Solvensbehovsredegørelse 30. juni 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solvensbehovsredegørelse 30. juni 2015"

Transkript

1 Solvensbehovsredegørelse 30. juni 2015

2 INDLEDNING Langå Sparekasses bestyrelse har halvårligt drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra Sparekassens direktion. Indstillingen indeholder forslag til størrelsen på solvensbehovet, herunder forslag til valg af stressvariable, stressniveauer, eventuelle risikoområder samt vækstforventninger. På baggrund af drøftelsen træffer bestyrelsen en afgørelse om opgørelsen af Sparekassens solvensbehov, som skal være tilstrækkelig til at dække Sparekassens risici, jf. Fil 124, stk. 1 og 4. Herudover drøfter bestyrelsen en gang om året indgående opgørelsesmetoden for Sparekassens solvensbehov, herunder hvilke risikoområder og stressniveauer der bør tages i betragtning ved beregning af solvensbehovet. Langå Sparekasses ledelse har valgt, at der ved opgørelsen af solvensbehovet tages udgangspunkt i en skabelon udarbejdet af Lokal Pengeinstitutter samt Finanstilsynets Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter. Det er ledelsens vurdering, at Sparekassen ved at tage udgangspunkt i modellen samt vejledningen fra Finanstilsynet får opgjort et solvensbehov, der er passende til at dække Sparekassens risici. GENNEMGANG AF MODELLEN: Opgørelsen af det individuelle solvensbehov bygger på 8+ metoden. Modellen er udarbejdet med udgangspunkt i Lokale Pengeinstitutters model samt Finanstilsynets Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter. Både modellen udarbejdet af Lokale Pengeinstitutter og tilsynets vejledning bygger på 8+ modellen, hvor der tages udgangspunkt i minimumskravet på 8 pct. af de risikovægtede poster med tillæg for risici og forhold, som ikke fuldt ud afspejles i opgørelsen af de risikovægtede poster. I efterfølgende tabel er solvensbehovsmodellen skematiseret. Tabellen følger kronologien i tilsynets vejledning men ikke i nummereringen. På de fleste risikoområder opstilles der i tilsynets vejledning benchmarks for, hvornår tilsynet som udgangspunkt vurderer, at søjle 1 ikke er tilstrækkeligt, og der dermed skal afsættes tillæg i solvensbehovet. Endvidere er der i udpræget grad opstillet metoder til beregning af tillæggets størrelse indenfor de enkelte risikoområder. Disse benchmarks og metoder benyttes ifølge tilsynet i deres opgørelse af solvensbehovet. Selvom Finanstilsynet opstiller benchmarks på de fleste områder, vurderer sparekassen om de angivne benchmarks i tilstrækkelig grad tager hensyn til sparekassens risici. Det er sparekassens vurdering at de benchmarks som Finanstilsynet opstiller med en undtagelse i punkt 2, svarer til sparekassens. Det er bestyrelsens og direktionens vurdering, at den samlede opgørelse af det individuelle solvensbehov ud fra nedenstående metode giver et realistisk resultat i forhold til de samlede eksponeringer og risici som sparekassen har. Efterfølgende konklusion sammenfatter udfaldet af de enkelte beregninger i modellen. Herudover bliver delelementerne uddybet. S o l v e n s b e h o v s r e d e g ø r e l s e 3 0. j u n i Side 1

3 TABEL kr. % Risikovægtede poster Kernekapital efter fradrag ) Søjle I-kravet ,00 2) Indtjening 0 0,00 3) Udlånsvækst 0 0,00 4) Kreditrisici ,46 5) Yderligere kapital til dækning markedsrisici 5a) Renterisici ,72 5b) Aktierisici 0 0,00 5c) Valutarisici 0 0,00 6) Likviditetsrisici 0 0,00 7) Operationelle risici 0 0,00 8) Gearing 9) Eventuelle tillæg som følge af lovbestemte krav: A Solvenskravet på 8% af vægtede poster - Fil 124, stk. 2, nr ,00 Et af finanstilsynet fastsat individuelt solvenskrav - fil 124, stk ,00 Solvenskrav fastsat af tilsynet som føle af påbudte foranstaltninger 0 0,00 efter Fil 350, stk. 1 Minimumskapitalkravet, jf. Fil 124, stk. 2, nr. 2, og stk ,00 B Største engagement 0 0,00 C Tilsynsdiamanten - hvis grænse overskrides evt. et tillæg 0 0,00 Total = Kapitalbehov/solvensbehov ,18 Kreditrisici (4) ,46 Markedsrisici (5) ,72 Operationellle risici (7) 0 0,00 Øvrige risici (2+3+6) 0 0,00 Tillæg som følge af lovbestemte krav (1+8) ,00 I alt ,18 Basiskapital efter fradrag/solvens ,69 Solvensmæssig overdækning ,51 1. Søjle I-kravet Solvensbehovsvejledningen bygger på en 8+ tilgang, hvor der tages udgangspunkt i minimumskravet på 8 pct. af de risikovægtede poster (søjle I-kravet). De normale risici antages at være dækket af søjle I-kravet, hvorfor der alene skal tages stilling til, hvorvidt sparekassen har risici derudover, der nødvendiggør et tillæg (søjle II-kravet). Derved vil overnormale risici samt andre risici, der ikke er omfattet af søjle I udløse tillæg til de 8 pct., jf. efterfølgende. S o l v e n s b e h o v s r e d e g ø r e l s e 3 0. j u n i Side 2

4 2. Indtjening Finanstilsynets tilgang er, at et pengeinstituts basisindtjening er første buffer til at dække tab på udlån og garantier. Hvis et pengeinstituts basisindtjening er beskeden i forhold til udlån og garantier, kan den ikke i samme omfang forventes at være tabsabsorberende. Pengeinstituttet skal derfor i givet fald tage et tillæg. Opgørelsen af basisindtjeningen tager udgangspunkt i sparekassens budgettal, som vurderes forsigtigt opgjort og som er godkendt af bestyrelsen. Sparekassens indtjening har historisk ligget meget stabilt. Henset sparekassens størrelse vurderes det, at finanstilsynets benchmark bør forhøjes fra 1 til 1,25. Sparekassen finder at denne måde at opgøre basisindtjeningen på ud fra et konservativt synspunkt er den mest korrekte. Følgende tabel er anvendt til vurdering heraf: Målepunkt Grænseværdier for institutter i gruppe 2-4 BI *) = (Resultat før skat + Nedskrivninger - Kursreguleringer Resultat af kapitalinteresser) / (Udlån + Garantier) * 100 BI < 0 0 < BI < 1,25 BI > 1,25 (Udlån + Garantier) / (Udlån + Garantier) * (1,25 Beregning af tillæg 100 BI) / 100 *) BI er indtjening før nedskrivninger på udlån, kursreguleringer og resultat af kapitalinteresser sat i forhold til udlån og garantier I henhold til budget for 2015 er BI blevet beregnet til 2,34 hvorfor der ikke skal foretages et tillæg. 3. Udlånsvækst En høj udlånsvækst er forbundet med særlig høj risiko. Finanstilsynet vurderer som udgangspunkt en samlet år til år udlånsvækst på 10 pct. og derover, kan påføre pengeinstitutter en over-normal kreditrisiko. Denne over-normale kreditrisiko er ikke indeholdt i søjle I-kravet, hvorfor der skal afsættes særskilt kapital til at dække denne risiko. Sparekassen tager udgangspunkt i budgettal for kommende vækst i udlån og som er godkendt af bestyrelsen. I budgettet vurderes det, at udlånsvæksten for 2015 bliver på under 10%. Det er sparekassens forventning at en eventuel udlånsvækst de næste 12 måneder kommer til at fordele sig jævnt på alle segmenter. Ud fra foranstående afsættes der ikke yderligere kapital. 4. Kreditrisici Sparekassens kreditmedarbejdere laver en opgørelse over kreditrisikoen på Sparekassens kunder. Opgørelsen udarbejdes med udgangspunkt i boniteten af Sparekassens kunder, og med en risikoberegning der følger Finanstilsynets vejledning. I opgørelsen indgår følgende elementer: Kreditrisici på store kunder med lav bonitet (kunder med finansielle problemer) Øvrige kreditrisici (stresstest privatkunder) Koncentrationsrisiko på individuelle engagementer og brancher S o l v e n s b e h o v s r e d e g ø r e l s e 3 0. j u n i Side 3

5 5. Markedsrisiko Tager udgangspunkt i at sparekassen påtager sig de maksimale risici inden for de grænser, som bestyrelsen har sat for direktionens beføjelser til at tage markedsrisici. 5.a) Renterisici Den generelle renterisiko er et udtryk for, hvor meget af kernekapitalen efter fradrag, der kan tabes ved en generel rentestigning på gældsinstrumenter såvel indenfor som udenfor handelsbeholdningen. Det forudsættes at en stigning i den aktuelle renterisiko sker indenfor handelsbeholdningen, hvor benchmark er fastsat til 2%. Beregning af tillæg til sparekassens solvensbehov beregnes ud fra følgende kriterier: Målepunkt Grænseværdier for institutter i gruppe 1-4 Beregning af tillæg Generel renterisiko indenfor handelsbeholdningen Generel renterisiko > 5% (Generel renterisiko 5%) * kernekapital efter fradrag * 2 Generel renterisiko < 5% Generel renterisiko udenfor handelsbeholdningen Hele den generelle renterisiko Generel renterisiko * kernekapital efter fradrag * 2 Da direktionen har mulighed for at påtage sig en renterisiko udover 5% foretages der her et tillæg. Endvidere skal sparekassen forholde sig til rentestrukturrisikoen, hvor rentekurven ikke forskydes parallelt. Dette sker ved at undersøge, om sparekassen er eksponeret overfor tab, som måtte opstå, såfremt der sker renteændringer i forskellige varighedszoner uafhængigt af hinanden. Særligt skal instituttet forholde sig til rentestrukturændringer i form af rentevip, hvor f.eks. de korte renter under et år forskydes i én retning med eksempelvis +/- 1 pct., mens de lange renter over et år forskydes i den modsatte retning med eksempelvis +/- 1 pct. Rentevippet på 1 pct. anvendes i Finanstilsynets eksempel og vil derfor som sådan også blive benyttet i sparekassens beregninger. Eksempel på rentevip Ved ændringer i renten forskydes rentekurven ikke nødvendigvis parallelt, hvorfor sparekassen udover det generelle stresstest (svarende til en forskydning fra den nederste til den øverste sorte kurve i grafen nedenfor) skal gennemføre en stresstest, der tager udgangspunkt i, at den korte rente op til 1 år forskydes med eksempelvis 1,0 procentpoint i én retning, mens renten over 1 år forskydes med eksempelvis 1,0 procentpoint i modsat retning begge forskydninger til ugunst for instituttet (svarende til en forskydning som den røde eller den blå kurve). S o l v e n s b e h o v s r e d e g ø r e l s e 3 0. j u n i Side 4

6 Parallelforskudt rentekurve Nuværende rentekurve Rentevip Rentevip Eksempel Renterisiko ved 1% < 1 år > 1 år Indenfor handelsbeholdningen Udenfor handelsbeholdningen Renterisiko ved rentevip 1 < 1 år > 1 år Indenfor handelsbeholdningen 10*(2-1)=10 30*(2+1)=90 Udenfor handelsbeholdningen 20*(2-1)=20 40*(2+1)=120 Renterisiko ved rentevip 2 < 1 år > 1 år Indenfor handelsbeholdningen 10*(2+1)=30 30*(2-1)=30 Udenfor handelsbeholdningen 20*(2+1)=60 40*(2-1)= Sparekassen skal i dette tilfælde kapitalbelastes af den renterisiko ved rentevip, der giver den højeste værdi. I dette eksempel er det 240. Udgangspunktet for beregningerne er den af bestyrelsen fastsatte maksimale beføjelse til direktionen til at tage renterisici og ikke en dokumenterbar lavere maksimal rammeudnyttelse de seneste 12 måneder. Denne beføjelse udgør 8%. Historiske data underbygger, at den dog ikke har været udnyttet op til dette niveau. 5.b) Aktierisici Aktierisikoen udtrykkes ved aktiebeholdningsprocenten, der er et udtryk, for, hvor meget summen af aktier i handelsbeholdningen (ekskl. aktier i puljeordninger) og kapitalandele i associerede virksomheder udgør af kernekapitalen efter fradrag. S o l v e n s b e h o v s r e d e g ø r e l s e 3 0. j u n i Side 5

7 Tillæggets størrelse beregnes med udgangspunkt i nedenstående tabel: Målepunkt Grænseværdier for institutter i gruppe 1-4 Beregning af tillæg Aktiebeholdningsprocenten (aktier i handelsbeholdningen - aktier i puljeordninger + kapitalandele i associerede virksomheder) * 100% / kernekapital efter fradrag Aktiebeholdningsprocenten > 50% (Aktiebeholdningsprocenten 50%) * kernekapital efter fradrag * 40% Aktiebeholdningsprocenten < 50% Aktier i anlægsbeholdningen og sektoraktier Da direktionen ikke har mulighed for at påtage sig en aktierisiko der ligger over 50% foretages intet tillæg. 5.c) Valutarisici Pengeinstitutterne indberetter op til to nøgletal vedrørende valutarisici: 1) Valutakursindikator 1 i forhold til kernekapital efter fradrag. Valutakursindikator 1 beregnes som den største af summen af alle de korte valutapositioner og summen af alle de lange Valutapositioner. Valutakursindikator 1 udtrykker et forenklet mål for omfanget af sparekassens position i fremmed valuta. 2) Valutakursindikator 2 i forhold til kernekapital efter fradrag. Valutakursindikator 2 beregnes som et samlet tal, hvor der tages højde for, hvor meget de enkelte valutaer, der indgår i målet, har svinget i forhold til hinanden og i forhold til danske kroner. Valutakursindikator 2 udtrykker, at såfremt instituttet ikke ændre valutapositioner i de følgende 10 døgn, så er der 1 procents sandsynlighed for, at sparekassen får et tab større end indikatorens værdi. Valutakursindikator 2 skal opgøres og indberettes, hvis valutakursindikator 1 udgør mere end 25% af sparekassens kernekapital efter fradrag. Tillæggets størrelse beregnes med udgangspunkt i nedenstående tabel: Målepunkt Valutakursindikator 1 Valutakursindikator 2 Valutakurs- Valutakurs- Grænseværdier for indikator 1 > indikator 1 < institutter i gruppe % 10% Grænseværdier for institutter i gruppe 1-2 og institutter i gruppe 3-4 med en valutakursindikator 1>10% Beregning af tillæg (Valutakursind ikator 1 10%) * kernekapital efter fradrag * 30% Valutakursindikator 2 > 0,12% (Valutakursindik ator 2 0,12%) * kernekapital efter fradrag * 30% Valutakursindikator 2 < 0,12% S o l v e n s b e h o v s r e d e g ø r e l s e 3 0. j u n i Side 6

8 Da direktionens grænse til at tage positioner i udenlandsk valuta ligger på maks. 10% af kernekapitalen foretages intet tillæg. 6. Likviditetsrisiko: Af tilsynets vejledning fremgår det, at et pengeinstitut kan undlade tillæg, hvis det via stresstest kan dokumenteres, at det er muligt at undvære likviditeten fra professionelle aktører (pensionskasser, forsikringsselskaber og kreditinstitutter), eller det er muligt at benytte andre og billigere fundingmuligheder. Sparekassen har ikke modtaget likviditet fra professionelle aktører. Herudover medregnes puljeaktiver ikke med til likviditeten. Der foretages ikke tillæg da sparekassens likviditetsoverdækning er meget høj og udgør mere end 400%. 7. Operationel risiko Ved operationel risiko forstås risikoen for økonomiske tab som følge af uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne procedurer, menneskelige eller systemmæssige fejl eller som følge af eksterne begivenheder, inklusive retlige risici. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen og tilsynets vejledning skal sparekassen foretage en kvalitativ vurdering af sparekassens kontrolmiljø. Kontrolmiljøet er en samlet betegnelse for de ressourcer, sparekassen anvender til at minimere de risici, der er ved at udøve finansiel virksomhed. Det vil blandt andet sige en vurdering af omfanget af interne forretningsgange, graden af funktionsadskillelse, og om der er de nødvendige styrings- og kontrolværktøjer på alle relevante forretningsområder. Tilsynet forventer, at sparekassen med baggrund i nedenstående forholder sig til, hvorvidt der er et behov for tillæg til solvensbehovet som følge af særlige risici, der ikke vurderes at være tilstrækkeligt dækket af søjle I (8%): Risikoen for om eventuelt manglende funktionsadskillelse mellem udførelse af opgaver (f.eks. handel, bogføring, afvikling af værdipapirhandler), og kontrol af samme, kan medføre risiko for tab. Risikoen for it-nedbrud samt konsekvensen af et sådant nedbrud, herunder skal sparekassen vurdere konsekvensen af, at outsourcede it-funktioner heller ikke kan udføres. Kompleksiteten af sparekassens systemer og forretninger; sparekassen skal herunder tage højde for nye forretningsområder og konsekvenserne heraf. Personalets kompetencer og erfaring; er der eksempelvis stor udskiftning i personalet, må det alt andet lige forventes at øge risikoen for fejl, der kan føre til økonomiske tab for sparekassen. Performancebaserede kompensationssystemer kan udgøre en risiko for, at personalet foretager handlinger, som påfører sparekassen en højere risiko end sparekassens fastsatte limits på eksempelvis markedsområdet, hvilket øger risikoen for tab samt størrelsen heraf. Utilstrækkelige eller manglende forretningsgange på centrale områder. Omfanget af manuelle rutiner, da dette alt andet lige øger risikoen for fejl. Sparekassen vælger at forholde sig til de operationelle risici helt overordnet og kun medtage et tillæg, hvis der skønnes at være markante operationelle risici, og som antages ikke at være dækket af søjle I-kravet. S o l v e n s b e h o v s r e d e g ø r e l s e 3 0. j u n i Side 7

9 Tillæg til solvensbehov Tillæg % Ja/nej (0,1) Organisation 1. Er instituttets organisation indarbejdet? ja 0 2. Overholdes regler for virksomhedsstyring f.eks. FiL 71? ja 0 3. Er der kun mindre grad af afhængighed af nøglepersoner? ja 0 4. Er der instrukser og forretningsgange på alle væsentlige områder? ja 0 5. Er der en god indarbejdet kreditstyring? ja 0 6. Er der en fast og indarbejdet ledelsesrapportering? ja 0 7. Er der funktionsadskillelse mellem udførelse af opgaver (f.eks. handel, bogføring, afvikling af værdipapirhandler) og kontrol af samme nej ikke fuldt ud på grund af størrelse 8. Er de fleste rutiner automatiserede? ja 0 9. Er der stabil/lav personaleomsætning? ja Anvendes kun i mindre grad performancebaserede kompensationssystemer (bonusordninger)? IT ingen 0 Omfattet af 8%? 0,1 ja 1.Er instituttets it-organisering indarbejdet? ja 0 nej ikke fuldt 2. Er der kun mindre grad af afhængighed af nøglepersoner ud på grund af 0,1 ja på it-området (internt og eksternt)? størrelse 3. Er der instrukser og forretningsgange på alle væsentlige ja 0 områder inden for it? 4. Er der en generel god styring af it-sikkerhed og drift? ja 0 Forretningsmodel 1. Er instituttets forretningsmodel fuldt indarbejdet? ja 0 2. Er instituttets finansielle produkter og tjenesteydelser fuldt implementeret? ja 0 3. Er der central og kompetent styring af markedsføring af finansielle tjenesteydelser? ja 0 4. Svarer kompleksiteten af forretningerne til kompleksiteten i andre institutter af samme størrelse? ja 0 Tillæg i alt 0,2 Fradrag som vurderes indbefattet i 8% (max fradrag dog 0,3) -0,2 Tillæg efter fradrag 0,0 S o l v e n s b e h o v s r e d e g ø r e l s e 3 0. j u n i Side 8

10 8. Gearing Sparekassen kan som følge af en høj gearing udsættes for tab, hvis der indtræffer pludselige ændrede markedsforhold og overdrevne prisfald på aktiver. En høj gearing kan i sig selv forstærke sådanne markedsforhold, hvis flere institutter samtidig har behov for at nedbringe en høj gearing. Sparekassen skal ifølge ledelsesbekendtgørelsen tage højde for overdreven gearingsrisiko og sikre identifikation, styring og overvågning af gearingsrisici. Til brug herfor skal instituttet beregne gearingsgraden, som er kernekapitalen divideret med summen af instituttets eksponeringer (uvægtet aktiver og garantier), jf. CRR-forordningen artikel 429 og skal minimum udgøre 3 pct. Ledelsesbekendtgørelsens 25, stk. 4 indeholder en undtagelsesbestemmelse, hvorefter institutter med en arbejdende kapital på mindre end 65 mia. kr. og en gearingsgrad på mere end 15 pct. undtages fra bekendtgørelsens bestemmelser om gearing. Det er vor opfattelse, at undtagelsesbestemmelsen også gælder ved opgørelsen af solvensbehovet. Sparekassens arbejdende kapital er mindre en 65 mia. kr. Sparekassen er ikke omfattet af undtagelsen som følge af, at gearingsgraden ultimo juni 2015 er under 15 pct. Opgørelse af gearingsgraden pr. 30. juni 2015: 1000 kr. Beløb Aktiver Del af aktiver fratrukket i kapitalgrundlaget Uudnyttede kreditfaciliteter Ikke-balanceførte poster garantier m.v Eksponeringer i alt Kapitalgrundlag Gearingsgrad (Leverage Ratio C45) 9,80 Sparekassen har forholdt sig til hvilken gearingsgrad sparekassen som minimum skal have i kreditpolitikken. Gearingsgraden er her fastsat til min. 8 pct. I henhold til forretningsmodellen har sparekassen ingen planer for vækst, tilkøb eller lignende, som kan forøge gearingen væsentligt. Stigning i likviditeten som følge af stigende indlån kan mindske gearingen. Sparekassens ledelse finder derfor ikke gearingsgraden for lav og at der som følge deraf, ikke skal gives et tillæg i solvensbehovet. 9. Eventuelle tillæg som følge af lovbestemte krav I henhold til Lov om Finansielvirksomhed er der et antal lovmæssige krav, som påvirker sparekassens solvensbehov direkte. Disse lovmæssige krav sætter i flere tilfælde i praksis en nedre grænse for sparekassens solvensbehov, hvorfor disse skal tages i betragtning ved solvensbehovsopgørelsen. Herudover er der også andre lovmæssige krav, der mere indirekte kan sætte en nedre grænse for sparekassens solvensbehov. Til sidstnævnte gruppe hører lovgivningens krav om. at sparekassen ikke må have et engagement med en enkelt kunde, der overstiger 25 procent af basiskapitalen. S o l v e n s b e h o v s r e d e g ø r e l s e 3 0. j u n i Side 9

11 Set i relation til størrelsen af sparekassens egenkapital er der ingen af hverken de direkte eller indirekte krav der giver sparekassen udfordringer, hvorfor dette punkt ikke giver anledning til tillæg. S o l v e n s b e h o v s r e d e g ø r e l s e 3 0. j u n i Side 10

SOLVENSBEHOV 30/

SOLVENSBEHOV 30/ SOLVENSBEHOV 30/06 2014 Langå Sparekasses bestyrelse har halvårligt drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra Sparekassens direktion. Indstillingen

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Langå Sparekasse. Solvensbehovsredegørelse 30. juni 2016

Langå Sparekasse. Solvensbehovsredegørelse 30. juni 2016 Langå Sparekasse Solvensbehovsredegørelse 30. juni 2016 INDLEDNING Langå Sparekasses bestyrelse har halvårligt drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling

Læs mere

Langå Sparekasse. Solvensbehovsredegørelse 30. juni 2017

Langå Sparekasse. Solvensbehovsredegørelse 30. juni 2017 Langå Sparekasse Solvensbehovsredegørelse 30. juni 2017 INDLEDNING Langå Sparekasses bestyrelse har halvårligt drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling

Læs mere

Solvensbehovsredegørelse

Solvensbehovsredegørelse Solvensbehovsredegørelse 30. juni 2019 langspar.dk. CVR nr. 17200615 INDLEDNING Langå Sparekasses bestyrelse har halvårligt drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt

Læs mere

Sønderhå-Hørsted Sparekasses solvensbehov , ny

Sønderhå-Hørsted Sparekasses solvensbehov , ny Sønderhå-Hørsted Sparekasses solvensbehov 3.6.219, ny ## 1. kr. % 1) Sølje I-kravet (8 pct. af de risikovægtede poster) 29.442 8,% + 2) Indtjening (kapital til risikodækning som følge af svag indtjening),%

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Indledning Den interne proces for vurdering og opgørelse af solvensbehovet ( ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment Proces) er udgangspunktet

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.3.213 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1 Intern

Læs mere

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Salling Bank gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Side 1/8 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Solvenskrav og det tilstrækkelige kapitalgrundlag... 3 Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav for virksomheder

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. juni 2018

Individuelt solvensbehov 30. juni 2018 Individuelt solvensbehov 30. juni 2018 Side 1/8 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Solvenskrav og det tilstrækkelige kapitalgrundlag... 3 Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav for virksomheder

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr.

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr. Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015 GER-nr. 80050410 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Solvensbehovsrapport halvår 2019

Solvensbehovsrapport halvår 2019 Broager Sparekasses Solvensbehovsrapport halvår 219 Søjle III - oplysninger 1. Formål og indhold Formål Hensigten med nærværende risikorapport er at leve op til søjle III-oplysningsforpligtelserne i CRRforordningen,

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 5. august 2015) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side Solvensrapport 2015 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Den interne proces... 4 Beskrivelse af metode... 4 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov...

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30.09.2013 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Udgivet 22. marts 2013 Beskrivelse af solvensbehovsmodel mv. Den interne proces Sparekassens bestyrelse

Læs mere

Tillæg til risikorapport. Individuelt solvensbehov

Tillæg til risikorapport. Individuelt solvensbehov Tillæg til risikorapport Individuelt solvensbehov 3. juni 217 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. SOLVENSBEHOV... 2 2.1 Intern proces for opgørelse af solvensbehovet... 2 2.2 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 25. oktober 2017) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 30. september 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S LÆGERNES PENSIONSBANK A/S Individuelt solvensbehov 30. juni 2014 Indledning Fornålet med denne redegørelse er at opfylde oplysningsforpligtelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer,

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. september 2012

Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Solvensbehov og den tilstrækkelige basiskapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte BankNordik s Individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Tillæg til risikorapport. Individuelt solvensbehov

Tillæg til risikorapport. Individuelt solvensbehov Tillæg til risikorapport Individuelt solvensbehov 31. marts 217 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. SOLVENSBEHOV... 2 2.1 Intern proces for opgørelse af solvensbehovet... 2 2.2 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og Risikooplysninger pr. 30.06.2013 for A/S Nørresundby Bank. Indhold Side Indledning 2 1-4. Offentliggøres pt. kun ultimo året 3 5. Beskrivelse

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Pr. 30. juni 2017 NORÐOYA SPARIKASSI 1 1. Indledning Formålet med dette risikotillæg om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov er at opfylde oplysningsforpligtelserne

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Pr. 30. juni 2019 NORÐOYA SPARIKASSI 1 Indledning Formålet med dette risikotillæg om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov er at opfylde oplysningsforpligtelserne

Læs mere

Indhold. Solvensrapport. Side

Indhold. Solvensrapport. Side 2017 Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkeligt kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport december

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsrapport 2016. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Borbjerg Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet.

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 3.6.213 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1 Intern

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Sønderhå-Hørsted Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen

Læs mere

Tillæg til risikorapport 2. kvartal 2018

Tillæg til risikorapport 2. kvartal 2018 Tillæg til risikorapport 2. kvartal 2018 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2018 Indledning Dette tillæg til risikorapporten er udarbejdet i henhold til bestemmelserne

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. kvartal 2016pr. 30. juni 2016 Solvensrapport Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q1 2016 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. kvartal 2016pr. 30. september 2016 Solvensrapport Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 31. marts 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q2 2017 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØREL- SE AF RISIKOESPONERINGER, KAPITALGRUND- LAG OG SOLVENSBEHOV

TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØREL- SE AF RISIKOESPONERINGER, KAPITALGRUND- LAG OG SOLVENSBEHOV Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØREL- SE AF RISIKOESPONERINGER, KAPITALGRUND- LAG OG SOLVENSBEHOV Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30.06.2014

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 31. december 2011

Individuelt solvensbehov pr. 31. december 2011 Individuelt solvensbehov pr. 31. december 2011 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 2016 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport

Læs mere

Risikooplysninger for Kreditbanken Kvartalsvis redegørelse om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 30.

Risikooplysninger for Kreditbanken Kvartalsvis redegørelse om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 30. 1. Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag, CRR artikel 438, litra a Bankens metode til vurdering af, hvorvidt den interne kapital er tilstrækkelig til at understøtte nuværende og kommende

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q2 2018 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q CVR-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q CVR-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q1 2019 CVR-nr. 80050410 1/8 INDHOLDSFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 19. august 2010) Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel m.m.,

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet...3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Langå Sparekasse. Solvensbehov (Basel II Søjle III)

Langå Sparekasse. Solvensbehov (Basel II Søjle III) Langå Sparekasse Solvensbehov 1.1. 2012 (Basel II Søjle III) 1 Oplysninger om solvensbehov Kapitalbekendtgørelsens 64 stiller krav om at pengeinstitutterne skal offentliggøre oplysninger om solvensbehovet

Læs mere

Risikooplysninger for Kreditbanken Kvartalsvis redegørelse om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 30.

Risikooplysninger for Kreditbanken Kvartalsvis redegørelse om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 30. 1. Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag, CRR artikel 438, litra a Bankens metode til vurdering af, hvorvidt solvensbehovet er tilstrækkelig til at understøtte nuværende og kommende aktiviteter

Læs mere

Solvensbehov og Solvensoverdækning

Solvensbehov og Solvensoverdækning Solvensbehov og Solvensoverdækning Sparekassen Koncern Sparekassens solvens på. 20,86% 19,77% opfylder solvensbehovet på 8,60% 8,41% med. 242,56% 235,08% Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse)

Læs mere

TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØREL- SE AF RISIKOESPONERINGER, KAPITALGRUND- LAG OG SOLVENSBEHOV

TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØREL- SE AF RISIKOESPONERINGER, KAPITALGRUND- LAG OG SOLVENSBEHOV Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØREL- SE AF RISIKOESPONERINGER, KAPITALGRUND- LAG OG SOLVENSBEHOV Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30.06.2015

Læs mere

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel 433-455 Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2017. Udgivet den 8. maj 2017. Indholdsfortegnelse

Læs mere

TILLÆG TIL RISIKORAPPORT 31. MARTS 2019

TILLÆG TIL RISIKORAPPORT 31. MARTS 2019 2018 TILLÆG TIL RISIKORAPPORT 31. MARTS 2019 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov pr. 31. marts 2019 Indledning Tillæg til risikorapporten udarbejdes kvartalsvis i forbindelse med bankens offentliggørelse

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport Tillæg til risikorapport Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov 31. marts 2016 Indledning Dette tillæg til risikorapporten er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse

Læs mere

2. Solvenskrav og tilstrækkeligt kapitalgrundlag Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Solvensmæssig overdækning 7

2. Solvenskrav og tilstrækkeligt kapitalgrundlag Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Solvensmæssig overdækning 7 Solvensbehov 2017 1 1. Indledning 3 2. Solvenskrav og tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 3. Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6 4. Solvensmæssig overdækning 7 2 1. Indledning Nærværende tillæg

Læs mere

1. Indledning Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6

1. Indledning Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6 Solvensbehov 2015 1 1. Indledning 3 2. Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag 3 3. Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6 4. Solvensmæssig overdækning 7 2 1. Indledning Nærværende tillæg

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Københavns Andelskasse halvårsrapport 2017. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse: 1. Beskrivelse af

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 30 august 2011) Opmærksomhedens henledes på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af tilstrækkeligt kapitalgrundlag / solvensbehovet på

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Sparekassen Sjælland A/S

Sparekassen Sjælland A/S Risikooplysninger Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag pr. 30-09-2015 Sparekassen Sjælland A/S Lovgrundlag Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Information. pr. 6. marts Solvensbehovsrapport. Halvår Søjle III - oplysninger

Information. pr. 6. marts Solvensbehovsrapport. Halvår Søjle III - oplysninger Information pr. 6. marts 2012 Solvensbehovsrapport Halvår 2016 Søjle III - oplysninger INDHOLDSFORTEGNELSE Formål og indhold...3 Kapitalgrundlag...4 Kapitalkrav - herunder opgørelse af solvensbehov...5

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport 2016 Tillæg til risikorapport 31.3.2017 Tillæg til risikorapport 2016-31.3.2017 1 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov pr. 31. marts 2017 Indledning Tillæg til risikorapporten udarbejdes kvartalsvis

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport Tillæg til risikorapport Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov 30. september 2018 Indledning Dette tillæg til risikorapporten er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse

Læs mere

1. Indledning Solvenskrav og tilstrækkeligt kapitalgrundlag Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6

1. Indledning Solvenskrav og tilstrækkeligt kapitalgrundlag Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6 Solvensbehov 2018 1 1. Indledning 3 2. Solvenskrav og tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 3. Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6 4. Solvensmæssig overdækning 8 2 1. Indledning Nærværende tillæg

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag. 1. kvartal 2019

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag. 1. kvartal 2019 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 1. kvartal 2019 Risikooplysninger for koncernen Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag (pr. 31. mars 2019) Ifølge

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr Indledning og baggrund

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr Indledning og baggrund Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.12 2009 Indledning og baggrund Som led i implementering af Bankpakke I blev det politisk aftalt, at der i lovgivningen skulle indsættes et krav

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport Tillæg til risikorapport Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov 31. marts 2019 Indledning Dette tillæg til risikorapporten er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Basiskapital 4 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital 5 Solvensbehov og solvenskrav 9 2 Indledning Oplysningerne

Læs mere

RISIKO RAPPORT TILLÆG 30. JUNI 2019

RISIKO RAPPORT TILLÆG 30. JUNI 2019 RISIKO RAPPORT TILLÆG 30. JUNI 2019 1 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Solvensbehov 2 2.1 Intern proces for opgørelse af solvensbehovet 2 2.2 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov pr. 30. juni 2019

Læs mere

TILLÆG TIL RISIKORAPPORT

TILLÆG TIL RISIKORAPPORT 2017 TILLÆG TIL RISIKORAPPORT 31.3.2018 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov pr. 31. marts 2018 Indledning Tillæg til risikorapporten udarbejdes kvartalsvis i forbindelse med bankens offentliggørelse

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1 risiko redegørelse 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 2 indhold 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26.

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. oktober 2011) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK INDIVIDUELT KAPITALBEHOV 2011201220132014201520 CVR: 29 15 78 12 SIDEN 1825 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Indhold. Indhold risikorapport Side

Indhold. Indhold risikorapport Side Indhold Indhold risikorapport 30.09.2015 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning... 6 Solvensmål...

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q3 2018

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q3 2018 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q3 2018 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapporten er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

RISIKO RAPPORT TILLÆG 31. MARTS 2019

RISIKO RAPPORT TILLÆG 31. MARTS 2019 RISIKO RAPPORT TILLÆG 31. MARTS 2019 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Solvensbehov 2 2.1 Intern proces for opgørelse af solvensbehovet 2 2.2 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov pr. 31. marts 2019

Læs mere

TILLÆG TIL RISIKORAPPORT

TILLÆG TIL RISIKORAPPORT 2017 TILLÆG TIL RISIKORAPPORT 30.6.2018 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov pr. 30. juni 2018 Indledning Tillæg til risikorapporten udarbejdes kvartalsvis i forbindelse med bankens offentliggørelse

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015)

Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015) Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015) CVR nr. 34 47 90 89 Indhold Side 1. Indledning 3 2. Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag 3 3. Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 3. AFSLUTNING... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE 3. AFSLUTNING... 4 3. september 218 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. SOLVENSBEHOV... 2 2.1 Intern proces for opgørelse af solvensbehovet...2 2.2 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov pr. 3. september 218...4

Læs mere

Risikorapport. pr. 31. marts 2014

Risikorapport. pr. 31. marts 2014 Risikorapport pr. 31. marts 2014 Indhold Indhold risikorapport 31.03.2014 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelser af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier 5 3. Kommentarer

Læs mere

Kapitalbehov 4. kvartal 2017

Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Risikooplysninger for koncernen Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag (pr. 31. december 2017) Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport 2014 Tillæg til risikorapport 30.9.2015 Tillæg til risikorapport 2014-30.9.2015 1 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov pr. 30. september 2015 Indledning Tillæg til risikorapporten udarbejdes

Læs mere