OMTRYK. Lovforslag nr. L 198 Folketinget OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OMTRYK. Lovforslag nr. L 198 Folketinget OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 198 Folketinget OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel Fremsat den 29. april 2011 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af kommunale parkeringsindtægter 1. Indenrigs- og sundhedsministeren foretager en nedsættelse af statens tilskud til kommunen, jf. 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, med det beløb, hvormed kommunens bruttodriftsindtægter fra betalingsparkering i et regnskabsår overstiger et fradrag efter 3, jf. dog I denne lov forstås kommunens bruttodriftsindtægter fra betalingsparkering som bruttodriftsindtægter som følge af, at bilister betaler for at holde på en offentlig parkeringsplads, herunder parkeringsbilletter, beboerlicenser og erhvervslicenser. Stk. 2. I denne lov forstås kommunens bruttoomkostninger til betalingsparkering som summen af driftsudgifter til den direkte drift af offentlige parkeringspladser og -anlæg, forrentning og afskrivning af anlægskapitel vedrørende parkeringsanlæg samt huslejeudgifter til parkeringsanlæg. Stk. 3. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om opgørelse af bruttodriftsindtægter og bruttoomkostninger. 3. Fradraget udgør det største af følgende beløb: 1) 70 pct. af kommunens bruttodriftsindtægter fra betalingsparkering i regnskabsåret 2007, reguleret med den forventede pris- og lønudvikling fra 2007 til regnskabsåret, tillagt kommunens udgifter til afskrivning og forrentning vedrørende parkeringsanlæg opført efter 2007 samt tillagt en forøgelse i kommunens huslejeudgifter til parkeringsanlæg i forhold til 2) Et bundfradrag fastsat af indenrigs- og sundhedsministeren for regnskabsåret, tillagt kommunens udgifter til afskrivning og forrentning vedrørende parkeringsanlæg opført efter 2007 samt tillagt en forøgelse i kommunens huslejeudgifter til parkeringsanlæg i forhold til 4. En kommune kan årligt som led i budgetvedtagelsen vælge at drive kommunens betalingsparkering i en balanceordning, hvor kommunens bruttodriftsindtægter fra betalingsparkering ikke overstiger kommunens bruttoomkostninger til betalingsparkering for det pågældende regnskabsår. Stk. 2. Hvis kommunens bruttodriftsindtægter fra betalingsparkering for et regnskabsår overstiger kommunens bruttoomkostninger til betalingsparkering for det pågældende år i en balanceordning, skal dette overskud lægges til kommunens bruttodriftsindtægter fra betalingsparkering for det følgende år. Stk. 3. For et regnskabsår, hvor der er tillagt et overskud fra det foregående regnskabsår, og hvor kommunen ikke har valgt en balanceordning efter stk. 1, skal der ske nedsættelse efter stk. 5. Stk. 4. For et regnskabsår, hvor der er tillagt et overskud fra det foregående regnskabsår, og hvor kommunen har valgt en balanceordning efter stk. 1, skal der ske nedsættelse efter stk. 5, hvis kommunens bruttodriftsindtægter fra betalingsparkering tillagt overskuddet fra det foregående regnskabsår overstiger kommunens bruttoomkostninger til betalingsparkering i det pågældende regnskabsår. Stk. 5. For de kommuner, der er omfattet af stk. 3 eller stk. 4, opgøres nedsættelsen efter 1. Herudover vil der ske en yderligere nedsættelse, som opgøres som kommunens bruttodriftsindtægter fra betalingsparkering i det foregående regnskabsår fratrukket et fradrag efter 3 for samme år. 5. Kommunen har pligt til at indberette regnskabsoplysninger om kommunens bruttodriftsindtægter og bruttoomkostninger ved betalingsparkering til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest den 1. hverdag i maj i året efter regnskabsåret. Stk. 2. Kommunen har pligt til at indberette og dokumentere bruttodriftsindtægter fra betalingsparkering i regnskabsåret 2007 til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest den 1. hverdag i maj i Stk. 3. Kommunen har pligt til at indberette og dokumentere udgifter til afskrivning og forrentning vedrørende parkerings- Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr AI003809

2 2 anlæg opført efter 2007 til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest 1. hverdag i maj i året efter regnskabsåret. Stk. 4. Kommunen har pligt til at indberette og dokumentere en forøgelse i kommunens huslejeudgifter til parkeringsanlæg i forhold til 2007 til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest den 1. hverdag i maj i året efter regnskabsåret. Stk. 5. Kommunens indberetning af oplysninger i henhold til stk. 1-4 skal være revideret af kommunens revisor og forsynet med revisors erklæring. 6. Kommunens bruttodriftsindtægter fra betalingsparkering i regnskabsåret 2007 fastsættes til nul, hvis kommunen ikke over for Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan dokumentere en indtægt i henhold til 5, stk. 2. Stk. 2. Kommunens udgifter til afskrivning og forrentning vedrørende parkeringsanlæg opført efter 2007 fastsættes til nul, hvis kommunen ikke over for Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan dokumentere en udgift i henhold til 5, stk. 3. Stk. 3. En forøgelse i kommunens huslejeudgifter til parkeringsanlæg i forhold til 2007 fastsættes til nul, hvis kommunen ikke over for Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan dokumentere en forøgelse i henhold til 5, stk På grundlag af kommunes indberetning foretages der en nedsættelse af statens tilskud til kommunen i året efter regnskabsåret. Stk. 2. Nedsættelsen i statens tilskud til kommunen meddeles til kommunen i forbindelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmelding af tilskuds- og udligningsbeløb i juni måned i året efter regnskabsåret og afregnes i perioden oktober-december i året efter regnskabsåret. 8. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Stk. 2. Loven har virkning fra og med regnskabsåret Stk. 3. Kommunen skal for regnskabsåret 2011 senest den 1. september 2011 beslutte, om den vil drive kommunens betalingsparkering i en balanceordning efter 4. Stk. 4. I regnskabsåret 2011 opgøres fradraget efter 3, nr. 1, som 100 pct. af kommunens bruttodriftsindtægter fra betalingsparkering i regnskabsåret 2007, reguleret med den forventede pris- og lønudvikling fra 2007 til regnskabsåret, tillagt kommunens udgifter til afskrivning og forrentning vedrørende parkeringsanlæg opført efter 2007 samt tillagt en forøgelse i kommunens huslejeudgifter til parkeringsanlæg i forhold til Stk. 5. I regnskabsåret 2012 opgøres fradraget efter 3, nr. 1, som 85 pct. af kommunens bruttodriftsindtægter fra betalingsparkering i regnskabsåret 2007, reguleret med den forventede pris- og lønudvikling fra 2007 til regnskabsåret, tillagt kommunens udgifter til afskrivning og forrentning vedrørende parkeringsanlæg opført efter 2007 samt tillagt en forøgelse i kommunens huslejeudgifter til parkeringsanlæg i forhold til 9. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. 10. I lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 561 af 19. juni 2009, som ændret ved lov nr. 710 af 25. juni 2010 og 5 i lov nr af 22. december 2010, foretages følgende ændringer: 1. Efter 15 indsættes:» 15 a. Tilskud efter 14 til kommunen reduceres med et beløb i henhold til 1 i lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner som følge af kommunale indtægter fra parkering.«

3 3 Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Lovforslaget formål er at understøtte, at kommunerne ikke opkræver betaling fra parkering af fiskale hensyn. Lovforslaget regulerer kommunale parkeringsindtægter således, at kommunens indtægter fra betalingsparkering, der overstiger et givent fradrag, vil udgøre en nedsættelse af statens tilskud til kommunen. Der foretages ikke en nedsættelse af statens tilskud til kommunen, såfremt kommunen vælger at drive betalingsparkering i en balanceordning, hvor kommunens betalingsparkering ikke samlet set giver overskud. 2. Lovforslagets baggrund Kommunen har efter vejloven adgang til at opkræve betaling for parkering til dækning af udgifterne ved indretning og drift af særligt indrettede parkeringsanlæg. Kommuner har herudover mulighed for at opkræve betaling for parkering med adfærdsregulering som formål. Kommunerne må ikke lægge fiskale hensyn til grund for anvendelsen af betalingsparkering. Flere kommuner har i de senere år haft en betydelig stigning i indtægter fra betalingsparkering. Regeringen har ved flere lejligheder drøftet dette med KL. Med finanslovsaftalen for 2011 er regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne enige om fremadrettet at sikre, at kommunerne ikke opkræver betaling for parkering af fiskale hensyn. Med lovforslaget ændres der ikke på kommunernes mulighed for fortsat at opkræve betaling for parkering, herunder af trafikale hensyn, men det understøttes, at kommunerne ikke også lægger fiskale hensyn til grund herfor. 3. Gældende ret Statens tilskud til kommunerne (bloktilskuddet) fastsættes årligt efter bestemmelserne i 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Tilskuddet fordeles til de enkelte kommuner af indenrigsog sundhedsministeren. En del af tilskuddet anvendes til finansiering af de kommunale udligningsordninger, mens den resterende del fordeles til kommunerne i forhold til indbyggertallet. Kommunerne har adgang til at opkræve betaling for parkering efter vejlovens 107. I vejlovens 107, stk. 1, gives kommunerne mulighed for at opkræve parkeringsbilletter i særligt indrettede parkeringsanlæg, som kommunen ejer og har etableret for kommunale midler. For sådanne anlæg gælder, at kommunen alene kan opkræve en betaling, der dækker kommunens udgifter til anlæg og drift, herunder eventuelt tilsyn med de parkerede biler. Vejlovens 107, stk. 2, regulerer de muligheder kommunerne har for at opkræve betaling fra parkering med adfærdsregulering som formål (trafikale hensyn). Der kan her være tale om parkering fx i vejsiden eller i særligt afmærkede parkeringsbåse, men også om p-huse/kældre/pladser. Sådanne parkeringspladser vedligeholdes af kommunen som led i den almindelige drift, og der er derfor ikke nogen direkte sammenhæng mellem den betaling, der kan opkræves for benyttelsen, og de udgifter, som kommunen har til driften af den del af vejarealet, hvorpå der kan parkeres. 4. Lovforslagets indhold Lovforslaget indebærer, at indenrigs- og sundhedsministeren nedsætter det statslige tilskud til den enkelte kommune, hvis kommunen har bruttodriftsindtægter fra betalingsparkering, der overstiger det største af følgende to beløb: 1) 70 pct. af indtægtsniveauet i 2007, tillagt kommunens udgifter til husleje, afskrivning og forrentning vedrørende parkeringsanlæg efter 2) Et fastsat bundfradrag, tillagt kommunens udgifter til husleje, afskrivning og forrentning vedrørende parkeringsanlæg efter Fastsættelsen af bundfradraget vil ske som et standardbeløb pr. indbygger for alle kommuner. Beløbet vil blive reguleret med den forventede pris- og lønudvikling. Med lovforslaget gives kommunen mulighed for alternativt at vælge en såkaldt balanceordning, hvor der ikke foretages en nedsættelse af statstilskuddet, såfremt kommunen opfylder balanceordningens forudsætning om, at kommunens samlede bruttodriftsindtægter fra betalingsparkering ikke overstiger kommunens samlede bruttoomkostninger til betalingsparkering. Heraf følger, at kommunen hvert år skal tage stilling til, om den ønsker at drive betalingsparkering i en balanceordning eller ej. Lovforslaget indebærer, at nedsættelsen opgøres på baggrund af kommunens regnskab. Kommunen har pligt til at indsende regnskabsoplysninger om bruttodriftsindtægter og bruttoomkostninger ved kommunens betalingsparkering. Oplysningerne skal være revideret af kommunens revisor og forsynet med revisors erklæring. Nedsættelsen i statens tilskud til kommunen meddeles til kommunen i forbindelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets samlede udmelding af tilskuds- og udligningsbeløb senest 1. juli i året efter regnskabet og afregnes i perioden oktober-december i året efter regnskabsåret. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Med lovforslaget understøttes det, at kommunerne ikke lægger fiskale hensyn til grund for anvendelsen af betalingsparkering. På det foreliggende grundlag er det ikke muligt at opgøre et forventet provenu for staten. Provenuet vil blandt andet afhænge af, om og i hvilket omfang kommunerne vælger en balanceordning. Størrelsen af en nedsættelse af statens tilskud til den enkelte kommune vil første gang kunne opgøres, når kommunen har

4 4 afsluttet regnskabet for 2011 og indberettet revisionspåtegnede oplysninger om kommunens betalingsparkering til Indenrigs- og Sundhedsministeriet i maj Lovforslaget har ingen konsekvenser for regionerne. 6. De økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet, bortset fra virkninger fra eventuelle ændringer i kommunernes fastsættelse af parkeringstakster. 7. De administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 8. De miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser, idet der med dette lovforslag ikke ændres på kommunernes mulighed for at anvende betalingsparkering for at tilgodese trafikale hensyn. 9. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 10. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været i høring hos KL, BDO Kommunernes Revision A/S og Foreningen af Statsautoriserede Revisorer. 11. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Positive konsekvenser/ Negative konsekvenser/ mindreudgifter merudgifter Lovforslaget understøtter at kommunerne ikke lægger fiskale hensyn til grund for anvendelsen af betalingsparkering. På det foreliggende grundlag er det ikke muligt at opgøre et forventet provenu for staten som følge af lovforslaget. Lovforslaget har ingen konsekvenser for regionerne. i udgangspunktet, bortset fra virkninger fra eventuelle ændringer i kommunernes fastsættelse af parkeringstakster. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for bor-ingegerne Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Den foreslåede bestemmelse indebærer, at kommunens statstilskud vil blive nedsat med et beløb svarende til kommunes bruttodriftsindtægter fra betalingsparkering i regnskabsåret med et fradrag efter 3. Kommunen kan dog vælge at drive kommunens betalingsparkering i en balanceordning efter 4. Såfremt kommunens betalingsparkering indgår i en balanceordning, hvor kommunens bruttodriftsindtægter fra betalingsparkering ikke overstiger kommunens bruttoomkostninger til betalingsparkering, foretages der ikke en nedsættelse af statens tilskud til kommunen. Til 2 I 2 defineres, hvad der forstås ved henholdsvis kommunens bruttodriftsindtægter og bruttoomkostninger ved betalingsparkering. Kommunens bruttodriftsindtægter fra betalingsparkering skal forstås som indtægter som følge af, at bilisterne betaler for at holde på en offentlig parkeringsplads, herunder parkeringsbilletter, beboerlicenser og erhvervslicenser. Kommunale indtægter fra parkeringsafgifter, det vil sige afgifter, som

5 5 bilisterne betaler for at have holdt ulovligt eller for ikke have købt en parkeringsbillet, holdes uden for opgørelsen. Det bemærkes, at salgsindtægter fra et salg af eksisterende p-huse og -anlæg ikke indregnes i opgørelsen af indtægterne, da det vurderes, at sådanne frasalg vil være af relativt beskedent omfang. Udviklingen heri vil dog blive fulgt. Kommunens bruttoomkostninger til betalingsparkering omfatter driftsudgifter til den direkte drift af offentlige parkeringspladser og -anlæg samt forrentning og afskrivning af anlægskapital vedrørende parkeringsanlæg. Hertil kommer kommunens huslejeudgifter til parkeringsanlæg. Med driftsudgifter til den direkte drift af offentlige parkeringspladser og -anlæg menes der fx udgifter til den daglige drift og vedligehold af parkeringsautomater, administrative udgifter forbundet med parkeringsordningen, udgifter til bemanding af parkeringsanlæg og tilsyn med de parkerede motorkøretøjer. Det bemærkes, at driftsudgifterne skal fordeles mellem udgifter til parkeringsafgifter og udgifter til betalingsparkeringer, idet det kun er sidstnævnte, der indgår i opgørelsen. Kommunen er ansvarlig for at foretage denne fordeling efter en fast nøgle eller skøn, som skal kunne dokumenteres som led i revisionen af kommunens oplysninger. Det bemærkes endvidere, at udgifterne til afskrivning af anlægskapital vedrørende parkeringsanlæg skal følge de generelle regler for afskrivning, der fremgår af kapitel 8 i Budgetog regnskabssystem for kommuner. Det fremgår bl.a., at materielle anlægsaktiver som parkeringskældre mv. skal afskrives lineært over 15 år. Afskrivning og evt. op- eller nedskrivning skal i øvrigt foretages i overensstemmelse med kommunens generelle regnskabspraksis. Oplysninger om årets afskrivning fremgår af kommunens anlægskartotek, der indeholder oplysninger om de enkelte anlægsaktiver. Udgifter til forrentning kan ligeledes foretages på baggrund af registreringerne i anlægskartoteket. I stk. 3 foreslås det, at indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om opgørelse af bruttodriftsindtægter og bruttoomkostninger. Der kan i den forbindelse fastsættes nærmere regler for afskrivning og forrentning af anlægskapital samt nærmere regler for en fordeling mellem henholdsvis driftsudgifter til parkeringsafgifter og driftsudgifter til betalingsparkering. Til 3 Fradraget i nedsættelsen består af det største af følgende to beløb: 1) 70 pct. af kommunens bruttodriftsindtægter fra betalingsparkering i regnskabsåret 2007, reguleret med den forventede pris- og lønudvikling fra 2007 til regnskabsåret tillagt kommunens udgifter til afskrivning og forrentning vedrørende parkeringsanlæg opført efter 2007 samt tillagt en forøgelse i kommunens huslejeudgifter til parkeringsanlæg i forhold til 2) Et fastsat bundfradrag gældende for regnskabsåret tillagt kommunens udgifter til afskrivning og forrentning vedrørende parkeringsanlæg opført efter 2007 samt tillagt en forøgelse i kommunens huslejeudgifter til parkeringsanlæg i forhold til Hensigten med at foreslå, at fradraget udgør 70 pct. af bruttodriftsindtægten i 2007, set i forhold til alternativt at lade det udgøre hele bruttodriftsindtægten i 2007, er i højere grad at ligestille kommunerne med høje indtægter i 2007 i forhold til øvrige kommuner med få eller ingen indtægter i Det foreslåede bundfradrag er især møntet på de kommuner, der i 2007 havde en mindre eller slet ingen bruttodriftsindtægt fra betalingsparkering. Med et bundfradrag sikres det, at disse kommuners statstilskud ikke nedsættes med hele årets bruttodriftsindtægt, og kommunen kan således anvende hele eller dele af indtægten fra betalingsparkering til at finansiere løbende driftsudgifter ved betalingsparkering. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter bundfradraget ved at fastsætte et standardbeløb pr. indbygger, der reguleres med den forventede pris- og lønudvikling. Der påtænkes som udgangspunkt fastsat et bundfradrag på 15 kr. pr. indbygger. I opgørelsen af fradraget efter 3 tillægges der for alle kommuner et beløb svarende til kommunens udgifter til afskrivning og forrentning vedrørende parkeringsanlæg opført efter Det indebærer, at hvis en kommune investerer i parkeringsanlæg, vil nedsættelsen af kommunens statstilskud blive mindsket med et beløb, svarende til den årlige afskrivning og forrentning af investeringen. I opgørelsen af fradraget efter 3 tillægges der desuden for alle kommuner et beløb svarende til en real forøgelse i kommunens huslejeudgifter til parkeringsanlæg i forhold til Med real forøgelse forstås en forøgelse i huslejeudgiften ud over pris- og lønudviklingen. Ved opgørelsen af en real forøgelse i kommunens huslejeudgifter anvendes den forventede pris- og lønudvikling. Til 4 Bestemmelsen i 1 og denne 4 indebærer, at kommunen hvert år skal vælge, om kommunens indtægter fra betalingsparkering skal reguleres efter 1 eller efter 4. Med den foreslåede bestemmelse i 4 gives kommunen mulighed for at drive kommunens betalingsparkering i en balanceordning, der indebærer, at såfremt kommunens bruttodriftsindtægter fra betalingsparkering ikke overstiger kommunens bruttoomkostninger til betalingsparkering i det pågældende år, foretages der ikke en nedsættelse af statens tilskud til kommunen herfor. En balanceordning indebærer, at kommunen kan anvende indtægter fra betalingsparkering til at finansiere kommunens udgifter til drift og husleje vedrørende parkering samt udgifter til afskrivning og forrentning af anlægskapital vedrørende parkering. Det følger af stk. 1, at kommunen i forbindelse med budgetlægningen hvert år skal træffe beslutning om, hvorvidt den ønsker at drive kommunens betalingsparkering i en balanceordning, der forudsætter, at kommunens bruttodriftsindtægter fra betalingsparkering ikke overstiger kommunens bruttoomkostninger til betalingsparkering i regnskabsåret.

6 6 I tilfælde af at en kommune i en balanceordning alligevel får overskud ved betalingsparkering gælder de foreslåede bestemmelser i stk Det følger af den foreslåede bestemmelse i stk. 2, at hvis kommunens bruttodriftsindtægter fra betalingsparkering i et regnskabsår overstiger kommunens bruttoomkostninger til betalingsparkering, skal dette overskud lægges til kommunens bruttodriftsindtægter fra betalingsparkering for det følgende regnskabsår. Det følger af stk. 3, at der vil ske nedsættelse af statens tilskud til kommunen efter stk. 5, hvis kommunen har overført et overskud til det efterfølgende regnskabsår og for dette regnskabsår ikke har valgt at drive kommunens betalingsparkering efter en balanceordning. Det følger af stk. 4, at for et regnskabsår, hvor kommunen har overført et overskud, og hvor der er valgt en balanceordning, vil der ske nedsættelse af statens tilskud til kommunen efter stk. 5, hvis kommunens bruttodriftsindtægter fra betalingsparkering tillagt overskuddet fra det foregående regnskabsår overstiger kommunes bruttoomkostninger til betalingsparkering i det pågældende regnskabsår. Ovennævnte bestemmelser betyder, at en kommune i en balanceordning kan overføre et eventuelt overskud ved betalingsparkering fra regnskabsåret til året efter under forudsætning af, at kommunen som minimum har et tilsvarende underskud ved betalingsparkering i året efter regnskabsåret. Det er ikke på tilsvarende vis muligt at overføre et underskud fra et år til det efterfølgende år, således at et underskud i et år giver mulighed for at realisere et overskud det efterfølgende år uden en nedsættelse. I stk. 5 fastsættes beløb for den nedsættelse, der vil ske efter bestemmelserne i stk. 3 og stk. 4. Nedsættelsen udgør nedsættelsen efter 1, og herudover vil der ske en yderligere nedsættelse, som opgøres som kommunens bruttodriftsindtægter fra betalingsparkering i det foregående regnskabsår fratrukket et fradrag efter 3 for samme år. Et eksempel herpå vil være en nedsættelse bestående af 6 mio. kr. vedrørende det aktuelle regnskabsår (år 2) og yderligere 7 mio. kr. vedrørende det foregående regnskabsår (år 1), det vil sige samlet set en nedsættelse på 13 mio. kr. Balanceordningen indebærer, at der ikke sker en nedsættelse efter år 1, idet kommuner med et eventuelt overskud har mulighed for i løbet af år 2 at nedbringe overskuddet. Hvis ikke dette sker, vil der ske en nedsættelse, der vedrører både det aktuelle regnskabsår (år 2) og det forrige regnskabsår (år 1). I en nedsættelse efter stk. 5 indgår der således i praksis en nedsættelse vedrørende indtægter fra betalingsparkering for to år, beregnet som i en situation, hvor kommunen ikke havde valgt en balanceordning. Til 5 I 5 fastsættes det, at kommunen har pligt til at indberette en række oplysninger til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Til brug for beregning af nedsættelsen i kommunens statstilskud i henhold til denne lov skal der indberettes følgende oplysninger om kommunens betalingsparkering: 1) Regnskabsoplysninger om kommunens bruttodriftsindtægter og bruttoomkostninger ved betalingsparkering. 2) Dokumenterede oplysninger om kommunens bruttodriftsindtægter i regnskabsåret 3) Dokumenterede oplysninger om kommunens udgifter til afskrivning og forrentning vedrørende parkeringsanlæg opført efter 4) Dokumenterede oplysninger om en forøgelse i kommunens huslejeudgifter til parkeringsanlæg i forhold til Der foreslås, at kommunerne senest den 1. hverdag i maj i året efter det aktuelle regnskabsår skal fremsende oplysninger om bruttodriftsindtægter og bruttoomkostninger til Indenrigsog Sundhedsministeriet. Det foreslås endvidere, at kommunen senest den 1. hverdag i maj 2012 skal indsende dokumenterede oplysninger om kommunens bruttodriftsindtægter i regnskabsåret Ovennævnte oplysningerne skal være revideret af kommunens revisor og forsynet med revisors erklæring med henblik på at sikre en retvisende regulering. Til 6 Med denne bestemmelse bemyndiges indenrigs- og sundhedsministeren til at fastsætte visse indtægter og udgifter ved kommunens betalingsparkering, såfremt kommunen ikke kan dokumentere de pågældende oplysninger over for ministeriet. Det følger af stk. 1, at kommunens bruttodriftsindtægt for 2007 fastsættes til nul, hvis kommunen ikke kan dokumentere at have oppebåret sådanne indtægter. Tilsvarende følger det af stk. 2, at kommunens udgifter til afskrivning og forrentning vedrørende parkeringsanlæg opført efter 2007 fastsættes til nul, hvis kommunen ikke kan dokumentere at have oppebåret sådanne udgifter. Tilsvarende følger det af stk. 3, at kommunens forøgelse i huslejeudgifter til parkeringsanlæg i forhold til 2007 fastsættes til nul, hvis kommunen ikke kan dokumentere en sådan forøgelse. Til 7 Denne bestemmelse fastsætter det nærmere tidspunkt for, hvornår en nedsættelse i statens tilskud til kommunen meddeles til kommunen, og hvornår nedsættelsen afregnes i statstilskuddet. På grundlag af kommunens indberetning efter bestemmelsen i 5 beregnes en nedsættelse af statstilskuddet for den enkelte kommune. Det følger af stk. 2, at nedsættelsen af statens tilskud til kommunen meddeles til kommunen i forbindelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmelding af tilskuds- og udligningsbeløb i juni måned året efter regnskabsåret. Det betyder, at kommunen fx i juni 2012 får oplyst, om der foretages en nedsættelse af statens tilskud til kommunen som følge af kommunens indtægter fra betalingsparkering i regnskabsåret 2011.

7 7 Det følger endvidere af stk. 2, at nedsættelsen i statstilskuddet afregnes i perioden oktober-december i året efter regnskabsåret. En nedsættelse i statens tilskud til kommunen i fx 2012 gennemføres i oktober-december i 2012, men vedrører indtægter fra betalingsparkering i Det bemærkes, at statens tilskud til kommunen i hver af månederne, oktober, november og december, nedsættes med 1/3 af den samlede nedsættelse af statens tilskud til kommunen. Til 8 Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende. Loven har første gang virkning for regnskabsåret 2011, hvorved statens tilskud til den enkelte kommune vil blive reduceret efter lovens bestemmelser i Stk. 3 indeholder en overgangsbestemmelse, der vedrører regnskabsåret Efter 4 kan kommunen som led i budgetvedtagelsen beslutte at drive kommunens betalingsparkering i en balanceordning. Kommunerne har vedtaget budgettet for 2011 og derfor gælder det for 2011, at kommunen senest den 1. september 2011 skal beslutte, om den vil drive kommunens betalingsparkering i en balanceordning efter 4. Stk. 4-5 indeholder en overgangsbestemmelse vedrørende fradraget på 70 pct. af kommunens bruttodriftsindtægter fra betalingsparkering i 2007 efter 3, nr. 1. Overgangsbestemmelsen indebærer, at der i regnskabsåret 2011 fratrækkes hele kommunens bruttodriftsindtægt fra betalingsparkering i I 2012 fratrækkes 85 pct. af bruttodriftsindtægten fra betalingsparkering i Det vil sige, at først fra regnskabsåret 2013 fratrækkes 70 pct. af bruttodriftsindtægten fra betalingsparkering i Med overgangsordningen gives kommunerne mulighed for en tilpasning til, at en nedsættelse af statens tilskud til kommunen ikke vil ske med fradrag for det fulde indtægtsniveau i 2007 men til gengæld med fradrag for udgifter til husleje, afskrivning og forrentning vedrørende parkeringsanlæg efter Til 9 Bestemmelsen vedrører lovens territoriale gyldighed. Til 10 Den foreslåede bestemmelse er en konsekvensændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Ændringen er en konsekvens af den foreslåede bestemmelse i 1, som indebærer en regulering af statens tilskud til kommunen. Den foreslåede bestemmelse indebærer, at der indføjes en bestemmelse efter 15 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner om, at statstilskuddet til kommunen reduceres i henhold til bestemmelsen i 1 i denne lov.

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi 2018 konsekvenser på parkeringsområdet

Aftale om kommunernes økonomi 2018 konsekvenser på parkeringsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen / Økonomiforvaltningen NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2018 konsekvenser på parkeringsområdet Den 1. juni 2017 blev aftale om kommunernes økonomi

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til 2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-9047 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning 2009/1 LSF 218 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2010-2654 Fremsat den 26. maj 2010 af indenrigs

Læs mere

Følgende notat gør nærmere rede for finansieringsmulighederne gennem betalingsparkering.

Følgende notat gør nærmere rede for finansieringsmulighederne gennem betalingsparkering. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 21. maj 2015 Journal nr. 14/27530 Journal nr. Notat Sagsbehandler Peter Raben Nebeling Telefon direkte 76 16 13 24 E-mail pne@esbjergkommune.dk Finansiering af P-hus ved

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Sagsnr. 2016-2816 Doknr. 341275 Dato 07-04-2016 (Nedlæggelse

Læs mere

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019 1. Staten yder for 2016

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

UDKAST. Stk. 3. En forskel mellem tilskud og bidrag efter stk. 1 og stk. 2 opkræves fra eller tilbagebetales til alle kommuner efter indbyggertal.

UDKAST. Stk. 3. En forskel mellem tilskud og bidrag efter stk. 1 og stk. 2 opkræves fra eller tilbagebetales til alle kommuner efter indbyggertal. j.nr. 2014-18620 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Tilpasninger i udligningssystemet som følge af omlægning af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Læs mere

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Loven træder i kraft den 1. januar 2007. Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 163 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. september 2006 Kontor: Kommunaladm. kt. J.nr.: 2006-2400-44 Sagsbeh.: MWP Fil-navn: L grundskyld produktionsjord

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 Fremsat den 7. oktober 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 1. Økonomiprotokollat

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2009-10 Fremsat den 28. april 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Nedsættelse af grundskyldpromillen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2015-16 Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Socialudvalget L 69 - Bilag 1 Offentligt Udkast november 2005 Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2016-17 Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage)

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage) Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPJABN Koordineret med: Sagsnr.: 1606002 Dok. nr.: 150303 Dato: 29. august 2016 Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling UDKAST September 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) I lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud)

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2004-05 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2013-14 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Tilpasning af procenttillæg

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 121 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 69 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning) 1 I lov om kommunal

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne)

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne) 2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Fremsat den 27. marts 2008

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsstyrelsen

Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 71 Bilag 14 Offentligt Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsstyrelsen Ændringsforslag til Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sundhedsvæsenet i Grønland

Forslag. Lov om ændring af lov om sundhedsvæsenet i Grønland 2008/1 LSF 52 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, REGSU, j.nr. 2003-12140-21 Fremsat

Læs mere

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag.

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag. 2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-24647-22. Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt

Læs mere

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold:

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold: NRGi Net A/S Bjerrevej 139 8700 Horsens 1. september 2015 Detail & Distribution 15/06596 AE VEJLEDENDE UDTALELSE PRAKSISÆNDRING FOR INDTÆGTSFØ- RING AF NRGi Net A/S (herefter NRGi ) har ved mail af 2.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-6386 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering UDKAST Fremsat den xx. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Justering af opgørelse af det socioøkonomiske udgiftsbehov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til Lovforslag nr. L 218 Folketinget 2016-17 Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne

Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Bilag 4: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Udgangspunktet for modellen er det samlede faktiske provenu i regnskabsåret,

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Ophævelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 184 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 184 Folketinget Lovforslag nr. L 184 Folketinget 2011-12 Fremsat den 9. maj 2012 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom samt lov om offentlige veje m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom samt lov om offentlige veje m.v. Lovforslag nr. L 21 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om trafikselskaber

Forslag. Lov om ændring af lov om trafikselskaber Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2017-18 Fremsat den 7. februar 2018 af transportministeren (Ole Birk Olesen) Forslag til Lov om ændring af lov om trafikselskaber (Individuel handicapkørsel for blinde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2007/2 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0007 Fremsat den 28. marts 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Blødererstatningsfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Blødererstatningsfonden 2009/1 LSF 97 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2018 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. Fremsat den 17. december 2009 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven 2013/1 LSF 95 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-6090528 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag

Læs mere

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith 24. september 2013 Sag 12/05607 / CF E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 139 Offentligt Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Hillerød Kommune Att. Martin Lund 22. oktober 2013 Sag 12/05584 / CF E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere