UDENRIGSMINISTERIET OG FORSVARSMINISTERIET 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDENRIGSMINISTERIET OG FORSVARSMINISTERIET 2009"

Transkript

1 UDENRIGSMINISTERIET OG FORSVARSMINISTERIET 2009 DEN DANSKE INDSATS I HELMAND 2009 HELMAND-PLANEN 2009

2 2 DEN DANSKE INDSATS I HELMAND 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Rammerne for indsatsen i Den integrerede indsats... 4 Den danske indsats i Provincial Reconstruction Team (PRT) Lashkar Gah... 6 ISAF (International Security Assistance Force)/Regional Command South... 6 Udvikling i PRT struktur under britisk ledelse... 6 De danske Helmand-planer og det britiske Helmand Road Map... 7 Den danske organisering og samarbejdet med Storbritannien... 8 Situationen i Helmand og forventninger til Politisk Gennemførelse af præsidentvalg Sikkerhed Udvikling Den humanitære situation Danske indsatsområder i Politisk Sikkerhed og stabilisering Opbygning af den afghanske hær Uddannelse Forbedrede levevilkår Narkotikabekæmpelse Civil-militære indsats Strategisk kommunikation Målsætninger og benchmarks for

3 DEN DANSKE INDSATS I HELMAND INDLEDNING Målsætningerne for Danmarks engagement i Afghanistan fremgår af strategien for Den danske indsats i Afghanistan og er følgende: Det overordnede formål med den danske indsats i Afghanistan i strategiperioden er at bidrage til national, regional og global sikkerhed ved at forhindre, at landet igen bliver et fristed for terrorister. Samtidig skal den danske indsats bidrage til fremvæksten af et stabilt og mere udviklet Afghanistan, som kan tage vare på egen sikkerhed, fortsætte en demokratisk udvikling og fremme respekten for menneskerettigheder. Den overordnede målsætning med den militære indsats er, at Danmark i løbet af strategiperioden bidrager til at skabe forudsætninger for at udbrede de afghanske myndigheders autoritet i Helmand-provinsen. Det er målet at gøre de afghanske sikkerhedsstyrker parat til selvstændigt at gennemføre operationer på brigadeniveau og håndhæve den afghanske regerings autoritet i de vigtigste dele af provinsen og her understøtte civil afghansk myndighedsudøvelse. Efterhånden som disse målsætninger nås, skal den danske militære indsats reduceres. Sikkerhedssituationen i Helmand-provinsen er fortsat kritisk, og der er stadig store udfordringer inden for bl.a. genopbygning og stabilisering, bekæmpelse af narkotikaøkonomien, opbygning af lokal kapacitet, gennemførelse af præsident- og parlamentsvalg i 2009 og 2010 samt etablering af myndighedernes tilstedeværelse i grænseregionen til Pakistan. Det samlede danske engagement i Helmand blev for første gang formuleret i Helmand-planen 2008, der beskriver målsætningerne for den danske indsats i provinsen. Indsatsområderne fra sikkerhed og stabilisering, uddannelse og mindsket radikalisering samt bekæmpelse af narkotikaøkonomien - videreføres i Helmand-planen for Den danske indsats i Helmand er en del af det samlede internationale engagement i provinsen under britisk ledelse. Helmand-planen 2009 vil understrege den tætte sammenhæng mellem den danske og den britiske indsats i provinsen. Den dansk-britiske politiske, civile og militære indsats har igennem 2008 bidraget til fremskridt inden for bl.a. stabilisering, regeringsførelse, uddannelse, levevilkår og tilvejebringelse af lovlige indkomstkilder som alternativ til narkotikaøkonomien. Disse resultater fremgår af afrapporteringen på Helmand-planen 2008 og den første årlige afrapportering på Afghanistan-strategien Planen for den danske indsats i Helmand i 2009 vil bygge videre på disse fremskridt, og indsatsen vil blive tilpasset den udvikling - positiv som negativ - der er sket siden Helmand-planen for 2008 blev formuleret. Helmand-planen og den danske indsats vil således blive tilpasset, hvis situationen ændres og nye muligheder opstår.

4 4 DEN DANSKE INDSATS I HELMAND 2009 RAMMERNE FOR INDSATSEN I 2009 Regeringen offentliggjorde i slutningen af juni 2008 en ny strategi for den samlede danske indsats i Afghanistan. Strategien, der løber frem til 2012, blev udarbejdet af Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet i fællesskab og i tæt dialog med kredsen af partier i Folketinget, der støtter den danske indsats i Afghanistan. Den danske strategi er i fuld overensstemmelse med Afghanistan Compact fra 2006, som er det internationale samfunds aftale med den afghanske regering. Afghanistan Compact udgør sammen med den 5-årige afghanske udviklingsplan fra Afghanistan National Development Strategy (ANDS) - den overordnede ramme for den afghanske sikkerheds-, stabiliserings- og genopbygningsindsats. Den nationale afghanske udviklingsplan har følgende overordnede målsætninger: Sikkerhed: Skabe sikkerhed og stabilitet i hele landet og for hele befolkningen samt styrke håndhævelse af lov og orden. God regeringsførelse, menneskerettigheder og retssikkerhed: Styrke den demokratiske praksis og de demokratiske institutioner, menneskerettigheder og retssikkerhed samt øge de grundlæggende offentlige ydelser og regeringens ansvarlighed overfor befolkningen. Korruptionsbekæmpelse indgår som et af de tværgående hensyn i ANDS. Økonomisk og social udvikling: Reducere fattigdommen, sikre bæredygtig udvikling gennem markedsbaseret økonomi, forbedre udviklingsindikatorerne og nå væsentligt tættere på opfyldelsen af FN s 2015-mål. Strategien for den danske indsats i Afghanistan fokuserer i overensstemmelse med den nationale afghanske udviklingsplan på statsopbygning, uddannelse og forbedring af levevilkår. Ca. 50 mio. kr. ud af den samlede danske udviklingsbistand til Afghanistan på 400 mio. kr. årligt forventes fra 2009 anvendt i Helmand. Dette beløb vil kunne øges eller re du ceres afhængig af behovet og mulighederne for den danske indsats i provinsen. Den integrerede indsats Udviklingen i Afghanistan understreger, at en integreret politisk, civil og militær indsats er forudsætningen for bæredygtige fremskridt. Såvel Afghanistan Compact og den afghanske udviklingsstrategi som FN s og NATO s strategier fremhæver den indbyrdes sammenhæng mellem sikkerhed og udvikling. Også den danske Afghanistan-strategi bygger på en integreret politisk, militær og civil tilgang, hvor den militære indsats understøtter genopbygnings- og udviklingsinitiativerne og vice versa. I overensstemmelse med Folketingsbeslutning B 24 af 9. december 2008 vil det danske styrkebidrag i 2009 kunne hæves til 750 soldater, hvis opgaver vil variere fra sikrings- og eskorteopgaver til stabiliseringsoperationer, herunder egentlige kampopgaver samt kapacitetsopbygning. Det danske engagement i Helmand gennemføres på alle niveauer som en fuldt integreret civil og militær indsats i samarbejde med de afghanske myndigheder og Storbritannien. Den britiske plan for Helmand - Helmand Road Map (HRM) - udgør planlægningsgrundlaget for den fælles dansk-britiske indsats. Således samarbejder danske og britiske styrker, herunder enheder for civilt-militært samarbejde (CIMIC - Civilian Military Cooperation), samt civile rådgivere om planlægning og

5 DEN DANSKE INDSATS I HELMAND udførelse af konkrete opgaver, primært inden for den danske bataljonskampgruppes indsatsområde i og omkring Gereshk. På det operative/taktiske niveau foregår den overordnede prioritering af de civile og militære ressourcer inden for rammerne af det britisk-ledede PRT Lashkar Gah, hvor den civile danske chefrådgiver er medlem af ledelsesgruppen sammen med bl.a. den britiske øverstkommanderende. Arbejdsgruppen, som mødes ugentligt, har til formål at fremme en fuldt integreret politisk, militær og bistandsmæssig indsats i Afghanistan gennem implementering af den danske Afghanistan Strategi samt Helmand-planerne. Kommunikation om indsatsen og konkrete aspekter som f.eks. rammerne for beskyttelsen af de civile rådgivere indgår også i arbejdsgruppens opgaver. På strategisk niveau i Danmark koordineres den integrerede danske indsats gennem den interministerielle Afghanistan-arbejdsgruppe, der repræsenterer centrale aktører, herunder Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen, Rigspolitiet og Forsvarets Efterretningstjeneste.

6 6 DEN DANSKE INDSATS I HELMAND 2009 DEN DANSKE INDSATS I PROVINCIAL RECONSTRUCTION TEAM (PRT) LASHKAR GAH ISAF (International Security Assistance Force)/Regional Command South Størstedelen af det danske styrkebidrag er indsat i Helmand i det sydlige Afghanistan i ISAF Regional Command South s (RC SYD) operationsområde. De nationer, der bidrager til indsatsen under RC Syd, samarbejder tæt på både det civile og militære område. Udover det konkrete samarbejde i de sydlige provinser i Afghanistan samt i Kabul, foregår koordinationen af den fælles indsats også på hovedstadsniveau mellem de relevante myndigheder. I 2009 vil der ske en markant forøgelse af den amerikanske tilstedeværelse i Afghanistan, særligt i den sydlige del af landet. Der foreligger endnu ikke en konsolideret amerikansk politik, men det forventes, at den nye amerikanske administration vil øge det amerikanske styrkebidrag med op til soldater i løbet af de næste to år, hvoraf en stor del påtænkes indsat i Helmand. Forøgelsen vil være et væsentligt bidrag til den indsats ISAF og de afghanske sikkerhedsstyrker yder i Helmand-provinsen. I 2009 vil den samlede militære indsats i Helmand dermed kunne lægge yderligere pres på oprørsgrupperne. Derudover forventes et øget amerikansk fokus på regionale aspekter, internationalt samarbejde og en integreret tilgang med øget vægt på den civile indsats. Konkret forventes USA at styrke den civile indsats i Helmand gennem det eksisterende PRT og derved sikre en koordineret britisk, amerikansk og dansk indsats. Helmand-planen 2009 vil om nødvendigt blive justeret på baggrund af den styrkede amerikanske indsats. Udvikling i PRT struktur under britisk ledelse På provinsniveau foregår den militære og civile danske indsats gennem det britisk-ledede Provincial Reconstruction Team (PRT) og Task Force Helmand (TFH). Task Force Helmand har bemyndigelse til at pålægge bataljonskampgruppen specifikke opgaver i henhold til situationens udvikling samt de afghanske myndigheders, PRT Lashkar Gah og ISAF s langsigtede mål. Det medfører, at den konkrete militære indsats planlægges og ledes lokalt i Helmand. Bataljonskampgruppens indsættelse i rammen af PRT Lashkar Gah og Task Force Helmand betyder endvidere, at Danmarks indsats og bidrag til opnåelse af de strategiske målsætninger i provinsen ikke kan måles isoleret, men skal ses som en del af de afghanske myndigheders, PRT Lashkar Gah s og det øvrige internationale samfunds samlede indsats. Ultimo 2008 er operationsområdet for den danske bataljonskampgruppe placeret i og omkring byen Gereshk, hvilket også forventes at være tilfældet i Placeringen af den danske og de britiske bataljonskampgrupper kan dog løbende blive ændret i takt med udviklingen i Helmand. På samme måde kan dele af bataljonskampgrupperne være indsat udenfor deres aktuelle operationsområder, hvis situationen kræver det. Et af hovedformålene med den militære indsats er at skabe forudsætningerne for udviklings- og genopbygningsindsatsen. For at sikre sammenhængen mellem den militære og den civile indsats er der dels i PRT hovedkvarteret i Lashkar Gah og dels ved bataljonskampgruppen i Gereshk tilknyttet civile rådgivere. Udover de britiske rådgivere, der er tilknyttet PRT et,

7 DEN DANSKE INDSATS I HELMAND er der af det danske Udenrigsministerium ultimo 2008 udsendt en uddannelsesrådgiver, en chefrådgiver og to stabiliseringsrådgivere - og antallet vil blive forøget i Sammen med bataljonskampgruppens CIMIC-enhed og det britiske Military Stabilisation Support Team (MSST) bidrager de civile rådgivere til at hele spændvidden i genopbygningsindsatsen i Helmand kan dækkes, fra de små projekter, der har til formål at understøtte ISAF s operationer, til de større udviklingsprogrammer, der understøtter den afghanske regerings programmer og strukturer. I praksis planlægger og udfører de civile rådgivere og bataljonskampgruppen genopbygningsindsatsen i konsultation og koordination med de lokale myndigheder for at sikre bæredygtighed og afghansk ejerskab. I takt med at situationen udvikler sig i området, tilpasses samarbejdet mellem de civile rådgivere og bataljonskampgruppen. Stabiliseringsrådgivernes indsats er for nærværende primært fokuseret på kapacitetsopbygning af myndigheder og strukturer på distrikts- og provinsniveau. Hvis udviklingen tillader det, kan der på sigt indsættes civile rådgivere med andre mere specifikke kompetencer. De danske Helmand-planer og det britiske Helmand Road Map Danmarks indsats i PRT Lashkar Gah finder sted i overensstemmelse med de britiske planer for Helmand. Storbritannien har i april 2008 færdiggjort Helmand Road Map (HRM), som er en fleksibel plan for den integrerede civile og militære indsats i provinsen i perioden HRM bygger på en målrettet prioritering af den samlede indsats gennem etableringen af otte internt forbundne prioritetsområder, der geografisk fokuseres på seks distrikter i Helmand. Planen bygger på en vurdering af, hvad der realistisk kan opnås ud fra de givne afghanske og de primært britiske, danske og amerikanske ressourcer samt på vigtigheden af at levere mærkbare forandringer og resultater til provinsens befolkning. HRM omfatter detaljerede distriktsplaner og udgør planlægningsgrundlaget for de civile rådgivere og de militære styrker. De otte prioritetsområder i Helmand Road Map, der med forskellig styrke danner udgangspunkt for indsatsen i distrikterne Lashkar Gah, Gereshk, Sangin, Musa Qala, Garmshir og Nad Ali, er: 1. Politik og forsoning 2. Regeringsførelse 3. Retssikkerhed: retssystem, politi og fængsler 4. Sikkerhed 5. Økonomisk udvikling og genopbygning, herunder uddannelse 6. Narkotikabekæmpelse 7. Strategisk kommunikation 8. Regionalt engagement Indsatserne inden for de otte prioritetsområder varetages af eksperter og rådgivere udsendt fra de britiske udenrigs-, forsvars- og udviklingsministerier. Hertil kommer amerikanske, danske og estiske rådgivere placeret i såvel PRT Lashkar Gah som i distriktskontorerne. Tilrettelæggelsen af de konkrete aktiviteter inden for prioritetsområderne sker i tæt dialog med provinsguvernøren og de lokale distriktsadministrationer.

8 8 DEN DANSKE INDSATS I HELMAND 2009 Det seneste års erfaringer har resulteret i øget fokus på regeringsførelse, sikkerhed og narkotikabekæmpelse. Endvidere er uddannelse, helt i tråd med de danske prioriteter, blevet tilføjet HRM som en del af tilgangen til økonomisk udvikling og genopbygning. Mens de danske Helmand-planer revideres årligt, opererer HRM med et toårigt tidsperspektiv, idet der dog halvårligt gennemføres en analyse af HRM s effekt med mulighed for tilpasninger. Konkret vil den danske indsats i Helmand i 2009 fokusere på sikkerhed og stabilitet, uddannelse samt forbedring af levevilkår. Desuden vil støtte til den afghanske regerings narkotikabekæmpelse samt strategisk kommunikation være centrale hensyn i indsatsen i Målsætningerne for den danske sikkerheds- og stabiliseringsindsats er identiske med målsætningerne på sikkerhedsområdet i HRM. Hidtil har den danske uddannelsesindsats understøttet prioriteterne inden for økonomisk udvikling og genopbygning samt narkotikabekæmpelse, ved at skabe mulighed for øget beskæftigelse i lovlige erhverv. Konkret vil den danske indsats i 2009 støtte op om disse prioriteter ved at bidrage til opførelsen af yderligere ni skoler og to kollegier i Helmand samt stipendier til dækning af skolesøgendes kost og logi. Den danske indsats inden for forbedring af levevilkår vil fortsat i 2009 understøtte prioriteterne inden for økonomisk udvikling og genopbygning samt narkotikabekæmpelse. I denne sammenhæng påtænkes det fra dansk side konkret at støtte Helmands narkotikabekæmpelsesprogram, som Storbritannien er ledende donor på. Endeligt forventes den danske indsats inden for strategisk kommunikation yderligere styrket i Dishu Reg Nad Ali Musa Qala Sangin Gereshk Lashkar Gah Garmshir Den danske organisering og samarbejdet med Storbritannien De danske civile rådgivere er, gennem den omstrukturering der er foregået siden slutningen af 2007, blevet en fuldstændig integreret del af PRT Lashkar Gah. Omstruktureringen har ført

9 DEN DANSKE INDSATS I HELMAND til åbning af PRT distriktskontorer, der har bragt den civile rådgiverstab endnu tættere på distriktsledere og ISAF kampgruppechefer som f.eks. den danske. Den øgede tilstedeværelse af sektoreksperter inden for prioritetsområderne i HRM har betydet, at der i samarbejde med de afghanske myndigheder er udviklet bedre distriktsplaner og sikret bedre understøttelse af planernes implementering. De danske og britiske civile rådgivere samarbejder, afløser hinanden i rotationsperioder og arbejder tæt sammen med både de danske og britiske styrker. De danske rådgivere rapporterer i det daglige til de respektive PRT linjefunktioner, men refererer også til Udenrigsministeriet gennem den danske ambassade i Kabul. Som et led i den gradvise forskydning mod en mere civil indsats, som er en central del af både den danske og den britiske strategi, vil der fra starten af 2009 være omkring 100 civile (diplomater, rådgivere og eksperter) i PRT Lashkar Gah. Danmark vil være repræsenteret med mindst seks civile rådgivere ledet af den civile chefrådgiver, som indgår i PRT et som souschef med ansvar for civil-militær planlægning. Danmark vil på donorernes side være ansvarlig for uddannelsessektoren og med henblik på at løfte denne opgave vil to danske rådgivere fra starten af 2009 dække arbejdet i forhold til det afghanske undervisningsministerium på provinsniveau og styrkelse af kapaciteten på distriktsniveau. I PRT distriktskontoret i Gereshk vil der være tre danske stabiliseringsrådgivere, som - udover den mere generelle stabiliseringsfunktion - vil dække områderne regeringsførelse, politik, kvinde- og ligestillingsspørgsmål samt kommunikation. Også i 2009 vil koordination og samarbejde mellem ambassaderne i Kabul samt mellem de involverede ministerier i København og London på områder så som arbejdsdeling og beskyttelse af de civile rådgivere være centralt for at understøtte og styrke den fælles dansk-britiske indsats i Helmand. Også på det strategiske niveau over PRT Lashkar Gah vil Danmark i 2009 støtte den integrerede civile og militære indsats. Danmark vil fra starten af 2009 bidrage med en civil rådgiver til den nyoprettede civil-militære planlægningscelle i RC SYD s hovedkvarter i Kandahar. Rådgiveren vil medvirke til at de udfordringer som Helmand og de resterende sydlige provinser står overfor, herunder bevægelsesfrihed, energiforsyning og narkotikabekæmpelse, håndteres på regionalt niveau.

10 10 DEN DANSKE INDSATS I HELMAND 2009 SITUATIONEN I HELMAND OG FORVENTNINGER TIL 2009 Politisk Den politiske situation i Helmand i 2008 har været præget af nogen turbulens efter udnævnelsen af Guvernør Gulab Mangal. Der har gennem året været forsøg på dels at underminere ham, dels helt at fjerne ham fra magten. Tidligere guvernør i Helmand Sher Muhammad Arkunzada har ved gentagne lejligheder forsøgt at underminere Mangals position. Arkunzada var under det første demokratiske valg i Afghanistan med virkende til at sikre Præsident Karzai opbakning fra den pashtunske befolkning i Helmand. Med vælgerregistreringen i januar og det planlagte præsidentvalg den 20. august 2009, vil ønsket om de pashtunske stemmer veje tungt hos Præsident Karzai. Det ser dog for nærværende ud til, at Mangal har præsidentens tillid og støtte - ikke mindst på grund af Mangals gode relationer til internationale aktører i Helmand. En pålidelig og kompetent guvernør i Helmand er afgørende for politiske såvel som sikkerheds- og udviklingsmæssige fremskridt i provinsen. Den forestående vælgerregistrering vil belyse Mangals evne til at mobilisere vælgerne, og der vil fra Kabul blive holdt skarpt øje med processen. Mangals fokus på bedre regeringsførelse særligt på distriktsniveau, forbedrede levevilkår, uddannelse for alle og bekæmpelse af narkotikaøkonomien har været en afgørende faktor for de fremskridt, der er opnået i Helmand i Kontinuitet på Guvernørposten vil være central for en videreførelse af disse fremskridt i Endvidere er Mangals opbakning hos befolkningen væsentlig for at styrke tilliden til de centrale myndigheders evne til at levere sikkerhed og udvikling til provinsen. Gennemførelse af præsidentvalg 2009 Præsidentvalget, som planlægges afholdt den 20. august 2009, forventes at blive den altdominerende begivenhed i Helmand i det kommende år. Gennemførelsen af relativt sikre og legitime valg er afgørende for en fortsat demokratisk udvikling i Afghanistan, og Helmand udgør sammen med de øvrige urolige sydvestlige provinser en betydelig udfordring. Guvernør Mangal er meget bevidst om såvel vælgerregistreringens som præsidentvalgets betydning og prioriterer at skabe en situation, som tillader stor valgdeltagelse. De seneste valg i 2004/2005 blev gennemført med en stærk ledelse på regionalt niveau, mens valgene denne gang gennemføres med større indflydelse fra distrikts- og provinsmyndighederne, og en mere robust uafhængig valgkommission. Det forventes derfor, at eventuelle problemer i for bindelse med gennemførelsen af valget, herunder forsøg på påvirkning af det endelige valgresultat fra Helmand, vil kunne begrænses. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at den tidligere Guvernør Arkunzada baserede sin kontrol i Helmand på samarbejde med kriminelle grupper, klanledere og narkotikabagmænd og derudover formentlig benyttede sig af valgsvindel til at sikre Karzai de pashtunske stemmer. I modsætning hertil skal Guvernør Mangal skabe en legitim og sikker ramme for valgets af holdelse uden samtidig vished for, at dette nødvendigvis skaffer Karzai den nødvendige opbakning fra især den pashtunske befolkning. Danmark og det internationale samfund er fuldt bevidste om Mangals udfordringer på kort sigt og bakker aktivt Mangal op i visheden om betydningen af et succesfuldt og legitimt valgforløb.

11 DEN DANSKE INDSATS I HELMAND Danmarks støtte til valgene - ca. 20 mio. kr. - vil primært blive ydet i form af et bidrag til UNDP s valgfond, der udover kapacitetsopbygning af valgkommissionen og teknisk støtte til valgafholdelse eksempelvis også vil omfatte støtte til civilsamfundsorganisationer og valgobservation. Herudover vil Danmark, i form af et nordisk samarbejde, yde direkte støtte til relevante civilsamfundsinitiativer. Sikkerhed De afghanske myndigheder angiver, at de sammen med ISAF kontrollerer godt halvdelen af Helmands 13 distrikter, idet der her er etableret en sikkerhedssituation, som muliggør begrænset udvikling og genopbygning i de pågældende distrikter samt kapacitetsopbygning af de afghanske sikkerhedsstyrker. Sikkerhedssituationen er dog omskiftelig inden for flere af distrikterne, og de afghanske sikkerhedsstyrker, med støtte fra ISAF, kan næppe forventes at tilkæmpe sig et afgørende overtag i De afghanske sikkerhedsstyrker og ISAF forventes generelt at kunne tilkæmpe sig eller bevare kontrollen i de tættere befolkede distrikter i den centrale del af Helmand, mens oprørsgrupperne generelt må forventes at have overtaget i land distrikterne. Afhængig af kapacitetsopbygningen af de afghanske sikkerhedsstyrker samt omfanget af de internationale styrkers kapacitet, forventes oprørsgrupperne at komme under stigende pres i løbet af Det gælder ikke mindst, når de planlagte amerikanske styrkebidrag indsættes i Helmand i løbet af Oprørsgrupperne har erkendt, at de som oftest lider store tab i direkte kamphandlinger mod ISAF og de afghanske sikkerhedsstyrker. De forsøger derfor at genvinde initiativet ved asymmetrisk krigsførelse, idet oprørerne med denne taktik opnår størst effekt i offentligheden samt reducerer deres tab. I Helmand forventes især antallet af angreb med improviserede vejsidebomber samt antallet af baghold at ville stige. De kommende valghandlinger bliver en sikkerhedsmæssig udfordring i 2009, og vil få stor betydning for opfattelsen af de afghanske myndigheders og ISAF s evne til at levere sikkerhed til befolkningen. Bekæmpelse af narkotikaøkonomien vil have indflydelse på den sikkerhedsmæssige udvikling i Narkotikaøkonomien er til stadighed et massivt problem i Helmand. FN vurderer at ca. 2/3 af Afghanistans samlede opiumsproduktion i 2008, eller hvad der svarer til et opdyrket areal på ca hektarer, kommer fra Helmand. Den massive narkotikaøkonomi underminerer indsatsen for at skabe en positiv udvikling i Helmand, fordi narkotikaøkonomien finansierer oprørsaktiviteter og skaber voldsom korruption på alle niveauer. Støtte til den afghanske regerings narkotikabekæmpelse er en tværgående prioritet i den samlede danske indsats i Helmand, og indsatsen vil gennem militære og civile bidrag blive styrket yderligere gennem 2009 for at imødegå problemets omfang og karakter. Udvikling Udnævnelsen af en ny provinsadministration, herunder ikke mindst Guvernør Mangal, har været den væsentligste katalysator for fremskridt i Helmand i Det vil i 2009 være afgørende at bygge videre på de opnåede resultater, særligt inden for

12 12 DEN DANSKE INDSATS I HELMAND 2009 god regeringsførelse. Det nationale direktorat for lokal regeringsførelse (IDLG) har valgt Helmand til en række pilotprojekter med henblik på at skabe en bedre forbindelse mellem lokalsamfundet og den afghanske regering. Pilotprojekterne vil i starten af 2009 begynde i Nad E Ali, Garmsir og Gereshk, hvor lokale råd med forbindelse til distrikts- og provinsadministration vil blive etableret. De lokale repræsentanter vil blive aflønnet for deres arbejde i disse råd og vil sikre, at lokalsamfundenes prioriteter medtages i distrikts- og provinsplanlægning. Det er endnu ikke klart, hvad regeringsrokaden i oktober 2008 med udnævnelsen af Hanif Atmar til den centrale post som indenrigsminister kan komme til at betyde for sikkerheden i Helmand. Atmar har bl.a. spillet ud med ambitiøse forslag til reform og styrkelse af det afghanske nationale politi - ikke mindst på distriktsniveau - som et væsentligt element i kampen mod korruption, narkotikaøkonomi og Taliban. Det er forventningen, at også Helmand vil nyde godt af disse reforminitiativer. Hvis disse reformtanker materialiseres med hjælp fra det internationale samfund, herunder fra EU s politimission (EUPOL) og ISAF, vil det bidrage til styrkelse af stabiliteten. Den humanitære situation Den humanitære situation forværredes i Afghanistan i Årsagen er hovedsagligt mangel på fødevarer i nord og konsekvenser af væbnet konflikt for civilbefolkningen, herunder frivilligt og tvungne repatrierede flygtninge. Der er omkring internt fordrevne i Afghanistan, hvoraf omkring befinder sig i de sydlige provinser i Helmand, Kandahar, Uruzgan og Zabul. En stigende andel af disse er fattige og uden de nødvendige ressourcer til at brødføde sig selv og deres familier. Dette kan forventes at fordre nye humanitære tiltag i de kommende år. FN har udstedt en appel på 604 mio. USD som skal gå til nødhjælp til ca. 8 millioner mennesker i hele Afghanistan i I 2008 gav Danmark 33 mio. kr. i nødhjælp til Afghanistan. Beløbet for 2009 forventes at være på et tilsvarende niveau. Den afghanske regerings bekæmpelse af narkotikaøkonomien vil fortsætte med bl.a. destruktion af illegale afgrøder samt tilbud om alternative afgrøder. Forhåbentlig bliver det afghanske retsvæsen i 2009 i højere grad i stand til effektivt at retsforfølge og straffe især narkotikabagmændene, som udgør forbindelsen til Taliban, og hvis indflydelse på nuværende tidspunkt udgør en stor trussel mod den afghanske regering.

13 DEN DANSKE INDSATS I HELMAND DANSKE INDSATSOMRÅDER I 2009 Politisk PRT Lashkar Gahs indsats vil i 2009 være centreret om Guvernør Mangal, der i 2008 har vist, at hans tilgang bringer fremskridt og skaber opbakning blandt befolkningen. Flere distrikter end tidligere er nu under regeringens og ISAFs kontrol. Den danske indsats vil understøtte denne positive udvikling, bl.a. gennem finansiel støtte til den britiske Stabilisation Aid Fund (SAF). I overensstemmelse med Helmand Road Map vil den danske indsats søge at styrke distriktsniveauet og yde direkte støtte til den afghanske regerings forsøg på at binde lokalesamfundene, distrikts- og provinsadministrationerne samt regeringen i Kabul tættere sammen. Den første politiske udfordring i 2009 vil være vælgerregistreringsprocessen og dernæst præsidentvalget den 20. august 2009, hvor Præsident Karzai genopstiller. En fortsat kritisk sikkerhedssituation i særligt de sydlige provinser udgør en væsentlig udfordring for en legitim gennemførelse af valget. Fortsat opbakning og koordinering fra international side vil være central for en acceptabel valggennemførelse og vil være en vigtig politisk prioritet i den danske indsats. Sikkerhed og stabilisering I 2009 vil sikkerhedsoperationer i form af både større og mindre kampoperationer derfor fortsat være en væsentlig opgave for de afghanske og internationale sikkerhedsstyrker i Helmand, herunder det danske styrkebidrag. Operationerne vil have til hensigt at presse oprørsgrupperne væk fra de vigtigste befolkningscentre i provinsen, og tilvejebringe en tilstrækkelig grad af bevægelsesfrihed i og imellem befolkningscentrene. Sikring af vejnettet og minimering af truslen fra vejsidebomber og baghold mod trafikanter er en væsentlig prioritet for PRT Lashkar Gah, idet bevægelsesfrihed for civilbefolkningen, de afghanske myndigheder og udviklingsrådgivere er helt afgørende for udviklingen i Helmand. Disse operationer forudses ikke afsluttet i 2009, men der forventes fremskridt i løbet af de næste to år, således at de afghanske myndigheder får bedre mulighed for at fungere og befolkningen og det afghanske erhvervsliv får forbedret mobiliteten. Hertil kommer støtte til valghandlingerne i forbindelse med præsidentvalget i Det er overordnet set hensigten, at de afghanske sikkerhedsstyrker i videst muligt omfang skal varetage sikkerheden omkring valgstederne og i byerne generelt, mens ISAF skal levere støtte hertil og agere reserve. Den løbende planlægning og prioritering af alle operationer vil foregå i PRT Lashkar Gah i tæt koordination med de afghanske myndigheder. Opbygning af den afghanske hær Et af hovedformålene med den militære indsats er, at Danmark i løbet af strategiperioden bidrager til at skabe forudsætninger for at udbrede de afghanske myndigheders autoritet i Helmand-provinsen. Det er målet, at gøre de afghanske sikkerhedsstyrker parat til selvstændigt at gennemføre operationer på brigadeniveau og håndhæve den afghanske regerings autoritet i de vigtigste dele af provinsen og her understøtte civil afghansk myndighedsudøvelse.

14 14 DEN DANSKE INDSATS I HELMAND 2009 Den afghanske hærs enheder i Helmand har i 2008 været inde i en positiv udvikling. Enhederne i Helmand er generelt velfungerende og i stigende grad i stand til at planlægge, gennemføre og lede stadigt større og mere komplekse operationer. Trods den relative succes i opbygningen af den afghanske hærs enheder i Helmand vurderes det at ville vare nogle år endnu, før de afghanske sikkerhedsstyrker selv kan varetage sikkerheden i hele provinsen. Det skyldes, at der i Helmand endnu mangler at blive uddannet vigtige enhedstyper som f.eks. artilleri, logistik og signalenheder, der skal støtte den operative indsats af hæren. Dertil kommer en endnu manglende evne til at drive den bagvedliggende uddannelses- og støttestruktur, herunder indkvarterings- og uddannelses støttefaciliteter. Sideløbende med en robust militær indsats vil Danmark derfor i stigende grad bidrage til kapacitetsopbygning af den afghanske hærs enheder i Helmand-provinsen. Af den grund overtager Danmark fra foråret 2009 ansvaret for et garnisons- Operational Mentor Liaison Team (GHQ OMLT) bestående af personer, som skal rådgive og vejlede ift. en række væsentlige funktioner, der bidrager til driften af en afghansk militærlejr. Der er i samarbejde med Storbritannien opstillet konkrete mål for den samlede træningsindsats og kapacitetsopbygning i Helmand. Indsatsen foregår i tre faser, hvor den afghanske hærs kapacitet i første og nuværende fase opbygges til selvstændigt at gennemføre sikkerhedsoperationer. I den anden fase opbygges hærens infrastruktur med henblik på, at hæren selvstændigt kan gennemføre administration, drift, samt logistisk støtte før, under og efter operationerne. I tredje fase opbygges hærens uddannelses- og støttestruktur, for at den selvstændigt kan planlægge og gennemføre grundlæggende og individuel træning af soldater, førere og enheder. Formålet hermed er, at hæren løbende kan uddanne og erstatte personel og enheder i takt med afgang, forflyttelser, tab m.v. Der er opstillet tidsrammer for uddannelsen, og inden for disse rammer skal soldaterne ved den afghanske hærs enheder i Helmand have gennemført træning og nået et uddannelsesniveau, der sætter dem i stand til at udføre deres primære opgaver. I 2009 forventes der i forhold til de afghanske enheder i Helmand at ske et skift fra de tilknyttede ISAF OMLT til mindre forbindelseshold fra ISAF s enheder. Hvor et OMLT varetager monitorering, uddannelse og rådgivning, skal forbindelsesholdene primært sikre koordinationen mellem de afghanske enheder og ISAF-enhederne. Der gælder særligt om enhedernes operationer og placering. For garnisons- OMLT et forventes overgangen til forbindelseshold dog først at ske sidst i Opbygning af sikkerhedsstrukturer i Afghanistan, der på sigt vil sætte landet i stand til at varetage sikkerheden, vil sammen med støtten til opbygning af centraladministrationen forsat udgøre en central del af sikkerhedssamarbejdet. Derudover vil der blive givet særlig prioritet til aktiviteter, som bidrager til at realisere beslutningen om at øge antallet af soldater i den afghanske hær til Der vil fra dansk side blive arbejdet for, at styrkeforøgelsen også afspejles i en øget ANA-tilstedeværelse i Helmand-provinsen, således at den britisk-danske styrke gradvis kan aflastes.

15 DEN DANSKE INDSATS I HELMAND Uddannelse Det danske nationale engagement i uddannelsessektoren er et godt udgangspunkt for en fokuseret dansk støtte til afghanernes eget uddannelsesfremstød i Helmand-provinsen. Der vil i 2009 blive lagt vægt på yderligere at styrke synergien mellem den danske indsats på nationalt niveau og indsatsen i Helmand. Med henblik på at styrke uddannelsesindsatsen i Helmand udsendes endnu en civil uddannelsesrådgiver til provinsen i begyndelsen af Formålet med indsatsen i Helmand vil fortsat være at bidrage til, at der skabes mulighed for at flere børn kan gå i skole samt at kvaliteten i undervisningen styrkes. Den danske bistand til uddannelsessektoren i Helmand ydes - som den nationale støtte - som direkte støtte til det afghanske undervisningsministerium. I alt ni nye skoler vil blive bygget i provinsen. Sammen med to kollegier vil de sikre, at børn og unge fra andre dele af provinsen kan modtage undervisning og bo i Lashkar Gah. Som et led i aftalen vil Danmark have mulighed for at udbetale stipendier til skolesøgende børn og unge, hvormed kost og ophold kan dækkes. I 2009 vil der i endnu højere grad end tidligere blive lagt vægt på at etablere en samlet strategi for anvendelsen af donormidler på uddannelsesområdet i Helmand, det være sig stabiliseringsmidler eller indsatser, der iværksættes af andre internationale donorer. Forbedrede levevilkår På basis af en analyse gennemført af Storbritannien i 2008 har Danmark indledt konsultationer med DFID om mulig dansk deltagelse i renovering af vandkraftanlægget i Gereshk og tilhørende el-fordelingssystem. Projektet har et stort potentiale for forbedring af levevilkår i området. Stabil el-forsyning vil bidrage til generelt forbedrede vilkår for alle, og mere specifikt vil det skabe basis for etablering og udvikling af små og mellemstore virksomheder inden for produktion og forarbejdning af råvarer fra bønderne i omegnen. Gereshk er beliggende ved den nationale ringvej, der forbinder alle provinser i Afghanistan, og som sådan udgør byen et naturligt økonomisk udviklingsområde. Årtiers forsømmelse har ødelagt infrastrukturen, og en kombination af nye veje, mere elektricitet m.v. vil skabe det nødvendige - om end spinkle - grundlag for at sætte skub i den økonomiske udvikling i området. Det vil skabe arbejdspladser i Gereshk, og det vil medvirke til at skabe stabile afsætningsmuligheder for oplandets landbrugsproduktion. Sam tidigt er det et vigtigt tiltag i kampen for at få bønderne i Helmand til at lægge produktionen om fra opiumsvalmuer til lovlige afgrøder. Gennemførelse af det påtænkte projekt skal ske under nøje og løbende overvejelser af sikkerheds situation i Gereshk og omegn, hvilket vil kræve koordinering med og involvering af såvel ISAF som de afghanske sikkerhedsstyrker. Narkotikabekæmpelse Narkotikabekæmpelse er et afghansk ansvar. Der er i løbet af 2008 konstateret en tæt sammenhæng mellem Taliban og narkotikaøkonomien. FN s kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC) vurderer således at krigsherrer, narkotikabagmænd, Taliban og andre oprørsgrupper i 2008 tjente knap 3

16 16 DEN DANSKE INDSATS I HELMAND 2009 mia. kr. på narkotikaøkonomien. Blandt andet derfor har den afghanske regering anmodet det internationale samfund om yderligere støtte på dette område. Som det fremgår af bemærkningerne til Folketingsbeslutning B 24 for den militære danske indsats i Afghanistan, vil det danske styrkebidrag inden for rammerne af NATO s operationsplan for ISAF fortsat kunne bidrage til gennemførelsen af tiltag rettet mod narkotikaøkonomien. Disse tiltag omfatter bl.a. udveksling af informationer og logistisk støtte til de afghanske myndigheder, og der vil desuden - indtil den afghanske egenkapacitet til narkotikabekæmpelse er tilstrækkelig - kunne blive tale om en indsats mod f.eks. narkotikaforarbejdningsfaciliteter, transporter og distributionsled. Udgangspunktet for direkte ISAF-indsats mod narkotikaforarbejdningsfaciliteter og distributionsled (inkl. transporter) vil være, at operationerne er rettet mod oprørsgrupper på en sådan måde, at oprørsgruppernes muligheder for at angribe ISAF eller hindre udbredelsen af den afghanske regerings autoritet reduceres. Danmark vil i 2009 sammen med Storbritannien bidrage til en fortsættelse af støtten til de afghanske provinsmyndigheders hvedeprogram, der giver mulighed for dyrkning af alternative afgrøder gennem uddeling af gratis såsæd. Op mod familier fik i 2008 udleveret hvedesåsæd gennem programmet. I de områder, hvor programmet gennemføres, vil bønder, der fortsætter opiumsdyrkningen og ikke tager imod såsæd få deres marker ryddet af de lokale myndigheder. Derudover vil andre indsatser til støtte af alternative indkomstmuligheder blive overvejet. Mulige konkrete tiltag i denne forbindelse omfatter assistance til tekniske uddannelser samt rensning af kunstvandingskanaler. Med henblik på at skabe grundlag for en voksende privatsektor, vil PRT et, i samarbejde med den afghanske regering og øvrige donorer, støtte igangsættelse af større infrastrukturopgaver herunder vejbyggeri og elektricitetsproduktion. Også styrkelse af uddannelsessektoren i form af bl.a. nybygning af skoler og andre udannelsesfaciliteter vil fortsætte i Civil-militære indsats Det tætte civile-militære samarbejde på Task Force Helmandniveau betyder bl.a., at den danske bataljonskampgruppe i stigende grad vil operere under civil ledelse idet den militære indsats i endnu højere grad vil blive tilrettelagt, så den understøtter genopbygnings- og stabiliseringsindsatsen. Eksempler på dette er militære indsatser, der understøtter bevægelsesfrihed, vælgerregistrering samt socio-økonomisk udvikling. Danmark arbejder kontinuerligt med at videreudvikle det allerede tætte civil-militære samarbejde og deltager aktivt i den internationale erfaringsudveksling på området. Strategisk kommunikation Kommunikation af den danske indsats i Afghanistan er fortsat afgørende - dels i forhold til at sikre at den danske offentlighed og politikere har et ordentligt grundlag for at vurdere indsatsen, dels i forhold til at forbedre den afghanske befolknings viden om den internationale indsats og den afghanske regerings handlinger.

17 DEN DANSKE INDSATS I HELMAND Årtiers krig og konflikt har efterladt en befolkning, som er dybt mistroisk over for alle fremmede aktører. Denne situation udnytter oprørerne til at føre en bredspektret misinformationskampagne rettet mod den internationale indsats, hvor Afghanistan og den afghanske befolkning konsekvent fremstilles som ofre for et vestligt kristent korstog rettet mod den islamiske verden. Her er det afgørende, at de danske såvel som de øvrige indsatser i forhold til befolkningen fremstår som et positivt bidrag til opbygningen af et demokratisk, stabilt og selvstændigt Afghanistan. Kommunikationsindsatsen har endvidere til formål at styrke opbakningen til den afghanske regering, bl.a. ved at hjælpe regeringen med at formidle sine budskaber. et grundlag for at vurdere om indsatsen går i den rigtige retning. Kommunikationen skal derfor øges, gøres mere konstant og nuanceres. Der skal herunder informeres om den danske militære og civile indsats samt om udviklingen i Helmand. Kommunikationsindsatsen skal medvirke til at det hidtidige fokus på den militære indsats suppleres med den civile indsats og de fremskridt, der finder sted i Afghanistan. Kommunikationen skal give et retvisende billede og vil derfor både omfatte de positive og negative elementer i udviklingen. Det er vigtigt, at den danske befolkning hele tiden oplyses om de udfordringer som Afghanistan står overfor, begrundelsen for at Danmark er engageret i Afghanistan, og løbende bibringes

18 18 DEN DANSKE INDSATS I HELMAND 2009

19 DEN DANSKE INDSATS I HELMAND MÅLSÆTNINGER OG BENCHMARKS FOR 2009 De overordnede mål for indsatsen i Helmand i 2009 bygger på målene for Målene videreføres i det omfang, der fortsat må lægges en indsats for at nå de opstillede mål fra Der er sket fremskridt - om end målsætningerne for 2008 ikke til fulde er opfyldt. En af de væsentligste årsager hertil er den udfordrende sikkerhedssituation, ligesom den danske integration i PRT Lashkar Gah ikke fandt sted før august Det har endvidere spillet ind, at kapaciteten hos de afghanske aktører fortsat generelt er overordentlig begrænset. Der er tilføjet en række nye mål for 2009, som bygger på de fremskridt, der er nået i De opstillede mål er i overensstemmelse med Helmand Road Map. Der tages dog forbehold for gennemgangen af Helmand Road Map som først forventes afsluttet i begyndelsen af For eksempel vil uddannelse indgå som en integreret del i den reviderede Helmand Road Map. Der forventes i øvrigt ikke de store ændringer til det nuværende Helmand Road Map, omend det forudses, at UK vil fokusere mere på stabiliseringsbenchmarks end på udviklingsbenchmarks - dvs. et øget fokus på sikkerhed og regeringsførelse snarere end antallet af klinikker, skoler osv. Ligeledes kan det forøgede amerikanske engagement i Helmand, medføre justeringer i Helmand Road Map. Det seneste år har imidlertid også vist, at konkrete fysiske genopbygningsaktiviteter ikke alene medfører øget stabilitet og sikkerhed. Dette opnås kun ved en samtidig styrkelse af lokal regeringskapacitet såvel administrativt som sikkerhedsmæssigt. Derfor fokuseres målene for 2009 i højere grad på et kvalitativt løft af bl.a. regeringsførelse og sikkerhed, frem for - som hidtil - på antallet af gen- eller nyopførte bygninger.

20 20 DEN DANSKE INDSATS I HELMAND 2009 Målsætninger og benchmarks for opbygning af sikkerhed i 2009 Overordnet målsætning Den afghanske regering er i stand til selv at håndhæve sin autoritet og opretholde sikkerheden i Helmandprovinsen. Strategiske mål Danmark vil, primært i ramme af Task Force Helmand, direkte og/eller indirekte bidrage til: Øget tilstedeværelse og myndighedsudøvelse af de afghanske sikkerhedsstyrker i byerne og på vejnettet. Kriminelle handlinger, herunder narkotikakriminalitet, reduceres. Der er påbegyndt opbygning og udvikling af de afghanske sikkerhedsstyrkers infrastruktur og kapacitet. Det afghanske politi kan, støttet af den afghanske hær, opretholde et sikkerhedsniveau, der delvist kan afholde oprørsgrupperne fra at sive tilbage til områder, hvorfra de er blevet fortrængt, samt reducere oprørsgruppernes evne til at intimidere lokalbefolkningen til ikke at støtte myndighederne. Det afghanske politis adfærd over for befolkningen forbedres. Støtte til vælgerregistreringen og afholdelsen af præsidentvalget i 2009.

21 DEN DANSKE INDSATS I HELMAND Benchmarks/operationelle delmål for 2009 Oprørsgruppernes muligheder for at angribe ISAF og de afghanske sikkerhedsstyrker eller hindre udbredelsen af den afghanske regerings autoritet reduceres. De afghanske sikkerhedsstyrker er delvist i stand til, støttet af ISAF, at planlægge og gennemføre sikkerhedsoperationer med følgende effekt: Forbedret sikkerhed i og omkring de seks befolkningscentre i Helmand, herunder forbedret sikkerhed på vejnettet. Sikkerheden omkring distriktscentrene er tilstrækkelig til, at de civile afghanske myndigheder kan planlægge og gennemføre basal myndighedsudøvelse. Sikkerheden i og mellem befolkningscentrene understøtter kerneområder i stabilisering og udvikling af provinsen civilt, politisk, økonomisk, socialt m.v. Korruptionen i de afghanske sikkerhedsstyrker reduceres. Antallet af de groveste typer af kriminelle handlinger begynder at falde. Der sker fremskridt med kapacitetsopbygningen af politiet hen imod målsætningen om en fungerende styrke på 3700 politifolk i Helmand. Befolkningen begynder at få en mere positiv opfattelse af de afghanske sikkerhedsstyrkers tilstedeværelse, herunder særligt politiet, ligesom der er begyndende tillid til, at tilstedeværelsen er permanent. Befolkningen begynder at blive mindre påvirkelig over for intimidering fra oprørsgrupperne. Hovedparten af befolkningen begynder at anerkende de afghanske myndigheders autoritet og søger aktivt at samarbejde med disse. De afghanske sikkerhedsstyrker kan, støttet af ISAF, varetage sikkerheden omkring valghandlingerne. Befolkningen er generelt af den opfattelse, at der har været et tilfredsstillende niveau af sikkerhed i forbindelse med valg handlingerne, således at store dele af befolkningen har kunnet deltage. Der stilles derfor generelt ikke alvorlige spørgsmålstegn ved valgets resultat.

22 22 DEN DANSKE INDSATS I HELMAND 2009 Målsætninger og benchmarks for træning af den afghanske hær i Helmand 2009 Overordnet målsætning Den afghanske regering er i stand til selv at håndhæve sin autoritet i Helmand- provinsen. Strategiske mål Der udsendes foråret 2009 et GHQ OMLT til støtte for den afghanske hærs drift af en kaserne med tilhørende faciliteter med henblik på at bidrage til udviklingen af de nødvendige afghanske strukturer til opretholdelse af sikkerhed i Helmandprovinsen. Donationen af morterer til den afghanske hær indledes, idet uddannelse af ANA instruktører påbegyndes. Målsætninger og benchmarks for regeringsførelse i Helmand 2009 Overordnet målsætning Den afghanske regerings indflydelse/ tilstedeværelse i Helmand øges. Det internationale samfund og NGO er kan under afghansk lederskab fortsætte genopbygningen i Helmand. Strategiske mål Yderligere styrkelse af god regeringsførelse på provins- og distriktsniveau. Stabilisering af Helmand således at udvikling kan finde sted i Helmand-provinsen.

23 DEN DANSKE INDSATS I HELMAND Benchmarks/operationelle delmål for 2009 Op til cirka soldater ved den afghanske hærs enheder i Helmand skal have gennemgået et træningsforløb ved årets udgang. Heraf skal cirka soldater, som indgår i de fire nuværende infanteribataljoner i provinsen, have gennemført træning, der sætter infanteribataljonerne i stand til selvstændigt at gennemføre operationer. Cirka soldater, som indgår i de to nuværende støttebataljoner i provinsen (artilleri og logistik), skal have gennemført træning, der sætter de to bataljoner i stand til at levere kampstøtte og logistisk støtte til den afghanske hærs kampenheder i Helmand. Cirka 200 soldater, som indgår den nuværende garnisonsenhed i provinsen, og som det danske OMLT tilknyttes, skal have gennemført træning, der sætter garnisonsenheden i stand til at planlægge og gennemføre basale støttefunktioner samt operativ drift af den afghanske hærs basefaciliteter i Helmand støttet og monitoreret af ISAF. Benchmarks/operationelle delmål for 2009 Yde kontinuerlig dansk finansiel støtte og rådgivning målrettet initiativer, der skaber bedre regeringsførelse på lokalt niveau. Skabe muligheder for provinsadministrationens øgede tilstedeværelse i større dele af provinsen, herunder konkret at flere repræsentanter fra Lashkar Gah provinsadministrationen understøtter udviklingen på lokalt niveau i Gereshk. Valg af lokalråd i Gereshk, som indgår aktivt i beslutningsprocesserne på lokalt niveau. Gennemførelse af troværdig valgproces i Helmand-provinsen. Fremme tilstedeværelse/antallet af internationale NGO er i provinsen ved aktivt at søge deres deltagelse gennem bilaterale eller PRT finansierede aktiviteter. Arbejde målrettet for at skabe forudsætninger for UNAMA s tilstedeværelse i provinsen og dermed bidrage til, at der i løbet af 2009 åbnes et UNAMA kontor i provinsen med relevant bemanding. Det danske styrkebidrags indsats i Gereshk området muliggør eksterne aktørers (den afghanske regering, NGO er og internationale organisationer m.v.) aktiviteter i området.

24 24 DEN DANSKE INDSATS I HELMAND 2009 Målsætninger og benchmarks for uddannelse i Helmand 2009 Overordnet målsætning Fastholde/øge antallet af elever i de offentlige skoler - både drenge og piger. Styrke kapaciteten hos provinsmyndighederne. Lokalsamfund samarbejder og anerkender undervisningsministeriet og undervisningsdirektoratet som den primære ansvarlige aktør i håndteringen af lokale behov på uddannelsesområdet. Strategiske mål Fastholde/øge antallet af aktive/åbne og genåbne skoler i distrikterne med en 5 pct. årlig forøgelse af børn der går i skole ved skolestart i september. Styrke kapaciteten i undervisningsdirektoratet i Helmand. Lokale ledere, herunder religiøse ledere, og lærere støtter og fremmer uddannelse på provinsniveau og i distrikterne. Målsætninger og benchmarks for forbedrede levevilkår i Helmand 2009 Overordnet målsætning Forbedrede muligheder etableret for forskelligartet social og økonomisk udvikling i såvel by- som landområder af Helmand-provinsen. Strategiske mål Inspireret af planlægning, indledende aktiviteter og fremtidsperspektiver under nye projekter skal lokale småhåndværkere, handelsfolk og bønder tage initiativer til etablering af nye eller styrkelse af gamle økonomiske aktiviteter inden for forarbejdning og handel.

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014 - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser både Helmand-planen

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik Eksemplet Afghanistan Danmarks Udviklingsbistand Målsætningerne Fattigdomsorienteringen Tværgående hensyn Principplanen 2006-11 God regeringsførelse Kvinder drivkraft

Læs mere

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 UDENRIGSMINISTERIET FORSVARSMINISTERIET Pressemeddelelse Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 Regeringen har sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre

Læs mere

AFRAPPORTERING 2011 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN

AFRAPPORTERING 2011 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN AFRAPPORTERING 2011 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN FOTOS Forside fra venstre: Franz-Michael Mellbin, Forsvarets Mediecenter, ISAF Media Hjørnebilleder: Side 1,3,7,9: Franz-Michael Mellbin, side 5,11,13,17:

Læs mere

INDHOLD. Kort over Helmand Indledning Principper for den danske indsats i Helmand De hidtidige erfaringer fra Helmand...

INDHOLD. Kort over Helmand Indledning Principper for den danske indsats i Helmand De hidtidige erfaringer fra Helmand... INDHOLD Kort over Helmand... 2 1. Indledning... 3 2. Principper for den danske indsats i Helmand... 3 3. De hidtidige erfaringer fra Helmand... 4 4. Den aktuelle situation i Helmand... 5 5. Den danske

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET OG FORSVARSMINISTERIET 2009 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN 2008-2012 AFRAPPORTERING 2008

UDENRIGSMINISTERIET OG FORSVARSMINISTERIET 2009 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN 2008-2012 AFRAPPORTERING 2008 UDENRIGSMINISTERIET OG FORSVARSMINISTERIET 2009 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN 2008-2012 AFRAPPORTERING 2008 2 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN 2008-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Situationen

Læs mere

Den danske indsats i Afghanistan 2008-2012...1. Rammen for den internationale indsats... 4. Resultater af den danske og internationale indsats...

Den danske indsats i Afghanistan 2008-2012...1. Rammen for den internationale indsats... 4. Resultater af den danske og internationale indsats... Indhold Den danske indsats i Afghanistan 2008-2012...1 Rammen for den internationale indsats... 4 Resultater af den danske og internationale indsats... 4 Udfordringerne... 8 Principper for Danmarks indsats

Læs mere

4 Genopbygning og udvikling Situationen i Afghanistan Resultater og erfaringer... 20

4 Genopbygning og udvikling Situationen i Afghanistan Resultater og erfaringer... 20 Indhold 1 Indledning... 1 2 Overordnede rammer for indsatsen... 4 3 Sikkerhed... 6 Ramme og strategier for sikkerhedsindsatsen... 6 Kapacitetsopbygning af de afghanske sikkerhedsstyrker... 9 Sikkerhedsudfordringer...

Læs mere

Indledning... 1. Sikkerhedssituationen og den militære indsats... 3. Den politiske, økonomiske og sociale situation... 16

Indledning... 1. Sikkerhedssituationen og den militære indsats... 3. Den politiske, økonomiske og sociale situation... 16 Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN 2009 AFRAPPORTERING 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Sikkerhedssituationen og den militære indsats... 3 Den politiske,

Læs mere

FAKTA. endvidere i 2013 og 2014 fortsætte omlægningen initieret med Helmand-planen 2011-2012 fra kamp i retning af en trænings- og støtteindsats.

FAKTA. endvidere i 2013 og 2014 fortsætte omlægningen initieret med Helmand-planen 2011-2012 fra kamp i retning af en trænings- og støtteindsats. KORTE FAKTA - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser

Læs mere

Åbent samråd Armadillo

Åbent samråd Armadillo Det Udenrigspolitiske Nævn 2009-10 UPN alm. del Bilag 116 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Åbent samråd Armadillo Spørgsmål: Ministeren bedes kommentere de danske soldaters optræden, som den fremgår af

Læs mere

HELMAND-PLANEN 2011-2012

HELMAND-PLANEN 2011-2012 HELMAND-PLANEN 2011-2012 SAMT AFRAPPORTERING FOR DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN I 2010 Kort: NATO Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre

Læs mere

MEDICIN OG HOSPITALSUDSTYR TIL HELMAND, AFGANISTAN

MEDICIN OG HOSPITALSUDSTYR TIL HELMAND, AFGANISTAN MEDICIN OG HOSPITALSUDSTYR TIL HELMAND, AFGANISTAN Som opfølgning på et vel initieret samarbejde, Global Medical Aid (GMA) og Forsvaret imellem, og gennemført donation af medicin og hospitalsudstyr i Helmand,

Læs mere

Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010

Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010 Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010 DEN DANSKE INDSATS I HELMAND 2010 HELMAND-PLANEN 2010 INDHOLDsfortegnelse Indledning... 1 Rammerne... 5 Sikkerhed... 10 Militær... 10 Politi... 19 Politik...

Læs mere

Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001:

Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001: KAPITEL 7 De internationale konflikter Folketingsbeslutning 2001: Danske soldater til Afghanistan Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001: Folketinget meddeler sit samtykke til, at danske

Læs mere

Tre vigtige besøg på tre dage

Tre vigtige besøg på tre dage Tre vigtige besøg på tre dage AFGHANISTAN, Helmand: - Den forgangne uge bød på tre hektiske besøgsdage i Lashkar Gah. Udenrigsministeren og to generaler kom, så og rejste igen. Af Stabselementet ved Task

Læs mere

Italesættelse af krigen i Afghanistan

Italesættelse af krigen i Afghanistan Italesættelse af krigen i Afghanistan 1 Fakta Danmark har i alt (gennem årene) haft over 10.000 tropper udstationeret i Afghanistan. 43 soldater er blevet dræbt. Der er brugt mere end 13 milliarder danske

Læs mere

Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer

Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer Resumé Baggrund I slutningen af 1990érne afløstes betalingsbalancebistand og bistand til strukturtilpasning gradvis af budgetstøtte. I de

Læs mere

STRATEGI NORDSJÆLLANDS

STRATEGI NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2017 NORDSJÆLLANDS NORDSJÆLLAND SKAL VÆRE ET TRYGT OG SIKKERT STED Nordsjællands Politis centrale opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det skal vi

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter. Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2016 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Forsvarsministeriet AFGHANISTANPLANEN 2013-2014. På vej mod fuldt afghansk ansvar

Forsvarsministeriet AFGHANISTANPLANEN 2013-2014. På vej mod fuldt afghansk ansvar Forsvarsministeriet AFGHANISTANPLANEN 2013-2014 På vej mod fuldt afghansk ansvar Indholdsfortegnelse Kort: NATO Illustration og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter,

Læs mere

Oversigt over Danmarks støtte til Somalia

Oversigt over Danmarks støtte til Somalia Udenrigsudvalget 2012-13 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 216 Offentligt Oversigt over Danmarks støtte til Somalia Regeringen har øget sin indsats i Somalia med en samlet ramme påomkring 650 mio.

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk. NATO i Afghanistan

DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk. NATO i Afghanistan DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DIIS Brief NATO i Afghanistan Hvad kan vi lære af missionen, og er vi villige til at

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET OG FORSVARSMINISTERIET 2009 DEN DANSKE INDSATS I HELMAND 2008 AFRAPPORTERING 2008

UDENRIGSMINISTERIET OG FORSVARSMINISTERIET 2009 DEN DANSKE INDSATS I HELMAND 2008 AFRAPPORTERING 2008 UDENRIGSMINISTERIET OG FORSVARSMINISTERIET 2009 DEN DANSKE INDSATS I HELMAND 2008 AFRAPPORTERING 2008 2 DEN DANSKE INDSATS I HELMAND 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Den danske indsats i Helmand

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Fempunktsplan for styrket anti-korruptionsindsats i Afghanistan

Fempunktsplan for styrket anti-korruptionsindsats i Afghanistan Fempunktsplan for styrket anti-korruptionsindsats i Afghanistan De fem elementer i planen er: 1. Etablering af en taskforce på ambassaden i Kabul for at styrke anti-korruptionsarbejdet og udvikle et særskilt

Læs mere

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde.

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde. Oplæg af forsvarsminister Søren Gade på Venstres antiterrorkonference Fredag d. 27. januar 2006 kl. 9.30-15.30 Fællessalen på Christiansborg Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

FÆLLES MEDDELELSE TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET ELEMENTER TIL EN EU-STRATEGI I AFGHANISTAN

FÆLLES MEDDELELSE TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET ELEMENTER TIL EN EU-STRATEGI I AFGHANISTAN EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 30.4.2014 JOIN(2014) 17 final FÆLLES MEDDELELSE TIL EUROPA-PARLAMENTET OG

Læs mere

Jeg forstår spørgsmål M på den måde, at svaret især skal fokusere på den

Jeg forstår spørgsmål M på den måde, at svaret især skal fokusere på den Udenrigsudvalget 2008-09 URU alm. del Svar på Spørgsmål 101 Offentligt NOTITS Til: Udviklingsministeren J.nr.: 5.N.660. CC: Bilag: Fra: MENA Dato: 2. februar 2009 Emne: Besvarelse af URU samrådsspørgsmål

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

Dansk støtte til forbedringen af kvinders rettigheder

Dansk støtte til forbedringen af kvinders rettigheder Dansk støtte til forbedringen af kvinders rettigheder Danmark støtter forbedringen af kvinders rettigheder både direkte og indirekte gennem en lang række programmer og tiltag. Direkte gennem en række konkrete

Læs mere

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Talen følger efter et kort oplæg fra USA's tidligere ambassadør til NATO Professor Nicolas Burns og er en del af universitetets

Læs mere

Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010

Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010 Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010 DEN DANSKE INDSATS I HELMAND 2010 HELMAND-PLANEN 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Rammerne... 5 Sikkerhed... 10 Militær... 10 Politi... 19 Politik...

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål J: Reformer i FN Åbent Samråd i Udenrigsudvalget den 7. februar 2017 Taletid: 10-12 minutter Samrådsspørgsmål:

Læs mere

[TYPE HEADING HERE] AFGHANISTANSTRATEGIEN 2015- Evt. teaser UDENRIGSMINISTERIET FORSVARSMINISTERIET

[TYPE HEADING HERE] AFGHANISTANSTRATEGIEN 2015- Evt. teaser UDENRIGSMINISTERIET FORSVARSMINISTERIET UDENRIGSMINISTERIET FORSVARSMINISTERIET [TYPE HEADING HERE] NB: Do NOT delete line below this text! If you do, please press the UNDO button or ctrl+z (but delete this text before publishing) AFGHANISTANSTRATEGIEN

Læs mere

Jeg har nu modtaget en udtalelse fra Forsvarskommandoen, som har følgende ordlyd:

Jeg har nu modtaget en udtalelse fra Forsvarskommandoen, som har følgende ordlyd: Folketingets Forsvarsudvalg Christiansborg 2. maj 2012 Der blev den 20. april 2012 stillet to spørgsmål fra Forsvarsudvalget på foranledning af Nikolaj Villumsen fra Enhedslisten (spørgsmål 217 og 218).

Læs mere

Civil-militært samarbejde i internationale operationer et dansk perspektiv

Civil-militært samarbejde i internationale operationer et dansk perspektiv Resumé Dette brief opsummerer hovedtrækkene i den analyse af samtænkning af civile og militære virkemidler, som DIIS har gennemført for den danske regering i 2008-9. Briefet gør status over, hvordan samtænkning

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa Den 25. januar 2011 Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender)

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv.

Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv. Den 20.04.2010 Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv. NGO FORUM har læst det udsendte udkast til en ny udviklingspolitisk

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 5. februar 2010

UDENRIGSMINISTERIET Den 5. februar 2010 Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 5. februar 2010 Center for Udviklingspolitik HUC, j.nr. 46.Haiti.5.b. Talepunkt til brug for udviklingsministeren

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

[Redegørelse for samarbejdet mellem den danske styrke i Irak og den irakiske regeringshær.]

[Redegørelse for samarbejdet mellem den danske styrke i Irak og den irakiske regeringshær.] Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 43 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Talepunkt til brug for Forsvarsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål A, Forsvarsudvalget, den 19. november 2015

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag.

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag. Forsvarsministerens tale den 12. april 2005 ved afslutningen på Folkekirkens Nødhjælps Lars og Lone kampagne. Københavns Rådhus, klokken 14.15 til 14.30. Mine damer og herrer, kære Lars og Lone r. Jeg

Læs mere

Afrapportering for 2011 på Helmandplanen 2011-2012

Afrapportering for 2011 på Helmandplanen 2011-2012 Afrapportering for 2011 på Helmandplanen 2011-2012 Pr. 31. december 2011 Benchmarks. 1 Hermed foreligger status på graden af målopfyldelse af Helmandplanen 2011 2012 pr. 31. december 2011. Statusoversigten

Læs mere

International strategi for Det Danske Spejderkorps

International strategi for Det Danske Spejderkorps International strategi for Det Danske Spejderkorps Strategien skal give et overblik over de prioriteter, DDS har som del af den globale spejderbevægelse og som medlemmer af de internationale spejderorganisationer

Læs mere

Afrapportering 2012. Den danske indsats i Afghanistan

Afrapportering 2012. Den danske indsats i Afghanistan Afrapportering 2012 Den danske indsats i Afghanistan April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Sikkerhed - militær... 4 Danske enheder i Afghanistan... 6 Sikkerhed - politi... 7 Freds- og forsoningsprocessen

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Viva Danmark. Strategi 2013-16

Viva Danmark. Strategi 2013-16 Viva Danmark Strategi 2013-16 Mission Vi ønsker at forbedre udsatte børn og unges vilkår, så de får en tryg og sund opvækst med muligheder for at skabe deres egen fremtid. Vision Vi drømmer om en bevægelse

Læs mere

HELMAND-PLANEN

HELMAND-PLANEN HELMAND-PLANEN 2011-2012 SAMT AFRAPPORTERING FOR DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN I 2010 DANSKE SOLDATER I HELMAND Nahr-e Saraj distriktet Bastion/ Shorabak/ Leatherneck Price Patrol Base Line Budwan Rahim

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 12.1.2006 B6-0054/2006 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af André Brie og

Læs mere

Trusselsvurdering for et eventuelt dansk VIP-beskyttelseshold, der skal operere i Syrien

Trusselsvurdering for et eventuelt dansk VIP-beskyttelseshold, der skal operere i Syrien 25. november 2013 Situations- og trusselsvurdering til brug for udarbejdelse af beslutningsforslag vedrørende eventuelt danske bidrag til støtte for OPCW s arbejde med destruktion af Syriens kemiske våbenprogram

Læs mere

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 Lov om udviklingssamarbejde 1971: støtte samarbejdslandenes regeringer i at opnå økonomisk vækst for derigennem at sikre social fremgang og politisk uafhængighed

Læs mere

AFTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAB MELLEM DEN ISLAMISKE REPUBLIK AFGHANISTAN OG KONGERIGET DANMARK

AFTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAB MELLEM DEN ISLAMISKE REPUBLIK AFGHANISTAN OG KONGERIGET DANMARK AFTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAB MELLEM DEN ISLAMISKE REPUBLIK AFGHANISTAN OG KONGERIGET DANMARK Den Islamiske Republik Afghanistans regering og Kongeriget Danmarks regering (herefter benævnt parterne

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Aktuelt fra Danmark. Regeringens prioriteter for beredskabet

Aktuelt fra Danmark. Regeringens prioriteter for beredskabet Aktuelt fra Danmark Regeringens prioriteter for beredskabet Samling af beredskab og forsvar Status på arbejdet med samlingen Fokus på udviklingen af et CBRN-institut Tværfaglig koordination ved kriser

Læs mere

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt.

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt. Version 1.1 April 2012 2 3 Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier Formålet med formuleringen af Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier er at skabe et fælles

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING Indledning 1. Den Europæiske Union giver sin uforbeholdne støtte til De Forenede Nationer, er fast besluttet på at værne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan Marts 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK.

Læs mere

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer POLITIAFDELINGEN januar 2011 Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens

Læs mere

Udviklingen i og omkring byen Kobani i det nordlige Syrien er. særdeles alvorlig. Store dele af byen er efter flere ugers belejring

Udviklingen i og omkring byen Kobani i det nordlige Syrien er. særdeles alvorlig. Store dele af byen er efter flere ugers belejring Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 11 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Åbent samråd: kort orientering om situationen i Kobani i det nordlige Syrien. Der er tale om et åbent samråd. Udenrigsministerens

Læs mere

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 Indblik Kvinder og piger i katastrofer Ligestilling og kvinders deltagelse i økonomien og beslutningsprocesser

Læs mere

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen!

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Peter Viggo Jakobsen Forsvarsakademiet og Center for War Studies, Syddansk Universitet Ifs-12@fak.dk Sikkerhedspolitisk Seminar for

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af et antiradikaliseringscenter

Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af et antiradikaliseringscenter 2007/1 BSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 11. oktober 2007 af Naser Khader (NY), Inge Lene Ebdrup (NY) og Leif Mikkelsen (NY) Forslag til

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute Valletta, den 3. februar 2017 (OR. en) Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute 1. Vi glæder os over og støtter

Læs mere

Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 110 Offentligt

Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 110 Offentligt Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 110 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer 1 400.C.2-0 EUK 5. januar 2005 Til orientering

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Rapport September 2016

Rapport September 2016 Rapport September 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE OM DE FEM SEGMENTER HOVEDKONKLUSIONER FN S VERDENSMÅL VERDENSTIMEN VERDENS BEDSTE NYHEDER UDVIKLINGSBISTAND METODE 3 4 6 18 20 28 44 2 Om de fem segmenter I rapporten

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Høring om ny udviklingspolitik

Høring om ny udviklingspolitik Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 173 Offentligt Høring om ny udviklingspolitik Udenrigsministeriet har den 19. marts sendt en ny strategi for dansk udviklingspolitik i høring. DI har følgende

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om EU-strategien for Centralasien, der blev vedtaget af Rådet den 19. juni 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om EU-strategien for Centralasien, der blev vedtaget af Rådet den 19. juni 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

NATO UNCLASSIFIED. Tale. Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010

NATO UNCLASSIFIED. Tale. Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010 1 Tale Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010 Klausuleret til 31. august kl. 17 Kære studerende, Mine damer og herrer Tak for invitationen

Læs mere

Kvalitet i opgaveløsningen

Kvalitet i opgaveløsningen Nationale opgaver 1N Støtte til Forsvaret Anmodninger fra Forsvaret skal tilfældene inden for rammerne af Forsvarskommandoens direktiv for Hjemmeværnets operative anvendelse samt respektive operative myndigheders

Læs mere

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018 Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018 11. december 2017 Indhold 1. Indledning... 1 2. Strategisk målbillede 2018... 2 3. Mål for 2018... 4 4. Opfølgning... 7 5. Påtegning... 8 1. Indledning

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Målsætning Ad 1, stk. 1: DIIS sætter pris på intentionerne om at præcisere

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi værdsætter højt, og som vi gerne vil værne om. Vi

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag Dansk Initiativ for Etisk Handel Forretningsgrundlag Initiativets formål Forretningsgrundlag for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel Dansk Initiativ for Etisk Handel er et ressourcecenter

Læs mere

Soldater og statsbygning: Det danske forsvars tilgang til genopbygning i konfliktområder

Soldater og statsbygning: Det danske forsvars tilgang til genopbygning i konfliktområder DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DIIS Brief Soldater og statsbygning: Det danske forsvars tilgang til genopbygning i konfliktområder

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere