SubElectro 175 SubElectro 200. manual brugsanvisning english dansk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SubElectro 175 SubElectro 200. manual brugsanvisning english dansk"

Transkript

1 SubElectro 175 SubElectro 200 manual brugsanvisning english dansk 2010

2 Thank you for choosing SA. This manual will help you get off to a good start with your new subwoofer. Follow the advice in it for the best sound. Please note that the subwoofer needs at least 50 hours of use before the sound is at its best. No particular precautions need to be taken during those 50 hours. Tak for dit valg af SA. Denne vejledning vil hjælpe dig til at komme rigtigt i gang med din nye subwoofer. Følg rådene i vejledningen, for det vil give dig den bedste lyd. Vær opmærksom på, at subwooferen skal bruge mindst 50 timers tilspilning, før den lyder helt optimalt. Der er ingen særlige forholdsregler i tilspilningsperioden. check the serial number The serial number is on a label on the back of the cabinet You may wish to note the serial number on your invoice and file it along with your insurance policy. Please contact your dealer if there is no serial number on the speaker. kontroller serienummeret Bagpå højttaleren finder du en mærkat med højttalerens serienummer. Skriv eventuelt serienummeret på fakturaen fra forhandleren, og gem fakturaen sammen med dine forsikringsdokumenter. Kontakt forhandleren hvis der ikke er serienummer på højttaleren. guarantee System Audio A/S provides a two-year guarantee against production defects and a five-year guarantee on the subwoofer element. The guarantee does not cover misuse. Repairs and service are done by the dealer or an associated workshop. Any changes made to the construction will annul the guarantee. garanti System Audio A/S yder 7 års fabriksgaranti, når du udfylder et skema på Udfyldes skemaet ikke, gælder købelovens bestemmelser. Garantien dækker ikke misbrug. Reparation eller eftersyn foretages af forhandleren eller et tilknyttet værksted. Er der gjort indgreb i konstruktionen, bortfalder garantien. contents This package contains: indhold Denne emballage indeholder: 1x SA active subwoofer. SubElectro 175 or SubElectro stk. SA aktiv subwoofer. SubElectro 175 eller SubElectro x power cable 1 stk. strømkabel 4 x rubber feet 4 stk. gummifødder 4 x screws for rubber feet 4 stk. skruer for gummifødder 4 x spikes (an upgrade to the SA SPK-1 spike kit provide 4 stk. spikes (det anbefales at opgradere til SA SPK-1 spike kit a better connection and greater distance to the floor) for bedre kobling og frihøjde til gulvet) Please read this manual carefully to avoid mistakes and get the most out of your new subwoofer. Gennemlæs venligst denne vejledning for at undgå fejl, og få mest udbytte af din nye subwoofer IMPORTANT! Always let the product reach room temperature before plugging it in. Condensation may form in the electronic circuitry if the subwoofer is moved from cold to warm surroundings. The ensuing moisture can damage components and may even cause electric shocks. Never use this product in a damp setting. Always position the subwoofer so that heat can be discharged from the amplifier s heat sink. Keep the subwoofer at a reasonable distance from other heat sources such as radiators, stoves, etc. The subwoofer contains electrical circuitry with an electrical current. Trained service personnel authorised by the dealer or by System Audio A/S must only remove the subwoofer s amplifier. Foreign bodies must not be inserted into the bass reflex port. Be particularly careful about this when removing the bottom plate to change from bass reflex to sealed chamber. Loose screws, etc. in the cabinet will make a noise and may damage the loudspeaker unit. Avoid touching the speaker elements. VIGTIGT! Lad altid produktet opnå stuetemperatur inden du tilslutter! Kommer subwooferen fra kolde til varme omgivelser kan der dannes kondens i de elektroniske kredsløb. Denne fugt kan skade komponenter og evt. forårsage elektrisk stød. Brug aldrig produktet i fugtige omgivelser placer altid subwooferen således at varme kan afgives fra forstærkerens køleplade. Hold også god afstand til andre varmekilder såsom radiatorer og brændeovne mv. subwooferen indeholder elektriske kredsløb med stærkstrøm. Subwooferens bagplade / forstærker må ikke fjernes af andre end service uddannet personale anvist af forhandleren eller System Audio A/S fremmedlegemer må ikke indføres i refleksporten. Vær særlig opmærksom på dette, når bundpladen afmonteres ved omskiftning fra basrefleks til trykkammer. Løse skruer mv. i kabinettet vil støje og evt. skade højttalerenheden undgå berøring af højttalerenheden 2

3 Indicator for on/off/standby Indikator for tænd/sluk/standby 2. Volume control Styrkeregulering 3. Crossover frequency adjust Delefrekvens justering 4. Input for line signal. Left + Right Indgangsbøsninger for liniesignal. Venstre + højte 5. Off/On selector with auto function Tænd/sluk omskifter med automatic function 6. Phase switch Fase omskifter 7. Speaker high level input right channel + & - Højttalerindgangsbøsninger højre kanal + & - 8. Speaker high level input left channel + & - Højttalerindgangsbøsninger venstre kanal + & - 9. Speaker high level output right channel + & - Højttalerudgansbøsninger højre kanal + & Speaker high level output left channel + & - Højttalerudgansbøsninger venstre kanal + & Mains switch Hovedafbryder 12. Socket for power cable Tilslutningsbrønd for strømkabel Fig A set up There are several ways of positioning a subwoofer in the room. As the loudspeaker provides only deep tones (sometimes) under quite heavy sound pressure, the quality of the sound is influenced by the acoustics of the room. It may, therefore, be a good idea to try out different positions. Please note: that the amount of bass is increased when the subwoofer is positioned close to a wall and reduced when the distance to the wall is increased. A corner will increase the amount of bass that the subwoofer s sound reproduction can be changed by alternating between bass reflex and sealed chamber see the special section about this that the position of the subwoofer vis-à-vis the stereo system s other loudspeakers is important for the sound. If possible, you should place the subwoofer between the main speakers (front speakers) and at the same distance from the listener as the main speakers if the subwoofer is placed on a solid base, e.g. a wooden floor, we recommend that you use the rubber feet or protectors under the spikes. If the subwoofer is placed on a soft base, e.g. a carpet, we recommend that you use spikes. that if the subwoofer is used in bass reflex mode, you must leave enough free space under the unit for air to be escape freely from the reflex port the better your system, the better the subwoofer will sound that multiple subwoofers in the same system is usually better than a single one that good cables will improve the sound never turn the volume up to a level where the sound is no longer clear SA subwoofers can be used to supplement centre channel speakers and speakers in a stereo system, etc. remove the front grille for the best possible sound visit SA for more good advice and ideas at choice of bass reflex / sealed chamber the subwoofer is delivered bass reflex configuration but can easily be changed to sealed chamber. Turn the cabinet around so the underside faces up. You may wish to use the protective frame from the packaging as a base. Remove the 4 screws shown on the illustration to the right. Turn the bottom plate 180. Replace the 4 screws. The reflex port is now sealed and the cabinet will act as a sealed chamber. It is a matter of taste which option you choose. Here are a couple of pointers though. Choose sealed chamber if: speed and precision have top priority. Choose bass reflex if: efficiency and sonic richness have top priority 3

4 opstilling En subwoofer kan placeres på flere måder i lytterummet. Da højttaleren varetager de helt dybe toner med ganske kraftigt lydtryk, påvirkes gengivelsens kvalitet af rummets akustik. Det kan derfor være en god ide at prøve sig frem med forskellige placeringer. Vær bl.a. opmærksom på: at mængden af bas forøges, når subwooferen placeres tæt på en væg, og formindskes når afstanden til væggen gøres større. Et hjørne vil forøge mængden af bas at subwooferens gengivelse kan ændres ved at skifte fra basrefleks til trykkammer se afsnit herom at lydmæssig sammenhæng med anlæggets øvrige højttalere er vigtig. Hvis det er muligt bør du placere subwooferen mellem anlæggets hovedhøjttalere (fronthøjttalere), og i samme afstand fra lyttepositionen som hovedhøjttalerne hvis subwooferen placeres på et hårdt underlag, som f.eks. et trægulv, anbefales det at bruge gummifødderne eller beskyttere under spikes. Anbringes subwooferen på et blødt underlag, som f.eks. et tæppe, anbefales det at bruge spikes. at hvis subwooferen anvendes i basrefleks indstilling, skal der være tilstrækkelig frihøjde under enheden til at luften kan passere uhindret fra refleksporten jo bedre dit anlæg er, desto bedre lyder subwooferen at flere subwoofere i det samme anlæg som regel er bedre end en gode kabler forbedrer lyden spil aldrig højere end det stadig lyder godt en SA subwoofer kan bruges som supplement til bl.a. centerhøjttalere og højttalere i et stereosystem afmonter stoframmen, når du vil have bedst mulig lyd besøg SA, og få flere gode råd og ideer på basrefleks / trykkammer valg subwooferen er fra fabrikken leveret som basrefleks, men kan let forandres til trykkammer. Kabinettet vendes rundt så bunden vender op. Brug evt. beskyttelsesrammen fra emballagen som underlag. Fjern de 4 skruer som er markeret på billedet til højre. Drej bundpladen 180 grader. Monter de 4 skruer igen. Refleksporten er nu forseglet og kabinettet fungerer som et trykkammer. Om du vælger den ene eller den anden mulighed er en smagssag. Her er dog et par retningslinier. Vælg trykkammer hvis: hurtighed og præcision har topprioritet. lytterummet er lille Vælg basrefleks hvis: effektivitet og fylde har topprioritet. lytterummet er stort connection the system s amplifier/receiver/decoder should be turned off before the subwoofer is connected the subwoofer s on/off button should be set to OFF an SA SubElectro 175/200 can be connected in several ways, dependent on the system and the nature of the use. Here are some of the options. If you are in any doubt, contact your dealer or System Audio A/S on tilslutning Inden tilslutning skal anlæggets forstærker/receiver/dekoder være slukket subwooferens hovedafbryder skal stå på OFF en SA SubElectro 175/200 kan tilsluttes på flere forskellige måder, afhængig af anlægget og anvendelsen. I det følgende er vist en række muligheder. Er du i tvivl så kontakt din forhandler eller System Audio A/S på connection home cinema SubElectro 175/200 can be connected to all surround sound amplifiers/receivers/decoders, which have line-level subwoofer outputs (usually in the form of 1 or 2 RCA phono plugs). It may be marked: subwoofer or LFE. You may care to cross check with the manual that came with the equipment. See figure B. tilslutning hjemme bio SubElectro 175/200 kan tilsluttes alle surround -forstærkere/-receivere/-dekodere som har linie-niveau subwoofer udgang (almindeligvis i form af 1 eller 2 RCA Phono stik). Udgangen kan være mærket: subwoofer eller LFE Tjek evt. med udstyrets brugsanvisning. Se fig. B 4

5 fig. B connection stereo with PREOUT (or line out) stereo pre-amplifiers and individual integrated amplifiers have volume-regulated line output sockets. They are usually marked PRE- OUT and are also suitable for connecting a subwoofer. See figure C. tilslutning stereo med PRE OUT stereo forforstærkere og enkelte integrerede forstærkere er forsynet med en volumereguleret linieudgang. Disse udgange (oftest markeret som PRE-OUT) er også velegnede til subwoofertilslutning. Se fig. C. fig. C 5

6 connection stereo via speaker cables If the system s amplifier/receiver does not have a subwoofer output, SubElectro 175/200 can be connected via speaker cables and, in that sense, be inserted between the amplifier and loudspeakers. See figure D. tilslutning stereo via højttalerkabler Hvis anlæggets forstærker/receiver ikke har en subwoofer udgang kan SubElectro 175/200 tilsluttes via højttalerkabler, og på denne måde indsættes mellem forstærkeren og højttalerne. Se fig. D left loudspeaker right loudspeaker Right Left fig. D connection double check Before turning on the subwoofer you should check two things Check the small label at the bottom of the connection panel to make sure that the subwoofer is compatible with the mains voltage. check one last time that the cables are properly mounted. Be extremely careful that the phase is correct on the speaker connections. i.e. positive to positive, and never positive to negative. On SA speakers, the positive pole is indicated by a red socket. Check the speaker cables again to make sure that the right and left channels have not been mixed up. tilslutning dobbelt tjek Inden strømmen tilsluttes bør du tjekke to ting kontroller på den lille label nederst på tilslutningspanelet at subwooferen passer til netspændingen. kontroller en ekstra gang at alle kabler er rigtigt monteret. Vær meget opmærksom på, at fasen er korrekt på højttalertilslutningerne. Altså positiv til positiv, og aldrig positiv til negativ. På SA højttalere er den positive pol altid mærket med rød bøsning. Følg igen højttalerkablerne for at sikre at der ikke er byttet mellem højre og venstre kanal. turning on and off the on-off switch (figure A 5) does not completely turn off the subwoofer s amplifier. If you have to cut off the amplifier from the mains completely, turn the main switch (figure A 11) to OFF. The power switch (figure A 5) has three settings: ON AUTO OFF the subwoofer is active and the light is red. the subwoofer will start off active and the light red. After approx. 10 minutes without a signal, the light will turn off and the subwoofer will be set to standby. When a signal is detected on one of the inputs the subwoofer will change automatically to active and the light will turn red. the subwoofer is on constant standby and the light is off. If the subwoofer will not be used for an extended period, we recommend that the main switch be turned off (figure A 11) or the electricity cable removed from the mains supply. 6

7 tænd og sluk Tænd/sluk omskifteren (fig. A 5) afbryder ikke helt for subwooferens forstærker. Et lille kredsløb vil have et lavt forbrug. Skal forstærkeren afbrydes helt fra nettet, stilles hovedafbryderen (fig. A 11) til OFF. power-omskifteren (fig. A 5) har tre stillinger: ON med omskifteren i denne position er subwooferen aktiv, og indikatoren lyser rødt. AUTO når omskifteren stilles i denne position vil subwooferen i starten være aktiv, og indikatoren lyser rødt. Efter ca. 10 minutter uden signal vil indikatoren slukke og subwooferen går i standby. Når et signal detekteres på en af indgangene vil subwooferen omgående skifte til aktiv og indikatoren lyser rødt. OFF i denne stilling er subwooferen i konstant standby og indikatoren er slukket. hvis subwooferen ikke skal bruges i en længere periode, anbefales det at afbryde på hovedafbryderen (fig. A 11) eller at fjerne strømkablet fra netforsyningen. set up start with the main switch OFF. Two other switches and two settings also need to be regulated: The ON/OFF switch (figure A 5) Phase setting (figure A 6) Crossover frequency (fig. A 3) Volume control (figure A 2) Set to ON or AUTO. AUTO is the most energy conscious as the amplifier is only turned on when a signal reaches the unit. Normally, 0 is selected, where the subwoofer operates in phase with the other speakers in the system. The acoustics in the room and the distance between the listener and the subwoofer will sometimes combine to make 180 the preferable option. Try listening to the two settings. Regulates the highest frequency the subwoofer works up to. The bigger the speakers in the system, the lower the subwoofer ought to work. If the amplifier in the system has an adjustable subwoofer frequency the frequency of the latter must be identical with the subwoofer. An initial setting might be 80 Hz (the 11 o clock position). The volume control is used to adjust the sound level from the subwoofer. E.g., start at the 9 o clock position. indstilling Begynd med hovedafbryderen i OFF. Derudover er der to omskiftere og to reguleringer at tage hensyn til: Tænd/sluk omskifter (fig. A 2) Fase omskifter (fig. A 6) Delefrekvens (fig. A 3) Styrkeregulering (fig. A 2) Vælg ON eller AUTO. Auto sparer mest energi, da forstærkeren kun er tændt når der er signal fra anlægget. Normalt vælges 0 hvor subwooferen arbejder i fase med de øvrige højttalere i anlægget. Som følge af rumakustik og afstanden mellem lyttepositionen og subwooferen kan det dog i enkelte tilfælde være en fordel at vælge 180. Prøv at lytte forskel på de to indstillinger. Reguleringen sætter den højeste frekvens som subwooferen arbejder op til. Jo større højttalere der er i systemet, jo lavere bør subwooferen arbejde. Hvis surroundforstærkeren i systemet har justerbar subwooferfrekvens bør denne frekvens indstilles identisk på subwooferen. Som udgangspunkt kan reguleringen sættes på 80 Hz (knappen i klokken 11 position). Styrkereguleringen bruges til at indstille lydniveauet fra subwooferen. Start med reguleringen på f.eks. klokken 9 position. fine-tuning After connecting and setting up as above it is now time for the first trial run and fine-tuning. Turn on the main switch (figure A 11). Select a CD / DVD with plenty of deep bass. To fine tune the subwoofer in a home cinema, we recommend the use of a music DVD. Do not use sound tracks from action films for fine-tuning. The sound effects on them are usually too brief and loud to fine-tune properly. Set the volume control on the system to an appropriately loud level. It is important to evaluate the sound from your favourite listening position, so we recommend somebody else helps adjust the settings. Listen to the music for an extended period and evaluate the subwoofer s performance: If there is there too much or too little deep bass then turn the volume control down/up (figure A 2) does the bass sound good along with the other speakers in the system? If not, regulate the crossover frequency (figure A 3). if the subwoofer is overburdened, it sounds wrong. In that case turn down the volume control (figure A 2) and the crossover frequency (figure A3). If the subwoofer is overburdened, it may also be due to the fact that you need to change from sealed chamber to bass reflex (bass reflex is the most efficient). please note that the position in the room also affects the sound. 7

8 justering Efter tilslutning og indstilling som ovennævnt er det nu tid for første afprøvning og justering. Tænd på hovedafbryderen (fig A 11). Vælg en CD / DVD med et godt indhold af dybbas. Til indstilling af subwooferen i en hjemmebio opstilling, vil vi anbefale at bruge en musik DVD. Brug ikke lydspor fra actionfilm til indstilling. Disse lydeffekter er som regel for kortvarige og voldsomme til at lave en korrekt justering. Sæt volumereguleringen på anlægget til en passende høj lydstyrke. Det er nu vigtigt at vurdere lyden fra den foretrukne lytteposition, så det kan være en god ide med en hjælper til at foretage reguleringerne. Lyt til musikken over en længere periode, og vurder det arbejde subwooferen gør: er der for meget eller for lidt dybbas reguleres ned / op på styrkereguleringen (fig. A 2). hænger basområdet lydmæssigt sammen med de øvrige højttalere i systemet? Hvis ikke, reguleres delefrekvensen (fig. A 3). hvis subwooferen overbelastes vil den give mislyde. I det tilfælde skal du justere ned på styrkereguleringen (fig. A 2) og delefrekvensen (fig. A 3). Er subwooferen overbelastet kan det også skyldes at du bør skifte fra trykkammer til basrefleks (basrefleks er mest effektivt). vær også opmærksom på, at placeringen i rummet har indflydelse på lyden. maintenance SubElectro 175/200 is made of MDF and has a genuine wood surface protected by cabinet varnish. Clean the surface with a firmly wrung damp cloth. Do not use detergent as it may damage the varnish. If the rear of the subwoofer has to be cleaned, the electricity must be turned off. Please note that the heat sink may be warm. The fabric front is easily removed by a slight movement away from the speaker and is best cleaned with a vacuum cleaner. Do not use a vacuum cleaner to remove dust from the speaker unit. Brush it away gently with a soft paintbrush. Do not use the subwoofer as a table. Any object placed on the subwoofer may adversely affect the sound. vedligeholdelse SubElectro 175/200 er fremstillet i MDF og fineret med ægte træ, som er beskyttet af møbellak. Overfladen tåler at blive aftørret med en hårdt opvredet fugtig klud. Brug ikke rengøringsmiddel da det kan skade lakken. Hvis bagsiden af subwooferen skal rengøres, skal strømmen være afbrudt. Vær opmærksom på at køleprofilerne kan være varme. Stoffronten aftages let ved et lille ryk væk fra subwooferen, og rengøres lettest med en støvsuger. Brug ikke støvsuger til at fjerne støv fra højttalerenheden, men børst det let væk med en blød pensel. Brug ikke subwooferen som bord. Effekter som står på subwooferen kan give mislyde. technical specifications SubElectro 175 SubElectro 200 Frequency range (+/- 3 db): Hz Hz Crossover frequency (variable 24 db/oct.): Hz Hz Dimensions excl. plinth (B x H x D) cm: 35 x 35 x x 35 x 35 Weight incl. packaging: 25 kg 26 kg Bass speaker: SA W21 SA W25 In-built amplifier: 380 watt impulse 380 watt impulse Input voltage: 115 or 230 volt 115 or 230 Volt Finish (real wood): Maple, Cherry, Black Ash, Maple, Cherry, Black Ash, White satin and Ebony white satin, Ebony and Black High Gloss System Audio A/S Klosterengen 137 K DK-4000 Roskilde Denmark Tel.: Fax: Website: SA is a registered trade mark 8

SA comet SA comet AV. manual brugsanvisning english / dansk

SA comet SA comet AV. manual brugsanvisning english / dansk SA comet SA comet AV manual brugsanvisning english / dansk Thank you for choosing SA. This guide is designed to get you off to a good start with your new speakers. Follow the advice in it for the best

Læs mere

SUB640 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB640 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

SUB840 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB840 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

Beovox 5000 versions. Classic Audio Technical Information

Beovox 5000 versions. Classic Audio Technical Information Beovox 5000 versions Bang & Olufsen designed the Beovox 5000 for the Beolab 5000. During the period the Beolab 5000 was available (1967 1972) 3 different versions of the Beovox 5000 were released. In this

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 ShooeBox 02 SB ShooeBox SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 Introduction Shooebox is a Danish design, designed

Læs mere

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

SA explorer SA ranger. manual brugsanvisning english / dansk

SA explorer SA ranger. manual brugsanvisning english / dansk SA explorer SA ranger manual brugsanvisning english / dansk Thank you for choosing SA. This guide will help you get off to a good start with your new speakers. Follow the advice in it for the best sound.

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Brugermanual. USB Pladespiller

Brugermanual. USB Pladespiller Brugermanual USB Pladespiller INDHOLD BESKRIVELSE... 4 KOM I GANG... 6 Strøm... 6 Forstærker forbindelse... 6 Afspilning af plade... 6 USB/SD afspilning og optagelse... 7 VEDLIGEHOLDELSE... 9 Skift tonearm

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 DK: Davo-Meg 1002: 87 98 301 819 Davo-Meg 1002B: 87 98 301 822 EAN: Davo-Meg 1002: 5703534100059 Davo-Meg 1002B: 5703534100202 Indhold

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM

DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM COVER COUNTER SYSTEM NEW ork NEW OF working OF WAYS ways WORK DESIGNERS Flemming Busk, architect MAA, MDD Stephan Hertzog, designer AD, MDD Winners of several Red

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 DK GB Betjeningsvejledning User manual Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 6395 5555

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Se nyheder og meget mere på wallume.dk For news and more information, visit wallume.dk Tillykke med din Wallume One Med den har du fået

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

BeoLab 2. Vejledning

BeoLab 2. Vejledning Beoab 2 Vejledning DOBY, DOBY DIGITA, PO OGIC er registrerede varemærker for Dolby aboratories icensing Corporation. FOSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Quattro. Forforstærker. Brugervejledning. For modellerne. Quattro forforstærker 2 kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter

Quattro. Forforstærker. Brugervejledning. For modellerne. Quattro forforstærker 2 kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter Quattro Forforstærker Brugervejledning For modellerne Quattro forforstærker kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter - - Audion International Introduktion Tillykke med købet af din Audion Quattro

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Gadeoptræden.... er meget velkommen på byens gågader og pladser. Læs reglerne her...

Gadeoptræden.... er meget velkommen på byens gågader og pladser. Læs reglerne her... Gadeoptræden... er meget velkommen på byens gågader og pladser Læs reglerne her... Gadeoptræden er meget velkommen på byens gågader og pladser uden tilladelse, så længe du tager hensyn og følger et sæt

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

BeoLab 4. Vejledning

BeoLab 4. Vejledning BeoLab 4 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du slutte hele systemet til lysnettet. Indikatorlamperne lyser rødt som tegn på, at højttalerne

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000 Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment SupraVac 2000 DK Montering af læsseudstyr på SupraVac 2000 Det er vigtigt, at læsseudstyret monteres og justeres som angivet nedenfor. Forkert justering

Læs mere

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL DANSK / ENGLISH DANSK SIDE 1 DS Pro PRO projektorbeslag PROJEKTORBESLAG 180 cm 180 CM Tillykke med dit nye DS Pro projektorbeslag 180 cm. For at opnå det bedste resultat bedes du læse denne manual og udelukkende

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Ergonomisk løft Højdestabler kasser High stacking boxes Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Kuffert løfter Baggage handling Håndtering af postpakker Handling of parcels Rudehåndtering

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Sterling. Forstærkere. Brugervejledning. For modellerne

Sterling. Forstærkere. Brugervejledning. For modellerne Sterling Forstærkere Brugervejledning For modellerne Stereo 12 Watt Mk 1 & 2 Stereo Plus 18 Watt Mk 1 & 2 Stereo Integrated 12 & 18 Watt Mk 1 & 2 Stereo Integrated Remote 12 & 18 Watt Mk 1 & 2 Parallel

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 / 110 cm 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 cm 240 x 110 cm English: Zenith is a fusion of our loungers and the classic box sofa. A two-in-one model where you get the

Læs mere

Better driving experience guaranteed!

Better driving experience guaranteed! MAXIMUM RESPONCE Pedalbox, Dynamisk - BEDRE RESPONSE - Flere program trin MAXIMUM RESPONCE Better driving experience guaranteed! Pedalbox, Dynamisk - BEDRE RESPONSE - Flere program trin For at forbedre

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

FINITE ELEMENTE 2011-2012 www.finite-elemente.de

FINITE ELEMENTE 2011-2012 www.finite-elemente.de FINITE ELEMENTE 2011-2012 www.finite-elemente.de Side 1: Hohrizontal 51, Ceraball, Cerapuc, Cerabase Side 2: Resonator, Modul Modul XP + LS højttalere Side 3 + 4 : Framework racks, Pagode Signature racks,

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO JENSEN CLASSIC FOLDER JENSEN MAX STACKER MANUAL MANUAL Date of issue 2005.11.04 Fremstillingsdato Machine no. 760790, 492147 Maskinnr. Distributor / Forhandler Project Manufacturer / Fabrikant JENSEN USA

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Danish DENVER DSS-300

Danish DENVER DSS-300 Danish DENVER DSS-300 5.1 kanalers surround højttalersystem 6-vejs højttalermoduler og subwoofer Betjeningsvejledning DSS-300 DSS-300 Læs omhyggeligt denne vejledning før brugen 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Arki + welcome to a world of opportunities...

Arki + welcome to a world of opportunities... Arki + Arki + welcome to a world of opportunities... Arki + velkommen til en verden af muligheder... Med få elementer formgivet i et tidsløst, æstetisk design åbner Arki+ op for en verden af muligheder

Læs mere

Model: VOC75 / VOC70

Model: VOC75 / VOC70 Model: VOC75 / VOC70 Brugsvejledning DK 3 Users manual UK 6 113-090213 1 DK Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner 3 Udpakning og opstilling 3 El-tilslutning 3 Opstart 3 Termostaten 4 Afrimning 4 Lys

Læs mere

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion TP200 Brugervejledning HDsx High Definition Sound Expansion TP TUBE (( ( TILSLUTNINGER 230V Kassen indeholder: 1 x TP200 højttaler 1 x Netledning 230V (2m) 1 x Bordstand 1 x Brugervejledning AUX Alle lydkilder

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Premier. Forforstærkere. Brugervejledning. For modellerne

Premier. Forforstærkere. Brugervejledning. For modellerne Premier Forforstærkere Brugervejledning For modellerne Phono Stage Head Amplifier Line Pre-Amplifier + fjernbetjent version Line / Phono Pre-Amplifier + fjernbetjent version Line / Phono Plus + fjernbetjent

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning

BeoLab 1. Brugervejledning BeoLab 1 Brugervejledning Denne vejledning indeholder BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan

Læs mere

Model Control Design by Jens Juul Eilersen

Model Control Design by Jens Juul Eilersen 85 x 182 cm 70 x 182 cm 85 x 182 cm 70 x 182 cm English: Dansk: Control is the ultimate reclining chair. Here you can control your sitting and Control er den ultimative hvilestol. Her kan du kontrollere

Læs mere

Model CFM06 Design by C F Møller Design

Model CFM06 Design by C F Møller Design Arm height (frame): 59 cm Arm width: 7 cm Total depth: 87 cm Seat depth: 53 cm Seat height: 43 cm Total height (frame): 59 cm 120 x 60 x 42 cm 180 x 60 x 42 cm Arm height (frame): 59 cm Arm width: 7 cm

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

The EAL Jobportal. How to get started

The EAL Jobportal. How to get started The EAL Jobportal How to get started Be prepared Before you start You need to know the ID of your Uni login (WAYF login) You need a browser like Firefox, Safari, Google Chrome (or IE 9 or higher) You need

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

BeoLab 3. Vejledning

BeoLab 3. Vejledning BeoLab 3 Vejledning Fjern topdækslet på BeoLab 3 for at få adgang til godkendelsesmærkaterne. BEMÆRK! Hvis du lytter til høj musik i længere tid, kan det medføre høreskade! Acoustic Lens Technology fremstillet

Læs mere

Freefly B-Række Regler

Freefly B-Række Regler Freefly B-Række Regler Freefly B-Rækken er skabt til at imødekomme både nye og erfarende freeflyere, og præsentere dem for konkurrence elementet. Der konkurreres efter FAI regler, men der forekommer dog

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER

VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER DK VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER DK / FORORD Sten er et af naturens smukkeste materialer og er skabt gennem tusindvis af år. Derfor er to møbler af sten aldrig helt ens. Disse forskelligheder er skabt

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere