SubElectro 175 SubElectro 200. manual brugsanvisning english dansk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SubElectro 175 SubElectro 200. manual brugsanvisning english dansk"

Transkript

1 SubElectro 175 SubElectro 200 manual brugsanvisning english dansk 2010

2 Thank you for choosing SA. This manual will help you get off to a good start with your new subwoofer. Follow the advice in it for the best sound. Please note that the subwoofer needs at least 50 hours of use before the sound is at its best. No particular precautions need to be taken during those 50 hours. Tak for dit valg af SA. Denne vejledning vil hjælpe dig til at komme rigtigt i gang med din nye subwoofer. Følg rådene i vejledningen, for det vil give dig den bedste lyd. Vær opmærksom på, at subwooferen skal bruge mindst 50 timers tilspilning, før den lyder helt optimalt. Der er ingen særlige forholdsregler i tilspilningsperioden. check the serial number The serial number is on a label on the back of the cabinet You may wish to note the serial number on your invoice and file it along with your insurance policy. Please contact your dealer if there is no serial number on the speaker. kontroller serienummeret Bagpå højttaleren finder du en mærkat med højttalerens serienummer. Skriv eventuelt serienummeret på fakturaen fra forhandleren, og gem fakturaen sammen med dine forsikringsdokumenter. Kontakt forhandleren hvis der ikke er serienummer på højttaleren. guarantee System Audio A/S provides a two-year guarantee against production defects and a five-year guarantee on the subwoofer element. The guarantee does not cover misuse. Repairs and service are done by the dealer or an associated workshop. Any changes made to the construction will annul the guarantee. garanti System Audio A/S yder 7 års fabriksgaranti, når du udfylder et skema på Udfyldes skemaet ikke, gælder købelovens bestemmelser. Garantien dækker ikke misbrug. Reparation eller eftersyn foretages af forhandleren eller et tilknyttet værksted. Er der gjort indgreb i konstruktionen, bortfalder garantien. contents This package contains: indhold Denne emballage indeholder: 1x SA active subwoofer. SubElectro 175 or SubElectro stk. SA aktiv subwoofer. SubElectro 175 eller SubElectro x power cable 1 stk. strømkabel 4 x rubber feet 4 stk. gummifødder 4 x screws for rubber feet 4 stk. skruer for gummifødder 4 x spikes (an upgrade to the SA SPK-1 spike kit provide 4 stk. spikes (det anbefales at opgradere til SA SPK-1 spike kit a better connection and greater distance to the floor) for bedre kobling og frihøjde til gulvet) Please read this manual carefully to avoid mistakes and get the most out of your new subwoofer. Gennemlæs venligst denne vejledning for at undgå fejl, og få mest udbytte af din nye subwoofer IMPORTANT! Always let the product reach room temperature before plugging it in. Condensation may form in the electronic circuitry if the subwoofer is moved from cold to warm surroundings. The ensuing moisture can damage components and may even cause electric shocks. Never use this product in a damp setting. Always position the subwoofer so that heat can be discharged from the amplifier s heat sink. Keep the subwoofer at a reasonable distance from other heat sources such as radiators, stoves, etc. The subwoofer contains electrical circuitry with an electrical current. Trained service personnel authorised by the dealer or by System Audio A/S must only remove the subwoofer s amplifier. Foreign bodies must not be inserted into the bass reflex port. Be particularly careful about this when removing the bottom plate to change from bass reflex to sealed chamber. Loose screws, etc. in the cabinet will make a noise and may damage the loudspeaker unit. Avoid touching the speaker elements. VIGTIGT! Lad altid produktet opnå stuetemperatur inden du tilslutter! Kommer subwooferen fra kolde til varme omgivelser kan der dannes kondens i de elektroniske kredsløb. Denne fugt kan skade komponenter og evt. forårsage elektrisk stød. Brug aldrig produktet i fugtige omgivelser placer altid subwooferen således at varme kan afgives fra forstærkerens køleplade. Hold også god afstand til andre varmekilder såsom radiatorer og brændeovne mv. subwooferen indeholder elektriske kredsløb med stærkstrøm. Subwooferens bagplade / forstærker må ikke fjernes af andre end service uddannet personale anvist af forhandleren eller System Audio A/S fremmedlegemer må ikke indføres i refleksporten. Vær særlig opmærksom på dette, når bundpladen afmonteres ved omskiftning fra basrefleks til trykkammer. Løse skruer mv. i kabinettet vil støje og evt. skade højttalerenheden undgå berøring af højttalerenheden 2

3 Indicator for on/off/standby Indikator for tænd/sluk/standby 2. Volume control Styrkeregulering 3. Crossover frequency adjust Delefrekvens justering 4. Input for line signal. Left + Right Indgangsbøsninger for liniesignal. Venstre + højte 5. Off/On selector with auto function Tænd/sluk omskifter med automatic function 6. Phase switch Fase omskifter 7. Speaker high level input right channel + & - Højttalerindgangsbøsninger højre kanal + & - 8. Speaker high level input left channel + & - Højttalerindgangsbøsninger venstre kanal + & - 9. Speaker high level output right channel + & - Højttalerudgansbøsninger højre kanal + & Speaker high level output left channel + & - Højttalerudgansbøsninger venstre kanal + & Mains switch Hovedafbryder 12. Socket for power cable Tilslutningsbrønd for strømkabel Fig A set up There are several ways of positioning a subwoofer in the room. As the loudspeaker provides only deep tones (sometimes) under quite heavy sound pressure, the quality of the sound is influenced by the acoustics of the room. It may, therefore, be a good idea to try out different positions. Please note: that the amount of bass is increased when the subwoofer is positioned close to a wall and reduced when the distance to the wall is increased. A corner will increase the amount of bass that the subwoofer s sound reproduction can be changed by alternating between bass reflex and sealed chamber see the special section about this that the position of the subwoofer vis-à-vis the stereo system s other loudspeakers is important for the sound. If possible, you should place the subwoofer between the main speakers (front speakers) and at the same distance from the listener as the main speakers if the subwoofer is placed on a solid base, e.g. a wooden floor, we recommend that you use the rubber feet or protectors under the spikes. If the subwoofer is placed on a soft base, e.g. a carpet, we recommend that you use spikes. that if the subwoofer is used in bass reflex mode, you must leave enough free space under the unit for air to be escape freely from the reflex port the better your system, the better the subwoofer will sound that multiple subwoofers in the same system is usually better than a single one that good cables will improve the sound never turn the volume up to a level where the sound is no longer clear SA subwoofers can be used to supplement centre channel speakers and speakers in a stereo system, etc. remove the front grille for the best possible sound visit SA for more good advice and ideas at choice of bass reflex / sealed chamber the subwoofer is delivered bass reflex configuration but can easily be changed to sealed chamber. Turn the cabinet around so the underside faces up. You may wish to use the protective frame from the packaging as a base. Remove the 4 screws shown on the illustration to the right. Turn the bottom plate 180. Replace the 4 screws. The reflex port is now sealed and the cabinet will act as a sealed chamber. It is a matter of taste which option you choose. Here are a couple of pointers though. Choose sealed chamber if: speed and precision have top priority. Choose bass reflex if: efficiency and sonic richness have top priority 3

4 opstilling En subwoofer kan placeres på flere måder i lytterummet. Da højttaleren varetager de helt dybe toner med ganske kraftigt lydtryk, påvirkes gengivelsens kvalitet af rummets akustik. Det kan derfor være en god ide at prøve sig frem med forskellige placeringer. Vær bl.a. opmærksom på: at mængden af bas forøges, når subwooferen placeres tæt på en væg, og formindskes når afstanden til væggen gøres større. Et hjørne vil forøge mængden af bas at subwooferens gengivelse kan ændres ved at skifte fra basrefleks til trykkammer se afsnit herom at lydmæssig sammenhæng med anlæggets øvrige højttalere er vigtig. Hvis det er muligt bør du placere subwooferen mellem anlæggets hovedhøjttalere (fronthøjttalere), og i samme afstand fra lyttepositionen som hovedhøjttalerne hvis subwooferen placeres på et hårdt underlag, som f.eks. et trægulv, anbefales det at bruge gummifødderne eller beskyttere under spikes. Anbringes subwooferen på et blødt underlag, som f.eks. et tæppe, anbefales det at bruge spikes. at hvis subwooferen anvendes i basrefleks indstilling, skal der være tilstrækkelig frihøjde under enheden til at luften kan passere uhindret fra refleksporten jo bedre dit anlæg er, desto bedre lyder subwooferen at flere subwoofere i det samme anlæg som regel er bedre end en gode kabler forbedrer lyden spil aldrig højere end det stadig lyder godt en SA subwoofer kan bruges som supplement til bl.a. centerhøjttalere og højttalere i et stereosystem afmonter stoframmen, når du vil have bedst mulig lyd besøg SA, og få flere gode råd og ideer på basrefleks / trykkammer valg subwooferen er fra fabrikken leveret som basrefleks, men kan let forandres til trykkammer. Kabinettet vendes rundt så bunden vender op. Brug evt. beskyttelsesrammen fra emballagen som underlag. Fjern de 4 skruer som er markeret på billedet til højre. Drej bundpladen 180 grader. Monter de 4 skruer igen. Refleksporten er nu forseglet og kabinettet fungerer som et trykkammer. Om du vælger den ene eller den anden mulighed er en smagssag. Her er dog et par retningslinier. Vælg trykkammer hvis: hurtighed og præcision har topprioritet. lytterummet er lille Vælg basrefleks hvis: effektivitet og fylde har topprioritet. lytterummet er stort connection the system s amplifier/receiver/decoder should be turned off before the subwoofer is connected the subwoofer s on/off button should be set to OFF an SA SubElectro 175/200 can be connected in several ways, dependent on the system and the nature of the use. Here are some of the options. If you are in any doubt, contact your dealer or System Audio A/S on tilslutning Inden tilslutning skal anlæggets forstærker/receiver/dekoder være slukket subwooferens hovedafbryder skal stå på OFF en SA SubElectro 175/200 kan tilsluttes på flere forskellige måder, afhængig af anlægget og anvendelsen. I det følgende er vist en række muligheder. Er du i tvivl så kontakt din forhandler eller System Audio A/S på connection home cinema SubElectro 175/200 can be connected to all surround sound amplifiers/receivers/decoders, which have line-level subwoofer outputs (usually in the form of 1 or 2 RCA phono plugs). It may be marked: subwoofer or LFE. You may care to cross check with the manual that came with the equipment. See figure B. tilslutning hjemme bio SubElectro 175/200 kan tilsluttes alle surround -forstærkere/-receivere/-dekodere som har linie-niveau subwoofer udgang (almindeligvis i form af 1 eller 2 RCA Phono stik). Udgangen kan være mærket: subwoofer eller LFE Tjek evt. med udstyrets brugsanvisning. Se fig. B 4

5 fig. B connection stereo with PREOUT (or line out) stereo pre-amplifiers and individual integrated amplifiers have volume-regulated line output sockets. They are usually marked PRE- OUT and are also suitable for connecting a subwoofer. See figure C. tilslutning stereo med PRE OUT stereo forforstærkere og enkelte integrerede forstærkere er forsynet med en volumereguleret linieudgang. Disse udgange (oftest markeret som PRE-OUT) er også velegnede til subwoofertilslutning. Se fig. C. fig. C 5

6 connection stereo via speaker cables If the system s amplifier/receiver does not have a subwoofer output, SubElectro 175/200 can be connected via speaker cables and, in that sense, be inserted between the amplifier and loudspeakers. See figure D. tilslutning stereo via højttalerkabler Hvis anlæggets forstærker/receiver ikke har en subwoofer udgang kan SubElectro 175/200 tilsluttes via højttalerkabler, og på denne måde indsættes mellem forstærkeren og højttalerne. Se fig. D left loudspeaker right loudspeaker Right Left fig. D connection double check Before turning on the subwoofer you should check two things Check the small label at the bottom of the connection panel to make sure that the subwoofer is compatible with the mains voltage. check one last time that the cables are properly mounted. Be extremely careful that the phase is correct on the speaker connections. i.e. positive to positive, and never positive to negative. On SA speakers, the positive pole is indicated by a red socket. Check the speaker cables again to make sure that the right and left channels have not been mixed up. tilslutning dobbelt tjek Inden strømmen tilsluttes bør du tjekke to ting kontroller på den lille label nederst på tilslutningspanelet at subwooferen passer til netspændingen. kontroller en ekstra gang at alle kabler er rigtigt monteret. Vær meget opmærksom på, at fasen er korrekt på højttalertilslutningerne. Altså positiv til positiv, og aldrig positiv til negativ. På SA højttalere er den positive pol altid mærket med rød bøsning. Følg igen højttalerkablerne for at sikre at der ikke er byttet mellem højre og venstre kanal. turning on and off the on-off switch (figure A 5) does not completely turn off the subwoofer s amplifier. If you have to cut off the amplifier from the mains completely, turn the main switch (figure A 11) to OFF. The power switch (figure A 5) has three settings: ON AUTO OFF the subwoofer is active and the light is red. the subwoofer will start off active and the light red. After approx. 10 minutes without a signal, the light will turn off and the subwoofer will be set to standby. When a signal is detected on one of the inputs the subwoofer will change automatically to active and the light will turn red. the subwoofer is on constant standby and the light is off. If the subwoofer will not be used for an extended period, we recommend that the main switch be turned off (figure A 11) or the electricity cable removed from the mains supply. 6

7 tænd og sluk Tænd/sluk omskifteren (fig. A 5) afbryder ikke helt for subwooferens forstærker. Et lille kredsløb vil have et lavt forbrug. Skal forstærkeren afbrydes helt fra nettet, stilles hovedafbryderen (fig. A 11) til OFF. power-omskifteren (fig. A 5) har tre stillinger: ON med omskifteren i denne position er subwooferen aktiv, og indikatoren lyser rødt. AUTO når omskifteren stilles i denne position vil subwooferen i starten være aktiv, og indikatoren lyser rødt. Efter ca. 10 minutter uden signal vil indikatoren slukke og subwooferen går i standby. Når et signal detekteres på en af indgangene vil subwooferen omgående skifte til aktiv og indikatoren lyser rødt. OFF i denne stilling er subwooferen i konstant standby og indikatoren er slukket. hvis subwooferen ikke skal bruges i en længere periode, anbefales det at afbryde på hovedafbryderen (fig. A 11) eller at fjerne strømkablet fra netforsyningen. set up start with the main switch OFF. Two other switches and two settings also need to be regulated: The ON/OFF switch (figure A 5) Phase setting (figure A 6) Crossover frequency (fig. A 3) Volume control (figure A 2) Set to ON or AUTO. AUTO is the most energy conscious as the amplifier is only turned on when a signal reaches the unit. Normally, 0 is selected, where the subwoofer operates in phase with the other speakers in the system. The acoustics in the room and the distance between the listener and the subwoofer will sometimes combine to make 180 the preferable option. Try listening to the two settings. Regulates the highest frequency the subwoofer works up to. The bigger the speakers in the system, the lower the subwoofer ought to work. If the amplifier in the system has an adjustable subwoofer frequency the frequency of the latter must be identical with the subwoofer. An initial setting might be 80 Hz (the 11 o clock position). The volume control is used to adjust the sound level from the subwoofer. E.g., start at the 9 o clock position. indstilling Begynd med hovedafbryderen i OFF. Derudover er der to omskiftere og to reguleringer at tage hensyn til: Tænd/sluk omskifter (fig. A 2) Fase omskifter (fig. A 6) Delefrekvens (fig. A 3) Styrkeregulering (fig. A 2) Vælg ON eller AUTO. Auto sparer mest energi, da forstærkeren kun er tændt når der er signal fra anlægget. Normalt vælges 0 hvor subwooferen arbejder i fase med de øvrige højttalere i anlægget. Som følge af rumakustik og afstanden mellem lyttepositionen og subwooferen kan det dog i enkelte tilfælde være en fordel at vælge 180. Prøv at lytte forskel på de to indstillinger. Reguleringen sætter den højeste frekvens som subwooferen arbejder op til. Jo større højttalere der er i systemet, jo lavere bør subwooferen arbejde. Hvis surroundforstærkeren i systemet har justerbar subwooferfrekvens bør denne frekvens indstilles identisk på subwooferen. Som udgangspunkt kan reguleringen sættes på 80 Hz (knappen i klokken 11 position). Styrkereguleringen bruges til at indstille lydniveauet fra subwooferen. Start med reguleringen på f.eks. klokken 9 position. fine-tuning After connecting and setting up as above it is now time for the first trial run and fine-tuning. Turn on the main switch (figure A 11). Select a CD / DVD with plenty of deep bass. To fine tune the subwoofer in a home cinema, we recommend the use of a music DVD. Do not use sound tracks from action films for fine-tuning. The sound effects on them are usually too brief and loud to fine-tune properly. Set the volume control on the system to an appropriately loud level. It is important to evaluate the sound from your favourite listening position, so we recommend somebody else helps adjust the settings. Listen to the music for an extended period and evaluate the subwoofer s performance: If there is there too much or too little deep bass then turn the volume control down/up (figure A 2) does the bass sound good along with the other speakers in the system? If not, regulate the crossover frequency (figure A 3). if the subwoofer is overburdened, it sounds wrong. In that case turn down the volume control (figure A 2) and the crossover frequency (figure A3). If the subwoofer is overburdened, it may also be due to the fact that you need to change from sealed chamber to bass reflex (bass reflex is the most efficient). please note that the position in the room also affects the sound. 7

8 justering Efter tilslutning og indstilling som ovennævnt er det nu tid for første afprøvning og justering. Tænd på hovedafbryderen (fig A 11). Vælg en CD / DVD med et godt indhold af dybbas. Til indstilling af subwooferen i en hjemmebio opstilling, vil vi anbefale at bruge en musik DVD. Brug ikke lydspor fra actionfilm til indstilling. Disse lydeffekter er som regel for kortvarige og voldsomme til at lave en korrekt justering. Sæt volumereguleringen på anlægget til en passende høj lydstyrke. Det er nu vigtigt at vurdere lyden fra den foretrukne lytteposition, så det kan være en god ide med en hjælper til at foretage reguleringerne. Lyt til musikken over en længere periode, og vurder det arbejde subwooferen gør: er der for meget eller for lidt dybbas reguleres ned / op på styrkereguleringen (fig. A 2). hænger basområdet lydmæssigt sammen med de øvrige højttalere i systemet? Hvis ikke, reguleres delefrekvensen (fig. A 3). hvis subwooferen overbelastes vil den give mislyde. I det tilfælde skal du justere ned på styrkereguleringen (fig. A 2) og delefrekvensen (fig. A 3). Er subwooferen overbelastet kan det også skyldes at du bør skifte fra trykkammer til basrefleks (basrefleks er mest effektivt). vær også opmærksom på, at placeringen i rummet har indflydelse på lyden. maintenance SubElectro 175/200 is made of MDF and has a genuine wood surface protected by cabinet varnish. Clean the surface with a firmly wrung damp cloth. Do not use detergent as it may damage the varnish. If the rear of the subwoofer has to be cleaned, the electricity must be turned off. Please note that the heat sink may be warm. The fabric front is easily removed by a slight movement away from the speaker and is best cleaned with a vacuum cleaner. Do not use a vacuum cleaner to remove dust from the speaker unit. Brush it away gently with a soft paintbrush. Do not use the subwoofer as a table. Any object placed on the subwoofer may adversely affect the sound. vedligeholdelse SubElectro 175/200 er fremstillet i MDF og fineret med ægte træ, som er beskyttet af møbellak. Overfladen tåler at blive aftørret med en hårdt opvredet fugtig klud. Brug ikke rengøringsmiddel da det kan skade lakken. Hvis bagsiden af subwooferen skal rengøres, skal strømmen være afbrudt. Vær opmærksom på at køleprofilerne kan være varme. Stoffronten aftages let ved et lille ryk væk fra subwooferen, og rengøres lettest med en støvsuger. Brug ikke støvsuger til at fjerne støv fra højttalerenheden, men børst det let væk med en blød pensel. Brug ikke subwooferen som bord. Effekter som står på subwooferen kan give mislyde. technical specifications SubElectro 175 SubElectro 200 Frequency range (+/- 3 db): Hz Hz Crossover frequency (variable 24 db/oct.): Hz Hz Dimensions excl. plinth (B x H x D) cm: 35 x 35 x x 35 x 35 Weight incl. packaging: 25 kg 26 kg Bass speaker: SA W21 SA W25 In-built amplifier: 380 watt impulse 380 watt impulse Input voltage: 115 or 230 volt 115 or 230 Volt Finish (real wood): Maple, Cherry, Black Ash, Maple, Cherry, Black Ash, White satin and Ebony white satin, Ebony and Black High Gloss System Audio A/S Klosterengen 137 K DK-4000 Roskilde Denmark Tel.: Fax: Website: SA is a registered trade mark 8

SA comet SA comet AV. manual brugsanvisning english / dansk

SA comet SA comet AV. manual brugsanvisning english / dansk SA comet SA comet AV manual brugsanvisning english / dansk Thank you for choosing SA. This guide is designed to get you off to a good start with your new speakers. Follow the advice in it for the best

Læs mere

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

SA explorer SA ranger. manual brugsanvisning english / dansk

SA explorer SA ranger. manual brugsanvisning english / dansk SA explorer SA ranger manual brugsanvisning english / dansk Thank you for choosing SA. This guide will help you get off to a good start with your new speakers. Follow the advice in it for the best sound.

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1 EcoAIR DESIGN 3 1 2 4 5 SW1.1 SW1.2 SW1.3 SW1.4 SW1.5 6 P3 P2 7 P1 Fig.1 Fig.2 N Fig.3 N Fig.4 N Fig.5 - min. + P2 Fig.6 N Fig.7 N Fig.8 N Fig.9 - min. + P2 - HR%. + Fig.10 P3 N Fig.11 Dansk EcoAIR Design

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER www.argonaudio.com 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler)

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler) BeoLab 6000 Guide S Å D A N S A M L E S H Ø J T T A L E R E N 3 Søjle og fod Det er nemmest at samle foden og højttalersøjlen, hvis højttaleren lægges på et bord. For at beskytte bordet og søjlen mod

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner.

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner. PILLE PRESSE Lav dine egne piller! N-MICRO pellet machine is the easiest way to Pellet. N-MICRO has been projected and developed properly for home and small pellet production, so every carpenter, farmer

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

kompakthøjttaler SA comet

kompakthøjttaler SA comet kompakthøjttaler SA comet comet : a mass that moves around the sun and looks like a bright star with a tail markedets mest universelle højttaler SA comet er en anderledes måde at tænke om højttalere. Den

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Brugervejledning User Manual BS12

Brugervejledning User Manual BS12 Brugervejledning User Manual BS12 ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke stilles genstande fyldt med væske, såsom vaser på apparatet. Netstikket kan benyttes som hovedafbryder

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking MISTRAL AiR Danish Design by Hammel Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking H forside. frontpage. snehvid. pure white.: 9*025 lys grå. light grey.: 2*065 orange.: 065 snehvid. pure white.: 3*041+051+031

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Pigging systemer / Pigging Systems

Pigging systemer / Pigging Systems Pigging systemer / Pigging Systems DMV Pigging Systems Lukket og sterilt rørsystemet med CIP / SIP, Arc og Pigging ventiler Optimeret rengørings resultat ved brug af dynamiske grise 90 standard bøjninger

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen Low prices, trendy design and central location Single room from DKK 400 * Double room from DKK 500 * *Applies to a limited number of rooms available for online

Læs mere

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist Velkommen Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist 1 Agenda Fra backup til restore produkt Politikstyret Backup Live Demo 2 IBM XIV Snapshots - Næsten uden begrænsninger Snapshot

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Brugermanual. USB Pladespiller

Brugermanual. USB Pladespiller Brugermanual USB Pladespiller 2 INDHOLD BESKRIVELSE... 5 KOM I GANG... 7 Strøm... 7 Minimum Systemkrav... 7 USB Forbindelse Installation af software på PC... 7 Forstærker forbindelse... 8 Afspilning af

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING MASSAGEBADEKAR MODEL: WS-080

INSTALLATIONSVEJLEDNING MASSAGEBADEKAR MODEL: WS-080 INSTALLATIONSVEJLEDNING MASSAGEBADEKAR MODEL: WS-080 ( Dit bedste valg! Kære bruger: Mange tak for købet af vores sanitetsprodukt. For at kunne benytte dette produkt på en sikker og effektiv måde, bør

Læs mere

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks.

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks. Fra: Finn Alsgren [mailto:finn.alsgren@norwin.dk] Sendt: 18. juni 2012 13:23 Til: Arne Graae Jensen Cc: Bruno Andersen Emne: FW: Godkendt dansk 750 kw mølle - Kan leveres som ny - Kan holdes under 80m

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

MI-300K Bruger manual

MI-300K Bruger manual MI-300K Bruger manual 1 Indholdsfortegnelse: Basis information Produkt specifikationer Side 5 Produkt indhold Side 6 Enheds betegnelse Side 7 Programmering Kom godt i gang Side 8 Personlig brugerkode Side

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk. Fremtidens Matematik

Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk. Fremtidens Matematik Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk Fremtidens Matematik Agenda Baggrund COMSOL og IDA Matematik COMSOL Multiphysics Udvikling Anvendelse Matematisk software Hvad kan vi

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

IHCRemote. Manual. For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English

IHCRemote. Manual. For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English IHCRemote Manual For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English For English manual, go to page 10. Hent opdateringer til IHCRemote gratis via itunes App Store eller Google Play. Manualen er gældende for IHCRemote

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner,

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, tangenter og integraler Freyja In optics Hreinsdóttir when it comes down to show the path of rays of light through glass, lenses or systems of University

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere