VVM UDVIDELSE AF GUNDERUP GRUS- OG STENLEJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VVM UDVIDELSE AF GUNDERUP GRUS- OG STENLEJE"

Transkript

1 Bilag 3 Gunderup Grus- og Stenleje VVM UDVIDELSE AF GUNDERUP GRUS- OG STENLEJE Natur 1. september 2016 Projekt nr Dokument nr Version 1 Udarbejdet af RBL Kontrolleret af CHG Godkendt af JQC NIRAS A/S Buchwaldsgade 35, 3. sal 5000 Odense C CVR-nr Tilsluttet FRI T: F: E:

2 INDHOLD 1 Indledning Metode Flagermus Botanik Miljømål Beskrivelse af eksisterende forhold beskyttet natur Natura 2000-områder Bilag IV-arter Padder (bilag IV og fredede arter) Flagermus Markfirben Odder Øvrige naturforhold Påvirkning fra projektet Påvirkning fra hovedalternativ beskyttet natur Natura 2000-områder Bilag IV-arter Padder Flagermus Markfirben Odder Øvrige naturforhold Påvirkning fra 0-alternativ Kumulerede påvirkning fra andre projekter og aktiviteter Afværgeforanstaltninger Mangler ved oplysninger og vurderinger Referencer

3 1 INDLEDNING I forbindelse med udarbejdelse af VVM for udvidelsen af Gunderup Grus- og Stenleje, omfatter nærværende bilag kortlægning af natur i og omkring grusgraven, vurdering af forventede påvirkninger samt forslag til afværgeforanstaltninger. Dette bilag beskriver områdets naturforhold på baggrund af nye feltundersøgelser af flagermus i og omkring grusgraven samt eksisterende data for området. Desuden vurderes påvirkninger af internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder), arter omfattet af habitatbekendtgørelsens Bilag IV (Bilag IV arter) samt områder omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. 2 METODE Undersøgelserne af naturværdierne i og omkring Gunderup Grus- og Stenleje omfatter både indsamling af nye data (feltundersøgelser) og indsamling af ældre data fra relevante databaser som Danmarks Miljøportal og Naturdata. Der er foretaget flere besigtigelser af området i efteråret 2015 med fokus på forekomsten af flagermus, samt øvrige naturværdier i området. 2.1 Flagermus Der er foretaget registreringer af flagermus september 2015, se Figur 2.1. Undersøgelserne følger Site Species Richness (SSR) metoden, hvor der eftersøges alle arter i et nærmere afgrænset område ved at opsøge de områder, hvor det er mest sandsynligt at finde de enkelte arter. Undersøgelsen blev foretaget ved udlægning af to automatiske lyttebokse (Pettersson D500X) i de vigtigste dele af undersøgelsesområdet, hvor der skal fjernes skov, samt manuel lytning med højkvalitetsflagermusdetektor (Pettersson D240X). Kendte forekomster af flagermus i området er hentet fra Forvaltningsplan for flagermus /1/. 3

4 Figur 2.1: Ruter og placering af lyttebokse benyttet under feltundersøgelser d september Botanik Der er ikke foretaget egentlige vegetationsundersøgelser af området. Men i forbindelse med registreringen af padder og flagermus er der foretaget en ekstensiv besigtigelse af de øvrige naturforhold, herunder registrering af de mest dominerende træer og buske i de skovområder, der ligger indenfor projektområdet. 2.3 Miljømål Ifølge Vandplan /2/ og /3/ og Mariagerfjord Kommuneplan 2013 /4/ er der ikke opstillet relevante miljømål for de ansøgte arealer. 3 BESKRIVELSE AF EKSISTERENDE FORHOLD beskyttet natur I kanten af eller lige udenfor de planlagte graveområder ligger flere mindre områder, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3, se Figur 3.1. Der er tale om to små søer/moser samt et mindre, beskyttet hedeområde og eng i den sydligste del af graveområdet. 4

5 Figur 3.1: 3-beskyttede naturområder indenfor de planlagte graveområder. Den vestlige mose ligger delvis indenfor graveområdet og er ret tilgroet med meget lavt vandindhold. Hele mosen er dækket af græs, birk og pil. Den nordvestlige sø ligger lige udenfor projektområdet og har åbne vandflader men er hovedsagelig tilgroet med dunhammer. I 2015 gav Mariagerfjord Kommune dispensation til opgravning af hedeområdet. Derfor behandles det ikke mere her. 3.2 Natura 2000-områder Nærmeste Natura 2000-område er Kastbjerg Ådal (Natura 2000-område nr. 223) /5/, der er beliggende ca. 1,3 km syd og sydøst for grusgraven. 3.3 Bilag IV-arter Ifølge Håndbog om arter på habitatdirektivets bilag IV /6/ er der i det 10 x 10 km kvadrat, som projektområdet omfatter, potentielt raste- og ynglesteder for følgende bilag IV-arter: Flere arter af flagermus, odder, stor vandsalamander, markfirben, og spidssnudet frø Padder (bilag IV og fredede arter) Der er ikke registreret nogen padder i forbindelse med feltarbejdet og der er ikke fundet egnede ynglesteder for padder indenfor projektområdet. Tidspunktet for feltundersøgelserne var heller ikke egnet for padder. Det kan ikke udelukkes at 5

6 padder vil benytte skoven til restested i landfasen. Mest oplagt forekommende vil være spidssnudet frø. De andre kendte arter for Mariagerfjord Kommune på bilag IV, strandtudse, løgfrø og stor vandsalamander, er ikke kendt fra området og det er heller ikke egnet for dem. Ud over bilag IV-arterne er butsnudet frø og skrubtudse begge omfattet af habitatdirektivets bilag V og alle danske arter af padder omfattet af artsfredningsbekendtgørelsen /7/ Flagermus Ifølge Håndbog om arter på habitatdirektivets bilag IV /6/ og Forvaltningsplanen for flagermus /1/ er der registreret potentielle yngle- og rastepladser for følgende flagermusarter indenfor det 10 x 10 km kvadrat, som projektområdet omfatter, samt det nærliggende kvadrat: damflagermus, vandflagermus, skimmelflagermus, brunflagermus, langøret flagermus, sydflagermus, troldflagermus og dværgflagermus. Der er kun registreret dværg- og brunflagermus under feltarbejdet i september Det kan dog ikke udelukkes, at der kan forekomme andre arter i området pga. det sene tidspunkt på året. Overordnet kan flagermusaktiviteten i projektområdet betegnes som normal for en områdetype som denne. Blandt de fundne arter var dværgflagermus den hyppigst forekommende langs levende hegn, skovkanter og i lysninger i skovområdet. Brunflagermus blev kun registreret enkelte gange, og arten vurderes at være almindelige i området. Sammenfattende kan det konkluderes, at den største hyppighed af flagermus var i læ bag levende hegn, skovkanter og skovlysninger. Der fandtes flest flagermus langs vejene og skovkanter, hvor der var læ. Undersøgelserne blev foretaget udenfor flagermusenes yngle- og overvintringsperiode, og der er derfor ikke specifikt kendskab til, om der er flagermusegnede træer i området. Indenfor undersøgelsesområdet, er der dog enkelte træer, der vurderes at være egnede som yngle- og restesteder for flagermus. Det drejer sig om større løvtræer især i den vestlige og sydlige del af skoven. De fleste fandtes langs skovkanterne. Disse træer kan potentielt være yngle- og restesteder for arter, der anvender hulheder eller sprækker i træer til at yngle og overvintre i. Af 1 Der er registreret flagermus, som ikke kunne bestemmes til art. Der kan være tale om frynseflagermus, vandflagermus eller en anden art i slægten Myotis. Det er mest sandsynligt, at det drejer sig om vandflagermus. 6

7 arterne kendt fra området anvender vand-, frynse-, pipistrel- og brunflagermus træer som yngle- og/eller vinterpladser. Trold-, dværg-, syd- og langøret flagermus er mere knyttet til huse og lignende strukturer. Der blev dog i et træ med huller fundet restende brunflagermus. Det stod i skovkanten ud mod marker i en nordlig kant af skoven mod vest, se Figur 3.2. Figur 3.2: Træer beboet af flagermus Markfirben Der er ikke foretaget undersøgelser af markfirben i forbindelse med dette projekt, og der er ikke kendskab til, at arten forekommer i området. Det kan dog ikke udelukkes, at arten kan have yngle- og restested indenfor områdets hedearealer og tidligere gravearealer. Markfirben bruger solvendte skråninger med veldrænede, løse jordtyper og sparsom bevoksning som yngleområder. Ynglesuccesen er betinget af, at æglægningen kan finde sted i varm (bar), løs veldrænet jord af gruset eller sandet karakter. Rasteområderne skal ligeledes være veldrænede og solvendte skråninger, gerne med urtevegetation og buske til fødesøgning og bare solbeskinnede pletter hvor de kan varme kroppen op. På baggrund af luftfotogennemgang og registreringer af området i forbindelse med undersøgelser af flagermus vurderes det, at der ikke er egnede yngle- og rasteområder for markfirben indenfor de nye graveområder skovarealer. 7

8 3.3.4 Odder Odder er kendt fra både Mariagerfjord og Kastbjerg Å. Det kan derfor ikke udelukkes, at odder kan færdes indenfor eller i nærheden af projektområdet. Odderens yngle- og restesteder omfatter uforstyrrede vandløb, søer, moser og fjordområder, med gode skjulmuligheder i form af vegetation. Ingen af de områder, hvor der skal foretages råstofgravning, vurderes at være egnede yngle- og restesteder for arten. Det vurderes pga. projektområdets tørre karakter at det er usandsynligt at odder i det hele taget vil benytte området. 3.4 Øvrige naturforhold Hele det planlagte graveområde er udlagt som fredskov, se Figur 3.4 og er derfor omfattet af bestemmelserne i skovloven /8/. Ifølge skovlovens 28 må søer, moser, heder, strandenge eller strandsumpe, ferske enge og biologiske overdrev, der hører til skov, og som ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3, fordi de er mindre end de deri fastsatte størrelsesgrænser, ikke dyrkes, afvandes, tilplantes eller på anden måde ændres. I forbindelse med registreringen af flagermus blev der også foretaget en ekstensiv gennemgang af skovområdet. Udover den 3-registrerede mose i skovområdet, er der enkelte lysåbne områder. Disse arealer er domineret af græsser, lyng og under tilgroning med birk og lærk. Alle områderne bærer præg af hede under tilgroning. Der er også en del lyng i bunden af de yngre partier af skoven, som er under opvækst efter tidligere storme. I den nordlige del af Etape 1 er der observeret en ca m 2 stor skovmose, se Figur 3.3. Mosen er delvis fugtig med tørvemosarter og Tue-kæruld. Mosen er placeret i en mindre lavning i terrænet. Mosen er også tydelig på ældre flyfotos, især lige efter stormfaldet i januar Ydermere bærer hele den sydlige del af projektområdet præg af hede med opvækst af birk efter stormfald i januar

9 Figur 3.3: Placering af eksisterende skovmose på den nordlige del af Etape 1, samt det nye moseområde, der skal erstatte den eksisterende skovmose. Figur 3.4: Fredskov ved Gunderup Grus- og Stenleje. 9

10 4 PÅVIRKNING FRA PROJEKTET 4.1 Påvirkning fra hovedalternativ beskyttet natur Den botaniske værdi i de 3-beskyttede naturområder indenfor projektområdet er generelt lav. Der er desuden ikke registeret rødlistede plantearter eller plantearter på habitatdirektivets bilag IV. Mariagerfjord Kommune har givet dispensation til at erstatte hedeområdet umiddelbart sydøst for det ansøgte areal med et nyetableret hedeområde længere sydøst for graveområdet. Hedeområdet var under tilvoksning og etablering af erstatningsbiotopen forbedre naturtilstanden i væsentlig grad. De lysåbne naturtyper, som overdrev, hede og enge, er i tilbagegang i det danske landskab. Rigtig efterbehandling af grusgrave øger muligheden for, at netop disse naturtyper kan indfinde sig her. Den botaniske sammensætning på de foreslåede graveområder vil ved efterbehandling af råstofområderne potentielt ændres fra dyrket produktionsskov til varieret skov på tør bund med varieret terræn og mindre søer. Heri vil der forekomme flere partier med karakter af hede som sammen med arealet udlagt som erstatning for heden vil bidrage til at der om hundrede år vil være flere hedearealer i området end det er tilfældet i dag. Ydermere vil den skov der fjernes blive erstattet med skov på andre arealer ned mod Kastbjerg Ådal. Sammen med at den eksisterende skov gøres mere lysåben vil det over lang tid bibringe en øget samlet naturværdi i skovene omkring Gunderup. Ved efterbehandling af arealerne vurderes det, at områdets botaniske værdi kan blive forbedret Natura 2000-områder Det nærmest beliggende Natura 2000-område ligger mere end 1 km fra grusgraven. Råstofgravningen eller afledte effekter herunder vandindvinding medfører ingen påvirkninger, der kan strække sig over større geografiske afstande, og det vurderes, at der ikke er risiko for, at projektet vil medføre påvirkninger af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder. Der er også lavet beregninger af grundvandssænkninger i området som følge af vandindvinding til grusvask og det vurderes at ændringerne ikke vil medføre ændringer i hydrologien for Natura 2000-områderne og derfor ikke påvirker udpegningsgrundlaget for områderne. 10

11 4.1.3 Bilag IV-arter Padder Der er ikke registeret nogle egnede levesteder for padder i projektområdet. Det forventes ikke at udvidelsen vil have negativ betydning for områdets padder. Det vurderes at der er så stor afstand mellem graveområderne og kendte vandhuller for padder, at aktiviteter i de nye graveområder ikke vurderes at have nogen påvirkning på raste- og yngleområder for bilag IV-arter. De nye moser, der opstår som følge af graveaktiviteterne, kan udgøre gode leveog yngleområder for padder, hvilket på sigt vil gavne populationerne i området. Samlet vurderes det, at områdets økologiske funktionalitet af paddernes yngleog rasteområder ikke vil blive påvirket ved råstofindvinding i de foreslåede graveområder Flagermus Projektområdet indeholder både ledelinjer for flagermus og flagermusegnede træer. Ledelinjen udgøres af skovkanterne, både de ydre og indre, samt skovveje. De ydre skovkanter bliver ikke fældet i forbindelse med projektet, og der vil derfor ikke ske en direkte påvirkning af en stor del af flagermusenes ledelinje. Støj og forstyrrelser som følge af graveaktiviteterne vurderes heller ikke at medføre påvirkninger af flagermus, der flyver langs det levende hegn, idet graveaktiviteterne foregår i dagtimerne, mens flagermus er aktive om aftenen og natten. Indenfor projektområdet, findes der flagermusegnede træer i form af større løvtræer. De fleste findes dog i umiddelbar nærhed til skovkanterne. Langt de fleste af de indre skovarealer er beplantet med nåletræer og store dele af disse arealer er væltet i storme i løbet af de sidste 20 år. Det er planen at de ydre skovkanter vil blive stående efter udvidelsen af råstofgravningen og dermed vil største delen af flagermussenes habitater blive bebeholdt. De indre dele af skoven er mindre egnet for flagermus som yngle- og levesteder. Flagermusundersøgelserne blev dog foretaget udenfor flagermusenes yngle- og overvintringsperiode, og det kan derfor ikke fastslås med sikkerhed, om træerne anvendes af flagermus som yngle- og rastesteder. Omvendt kan det heller ikke udelukkes, at træerne kan anvendes af flagermus. For at reducere påvirkningen af eventuelle flagermus, der yngler eller raster i træerne, skal fældning af større løvtræer med potentielle hulheder ske på et tidspunkt, hvor der ikke er risiko for, at flagermus bruger træet til ynglekoloni eller som vinterdvalested. I begge tilfæl- 11

12 de vil eventuelle flagermus nemlig ikke være i stand til at forlade træet. Af hensyn til flagermusene skal fældning af disse træer derfor ske i følgende perioder: Sidst i august til midten af oktober. Slutningen af april til begyndelsen af juni. I forbindelse med Naturstyrelsens forventede krav om, at der skal etableres erstatningsskov som følge af råstofgravning i et fredskovsområde, bør det desuden sikres, at den nye skov etableres med hensyntagen til flagermusene i området. Alternativt kan andre skovområder eller beplantninger i området forbedres, så de får en højere diversitet af træer og buske eller andre landskabselementer af betydning for flagermus. For en nærmere beskrivelse af erstatningshabitater for flagermus henvises til Forvaltningsplan for flagermus /1/. Med indarbejdelse af ovenstående foranstaltninger vurderes det, at projektet ikke vil medføre påvirkninger af den økologiske funktionalitet af yngle- og rastesteder for flagermus i området. Nye søer, der evt. opstår som følge af graveaktiviteterne, kan på sigt udgøre gode fourageringshabitater for en del flagermusarter i området, hvilken kan gavne eksisterende bestande i området Markfirben Der vurderes ikke at være egnede yngle- og rasteområder for markfirben indenfor de nye skovarealer, hvor der skal foretages råstofgravning. I de eksisterende graveområder samt på hedearealet vil der findes egnede levesteder på forstyrrede skrænter. Disse har urtevegetation på næringsfattig bund med bare pletter, hvor markfirbenene kan finde egnede, varme levesteder, samt godt med gemmesteder. I den aktive del af grusgraven er der langt færre egnede levesteder. Det vurderes at graveaktiviteten med tilhørende færdsel i området ikke vil påvirke den økologiske funktionalitet af yngle- og rastesteder for markfirben Odder Der er ingen egnede levesteder for odder indenfor eller i umiddelbar nærhed af de områder, hvor der i fremtiden skal foretages råstofgravning eller i umiddelbar nærhed af de nye graveområder. Såfremt der færdes odder i eller langs Kastbjerg Å, der ligger umiddelbart syd for råstofområdet, vurderes aktiviteterne fra råstofgravning ikke at påvirke arten, da odderen er nataktiv, opholder den sig om dagen i en hule i brinken, under trærødder eller under buske. Gravearbejdet vil foregå i dagstimerne, og der er derfor ikke risiko for, at artens yngle- og rastesteder påvirkes af forstyrrelser fra graveaktiviteter. 12

13 4.1.4 Øvrige naturforhold Graveaktiviteter i det planlagte graveområde, som er udlagt som fredskov, kan først ske, når der foreligger en dispensation fra skovlovens bestemmelser. Skovloven administreres af Naturstyrelsen. I forbindelse med en dispensation vil der blive stillet krav om etablering af erstatningsskov. Der er enkelte arealer indenfor fredskoven, herunder en fugtig lavning, som vurderes at være omfattet af skovlovens 28, og projektet vil medføre påvirkninger heraf. Det er derfor en forudsætning for projektet at der gives tilladelse til evt. fjernelse af disse arealer, samt indtænkning af indarbejdelse af tilsvarende arealer i evt. erstatningsskov. I forbindelse med efterbehandling af arealet planlægges således etableret et moseareal i den vestlige del af graveområdet i et område som friholdes råstofindvinding. Fældningen af den omfattede skov vil dog betyde et tab af variation i levesteder i området. Det vurderes, at der i begrænset omfang findes tilsvarende arealer i skov sydøst for Gunderup og derfor bør erstatningsskoven etableres med mindst samme variation i levesteder som den fjernede skov, dvs. med lysninger og varierende træsammensætning. De planlagte arealer til erstatningsskov, se Bilag 5, er for nuværende dyrkede marker med lav naturværdi og en kommende beplantning med skov vil forhøje disse arealers naturværdi. 4.2 Påvirkning fra 0-alternativ I 0-alternativet udgraves grusgraven efter gældende gravetilladelse, hvorefter indvindingen ophører og efterbehandling udføres. Herved forbliver tilstanden for planter og dyr i de foreslåede graveudlæg uændret. 4.3 Kumulerede påvirkning fra andre projekter og aktiviteter Der er en aktiv råstofgrav syd for det ansøgte areal. Det vurderes, at der ved efterbehandling af de foreslåede graveområder kan være en positiv kumulativ påvirkning på både den biologiske mangfoldighed og befolkningens adgang til rekreative områder. 5 AFVÆRGEFORANSTALTNINGER Der skal gennemføres følgende afværgende foranstaltninger: Fjernelse af træer, der kan være levested for arter af flagermus. Fældning af disse træer skal ske i følgende perioder: sidst i august til midten af oktober eller slutningen af april til begyndelsen af juni. 13

14 I forbindelse med Naturstyrelsens forventede krav om, at der skal etableres erstatningsskov for det fredskovsområde, der skal fjernes som en del af projektet, bør det sikres, at den nye skov etableres med hensyntagen til flagermusene i området. Alternativt kan andre skovområder eller beplantninger i området forbedres, så de får en højere diversitet af tæer og buske eller andre landskabselementer af betydning for flagermus. For en nærmere beskrivelse af erstatningshabitater for flagermus henvises til Forvaltningsplan for flagermus /1/. Erstatningsnatur Det bør tilstræbes ved anlæg af erstatningsnatur, at den nye natur har mindst samme naturværdi og variation som den gamle. Ved anlæg af erstatningsskov er det således hensigtsmæssigt at den nye skov får samme variation i plantedække og artssammensætning som den gamle. Dvs. der bør anlægges lysninger, brombærkrat og ældre træer kombineret med løs birkeskov. Det vil give de samme livsbetingelser for dyr og planter som i den gamle skov. Der skal etableres en mose som erstatning for skovmosen i den nordlige del af Etape 1. Den nye mose bør anlægges med tørv mv. fra den eksisterende mose. For at sikre vandspejlet i mosen bør den nye mose etableres i en lavning med bund af moræneler. 6 MANGLER VED OPLYSNINGER OG VURDERINGER Det vurderes, at de udførte feltundersøgelser og indhentning af tidligere indsamlede data er tilstrækkelige til at vurdere projektets påvirkninger på natur i området. Der er ikke udført feltundersøgelse af markfirben i området, men det vurderes ikke at være nødvendigt, da de nye graveområder ikke vurderes at rumme yngleog rastesteder for markfirben. 14

15 7 REFERENCER /1/ Møller, J., Baagøe, H., & Degn, H., 2013: Forvaltningsplan for flagermus. Beskyttelse og forvaltning af de 17 danske flagermusarter og deres levesteder. Naturstyrelsen, Miljøministeriet. /2/ Naturstyrelsen, 2014: Vandplan Mariagerfjord. Hovedvandopland nr Vanddistrikt: Jylland og Fyn. Rev /3/ Naturstyrelsen, 2014: Vandplan Limfjorden. Hovedvandopland 1.2. Vanddistrikt: Jylland og Fyn. Rev /4/ Mariagerfjord Kommune, 2013: Mariagerfjord Kommuneplan /5/ Naturstyrelsen, 2011: Natura 2000-plan Kastbjerg Ådal. Natura 2000-område nr Habitatområde H /6/ Søgaard, B., & Asferg, T., 2007: Håndbog om arter på habitatdirektivets bilag IV - til brug i administration og planlægning. Danmarks Miljøundersøgelser. /7/ Miljøministeriet, 2013: Bekendtgørelse nr. 330 af 19/03/2013. Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt. /8/ Miljøministeriet, 2013: Lovbekendtgørelse nr. 678 af 14/06/2013. Bekendtgørelse af lov om skove. Miljøministeriet. 15

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING I HØRSHOLM KOMMUNE Del 1 Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM-redegørelse Vurdering af levesteder og mulige

Læs mere

Notat. Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af et foreslået graveområde i Hellum og Siem Skov ved Hellum INDHOLD. 1 Baggrund...

Notat. Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af et foreslået graveområde i Hellum og Siem Skov ved Hellum INDHOLD. 1 Baggrund... Notat Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af et foreslået graveområde i Hellum og Siem Skov ved Hellum INDHOLD 29. Oktober 2015 Projekt nr. 220849 Dokument nr. 1217667297 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

Notat. Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af råstofindvinding i et foreslået graveområde INDHOLD. 1 Baggrund...

Notat. Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af råstofindvinding i et foreslået graveområde INDHOLD. 1 Baggrund... Notat Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af råstofindvinding i et foreslået graveområde ved Ejerslev Nord INDHOLD 27. Oktober 2015 Projekt nr. 220849 Dokument nr. 1217638510 Version

Læs mere

Energinet.dk FORUNDERSØGELSER, KABELLÆGNING V. LILLEBÆLT Notat vedr. beskyttet natur, bilag IV-arter og rødlistede arter på land T:

Energinet.dk FORUNDERSØGELSER, KABELLÆGNING V. LILLEBÆLT Notat vedr. beskyttet natur, bilag IV-arter og rødlistede arter på land T: Notat Energinet.dk FORUNDERSØGELSER, KABELLÆGNING V. LILLEBÆLT Notat vedr. beskyttet natur, bilag IV-arter og rødlistede arter på land 10. november 2011 INDLEDNING I november 2008 indgik de partier i folketinget,

Læs mere

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2184 Fax 7232 3213 krso@hillerod.dk Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten Sag 219-2015-2430 22. januar 2015 Undertegnede

Læs mere

Kongerslev Kalk A/S Aalborg Kommune

Kongerslev Kalk A/S Aalborg Kommune Habitatkonsekvensvurdering i forbindelse med forsat indvinding af kalk på Kongerslev Kalk samt udvidelse af graveområdet mod nord og vest Debatfase 18. december 2014 til 16. februar 2015 Kongerslev Kalk

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia Vejdirektoratet 21. december 2010 Projekt nr. 201993 Udarbejdet af Amphi Consult Kontrolleret af LRM/MAC Godkendt af MXJ VURDERINGSRAPPORT VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

Læs mere

Natur og miljø i højsædet

Natur og miljø i højsædet Natur og miljø i højsædet Spidssnudet frø lægger æg i lysåbne vandhuller. Brunflagermus sover og overvintrer i hule træer i skoven. Markfirben lever på lysåbne, sydvendte skråninger. Vi passer på naturen

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. februar 2013 J.nr.: NMK-510-00302 Ref.: meh AFGØRELSE i sag om omlægning af Vasevej m.v. i Rudersdal Kommune Natur-

Læs mere

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge.

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge. 1 of 5 Notat om naturinteresser indenfor forslag til fredning, Eskerod Dette notat er udarbejdet som støtte for en kommunal stillingtagen til det fredningsforslag, der i februar 2014 er udarbejdet af Danmarks

Læs mere

Flagermusundersøgelser og vurdering af sænket vandstand i Allinggård Sø-systemet

Flagermusundersøgelser og vurdering af sænket vandstand i Allinggård Sø-systemet 1 Flagermusundersøgelser og vurdering af sænket vandstand i Allinggård Sø-systemet Hermed fremsendes et notat som beskriver den foretagne registrering af flagermus ved Alling Sø, Alling Å og Allinggård

Læs mere

Bilag 1/26 Bilag 1 2 1 2/26 Bilag 2 3/26 Bilag 3 4/26 5/26 6/26 7/26 Bilag 4 8/26 Bilag 5 9/26 Bilag 6 10/26 Bilag 7 11/26 Bilag 8 12/26 Bilag 9 13/26 Bilag 10 14/26 Bilag 11 15/26 Bilag 12 Id. nr. Naturtype

Læs mere

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Slagelse Nordskov (arbejdstitel) er et samarbejde mellem Slagelse Kommune og

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Vandløbsreguleringsprojektet er en del af et større projekt med etablering af ny og forbedret natur på Benniksgaard Golfbane.

Vandløbsreguleringsprojektet er en del af et større projekt med etablering af ny og forbedret natur på Benniksgaard Golfbane. VVM-screening af: Benniksgaard Golf Cource Aps v/jens Enemark Bakkegårdsvej 29 6340 Kruså Vandløbsreguleringsprojektet er en del af et større projekt med etablering af ny og forbedret natur på Benniksgaard

Læs mere

Habitatkonsekvensvurdering i forbindelse med forsat indvinding af kalk på Kongerslev Kalk samt udvidelse af graveområdet mod nord og vest April 2015

Habitatkonsekvensvurdering i forbindelse med forsat indvinding af kalk på Kongerslev Kalk samt udvidelse af graveområdet mod nord og vest April 2015 Habitatkonsekvensvurdering i forbindelse med forsat indvinding af kalk på Kongerslev Kalk samt udvidelse af graveområdet mod nord og vest April 2015 Kongerslev Kalk A/S Aalborg Kommune Habitatkonsekvensvurdering

Læs mere

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark "Kongernes Nordsjælland"

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark Kongernes Nordsjælland Dato: 3. januar 2017 qweqwe Nationalpark "Kongernes Nordsjælland" OBS! Zoom ind for at se naturbeskyttede områder og vandløb, eller se kortet i stort format. Der har været arbejdet med at etablere en nationalpark

Læs mere

Erfaringer med VVM og Natur

Erfaringer med VVM og Natur Erfaringer med VVM og Natur Hvad sker der fra VVM til færdigt projekt Anne B. Hansen, Banedanmark 14. april 2015 1 Fra VVM til virkelighedens anlægsarbejde når der skabes nye landskaber og ny natur Hvorvidt

Læs mere

VURDERING OG ANBEFALINGER...

VURDERING OG ANBEFALINGER... Hillerød Kommune Trollesmindeallé 27 3400 Hillerød Att: Kristian Søgaard NOTAT Titel: Registrering af bilag IV arter i byudviklingsområdet Ullerød Nord. Feltarbejde: John Frisenvænge. Tekst: John Frisenvænge

Læs mere

Vurdering af natur og recipienter.

Vurdering af natur og recipienter. 1 of 10 Vurdering af natur og recipienter. Novopan har søgt om etablering af et nyt grundvandskølingsanlæg på 800.000 m3/år. Hertil kommer, at virksomhedens nuværende indvindingstilladelse til proces-

Læs mere

Sagsnr P

Sagsnr P Projektgruppen for vådområdeprojektet Natur og Miljø Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Dato 18. juli 2017 Sagsnr. 01.05.08-P25-5-17 BY OG LANDSKAB Dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forhold til Natura 2000-reglerne 2

OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forhold til Natura 2000-reglerne 2 FANØ KOMMUNE OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NATURA 2000-VÆSENTLIGHEDSVURDERING

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Natursektionen Arsenalvej 55 9800 Hjørring fbe@mil.dk

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Natursektionen Arsenalvej 55 9800 Hjørring fbe@mil.dk Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Natursektionen Arsenalvej 55 9800 Hjørring fbe@mil.dk Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00252 Ref. fleka Den 2. oktober 2013 Afgørelse om at rydning af

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Dispensation til at pleje en mindre sø, kaldet Christianshøj Grusgravsø, ved Kirke Værløsevej 101, matr.nr.13al Kirke Værløse By, Værløse. Furesø Kommune har besluttet

Læs mere

Notat: Eftersøgning af flagermuskolonier i Nordskovvej-tracéet 2015 samt en mindre kortlægning af flagermusaktivitet

Notat: Eftersøgning af flagermuskolonier i Nordskovvej-tracéet 2015 samt en mindre kortlægning af flagermusaktivitet 1 Notat: Eftersøgning af flagermuskolonier i Nordskovvej-tracéet 2015 samt en mindre kortlægning af flagermusaktivitet Hermed fremsendes et notat som beskriver undersøgelserne for ynglekolonier i Nordskovvej-tracéet

Læs mere

Sådan håndterer kommunerne bilag IV-arter. Af Bo Levesen, Vejle Kommune

Sådan håndterer kommunerne bilag IV-arter. Af Bo Levesen, Vejle Kommune Sådan håndterer kommunerne bilag IV-arter Af Bo Levesen, Vejle Kommune NATURA2000 netværket Internationale naturbeskyttelsesområder habitatområder fuglebeskyttelsesområder Ramsarområder Habitatdirektivets

Læs mere

RESULTATER (STOR VANDSALAMANDER)...3

RESULTATER (STOR VANDSALAMANDER)...3 Mariager Fjord Kommune Teknik og Miljø Østergade 22 9510 Arden Att: Bjarke Jensen NOTAT: Vurdering af lokalplanforslag 49/2011 i forhold til bilag IV arter Tekst og feltarbejde: Rune Sø Neergaard, Jule

Læs mere

Frederik Læssøe Smidth Dalgårdsvej Kokkedal. Birgitte Sølvkjær Telefon: Sagsnr. 12/

Frederik Læssøe Smidth Dalgårdsvej Kokkedal. Birgitte Sølvkjær Telefon: Sagsnr. 12/ Frederik Læssøe Smidth Dalgårdsvej 4 2980 Kokkedal Birgitte Sølvkjær Telefon: 72565937 bisk@fredensborg.dk Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til udjævning af brinker ved Dalgård Sø på mat. nr.

Læs mere

RAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af Rute 26 Viborg-Aarhus, etape 2

RAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af Rute 26 Viborg-Aarhus, etape 2 Vejdirektoratet 26. januar 2011 Projekt nr. 201993 Udarbejdet af Grontmij Carl Bro A/S Kontrolleret af MAC Godkendt af MXJ RAPPORT VVM-undersøgelse for udbygning af Rute 26 Viborg-Aarhus, etape 2 Flagermus

Læs mere

VELKOMMEN BORGERMØDE OM FORLÆNGELSEN AF DREWSENSVEJ MOD ØST. NORDSKOVVEJ 22. november

VELKOMMEN BORGERMØDE OM FORLÆNGELSEN AF DREWSENSVEJ MOD ØST. NORDSKOVVEJ 22. november VELKOMMEN BORGERMØDE OM FORLÆNGELSEN AF DREWSENSVEJ MOD ØST NORDSKOVVEJ 22. november 2012 1 PROGRAM 19.00-19.45 Overordnet trafikafvikling Naturhensyn Vejens forløb og stiforbindelser VVM-redegørelse Pause

Læs mere

Kulhuse Strandjagtforening v/ Formand John Hansen Gerlev Strandvej 3 3630 Jægerspris

Kulhuse Strandjagtforening v/ Formand John Hansen Gerlev Strandvej 3 3630 Jægerspris Kulhuse Strandjagtforening v/ Formand John Hansen Gerlev Strandvej 3 3630 Jægerspris Dato Sagsbehandler J.nr. Tkoee 002037-2013 Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af 6 støjskærme

Læs mere

Lars Nielsen Søbyvej Odder. Mail: Sags Id

Lars Nielsen Søbyvej Odder. Mail: Sags Id Lars Nielsen Søbyvej 69 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Mail: bhkv@post.tele.dk Landzonetilladelse til etablering af nyt vandhul matr. nr. 3f, søby by, Gosmer Der er søgt om tilladelse til at

Læs mere

Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars BYGGERI OG NATUR

Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars BYGGERI OG NATUR Berit Boserup Nakkedamsvej 83 4070 Kirke Hyllinge Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars 019370-2013 BYGGERI OG NATUR Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning af 2 mindre vandingsvandhuller

Læs mere

Teknisk notat. Flagermusundersøgelser ved Velling Mærsk oktober : Bilag 1: Kort med placering af lyttebokse og observationer.

Teknisk notat. Flagermusundersøgelser ved Velling Mærsk oktober : Bilag 1: Kort med placering af lyttebokse og observationer. Teknisk notat Dusager 12 8200 Aarhus N Denmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.com CVR No. 48233511 Flagermusundersøgelser ved Velling Mærsk 2014 6. oktober 2014 Projekt: 30.9969.30 Udarbejdet

Læs mere

Flagermusundersøgelse på 10 lokaliteter ved Silkeborg

Flagermusundersøgelse på 10 lokaliteter ved Silkeborg Flagermusundersøgelse på 10 lokaliteter ved Silkeborg Rapport udarbejdet for Orbicon af Jan Durinck, Elsemarie Nielsen & Thomas Johansen, november 2015 Dansk Bioconsult Indhold Metode... 3 Undersøgelsesområder

Læs mere

KALUNDBORG NY VESTHAVN

KALUNDBORG NY VESTHAVN Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Kalundborg Kommune KALUNDBORG NY VESTHAVN Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Naturforhold

Læs mere

Etablering af ny sø på matr. nr. 12d Den mellemste Del, Idom med adressen Høgsbjergvej 17, 7500 Holstebro

Etablering af ny sø på matr. nr. 12d Den mellemste Del, Idom med adressen Høgsbjergvej 17, 7500 Holstebro Side 1/5 Skovdyrkerforeningen Vestjylland Nupark 47F 7500 Holstebro Att. Bo T. Simonsen Dato: 03-11-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-148-15 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring

Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring fbe@mil.dk FBE-MMS23@mil.dk Dato Sagsbehandler J.nr. tkoee 002794-2013 Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Udkast til dispensation

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til at oprense sø på matr.nr. 15 dr Kirke Værløse By, Værløse.

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til at oprense sø på matr.nr. 15 dr Kirke Værløse By, Værløse. Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til at oprense sø på matr.nr. 15 dr Kirke Værløse By, Værløse. Natur og Miljø har modtaget en ansøgning om dispensation til at oprense en sø beliggende på de

Læs mere

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til gennemførelse af Vand- og Naturprojekt i Karlstrup Mose

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til gennemførelse af Vand- og Naturprojekt i Karlstrup Mose Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vej og ejendomme vejoglandskab@greve.dk Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Rådhuset Rådhusholmen 10 DK-2670 Greve Telefon: 43 97 97 97 www.greve.dk Dispensation

Læs mere

At projektet gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet. Etableringen af vandingsstedet må ikke påvirke Odder Ås vandføringsevne.

At projektet gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet. Etableringen af vandingsstedet må ikke påvirke Odder Ås vandføringsevne. Johan Friis Pedersen Bondesvadvej 30 Tvenstrup 8300 Odder Sendt via e-mail: michaelfriisp@gmail.com Teknik & Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Tilladelse til etablering af vandingssted i Odder Å - matr. 8c

Læs mere

VVM screening af nedlæggelse af overkørsel 142 og 144 På banestrækningen mellem Viborg og Struer Screeningsskema

VVM screening af nedlæggelse af overkørsel 142 og 144 På banestrækningen mellem Viborg og Struer Screeningsskema Aarhus Fysisk planlægning og VVM VVM screening af nedlæggelse af overkørsel 142 og 144 På banestrækningen mellem Viborg og Struer Screeningsskema J. nr. NST-130-00140 Juni 2012 A Bilag A Skema til brug

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

3 dispensation til at udskifte bro i Skallepanden Center for By, Miljø og Erhverv Åbningstider:

3 dispensation til at udskifte bro i Skallepanden Center for By, Miljø og Erhverv Åbningstider: Farum Kano og Kajakklub Skallepanden ved Furesøen V.M. Amdrupsvej 17 3520 Farum Att.: Bent Henriksen 3 dispensation til at udskifte bro i Skallepanden Furesø Kommune modtog den 1. juli 2013 din ansøgning

Læs mere

Foreløbig vurdering af planlagte udlæg til kommunale veje og stier (retningslinje T17) i forhold til habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet

Foreløbig vurdering af planlagte udlæg til kommunale veje og stier (retningslinje T17) i forhold til habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet 20. maj 2010 Foreløbig vurdering af planlagte udlæg til kommunale veje og stier (retningslinje T17) i forhold til habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet EU s habitatdirektiv udpeger en række

Læs mere

Naturstyrelsen Østsjælland Syvstjernen Fægyden Værløse

Naturstyrelsen Østsjælland Syvstjernen Fægyden Værløse Naturstyrelsen Østsjælland Syvstjernen Fægyden 1 3500 Værløse Dispensation til at rydde pilekrat i Bringe Mose, matr.nr. 39 Borup Sø, 88 Kr. Værløse By, 23b Bringe By m.fl., beliggende på Værløse Flyvestation.

Læs mere

Svendborg Vand A/S Ryttermarken Svendborg Att.: Gry Tully. Afgørelsen om ikke VVM-pligt for etablering af vandledninger syd for Sørupværket

Svendborg Vand A/S Ryttermarken Svendborg Att.: Gry Tully. Afgørelsen om ikke VVM-pligt for etablering af vandledninger syd for Sørupværket Svendborg Vand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg Att.: Gry Tully Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. Fax. +4562228810 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Furesø Kommune modtog den 27. januar 2011 jeres ansøgning om dispensation til at etablere en ridesti gennem Gisselfeld Eng og en bro over Tibberup Å.

Furesø Kommune modtog den 27. januar 2011 jeres ansøgning om dispensation til at etablere en ridesti gennem Gisselfeld Eng og en bro over Tibberup Å. Naturstyrelsen Østsjælland Fægyden 2 3500 Værløse Dispensation til at anlægge ridesti gennem Gisselfeld Eng og bro over Tibberup Å, beliggende matr. nr. 31 a Jonstrup Vang, Værløse. Furesø Kommune modtog

Læs mere

Dispensation efter museumsloven til gennembrud af dige ved Øster Lindet

Dispensation efter museumsloven til gennembrud af dige ved Øster Lindet TEKNIK & MILJØ Natur & Landskab Dato: 22-09-2017 Sagsnr.: 17/10623 Gunnar Kloppenborg-Skrumsager Terpvej 24 Øster Lindet 6630 Rødding E-mail: Gunnar@lilterp.dk Kontaktperson: Per Johansen Dir. tlf.: 7996

Læs mere

Dispensation til at udføre naturpleje på 3-beskyttet areal på matr. nr. 10 h Kirke Værløse By, Værløse, beliggende i delområde I i lokalplan 72 for

Dispensation til at udføre naturpleje på 3-beskyttet areal på matr. nr. 10 h Kirke Værløse By, Værløse, beliggende i delområde I i lokalplan 72 for Boligejendom ApS v. Procasa Nørre Voldgade 22, 1. sal 1358 København K Att.: Steen Fischer Dispensation til at udføre naturpleje på 3-beskyttet areal på matr. nr. 10 h Kirke Værløse By, Værløse, beliggende

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Kriterier iht. bilag 2 i bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Kriterier iht. bilag 2 i bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 Skema til brug for screening (VVM-pligt) Kriterier iht. bilag 2 i bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 VVM Myndighed Skive Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse

Læs mere

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

Kortet angiver søens placering og udstrækning på arealet (ca. 40m x 25m). Roslevvej 38 Gamstrup 7870 Roslev. 12. oktober 2016

Kortet angiver søens placering og udstrækning på arealet (ca. 40m x 25m). Roslevvej 38 Gamstrup 7870 Roslev. 12. oktober 2016 Roslevvej 38 Gamstrup 7870 Roslev 12. oktober 2016 Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af sø Skive Kommune har d. 4. oktober 2016 modtaget ansøgning fra Bent

Læs mere

Vi har nu gennemgået din henvendelse vedr. etableringen af cykelstien langs Skindersøvej syd for Ålsgårde.

Vi har nu gennemgået din henvendelse vedr. etableringen af cykelstien langs Skindersøvej syd for Ålsgårde. Trafik, Vej og Parkering Henrik Noer Olsen Hol59@helsingor.dk Kopi til Rune Wøhlk, RUW@le34.dk Center for By Land og Vand Natur og Miljø Prøvestensvej 52 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 21.06.2017

Læs mere

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13 Flagermus projekt I Sønderborg kommune DN-Sønderborg 2012/13 1 Baggrund for Flagermus-projektet - DN Sønderborg ønsker at sætte fokus på flagermus, da de er indikator-art for et intakt økosystem truede

Læs mere

VVM-screening af etablering af skov på matr. 6a Hundstrup By, Hundstrup

VVM-screening af etablering af skov på matr. 6a Hundstrup By, Hundstrup Svendborg Kommune Svendborgvej 135, 5762 V. Skerninge Sendt med email: charlotte.vesterlund@svendborg.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810

Læs mere

Vand og Natur Lotte Rye Vind Telefon 7256 5941 LORV@fredensborg.dk. Til-Tops ApS Att. Line Keefe Sendt som e-post. Sagsnr. 15/33696 12.

Vand og Natur Lotte Rye Vind Telefon 7256 5941 LORV@fredensborg.dk. Til-Tops ApS Att. Line Keefe Sendt som e-post. Sagsnr. 15/33696 12. Til-Tops ApS Att. Line Keefe Sendt som e-post Vand og Natur Lotte Rye Vind Telefon 7256 5941 LORV@fredensborg.dk Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 og 16 til etablering af 2 trætopklatrebaner,

Læs mere

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup Bo Grüner Rørkærvej 3 5771 Stenstrup Sendt med email: bo@gkgh.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 Tilladelse til og VVM-screening af etablering

Læs mere

Indledende foreløbig vurdering af påvirkning af natlyssværmer ved etablering af ny midlertidig perron ved Rødby Færgehavn

Indledende foreløbig vurdering af påvirkning af natlyssværmer ved etablering af ny midlertidig perron ved Rødby Færgehavn Ringsted Femern Banen Projekteringsfasen, NIRAS + Rambøll Notat Dato 07-05-2014 RFB_05_03_04_Nr1501 Naturvurdering af perron på Rødby Station Indledende foreløbig vurdering af påvirkning af natlyssværmer

Læs mere

Arealet, hvor de 3 nye søer ønskes etableret er mark. Det er i ansøgningen oplyst, at

Arealet, hvor de 3 nye søer ønskes etableret er mark. Det er i ansøgningen oplyst, at Side 1/7 Amphi Consult v/per Klit Christensen Vistelhøjvej 5 6933 Kibæk Per.klit@mail.tele.dk Dato:11-03-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-4-16 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611

Læs mere

Thomas Aabling Vandmiljø Korsørgade 19, 2. tv 2100 København Ø

Thomas Aabling Vandmiljø Korsørgade 19, 2. tv 2100 København Ø Thomas Aabling Vandmiljø Korsørgade 19, 2. tv 2100 København Ø Lovliggørende dispensation til på vilkår at brinksikre søbredden på matr.nr. 77 d, Hareskov By, Værløse, beliggende Åvej 20 A, Hareskovby.

Læs mere

VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Forholdet til VVM reglerne Nej Ikke Bør Nej Tekst relevant undersøges Anlæggets karakteristika:

VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Forholdet til VVM reglerne Nej Ikke Bør Nej Tekst relevant undersøges Anlæggets karakteristika: Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skovrejsning på matr.nr. 16h Ledøje By, Ledøje. Navn og adresse på bygherre Vejdirektoratet,

Læs mere

Planlovstilladelse til etablering af ny sø ved Kragbækvej 4, 7500 Holstebro

Planlovstilladelse til etablering af ny sø ved Kragbækvej 4, 7500 Holstebro Side 1/5 Else-Marie Kannegaard Olsen Kragbækvej 4 7500 Holstebro Dato: 15-06-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-75-16 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling tlf.:9611 7557

Læs mere

Dispensation 3 natur til oprensning af Illeris Bæk

Dispensation 3 natur til oprensning af Illeris Bæk Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Niels Henrik Jensen Illerisørevej 38 C Hvalpsund 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Sendt på

Læs mere

Kommunen har ikke kendskab til, at der forekommer bilag IVa- eller bilag IVbarter på ejendommen, jf. vedlagte liste.

Kommunen har ikke kendskab til, at der forekommer bilag IVa- eller bilag IVbarter på ejendommen, jf. vedlagte liste. Lovliggørende dispensation til oprensning af sø. Afslag på ansøgning om dispensation til at anlægge forbindelse imellem søen og et kunstigt anlagt bassin på matr. nr. 17a Kirke Værløse samt påbud om at

Læs mere

Greve Kommune Teknik & Miljø. Vejdirektoratet mq@vd.dk; sokr@vd.dk; vd@vd.dk

Greve Kommune Teknik & Miljø. Vejdirektoratet mq@vd.dk; sokr@vd.dk; vd@vd.dk Greve Kommune Teknik & Miljø Vejdirektoratet mq@vd.dk; sokr@vd.dk; vd@vd.dk Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til regulering af Vardegårdsløbet Udbygning af Køge Bugt motorvejen (M10), etape 1052

Læs mere

Dispensation til 3 sø

Dispensation til 3 sø Grundejerforeningen Eldrup v/formand Per B. Frederiksen Losvej 3, Ertebølle 9640 Farsø Sendt på e-mail: per@yde-frederiksen.dk Dato: 2. februar 2016 Natur, Miljø og Sekretariat Frederik IX s Plads 1 9640

Læs mere

Registreringer af beskyttede dyrearter i projektområdet for Kildedal Park

Registreringer af beskyttede dyrearter i projektområdet for Kildedal Park Registreringer af beskyttede dyrearter i projektområdet for Kildedal Park Rekvirent: Egedal Kommune Dato: 1. udgave 5. Oktober 2007 Feltarbejde: John Frisenvænge, Peer Ravn Jacobsen, Poul Evald Hansen,

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST )

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST ) Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre: Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00240) Etablering af en

Læs mere

Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven i forbindelse med etablering af omløb ved Mølledam i Usserød Å

Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven i forbindelse med etablering af omløb ved Mølledam i Usserød Å Center for Teknik Ådalsparkvej 2, Hørsholm 2970 Dato: 1.6.2017 Center for Teknik Team Miljø horsholm.dk Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven i forbindelse med etablering af omløb ved Mølledam i Usserød

Læs mere

VVM-screeningsskema. Thomas Roland, Egebjerg Mark 7, 4500 Nyk. Sj, , Samme som ovenstående.

VVM-screeningsskema. Thomas Roland, Egebjerg Mark 7, 4500 Nyk. Sj, , Samme som ovenstående. VVM-screeningsskema Bilag A Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens 21. Bygherren skal,

Læs mere

Forhøring vedr. råstofindvinding på matr. nr. 236 Strandmarken, Hasle Jorder, Bornholms Regionskommune

Forhøring vedr. råstofindvinding på matr. nr. 236 Strandmarken, Hasle Jorder, Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Diverse myndigheder og naboer inden for 300 m fra det ansøgte område m.fl. Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø CVR: 26 69 63 48 11. juli 2016 J. nr. 01.09.00P19-0048

Læs mere

Charlotte Mærsk Møller Langegyde 64b, 5762 Vester Skerninge Sendt med email: charlotte@tugronja.dk

Charlotte Mærsk Møller Langegyde 64b, 5762 Vester Skerninge Sendt med email: charlotte@tugronja.dk Charlotte Mærsk Møller Langegyde 64b, 5762 Vester Skerninge Sendt med email: charlotte@tugronja.dk Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Afgørelse Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus, erstatter eksisterende, ny placering, Grædstrupvej 56, 8740 Brædstrup

Afgørelse Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus, erstatter eksisterende, ny placering, Grædstrupvej 56, 8740 Brædstrup Horsens Kommune Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Tom Jensen Grædstrupvej 54 8740 Brædstrup Byggesag Sagsbehandler: Hanne Lind Direkte: 76292572 Mobil: 7629 2572 Afgørelse Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus,

Læs mere

Padder, krybdyr og anden natur langs den nedlagte jernbane mellem Ringe og Korinth

Padder, krybdyr og anden natur langs den nedlagte jernbane mellem Ringe og Korinth Padder, krybdyr og anden natur langs den nedlagte jernbane mellem Ringe og Korinth Januar 2010 Tekst: W. Vries & Lars Briggs Feltarbejde: L. Briggs, W. de Vries, W. Lenschow & P. Ravn Figurer og billeder:

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Munke Bjergby Delområde, gravefelt B. Mindre udvidelse mod vest Sorø Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde

Læs mere

Ortofoto 2014. Hedensted Kommune. A eksisterende sø, B og C nye søer, D nyt jorddige.

Ortofoto 2014. Hedensted Kommune. A eksisterende sø, B og C nye søer, D nyt jorddige. LiebhaverSkovfogeden I/S Skibetvej 40 7100 Vejle Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Birgitte Mogensen Dir: +4579755675 Mob: 21130536 e-mail: Birgitte.Mogensen @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-153-15

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

STATUS FOR NATUREN I DET ÅBNE LAND. Bettina Nygaard Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Århus Universitet

STATUS FOR NATUREN I DET ÅBNE LAND. Bettina Nygaard Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Århus Universitet STATUS FOR NATUREN I DET ÅBNE LAND Bettina Nygaard Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Århus Universitet OVERBLIK OVER STATUS FOR NATUREN PATTEDYR I AGERLANDET Rådyr Harer Naturen i landbruget,

Læs mere

Du har den 19. oktober anmeldt plantning af 1,4 ha skov på matrikel 8kn, Tved By, Tved, se figur 1.

Du har den 19. oktober anmeldt plantning af 1,4 ha skov på matrikel 8kn, Tved By, Tved, se figur 1. Natur og Klima, Svendborg Kommune Svendborgvej 135, 5762 V. Skerninge Sendt med email: charlotte.vesterlund.mcainsh@svendborg.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester

Læs mere

Holstebro Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at etablere en sø på op til 500 m 2 på ejendommen matr. nr. 11a Vemb By, Vemb.

Holstebro Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at etablere en sø på op til 500 m 2 på ejendommen matr. nr. 11a Vemb By, Vemb. Side 1/5 Gert Ørskov Jensen Sdr Hedegårdsvej 9 7570 Vemb Dato: 06-08-2014 Sagsnr.: 01.03.03-P19-82-14 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling tlf.:9611 7500 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK

VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK OKTOBER 2015 ENERGINET.DK VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK BAGGRUNDSRAPPORT - NATUR ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Golfbaner og vand Søer og vand

Golfbaner og vand Søer og vand Golfbaner og vand Søer og vand Naturbeskyttelsesloven 3 beskyttede naturtyper Vandhuller 29a EU s arter Vejledningen til Loven (erstatningsbiotoper) Landzoneloven Vandplaner Naturplaner Golfbaner i Allerød

Læs mere

Dispensation til oprensning af 3 sø

Dispensation til oprensning af 3 sø Dato: 14. januar 2016 Niels Jørgen Møller Nielsen Præstevejen 157 Glerup 9631 Gedsted Natur, Miljø og Sekretariat Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2016-52186 Dokumentnr.: 820-2016-12517 Sagsbehandler:

Læs mere

Stabilisering af eksisterende jernbanedæmning ved Remkolde

Stabilisering af eksisterende jernbanedæmning ved Remkolde Stabilisering af eksisterende jernbanedæmning ved Remkolde Screeningsnotat Journalnummer: NST-130-00102 December 2011 1 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger

Læs mere

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til delvis oprensning af sø

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til delvis oprensning af sø Boligselskabet Rosenvænget Servicecenter Frederikssund Heimdalsvej 7 C 3600 Frederikssund Sendt på mail til Rikke Larsen, Grøn Formand ejdrl@domea.dk Dato 21. september 2015 Sagsnr. 01.05.08-P25-4-15 Matr.nr.

Læs mere

Registrering af invasive plantearter og kortlægning af lysåben 3-natur og skovhabitatnaturtyper i fredningen Lyngby Sø.

Registrering af invasive plantearter og kortlægning af lysåben 3-natur og skovhabitatnaturtyper i fredningen Lyngby Sø. J. nr. LIFE02/ef.: LCA Lyngby-Tårbæk Kommune Att1: Gert Juhl og Att2: Lone Güldner Kolenda Registrering af invasive plantearter og kortlægning af lysåben 3-natur og skovhabitatnaturtyper i fredningen Lyngby

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Region Midtjylland Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Indvinding af sand, grus og sten på

Læs mere

VVM-screening af etablering af skov på matr. 45f Albjerg By, Oure. Afgørelse om at skovrejsningen ikke er VVM-pligtig

VVM-screening af etablering af skov på matr. 45f Albjerg By, Oure. Afgørelse om at skovrejsningen ikke er VVM-pligtig Anders Sehested Broholmsvej 32 5884 Gudme Sendt med email: anders@broholmgods.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 VVM-screening af etablering

Læs mere

Natura 2000, bilag IV og beskyttede arter. Lars Rudfeld, Naturstyrelsen

Natura 2000, bilag IV og beskyttede arter. Lars Rudfeld, Naturstyrelsen Natura 2000, bilag IV og beskyttede arter Lars Rudfeld, Naturstyrelsen Disposition 1. Kort intro til naturdirektiverne 2. Natura 2000 3. Bilag IV-arter og andre beskyttede arter 4. Andre beskyttede arter

Læs mere

God praksis for skovarealer med flagermus

God praksis for skovarealer med flagermus God praksis for skovarealer med flagermus 1 God praksis for skovarealer med flagermus 2 God praksis for skovarealer med flagermus INDHOLD KAPITEL 1 INTRODUKTION 4 Indledning 4 Formålet med vejledningen

Læs mere

Kortlægning af flagermus langs planlagte linieføringer for Rute 26 Århus-Viborg; Etape 1 og 6

Kortlægning af flagermus langs planlagte linieføringer for Rute 26 Århus-Viborg; Etape 1 og 6 Grontmij Carl Bro A/S 7. januar 2011 Projekt nr. 201993 Udarbejdet af Morten Christensen, Carl Bro Kontrolleret af Jakob Ingerslev, Carl Bro Godkendt af Maria Christensen og Mette Jeppesen, NIRAS Granskoven

Læs mere

www.ikast-brande.dk Naturstyrelsen, Midtjylland, Feldborggård Bjørnkærvej 18 7540 Haderup 9. oktober 2014

www.ikast-brande.dk Naturstyrelsen, Midtjylland, Feldborggård Bjørnkærvej 18 7540 Haderup 9. oktober 2014 Naturstyrelsen, Midtjylland, Feldborggård Bjørnkærvej 18 7540 Haderup 9. oktober 2014 Landzonetilladelse til etablering af naturcenter - Fasterholtvej 31, 7330 Brande Ikast-Brande Kommune har behandlet

Læs mere

Dispensation til oprensning af lille sø i Skærven, Rævebjergvej 21 A, 8723 Løsning, matr.nr. 53a, Stubberup By, Løsning

Dispensation til oprensning af lille sø i Skærven, Rævebjergvej 21 A, 8723 Løsning, matr.nr. 53a, Stubberup By, Løsning Tommy Kaa Sneppevej 76 8723 Løsning På vegne af Danmarks Naturfredning Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Vibeke Rahbek Dir: +4579755675 Mob: +4521130536 e-mail: vibeke.rahbek @hedensted.dk Sagsnr. 01.05.08-P19-6-16

Læs mere

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Miljø og Natur Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger. Bygherres kontaktperson og telefonnr. Morten Rolsted.

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger. Bygherres kontaktperson og telefonnr. Morten Rolsted. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Statslig skovrejsning ved Nakskov Navn og adresse på bygherre Naturstyrelsen,

Læs mere