Forord 3. Regler og ordninger 4 Personer med nedsat arbejdsevne 5 Løntilskudsjob og praktik for ledige 12 Integrations- og oplæringsstillinger 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord 3. Regler og ordninger 4 Personer med nedsat arbejdsevne 5 Løntilskudsjob og praktik for ledige 12 Integrations- og oplæringsstillinger 20"

Transkript

1 HR/Personalecentret 2011 Håndbog om specielle jobtyper Det sociale kapitel og Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger integrations- og oplæringsstillinger

2 Indhold Forord 3 Regler og ordninger 4 Personer med nedsat arbejdsevne 5 Løntilskudsjob og praktik for ledige 12 Integrations- og oplæringsstillinger 20 Oversigt over aktuelt antal ansatte i diverse jobs i Slagelse Kommune 22 Personalepolitiske retningslinjer 23 Personalepolitisk retningslinje for oplærings- og integrationsstillinger 23 Personalepolitisk retningslinje for ansættelse i løntilskud 26 Drøftelse og fastlæggelse af retningslinjer for oprettelse af stillingerne 298 Central MED-drøftelse / Det øverste MED-udvalg 29 Lokal drøftelse 30 Lokal forhandling / partssamarbejde 31 Introduktion til den nye medarbejder 32 Forberedelse af modtagelse og introduktion af den nye medarbejder 32 Mentorfunktionen et særligt introduktionsbehov 33 Opfølgning og evaluering 34

3 Forord Virksomhederne kan i dag gøre brug af flere forskellige jobtyper, der er rettet mod personer med nedsat arbejdsevne, ledige samt mod indvandrere, efterkommere og mod unge under 25 år uden arbejdspladserfaring. Til disse forskellige jobtyper er knyttet en række forhold, som den enkelte virksomhed med fordel bør have kendskab til. Det drejer sig om regler og ordninger, samt krav i aftalerne om at inddrage MED-organisationen i en drøftelse og fastlæggelse af retningslinjer for oprettelse af stillingerne. Disse forskellige forhold beskrives i denne håndbog, således at den enkelte virksomhed får et kvalificeret billede af, hvilke krav og muligheder der ligger i de enkelte jobtyper. I håndbogen er desuden inddraget den personalepolitiske retningslinje for oplærings- og integrationsstillinger samt den personalepolitiske retningslinje for ansættelse med løntilskud, som er udfærdiget i rammen af Slagelse Kommunes personalepolitik. Retningslinjerne skal medvirke til klare rammer for drøftelsen og udarbejdelsen af de lokale retningslinjer ude i virksomhederne. Hertil er der udarbejdet en vejledning omkring de forhold ved ansættelse af nye medarbejdere, som den enkelte virksomhed kan overveje for at medvirke til, at den nye medarbejder får en god start på arbejdspladsen. Vejledningen skal ses som inspiration til virksomheden om, hvorledes virksomhedens forberedelse på opstarten af den nye medarbejder, introduktion, overvejelse om brugen af mentor, samt opfølgning og evaluering kan gribes an på den enkelte arbejdsplads. Med denne håndbog håber HR/Personalecentret, at de forskellige forhold omkring jobtyperne bliver tydelige og overskuelige, således at den enkelte virksomhed får en mulighed for lettere at vurdere de forskellige aspekter ved jobtyperne, og dermed kunne tage kvalificeret vurdering af, om virksomheden skal gøre brug af jobtyperne. HR/Personalecentret Forord l 03

4 Regler og ordninger I rammeaftalen om det sociale kapitel er bestemmelserne om tilbud til forsikrede ledige og tilbud til personer, der modtager hjælp efter lov om en aktiv socialpolitik, samlet i én lov. Aftalens formål er: Forebyggende indsats Beskæftigelse af allerede ansatte med nedsat arbejdsevne Beskæftigelse af udefra kommende med nedsat arbejdsevne Beskæftigelse af ledige De forskellige jobtyper Herunder er nævnt de personer, som er omfattet af de forskellige ordninger i henhold det social2 kapitel, lov om aktiv beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv socialpolitik mv. Jobtyperne er mere specifikt rettet mod følgende personer: Nr. 1 Dagpengeberettigede ledige Nr. 2 Ledige arbejdsparate kontant- og starthjælpsmodtagere Nr. 3 Ledige ikke-arbejdsparate kontant- og starthjælpsmodtagere Nr. 4 Revalidender Nr. 5 Sygedagpengemodtagere Nr. 6 Personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der får førtidspension (skånejob) Nr. 7 Personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke får førtidspension (fleksjob) Nr. 8 Nyuddannede personer med et handicap, der har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed mv. Nr. 9 Personer under 18 år, som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats. Nr. 10 Personer ansat i aftalebaserede job på særlige vilkår uden løntilskud Nr. 11 Indvandrere og efterkommere med begrænsede sprogkundskaber uden eller med en kort uddannelse Nr. 12 Indvandrere med begrænsede sprogkundskaber og med en uddannelse fra hjemlandet Nr. 13 Unge under 25 år uden arbejdspladserfaring Herunder beskrives en række regler og ordninger knyttet til jobtyperne. Her vil du bl.a. kunne finde oplysninger om den specifikke jobtypes målgrupper, formål med ordningen, løn og ansættelsesvilkår, fastsættelse af arbejdstiden, samt om tilskud. Forhold som er vigtige for den enkelte virksomhed for at kunne vurdere de enkelte jobtyper. 04 l REGLER OG ORDNINGER

5 Personer med nedsat arbejdsevne Personer med nedsat arbejdsevne kan have nedsat arbejdsevne af forskellige årsager. Helbredsmæssige problemer samt fysiske og psykiske handicap kan betyde, at en medarbejder ikke kan arbejde på lige fod med andre. Medarbejderens arbejdsevne skal ses som en sammenhæng mellem jobfunktionen og helbredets funktionsniveau. Kategorien Personer med nedsat arbejdsevne indbefatter følgende personer: Revalidender (en midlertidig støtteordning, der kan bruges, når en medarbejder skal omskoles til almindelig ansættelse indenfor et andet arbejdsområde, og at denne omskoling kræver en periode med optræning og opkvalificering). Sygedagpengemodtagere Personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der får førtidspension (en varig ordning for personer, der får førtidspension, men som stadig ønsker at arbejde et antal timer om ugen). Det drejer sig om de såkaldte skånejobs. Personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen (en varig støtte, hvor jobcentret kompenserer virksomheden økonomisk for medarbejderens nedsatte arbejdsevne), der ikke får førtidspension. Det drejer sig om de såkaldte fleksjobs. Personer, som er ansat i aftalebaserede job på særlige vilkår uden løntilskud. Herunder beskrives de ansættelsesordninger og praktisk assistance (hjælpemidler, mentorordning og personlig assistance), som kan medvirke til at kompensere for en medarbejders nedsatte arbejdsevne. Økonomisk tilskud De sociale kapitler giver en mulighed for gennem overenskomsten og uden om offentlig støtte at aftale en ansættelse på særlige vilkår. I ordningerne ansættelse via revalidering, i fleksjob eller i skånejob får virksomheden et økonomisk tilskud fra det offentlige til medarbejderens løn. REGLER OG ORDNINGER l 05

6 Aftalebaserede job Målgrupper: Formål: Løn og ansættelsesvilkår: Personer med nedsat arbejdsevne som er ansat i aftalebaserede job på særlige vilkår (nr. 10). Give mulighed for at personer med nedsat arbejdsevne kan fastholdes eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet gennem ansættelse på særlige vilkår. Aftales lokalt mellem arbejdsgiveren og (lokale) repræsentanter for den forhandlingsberettigede organisation. Allerede ansatte bevarer ved overgang til aftalebaseret job inden for kommunen optjening og beregning af pensionsbidrag svarende til hidtidige løn og beskæftigelsesgrad. Varighed: Fastsættelse af arbejdstiden: Løntilskud pr. 1. januar 2011: Tilskud: Særlige bestemmelser: Merbeskæftigelseskrav: Hjemmelsgrundlag: Ingen tidsbegrænsning. Ingen Der gives ikke løntilskud. Tilskud til værktøj og arbejdsredskaber m.v. kan ydes i henhold til 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det skal være en betingelse af, at hjælpen har afgørende betydning for, at personen kan fastholde eller opnå beskæftigelse, eller at redskabet eller indretningen kompenserer for personens eventuelle begrænsninger i arbejdsevnen. Ingen. Ikke krav om merbeskæftigelse. Rammeaftale om socialt kapitel 06 l REGLER OG ORDNINGER

