KonjunkturNYT - uge 51

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 51"

Transkript

1 KonjunkturNYT - uge. december. december 3 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal Lille underskud på de offentlige finanser i 3. kvartal 3 Stor stigning i detailomsætningsindekset i november Stadig høj forbrugertillid i december Uændrede huspriser i 3. kvartal Fortsat faldende priser på engrosvarer og råvarer i november Stort set uændret antal varslede afskedigelser og ledige stillinger i november Stort set uændret antal varslede afskedigelser og ledige stillinger i november Ny prognose fra Danske Bank Internationalt USA: Højere inflation Euroområdet: Stigning i erhvervstilliden Tyskland: Stigning i erhvervstilliden ifølge både ZEW- og IFOindikatorerne Storbritannien: Fald i ledigheden, stigning i beskæftigelsen og BNP Japan: Fremgang i industriproduktionen Kina: Uændret erhvervstillid Verden: Stigning i verdenshandlen Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Fed sænker obligationsopkøb, og Sveriges Riksbank sænker renten Dansk Økonomi / Makropolitik Redaktionen er afsluttet fredag kl. Henvendelse rettes til

2 DANSK KONJUNKTURNYT Fremgang i BNP i 3. kvartal Den reviderede (men stadig foreløbige) opgørelse af nationalregnskabet frem til 3. kvartal 3 viser en stigning i BNP på, pct. i forhold til. kvartal, jf. tabel.. Det er uændret i forhold til den første offentliggørelse. Fremgangen i efterspørgslen i 3. kvartal blev trukket af vækst både i eksporten og i den indenlandske efterspørgsel, herunder især investeringerne og det offentlige forbrug, mens privatforbruget faldt svagt. Tabel. Det kvartalsvise nationalregnskab og Økonomisk Redegørelse, december 3 (sk.) Kvt./kvt. År/år 3. kvt.. kvt.. kvt. 3. kvt. 3. kvt. ) 3 (ØR) Realvækst i pct BNP -,3 -,,, (,), (,), BVT -,,,, (,),7 (,), Privat forbrug,8 -, -, -, (-,), (,3), Offentligt forbrug, -,,7,7 (,), (,3),3 Faste bruttoinvesteringer, -,8,7,7 (3,9), (,), - Boligbyggeri -, -,8 -, -3, (-3,) -8, (-7,9) -3, - Erhvervsinvesteringer,9,, 3, (,7) 7, (9,),8 - Offentlige investeringer,3 -,7,3 8,8 (7,) 8, (8,) -,3 Lagerinvesteringer, pct. af BNP -,, -,9,3 (,3), (,), Indenlandsk anvendelse i alt,,3 -,,9 (,),7 (,), Eksport -,7,,8, (,9), (,),7 Import -,,, 3, (3,), (3,9), Samlet efterspørgsel -,3,,, (,),8 (,), Ændring i. personer Beskæftigelse (ekskl. orlov) () 7 () - Privat - (8) (9) 8 - Offentlig -3 (7) 3 () - Arbejdsstyrke ) () (8) Anm.: De reale vækstrater er opgjort i kædeindeks. ) Beregnet på grundlag af den registrerede nettoledighed. ) Årsvækstrater er beregnet på sæsonkorrigerede tal og kan afvige fra tal i Danmarks Statistiks NYT-notits. Tal i parentes er fra det foreløbige nationalregnskab for 3. kvartal 3. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger Samlet set er udviklingen i.-3. kvartal 3 på linje med det forudsatte i Økonomisk Redegørelse, december 3. For 3 som helhed skønnes i Økonomisk Redegørelse, december 3, en vækst på, pct. Ifølge det foreliggende nationalregnskab er BNP vokset med godt ¾ pct. i løbet af årets første tre kvartaler. Udviklingen i løbet af i år afspejler især en kraftig fremgang i den private produktion målt ved bruttoværditilvæksten (BVT). Ser man på den private sektor ekskl. råstofudvinding (som trækkes ned af en fortsat udtømning af de tilgængelige ressourcer i Nordsøen), er BVT steget med,7 pct. i forhold til. kvartal sidste år og med, pct. i 3. kvartal 3 i forhold til kvartalet forinden, jf. figur.. Den private beskæftigelse eksklusive orlov steg med. personer i 3. kvartal efter en stigning på godt. personer kvartalet forinden, jf. figur.. Udviklingen i den

3 offentlige beskæftigelse var påvirket af lærerlockouten. Lærerne, som var ramt af lockouten, registreres som beskæftigede på orlov, og ekskl. orlov steg den offentlige beskæftigelse med. personer i 3. kvartal efter et fald på 3. kvartalet forinden. Ser man på den offentlige beskæftigelse inkl. orlov, var der en stigning på.8 personer, hvilket giver et mere retvisende billede af udviklingen i kvartalet. Lærerlockouten påvirkede også udviklingen i det offentlige forbrug i 3. kvartal, hvor der var en stigning på,7 pct. En del af dette skal ses i lyset af en normalisering efter lærerkonflikten i. kvartal. Danmarks Statistik vurderer, at konflikten i sig selv trak det offentlige forbrug ned med pct.-point i. kvartal. Der var en fremgang i de faste bruttoinvesteringer på,7 pct. i 3. kvartal. Det afspejler især en kraftig stigning i skibsinvesteringerne, som trak væksten i de samlede investeringer i maskiner og transport op på 7, pct. Ses der bort fra skibsinvesteringerne, faldt de samlede investeringer med, pct. Investeringerne i skibe afspejles i vareimporten, der steg med,3 pct. i kvartalet. Tjenesteimporten steg noget mindre (, pct.), så væksten i den samlede import var 3, pct. Eksporten steg med, pct., hvilket dækker over fremgang i vareeksporten på,3 pct. og i tjenesteeksporten,9 pct. Det private forbrug faldt med, pct. i 3. kvartal. En lille stigning i anskaffelsen af køretøjer trak op, mens forbruget af øvrige varer faldt med, pct., og forbruget af tjenester faldt med,3 pct. Der er generelt en del udsving i nationalregnskabets opgørelse af BNP mv. fra kvartal til kvartal, og Danmarks Statistik angiver en usikkerhed på BNP-væksten på +/- ½ pct.-point. Figur. BNP og privat BVT ekskl. råstofudvinding Figur. Privat beskæftigelse (ekskl. orlov) Indeks (9K=) Indeks (9K=). personer. personer K K3 K 3K 3K 3K3 - BNP Privat BVT ekskl. råstof Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 3

4 Lille underskud på de offentlige finanser i 3. kvartal 3 Underskuddet på den offentlige saldo var 3 mia. kr. i 3. kvartal 3, hvilket er en forringelse på 9 mia. kr. i forhold til. kvartal 3, jf. figur.3. Forringelsen skyldes primært et fald i provenuet fra indkomstskatter og produktskatter. Set i forhold til samme kvartal året før er den offentlige saldo forbedret med 7 mia. kr. Heraf skyldes de mia. kr. dog ekstraordinære indtægter fra omlægningen af kapitalpensionsordningen. Derudover var der i 3. kvartal ekstraordinære udgifter til tilbagebetaling af efterlønsbidrag. Korrigeret for disse ekstraordinære poster bliver underskuddet på den offentlige saldo mia. kr. og 3 mia. kr. i henholdsvis 3. kvartal og 3. Det offentlige forbrug var på 3, mia. kr. i 3. kvartal, hvilket er en stigning på knap ½ mia. kr. i forhold til kvartalet før. Stigningen skyldes primært en større udgift til aflønning af ansatte. I forhold til 3. kvartal er forbruget ligeledes steget med knap ½ mia. kr. Niveauet for de offentlige investeringer er steget med knap mia. kr. i forhold til i. kvartal. Den offentlige nettogæld faldt med godt mia. kr. i 3. kvartal 3 sammenlignet med det foregående kvartal, jf. figur.. Nettogælden udgjorde ved udgangen af september 3 knap mia. kr., svarende til, pct. af BNP. Den offentlige ØMU-gæld steg med knap mia. kr. og udgjorde, pct. af BNP ved udgangen af 3. kvartal 3. Figur.3 Den offentlige saldo Figur. Den offentlige nettogæld Mia. kr. Mia. kr. Mia. kr. Mia. kr Kilde: Danmarks Statistik.

5 Stor stigning i detailomsætningsindekset i november Mængdeindekset for detailomsætningen (korrigeret for normale sæsonudsving) steg med, pct. fra oktober til november, jf. figur.. Det er den største månedlige stigning siden juni 7. Den kraftige stigning i detailomsætningen bekræfter indtrykket fra dankortomsætningen, der havde den største stigning i år i november. Samtlige undergrupper af detailomsætningsindekset steg fra oktober til november. Detailsalget af beklædning mv., der udgør en tiendedel af det samlede salg, steg med, pct. Salget af fødevarer og andre dagligvarer steg med, pct., og det samme gjorde salget af andre forbrugsvarer, jf. figur.. Nationalregnskabets opgørelse af detailsalget har siden 9 været omtrent stabilt i modsætning til detailomsætningsindekset, der har været vigende. Figur. Mængdeindeks for detailomsætning og detailsalg i nationalregnskabet Figur. Detailomsætningens underkomponenter Indeks (=) Indeks (=) Indeks (=) Indeks (=) Detailomsætningindeks Detailsalg - nationalregnskabet Fødevarer og andre dagligvarer Beklædning mv. Andre forbrugsvarer 7 Kilde: Danmarks Statistik.

6 Stadig høj forbrugertillid i december Den samlede forbrugertillidsindikator faldt fra, i november til,9 i december. Forbrugertilliden har været svagt faldende siden august, men er fortsat over det historiske gennemsnit siden 97 efter en kraftig forbedring midt på året, jf. figur.7. Vurderingen af familiernes egen økonomiske situation i dag i forhold til for et år siden er negativ for tredje måned i træk. Husholdningerne forventer dog fortsat, at deres egen økonomiske situation om et år vil være bedre, end den er i dag. Der var i december et fald i husholdningernes vurdering af Danmarks økonomiske situation. Det gælder både den aktuelle situation som situationen om et år. De er dog begge fortsat positive. Et vægtet flertal af de adspurgte forventer for sjette måned i træk, at ledigheden vil være lavere om et år sammenlignet med i dag, jf. figur.8. Figur.7 Forbrugertillidsindikatoren Figur.8 Forventninger til ledigheden Nettotal Nettotal Forbrugertillidsindikatoren Gennemsnit siden 97 Nettotal Nettotal Anm.: I figur.8 betyder et positivt tal, at hovedparten af forbrugerne forventer en stigning i ledigheden over de næste måneder. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

7 Uændrede huspriser i 3. kvartal Priserne på enfamiliehuse steg, pct. fra. kvartal 3 til 3. kvartal 3, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur.9. I 3. kvartal 3 lå huspriserne, pct. højere end samme kvartal sidste år. I Økonomisk Redegørelse, december 3, ventes huspriserne at stige ½ pct. i 3. De sæsonkorrigerede huspriser faldt i tre ud af fem regioner i 3. kvartal, mens de steg en smule i Region Hovedstaden, jf. figur.. Priserne på ejerlejligheder steg, pct. på landsplan i 3. kvartal og har således været stødt stigende gennem det seneste år. Priserne lå i 3. kvartal knap 8¼ pct. over niveauet i samme kvartal året før. Ejerlejlighedspriserne steg i alle regioner på nær Region Syddanmark. Over det seneste år er priserne på ejerlejligheder steget kraftigst i Region Hovedstaden og Region Syddanmark. Priserne på sommerhuse faldt i 3. kvartal i forhold til kvartalet før. Prisniveauet var i 3. kvartal knap pct. under niveauet i samme kvartal året før. Figur.9 Boligpriser Figur. Priser på enfamiliehuse fordelt på regioner Indeks (=) Indeks (=) Indeks (=) Indeks (=) Enfamiliehuse Ejerlejligheder Sommerhuse Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland 7 Anm.: Egen sæsonkorrektion. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Den første offentliggørelse bygger på ca. 9 pct. af handlerne, og opgørelsen af priserne bliver løbende revideret i de efterfølgende kvartaler. Historisk set har der været en tendens til, at tallene er blevet revideret opad. På den bagrund har Danmarks Statistik nu ændret opgørelsesmetoden for at tage højde for, at dyrere boliger generelt ligger iblandt de pct. af handlerne, der først registreres til den endelige opgørelse. 7

8 Fortsat faldende priser på engrosvarer og råvarer i november Engrosprisindekset (prisindeks for indenlandsk vareforsyning ) faldt med, pct. fra oktober til november. Prisen på danskproducerede varer faldt med, pct., mens prisen på importerede varer faldt med,7 pct. Indekset har generelt udvist en faldende tendens siden efteråret, jf. figur.. Faldet i november skyldes både et fald i prisen på produktionsmidler og forbrugsvarer. Det skal blandt andet ses på baggrund af et fald i prisen på råvarer til landbrug på 3, pct. Engrosprisindekset er det seneste år faldet med, pct. Råvareprisindekset (prisindeks for importerede uforarbejdede råvarer 3 ) faldt fra oktober til november med, pct., jf. figur.. Indekset er faldet med 7, pct. det seneste år, hvilket skal i lyset af en appreciering af den effektive kronekurs på godt 3 pct. i den samme periode. Råvare- og engrospriserne har generelt udviklet sig parallelt over tid, men med markant større udsving i råvarepriserne. Figur. Engrosprisindeks (prisindeks for indenlandsk vareforsyning) Figur. Råvareprisindeks (prisindeks for importerede uforarbejdede råvarer) Indeks (M=) Pct. Indeks (M=) Pct Årsstigningstakt (h. akse) Prisindeks Årsstigningstakt (h. akse) Prisindeks Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Prisindekset for indenlandsk vareforsyning måler prisudviklingen i første omsætningsled, dvs. importørernes købspriser og producenternes salgspriser ekskl. afgifter og moms. 3 Prisindekset for importerede uforarbejdede råvarer er et underindeks til prisindekset for indenlandsk vareforsyning. Det måler prisudviklingen i de importvarer, som er uforarbejdede råvarer. 8

9 Tusinde Stort set uændret antal varslede afskedigelser og ledige stillinger i november Korrigeret for normale sæsonudsving faldt antallet af varslede afskedigelser med knap personer til ca. 9 personer i november, jf. figur.3. Antallet af varslede afskedigelser udgjorde ca. personer opgjort i faktiske, ikkesæsonkorrigerede tal. Det er. færre personer end i samme måned sidste år. Alle varslinger i november var i den private sektor, og det er hovedsageligt virksomheder med mere end ansatte, der har varslet fyringer. Varslingerne svinger generelt en del fra måned til måned. År til dato har der været ca. 8 varslinger i gennemsnit om måneden i år. Det er ca. 3 færre end gennemsnittet for perioden januar-november. Antallet af ledige stillinger på Jobnet var omtrent uændret i november på ca..7 stillinger (sæsonkorrigeret), jf. figur.. I perioden januar- november var der gennemsnitligt ca.. ledige stillinger på Jobnet om måneden (faktiske tal). Det er omtrent 3. flere end gennemsnittet for januar-november. Antallet af varslede afskedigelser og ledige stillinger er ikke præcise indikatorer for udviklingen i ledigheden, men kan afspejle tendenser på arbejdsmarkedet. Figur.3 Antal varslede afskedigelser Figur. Antal stillinger slået op på Jobnet. personer. personer. stillinger. stillinger Antal varslinger - faktisk Antal varslinger - sæsonkorrigeret Anm.: Egen sæsonkorrektion. Kilde: Jobindsats.dk. 9

10 Ny prognose fra Danske Bank: På vej ud af krisen Danske Bank har offentliggjort en ny prognose for dansk økonomi, hvor der skønnes en BNP-vækst på, pct.,, pct. og, pct. i hhv. 3, og, jf. tabel.. Prognosen svarer i hovedtræk til skønnene i Økonomisk Redegørelse, december 3. Banken hæfter sig ved, at der var økonomisk fremgang i. og 3. kvartal, og at fremgangen ser ud til at fortsætte i. kvartal. Væksten vil ifølge banken blive bredere funderet over de kommende år. Det er ifølge banken sandsynligt, at det private forbrug igen vil vokse. Det private forbrug har hidtil udviklet sig svagt, og banken konstaterer, at den forbrugsbestemmende formue stort set ikke er steget de seneste år. Eksporten er derimod ifølge banken allerede på vej frem, og med udsigt til vækst på eksportmarkederne kan denne udvikling fortsætte. Banken hæfter sig også ved, at det offentlige underskud i 3 endnu engang er blevet markant mindre end tidligere ventet. Det lave underskud skal tilskrives midlertidige forhold som omlægning af beskatning af kapitalpensioner, og der er derfor hverken plads eller grund til yderligere økonomisk-politiske tiltag. Tabel.. Seneste vækstskøn 3 ØR DB ØR DB ØR DB Realvækst, pct. BNP,,,,,9, Privat forbrug,,,3,9,, Offentligt forbrug,3,,,,, Offentlige investeringer -,3 7,3,, -8, -, Boliginvesteringer -3, -,,,3, 3, Erhvervsinvesteringer,8 3,, -,,,8 Lagerinvesteringer, -, -, - Eksport,7, 3,7 3,,7 3, Import,, 3,9,,,7 Betalingsbalance,,9, 7,,9 7, Offentlig saldo -, -,8 -, -, -,9 -,8 Beskæftigelsen Bruttoledighed Kilde: Økonomisk Redegørelse, december 3 og Danske Bank, Research Denmark, december 3.

11 INTERNATIONALT KONJUNKTURNYT USA Inflationen var, pct. i november, hvilket er, pct.-point højere end i oktober, jf. figur.. Kerneinflationen, som er forbrugerprisindekset eksklusive fødevare- og energipriser, har været svagt faldende siden starten af og lå i november på,7 pct. Euroområdet Erhvervstilliden, målt ved PMI-indikatoren, steg til indeks, i december, ifølge den foreløbige opgørelse, jf. figur.. Erhvervstilliden i fremstillingserhvervet steg (til,7), mens erhvervstilliden i serviceerhvervet faldt en smule (til,). Det er sjette måned i træk, at erhvervstilliden ligger over, som markerer grænsen mellem fremgang og tilbagegang. Figur. Figur. Inflation, USA Erhvervstillid, euroområdet Pct. (å/å) Pct. (å/å) Indeks Indeks Forbrugerpriser Kerneinflation PMI fremstilling PMI service Kilde: Reuters Ecowin. Tyskland Erhvervstilliden, målt ved ZEW-indikatoren, viste en stigning i december, jf. figur.3. Der var både fremgang i vurderingen af den nuværende situation og i forventningerne til den fremtidige situation, som ligger højt set i forhold til den seneste årrække. Erhvervstilliden, målt ved IFO-indikatoren, steg svagt i december til indeks 9,, jf. figur.. Det afspejler en stigning i forventningerne til fremtiden, mens vurderingen af den nuværende situation trak ned. IFO-indikatoren har overordnet set vist en stigende tendens siden september sidste år.

12 Figur.3 Erhvervstillid (ZEW), Tyskland Figur. Erhvervstillid (IFO), Tyskland Indeks Indeks ZEW situation ZEW forventning Indeks (=) Indeks (=) IFO samlet IFO forventninger IFO tilstand Kilde: Reuters Ecowin. Storbritannien Målt ved ILO s (International Labour Organization) definition var ledigheden i oktober 7, pct., hvilket er et fald på, pct.-point sammenlignet med september, jf. figur.. Det er den laveste ledighed siden starten af 9. Beskæftigelsen steg markant med. personer fra september til oktober, jf. figur.. Det er femte måned i træk med en stigning i beskæftigelsen. Figur. Ledighed, Storbritannien Figur. Beskæftigelse, Storbritannien Pct. af arbejdsstyrken Pct. af arbejdsstyrken. personer. personer Kilde: Reuters Ecowin. Ifølge den reviderede opgørelse af Storbritanniens nationalregnskab, steg BNP med,8 pct. i 3. kvartal 3, hvilket er uændret i forhold til den forrige opgørelse, jf. figur.7. Derimod er væksten fra 3. kvartal til 3. kvartal i år opjusteret fra, pct. til,9 pct. på baggrund af opjusteringer i væksten i henholdsvis. og. kvartal.

13 Figur.7 BNP-vækst, Storbritannien Figur.8 Industriproduktion, Japan Pct. (k/k) Pct. (k/k) Indeks (8M=) Indeks (8M=) Kilde: Reuters Ecowin. Japan Industriproduktionen steg med, pct. fra september til oktober, jf. figur.8. Industriproduktionen lå i oktober,3 pct. højere end samme måned sidste år. Kina Erhvervstilliden i serviceerhvervene målt ved NBS-indikatoren var uændret fra oktober til november på indeks,, jf. figur.9. Indekset har siden maj ligget stabilt omkring værdien. Figur.9 Erhvervstillid, Kina Figur. Verdenshandel Indeks Indeks Indeks (8M=) Indeks (8M=) Indeks 3 mdrs. glid. gnst. Kilde: Reuters Ecowin. Verden Verdenshandlen steg med, pct. fra september til oktober ifølge CPB (Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis), jf. figur.. På årsbasis steg verdenshandlen med, pct. 3

14 RENTER, OLIEPRIS, VALUTA- OG AKTIEMARKEDER Den amerikanske centralbank Fed besluttede d. 8. december at sænke sine obligationsopkøb fra 8 til 7 mia. dollars om måneden gældende fra januar, mens de fastholder forventningen om en styringsrente på mellem og, pct. Beslutningen skal ses på baggrund af fremgangen på arbejdsmarkedet og den økonomiske aktivitet generelt. Den svenske Riksbank sænkede tirsdag Reporenten med, pct.-point til,7 pct. Bank of Japan valgte natten til fredag at fastholde den pengepolitiske rente på, pct. Tabel 3. Renter og valutakurser mv. Da nske re nte r og va luta kurse r mv. Inte rna tiona le re nte r og va luta kurse r mv. Fredag Ændring ift. Fredag / sidste fredag / Ændring ift. sidste fredag Re nte r, pc t. p.a.: Le de nde re nte r, pc t. p.a.: 3- md. pengemarkedsrente,, pct.point USA (federal funds rate),, pct.point Japan (unc. call rate),, pct.point Stat. - årig,93,3 pct.point Sverige (repo),7 -, pct.point Re a lkre ditre nte r : Euroområdet (min. bid),, pct.point Kort realkreditlån,, pct.point Storbritannien (repo),, pct.point Langt realkreditlån 3,, pct.point Danmark (udlånsrenten),, pct.point Na tiona lba nke ns sa tse r: Re nte på - å rige sta tsobliga tione r, pc t. p.a.: Diskonto,, pct.point USA,93, pct.point Indskud på folio,, pct.point Japan,8 -, pct.point Indskudsbeviser -,, pct.point Tyskland,88, pct.point Udlån,, pct.point Storbritannien,97,7 pct.point Re nte spænd til Tyskla nd (pc t.- point): V a luta kurse r : Kort (3- md.) -,38, pct.point USD/JPY 3,, pct. Langt (- årigt), -, pct.point GBP/USD,9 -, pct. Aktie kurse r (kursinde ks): EUR/USD 3, -,7 pct. OMXC (3/7-89 = 99,,8 pct. Aktie kurse r (kursinde ks): USD, S&P 8,93 pct. V a luta kurse r : Japan, Nikkei 87 3,3 pct. EUR/DKK 7,9 -, pct. Euroomr., Eurostoxx USD/DKK,99, pct. indeks 3 3,7 pct. SEK/DKK 8,8,7 pct. Storbritannien, FTSE 8, pct. NOK/DKK 88,79, pct. GBP/DKK 89,, pct. Olie prise r: JPY/DKK, -, pct. Brent (USD),8,9 USD Effektiv kronekursindeks (98 = ) 3,87 -, point Brent (DKK), DKK ) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med - og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af 3-årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. ) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). 3) Pris i yen for én dollar. Kilde: Reuters Ecowin og Danmarks Nationalbank

15 Figur 3. Pengepolitisk rente Figur 3. Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland Pct. Pct Pct.,,,,,, okt dec feb apr jun aug okt dec feb apr jun Pct.-point aug okt 3 3,,8,,,, -, -, -, -,8 -, USA Danmark Euroområdet Kilde: Reuters Ecowin -årig, rentespænd (h.a.) -årig, dansk 3-mdr., rentespænd (h.a.) 3-mdr., dansk Figur 3.3 Rentespænd i forhold til Tyskland Figur 3. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og Euro Pct.-point Pct.-point okt jun feb 3 okt 3 Italien Grækenland Spanien Portugal Irland Frankrig Kilde: Reuters Ecowin Euro Dollar okt feb jun okt feb 3 jun 3 okt 3 Euro Dollar (h. akse) Figur 3. Udvalgte aktieindeks Figur 3. Udvalgte valutakurser Indeks (=) Indeks (=) okt feb jun okt feb 3 jun 3 okt 3 USD/EUR USD/JPY,9,8,8 9,7 9,7 8, 8, 7 okt feb jun okt feb 3 jun 3 okt 3 Eurostoxx OMX C Nikkei S&P USD/EUR USD/JPY (h. akse) Kilde: Reuters Ecowin

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 8. januar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i september-november Olieprisen trækker fortsat priserne på engros- og råvarer ned Fald i F-ledigheden i december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 7. januar Danmark Firmaernes samlede salg er omtrent uændret i november Stort set uændret byggebeskæftigelse i. kvartal Fald i antal varslede afskedigelser, men også i ledige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Uændret AKU-ledighed og stigning i AKU-beskæftigelsen i. kvartal Omtrent uændret forbrugertillid i maj Lav inflation i Danmark i april Fald i detailomsætningsindekset

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge. april 9. april Danmark Lavere priser på engrosvarer og råvarer i marts Lav inflation i Danmark i marts Internationalt IMF s World Economic Outlook, april USA: Fald i detailhandlen,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19 6. maj 8. maj 213 Danmark Industriproduktionen steg i 1. kvartal Udenrigshandlen viser stigning i både eksporten af varer og tjenester i 1. kvartal Underskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 8. marts Danmark Stor fremgang i industriproduktionen i januar Fald i dankortomsætningen i februar Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal ifølge Danmark statistik Små

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 8 9. april. maj Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Positive konjunkturbarometre i detailhandlen, mens industri, serviceerhvervene samt bygge og anlæg er negative Stigende boligpriser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge. februar. februar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i. kvartal Fald i AKU-ledigheden og stigning i beskæftigelsen Fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Lidt højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 39 23. september 27. september 213 Danmark Bruttoledigheden faldt i august Stigende erhvervstillid i industri og service Stigende huspriser i 2. kvartal Det samlede udlån steg svagt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 33

KonjunkturNYT - uge 33 KonjunkturNYT - uge. august. august Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i. kvartal Uændret lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Lave offentlige lønstigninger i. kvartal Forbrugerprisinflationen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 4. februar 8. februar 213 Danmark Kraftigt faldende industriproduktion i 4. kvartal, men lå for 212 som helhed knap 1 pct. højere end i 211 Eksporten især af tjenester faldt i 4.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. november Danmark Stigning i ledigheden i september Vigende huspriser i august Konjunkturbarometre: Fremgang i serviceerhverv og byggeri, detailhandel uændret og fald i industrien

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts. marts Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i januar Vareeksporten steg i januar, mens tjenesteeksporten fortsat faldt Lidt lavere overskud på betalingsbalancen i januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 9. september 3. oktober 1 Danmark Lille stigning i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i august Lille fald i konjunkturbarometrene Fald i dankortomsætningen i september Boligpriserne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge 6 6. april. april Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i april Stigning i dankortomsætningen i marts Inflationen i Danmark på niveau med euroområdet i marts Stigning i prisen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august. august Danmark Fremgang i dansk økonomi i. kvartal Bruttoledigheden faldt i juli Uændret niveau i konjunkturbarometre for serviceerhvervene og industri, mens bygge og anlæg

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 9. september 6. september Danmark Stigning i detailomsætningen i august Forbrugertilliden faldt i september, men ligger fortsat højt Inflationen i Danmark atter lavere end i euroområdet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8. februar. februar Danmark Højere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Uændret lønstigningstakt i. kvartal Højere lønstigninger til ansatte i regionerne og kommunerne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i bruttoledigheden i december Fald i F-ledigheden i december Stigende beskæftigelse og uændret ledighed ifølge den månedlige AKU Erhvervenes konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 17 22. april 2. april 213 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i april Fald i detailomsætningsindekset i marts Markant opjustering af industriens investeringsforventninger for 213

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 2 1. juni 22. juni 2 Danmark Lille fald i forbrugertilliden i juni Lille stigning i detailomsætningsindekset i maj Faldende boligpriser i 1. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Firmaernes samlede salg var uændret i. kvartal Svag stigning i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Stigning i antallet af nyregistrerede personbiler i april Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i juni Fortsat stigende tendens i detailomsætningsindekset i maj Råstofindvinding trak producentpriserne op i maj Lille fald

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8 8. februar. februar Danmark Fald i detailomsætningsindekset i januar Uændret forbrugertillid i februar Internationalt EU-kommissionens vinterprognose USA: Fald i inflationen og industriproduktionen,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts 1. marts Danmark Stigning i udenrigshandlen med varer i uar Fald i overskuddet på betalingsbalancen i uar Stigning i ledigheden for 3F ere i februar Svagt fald i beskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 45

KonjunkturNYT - uge 45 KonjunkturNYT - uge. november 8. november 13 Danmark Fremgang i industriproduktion i 3. kvartal blandt andet trukket af medicinalindustrien Fald i det påbegyndte byggeri i 3. kvartal Færre varslede afskedigelser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 12

KonjunkturNYT - uge 12 KonjunkturNYT - uge 7. marts. marts Danmark Fortsat positiv forbrugertillid i marts Dansk inflation igen lavere end euroområdets Stigning i detailomsætningsindekset i februar Stigende producentpriser i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32. august 9. august 213 Danmark Industriproduktionen steg i 2. kvartal Uændret vareeksport, men tjenesteeksporten faldt i 2. kvartal Øget overskud på betalingsbalancen i juni Fald

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 8. oktober 1. november 1 Danmark Bruttoledigheden steg svagt i september efter noget større fald i august Stigende AKU-beskæftigelse og AKU-ledighed ifølge ny månedlig statistik Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 9. august. august Danmark Faldende ledighed og stigende beskæftigelse ifølge AKU Stort set uændret lønmodtagerbeskæftigelse, når der ses bort fra lockouten Fald i F-ledigheden i juli

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 15

KonjunkturNYT - uge 15 KonjunkturNYT - uge 8. -. april Danmark Fald i industriproduktionen i februar efter stor stigning i januar Fald i firmaernes køb og salg i februar efter kraftig stigning i januar Uændret vareeksport de

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 26

KonjunkturNYT uge 26 KonjunkturNYT uge 6 6.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 6 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 46

KonjunkturNYT - uge 46 KonjunkturNYT - uge. november. november Danmark Firmaernes samlede salg faldt i. kvartal Både eksporten af varer og tjenester steg i. kvartal Fortsat stort overskud på betalingsbalancen i september Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. oktober Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i august Fortsat faldende forbrugertillid i oktober Stigning i detailsalget i. kvartal efter fald i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 1. oktober. oktober 1 Danmark Fald i industriproduktionen i august efter stor stigning i juli Firmaernes samlede salg steg i august Lille stigning i dankortomsætningen i september Stabile

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 9. maj. maj Danmark Lavere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Stigning i forbrugertilliden i maj Stigning i detailomsætningsindekset i april Energipriser trak dansk

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 9. december 13. december 213 Danmark Firmaernes samlede salg steg i oktober Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester Fortsat stort overskud på

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 8. 4. februar 17 Side af 17 KonjunkturNyt Uge 8 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 3 31. august. september 1 Danmark Svag fremgang i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i juli Højeste lønstigninger i kommuner og regioner i. kvartal Huspriserne faldt i juni let

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonkturNYT - uge. august. august Dank Stigende AKU-ledighed i. kvartal Uændret forbrugertillid i august Inflation i Dank fortsat lavere end i euroområdet i juli Faldende detailomsætning i juli Svag stigning

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 7. december. december Danmark Fremgang i dansk økonomi i. kvartal Fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal Lille fald i forbrugertilliden i december Underskud på de offentlige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 12

KonjunkturNYT - uge 12 KonjunkturNYT - uge 8. marts. marts Danmark Fortsat faldende huspriser i ifølge Boligmarkedsstatistikken Uændret forbrugertillid i marts Stigning i detailomsætningsindekset i februar Forbrugerprisinflationen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Fortsat stigning i byggebeskæftigelsen i. kvartal Lidt flere ledige stillinger i september, men fremgangen er stagneret Fortsat lav forbrugerprisinflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge. november 9. november Danmark Fremgang i BNP i. kvartal Ny metode opjusterer opgørelsen af offentlig produktion Bruttoledigheden er stort set uændret i oktober Stigende beskæftigelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge 8. januar. januar Danmark Stadig flere lønmodtagere i november Fald i forbrugertilliden i januar Fald i detailsalget i december Internationalt IMF World Economic Outlook update, januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge. april 7. april Danmark Firmaernes salg var uændret i februar efter stigning i januar Flere ledige stillinger og flere varslede afskedigelser i marts Producentpriserne tiltog markant

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 38

KonjunkturNYT - uge 38 KonjunkturNYT - uge 8 1. september 18. september 1 Danmark Firmaernes salg faldt i juli Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 Stigning i producentpriserne og fald i importpriserne i august Ny prognose fra

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 2. september 6. september 213 Danmark Industriproduktionen tilbage på 2-niveauet i juli Stor stigning i antallet af ledige stillinger i 2. kvartal Flere varslede afskedigelser Stigende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. november. december Danmark Lille fald i BNP i. kvartal Fald i ledigheden i oktober Boligpriserne faldt en anelse i september Stigning i antal konkurser i november Fald i antallet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 13

KonjunkturNYT - uge 13 KonjunkturNYT - uge 13. marts 8. marts 1 Danmark Fald i bruttoledigheden i februar Erhvervenes konjunkturbarometre udviser fortsat positive takter i marts Stigende huspriser i. kvartal Penge- og realkreditinstitutternes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 8. september. september Danmark Firmaernes salg steg i juli Stigning i vare- og tjenesteeksporten i juli Lille stigning i betalingsbalance overskuddet i juli Stigning i bilsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere