Fremmed flag Søforklaring DIS eller DAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremmed flag Søforklaring 2009. DIS eller DAS"

Transkript

1 Fremmed flag Søforklaring 2009 DIS eller DAS

2 Farvel og tak Denne udgave af DIS eller DAS Søforklaring bliver den sidste, da jeg med udgangen af april måned 2009 har valgt at gå på pension. Jeg vil gerne sige tak for de mange positive henvendelser jeg har modtaget i de år, hvor jeg har lavet den. Søren Bay Hansen

3 INDHOLD Dansk skib m.v... 2 Skibe i DAS... 4 Skibe i DIS... 5 Fradrag... 6 Beskæftigelsesfradrag... 7 Kapitalindkomst... 7 Indkomstopgørelse og skatteberegning... 7 Fri kost/kostpenge... 9 Ejendomsværdiskat Andre udbetalinger Beregningseksempler Dine egne tal Kompensationsskema Forskudsregistreringen Skift af fartsområde i indkomståret Udenlandsk skib m.v Lande med dobbeltbeskatningsaftale Lande uden dobbeltbeskatningsaftale Skatteberegningen årgang 2009 Tekst + foto: Søren Bay Hansen. Svendborg Kommune 1

4 Beskatningen af sømænd sker som udgangspunkt efter skattelovgivningens almindelige regler. For personer, der har indkomst om bord på danske skibe og færger, gælder særlige regler, afhængig af skibets art, anvendelse, fartsområde og registrering, for opgørelse af den skattepligtige indkomst og skattens beregning. Dette hæfte er tænkt som en generel vejledning/oversigt over indkomster, fradrag og skat om bord på danske skibe og færger. Vejledningen omhandler kun de generelle bestemmelser og må derfor ikke anses for udtømmende. Sidst i hæftet finder du en orientering om skatteforholdene ved tjeneste om bord på udenlandske skibe og installationer såsom borerigge. Hæftet omfatter fuldt skattepligtige personer og beskriver de særlige beskatningsregler for sømænd som findes i følgende lov: Lov om beskatning af søfolk Ny lov gældende fra 1. juli Tidligere lovgivning vedrørende sømænd er ophævet eller overført til Lov om Beskatning af Søfolk. Ophævelse af Lov om Særlige Fradrag for Sømænd skete med virkning fra 1. januar Danske skibe er registreret i et af følgende registre: DAS: Dansk Almindeligt Skibsregister. DIS: Dansk Internationalt Skibsregister. Der findes 2 typer skibe i skattemæssig forstand: Danske skibe: Ved dansk skib forstås (i skattemæssig henseende som defineret i Lov om Beskatning af Søfolk paragraf 2) et skib, som er registreret med hjemsted her i landet med en bruttotonnage på 20 tons eller derover, som udelukkende anvendes til erhvervsmæssig befordring af passagerer eller gods eller som bugser- og bjærgningsfartøj. Et skib, der er registreret med hjemsted på Færøerne, Grønland eller i udlandet, sidestilles med et dansk skib, når det uden besætning overtages til befragtning af et dansk rederi, og besætningen ansættes af det danske rederi. Et skib, som er registreret med hjemsted her i landet, og som uden besætning overtages til befragtning af et færøsk, grønlandsk eller udenlandsk rederi, anses ikke for et dansk skib. Udenlandske skibe: Et skib med en bruttotonnage på 20 tons eller derover, som udelukkende anvendes til erhvervsmæssig befordring af passagerer eller gods eller som bugser- og bjærgningsfartøj og som ikke anses for et dansk skib. Fartsområder Der findes 2 fartsområder i skattemæssig henseende: For begge fartsområders vedkommende kan der være tale om skibe registreret i DAS og i DIS. 2

5 Skibe i begrænset fart: a) Fart eller bugser- og bjærgningsvirksomhed med skibe, der væsentligst sejler på danske indsøer, indre vandveje og fjorde. b) Anvendelse af skibe i stationær virksomhed, herunder havnefart o.l. c) Fart eller bugser- og bjærgningsvirksomhed med skibe uden egne fremdrivningsmidler. d) Rutetrafik, hvor sejldistancen fra havn til havn er mindre end 50 sømil. e) Anden fart eller bugser- og bjærgningsvirksomhed, når forholdene er sådan, at den pågældende person har mulighed for regelmæssigt at overnatte på sin sædvanlige bopæl. Skibe i fart uden for området begrænset fart: Skibe der sejler uden for området under begrænset fart. Overgangsbestemmelser I Lov om Beskatning af Søfolk paragrafferne er der indført overgangsbestemmelser. Overgangsbestemmelserne betyder for ombordværende søfolk på skibe, der har opnået dispensation i.h.t. Lov om Særlige Fradrag for Sømænd, at så længe vilkårene er de samme som dispensationen er udstedt til, vil dispensationen fortsat kunne være gældende. Det drejer sig om: Dispensation for sejldistancen: Er der efter de tidligere regler givet dispensation efter paragraf 5 stk. 4 i Lov om Særlige Fradrag for Sømænd (ophævet med udgangen af 2005): Med hensyn til dispensation for anvendelse, paragraf 5 stk. 4 i Lov om Særlige Fradrag for Sømænd (ophævet med udgangen af 2005), gælder at rederiet skal indgive anmodning om at kunne opretholde dispensationen Dispensation for anvendelse: Er der efter de tidligere regler givet dispensation efter paragraf 5 stk. 3 i Lov om Særlige fradrag for Sømænd (ophævet med udgangen af 2005): Med hensyn til dispensation for anvendelse, paragraf 5 stk. 3 i Lov om Særlige Fradrag for Sømænd (ophævet med udgangen af 2005), gælder at rederiet skal indgive anmodning om at kunne opretholde dispensationen. Fradrag efter Ligningslovens paragraf 9A: Ved tjeneste om bord på skibe der efter de hidtidige regler gav ret til fradrag efter ligningslovens paragraf 9A og hvor skibet efter de nye regler er omfattet af paragraf 3 (sømandsfradrag) i Lov om Beskatning af Søfolk gælder følgende: Var du på tidspunktet for lovforslagets fremsættelse (23. februar 2005) berettiget til fradrag efter ligningslovens paragraf 9A vil du kunne vælge mellem hvilket af disse fradrag der er mest fordelagtig. Valgfriheden bortfalder hvis du vælger at benytte sømandsfradraget efter paragraf 3 i Lov om Beskatning af Søfolk. 3

6 Indkomster og fradrag Beskatning af indkomsten sker efter i hvilket af følgende 2 registre skibet er registreret: 1) DAS - Skibe i Dansk Almindeligt Skibsregister 2) DIS - Skibe i Dansk Internationalt Skibsregister Skibe i DAS Indkomst Indkomst optjent om bord på skibe registreret i Dansk almindeligt Skibsregister - DAS i begrænset fart og fart uden for begrænset fart beskattes efter de almindelige regler i skattelovgivningen. Der betales således både skat, arbejdsmarkedsbidrag og SP-bidrag af indkomsten. Fradrag Fradrag kan foretages efter følgende regler: For begge fartsområder gives beskæftigelsesfradraget på 4,25% af den arbejdsmarkedsbidragspligtige indkomst, dog max kr. (2009). 1. Begrænset fart (landindkomst): Fradragene omfatter de sædvanlige fradrag såsom faglige kontingenter, A-kassekontingent, efterlønsbidrag, befordring m.v. Har du indkomst om bord på et skib, der ikke er omfattet af paragraf 3 (sømandsfradrag) og paragraf 5 i Lov om beskatning af søfolk (nedslag for DIS-indkomst), kan du, hvis du er på arbejde i mindst 24 timer og ikke kan overnatte hjemme og kan anses for at være på rejse, omfattes af reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse (Ligningslovens 9A). Hvis du selv betaler kost kan du fratrække et beløb på 455 kr. pr. døgn og 18,95 kr. pr. time for hjemrejsedagen. Hvis du modtager fri kost kan du fratrække 25% af kostsatsen, svarende til 113,75 kr. pr. døgn. Ansatte om bord kan ikke anvende standardsatsen for logi. Det opgjorte beløb skal reduceres med bundfradraget på kr. Der vil typisk være tale om tjeneste om bord på skibe i begrænset fart, der ikke opfylder betingelserne for at kunne anses for at være Dansk Skib for eksempel på grund af tonnage eller anvendelse. Disse fradrag er beskrevet i SKAT s pjece om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. Bemærk: Den havn, hvor skibet/færgen er hjemmehørende, anses for at være et fast arbejdssted. Det er først, når havnen forlades, at arbejdsstedet anses for midlertidigt og rejsereglerne kan anvendes. Vender skibet/færgen tilbage til havneområdet inden der er forløbet 24 timer, anses rejsen for afbrudt og betingelserne for fradrag er ikke opfyldt. 2. Fart på danske og udenlandske skibe uden for begrænset fart: Der gives et årligt sømandsfradrag på i forbindelse med erhvervelse af lønindkomst ved arbejde ombord på danske og udenlandske skibe der ikke sejler i begrænset fart, samt på skibe og installationer der anvendes i tilknytning til efterforskning og udvinding af kulbrinter uden for dansk sokkel. Fradraget gives også ved 4

7 arbejde om bord på stenfiskerfartøjer, herunder sandsugere, som har egne fremdrivningsmidler og eget lastrum til transport af materialer indvundet fra havbunden, og som har en bruttotonnage på 20 tons eller derover. Har du kun lønindtægt som nævnt i 1. punktum i en del af året, eller er der tale om ansættelse på deltid, nedsættes fradraget forholdsmæssigt. Det er en betingelse for fradrag, at forhyringsvilkårene for den pågældende svarer til, hvad der sædvanligvis gælder for søfolk. Fradraget gives også ved erhvervelse af lønindkomst ved arbejde udført om bord på skibe og installationer, der anvendes i tilknytning til efterforskning og udvinding af kulbrinter uden for dansk søterritorium og dansk kontinentalsokkelområde, samt ved arbejde ombord på skole- og øvelsesskibe, jævnfør lov om søfartsuddannelse. Sømandsfradraget beregnes som hovedregel maskinelt. Du skal således ikke selv beregne det. Sømandsfradraget skal ikke reduceres med bundfradraget i.h.t. Ligningslovens 9 stk. 1 på kr. Når sømandsfradraget efter paragraf 3 i Lov om Beskatning af Søfolk anvendes kan der ikke gives fradrag efter ligningslovens 9, stk. 1, Ligningslovens 9 B-9 D og ligningslovens 13 samt efter pensionsbeskatningslovens 49, stk. 1. Fradraget erstatter således de øvrige lønmodtagerfradrag såsom fagforeningskontinget, A-kassebidrag, befordring og øvrige lønmodtagerfradrag. Det særlige bidrag til efterlønsordningen kan fratrækkes sammen med sømandsfradraget. Udgør DAS-indkomsten under fart uden for begrænset fart en periode, der er mindre end et år, gives sømandsfradraget for det antal dage med fart uden for området begrænset fart. Har du for eksempel landindkomst resten af året får du de almindelige fradrag for denne periode forholdsmæssigt. Du kan ikke tage fradrag efter rejsereglerne i ligningslovens paragraf 9A når du sejler på skibe, der er omfattet af paragraf 3 (sømandsfradraget) og paragraf 5 (DIS-indkomst) i Lov om beskatning af søfolk. Skibe i DIS Indkomst optjent om bord på skibe indregistreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) og som samtidig vil kunne anvende tonnageskatteloven og stenfiskerfartøjer herunder sandsugere der er beskæftiget udenfor EU/EØS. Gælder også for ansatte om bord på bugser- og bjærgningsfartøjer udenfor EU/EØS samt ved arbejde om bord på sådanne skibe indenfor EU/EØS når mindst 50% af tiden anvendes til søtransport. Hyren er en nettohyre, d.v.s. der trækkes ikke skat af hyren, men den skal medregnes i den almindelige indkomstopgørelse og skatteberegning. Den del af skatten, der forholdsmæssigt kan henføres til DIS-indkomsten, opkræves ikke. Skattefritagelsen er betinget af at løn og godtgørelser m.v. er fastsat under hensyn til skattefritagelsen. Passagerskibe/færger, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, må ikke transportere passagerer mellem danske havne. Dette gælder dog ikke fart til og fra havanlæg. 5

8 Der er to typer DIS-indkomst: A. DIS-uden for området begrænset fart: Indkomst om bord på skibe i fart udenfor begrænset fart. B. DIS-begrænset fart: Typisk indkomst om bord på færger i begrænset fart mellem dansk og udenlandsk havn og sejldistancen er mindre end 50 sømil. Populært kaldet Færge- DIS. Der skal ikke betales skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing af DIS-indkomst. Fradrag I forbindelse med erhvervelsen af de DIS-indkomsten gives der følgende fradrag: Skibe i fart uden for begrænset fart: Der gives et årligt sømandsfradrag på Har du kun DIS-indkomst en del af året, eller er der tale om ansættelse på deltid, nedsættes fradraget forholdsmæssigt. Det er en betingelse for fradraget, at forhyringsvilkårene svarer til, hvad der sædvanligvis gælder for søfolk. Sømandsfradraget skal ikke reduceres med bundfradraget i.h.t. Ligningslovens 9 stk. 1 på kr. Sømandsfradraget beregnes som hovedregel maskinelt. Du skal således ikke selv beregne det. Når sømandsfradraget efter paragraf 3 i Lov om Beskatning af Søfolk anvendes kan der ikke gives fradrag efter ligningslovens 9, stk. 1, ligningslovens 9 B-9 D og ligningslovens 13 samt efter pensionsbeskatningslovens 49, stk. 1. Fradraget erstatter således de øvrige lønmodtagerfradrag såsom fagforenings kontinget, A-kassebidrag, befordring og øvrige lønmodtagerfradrag. Det særlige bidrag til efterlønsordningen kan fratrækkes sammen med sømandsfradraget. Udgør DIS-indkomsten under fart udenfor begrænset fart en periode, der er mindre end et år, gives sømandsfradraget for det antal dage under fart udenfor begrænset fart. Har du for eksempel landindkomst resten af året får du de almindelige fradrag for denne periode forholdsmæssigt. Du kan ikke tage fradrag efter rejsereglerne i ligningslovens paragraf 9A når du sejler på skibe, der er omfattet af paragraf 3 (sømandsfradraget) og paragraf 5 (DIS-indkomst) i Lov om beskatning af søfolk. Skibe i begrænset fart: skibe/færger m.v. i begrænset fart mellem dansk og udenlandsk havn: De fradrag, der kan fratrækkes i forbindelse med DIS-indkomst ved sejlads på skibe/færger i begrænset fart mellem dansk og udenlandsk havn (såkaldt Færge- DIS), er faglige kontingenter, A-kassebidrag, efterlønsbidrag, befordring m.m. Du skal selv opgøre fradragene og føre dem på selvangivelsen. Der skelnes mellem fradrag der har en direkte tilknytning til indkomsterhvervelsen og generelle fradrag. Bidrag til A-kasse og det særlige efterlønskontingent fratrækkes i indkomstopgørelsen og indgår i beregningen af kompensationsbeløb, men fragår ikke i opgørelsen af den lempelses-/nedslagsberettigede DIS-indkomst. Kontingent til fagforening og befordringsfradraget i forbindelse med erhvervelse af Færge-DIS fragår både i indkomstopgørelsen og i opgørelsen af den lempelses-/ 6

9 nedslagsberettigede DIS-indkomst samt indgår i beregning af kompensationsbeløb. I indkomstår med både Færge-DIS og anden indkomst skal fradragene fordeles i forhold til de respektive indkomstperioder. Befordringsfradraget i forbindelse med Færge-DIS/DIS-begrænset fart: Det opgjorte befordringsfradrag tillægges et ekstra befordringsfradrag. Normalt beregnes det ekstra befordringsfradrag maskinelt, men i forbindelse med Færge- DIS skal du selv beregne både det ordinære befordringsfradrag og det ekstra befordringsfradrag og anføre det i rubrik 54/felt 419. Beregningen af befordringsfradraget og det ekstra befordringsfradrag kan du se i SKAT s pjece: Forskud Det ekstra befordringsfradrag indgår i lempelses/nedslagsberegningen m.v. på samme måde som det almindelige befordringsfradrag. Bemærk: DIS-indkomsten påvirker ikke beregningen af det ekstra befordringsfradrag. Du kan ikke tage fradrag efter rejsereglerne i ligningslovens paragraf 9A når du sejler på skibe, der er omfattet af Lov om Beskatning af Søfolk paragraf 5 (DISindkomst uden for begrænset fart samt DIS i begrænset fart (Færge-DIS)) eller sømandsfradrag i paragraf 3 i Lov om Beskatning af Søfolk. Beskæftigelsesfradrag Fra indkomståret 2004 er der indført et beskæftigelsesfradrag. Fradraget beregnes maskinelt af systemet og du skal således ikke selv fratrække det. Fradraget beregnes med 4,25% af den AM-bidragspligtige indtægt dog maksimalt kr. (2009). Fradraget gives som fradrag i den skattepligtige indkomst (ligningsmæssige fradrag). Da fradraget beregnes af den AM-bidragspligtige indtægt beregnes der ikke beskæftigelsesfradrag af DIS-indkomsten. Kapitalindkomst Kapitalindkomst udover DIS-indkomst: Kapitalindkomsten opgøres på sædvanlig vis. Det skal dog bemærkes, at renteindtægter og renteudgifter m.v. skal medregnes hos den ægtefælle, der har tinglyst adkomst til formuegodet/hæfter for gælden (lov om ægteskabets retsvirkninger, samt Kildeskattelovens 24 A). Man kan således ikke i disse situationer fordele kapitalindkomsten i strid med de faktiske forhold. Indkomstopgørelse og skatteberegning Personer, der sejler i danske skibe, beskattes efter de almindelige skatteregler, dog gælder der særlige bestemmelser med hensyn til fradrag, når du er forhyret om bord på et skib, der sejler i fart uden for begrænset fart eller er registreret i DIS. Der gælder tillige særlige skatteberegningsregler m.v., når du er forhyret om bord på et skib indregistreret i Dansk Internationalt Skibsregister. DIS-indkomsten medregnes som al anden indkomst i den skattepligtige indkomst. På side kan du se beregningseksempler vedrørende DIS-indkomsten og fradrag m.v. Nedslagsbrøkerne på side 20 må kun betragtes som vejledende, idet de i visse situationer kan afvige fra de viste eksempler. 7

10 DIS-indkomsten er en nettohyre, som populært sagt er skattefri. Det er rigtigt, at der ikke betales skat af DIS-indkomsten, men den indgår imidlertid i opgørelsen af den skattepligtige indkomst og den personlige indkomst, og dermed i den samlede skatteberegning. Da DIS-indkomsten er skattefri gives der et forholdsmæssigt nedslag i skatten med den del af skatten, der kan henføres til DIS-indkomsten. Nedslaget beregnes i forhold til de indkomster skatten er beregnet af. Har du derfor DIS-indkomst hele året, som den eneste indkomst, vil DIS-indkomsten være skattefri. Har du derimod såvel DIS-indkomst som anden indkomst (landindkomst inklusive kapitalindkomst, DAS-søindkomst fra fart uden for begrænset fart, begrænset fart m.v.) påvirker DIS-indkomsten skatteberegningen for så vidt angår personfradrag og progression (mellemskat og topskat). År 2009 Procent/ Beløbsgrænse/ beløb beregningsgrundlag Arbejdsmarkedsbidrag 8% Særlig pensionsopsparing 0% midlertidig suspenderet i Bundskat 5,04% af den personlige indkomst med tillæg af positiv nettokapital indkomst Mellemskat 6% af personlig indkomst + positiv nettokapitalindkomst Topskat 15% *) af personlig indkomst + positiv nettokapitalindkomst + indskud på kapitalpensionsordning Kommuneskat, kirkeskat se procenter af den skattepligtige indkomst og sundhedsbidrag på forskuds / opgørelsen Skrå skatteloft 59% + kirkeskat Personfradrag o/18 år Personfradrag u/18 år *) Procenten nedsættes, hvis kommuneskatteprocenten og sundhedsbidraget overstiger 32,96%. 8

11 Arbejdsmarkedsbidrag Der betales arbejdsmarkedsbidrag af al lønindkomst, lønindkomst på skibe registreret i DAS, personalegoder, honorarer m.v., men der betales ikke arbejdsmarkedsbidrag af understøttelse, sygedagpenge, pensioner, efterløn, SU-støtte og DISindkomst. Arbejdsmarkedsbidraget i 2009 udgør 8% + 0% til den særlige pensionsopsparing i alt 8%. Den særlige pensionsopsparing skal heller ikke betales af DISindkomsten. Arbejdsmarkedsbidraget og den særlige pensionsopsparing fragår i opgørelsen af den personlige indkomst. Kompensationsbeløb Når du sejler under DIS-ordningen, opnår du ingen skattebesparelse af indbetalinger på privattegnede pensionsordninger, negativ nettokapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag, da DIS-indkomsten er en nettohyre ( skattefri ). Du kan derfor søge om kompensation for den manglende skattebesparelse. Du kan ikke få kompensation af sømandsfradraget i forbindelse med DIS-indkomst. Personfradraget og overenskomstmæssige pensionsordninger kan heller ikke medregnes i grundlaget for kompensation, da skatteværdien af disse er indregnet i nettohyren. Ansøgning om kompensationsbeløb skal indsendes til Udligningskontoret for Dansk Søfart, Amaliegade 33, Opgang B, 1256 København K. Telefon , telefontid kl Internetadresse: Ansøgningsskemaet er optrykt side 19. Har du anden indkomst udover DIS-indkomsten (personlig + kapitalindkomst), der overstiger den negative kapitalindkomst og de ligningsmæssige fradrag m.v. (excl. DIS-sømandsfradraget), er der som hovedregel ikke mulighed for udbetaling af kompensationsbeløb. Udbetalt kompensationsbeløb skal medregnes i DIS-indkomsten. Kompensationsbeløbet er et acontobeløb, der reguleres efter udgangen af indkomståret. Kompensationsbeløbet er et foreløbigt beløb, som beregnes på grundlag af de tal, som er anført på begæringen om udstedelse af kompensationskort. Det kan forekomme, at der sker regulering. Da reguleringen først sker året/årene efter, kan det beløb, der anføres på printselvangivelsen være forskelligt fra det beløb, der er angivet på lønoplysningssedlen fra rederiet. Det anbefales derfor at du altid søger kompensation i forbindelse med forskudsregistreringen. Du giver samtidig udligningskontoret tilladelse til at indhente dine skatteoplysninger, når året er omme, til den endelige beregning af kompensationsbeløbet. Fri kost/kostpenge Fri kost om bord er skattefri. Udbetalte kostpenge under fridøgn m.v. skal medregnes i indkomsten. 9

12 Andre udbetalinger Sygedagpenge og erstatningshyre efter Sømandsloven behandles skattemæssigt således: DIS skibe DIS LAND indkomst indkomst Jubilæumsgratiale når den udbetales som DIS-indkomst i direkte tilknytning til DIS-indkomsten Erstatningshyre for manglende varsel fratrædelsesgodtgørelse når den udbetales som DISindkomst i direkte tilknytning til DIS-indkomsten Hyre i opsigelsesperioden (tjeneste om bord) Hyre for afspadsering Hyre under sygdom udbetalt af rederiet ja ja ja ja ja Sygedagpenge udbetalt af den offentlige sygesikring og lignende ja Fast ejendom / ejendomsværdiskat Bor du i ejerbolig skal du betale ejendomsværdiskat, der som hovedregel beregnes af ejendommens offentlige vurdering. Ejendomsværdiskatten opkræves sammen med de øvrige forskudsskatter, A-skatter eller B-skatter. Det vil sige, at for en lønmodtager vil ejendomsværdiskatten som hovedregel blive trukket i lønnen. Sejler du i et DIS-skib hele året vil du modtage giroindbetalingskort (B-skat) på ejendomsværdiskatten. B-skatten kan tilmeldes betalingsservice. Ejendomsværdiskatten indgår ikke i nedslagsberegningen for DIS-indkomsten. I SKAT s pjece Ejendomsværdiskatten 2009 kan du se, hvordan ejendomsværdiskatten beregnes. Pjecen fås hos SKAT, kommunens borgerbetjening og på Internettet på adressen under borger og derefter vejledninger og pjecer. 10

13 Beregningseksempler 2009 De følgende eksempler viser indkomst- og skatteberegningen, når der er tale om DIS-indkomst hele året og dele af året og et eksempel med DAS-indkomst. Skatteberegningen følger de sædvanlige beregningsprincipper. Kommuneskat, kirkeskat og sundhedsbidrag = 35,16% (Svendborg Kommune) Eksempel 1: DIS - uden for begrænset fart DIS-indkomst Faglige kontingenter (fagforening og A-kasse) Indkomstopgørelsen: DIS-indkomst (uden for begrænset fart) Ligningsmæssige fradrag: Sømandsfradrag Skattepligtig indkomst Selvom pågældende har betalt kr. i faglige kontingenter, kan der ikke gives fradrag, da det er dækket af sømandsfradraget. Eventuelt efterlønsbidrag vil dog kunne fratrækkes. Skatterne beregnes således: Bundskat: 5,04% af ( ) ,84 Kommune, kirke, sundhedsbidrag: 35,16% af ( ) , ,16 Nedslag for DIS-indkomst: Netto DIS-indkomst til beregning af kommunale skatter: ( ) = Bundskat: 7.917,84 x = 7.917, Kommune, kirke, sundhedsb.: ,32 x = , , Skat i alt at betale... 0,00 Da der kun er DIS-indkomst, er der ingen skat at betale. 11

14 Eksempel 2: DIS - uden for begrænset fart DIS-indkomst i 183 dage (uden for begrænset fart) SU, landindkomst i 182 dage indkomstopgørelsen: DIS-indkomst i 183 dage SU, personlig landindkomst i 182 dage Personlig indkomst Ligningsmæssige fradrag: Sømandsfradrag i 183 dage = x 183/ Skattepligtig indkomst Skatterne beregnes således: Bundskat: 5,04% af ( ) ,36 Kommune, kirke, sundhedsbidrag: 35,16% af ( ) ,31 Nedslag, DIS-indkomst: Netto DIS-indkomst til beregning af kommunale skatter: ( ) = Bundskat: 1.923,36 x = 1.186, ,67 Kommune, kirke, sundhedsb.: 3.387,31 x = 1.384, , I alt skat at betale vedrørende landindkomst ,84 12

15 Eksempel 3: DIS - uden for begrænset fart DIS-indkomst i 365 dage (uden for begrænset fart) Indskud privattegnet kapitalpension Negativ kapitalindkomst, renteudgifter Efterlønsbidrag Indkomstopgørelsen: DIS-indkomst Indskud privattegnet kapitalpension Personlig indkomst Negativ kapitalindkomst Ligningsmæssige fradrag: Sømandsfradrag Efterlønsbidrag Skattepligtig indkomst Skatterne beregnes således: Bundskat: 5,04% af ( ) ,84 Mellemskat: 6,0% af ( )... 0,00 Topskat: 13,86% af ( ) ,08 Kommune, kirke, sundhedsbidrag: 35,16% af ( ) , ,20 Nedslag, DIS-indkomst: Netto DIS-indkomst til beregning af kommunale skatter: ( ) = Bundskat: ,84 x = , Mellemskat: 0,00 x = 0, Topskat: 388,08 x = 388,08 ( ) Kommune, kirke, sundhedsb.: ,28 x = max , , I alt skat at betale 0,00 Indskud på privattegnet kapitalpension, efterlønsbidraget og den negative kapitalindkomst (renteudgift) giver således ingen skattebesparelse, hvorfor der skal søges om kompensationsbeløb i Udligningskontoret for Dansk Søfart. 13

16 Eksempel 4: DIS - uden for begrænset fart DIS-indkomst i 180 dage (uden for begrænset fart) AM-bidragspligtig landindkomst i 185 dage Årlige faglige kontingenter Årlige renteudgifter Arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger m.v Indkomstopgørelsen: DIS-indkomst Øvrig personlig indkomst ,0% arbejdsmarkedsbidrag m.v Personlig indkomst Renteudgifter, negativ kapitalindkomst Ligningsmæssige fradrag: Faglige kontingenter x 185/ Beskæftigelsesfradrag 4,25% af (automatisk) Sømandsfradrag i 180 dage x 180/ Skattepligtig indkomst Skatterne beregnes således: Bundskat: 5,04% af ( ) ,92 Kommune, kirke, sundhedsbidrag: 35,16% af ( ) , ,56 Nedslag, DIS-indkomst: Netto DIS-indkomst til beregning af kommunale skatter: ( ) = Bundskat: 5.155,92 x = 3.195, Kommune, kirke, sundhedsb.: ,64 x = , , I alt skat at betale vedr. landindkomst ,18 Da landindkomsten (55.200) overstiger den negative kapitalindkomst (20.000) + de ligningsmæssige fradrag vedrørende landindkomsten ( ) vil der i dette eksempel ikke være mulighed for udbetaling af kompensationsbeløb. 14

17 Eksempel 5: DIS Begrænset fart / Færge-DIS Færge-DIS indkomst i 365 dage A-kassekontingent Efterlønsbidrag Fagforeningskontingent Befordring Indkomstopgørelsen: Færge-DIS Ligningsmæssige fradrag: Fagforeningskontingent Befordring Ekstra befordringsfradrag 25% af A-kassekontingent Efterlønsbidrag Skattepligtig indkomst Skatteberegningen Bundskat: 5,04% af ( ) ,84 Mellemskat: 6,0% af ( )... 0,00 Kommune, kirke, sundhedsbidrag: 35,16% af ( ) , ,72 Nedslag, DIS-indkomst: Netto DIS-indkomst til beregning af kommunale skatter: ( ) = Bundskat: ,84 x = , Mellemskat: 0,00 x = 0, Kommune, kirke, sundhedsb.: ,88 x = max ,88 _ ,72 I alt skat at betale 0,00 Samtlige ligningsmæssige fradrag indgår i beregningen af kompensationsbeløbet. 1) Fratrækkes på selvangivelsen i rubrik/felt 54/419 og forskudsskemaet i rubrik/felt 53/419 2) Fratrækkes på selvangivelsen og forskudsskemaet i rubrik/felt 52/439 15

18 Eksempel 6: DIS Begrænset fart / Færge-DIS AM-bidragspligtig landindkomst i 185 dage Færge-DIS indkomst i 180 dage Fagforeningskontingent A-kassekontingent Efterlønsbidrag Indkomstopgørelsen: Landindkomst ,0% arbejdsmarkedsbidrag m.v Færge-DIS indkomst Personlig indkomst Ligningsmæssige fradrag: Vedrørende Færge-DIS indkomsten: Fagforeningskontingent: x Vedrørende landindkomsten: Fagforeningskontingent: x Beskæftigelsesfradrag: 4,25 % af (automatisk) A-kassekontingent Efterlønsbidrag Skattepligtig indkomst Skatteberegningen Bundskat: 5,04% af ( ) ,08 Mellemskat: 6,0% af ( )... 0,00 Kommune, kirke, sundhedsbidrag: 35,16% af ( ) ,10 Nedslag, DIS-indkomst: Netto DIS-indkomst til beregning af kommunale skatter: ( ) = Bundskat: ,08 x = 3.774, ,18 Kommune, kirke, sundhedsb.: ,10 x = , , I alt skat at betale vedrørende landindkomst ,59 Samtlige ligningsmæssige fradrag indgår i beregningen af kompensationsbeløbet. 1) Fratrækkes på selvangivelsen i rubrik/felt 54/419 og forskudsskemaet i rubrik/felt 53/419 2) De kr fratrækkes på selvangivelsen og forskudsskemaet i rubrik/felt 52/439. Beskæftigelsesfradraget på kr beregnes automatisk af skattemyndighederne. 1 2

19 Eksempel 7: Indkomst på skib i DAS uden for begrænset fart Sø-indkomst i 365 dage (uden for begrænset fart) Negativ kapitalindkomst, renteudgifter Faglige kontingenter Efterlønsbidrag Indkomstopgørelsen: Sø-indkomst ,0% arbejdsmarkedsbidrag Personlig indkomst Negativ kapitalindkomst Ligningsmæssige fradrag: Beskæftigelsesfradrag 4,25% af (automatisk) Sømandsfradrag Efterlønsbidrag Skattepligtig indkomst Skatterne beregnes således: Bundskat: 5,04% af ( ) ,84 Mellemskat 6,0% af ( )... 0,00 Kommune, kirke, sundhedsbidrag: 35,16% af ( ) ,53 I alt skat at betale ,37 Ved søindkomst mindre end 365 dage gives sømandsfradraget forholdsmæssigt efter antal dage med søindkomst. Øvrige ligningsmæssige fradrag vedrørende landindkomst m.v. fordeles ligeledes efter dage med anden indkomst. 17

20 Dine egne tal: Skat af skattepligtig indkomst. Grænseværdier er vedrørende Kommunale procenter m.m. ganget med den skattepligtige indkomst personfradrag... = Nedsættelse vedr. DIS-indkomst: kommunale skatter m.m. x (DIS-indkomst DIS-fradrag) = skattepligtig indkomst Kommunale skatter m.m. at betale... = Bundskat % af den personlige indkomst + positiv nettokapitalindkomst personfradrag... = Nedsættelse vedr. DIS-indkomst: bundskat x DIS-indkomst = personlig indkomst + positiv nettokapitalindkomst Bundskat at betale... = Mellemskat % af personlig indkomst + positiv nettokapitalindkomst = Nedsættelse vedr. DIS-indkomst: mellemskat x DIS-indkomst** = personlig indkomst + positiv nettokapitalindkomst Mellemskat at betale... = Topskat % af personlig indkomst + positiv nettokapitalindkomst + indskud på kapitalpensionskonti = Nedsættelse vedr. DIS-indkomst: topskat x (DIS-indkomst + arb.giveradm. kapitalpension)* = personlig indkomst + positiv nettokapitalindkomst + indskud på kapitalpension Topskat at betale... = * Hvis der alene er DIS-indkomst medtages arbejdsgiveradministreret kapitalpensionsindskud i såvel tæller som nævner. Hvis der er anden dansk lønindkomst end DIS-indkomst i året medtages det arbejdsgiveradministrerede kapitalpensionsindskud kun i nævneren. Den del af det arbejdsgiveradmistrerede kapitalpensionsindskud der faktisk vedrører DIS-indkomsten medtages i tælleren. ** DIS-indkomsten skal kunne rummes i den personlige indkomst. 18

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 Sag 29/2015 (1. afdeling) Søfartens Ledere som mandatar for A (advokat Poul Hvilsted) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen)

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

D O M. Afsagt den 17. september 2014 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Gunst Andersen, Tine Vuust og Malou Kragh Halling (kst.)).

D O M. Afsagt den 17. september 2014 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Gunst Andersen, Tine Vuust og Malou Kragh Halling (kst.)). D O M Afsagt den 17. september 2014 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Gunst Andersen, Tine Vuust og Malou Kragh Halling (kst.)). 23. afd. nr. B-3295-13: Søfartens Ledere som mandatar for A

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 54 Offentligt J.nr. 2005-418-0272 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

J.nr.: 03-5013-00017 Sagsbehandler: Christina Hyldgaard Jacobsen Dato 12. maj 2005

J.nr.: 03-5013-00017 Sagsbehandler: Christina Hyldgaard Jacobsen Dato 12. maj 2005 MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN Cirkulæreskrivelse til samtlige statsamter, Københavns Overpræsidium, Rigsombudsmanden på Færøerne og Rigsombudsmanden i Grønland J.nr.:

Læs mere

Indkomstskat i Danmark

Indkomstskat i Danmark - 1 - Indkomstskat i Danmark Introduktion Materialet her er muligt at anvende som supplerende materiale til bogens del 2: Procent og rente (s. 41-66). Materialet kan anvendes som et forløb, eller det kan

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Orientering om Seniornedslag

Orientering om Seniornedslag Orientering om Seniornedslag Ulla Josta Rishøj 210147-1104 Opgjort pr. 26/06-12 Seniornedslaget gælder for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1946 til den 31. december 1952, som er i arbejde,

Læs mere

Skattekommune. Personfradrag. Samlet forskudsskat efter grøn check er beregnet til 119.241,68

Skattekommune. Personfradrag. Samlet forskudsskat efter grøn check er beregnet til 119.241,68 Forskudsopgørelse Annalise Hyldgaard Hansen N Lambertsens Vej 12, st. tv. 6705 Esbjerg Ø 7 0 7 2 5 7 6 0 Ægtefællens personnummer Skattekommune Esbjerg kommune Skatteprocent Personfradrag Personnummer

Læs mere

Indkomstskattens beregning:

Indkomstskattens beregning: Indkomstskattens beregning: Reglerne om skatteberegningsgrundlagene og indkomstopdeling fremgår af personskatteloven (PSL). Hvor der efterfølgende i notatet ikke er anført en anden lovhenvisning, er -

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Maj 2012 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Bekendtgørelse om beskatning af søfolk

Bekendtgørelse om beskatning af søfolk BEK nr 361 af 07/05/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-349-0014 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG FORSKUDSSKATTEN 2012 OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG INDHOLD FÅ HJÆLP TIL DIN SKAT 4 SKATTEN BETALES I LØBET AF ÅRET, SOM FORSKUDSSKAT 5 Forskudsopgørelsen og eskattekortet 5 Hvilke

Læs mere

TEKNISK VEJLEDNING OM FASTSÆTTELSE AF ÅRSLØN EFTER LOV OM SIKRING MOD FØLGER AF ARBEJDSSKADE FOR SKADER INDTRUFFET DEN 1. JANUAR 2002 ELLER SENERE

TEKNISK VEJLEDNING OM FASTSÆTTELSE AF ÅRSLØN EFTER LOV OM SIKRING MOD FØLGER AF ARBEJDSSKADE FOR SKADER INDTRUFFET DEN 1. JANUAR 2002 ELLER SENERE TEKNISK VEJLEDNING OM FASTSÆTTELSE AF ÅRSLØN EFTER LOV OM SIKRING MOD FØLGER AF ARBEJDSSKADE FOR SKADER INDTRUFFET DEN 1. JANUAR 2002 ELLER SENERE Lovens hovedregel er, at årslønnen fastsættes til skadelidtes

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Indskud af skattefri DIS-indkomst på pensionsordning - beskatning af udbetalinger fra ordningen - Højesterets dom af 13/6 2016, jr. nr. 29/2015, jf. tidligere SKM2014.701.ØLR Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

PwC services for AU-ansatte 14. april 2016 Revision. Skat. Rådgivning.

PwC services for AU-ansatte 14. april 2016 Revision. Skat. Rådgivning. www.pwc.dk services for AU-ansatte Revision. Skat. Rådgivning. Kontaktpersoner ved Janni Henriksen Manager +45 8932 0051 jhe@pwc.dk Diana Østgård Assistant Manager +45 8932 0016 ddo@pwc.dk Jette Øvlisen

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

positiv. Hvis man omvendt har større renteudgifter end renteindtægter, er kapitalindkomsten negativ. Med skattepligtig indkomst forstås indkomst

positiv. Hvis man omvendt har større renteudgifter end renteindtægter, er kapitalindkomsten negativ. Med skattepligtig indkomst forstås indkomst Skat i Danmark Som borger i Danmark betaler man forskellige former for skat: Direkte skat i form af hvad man betegner personskat og evt. ejendomsskat (hvis man ejer bolig) Indirekte skat i form af moms

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Status ultimo Seminar for Folketingets Skatteudvalg 17. januar 2012

Status ultimo Seminar for Folketingets Skatteudvalg 17. januar 2012 Skatteudvalget 2011-12 (Omtryk - 10/02/2012 - Vedlagt plancher) SAU alm. del Bilag 122 Offentligt Personbeskatningen Status ultimo 2011 Seminar for Folketingets Skatteudvalg 17. januar 2012 Emner for indlægget

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

GRØNLANDSSKAT I2. Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

GRØNLANDSSKAT I2. Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. GRØNLANDSSKAT I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTEDIREKTORATET Maj 2006 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for

Læs mere

Teknisk vejledning om fastsættelse af årsløn efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade for skader indtruffet den 1. januar 2003 eller senere

Teknisk vejledning om fastsættelse af årsløn efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade for skader indtruffet den 1. januar 2003 eller senere Teknisk vejledning om fastsættelse af årsløn efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade for skader indtruffet den 1. januar 2003 eller senere Lovens hovedregel er, at årslønnen fastsættes til skadelidtes

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af en skattestigning i Furesø Kommune

Økonomiske konsekvenser af en skattestigning i Furesø Kommune 6. november 2007 Økonomiske konsekvenser af en skattestigning i Furesø Kommune Med vedtagelsen af budget 2008 besluttede byrådet at skatten i Furesø Kommune i 2008 bliver forhøjet med 0,5 procent. Følgende

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt 9. november 2016 J.nr. 16-1566775 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 33 af 12. oktober 2016 (alm.

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

Lov om ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring af lov om afgift af elektricitet, ligningsloven, personskatteloven med flere love

Lov om ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring af lov om afgift af elektricitet, ligningsloven, personskatteloven med flere love LOV nr 1395 af 23/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0227905 Senere ændringer til forskriften LBK nr 382 af 08/04/2013

Læs mere

Skattereformen Konsekvenser for udstationerede. Efter lovenes vedtagelse

Skattereformen Konsekvenser for udstationerede. Efter lovenes vedtagelse Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Skattereformen Konsekvenser for udstationerede. Efter lovenes vedtagelse I det følgende er omtalt de væsentlige elementer i skattereformen,

Læs mere

esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017

esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017 esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017 1 Indhold 1. Hvor skal du beskattes?... 4 1.1. Fuld skattepligt...

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale LOV nr 1332 af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-611-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1227 af 18/12/2012

Læs mere

Overenskomst REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING

Overenskomst REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING Overenskomst mellem REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S og DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) 1/3-2007 - 28/2 2010 2 OVERENSKOMST mellem REDERIET

Læs mere

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet I februar 2009 kom den af regeringen nedsatte Skattekommission med sit forslag til en skattereform med overskriften Lavere skat på arbejde. På baggrund

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E

Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E Side 1 af 17 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du forholde dig, hvis du har ansatte, der har grønlandske eller færøske indkomster - eller hvis du har

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Forskudsregistrering 2011 Landbrugets skattemæssige beholdninger herunder salgsbeholdninger Ekstra skat på store pensionsudbetalinger fra 2011 Forskudsregistreringen

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Jens Jensen Jensine Jensen

Jens Jensen Jensine Jensen Jens Jensen Jensine Jensen Rådhuspladsen 1001 København K CPR.nr.: 010101-0101 INDKOMST- OG FORMUEOPGØRELSE 2016 Indholdsfortegnelse SIDE Hovedoversigt for 2016 3. Indkomstopgørelse for 2016 4. Formueopgørelse

Læs mere

Når ægtefæller driver virksomhed sammen

Når ægtefæller driver virksomhed sammen - 1 Når ægtefæller driver virksomhed sammen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattelovgivningen har gennem tiderne haft et ikke helt opdateret synspunkt på rollefordelingen mellem mand og

Læs mere

GRØNLANDSSKAT I1 VEJLEDNING FOR TILFLYTTERE TIL GRØNLAND

GRØNLANDSSKAT I1 VEJLEDNING FOR TILFLYTTERE TIL GRØNLAND GRØNLANDSSKAT I1 VEJLEDNING FOR TILFLYTTERE TIL GRØNLAND SKATTESTYRELSEN Januar 2009 GRØNLANDSSKAT I1 VEJLEDNING FOR TILFLYTTERE TIL GRØNLAND 1. INDLEDNING Formål Denne vejledning har til formål i generel

Læs mere

Regnskab A-skat Lønmodtagerbidrag Særlig pensionsopsparing (SP-bidrag) CVR-/SE-nr. Arbejdsgiverens navn og adresse: 2003.11 (gl. nr. A 75) 04.002 A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 )

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 ) Dokumentet er Historisk LBK nr 850 af 30/09/1994 Historisk Offentliggørelsesdato: 11 10 1994 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 214 af 29/03/1995 2 LOV nr 313 af 17/05/1995 13 LOV

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven)

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven) LBK nr 1163 af 08/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2192816 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1574 af 15/12/2015

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Side 1 af 8 I denne vejledning kan du læse hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale.

Læs mere

Efterlønsordningens Faldgruber

Efterlønsordningens Faldgruber Efterlønsordningens Faldgruber Velkommen til arrangement med Lederne København Nord Tirsdag den 6. oktober 2009 Oplægsholdere Ulrik Frese & Brian Kjøller fra Team Efterløn 1 EFTERLØN 1. Hvad er efterløn

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Hvorfor får man et skattesmæk?

Hvorfor får man et skattesmæk? Hvorfor får man et skattesmæk? Den klassiske fejl for unge som rammer flere hundrede tusind unge hvert år opstår fordi man kommer til at bruge sit fradrag to gange. Du kan imidlertid selv gøre noget for

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

VEJLEDNING FOR TILFLYTTERE TIL GRØNLAND

VEJLEDNING FOR TILFLYTTERE TIL GRØNLAND I1 VEJLEDNING FOR TILFLYTTERE TIL GRØNLAND SKATTESTYRELSEN Marts 2014 I1 VEJLEDNING FOR TILFLYTTERE TIL GRØNLAND 1. INDLEDNING Formål Denne vejledning har til formål i generel form at introducere de grønlandske

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursskatteloven

Bekendtgørelse af konkursskatteloven LBK nr 1242 af 27/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0058 Senere ændringer til forskriften LOV nr 529 af 26/05/2010

Læs mere

Økonomi i hverdagen. Hvorfor er der forskel?

Økonomi i hverdagen. Hvorfor er der forskel? Kapitel 1 side 2 Økonomi i hverdagen Nogle mennesker har gode indkomster, men mangler alligevel altid penge, når regningerne skal betales. Andre tjener ikke så meget, men kan altid klare udgifterne. Hvorfor

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt

Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt J.nr. 2009-311-0027 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 195 - Forslag til lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love. (Forårspakke

Læs mere

Vejledning om skat og moms ved arbejde på tværs af landegrænser

Vejledning om skat og moms ved arbejde på tværs af landegrænser Vejledning om skat og moms ved arbejde på tværs af landegrænser Der er flere regler omkring moms og skat, der er værd at kende, hvis du arbejder på tværs af landegrænser indenfor teaterverdenen. Nedenstående

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt 15. december 2014 J.nr. 14-4371532 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 55 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2016

Forskerordningen. Skat 2016 Forskerordningen Skat 2016 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

Beskatning. Side 1 af 18

Beskatning. Side 1 af 18 Beskatning Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du skal indrapportere beskatning til lønsystemet og hvordan SLS beregner skat og arbejdsmarkedsbidrag. Indhold 1. Ansvar... 2 2.

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). /Tina R. Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). /Tina R. Olsen J.nr. j.nr. 08-092734 Dato : 22. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). Spørgsmålene er stillet efter

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang 1956, 1. halvår Efterlønsalder, folkepensionsalder

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Kapitel 1. Overgangsbestemmelser omskattepligt.

Kapitel 1. Overgangsbestemmelser omskattepligt. Lagtingslov nr. 118 af 29. december 1983 om overgangsbestemmelser ved indførelse af kildeskat, som senest ændret ved lagtingslov nr. 109 af 15. november 1984 Kapitel 1. Overgangsbestemmelser omskattepligt.

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre?

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Danmarks Skatteadvokater Grænseområdet mellem ansættelsesret og skatteret den 27. og 28. november 2012 v/advokat David Munch davidmunch.dk,

Læs mere

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale.

Læs mere

Dansk Online Regnskab SKATS SATSER 2017

Dansk Online Regnskab SKATS SATSER 2017 SKATS SATSER 2017 Skat 2017 2016 Aktieindkomst (progressionsgrænse) Aktieindkomst (skattesatser under/over progressionsgrænsen) 51.700 kr 50.600 27/42 pct. 27/42 pct. Arbejdsmarkedsbidrag 8 pct. 8 pct.

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave. Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave. Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011 ORIENTERING om franske forhold Ekstraudgave Marts 2012 Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011 Det danske skattevæsen offentliggjorde mandag den 5. marts i år årsopgørelserne

Læs mere