7 Løntilskudsjob Revalidender Målgrupper: Revalidender (nr. 4) Formål: Løn og ansættelsesvilkår: Varighed: Fastsættelse af arbejdstiden: Oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer. Lønnen skal som minimum svare til den mindste overenskomstmæssige løn på det aktuelle ansættelsesområde. Arbejdsvilkårene skal svare til de overenskomstmæssige. Varigheden afhænger af behovet. Længden af tilskudsperioden afhænger af en vurdering af, om formålet med optræningen eller om oplæringen er opnået. Tilbud om ansættelse kan gives udover et år. Ingen. Løntilskud pr. 1. januar 2011: Løntilskuddet kan højst udgøre 132,51 kr. pr. time. Valg af løntilskudssats sker ud fra en konkret vurdering af personens arbejdsevne. Tilskud: Foruden det almindelige løntilskud, er der mulighed for at få bevilget tilskud på 24,58 kr., 43,02 kr., 68,55 kr. eller 99,56 kr. i timen. Hvis en revalidend har afgørende brug for en særlig introduktion, vejledning eller oplæring kan der kobles en mentor på. Der kan eventuelt ydes tilskud til arbejdsredskaber eller mindre arbejdspladsindretninger, hvis tilskuddet har afgørende betydning for, at personen kan deltage i tilbuddet, eller hvis indretningen kompenserer for personens eventuelle begrænsning i arbejdsevnen. Der kan eventuelt ydes tilskud til personlig assistance, hvis personen er handicappet. Særlige bestemmelser: Merbeskæftigelseskrav: Hjemmelsgrundlag: Ved ansættelsen skal arbejdsgiveren og lokale repræsentanter for den forhandlingsberettigede organisation forhandle om: a. formålet med ansættelsen b. tilrettelæggelsen af forløbet, herunder jobbeskrivelse og uddannelseselementer c. et særligt introduktionsbehov, herunder en evt. mentorordning d. opkvalificeringsbehov og/eller behov for opfølgning e. antallet af ansatte med løntilskud Ikke krav om merbeskæftigelse. Rammeaftale om socialt kapitel, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om en aktiv socialpolitik. REGLER OG ORDNINGER l 07

8 Løntilskudsjob Målgrupper: Formål: Løn og ansættelsesvilkår: Varighed: Fastsættelse af arbejdstiden: Løntilskud pr. 1. januar 2011: Tilskud: Særlige bestemmelser: Skånejob Personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der modtager førtidspension (Skånejob) (Nr. 6). At fastholde eller opnå beskæftigelse for personer med varig nedsat arbejdsevne, der modtager førtidspension. Løn- og ansættelsesvilkår, herunder arbejdstiden aftales mellem arbejdsgiveren og personen i samarbejde med de faglige organisationer. Overenskomster og aftaler kan fraviges. Ingen tidsbegrænsning. I og med at personer i skånejob har varig nedsættelse af arbejdsevnen, betyder det, at der er grænser for, hvad vedkommende kan præstere. Hvilke opgaver og hvor mange timer om ugen, jobbet skal være på, aftales mellem virksomheden og pågældende. Arbejdsgiveren kan få udbetalt 24,58 kr. eller i særlige tilfælde 43,02 kr. pr. time. Jobcenteret vurderer, om der er tale om særlige tilfælde. Løntilskuddet er varigt, idet det løber så længe skånejobbet eksisterer. Hvis personen i skånejob har afgørende brug for en særlig introduktion, vejledning eller oplæring, er der mulighed for at søge en mentorordning. Der kan desuden være behov for at få hjælp til arbejdsredskaber eller mindre arbejdspladsindretninger. Det er en betingelse at få hjælp, at tilskuddet er af afgørende betydning for, at personen kan deltage i tilbuddet, eller at redskabet eller indretningen kompenserer for personens eventuelle begrænsning i arbejdsevnen. Personer, der er handicappede og kan have brug for en personlig assistance til at klare arbejdet, kan søge en sådan personlig assistance i jobcenteret. Der skal være tale om et omfattende syns-, høre- og bevægelseshandicap eller et andet handicap. Ved ansættelsen skal arbejdsgiveren og lokale repræsentanter for den forhandlingsberettigede organisation forhandle om: a. formålet med ansættelsen b. tilrettelæggelsen af forløbet, herunder jobbeskrivelse og uddannelseselementer c. et særligt introduktionsbehov, herunder en evt. mentorordning d. opkvalificeringsbehov og/eller behov for opfølgning e. antallet af ansatte med løntilskud Medlemskab af A-kasse kan ikke opretholdes. Personen modtager fortsat førtidspension under ansættelsen. Merbeskæftigelseskrav: Hjemmelsgrundlag: Ikke krav om merbeskæftigelse. Rammeaftale om socialt kapitel og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 08 l REGLER OG ORDNINGER

9 Fleksjob Målgrupper: Formål: Løn og ansættelsesvilkår: Varighed: Fastsættelse af arbejdstiden: Personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke får førtidspension Personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke får førtidspension (nr. 7). At fastholde eller opnå beskæftigelse for personer med varig nedsat arbejdsevne, der ikke modtager førtidspension. Aftales lokalt mellem arbejdsgiveren og (lokale) repræsentanter for den forhandlingsberettigede organisation. Udgangspunktet er overenskomsten. Lønnen fastsættes som udgangspunkt som grundlønnen eller begyndelseslønnen i vedkommendes overenskomst. Udover grundlønnen eller begyndelseslønnen kan der ydes kvalifikationsog/eller funktionsløn og/eller resultatløn. Er som udgangspunkt omfattet af vedkommendes overenskomsts øvrige bestemmelser fx pension, løn under sygdom, ferie, barsel og graviditet, frihed med løn ved barns 1. og 2. sygedag. Ingen tidsbegrænsning Fleksjob skal af hensyn til forsørgelsesgrundlaget for den pågældende tilbydes fuld tid, medmindre den pågældende foretrækker deltidsansættelse. Der er i lovgivningen ikke angivet nogen fast grænse for, hvor langt en person kan gå ned i arbejdstid og samtidig modtage løn for fuld arbejdstid. Arbejdspræstationer skal dog sættes i forhold til den begrænsning i arbejdsevnen, som danner grundlag for fastsættelsen af løntilskuddet. I forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden skal der tages hensyn til, at vedkommende kan have behov for at gå ned i tid. Løntilskud pr.1. januar : Tilskuddet til arbejdsgiveren beregnes efter arbejdsgiverens lønudgift. Maksimum for beregning af løntilskud: Kr. årligt / kr. time: / 235,67. Afhængig af den enkeltes arbejdsevne kan et fleksjob oprettes med 2 til skudsgrader, enten 50 % eller 2/3 af den samlede lønudgift inkl. Arbejdsgiverudgifter. Der er dog enkelte områder, som ikke omfattes af reglerne for tilskud, bl.a. anciennitets-, erfarings- og personlige tillæg. Ligeledes er lønsumsafgift ikke omfattet af reglerne om løntilskud. Ved 1/2 tilskud: Kr. årligt / kr. time / Ved 2/3 tilskud: Kr. årligt / kr. time / 157,13 1 Løntilskud til personer i fleksjob kan ikke overstige hhv. 1/2 eller 2/3 af den mindste overenskomstmæssige løn på det aktuelle ansættelsesområde eller af den løn, som sædvanligvis gælder for tilsvarende arbejde med tillæg af udgifter til: arbejdsgiverbidrag til ATP; lovpligtig arbejdsskadeforsikring; eventuelle udgifter til andre arbejdsgiverbidrag. REGLER OG ORDNINGER l 09

10 Fleksjob Tilskud: Personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke får førtidspension Hvis der også indbetales et bidrag til en overenskomstmæssig pensionsordning, ydes også et forholdsmæssigt tilskud til denne ordning. Tilskuddet er afhængig af graden af nedsat arbejdsevne. Tilskud til værktøj og arbejdsredskaber mv. i henhold til 74 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan pågældendes bopælskommune give hjælp til: o o o arbejdsredskaber mindre arbejdspladsindretninger hjælp til kortvarige kurser Hvis en person i fleksjob har afgørende brug for en særlig introduktion, vejledning eller oplæring kan der kobles en mentor på. Særlige bestemmelser: Merbeskæftigelseskrav: Hjemmelsgrundlag: Medlemskab af A-kasse kan ikke opretholdes. I stedet for dagpenge og efterløn kan personen modtage ledigheds- og fleksydelse. Ikke krav om merbeskæftigelse. Rammeaftale om socialt kapitel, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt lov om fleksydelse. 10 l REGLER OG ORDNINGER

11 Virksomhedspraktik Målgrupper: Revalidender (nr. 4); sygedagpengemodtagere (nr. 5); Fleksjob på ledighedsydelse og særlige ydelser (nr. 7). Formål: Afdække eller optræne personens faglige, sociale eller sproglige kompe - tencer samt at afklare beskæftigelsesmål. Løn og ansættelsesvilkår: Varighed: Fastsættelse af arbejdstiden: Løntilskud pr. 1. januar2011: Tilskud: Særlige bestemmelser: Merbeskæftigelseskrav: Hjemmelsgrundlag: Der udbetales ikke løn. Den enkelte oppebærer hidtidig individuel hjælp. Revalidender: Op til 13 uger. Hvis der er en jobplan, kan varigheden fast sættes efter konkret individuel vurdering. Sygedagpengemodtagere: Op til 13 uger. Fleksjob på ledighedsydelse mv.: Op til 13 uger. Ingen. Der gives ikke løntilskud. Ingen. Ingen. Under tilbuddet kan personen varetage arbejdsfunktioner, der ellers ville blive udført som almindeligt lønnet arbejde. Rimeligt forhold mellem ansatte med og uden tilskud. Rammeaftale om socialt kapitel og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. REGLER OG ORDNINGER l 11

12 Løntilskudsjob og virksomhedspraktik for ledige Det grundlæggende indhold i de sociale kapitler er, at virksomhederne kan fravige overenskomsternes ordinære aftaler om løn og arbejdsforhold, hvis det er for at integrere personer, som har svært ved at få en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Kategorien Ledige indbefatter følgende personer: Dagpengeberettigede ledige Ledige arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere Ledige ikke arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere Flygtninge og indvandrere, der modtager introduktionsydelse Nyuddannede personer med et handicap (Isbryderordning) Kort om løntilskud Målet med løntilskud er at kompensere din virksomhed økonomisk for den ekstra tid, det tager at introducere og optræne ledige. Typisk bruger man løntilskud til at oplære og genoptræne den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer. Løntilskud gives i en tidsafgrænset periode og kan kun sættes i værk med et jobcenter som ansvarlig. Kort om virksomhedspraktik Formålet med virksomhedspraktik er at give ledige en mulighed for at prøve at arbejde, så de kan orientere sig på arbejdsmarkedet og få fastlagt et beskæftigelsesmål. Som virksomhed har du gennem virksomhedspraktikken mulighed for at få arbejdskraft uden at have udgifter til ordningen. Virksomhedspraktik er et tilbud efter beskæftigelsesloven og kan derfor kun sættes i værk med et jobcenter som ansvarlig eller med en såkaldt anden aktør som mellemmand. 12 l REGLER OG ORDNINGER

13 Løntilskudsjob Dagpengeberettigede ledige Målgrupper: Dagpengeberettigede ledige (nr. 1) Formål: Løn og ansættelsesvilkår: Med henblik på oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer. Løn- og ansættelsesvilkår skal være overenskomstmæssige. Personer med løntilskud er i øvrigt omfattet af den lovgivning, der gælder for lønmodtagere. Lønnen skal efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag ligge på niveau med personens individuelle dagpenge, dog mindst 82 % af max. dagpenge 2. Lønnen må dog højst udgøre 113,01 kr. pr. time (eksklusiv feriegodtgørelse, ferietillæg og eventuel søgnehelligdagsbetaling). Løntilskud pr.1. januar : Arbejdsgiveren kan få udbetalt et løntilskud på 132,51 kr. pr. time. Nettoudgiften 4 : Andre tilskud: Varighed: Fastsættelse af arbejdstiden 5 : Ved maksimum løntilskud/maks. aflønning får arbejdsgiveren mere eller mindre dækket sine udgifter. Hvis personen i løntilskud har afgørende brug for en særlig introduktion, vejledning eller oplæring, er der mulighed for at søge en mentorordning. Der kan desuden være behov for at få hjælp til arbejdsredskaber eller mindre arbejdspladsindretninger. Det er en betingelse at få hjælp, at tilskuddet er af afgørende betydning for, at personen kan deltage i tilbuddet, eller at redskabet eller indretningen kompenserer for personens eventuelle begrænsning i arbejdsevnen. Maksimalt 1 år. Arbejdsgiveren fastsætter arbejdstiden under hensyntagen til den samlede løn, samt under hensyn til timeløn og tillæg. 2 Udover den maksimale timeløn må der kun ydes: Omkostningsdækkende ydelser (transportomkostninger), arbejdstidsbestemte tillæg (natpenge) og arbejdsbestemte tillæg (trucktillæg, smudstillæg). 3 Aktuelle satser. Arbejdsmarkedsstyrelsen. 4 Nettoudgiften er beregnet på baggrund af løn til person i løntilskud (dagpengesats 100 %; feriepenge; pensionsbidrag 15 %) samt på baggrund af højeste løntilskudssats til arbejdsgiver (132,51 kr.). 5 Ugentlig arbejdstid (oprundes) = (individuelle dagpenge pr. uge (dog mindst 82 %) + arbejdsmarkedsbidrag (8 %) / (Gennemsnitlig timeløn + evt. gennemsnitlige tillæg). REGLER OG ORDNINGER l 13

14 Løntilskudsjob (forsat) Arbejdstiden fastsættes ved ansættelsens start og rundes op til nærmeste hele antal timer på ugebasis. Særlige bestemmelser: Ved ansættelsen skal arbejdsgiveren og lokale repræsentanter for den forhandlingsberettigede organisation forhandle om: 1. Formålet med ansættelsen 2. Tilrettelæggelsen af forløbet, herunder jobbeskrivelse og uddannelseselementer 3. Et særligt introduktionsbehov, herunder en evt. mentorordning 4. Opkvalificeringsbehov og/eller behov for opfølgning 5. Antallet af ansatte med løntilskud 6. Medbeskæftigelsesforudsætninger Merbeskæftigelseskrav: Hjemmelsgrundlag: Ansættelsen skal medføre en nettoudvidelse af antallet af ansatte. Merbeskæftigelsesforudsætningerne skal drøftes mellem arbejdsgiveren og (lokale) repræsentanter for den forhandlingsberettigede organisation. Rimeligt forhold mellem ansatte uden løntilskud og personer med løntilskud. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og Rammeaftale om det sociale kapitel. 14 l REGLER OG ORDNINGER

15 Løntilskudsjob Ledige arbejdsparate kontant- og starthjælpsmodtagere Målgrupper: Ledige arbejdsparate kontant- og starthjælpsmodtagere (nr. 2). Formål: Løn og ansættelsesvilkår 6 : Med henblik på oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer. Løn- og ansættelsesvilkår skal være overenskomstmæssige. Personer med løntilskud er i øvrigt omfattet af den lovgivning, der gælder for lønmodtagere. Lønnen skal efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag ligge på niveau med personens samlede individuelle hjælp, dog mindst 82 % af max. dag penge. Hertil kommer feriegodtgørelse, ferietillæg og eventuel søgnehelligdagsbetaling. Lønnen må dog højst udgøre 113,01 kr. (eksklusiv feriegodtgørelse, ferietillæg og evt. søgnehelligdagsbetaling) mv. Løntilskud pr.1. januar : Arbejdsgiveren kan få udbetalt 132,51 kr. pr. time. Andre tilskud: Varighed: Merbeskæftigelseskrav: Hjemmelsgrundlag: Hvis personen i løntilskud har afgørende brug for en særlig introduktion, vejledning eller oplæring, er der mulighed for at søge en mentorordning. Der kan desuden være behov for at få hjælp til arbejdsredskaber eller mindre arbejdspladsindretninger. Det er en betingelse at få hjælp, at tilskuddet er af afgørende betydning for, at personen kan deltage i tilbuddet, eller at redskabet eller indretningen kompenserer for personens eventuelle begrænsning i arbejdsevnen. Maksimalt 1 år. Ansættelsen skal medføre en nettoudvidelse af antallet af ansatte. Der er krav om medarbejderinddragelse ved vurdering af merbeskæftigelseskravet. Rimeligt forhold mellem ansatte uden løntilskud og personer med løntilskud. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 6 Ugentlig arbejdstid (oprundes) = (individuelle dagpenge pr. uge (dog mindst 82 %) + arbejdsmarkedsbidrag (8 %)) / (Gennemsnitlig timeløn + evt. gennemsnitlige tillæg). 7 Aktuelle satser. Arbejdsmarkedsstyrelsen. REGLER OG ORDNINGER l 15

16 Løntilskudsjob Ledige ikke arbejdparate kontantog starthjælpsmodtagere Målgrupper: Ledige ikke arbejdsparate kontant- og starthjælpsmodtagere (nr. 3). Formål: Løn og ansættelsesvilkår 8 : Med henblik på oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer. Løn- og ansættelsesvilkår skal være overenskomstmæssige. Personer med løntilskud er i øvrigt omfattet af den lovgivning, der gælder for lønmodtagere. Lønnen skal efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag ligge på niveau med personens samlede individuelle hjælp, dog mindst 82 % af max. dagpenge. Hertil kommer feriegodtgørelse, ferietillæg og eventuel søgnehelligdags betaling. Lønnen må dog højst udgøre 113,01 kr. pr. time (eksklusiv feriegodtgørelse, ferietillæg og evt. søgnehelligdagsbetaling). Løntilskud pr.1. januar 2011: Arbejdsgiveren kan få udbetalt 132,51 kr. pr. time. Andre tilskud: Varighed: Merbeskæftigelseskrav: Hjemmelsgrundlag: Hvis personen i løntilskud har afgørende brug for en særlig introduktion, vejledning eller oplæring, er der mulighed for at søge en mentorordning. Der kan desuden være behov for at få hjælp til arbejdsredskaber eller mindre arbejdspladsindretninger. Det er en betingelse at få hjælp, at tilskuddet er af afgørende betydning for, at personen kan deltage i tilbud det, eller at redskabet eller indretningen kompenserer for personens eventuelle begrænsning i arbejdsevnen. Maksimalt 1 år. Ansættelsen skal medføre en nettoudvidelse af antallet af ansatte. Der er krav om medarbejderinddragelse ved vurdering af merbeskæftigelseskravet. Rimeligt forhold mellem ansatte uden løntilskud og personer med løntilskud. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 8 Ugentlig arbejdstid (oprundes) = (individuelle dagpenge pr. uge (dog mindst 82 %) + arbejdsmarkedsbidrag (8 %)) / (Gennemsnitlig timeløn + evt. gennemsnitlige tillæg). 16 l REGLER OG ORDNINGER

17 Løntilskudsjob Målgrupper: Løntilskud: Varighed: Merbeskæftigelseskrav: Hjemmelsgrundlag: Personer under 18 år, som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats Personer under 18 år, som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats (nr. 9). Tilskuddet kan højst udgøre 132,51 kr. pr. time. Maksimalt 1 år. Ansættelsen skal medføre en nettoudvidelse af antallet af ansatte. Der er krav om medarbejderinddragelse ved vurdering af merbeskæftigelseskravet. Repræsentanter for de ansatte skal høres om arbejdsgiverens tilbud om ansættelse af personer i løntilskudsjob. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og rammeaftale om socialt kapitel. REGLER OG ORDNINGER l 17

18 Løntilskudsjob Nyuddannede personer med et handicap Målgrupper: Nyuddannede personer med et handicap (nr. 8). Formål: Løn og ansættelsesvilkår: Løntilskud pr. 1. januar 2011: Andre tilskud: Med henblik på indslusning på arbejdsmarkedet. Løn- og ansættelsesvilkår skal være overenskomstmæssige. Personer med løntilskud er i øvrigt omfattet af den lovgivning, der gælder for lønmodtagere. Op til 132,51 kr. pr. time. Hvis en handicappet, der er ansat eller ansættes med løntilskud i isbryderordning har afgørende brug for en særlig introduktion, vejledning eller oplæring kan der kobles en mentor på. Jobcenteret kan give tilskud til arbejdsredskaber eller mindre arbejdspladsindretninger under forudsætning af, at tilskuddet er af afgørende betydning for, om personen kan deltage i tilbuddet, eller kompensere for personens eventuelle begrænsning i arbejdsevnen. Personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan søge støtte til personlig assistance, der kompenserer for de begrænsninger, der er konsekvensen af personens fysiske eller psykiske funktionsnedsættelse. Varighed: Merbeskæftigelseskrav: Hjemmelsgrundlag: Maksimalt 1 år. Der er ikke krav om merbeskæftigelse. Rimeligt forhold mellem ansatte uden løntilskud og personer med løntilskud. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. 18 l REGLER OG ORDNINGER

19 Virksomhedspraktik Målgrupper: Formål: Løn og ansættelsesvilkår: Løntilskud pr. 1. januar 2011: Tilskud: Dagpengeberettigede ledige, ledige arbejdsparate kontant- og starthjælpsmodtagere, ledige ikke-arbejdsparate kontant- og starthjælpsmodtagere, personer under 18 år, som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats. At afdække eller optræne personers faglige, sociale eller sproglige kompetencer samt at afklare beskæftigelsesmål. Der udbetales ikke løn. Den enkelte oppebærer hidtidige individuel hjælp. Der gives ikke løntilskud. Hvis personen i virksomhedspraktik har afgørende brug for en særlig introduktion, vejledning eller oplæring, er der mulighed for at søge en mentorordning. Der kan desuden være behov for at få hjælp til arbejdsredskaber eller mindre arbejdspladsindretninger. Det er en betingelse at få hjælp, at tilskuddet er af afgørende betydning for, at personen kan deltage i tilbuddet, eller at redskabet eller indretningen kompenserer for personens eventuelle begrænsning i arbejdsevnen. Varighed: Merbeskæftigelseskrav: Hjemmelsgrundlag: Dagpengeberettigede ledige: 4 uger Ledige arbejdsparate kontant- og starthjælpsmodtagere: 4 uger, 13 uger (hvis ingen erhvervserfaring, har langvarig ledighed mv.). 26 uger + forlængelse Ledige ikke-arbejdsparate kontant- og starthjælpsmodtagere: 13 uger, 26 uger + forlængelse Under tilbuddet kan personen varetage arbejdsfunktioner, der ellers ville blive udført som almindeligt lønnet arbejde. Rimeligt forhold mellem ansatte og personer i virksomhedspraktik. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. REGLER OG ORDNINGER l 19

20 Integrations- og oplæringsstillinger (nr. 11, 12, 13) Målgrupper: Personer, der har svært ved at finde beskæftigelse som følge af manglende sprogkundskaber og/eller manglende faglige kompetencer: a. indvandrere og efterkommere med begrænsede sprogkundskaber uden eller med en kort uddannelse b. indvandrere med begrænsede sprogkundskaber og med en ud dannelse fra hjemlandet c. unge under 25 år, herunder efterkommere uden arbejdspladser faring, som ikke via den ordinære vejlednings- og uddannelsesindsats har kunnet opnå beskæftigelse eller er påbegyndt en ungdomsuddannelse. Bemærkning: Målgruppen er personer, som på grund af manglende dansk sprogkundskaber og/eller manglende faglige kompetencer ikke kan finde ansættelse i et job på sædvanlige vilkår. En konkret vurdering heraf må foretages i henhold til de krav og forudsætninger, der stilles i det konkrete job. Formål: Aftalens formål er at medvirke til integration og oplæring af: a. indvandrere og efterkommere med manglende sprogkundskaber og/eller faglige kompetencer. b. unge under 25 år uden arbejdspladserfaring, og som ikke via den ordinære vejlednings- og uddannelsesindsats har kunnet opnå beskæftigelse eller er påbegyndt en ungdomsuddannelse. Formålet med oplæringsforløbene er at medvirke til opkvalificering og arbejdspladserfaring, der kvalificerer til ansættelse på ordinære løn- og ansættelsesvilkår. Oplæringsperioden: Som følge af ansættelsens formål om oplæring og integration sker ansættelsen i op til et år på de vilkår, som er beskrevet under: Fastsættelse af arbejdstid Løn og ansættelsesvilkår Ansættelsesvilkår i øvrigt Når oplæringsperioden er udløbet overgår den ansatte til ansættelse på ordinære løn og ansættelsesvilkår. Arbejdsfunktioner og oplæring: Der udarbejdes ved ansættelsen en udviklingsplan, der beskriver: Arbejdsfunktioner Arbejdsområde Opgaver for oplæringsforløbet Udviklingsplanen drøftes mellem kommunen, den ansatte og (lokale) repræsentanter for den forhandlingsberettigede organisation. Udviklingsplanen for oplæringsforløbet skal være individuelt tilpasset den ansatte og som minimum indeholde: Mål for oplæringen og opkvalificeringen En beskrivelse af oplæringsaktiviteternes varighed, omfang og indhold Der følges løbende op på udviklingsplanen, herunder tages der stilling til eventuelle ændringer i denne. Der skal som minimum følges op senest efter 6 måneders ansættelse. 20 l REGLER OG ORDNINGER

21 Bemærkning: Oplæring og opkvalificering skal forstås bredt, og der er ikke fastlagt særlige indholdsmæssige krav til opfyldelse af forpligtelsen, idet man lokalt skal kunne iværksætte den oplæring og/eller de opkvalificeringstiltag, der konkret er behov for. Oplæring og opkvalificering kan eksempelvis bestå af: Ekstern uddannelse Arbejdspladsintern uddannelse Sprogundervisning Sidemandsoplæring Føl- og mentorordninger Det anbefales, at der sker en kombination mellem to eller flere af elementerne. Løn og ansættelsesvilkår: Ansættelsesvilkår i øvrigt: Fastsættelse af arbejdstid: Den ansatte aflønnes med overenskomstmæssig begyndelsesløn i 80 % af den aftalte ugentlige arbejdstid. Den overenskomstmæssige begyndelsesløn omfatter eventuelle centralt aftalte tillæg og eventuelle tillæg efter lokale forhåndsaftaler. Løn og pension betales i henhold til overenskomstens bestemmelser herom. For ansættelsesforholdet gælder bestemmelserne i den relevante overenskomst eller organisationsaftale m.v., hvor disse ikke er fraveget i denne aftale. Arbejdstiden udgør 37 timer ugentligt. Der kan etableres deltidsansættelse på mindst 30 timer ugentligt. Der er en forpligtelse til oplæring og opkvalificering i gennemsnitligt mindst 20 % af arbejdstiden. Ved deltidsstillinger udgør oplæringstiden gennemsnitlig mindst 6 timer af den ugentlige arbejdstid. Den ansatte kan ikke pålægges over-/merarbejde, som hindrer gennem førelsen af det planlagte oplæringsforløb. Bemærkning: Ved fuldtidsansættelse udgør oplæringsperioden gennemsnitlig mindst 7,4 timer af den ugentlige arbejdstid. Ved deltidsansættelse på 30 timer ugentligt udgør oplæringsperioden gennemsnitlig mindst 6 timer af den ugentlige arbejdstid. Den gennemsnitlige arbejdstid inkl. den tid, der går til oplæring mv. opgøres i henhold til de regler, der følger af den gældende overenskomst på området. REGLER OG ORDNINGER l 21

22 Oversigt over aktuelt antal medarbejdere antal i diverse jobs i Slagelse Kommune Herunder er opgjort det antal medarbejdere, som var ansat i diverse jobs i Slagelse Kommune pr. 5. oktober Antallet kan herunder ses i sammenligning til antallet af medarbejdere i diverse jobs i 2010 og i Betegnelse Antal medarbejdere i diverse jobs 5. oktober oktober september 2009 Revalidering Skånejob i alt Skånejob Skånejob - puljen 11 6 Beskyttet værksted Fleksjob - i alt Fleksjob Fleksjob - lærer Jobtræning - i alt Jobtræning, dagpenge., max Indivividuel jobtræning Jobtræning fuldtid Jobtræning-dim.-fuldtid Jobtræning-dim.-deltid Jobtræning - kommunal aktivering Serviejob - i alt Beskæftigelsesprojekt Integrations- og oplæringsstillinger Aktuelt antal ansattte i diverse jobs - i alt Fleksjob indbefatter også de medarbejdere, som hører under fleksjobpuljen (pulje 8), som tilbydes de borgere, som har været ledige i mere end 1 ½ år, og som det hidtil har været umuligt at matche til almindeligt fleksjob. 10 Jobtræning bruges her om løntilskudsstillingerne. Pr. 1. januar 2011 er Slagelse Kommune forpligtet til at stille 313 årsværk i forhold til ansættelse i løntilskud til rådighed. 11 Loven om Servicejob har til formål at fremme beskæftigelsesmulighederne for langtidsledige over 48 år, som er medlemmer af en arbejdsløshedskasse, gennem et årligt tilskud i varige stillinger i den offentlige sektor på ordinære løn- og ansættelsesvilkår. 22 l oversigt over aktuelt antal ansatte i diverse job i slagelse kommune

23 Personalepolitiske Retningslinje for oplærings- og integrationsstillinger Baggrund Byrådet vedtog den 26. januar 2009 en Integrationspolitik, hvor der bl.a. er et indsatsområde Slagelse som arbejdsgiver. Indsatsområdet omfatter mangfoldighedsledelse, fokus ved rekruttering, samt integrations og oplæringsstillinger (beskrevet i bilag til Integrationspolitikken). Rammeaftale om oplærings- og integrationsstillinger indgår endvidere som en af de rammeaftaler, der skal drøftes i MED organisationen, jf. bilag 7 i MED aftalen. De personalepolitiske retningslinjer på området er desuden udfærdiget i rammen af Slagelse Kommunes personalepolitik. Udgangspunkt Personalepolitiske retningslinjer vedr. oprettelse af oplærings- og integrationsstillinger tager udgangspunkt i, at at medvirke til integration og oplæring af indvandrere og efterkommere med manglende sprogkundskaber og/eller faglige kompetencer, samt af unge under 25 år uden arbejdspladserfaring, og som ikke via den ordinære vejlednings- og uddannelsesindsats har kunnet opnå beskæftigelse eller er påbegyndt en ungdomsuddannelse. Rammeaftalen for oplærings- og integrationsstillinger lægger op til at oplærings- og integrationsstillinger besluttes og drøftes så tæt på den enkelte arbejdsplads som muligt at retningslinjer bliver mest nærværende, hvis de baseres på lokale drøftelser blandt de ledere og medarbejdere, der oplever risikoen for mobning og chikane i dagligdagen at der er klare rammer og tilgængelige værktøjer for drøftelsen og udarbejdelsen af de lokale retningslinjer Formål og målgruppe vedr. oplærings- og integrationsstillinger Aftalens formål er at medvirke til integration og oplæring af indvandrere og efterkommere med manglende sprogkundskaber og/eller faglige kompetencer, samt af unge under 25 år uden arbejdspladserfaring, og som ikke via den ordinære vejlednings- og uddannelsesindsats har kunnet opnå beskæftigelse eller er påbegyndt en ungdomsuddannelse. Formålet med oplæringsforløbene er at medvirke til opkvalificering og arbejdspladserfaring, der kvalificerer til ansættelse på ordinære løn- og ansættelsesvilkår. Målgruppen er personer, der har svært ved at finde beskæftigelse som følge af manglende sprogkundskaber og/eller manglende faglige kompetencer, inden for følgende hovedmålgrupper: a) indvandrere og efterkommere med begrænsede sprogkundskaber uden eller med en kort uddannelse b) indvandrere med begrænsede sprogkundskaber og med en uddannelse fra hjemlandet. c) unge under 25 år, herunder unge efterkommere, uden arbejdspladserfaring, som ikke via den ordinære vejlednings- og uddannelsesindsats har kunnet opnå beskæftigelse eller er påbegyndt en ungdomsuddannelse. personalepolitiske retningslinjer l 23

24 Hovedudvalgets opgaver Hovedudvalget er ansvarligt for at Drøfte og fastlægge generelle retningslinjer, rammer og principper for oplærings- og integrationsforløbene Indhentning af evalueringsresultater fra arbejdspladserne. o Der udarbejdes årligt en rapport på baggrund af evalueringsresultaterne. Rapporten kan indeholde et samlet overblik over evalueringsresultaterne samt eventuelle bud på fremtidige ændringer i forløb. Sektorudvalgenes opgaver Sektorudvalgene er ansvarlige for at Årlig drøftelse i sektorudvalg vedr. hvilke stillinger der kan besættes som integrations- og oplæringsstillinger En gang årligt drøftes det på den enkelte arbejdsplads, om der kan ske ansættelse af en medarbejder i en integrations- og oplæringsstilling. I så fald skal arbejdspladsen drøfte følgende: o Hvor mange integrations- og oplæringsstillinger kan der oprettes på den enkelte arbejdsplads? o Hvilke stillinger kan besættes med integrations- og oplæringsstillinger? o Retningslinjer for etablering af oplæringsforløb drøftes. Arbejdspladserne melder tilbage til sektorudvalg om resultatet af deres drøftelser, som informerer HR/Personalecentret om drøftelserne. Opgaver for personalemøde med MED-status/lokal-udvalg med MEDstatus/koordinationsudvalg Virksomhedslederen er ansvarlig for at Samarbejde mellem arbejdsplads og den nye medarbejder Udarbejdelse af uddannelsesplan: o en beskrivelse af konkrete mål for oplæringen og opkvalificeringen o en beskrivelse af oplæringsforløbets arbejdsfunktioner, arbejdsområde og opgaver o en beskrivelse af aktiviteternes varighed, omfang og indhold o en præcis beskrivelse af, hvornår i forløbet man forventer at målene er opnået o Ugentlige møder mellem mentor og mentee o Evaluering af forløb set fra mentors og mentees synsvinkel Introduktionsforløb for de nye medarbejdere o Introduktion til Slagelse Kommune o Introduktion til at være ansat i en integrations- og oplæringsstilling (kultur på arbejdspladsen, uskrevne regler) o Introduktion til arbejdet Fælles indsats og støtteværktøjer HR/Personalecentret udarbejder følgende støtteværktøjer til virksomheder og sektorudvalg: Annoncering Rekruttering til en integrations- og oplæringsstilling kan ske ved: Fælles stillingsopslag I stillingsopslaget er således defineret, at stillingen skal besættes som en integrations- og oplæringsstilling - afhængigt af ansøgerfeltet vurderes den reelle mulighed for at etablere stillingen med henblik på oplæring og integration. 24 l personalepolitiske retningslinjer

25 Information til mulige ansøgere Der udarbejdes informationsmateriale (dansk, samt på andre sprog) til mulige ansøgere til integrations- og oplæringsstillinger. Materialet kan bestå af: - Information på bl.a. med information om, hvad en inte grations- og oplæringsstilling er, hvad stillingen kan tilbyde målgruppen, links til flere oplysninger. - Brochurer med oplysninger om hvad en integrations- og oplæringsstilling er, og hvad stillingen kan tilbyde målgruppen. Der afholdes informationsmøder generelt om integrationsog oplæringsstillinger. Forberedelse til forløb - Kursus for mentorer udpeget af arbejdspladserne - Information på personalemøder, hvor medarbejderne bliver klædt på til en ny medarbejder - Information på intranettet om integrations- og oplæringsstillingerne Ansættelsesforløb - Information til de udvalgte ansøgere til ansættelsessamtalen om ansættelsesforløb (brug af ansættelsesudvalg, samtalerunder, tilbagemelding m.v.). - Vigtig information og retningslinjer i forhold til ansættelsesforløbet og til 80/20-ordningen til den udvalgte. Netværk for både mentor og mentee - Der oprettes netværk henholdsvis rettet mod mentorer og mod mentees, således at de kan bruge hinanden og lære af hinandens erfaringer Fælles medlemskab af Foreningen Nydansker Der er mulighed for at indhente råd og lære af erfaringer gennem et medlemskab af Foreningen Nydansker, der giver de kommunale virksomheder adgang til: Videns- og erfaringsbank Netværk og samarbejdspartnere Debatarrangementer Hotline Rådgivning Nyhedsbrev Ledelsesværktøjer og kursusaktiviteter Jobnetværk for nydanskere Jobbørser Intern og ekstern profilering Foreningen Nydanskers tilbud kan benyttes af den enkelte virksomhed i drøftelse af mulighederne ved integrations- og oplæringsstillingerne, ved selve ansættelsen af nye medarbejdere i disse stillinger, samt i det videre forløb. Pris: Kontingent for et års medlemskab er kr. ex. moms. Godkendelse/opsigelse Denne retningslinje er godkendt af Hovedudvalget den 3. marts Retningslinjen kan opsiges af begge parter med 3 måneders varsel. Ansvarlig HR/Personalecentret personalepolitiske retningslinjer l 25

26 Personalepolitisk retningslinje for ansættelse i løntilskud Baggrund Den personalepolitiske retningslinje skal indgå i Håndbog for særlige jobtyper som supplerende materiale til støtte for arbejdspladserne i Slagelse Kommune. Retningslinjen danner baggrund for den årlige drøftelse i MED-organisationen. Formål Overordnet formål med den personalepolitiske retningslinje er at undgå misbrug af løntilskudsordningen, samt at skabe tydelighed omkring den lediges rettigheder i en løntilskudsstilling. Desuden vil formålet med retningslinjen vil være: At skabe et tættere samarbejde om brug af løntilskudsordningen. At sikre klare mål og resultater i brugen af løntilskudsordningen, såvel for de ledige, som for de arbejdspladser hvor løntilskudsstillingerne oprettes. At sikre, at løntilskudsordningen anvendes som et aktivt redskab set i sammenhæng med kommunens rekrutteringsbehov. At skabe en klar opgave- og rollefordeling i forbindelse med oprettelse af en løntilskudsstilling. Forholdet mellem ordinært og ekstraordinært ansatte Lovgivningens overordnede formål med at benytte sig af løntilskudsjob er, at de aktiverede ledige kommer i ordinær beskæftigelse. For at det mål kan realiseres, er det hensigtsmæssigt, at aktiveringen på én gang er meningsfuld for den ledige og til nytte for arbejdspladsen. Ved oprettelse af en løntilskudsstilling skal det sikres at: Det sker som merbeskæftigelse, hvilket vil sige, at de aktiverede skal løse opgaver, som ellers ikke ville blive løst. At en ledig i løntilskud ikke besætter en stilling, der er blevet ledig ved afskedigelse eller fratrædelse af en ordinært ansat inden for de foregående 3 måneder. Der er et rimeligt forhold mellem antallet af ledige i løntilskudsstillinger og ordinært ansatte. Reglerne foreskriver således: - maks. én aktiveret person for hver 5 ordinært ansatte, hvis der er op til 50 ansatte, og herudover én aktiveret person for hver 10 ordinært ansatte. - Der kan dog altid placeres én aktiveret på arbejdspladser, uanset at der er færre en 5 ordinært ansatte. At de ledige i løntilskudsstillinger på overenskomstmæssig løn og ansættelsesvilkår, følger de overenskomster der er på de enkelte områder. Hovedudvalgets opgaver Drøfter én gang årligt tilbagemeldingerne fra sektorudvalgene. Vurderer i sammenhæng med denne drøftelse, hvorvidt der bør tages overordnede initiativer eller ændringer i de personalepolitiske retningslinjer. Sektorudvalgenes opgaver Årlig drøftelse i det enkelte sektorudvalg om løntilskudsordningen som supplement til en aktiv rekruttering. Sektorudvalgene bør basere drøftelsen på tilbagemeldinger fra de arbejdspladser, som udvalget repræsenterer. 26 l personalepolitiske retningslinjer

27 Opgaver for personalemøde med MED-status/lokal-udvalg med MED-status/koordinationsudvalg I forbindelse med udsendelsen af retningslinjerne skal det sikres: At der på den enkelte arbejdsplads foregår en drøftelse i MED om, hvor vidt, løntilskudsordningen kan anvendes som et aktivt redskab ud fra rekrutteringsbehov. At der sker en formidling til hele arbejdspladsen om baggrunden for, at der ansættes ledige i løntilskudsjob på arbejdspladsen, og om retningslinjerne, herunder rammerne for løntilskudsjobbet. Særlige roller på arbejdspladsen På den enkelte arbejdsplads bør der være en klar rollefordeling mellem leder, TR, AMR og medarbejderne for at sikre klare mål og resultater såvel for den ledige, som for den enkelte arbejdsplads. Den nærmeste leder: Sammen med TR en arbejder lederen for at skabe medansvar hos medarbejderne og dermed understøtte inklusion af de ledige på arbejdspladsen. Den nærmeste leder har ansvaret for at sikre, at der er retningslinjer for de lediges introduktion, oplæring og instruktion. Den nærmeste leder udarbejder en klar funktionsbeskrivelse for stillingen. Den nærmeste leder tager initiativ til at gennemføre en evalueringssamtale efter 1 måneds ansættelse. Den nærmeste leder tager initiativ til at gennemføre midtvejsevaluering efter 3 måneders ansættelse. TR på arbejdspladsen: Såfremt der ikke er en lokal TR på arbejdspladsen, medvirker en relevant medarbejderrepræsentant fra arbejdspladsens MED. Hvor der hverken er lokal TR eller en relevant medarbejderrepræsentant medvirker FTR. Inddrages ved aktivering af løntilskudspersoner, særligt i forhold til - Formålet med ansættelsen - Tilrettelæggelse af forløbet, herunder funktionsbeskrivelse og uddannelseselementerne - Et særligt introduktionsbehov, herunder en evt. mentorordning - Opkvalificeringsbehov og/eller behov for opfølgning - Antallet af ansatte i løntilskud - At sikre overholdelsen af merbeskæftigelseskravet. TR skal underskrive særlig blanket fra Jobcentret, at vedkommende er hørt, og at medarbejderne vil medvirke positivt til aktiveringsforløbet. Sammen med den nærmeste leder arbejder medarbejderrepræsentanten med at skabe medansvar hos medarbejderne og dermed understøtte inklusion af de aktiverede på arbejdspladsen. AMR: Tager medansvar for at den pågældende introduceres, oplæres og instrueres om forhold af betydning for arbejdsmiljøet. Medarbejderne: Medvirker til, at formålet med aktiveringen opnås. Fælles indsats og støtteværktøjer HR/Personalecentret udarbejder følgende støtteværktøjer til virksomheder og sektorudvalg: Håndbog om særlige jobtyper Vejledning i introduktion til den nye medarbejder udarbejdes og lægges på InSlag. Formidling af regler vedr. løntilskudsordningen på InSlag Godkendelse/opsigelse Denne retningslinje er godkendt af Hovedudvalget den 18. januar Denne retningslinje kan opsiges af begge parter med 3 måneders varsel. Ansvarlig HR/Personalecentret personalepolitiske retningslinjer l 27

28 Drøftelse og fastlæggelse af retningslinjer for oprettelse af stillingerne I Rammeaftalen for det sociale kapitel og i Aftalen om oplærings- og integrationsstillinger er det blevet besluttet af arbejdsmarkedets parter, at der decentralt i kommunen skal ske en drøftelse af oprettelse af stillingerne. Herunder beskrives, hvorledes der skal ske en medarbejderinddragelse ved drøftelse og fastlæggelse af retningslinjer for oprettelse af stillingerne. Processen skitseres for den decentrale drøftelse af stillingerne i henholdsvis det øverste MED-udvalg og på den enkelte arbejdsplads. I denne skitse indgår en række konkrete elementer, der kan danne udgangspunkt for drøftelsen og fastlæggelsen af retningslinjer. Hertil beskrives kort bestanddelene af den lokale forhandling/partssamarbejdet inden oprettelsen af stilingerne. Medarbejderinddragelse Det sociale kapitel Rammeaftalen om det sociale kapitel danner rammerne for medarbejderinddragelse ved beskæftigelse af ledige og personer med nedsat arbejdsevne. Medarbejderinddragelse skal ske ved etablering af løntilskudsjob (for dagpengeberettigede ledige, for personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der får førtidspension (skånejob), samt for revalidender), virksomhedspraktik og fleksjob. Medarbejderinddragelse gælder både for de overordnede drøftelser i øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg af den samlede indsats i kommunen, og drøftelser på arbejdspladsniveau af aftaleindgåelse ved oprettelse af stillingerne. Integrations- og oplæringsstillinger Aftalen om integrations- og oplæringsstillinger skal betragtes som en rammeaftale. Beslutninger vedrørende den konkrete udmøntning af aftalen, dvs. de nærmere bestemmelser omkring stillingernes oprettelse og indhold, træffes decentralt. Ifølge aftalen drøftes oprettelse af integrations- og oplæringsstillinger i den enkelte kommunes øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg. Når kommunens retningslinjer er fastlagt, kan den enkelte kommunale arbejdsplads begynde at oprette oplærings- og integrationsstillingerne. Indledningsvis bør ledelse og medarbejdere bl.a. drøfte, hvorledes kommunens centrale retningslinjer for stillingerne udmøntes på arbejdspladsen. 28 l drøftelse og fastlæggelse af retningslinjer for oprettelse af stillingerne

Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger

Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger Håndbog om specielle jobtyper Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger HR/Personalecentret 2010 1 2 Indhold Forord, 53 Regler og ordninger, 64 Personer med nedsat arbejdsevne, 57 Ledige,

Læs mere

05.25 O.08 26/2009 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger

05.25 O.08 26/2009 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger 05.25 Side 1 Aftale om integrations- og oplæringsstillinger KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side 05.25 Side 2 Indledning... 3 1. Aftalens område... 4 2. Formål... 4

Læs mere

05.25 O.11 42/2011 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger

05.25 O.11 42/2011 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger Side 1 Aftale om integrations- og oplæringsstillinger KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse 05.25 Side 2 Side Indledning... 3 1. Aftalens område... 4 2. Formål... 4 3. Målgruppe...

Læs mere

08.25 O.11 /2011 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger

08.25 O.11 /2011 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger Side 1 Aftale om integrations- og oplæringsstillinger KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 08.25 Side 2 Indledning... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen... 4 2. Formål... 4 3. Målgruppe... 4 4.

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Dansk Metal - Himmerland

Dansk Metal - Himmerland Dansk Metal - Himmerland Hvordan kan du være med til at undgå misbrug af virksomhedspraktik og løntilskudsjob? Dine opgaver og dit ansvar Som tillidsrepræsentant skal du inddrages og skrive under på, at

Læs mere

Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik

Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik Indledning Helsingør Kommune ansætter vi medarbejdere i job på særlige vilkår (løntilskudsjob, fleksjob og lign.). Det er Personale Service, som er ansvarlig

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel

Rammeaftale om det sociale kapitel Rammeaftale om det sociale kapitel Side 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indledning...4 Kapitel 1. Aftalens område og

Læs mere

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over beskæftigelsesordninger I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af de nuværende beskæftigelsesordninger fastlagt i lovgivningen. I skemaet

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 15. oktober 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 15. oktober 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 15. oktober 2007 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume KTO, KL og Amtsrådsforeningen har indgået en aftale

Læs mere

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Enhed for Kvalitet og Tilsyn NOTAT Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kapitel 11 Virksomhedspraktik og nytteindsats

Læs mere

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik 28/9-04 LJ/LH Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik,,qgohgqlqj På baggrund af LO s undersøgelse fra foråret 2004 om LOkoordinationsudvalgenes erfaringer

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel. 08.41 O.11 25/2011 Side 1

Rammeaftale om det sociale kapitel. 08.41 O.11 25/2011 Side 1 Rammeaftale om det sociale kapitel KL Sundhedskartellet 08.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.41 Side 2 Indledning... 4 Kapitel 1 Aftalens område og formål... 5 1 Hvem er omfattet af aftalen... 5 2

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1 Rammeaftale om det sociale kapitel KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.41 Side 2 Indledning... 4 Kapitel 1 Aftalens område og formål... 5 1 Aftalens

Læs mere

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her.

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Ergoterapeutforeningen Job på særlige vilkår Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Fleksjob For dig der har begrænset arbejdsevne. Hvad

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere

Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med. løntilskud. i Københavns Kommune

Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med. løntilskud. i Københavns Kommune Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud i Københavns Kommune Version 2 - oktober 2013 Side 2... Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud De oprindelige Retningslinjer

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om det sociale kapitel pr. 1. april 2004 med kto's kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i staten Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

RAMMEAFTALE OM DET SOCIALE KAPITEL

RAMMEAFTALE OM DET SOCIALE KAPITEL AMTSRÅDSFORENINGEN KL KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE 11.08.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE RAMMEAFTALE OM DET SOCIALE KAPITEL 2004 Side 2 INDLEDNING... 4 KAPITEL 1. AFTALENS

Læs mere

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Som tillidsrepræsentant spiller du en vigtig rolle, når din arbejdsplads vil ansætte en ledig med løntilskud inden for undervisningsområdet.

Læs mere

Byggesten til en inkluderende arbejdsplads

Byggesten til en inkluderende arbejdsplads Byggesten til en inkluderende arbejdsplads Efter trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration pr. april 2016 Den Offentlige Gruppe Indledning Ved udgangen af 2014 var der, ifølge FN s flygtningeorganisation,

Læs mere

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune,

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Kommune er som offentlig arbejdsgiver forpligtet til at deltage aktivt i de arbejdsmarkedsordninger og reguleringer som vedtages.

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik

FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik Version 9, december 2016 FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik Bilag til Spilleregler om brug af løntilskudsjob i Frederikshavn kommune Indledning I forbindelse med evaluering af spilleregler

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel

Rammeaftale om det sociale kapitel Rammeaftale om det sociale kapitel KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune 05.41 Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indledning...4 Kapitel 1. Aftalens område

Læs mere

Oplæring på særlige vilkår (integrations- og oplæringsstillinger)

Oplæring på særlige vilkår (integrations- og oplæringsstillinger) Cirkulære om aftale om Oplæring på særlige vilkår (integrations- og oplæringsstillinger) 2005 Cirkulære af 29. juni 2005 Perst. nr. 036-05 PKAT nr. J.nr. 04-345-28 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Vejledning om. integrations- og oplæringsstillinger. KL, Danske Regioner og KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Vejledning om. integrations- og oplæringsstillinger. KL, Danske Regioner og KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger KL, Danske Regioner og KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Redaktionsgruppe: Kristian Simonsen, KL Kent Lassen, KL Pernille Klostergaard

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. april 2018) (UT = Undtagelsesbestemmelser)

Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. april 2018) (UT = Undtagelsesbestemmelser) Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. april 2018) (UT = Undtagelsesbestemmelser) Privat Emne løntilskud Målgrupper Personer omfattet af LAB 2, nr. 1-6, 8 og 11-14. Personer

Læs mere

Bevilling af løntilskud til ansættelse af medarbejder Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12

Bevilling af løntilskud til ansættelse af medarbejder Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Arbejdsgivers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Blad 1 Journalnummer KLE 15.20.03G01 Bevilling af løntilskud til ansættelse af medarbejder Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Tilskudsjob i Svendborg Kommune

Tilskudsjob i Svendborg Kommune Direktørområde Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Tilskudsjob i Svendborg Kommune I forbindelse med kontanthjælpsreformen der trådte i kraft den 1. januar

Læs mere

Løntilskudsjob og virksomhedspraktik

Løntilskudsjob og virksomhedspraktik april 2011 F O A F A G O G A R B E J D E Løntilskudsjob og virksomhedspraktik Tillidsrepræsentantens rolle på private arbejdspladser LØNTILSKUDSJOB OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK Tillidsrepræsentantens rolle på

Læs mere

Forord. Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Color profile: Disabled Composite Default screen Forord Med arbejdsmarkedsreformen Flere i arbejde fra efteråret 2002 blev der taget en række skridt i retning af et mere effektivt arbejdsmarkedssystem. De nye regler blev implementeret i loven pr. juni

Læs mere

ANSÆTTELSER PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ANSÆTTELSER PÅ SÆRLIGE VILKÅR ANSÆTTELSER PÅ SÆRLIGE VILKÅR December 2014 Vejedningen er udarbejdet af: Redaktionsgruppen består af: Ole Jensen (FOA) Annette Poulsen (FOA) Nina Vedel Møller (3F) Jette Hoy (FTF-K) Per Stech (HK-K) Amalie

Læs mere

Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. januar 2017) (UT = Undtagelsesbestemmelser)

Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. januar 2017) (UT = Undtagelsesbestemmelser) Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. januar 2017) (UT = Undtagelsesbestemmelser) Privat Emne løntilskud Målgrupper Personer omfattet af LAB 2, nr. 1-6, 8 og 11-14. Personer

Læs mere

Vejledning om socialt kapitel i staten

Vejledning om socialt kapitel i staten MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Vejledning om socialt kapitel i staten December 2015 Vejledning om socialt kapitel i staten Udgivet af Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes

Læs mere

Ansættelse med løntilskud. Social ansvarlighed, gratis arbejdskraft eller?

Ansættelse med løntilskud. Social ansvarlighed, gratis arbejdskraft eller? Ansættelse LØNTILSKUDSORDNINGER PÅ DET KOMMUNALE ANSÆTTELSESOMRÅDE med løntilskud Social ansvarlighed, gratis arbejdskraft eller? LØNTILSKUDSORDNINGER PÅ DET KOMMUNALE ANSÆTTELSESOMRÅDE Ansættelse med

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA ARBEJDSREDSKABER ~ Der skal være begrænsninger i arbejdsevnen ~ Det skal være svært at opnå ansættelse eller fastholde sit nuværende job ~ Ovennævnte skal kunne afhjælpes med særlige arbejdsredskaber eller

Læs mere

FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER

FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER KORT FORTALT Denne folder beskriver de forskellige ordninger, der kan hjælpe nytilkomne flygtninge og familiesammenførte ind

Læs mere

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet Dialog med jobcentret Rummelighed på arbejdsmarkedet Introduktion Rummelighed på arbejdsmarkedet er en vision om, at der er brug for alle på arbejdsmarkedet, og at personer med nedsat arbejdsevne får mulighed

Læs mere

Rammeaftale om Socialt Kapitel

Rammeaftale om Socialt Kapitel Rammeaftale om Socialt Kapitel Side 1 Forebyggelse samt fastholdelse og integration af personer med nedsat arbejdsevne og ledige i aftalebaserede job på særlige vilkår fleksjob skånejob og jobtræning mv.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Denne aftale er en konkret udmøntning af det sociale partnerskab mellem

Læs mere

Tillidsvalgtes roller og opgaver

Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A f a g o g a r b e j d e Tillidsvalgtes roller og opgaver FØR I opretter en virksomhedspraktik på arbejdspladsen s 4 n Initiativet s 4 n Personalepolitiske retningslinjer s 4 n Virksomhedspraktikantens

Læs mere

VEJLEDNING om LØNTILSKUD

VEJLEDNING om LØNTILSKUD 7. juni 2012 VEJLEDNING om LØNTILSKUD Vejledningens disposition: Sidetal på alle afsnit i disposition 1. Vejledningens opbygning 2. Personkreds + krav om forudgående ledighed ved ansættelse med løntilskud

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel

Rammeaftale om det sociale kapitel Rammeaftale om det sociale kapitel KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.41 Side l Indholdsfortegnelse Side 05.41 Side 2 Indledning... 4 Kapitel 1 Aftalens område og formå1..... 5 1 Aftalens

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k når en medarbejder bliver syg Muligheder Støtte Vejledning J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k Hvad gør I, når en medarbejder bliver syg?

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Fleksjob - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Indhold 3 Generel information 4 Fleksjob er midlertidige (5 år) Medlemmer under/over 40 år 5 Løn og øvrige arbejdsvilkår ved fleksjob 6 Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Efter lov om

Læs mere

ANSÆTTELSER PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ANSÆTTELSER PÅ SÆRLIGE VILKÅR ANSÆTTELSER PÅ SÆRLIGE VILKÅR Marts 2017 Vejedningen er udarbejdet af: Redaktionsgruppen består af: Ole Jensen (FOA) Carsten Thuelund (FOA) Nina Vedel Møller (3F) Jette Hoy (FTF-K) Per Stech (HK-K) Amalie

Læs mere

Lovgrundlag til Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud Uddrag af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Lovgrundlag til Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud Uddrag af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovgrundlag til Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud Uddrag af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2. Målgrupper efter afsnit III-VII i denne lov er: 1) Ledige, der modtager dagpenge eller

Læs mere

Vejledning om løntilskud

Vejledning om løntilskud Page 1 of 27 VEJ nr 9621 af 20/12/2012 Gældende Offentliggørelsesdato: 21-12-2012 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning om løntilskud Vejledningens disposition: Sidetal på alle afsnit i

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr.

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. Udgifter: 00.32 2.407.000 kr. Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsfaciliteter. Budgettet for 2013 fordeler

Læs mere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere INDHOLD Indledning 3 Praktikpladspræmie ny ordning i 2013 3 Tilskud til voksenlærlinge 3 VEU-godtgørelse og befordringstilskud 4 Betingelser for

Læs mere

Anvendelse af mentorordningen i de nordjyske kommuner

Anvendelse af mentorordningen i de nordjyske kommuner Anvendelse af mentorordningen i de nordjyske kommuner Arbejdspapir nr. 2, marts 2007: Beskæftigelsesregion Nordjylland Vestre Havnepromenade 9, 9000 Aalborg Telefon: 7222 3600 Hjemmeside: www.brnordjylland.dk

Læs mere

Tillidsvalgtes roller og opgaver

Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A f a g o g a r b e j d e Tillidsvalgtes roller og opgaver FØR I opretter et tilskudsjob på arbejdspladsen s 4 n Initiativet s 4 n Personalepolitiske retningslinjer s 4 n Hvad siger loven? s 5 n Merbeskæftigelse

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i kommunerne Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Med på vognen

Det rummelige arbejdsmarked. Med på vognen Det rummelige arbejdsmarked Med på vognen Med på vognen er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen er et værktøj til valgte og ansatte i afdelingerne og til de tillidsvalgte, som arbejder med

Læs mere

- løntilskud til nyuddannede med handicap Isbryderordningen

- løntilskud til nyuddannede med handicap Isbryderordningen - løntilskud til nyuddannede med handicap Isbryderordningen Erhvervserfaring til nyuddannede Nye muligheder - nyuddannede medarbejdere Isbryderordningen har til formål at give nyuddannede med et handicap

Læs mere

RAMMEAFTALE DET SOCIALE KAPITEL

RAMMEAFTALE DET SOCIALE KAPITEL Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET RAMMEAFTALE OM DET SOCIALE KAPITEL 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 KAPITEL 1. AFTALENS OMRÅDE OG FORMÅL... 5 1. AFTALENS

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt for voksne med immundefekt Quality Hotel, Tåstrup d.27.august 2011 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk En sags gang gennem systemet Kommunen yder råd og vejledning Borgeren ansøger

Læs mere

LPnyt nr. 2014:15 Nye regler for løntilskudsjob fra den 1. januar 2015 ændret den 16. februar 2015

LPnyt nr. 2014:15 Nye regler for løntilskudsjob fra den 1. januar 2015 ændret den 16. februar 2015 LPnyt nr. 2014:15 Nye regler for løntilskudsjob fra den 1. januar 2015 ændret den 16. februar 2015 Løn- og Personalenyt Indholdsfortegnelse Resumé... 1 Indhold... 1 1) Indførelse af en 6 måneders karensperiode

Læs mere