, 17, 18, stk. 1 og 2, 19, stk. 1 og 2, 20, 21 og 23, stk. 1 og 2, straffes med bøde. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Ikrafttræden 30. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Bekendtgørelse nr af 1. december 2004 om filialer af udenlandske forsikringsselskaber ophæves. Finanstilsynet, den xx.yy 2015 Kristian Vie Madsen /Per Plougmand Bærtelsen

Lovtidende A Udgivet den 1. september Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber 1) 25. august Nr

Lovtidende A Udgivet den 1. september Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber 1) 25. august Nr Lovtidende A 2015 Udgivet den 1. september 2015 25. august 2015. Nr. 1018. Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber 1) I medfør af 1, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

for Grønland af lov om finansiel virksomhed Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005

for Grønland af lov om finansiel virksomhed Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005 Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005 Bekendtgørelse for Grønland om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået

Læs mere

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1) BEK nr 319 af 30/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.162-0039 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ I medfør af 18, stk. 1, 143, stk. 1, nr. 1, 2, 5 og 6, 248, stk. 2 og 4, 350, stk. 1, nr. 2 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Nr. 1 15. mars 2010 Kunngerð um gjaldføri (solvens) og rakstrarætlanir hjá tryggingarfeløgum (Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber) Við heimild í 12, stk. 1, 93, 151, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber

Bekendtgørelse for Grønland om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber Bekendtgørelse nr. 273 af 15. april 2005 Bekendtgørelse for Grønland om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber I medfør af 18, stk. 1, 143, nr. 1, 2 og 5, 273, stk. 2, og 373, stk. 2, i anordning

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1) BEK nr 1359 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0025 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1) BEK nr 1027 af 02/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0037 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kapitel 1 Generelle bestemmelser

Kapitel 1 Generelle bestemmelser Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1 I medfør af 175 b, stk. 9, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af risikovægtede poster for gruppe 1- forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af risikovægtede poster for gruppe 1- forsikringsselskaber 1) BEK nr 1672 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0043 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1) BEK nr 1775 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1) BEK nr 1761 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen 1) BEK nr 817 af 03/07/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0034 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1) BEK nr 1724 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0032 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en af Finanstilsynet godkendt intern model 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en af Finanstilsynet godkendt intern model 1) BEK nr 1671 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0035 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Vedtægter for PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Vedtægter for PFA Pension, forsikringsaktieselskab Vedtægter for PFA Pension, forsikringsaktieselskab CVR-nr. 13 59 43 76 August April 201712 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er PFA Pension, forsikringsaktieselskab. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Bekendtgørelse om ansvarsforsikring eller tilsvarende garanti for udbydere af betalingsinitieringstjenester

Bekendtgørelse om ansvarsforsikring eller tilsvarende garanti for udbydere af betalingsinitieringstjenester Bekendtgørelse om ansvarsforsikring eller tilsvarende garanti for udbydere af betalingsinitieringstjenester og kontooplysningstjenester I medfør af 10, stk. 4, 60, stk. 7, og 152, stk. 7, i lov om betalinger,

Læs mere

Vedtægter for Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR

Vedtægter for Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR Vedtægter for Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR 55 12 46 12 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab (i det følgende

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

2015 Udgivet den 31. marts 2015. 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1)

2015 Udgivet den 31. marts 2015. 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1) Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. marts 2015 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1) (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1. (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1. (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1 (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) 1 I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august 2014, foretages

Læs mere

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II")

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED (SOLVENS II) DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II") 1 Formål og ikrafttræden Solvens II udgør grundstenen i den europæiske regulering af forsikrings-

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a.

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. NAVN, FORMÅL OG MEDLEMSFORHOLD 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen AP Pension f.m.b.a. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1) Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser BEK nr 779 af 11/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1) I medfør af 21, nr. 1 og 2, og 71,

Læs mere

Erhvervssygdomssikring.

Erhvervssygdomssikring. BEK nr 1012 af 28/10/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0020 Senere ændringer til

Læs mere

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anmeldelsespligt... 2 2.1. Hvilke selskaber... 2 2.2. Hvilke aktiviteter...

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

VEDTÆGTER LB FORSIKRING A/S

VEDTÆGTER LB FORSIKRING A/S VEDTÆGTER LB FORSIKRING A/S VEDTÆGTER LB FORSIKRING A/S (CVR-nr.: 16 50 08 36) 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er LB Forsikring A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene:

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

HVAD BETYDER SOLVENS II-DIREKTIVET FOR FORSIKRINGS- SELSKABER?

HVAD BETYDER SOLVENS II-DIREKTIVET FOR FORSIKRINGS- SELSKABER? HVAD BETYDER SOLVENS II-DIREKTIVET FOR FORSIKRINGS- SELSKABER? 27.2.2015 Den 21. januar 2015 fremsatte erhvervs- og vækstministeren et forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, der har

Læs mere

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet Bekendtgørelse nr. [nummer] af [dato] Bekendtgørelse om kontributionsprincippet I medfør af 20, stk. 3, 21, stk. 6, 108, stk. 7, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1 I medfør af 24, stk. 5, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Vedtægter for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab

Vedtægter for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Vedtægter for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Navn og formål 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Selskabets navn er PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Selskabet driver også virksomhed

Læs mere

Vedtægter for PenSam Forsikring A/S

Vedtægter for PenSam Forsikring A/S Vedtægter for PenSam Forsikring A/S 2 Vedtægter for PenSam Forsikring A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Forsikring A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71, stk. 2, 77 a, stk. 8, 77 d, stk. 4, og

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde I medfør af 131, stk. 6, 132, stk. 1, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger

VEDTÆGTER. for. Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger VEDTÆGTER for Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger 6. april 2016 Side 2 af 6 1 Pensionskassens formål Pensionskassens formål er at drive pensionskasse- og livsforsikringsvirksomhed. Livsforsikringsvirksomheden

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013, fastsættes: Anvendelsesområde

Læs mere

Dets hjemsted (hovedkontor) er Videbæk i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Dets hjemsted (hovedkontor) er Videbæk i Ringkøbing-Skjern Kommune. Vedtægter 2015 1 2 VEDTÆGTER for Vestjylland Forsikring gs. - 2015 1 Selskabets navn er Vestjylland Forsikring gs. Dets hjemsted (hovedkontor) er Videbæk i Ringkøbing-Skjern Kommune. Selskabet har endvidere

Læs mere

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1)

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1) BEK nr 667 af 26/06/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2006-0005516

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme.

Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme. Bekendtgørelse nr. 965 af 21. september 2004 Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme I medfør af 36, nr. 1, og 39, stk. 2 og 3, i lov nr. 454 af 10. juni

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber 7. juli 2014 Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber Denne vejledning finder anvendelse for investeringsforvaltningsselskaber samt finansielle

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune.

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune. Lett Advokatfirma Adv. Jacob Christiansen J.nr. 256201-DJU VEDTÆGTER For Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om finansiel virksomhed

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om finansiel virksomhed Anordning nr. 1252 af 15. december 2004 Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om finansiel virksomhed VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 438, stk.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

BEK nr 1576 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1576 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1576 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1068-0052 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 13. december Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) 9. december Nr

Lovtidende A Udgivet den 13. december Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) 9. december Nr Lovtidende A 2016 Udgivet den 13. december 2016 9. december 2016. Nr. 1526. Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 6, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v.,

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde BEK nr 1064 af 17/11/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2011-0025602

Læs mere

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet BEK nr 1289 af 23/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. december 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 152-0013 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme

Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme Bekendtgørelse nr. 1188 af 28. november 2006 Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme I medfør af 36, nr. 1, og 39, stk. 2, i lov nr. 454 af 10. juni 2003

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 (CVR-nummer 25 02 06 34) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 (CVR-nummer 25 02 06 34) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 (CVR-nummer 25 02 06 34) ----ooooo---- 1. 1.1. Selskabets navn er Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1) BEK nr 735 af 17/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2014-9046 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen 18.11.2009 UDKAST Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af selskabsloven, ophævelse af aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven og overgangsbestemmelser

Læs mere

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1)

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1) BEK nr 8 af 0/07/05 (Gældende) Udskriftsdato: 4 oktober 07 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin, jnr 5/059 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 I medfør af 5, stk. 3, 6, stk. 3 og 5, 13, stk. 5, 58, stk. 4, og 59, stk. 1, i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen BEK nr 488 af 18/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-12208 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital)

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) (Uppskot til)* Kunngerð um at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) Við heimild í 83, stk. 2, 83 a og 215, stk. 4, í løgtingslóg nr. 55 frá 9. juni 2008

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer Bekendtgørelse nr. 1207 af 15. december 2000 Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 5, 45, stk. 4, 46, stk. 2, og 93, stk. 4, i

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som psykolog samt til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer I medfør af 19 i lov om psykologer m.v. som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere