Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2016"

Transkript

1 Pengeinstitutter Halvårsartikel 2016

2 Halvårsartikel 2016 for pengeinstitutter 1. Hovedtal for pengeinstitutternes halvårsregnskaber: Pengeinstitutterne fik et samlet overskud før skat på 17,2 mia. kr. i 1. halvår Dette er et fald på 10,5 pct. i forhold til 1. halvår Nedgangen skal ses i lyset af, at resultatet for 1. halvår 2015 var det bedste siden Resultatnedgangen skyldes bl.a. fald i rente- og gebyrindtægter samt kursregulering af værdipapirbeholdningen mv. Nettorenteindtægterne er faldet i forhold til 1. halvår Faldet skyldes primært lavere renteindtægter fra obligationer og udlån, der ikke opvejes af lavere renteudgifter til obligationer og indlån. Nettogebyrindtægterne er også faldet. Faldet skal ses i lyset af, at niveauet i 1. halvår 2015 var højt, bl.a. som resultat af omlægning af lån og handelsaktivitet. Sammenlignet med 1. halvår 2015 faldt basisindtjeningen før nedskrivninger og kursregulering til 1,12 pct. af udlån og garantier, mens de udgiftsførte nedskrivninger udgjorde 0,09 pct. af udlån og garantier. De udgiftsførte nedskrivninger på udlån er faldet fra 2,9 mia. kr. til 1,7 mia. kr. og er på det laveste niveau siden Langt størstedelen af nedskrivningerne udgøres af nedskrivninger på udlån til landbrug. Pengeinstitutternes udlån er steget med 74 mia. kr. fra mia. kr. til mia. kr. siden udgangen af 1. halvår 2015 en stigning på 4,6 pct. Korrigeret for repo-forretninger, som typisk er lån mod sikkerhed i værdipapirer, er udlånet steget med 30 mia. kr. eller 2,2, pct. fra mia. kr. til mia. kr. Indlån korrigeret for repo-forretninger er steget med 53 mia. kr. eller 3,2 pct. fra mia. kr. til mia. kr. Pengeinstitutterne havde, korrigeret for repo-forretninger, et indlånsoverskud på 293 mia. kr. ved udgangen af 1. halvår 2016 mod et indlånsoverskud på 270 mia. kr. ved udgangen af 1. halvår Den egentlige kernekapitalprocent på koncernniveau steg fra 14,9 pct. til 15,6 pct., og solvensprocenten steg fra 18,4 pct. til 19,7 pct. Institutternes egenkapitalforrentning før skat faldt fra 6,2 pct. til 5,4 pct. 2

3 Tabel 1: Pengeinstitutternes halvårsregnskaber Gruppe 1-4 i alt Mio. kr Ændring Resultat poster (uddrag) Netto renteindtægter ,2% Udbytte af aktier mv ,6% Netto gebyrindtægter ,5% Netto rente- og gebyrindtægter ,5% Kursreguleringer ,2% Andre driftsindtægter ,1% Udgifter til personale og administration ,4% Personale udgifter ,6% Øvrige administrationsudgifter ,0% Andre driftsudgifter ,8% Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v ,3% Resultat af kapitalandele ,6% Resultat før skat ,5% Balance poster (uddrag) Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker ,2% Udlån ,6% Udlån ex. repo ,2% Obligationer ,4% Aktier m.v ,1% Gæld til kreditinstitutter og centralbanker ,2% Indlån ,9% Indlån ex. repo ,2% Udstedte obligationer ,4% Egenkapital i alt ,4% Balance ,8% Garantier m.v. i alt ,3% Andre eventualforpligtelser i alt ,7% Udvalgte Nøgletal (institutniveau) Solvensprocent 20,76 22,53 8,5% Kernekapitalprocent 18,52 19,97 7,8% Egentlig kernekapitalprocent 16,94 17,95 6,0% Udvalgte Nøgletal (koncernniveau) Solvensprocent 18,42 19,74 7,2% Kernekapitalprocent 16,25 17,43 7,2% Egentlig kernekapitalprocent 14,87 15,63 5,1% 3

4 2. Halvårsregnskaberne 2.1. Resultatposter Pengeinstitutterne fik et samlet overskud før skat på 17,1 mia. kr. i 1. halvår 2016 mod et overskud på 19,2 mia. kr. i den samme periode året før, jf. tabel 1. Det lavere resultat skyldes især lavere nettorenteog nettogebyrindtægter, som ikke fuldt ud kunne opvejes af lavere nedskrivninger. Figur 1: Pengeinstitutternes resultat før skat og egenkapitalforrentning Mia. kr % 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% H1 08H1 09H1 10H1 11H1 12H1 13H1 14H1 15H1 16H1-4% Resultat f. skat EK-forrentning (højre akse) For danske pengeinstitutter faldt nettorente- og nettogebyrindtægterne med knap 3,2 mia. kr. (8,5 pct.) i 1. halvår 2016 i forhold til 1. halvår 2015, jf. tabel 1. Heraf faldt nettorenteindtægterne med ca. 1,2 mia. kr., og gebyr- og provisionsindtægterne faldt med ca. 1,6 mia. kr. sammenlignet med 1. halvår Nettorenteindtægterne fortsatte den faldende trend siden 1. halvår Faldet på 1,6 mia. kr. i gebyrog provisionsindtægter skyldes primært et fald på 1,4 mia. kr. i nettogebyrer, der kan henføres til faldende indtægter fra værdipapirhandel og lånesagsprovision. Faldet skal ses i lyset af det relativt høje niveau i 1. halvår 2015 i forbindelse med store låneomlægninger hos ejere af fast ejendom. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender faldt med 1,2 mia. kroner eller ca. 42 pct. Faldet kompenserede delvis for de vigende renteindtægter. Nedskrivningerne fortsatte den faldende trend og var i 1. halvår 2016 på det laveste niveau siden 2008, jf. figur 2. 4

5 Figur 2: Udgiftsførte nedskrivninger på udlån Mia. kr Der er stor forskel på de enkelte institutters nedskrivningsprocenter, jf. figur 3. Det afspejler til dels, at der er forskel på institutternes sammensætning af udlånsporteføljen. Nedskrivninger på udlån til landbrug udgjorde i 1. halvår 2016 størstedelen af de samlede nedskrivninger. Andre institutter kunne til gengæld tilbageføre nedskrivninger på blandt andet erhvervsmæssig fast ejendom. Figur 3: Institutternes udgiftsførte nedskrivninger i forhold til udlån og garantier, 1. halvår ,0 Pct. 2,0 1,0 Nedskrivningspct Gennemsnit, vægtet 0,0-1,0 Note: Hver søjle i figur 3 afspejler udgiftsførte nedskrivninger i forhold til udlån og garantier for et enkelt institut. 1. aksen på figuren er afkortet ved 3. pct. af hensyn til læsevenligheden. To institutter har en nedskrivningsprocent større end 3 pct. Sammenlignet med sidste år er kursregulering af værdipapirbeholdninger mv. faldet med 1,4 mia. til en nettogevinst på 0,7 mia. kr. Kursreguleringer indeholder både værdiregulering af værdipapirbeholdninger, 5

6 valuta, afledte finansielle instrumenter og finansielle forpligtelser mv. Faldet i forhold til 1. halvår 2015 kan først og fremmest henføres til et negativt bidrag fra udstedte obligationer samt aktier for gruppe 1 institutterne. Pengeinstitutterne reducerede ikke deres omkostninger væsentligt i første halvår 2016 sammenlignet med 1. halvår De uændrede omkostninger skal ses i lyset af, at der i foregående sammenligningsperiode (1. halvår 2014 til 1. halvår 2015) var omkostningsreduktioner på knap 3,8 pct. Resultat af institutternes kapitalandele i finansielle datterselskaber, herunder realkreditinstitutter og forsikringsselskaber, beløb sig til 6,3 mia. kr. mod 5,9 mia. kr. i 1. halvår 2015, hvilket er en stigning på 6,6 pct., jf. tabel 1. Basisindtjening Pengeinstitutternes basisindtjening skal kunne dække de forventede tab, der følger med bankdriften. Basisindtjeningen opgøres som nettorente- og nettogebyrindtægter og andre nettodriftsindtægter fratrukket udgifter til personale og administration og afskrivninger. Kapitalreserverne har derimod til formål at imødegå større uventede tab. Basisindtjeningen for pengeinstitutterne var i 1. halvår 2016 på 11,8 mia. kr. mod 13,9 mia. kr. i tilsvarende periode sidste år. Faldet i basisindtjeningen skyldes primært de faldende rente- og gebyrindtægter. Størrelsen af disse poster er tæt knyttet til volatiliteten på de finansielle markeder og omfanget af gebyrbelagte forretninger. For 1. halvår 2016 var basisindtjeningen, målt i forhold til udlån og garantier, på 1,12 pct. og oversteg periodens nedskrivningsprocent for institutterne på 0,09 pct. 1 Størstedelen af institutterne havde en positiv basisindtjening. Nogle få institutter var udfordrede på basisindtjeningen, jf. figur 4. Institutter med lav eller negativ basisindtjening er blandt andet institutter med en forretningsmodel uden væsentlige gebyrindtægter, eller hvor indtjeningen kommer fra andre kilder end udlån. Figur 4: Institutternes basisindtjening, 1. halvår Pct Basisindtjening, % af udlån og garantier Nedskrivnings% - 25 års gennemsnit Note: 1. aksen på figuren er afkortet ved +-3. pct. af hensyn til læsevenligheden Figur 5 viser de centrale komponenter i basisindtjeningen. Siden 2009 er nettorenteindtægterne faldet, mens nettogebyrindtægterne er nogenlunde stabile. Størrelsen af nettogebyrindtægter viser en svagt 1 Den gennemsnitlige nedskrivningsprocent målt pr. 1. halvår over en 25 årig periode er 0,4 pct. 6

7 stigende trend siden 1. halvår Det indikerer, at pengeinstitutternes basisindtjening i stigende grad udgøres af gebyrindtægter. Figur 5: Hovedkomponenter i institutternes basisindtjening pr. halvår Mia. kr H H H H H H Nettorente Personale Nettogebyr Nedskrivninger Resultat før skat 2.2. Balanceposter Pengeinstitutternes samlede udlån udgjorde mia. kr. ved udgangen af 1. halvår Det er en stigning på 74 mia. kr. eller 4,6 pct. i forhold til samme tidspunkt sidste år. Ses der bort fra repo-udlån, hvor pengeinstitutterne yder lån mod sikkerhed i værdipapirer, er udlånet steget en smule mindre, nemlig 30 mia. kr. fra mia. kr. til mia. kr., hvilket svarer til 2,2 pct. Udlånsstigningen - opgjort eksklusiv repo er drives af alle grupper bortset fra gruppe 4, hvor udlånet er faldet 2 pct. siden 1. halvår 2015, jf. tabel 2. Siden 1. halvår 2015 er indlånet steget knap 15 mia. kr. fra mia. kr. til mia. kr. Korrigeret for repo-forretninger var indlånet ved udgangen af 1. halvår 2016 på mia. kr. mod mia. kr. ved udgangen af 1. halvår Det svarer til en stigning på 3,2 pct. Derved steg indlånet mere end udlånet, hvilket resulterede i et stigende indlånsoverskud. Figur 6 viser indlånsoverskud fordelt på gruppe 1 til 3 institutter. Den overskydende likviditet er primært placeret i Nationalbanken og i obligationer. 7

8 Figur 6: Pengeinstitutternes indlånsoverskud (korrigeret for repo er), mia. kr jun 2011 dec 2011 jun 2012 dec 2012 jun 2013 dec 2013 jun 2014 dec 2014 jun 2015 dec 2015 jun 2016 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 1 (højre akse) Mængden af udstedte obligationer steg med 10,4 pct. fra 363 mia. kr. sidste år til 400 mia. kr. ved udgangen af 1. halvår Stigningen kan henføres til gruppe 1 institutterne. 8

9 Tabel 2: Pengeinstitutternes halvårsregnskaber, fordelt på gruppe 1-4 Mio. kr Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe Gruppe Ændring Ændring Ændring Ændring Resultat poster (uddrag) Netto renteindtægter % % % % Udbytte af aktier mv % % % 0 1 * Netto gebyrindtægter % % % % Netto rente- og gebyrindt % % % % Kursreguleringer % % % % Andre driftsindtægter % % % % Udgifter til pers. og adm % % % % Personale udgifter % % % % Øvrige administrationsudgift % % % % Nedskrivninger på udlån % % % % Resultat af kapitalandele % % % 0 0 * Resultat før skat % % % % Balance poster (uddrag) Tilg. hos kreditinstitutter % % % % Udlån % % % % Udlån ex. repo % % % % Obligationer % % % % Aktier m.v % % % % Gæld til kreditinstitutter % % % % Indlån % % % % Indlån ex. repo % % % % Udstedte obligationer % % % Egenkapital i alt % % % % Balance % % % % Garantier m.v. i alt % % % % Andre eventualforpligtelser i al % % % % Udvalgte Nøgletal (institutniveau) Solvensprocent 21,58 24,02 15,88 16,39 16,84 17,36 29,17 31,06 Kernekapitalprocent 19,12 21,18 14,20 14,71 16,01 16,31 29,12 30,98 Egentlig kernekapitalprocent 17,41 18,91 13,09 13,62 14,93 15,25 28,62 30,58 Halvårets EKF før skat 6,78 5,64 3,59 4,47 2,85 4,35 3,40-0,22 Indtjening pr. omk.krone 1,93 1,84 1,20 1,30 1,14 1,26 1,27 0,99 Akk. nedskrivningspct 2,76 2,29 7,18 6,62 8,67 8,37 5,14 5,90 Halvårets nedskrivningspct. 0,07 0,03 0,55 0,45 0,74 0,43 0,19 0,68 Anm.: Der er i sammenligningstallene taget højde for fusioner samt udviklinger i omfanget af arbejdende kapital, der bevirker, at et institut overgår fra én gruppe til en anden. Det vil med andre ord sige, at grupperne er låst med udgangspunkt i gruppefordelingen i 2. kvt Nøgletal Det vægtede gennemsnit af solvensprocenten for danske pengeinstitutter er steget fra 20,76 pct. pr. 1. halvår 2015 til 22,53 pct. for samme tidspunkt i Stigningen er gældende for alle grupper. Ligeledes er det vægtede gennemsnit af kernekapitalprocenterne for danske pengeinstitutter steget fra 18,52 pr. 1. halvår 2015 til 19,97 pr. 1. halvår På koncernniveau steg det vægtede gennemsnit for solvensprocenten fra 18,42 pct. pr. 1. halvår 2015 til 19,74 pct. pr. 1. halvår 2016, jf. tabel 3. Opgjort på koncernniveau er den egentlige kernekapitalprocent i perioden steget fra 14,9 pct. til 15,63 pct. Hverken indtjening pr. omkostningskrone eller halvårets kapitalforrentning forsætter de sidste perioders stigende trend. For 1. halvår 2016 forbliver indtjening pr. omkostningskrone næsten uændret sammenlignet med året før. Indtjening pr. omkostningskrone for institutterne i 1. halvår 2016 var 1,66 kr. Det vægtede gennemsnit af egenkapitalforrentningen på tværs af grupperne er faldet til 5,42 pct. For gruppe 1 institutterne er egenkapitalforrentningen før skat faldet fra 6,78 pct. i 1. halvår 2015 til 5,64 pct. i 1 halvår 9

10 2016, mens egenkapitalforrentningen før skat for gruppe 2 og 3 institutterne er steget. Gruppe 2 og 3 institutternes egenkapitalforrentning ligger dog stadig under det gennemsnitlige niveau for hele sektoren. Halvårets nedskrivningsprocent fortsætter den faldende trend og var ved udgangen af 1. halvår ,09 pct. af udlån og garantier på institutniveau. Samtidig ses også et fald i den akkumulerede nedskrivningsprocent. Tabel 3: Pengeinstitutternes nøgletal 1. halvår , beregnet som vægtet gennemsnit Institutniveau Solvensprocent 19,86 22,88 20,89 20,76 22,53 Kernekapitalprocent 17,38 20,49 18,25 18,52 19,97 Halvårets egenkapitalforrentning før skat 1,57 3,82 5,49 6,15 5,42 Halvårets egenkapitalforrentning efter skat 1,03 3,08 4,90 5,25 4,71 Indtjening pr. omkostningskrone 1,11 1,31 1,51 1,69 1,66 Renterisiko 0,27 0,51 0,88 1,35 1,24 Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån 119,82 108,06 92,74 94,23 96,99 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 148,74 194,18 168,02 181,23 175,16 Summen af store engagementer 20,05 8,58 6,66 8,11 9,23 Akkumuleret nedskrivningsprocent 3,78 3,84 4,01 3,57 3,00 Halvårets nedskrivningsprocent 0,57 0,37 0,28 0,16 0,09 Halvårets udlånsvækst 6,42-3,25 0,30 2,59 3,52 Udlån i forhold til egenkapital 6,93 6,29 5,41 5,16 5,36 Koncernniveau Solvensprocent 17,23 19,96 18,15 18,42 19,74 Kernekapitalprocent 14,99 17,88 15,61 16,25 17,43 Halvårets egenkapitalforrentning før skat 1,71 4,31 5,91 6,63 5,89 Halvårets egenkapitalforrentning efter skat 0,98 3,22 4,92 5,23 4,68 Indtjening pr. omkostningskrone 1,10 1,30 1,49 1,64 1,63 Renterisiko 0,25 0,67 1,23 1,73 1,64 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 118,77 156,05 130,15 148,43 129,61 Summen af store engagementer 18,03 6,09 5,17 5,97 7,52 Akkumuleret nedskrivningsprocent 2,72 2,70 2,54 2,28 1,89 Halvårets nedskrivningsprocent 0,41 0,27 0,17 0,10 0,06 Halvårets udlånsvækst 3,91-2,18 10,38 1,66 2,37 Udlån i forhold til egenkapital 12,25 11,31 10,70 10,46 10,82 Anm.: Halvårets udlånsvækst er væksten fra primo året til udgangen af 1. halvår. Finanstilsynet opdaterer halvårets nøgletal i en femårsoversigt fordelt på grupper og de enkelte institutter i nøgletalsdatabasen på Finanstilsynets hjemmeside. 10

11 Appendiks: Pengeinstitutter under tilsyn pr. 1. juli 2016 FT.nr. Navn Gruppe 1 - Arb. kapital over 65 mia. kr Nordea Bank Danmark A/S 7858 Jyske Bank A/S 8117 Nykredit Bank A/S 3000 Danske Bank A/S 8079 Sydbank A/S Institutter i alt: 5 Gruppe 2 - Arb. kapital over 12 mia. kr. 400 Lån og Spar Bank A/S 7730 Vestjysk Bank A/S 9380 Spar Nord Bank A/S 522 Sjælland, Sparekassen A/S 8099 Nordjyske Bank A/S 9686 Den Jyske Sparekasse 1149 Saxo Bank A/S 9070 Sparekassen Vendsyssel 5301 Arbejdernes Landsbank, Aktieselskab 9217 Jutlander Bank A/S 7670 Ringkjøbing Landbobank, Aktieselskab 9335 Kronjylland, Sparekassen Institutter i alt: 12 Gruppe 3 - Arb. kapital over 250 mio. kr. 537 Dragsholm Sparekasse 6880 Totalbanken A/S 9283 Langå Sparekasse 755 Middelfart Sparekasse 7230 Østjydsk Bank A/S 9312 Sparekassen Balling 828 Sparekassen Fyn A/S 7320 Djurslands Bank A/S 9354 Rønde Sparekasse 844 Fynske Bank A/S 7500 Hvidbjerg Bank Aktieselskab 9388 Sparekassen Djursland 847 Rise Sparekasse 7570 PenSam Bank A/S 9682 Nr. Nebel og Omegn, Sparekassen for 1671 Basisbank A/S 7681 Alm. Brand Bank A/S 9695 Saxo Privatbank A/S 5999 Danske Andelskassers Bank A/S 7780 Skjern Bank, Aktieselskabet 9740 Frøs Herreds Sparekasse 6140 Møns Bank, A/S 7890 Salling Bank A/S 9797 Broager Sparekasse 6471 Grønlandsbanken, Aktieselskab 7930 Kreditbanken A/S 9827 Sparekassen Bredebro 6520 Lollands Bank, Aktieselskab 9044 Dronninglund Sparekasse 9860 Folkesparekassen 6620 Coop Bank A/S 9090 Sparekassen Thy Frørup Andelskasse 6771 Lægernes Pensionsbank A/S 9133 Frøslev-Mollerup Sparekasse Merkur Andelskasse 6860 Nordfyns Bank Aktieselskabet 9137 Ekspres Bank A/S Institutter i alt: 38 Gruppe 4 - Arb. kapital under 250 mio. kr. 544 Refsnæs Sparekasse 9135 Klim Sparekasse Københavns Andelskasse 579 Sparekassen Den lille Bikube 9369 Søby-Skader-Halling Sparekasse Andelskassen OIKOS 800 Flemløse Sparekasse 9629 Stadil Sparekasse Andelskassen Fælleskassen 1693 PFA Bank 9634 Borbjerg Sparekasse Slagelse, Andelskassen J.A.K 5125 Leasing Fyn Bank A/S 9639 Fjaltring-Trans Sparekasse Østervraa, J.A.K. Andelskassen 6102 Landbrugets Finansieringsbank (LFB) 9684 Fanø Sparekasse MAJ Bank A/S 9124 Sønderhå-Hørsted Sparekasse Faster Andelskasse Institutter i alt: 20 11

Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2015

Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2015 Pengeinstitutter Halvårsartikel 2015 Halvårsartikel 2015 for pengeinstitutter 1. Hovedtal for pengeinstitutternes halvårsregnskaber: Pengeinstitutterne fik et samlet overskud før skat på 19,1 mia. kr.

Læs mere

Bilag 1. Finanstilsynets gruppe 1-4. Pengeinstitutternes størrelsesgruppering

Bilag 1. Finanstilsynets gruppe 1-4. Pengeinstitutternes størrelsesgruppering Bilag 1 Finanstilsynets gruppe 1-4 Pengeinstitutternes størrelsesgruppering Gruppe 1 - Arb. kapital over 75 mia. kr. 3000 Danske Bank A/S 2222 Nordea Bank Danmark A/S 7858 Jyske Bank A/S 8079 Sydbank A/S

Læs mere

Pengeinstitutternes regnskaber 1. halvår 2009

Pengeinstitutternes regnskaber 1. halvår 2009 Pengeinstitutternes regnskaber 1. halvår 2009 De danske pengeinstitutters halvårsresultater for 2009 viser et samlet underskud på 4,4 mia. kr. Det betyder, at udviklingen fra årsresultaterne for, som også

Læs mere

Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2017

Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2017 Pengeinstitutter Halvårsartikel 2017 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 3 2. Stort overskud og lave nedskrivninger... 4 3. Begyndende risikotagning... 7 4. Finanstilsynets undersøgelser og tiltag...

Læs mere

Bilag 6.1 Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser

Bilag 6.1 Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Bilag 6.1 Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Gruppeinddeling Gruppeinddelingen består af: Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 50 mia.kr. og derover Gruppe

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2015 1 Halvårsartikel 2015 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutterne fik et samlet overskud før skat

Læs mere

Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2014

Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2014 Pengeinstitutter Halvårsartikel 2014 Halvårsartikel 2014 for pengeinstitutter 1. Hovedtal for pengeinstitutternes halvårsregnskaber: Pengeinstitutterne fik et samlet overskud før skat på 16,1 mia. kr.

Læs mere

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser GRUPPEINDDELING Gruppeinddelingen består af: Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 50 mia.kr. og derover Gruppe 2: Pengeinstitutter

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2016 1 Halvårsartikel 2016 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutternes samlede overskud før skat faldt

Læs mere

Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2013

Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2013 Pengeinstitutter Halvårsartikel 2013 Halvårsartikel 2013 for pengeinstitutter 1. Hovedtal for pengeinstitutternes halvårsregnskaber: Pengeinstitutterne fik et samlet overskud før skat på 10,5 mia. kr.

Læs mere

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest. 2 Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.dk, e-mail: nicholas@niroinvest.dk. Nærværende rapport er baseret

Læs mere

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser GRUPPEINDDELING Gruppeinddelingen består af: Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 50 mia.kr. og derover Gruppe 2: Pengeinstitutter

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Udlån under krisen. Sammenhæng med indlånsunderskud 26-03-2014

Udlån under krisen. Sammenhæng med indlånsunderskud 26-03-2014 Udlån under krisen Sammenhæng med indlånsunderskud og solvensbuffer 6--4 Indledning Sigtet i dette notat er at uddrage information om, hvad pengeinstitutternes indlånsunderskud og solvensbuffer på toppen

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. En stor stigning i resultatet...3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber...4 3. Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter...7

Læs mere

Fælleskassen (Andelsbevis 2000 kr. ) -13.528 kr. - -24.893 kr. vestjyskbank (Alm. Kunde) -13.707 kr. - -30.294 kr.

Fælleskassen (Andelsbevis 2000 kr. ) -13.528 kr. - -24.893 kr. vestjyskbank (Alm. Kunde) -13.707 kr. - -30.294 kr. Nedenstående resultateter er beregnet på følgende forudsætninger: Lønkonto med kassekredit (gennemsnitlig saldo) -10.000 Kreditmaksimum 50.000 Budgetkonto 5.000 Børneopsparing 25.000 Kapitalpension 120.000

Læs mere

Sparekassen Sjælland (Alm Garant 30.000 kr.) -9.157 kr. - vestjyskbank (Alm. Kunde) -10.066 kr. - Sparekassen Sjælland (Alm. Kunde) -10.114 kr.

Sparekassen Sjælland (Alm Garant 30.000 kr.) -9.157 kr. - vestjyskbank (Alm. Kunde) -10.066 kr. - Sparekassen Sjælland (Alm. Kunde) -10.114 kr. Nedenstående resultateter er beregnet på følgende forudsætninger: Lønkonto med kassekredit (gennemsnitlig saldo) -20000 Kreditmaksimum 30.000 Budgetkonto 5.000 Børneopsparing 50.000 Billån 200.000 Resterende

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

10.1 Udlån (ekskl. repos/reverse)... 103 10.2 Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse)... 106 10.3 Udlån (repos/reverse)... 109 10.

10.1 Udlån (ekskl. repos/reverse)... 103 10.2 Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse)... 106 10.3 Udlån (repos/reverse)... 109 10. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Den danske pengeinstitutsektor 2014... 21 2 Udgåede og nye pengeinstitutter... 23 3 Risikovurdering... 24 3.1 Introduktion... 24 3.2 Risikovurdering 2014... 24 3.3 Udvikling i risikovurderingsindeks

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Liste over institutter, der har tiltrådt sektoraftaler

Liste over institutter, der har tiltrådt sektoraftaler Liste over institutter, der har tiltrådt sektoraftaler Nedenfor oplistes de institutter, der pr. den 7. september 2009 har henholdsvis tiltrådt (markeret som x) eller ikke tiltrådt følgende aftaler i relation

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Bank registreringsnummer liste www.rentebasen.dk

Bank registreringsnummer liste www.rentebasen.dk Bank registreringsnummer liste www.rentebasen.dk 0040 Nordea 0043 Nordea 0044 Nordea 0047 Nordea 0056 Nordea 0059 Nordea 0106 Nordea 0111 Nordea 0114 Nordea 0123 Nordea 0124 Nordea 0131 Nordea 0135 Nordea

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852.

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852. Bilag 4 http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx Markedskoncentrations ratio 2010 2009 2008 2007 Summen af de seks største virksomheder 2.122.730

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 8 Skive, den 2. august 2006 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2006 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 9 måneder Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 116.600 122.062 160.644 Kursreguleringer... + 1.262 + 9.802 + 7.161 Andre ordinære indtægter...

Læs mere

Bilag 6.1 Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser

Bilag 6.1 Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Bilag 6.1 Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Gruppeinddeling Gruppeinddelingen består af: Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 50 mia.kr. og derover Gruppe

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Pengeinstitutter. Markedsudvikling 2010

Pengeinstitutter. Markedsudvikling 2010 Pengeinstitutter Markedsudvikling 2010 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i pengeinstitutternes årsregnskaber... 4 Figur 1: Kvartalsudviklingen i nedskrivninger på udlån, 2008-2010.... 5 Tabel 1: Gebyrindtægter,

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. november 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 35/2013 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 14 København K Dato: 2.11.22 2.11.22 Side: 1 Vor ref.: Jens Ole Jensen Telefon: 9921 2223 Nordjyske Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 22 Nordjyske Bank har i

Læs mere

Bankcentraler HVILKEN BANKCENTRAL SKAL JEG BENYTTE? Published: JUNI 2006

Bankcentraler HVILKEN BANKCENTRAL SKAL JEG BENYTTE? Published: JUNI 2006 HVILKEN BANKCENTRAL SKAL JEG BENYTTE? Published: JUNI 2006 Celenia Software a/s Vestre Havnepromenade 5 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 70 24 00 00 Fax +45 70 27 00 24 info@celenia.com www.celenia.com

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr.

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr. HALVÅRSRAPPORT 2007 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport for 1. halvår 2007 Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Resultat før skat er steget i 2006. Større indtjeningsbidrag fra kursreguleringer. Nedskrivninger på udlån er fortsat historisk lave

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2006

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2006 Fondsbørsmeddelelse Ringkøbing, den 17. august 2006 Til Københavns Fondsbørs Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2006 Ringkjøbing Banks bestyrelse har i dag behandlet og godkendt bankens halvårsregnskab,

Læs mere

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9787 1300 Fax 9787 1683 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk Halvårsrapport

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere