SubElectro 175 SubElectro 200. manual brugsanvisning english dansk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SubElectro 175 SubElectro 200. manual brugsanvisning english dansk"

Transkript

1 SubElectro 175 SubElectro 200 manual brugsanvisning english dansk 2010

2 Thank you for choosing SA. This manual will help you get off to a good start with your new subwoofer. Follow the advice in it for the best sound. Please note that the subwoofer needs at least 50 hours of use before the sound is at its best. No particular precautions need to be taken during those 50 hours. Tak for dit valg af SA. Denne vejledning vil hjælpe dig til at komme rigtigt i gang med din nye subwoofer. Følg rådene i vejledningen, for det vil give dig den bedste lyd. Vær opmærksom på, at subwooferen skal bruge mindst 50 timers tilspilning, før den lyder helt optimalt. Der er ingen særlige forholdsregler i tilspilningsperioden. check the serial number The serial number is on a label on the back of the cabinet You may wish to note the serial number on your invoice and file it along with your insurance policy. Please contact your dealer if there is no serial number on the speaker. kontroller serienummeret Bagpå højttaleren finder du en mærkat med højttalerens serienummer. Skriv eventuelt serienummeret på fakturaen fra forhandleren, og gem fakturaen sammen med dine forsikringsdokumenter. Kontakt forhandleren hvis der ikke er serienummer på højttaleren. guarantee System Audio A/S provides a two-year guarantee against production defects and a five-year guarantee on the subwoofer element. The guarantee does not cover misuse. Repairs and service are done by the dealer or an associated workshop. Any changes made to the construction will annul the guarantee. garanti System Audio A/S yder 7 års fabriksgaranti, når du udfylder et skema på Udfyldes skemaet ikke, gælder købelovens bestemmelser. Garantien dækker ikke misbrug. Reparation eller eftersyn foretages af forhandleren eller et tilknyttet værksted. Er der gjort indgreb i konstruktionen, bortfalder garantien. contents This package contains: indhold Denne emballage indeholder: 1x SA active subwoofer. SubElectro 175 or SubElectro stk. SA aktiv subwoofer. SubElectro 175 eller SubElectro x power cable 1 stk. strømkabel 4 x rubber feet 4 stk. gummifødder 4 x screws for rubber feet 4 stk. skruer for gummifødder 4 x spikes (an upgrade to the SA SPK-1 spike kit provide 4 stk. spikes (det anbefales at opgradere til SA SPK-1 spike kit a better connection and greater distance to the floor) for bedre kobling og frihøjde til gulvet) Please read this manual carefully to avoid mistakes and get the most out of your new subwoofer. Gennemlæs venligst denne vejledning for at undgå fejl, og få mest udbytte af din nye subwoofer IMPORTANT! Always let the product reach room temperature before plugging it in. Condensation may form in the electronic circuitry if the subwoofer is moved from cold to warm surroundings. The ensuing moisture can damage components and may even cause electric shocks. Never use this product in a damp setting. Always position the subwoofer so that heat can be discharged from the amplifier s heat sink. Keep the subwoofer at a reasonable distance from other heat sources such as radiators, stoves, etc. The subwoofer contains electrical circuitry with an electrical current. Trained service personnel authorised by the dealer or by System Audio A/S must only remove the subwoofer s amplifier. Foreign bodies must not be inserted into the bass reflex port. Be particularly careful about this when removing the bottom plate to change from bass reflex to sealed chamber. Loose screws, etc. in the cabinet will make a noise and may damage the loudspeaker unit. Avoid touching the speaker elements. VIGTIGT! Lad altid produktet opnå stuetemperatur inden du tilslutter! Kommer subwooferen fra kolde til varme omgivelser kan der dannes kondens i de elektroniske kredsløb. Denne fugt kan skade komponenter og evt. forårsage elektrisk stød. Brug aldrig produktet i fugtige omgivelser placer altid subwooferen således at varme kan afgives fra forstærkerens køleplade. Hold også god afstand til andre varmekilder såsom radiatorer og brændeovne mv. subwooferen indeholder elektriske kredsløb med stærkstrøm. Subwooferens bagplade / forstærker må ikke fjernes af andre end service uddannet personale anvist af forhandleren eller System Audio A/S fremmedlegemer må ikke indføres i refleksporten. Vær særlig opmærksom på dette, når bundpladen afmonteres ved omskiftning fra basrefleks til trykkammer. Løse skruer mv. i kabinettet vil støje og evt. skade højttalerenheden undgå berøring af højttalerenheden 2

3 Indicator for on/off/standby Indikator for tænd/sluk/standby 2. Volume control Styrkeregulering 3. Crossover frequency adjust Delefrekvens justering 4. Input for line signal. Left + Right Indgangsbøsninger for liniesignal. Venstre + højte 5. Off/On selector with auto function Tænd/sluk omskifter med automatic function 6. Phase switch Fase omskifter 7. Speaker high level input right channel + & - Højttalerindgangsbøsninger højre kanal + & - 8. Speaker high level input left channel + & - Højttalerindgangsbøsninger venstre kanal + & - 9. Speaker high level output right channel + & - Højttalerudgansbøsninger højre kanal + & Speaker high level output left channel + & - Højttalerudgansbøsninger venstre kanal + & Mains switch Hovedafbryder 12. Socket for power cable Tilslutningsbrønd for strømkabel Fig A set up There are several ways of positioning a subwoofer in the room. As the loudspeaker provides only deep tones (sometimes) under quite heavy sound pressure, the quality of the sound is influenced by the acoustics of the room. It may, therefore, be a good idea to try out different positions. Please note: that the amount of bass is increased when the subwoofer is positioned close to a wall and reduced when the distance to the wall is increased. A corner will increase the amount of bass that the subwoofer s sound reproduction can be changed by alternating between bass reflex and sealed chamber see the special section about this that the position of the subwoofer vis-à-vis the stereo system s other loudspeakers is important for the sound. If possible, you should place the subwoofer between the main speakers (front speakers) and at the same distance from the listener as the main speakers if the subwoofer is placed on a solid base, e.g. a wooden floor, we recommend that you use the rubber feet or protectors under the spikes. If the subwoofer is placed on a soft base, e.g. a carpet, we recommend that you use spikes. that if the subwoofer is used in bass reflex mode, you must leave enough free space under the unit for air to be escape freely from the reflex port the better your system, the better the subwoofer will sound that multiple subwoofers in the same system is usually better than a single one that good cables will improve the sound never turn the volume up to a level where the sound is no longer clear SA subwoofers can be used to supplement centre channel speakers and speakers in a stereo system, etc. remove the front grille for the best possible sound visit SA for more good advice and ideas at choice of bass reflex / sealed chamber the subwoofer is delivered bass reflex configuration but can easily be changed to sealed chamber. Turn the cabinet around so the underside faces up. You may wish to use the protective frame from the packaging as a base. Remove the 4 screws shown on the illustration to the right. Turn the bottom plate 180. Replace the 4 screws. The reflex port is now sealed and the cabinet will act as a sealed chamber. It is a matter of taste which option you choose. Here are a couple of pointers though. Choose sealed chamber if: speed and precision have top priority. Choose bass reflex if: efficiency and sonic richness have top priority 3

4 opstilling En subwoofer kan placeres på flere måder i lytterummet. Da højttaleren varetager de helt dybe toner med ganske kraftigt lydtryk, påvirkes gengivelsens kvalitet af rummets akustik. Det kan derfor være en god ide at prøve sig frem med forskellige placeringer. Vær bl.a. opmærksom på: at mængden af bas forøges, når subwooferen placeres tæt på en væg, og formindskes når afstanden til væggen gøres større. Et hjørne vil forøge mængden af bas at subwooferens gengivelse kan ændres ved at skifte fra basrefleks til trykkammer se afsnit herom at lydmæssig sammenhæng med anlæggets øvrige højttalere er vigtig. Hvis det er muligt bør du placere subwooferen mellem anlæggets hovedhøjttalere (fronthøjttalere), og i samme afstand fra lyttepositionen som hovedhøjttalerne hvis subwooferen placeres på et hårdt underlag, som f.eks. et trægulv, anbefales det at bruge gummifødderne eller beskyttere under spikes. Anbringes subwooferen på et blødt underlag, som f.eks. et tæppe, anbefales det at bruge spikes. at hvis subwooferen anvendes i basrefleks indstilling, skal der være tilstrækkelig frihøjde under enheden til at luften kan passere uhindret fra refleksporten jo bedre dit anlæg er, desto bedre lyder subwooferen at flere subwoofere i det samme anlæg som regel er bedre end en gode kabler forbedrer lyden spil aldrig højere end det stadig lyder godt en SA subwoofer kan bruges som supplement til bl.a. centerhøjttalere og højttalere i et stereosystem afmonter stoframmen, når du vil have bedst mulig lyd besøg SA, og få flere gode råd og ideer på basrefleks / trykkammer valg subwooferen er fra fabrikken leveret som basrefleks, men kan let forandres til trykkammer. Kabinettet vendes rundt så bunden vender op. Brug evt. beskyttelsesrammen fra emballagen som underlag. Fjern de 4 skruer som er markeret på billedet til højre. Drej bundpladen 180 grader. Monter de 4 skruer igen. Refleksporten er nu forseglet og kabinettet fungerer som et trykkammer. Om du vælger den ene eller den anden mulighed er en smagssag. Her er dog et par retningslinier. Vælg trykkammer hvis: hurtighed og præcision har topprioritet. lytterummet er lille Vælg basrefleks hvis: effektivitet og fylde har topprioritet. lytterummet er stort connection the system s amplifier/receiver/decoder should be turned off before the subwoofer is connected the subwoofer s on/off button should be set to OFF an SA SubElectro 175/200 can be connected in several ways, dependent on the system and the nature of the use. Here are some of the options. If you are in any doubt, contact your dealer or System Audio A/S on tilslutning Inden tilslutning skal anlæggets forstærker/receiver/dekoder være slukket subwooferens hovedafbryder skal stå på OFF en SA SubElectro 175/200 kan tilsluttes på flere forskellige måder, afhængig af anlægget og anvendelsen. I det følgende er vist en række muligheder. Er du i tvivl så kontakt din forhandler eller System Audio A/S på connection home cinema SubElectro 175/200 can be connected to all surround sound amplifiers/receivers/decoders, which have line-level subwoofer outputs (usually in the form of 1 or 2 RCA phono plugs). It may be marked: subwoofer or LFE. You may care to cross check with the manual that came with the equipment. See figure B. tilslutning hjemme bio SubElectro 175/200 kan tilsluttes alle surround -forstærkere/-receivere/-dekodere som har linie-niveau subwoofer udgang (almindeligvis i form af 1 eller 2 RCA Phono stik). Udgangen kan være mærket: subwoofer eller LFE Tjek evt. med udstyrets brugsanvisning. Se fig. B 4

5 fig. B connection stereo with PREOUT (or line out) stereo pre-amplifiers and individual integrated amplifiers have volume-regulated line output sockets. They are usually marked PRE- OUT and are also suitable for connecting a subwoofer. See figure C. tilslutning stereo med PRE OUT stereo forforstærkere og enkelte integrerede forstærkere er forsynet med en volumereguleret linieudgang. Disse udgange (oftest markeret som PRE-OUT) er også velegnede til subwoofertilslutning. Se fig. C. fig. C 5

6 connection stereo via speaker cables If the system s amplifier/receiver does not have a subwoofer output, SubElectro 175/200 can be connected via speaker cables and, in that sense, be inserted between the amplifier and loudspeakers. See figure D. tilslutning stereo via højttalerkabler Hvis anlæggets forstærker/receiver ikke har en subwoofer udgang kan SubElectro 175/200 tilsluttes via højttalerkabler, og på denne måde indsættes mellem forstærkeren og højttalerne. Se fig. D left loudspeaker right loudspeaker Right Left fig. D connection double check Before turning on the subwoofer you should check two things Check the small label at the bottom of the connection panel to make sure that the subwoofer is compatible with the mains voltage. check one last time that the cables are properly mounted. Be extremely careful that the phase is correct on the speaker connections. i.e. positive to positive, and never positive to negative. On SA speakers, the positive pole is indicated by a red socket. Check the speaker cables again to make sure that the right and left channels have not been mixed up. tilslutning dobbelt tjek Inden strømmen tilsluttes bør du tjekke to ting kontroller på den lille label nederst på tilslutningspanelet at subwooferen passer til netspændingen. kontroller en ekstra gang at alle kabler er rigtigt monteret. Vær meget opmærksom på, at fasen er korrekt på højttalertilslutningerne. Altså positiv til positiv, og aldrig positiv til negativ. På SA højttalere er den positive pol altid mærket med rød bøsning. Følg igen højttalerkablerne for at sikre at der ikke er byttet mellem højre og venstre kanal. turning on and off the on-off switch (figure A 5) does not completely turn off the subwoofer s amplifier. If you have to cut off the amplifier from the mains completely, turn the main switch (figure A 11) to OFF. The power switch (figure A 5) has three settings: ON AUTO OFF the subwoofer is active and the light is red. the subwoofer will start off active and the light red. After approx. 10 minutes without a signal, the light will turn off and the subwoofer will be set to standby. When a signal is detected on one of the inputs the subwoofer will change automatically to active and the light will turn red. the subwoofer is on constant standby and the light is off. If the subwoofer will not be used for an extended period, we recommend that the main switch be turned off (figure A 11) or the electricity cable removed from the mains supply. 6

7 tænd og sluk Tænd/sluk omskifteren (fig. A 5) afbryder ikke helt for subwooferens forstærker. Et lille kredsløb vil have et lavt forbrug. Skal forstærkeren afbrydes helt fra nettet, stilles hovedafbryderen (fig. A 11) til OFF. power-omskifteren (fig. A 5) har tre stillinger: ON med omskifteren i denne position er subwooferen aktiv, og indikatoren lyser rødt. AUTO når omskifteren stilles i denne position vil subwooferen i starten være aktiv, og indikatoren lyser rødt. Efter ca. 10 minutter uden signal vil indikatoren slukke og subwooferen går i standby. Når et signal detekteres på en af indgangene vil subwooferen omgående skifte til aktiv og indikatoren lyser rødt. OFF i denne stilling er subwooferen i konstant standby og indikatoren er slukket. hvis subwooferen ikke skal bruges i en længere periode, anbefales det at afbryde på hovedafbryderen (fig. A 11) eller at fjerne strømkablet fra netforsyningen. set up start with the main switch OFF. Two other switches and two settings also need to be regulated: The ON/OFF switch (figure A 5) Phase setting (figure A 6) Crossover frequency (fig. A 3) Volume control (figure A 2) Set to ON or AUTO. AUTO is the most energy conscious as the amplifier is only turned on when a signal reaches the unit. Normally, 0 is selected, where the subwoofer operates in phase with the other speakers in the system. The acoustics in the room and the distance between the listener and the subwoofer will sometimes combine to make 180 the preferable option. Try listening to the two settings. Regulates the highest frequency the subwoofer works up to. The bigger the speakers in the system, the lower the subwoofer ought to work. If the amplifier in the system has an adjustable subwoofer frequency the frequency of the latter must be identical with the subwoofer. An initial setting might be 80 Hz (the 11 o clock position). The volume control is used to adjust the sound level from the subwoofer. E.g., start at the 9 o clock position. indstilling Begynd med hovedafbryderen i OFF. Derudover er der to omskiftere og to reguleringer at tage hensyn til: Tænd/sluk omskifter (fig. A 2) Fase omskifter (fig. A 6) Delefrekvens (fig. A 3) Styrkeregulering (fig. A 2) Vælg ON eller AUTO. Auto sparer mest energi, da forstærkeren kun er tændt når der er signal fra anlægget. Normalt vælges 0 hvor subwooferen arbejder i fase med de øvrige højttalere i anlægget. Som følge af rumakustik og afstanden mellem lyttepositionen og subwooferen kan det dog i enkelte tilfælde være en fordel at vælge 180. Prøv at lytte forskel på de to indstillinger. Reguleringen sætter den højeste frekvens som subwooferen arbejder op til. Jo større højttalere der er i systemet, jo lavere bør subwooferen arbejde. Hvis surroundforstærkeren i systemet har justerbar subwooferfrekvens bør denne frekvens indstilles identisk på subwooferen. Som udgangspunkt kan reguleringen sættes på 80 Hz (knappen i klokken 11 position). Styrkereguleringen bruges til at indstille lydniveauet fra subwooferen. Start med reguleringen på f.eks. klokken 9 position. fine-tuning After connecting and setting up as above it is now time for the first trial run and fine-tuning. Turn on the main switch (figure A 11). Select a CD / DVD with plenty of deep bass. To fine tune the subwoofer in a home cinema, we recommend the use of a music DVD. Do not use sound tracks from action films for fine-tuning. The sound effects on them are usually too brief and loud to fine-tune properly. Set the volume control on the system to an appropriately loud level. It is important to evaluate the sound from your favourite listening position, so we recommend somebody else helps adjust the settings. Listen to the music for an extended period and evaluate the subwoofer s performance: If there is there too much or too little deep bass then turn the volume control down/up (figure A 2) does the bass sound good along with the other speakers in the system? If not, regulate the crossover frequency (figure A 3). if the subwoofer is overburdened, it sounds wrong. In that case turn down the volume control (figure A 2) and the crossover frequency (figure A3). If the subwoofer is overburdened, it may also be due to the fact that you need to change from sealed chamber to bass reflex (bass reflex is the most efficient). please note that the position in the room also affects the sound. 7

8 justering Efter tilslutning og indstilling som ovennævnt er det nu tid for første afprøvning og justering. Tænd på hovedafbryderen (fig A 11). Vælg en CD / DVD med et godt indhold af dybbas. Til indstilling af subwooferen i en hjemmebio opstilling, vil vi anbefale at bruge en musik DVD. Brug ikke lydspor fra actionfilm til indstilling. Disse lydeffekter er som regel for kortvarige og voldsomme til at lave en korrekt justering. Sæt volumereguleringen på anlægget til en passende høj lydstyrke. Det er nu vigtigt at vurdere lyden fra den foretrukne lytteposition, så det kan være en god ide med en hjælper til at foretage reguleringerne. Lyt til musikken over en længere periode, og vurder det arbejde subwooferen gør: er der for meget eller for lidt dybbas reguleres ned / op på styrkereguleringen (fig. A 2). hænger basområdet lydmæssigt sammen med de øvrige højttalere i systemet? Hvis ikke, reguleres delefrekvensen (fig. A 3). hvis subwooferen overbelastes vil den give mislyde. I det tilfælde skal du justere ned på styrkereguleringen (fig. A 2) og delefrekvensen (fig. A 3). Er subwooferen overbelastet kan det også skyldes at du bør skifte fra trykkammer til basrefleks (basrefleks er mest effektivt). vær også opmærksom på, at placeringen i rummet har indflydelse på lyden. maintenance SubElectro 175/200 is made of MDF and has a genuine wood surface protected by cabinet varnish. Clean the surface with a firmly wrung damp cloth. Do not use detergent as it may damage the varnish. If the rear of the subwoofer has to be cleaned, the electricity must be turned off. Please note that the heat sink may be warm. The fabric front is easily removed by a slight movement away from the speaker and is best cleaned with a vacuum cleaner. Do not use a vacuum cleaner to remove dust from the speaker unit. Brush it away gently with a soft paintbrush. Do not use the subwoofer as a table. Any object placed on the subwoofer may adversely affect the sound. vedligeholdelse SubElectro 175/200 er fremstillet i MDF og fineret med ægte træ, som er beskyttet af møbellak. Overfladen tåler at blive aftørret med en hårdt opvredet fugtig klud. Brug ikke rengøringsmiddel da det kan skade lakken. Hvis bagsiden af subwooferen skal rengøres, skal strømmen være afbrudt. Vær opmærksom på at køleprofilerne kan være varme. Stoffronten aftages let ved et lille ryk væk fra subwooferen, og rengøres lettest med en støvsuger. Brug ikke støvsuger til at fjerne støv fra højttalerenheden, men børst det let væk med en blød pensel. Brug ikke subwooferen som bord. Effekter som står på subwooferen kan give mislyde. technical specifications SubElectro 175 SubElectro 200 Frequency range (+/- 3 db): Hz Hz Crossover frequency (variable 24 db/oct.): Hz Hz Dimensions excl. plinth (B x H x D) cm: 35 x 35 x x 35 x 35 Weight incl. packaging: 25 kg 26 kg Bass speaker: SA W21 SA W25 In-built amplifier: 380 watt impulse 380 watt impulse Input voltage: 115 or 230 volt 115 or 230 Volt Finish (real wood): Maple, Cherry, Black Ash, Maple, Cherry, Black Ash, White satin and Ebony white satin, Ebony and Black High Gloss System Audio A/S Klosterengen 137 K DK-4000 Roskilde Denmark Tel.: Fax: Website: SA is a registered trade mark 8

SA comet SA comet AV. manual brugsanvisning english / dansk

SA comet SA comet AV. manual brugsanvisning english / dansk SA comet SA comet AV manual brugsanvisning english / dansk Thank you for choosing SA. This guide is designed to get you off to a good start with your new speakers. Follow the advice in it for the best

Læs mere

SA explorer SA ranger. manual brugsanvisning english / dansk

SA explorer SA ranger. manual brugsanvisning english / dansk SA explorer SA ranger manual brugsanvisning english / dansk Thank you for choosing SA. This guide will help you get off to a good start with your new speakers. Follow the advice in it for the best sound.

Læs mere

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com Morsø S12 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use S12 serie 1 www.morsoe.com Indhold CONTENTS DK 1.0 Opstilling af Deres Morsø ovn........................ 5 2.0

Læs mere

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502 Mikrobølgeovn AC925BVW HN 7502 Betjeningsvejledning Læs denne vejledning omhyggeligt, før mikrobølgeovnen tages i brug, og gem den til fremtidig brug. Vær forsigtig ved brug af mikrobølgeovnen a) Forsøg

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700 BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL EVA Royal 8700 DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...5 Sikkerheds instruktioner...6 Genanvendelse...7 Symaskinens dele...8

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13 INDHOLDSFORTEGNELSE FØR IBRUGTAGNING... 2 No Frost-teknologi... 2 Sikkerhedsanvisninger... 2 Sikkerhedsadvarsler... 3 Installation og betjening... 4 Før ibrugtagning... 4 ANVENDELSE... 5 Betjening... 5

Læs mere

Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website

Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website M 100-15 Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website Denmark (+45) 59 44 24 42 www.elmoprint.com

Læs mere

Plejeinstruktion Care Instructions

Plejeinstruktion Care Instructions Plejeinstruktion Care Instructions It is all about wood Tillykke med dit nye Skovby møbel Skovby blev grundlagt i 1933. Virksomheden drives i dag af 3. generation og har siden grundlæggelsen udelukkende

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

Brugervejledning for den hurtige

Brugervejledning for den hurtige Brugervejledning for den hurtige Inden montering i forrude: Aktiver batteriet ved at trække folien med pilen ud. Brug knapperne 1 og 2 til at indstille klokkeslæt, år, måned og dag - og i den rækkefølge

Læs mere

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual 2007/1 DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual TS 372-16 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...3

Læs mere

Table of contents. Introduction... 3. Basic Operation... 5. Pages...11. Sonar Operation... 16. 1 Table of Contents Elite-5

Table of contents. Introduction... 3. Basic Operation... 5. Pages...11. Sonar Operation... 16. 1 Table of Contents Elite-5 Warning The user is cautioned that any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user s authority to operate the equipment. This equipment has

Læs mere

Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt

Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt Christmas trees and decorative greenery An Extract from the industry guide

Læs mere

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1 Project Acronym: Class 1 REF EC: 038572 Technical coordinator org.: Cenergia Energy Consultants DOCUMENT: Work package 4, Deliverable 23 first version Project Coordinator: Jacob Madsen Project coordination

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Operating Instructions

Operating Instructions Operating Instructions Betjeningsvejledning (Danish) 2 Rev F Zephyr Betjeningsvejledning vigtige sikkerhedsforanstaltninger Dette produkt er kun til anvendelse i hjemmet. Når der anvendes elektriske produkter,

Læs mere

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene ENG Features Layout The ASA-30 can be used either as an additional siren connected to your alarm system or as an independent siren connected

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

Space in and around the chair. Copenhagen working papers on design // 2007 // no.2. Erik Krogh, Underviser, Danmarks Designskole

Space in and around the chair. Copenhagen working papers on design // 2007 // no.2. Erik Krogh, Underviser, Danmarks Designskole Space in and around the chair Stolen i rummet rummet i stolen Space in and around the chair Copenhagen working papers on design // 2007 // no.2 Space in and around the chair Erik Krogh, Underviser, Danmarks

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Service - reparation - repair. Husk altid ved montering af nye lejer: / When assembling new bearings, always remember to:

Service - reparation - repair. Husk altid ved montering af nye lejer: / When assembling new bearings, always remember to: TA - information 97-22 2. udgave/ edition Alle TA høstebjælker. / All TA cutter bars. Page 1 of 19 Ang. : Reparationsvejledning. Re. : Directions for repair. Dato: 97.05.13 Date: 01.02.08 Service - reparation

Læs mere

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Silkeborg Sportscenter Århusvej 45 DK-8600 Silkeborg CVR. nr. 31825334 Side 1 af 16 Forord Dette hæftes tekst er forfattet af Brian Greer

Læs mere

Galvanisk tæring. Bedst til anoder

Galvanisk tæring. Bedst til anoder Galvanisk tæring 1 Bedst til anoder Galvanisk tæring af ShipShop & MgDuff Korrosion kan opstå i alle typer vand med dramatisk effekt. Når metaller med forskellige elektrokemiske potentialer er i elektrisk

Læs mere

METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 99-13

METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 99-13 Technical DAIH Report 99-13 METEOROLOGICAL ITITUTE MIITRY OF TRAPORT TECHICAL REPORT 99-13 Observed Wind peed and Direction in Denmark - with Climatological tandard ormals, 1961-90 Observeret vindhastighed

Læs mere

REMOTE CONTROL EXTENDER and Bender OWNERS MANUAL

REMOTE CONTROL EXTENDER and Bender OWNERS MANUAL REMOTE CONTROL EXTENDER and Bender OWNERS MANUAL LOCATION OF CONTROLS IR Bender Front Remote Control Indicators & IR Transmitter/Receiver IR Bender Back Accessory IR Probe DC Power DC 12 V, AC 120V/230V

Læs mere

SÅDAN FÅR DU DINE FØRSTE FEM TUSINDE FOLLOWERS PÅ FACEBOOK

SÅDAN FÅR DU DINE FØRSTE FEM TUSINDE FOLLOWERS PÅ FACEBOOK SÅDAN FÅR DU DINE FØRSTE FEM TUSINDE FOLLOWERS PÅ FACEBOOK 5000 BRO Wauw! En allitteration! SÅDAN FÅR DU DINE FØRSTE FEM TUSINDE FOLLOWERS PÅ FACEBOOK Kommunikation og Sprog har netop rundet 5.000 fans,

Læs mere

P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I

P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I En varm tak til følgende sponsorer, som har gjort udstillingen mulig: The following sponsors, who

Læs mere

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brug nogle minutter på at læse brugermanualen igennem. Det vil give dig en introduktion i sikker og nem anvendelse af produktet. Pas godt på brugermanualen til

Læs mere

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23 April 2003 Nr 17, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #17 NYHEDER 15 Oracle bedst og billigst e-mail Oracle salg i 3. kvartal Oracle får top placeringer ChangeGroup udgiver

Læs mere