Afgørelse om genåbning af prisloftet for 2013 som led i den ekstraordinære ansøgningsrunde for klimatilpasning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelse om genåbning af prisloftet for 2013 som led i den ekstraordinære ansøgningsrunde for klimatilpasning"

Transkript

1 Århus Vand A/S (Spildevand) Bautavej Århus V 26. juni 2013 Sag 13/03642 Att.: Lars Schrøder Afgørelse om genåbning af prisloftet for 2013 som led i den ekstraordinære ansøgningsrunde for klimatilpasning Indledning Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vand- og spildevandsselskaber, der er omfattet af vandsektorloven. Prisloftet fastsætter en ramme for de maksimale indtægter, som vandselskabet må opkræve for selskabets primære aktiviteter. Prisloftet udmeldes som en samlet m 3 - pris. Forsyningssekretariatet har tidligere truffet afgørelse om selskabets prisloft for Denne afgørelse er et tillæg til det tidligere udmeldte prisloft. Den nye afgørelse er truffet på baggrund af selskabets ansøgning i forbindelse med den ekstraordinære ansøgningsrunde for spildevandsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand og investeringer i klimatilpasning ved sædvanlig afhjælpning. KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej Valby Tlf Fax CVR-nr FORSYNINGSSEKRETARIATET Afgørelse Forsyningssekretariatet har truffet afgørelse om at give et delvist tillæg til prisloftet for Århus Vand A/S (spildevand) gældende for 2013 på baggrund af selskabets ansøgning i forbindelse med den ekstraordinære ansøgningsrunde. Prisloftet fastsættes til 25,58 kr. pr. m 3. Prisloftet er opgjort inklusive afgifter, men eksklusive moms. Afgørelsen er truffet i medfør af vandsektorlovens 6, stk. 2, hvorefter Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for vand- og spildevandsselskaber, der er omfattet af lovens 2, stk. 1. Forsyningssekretariatet er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

2 2/17 Sagsfremstilling Forsyningssekretariatet traf den 15. februar 2013 afgørelse om selskabets prisloft for Den nye lovgivning om spildevandsselskabernes mulighed for at medfinansiere kommunale og private klimatilpasningsprojekter over spildevandstaksterne blev vedtaget i starten af 2013 med virkning fra kalenderåret På baggrund af Kommuneaftalen 2013, og fordi spildevandsselskaberne ikke kunne indberette efter de nye regler på tidspunktet for den ordinære indberetningsfrist, var der grundlag for at gennemføre en ekstraordinær ansøgningsrunde for prisloftet for Spildevandsselskaberne har fået mulighed for at indsende ansøgninger om medfinansiering af klimatilpasningsprojekter med opstart i Spildevandsselskaberne har ved den ekstraordinære ansøgningsrunde for prisloftet for 2013 haft mulighed for at indsende ansøgninger om medfinansiering af klimatilpasningsprojekter og indberette nye planlagte investeringer i klimatilpasning ved sædvanlig afhjælpning. Ansøgningsfristen var den 15. marts Selskabet har den 15. marts 2013 indsendt ansøgning om tillæg til prisloftet for 2013 for omkostninger til medfinansiering af et klimatilpasningsprojekt. Selskabet har efterfølgende fremsendt yderligere materiale den 17. april, 8. maj 3. juni, 6. juni og 24. juni Udkastet til afgørelsen blev sendt i høring den 10. juni 2013 med 2 ugers høringsfrist. Selskabet har afgivet høringssvar inden for fristen. Reglerne De nærmere regler for fastsættelse af prisloftet findes i bekendtgørelse nr. 122 af 8. februar 2013 om prisloftregulering m.v. af vandsektoren (prisloftbekendtgørelsen). De nye regler om spildevandsselskabernes mulighed for medfinansiering af klimatilpasningsprojekter er fastsat i bekendtgørelse nr. 89 af 30. januar 2013 om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter (medfinansieringsbekendtgørelsen). Bekendtgørelsen er en udmøntning af lov nr. 61 af 29. januar 2013 om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. (betalingsloven).

3 3/17 Begrundelse Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at det på baggrund af de foreliggende oplysninger er muligt at træffe afgørelse om selskabets korrigerede prisloft gældende for Selskabets korrigerede prisloft for 2013 er beregnet i følgende tabel: Driftsomkostninger Oprindeligt prisloft for 2013 Korrigeret prisloft for 2013 Korrigerede driftsomkostninger i kr kr. prisloftet for 2012 Bortfald af væsentlige omkostninger 0 kr. 0 kr. Korrektion for prisudvikling kr kr. Korrektion for generelt effektiviseringskrav Korrektion for individuelt effektiviseringskrav 0 kr. 0 kr kr kr. Driftsomkostninger i alt kr kr. Investeringer Tillæg for historiske investeringer kr kr. Tillæg for gennemførte investeringer i Korrektion af gennemførte investeringer fra 2011 Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og kr kr kr kr kr kr. Investeringstillæg i alt* kr kr. Øvrige omkostninger mv. Tillæg for 1:1 omkostninger i kr kr. Tillæg vedr. revisorerklæringer og DANVA/FVD-kontingent Korrektion ift. faktiske 1:1 omkostninger i 2011 Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013 Tillæg for medfinansiering af klimatilpasningsprojekt i 2013 Korrektion ift. faktiske driftsomk. til miljø- og servicemål 2011 Tillæg/fradrag for nettofinansielle poster i 2013 Korrektion ift. faktiske nettofinansielle poster i kr kr kr kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr kr. 0 kr. 0 kr kr kr kr kr. Øvrige udgifter mv. i alt kr kr. Korrektioner i forhold til tidligere år Tillæg/fradrag for over- eller under kr kr.

4 4/17 dækning til og med 2010 Korrektion for overholdelse af indtægtsramme kr kr. i prisloft 2011 Korrektioner ift. tidligere år i alt kr kr. Samlede prisloft Indtægtsramme i kr kr. Debiteret vandmængde m m 3 Prisloft ,44 kr. pr. m 3 25,58 kr. pr. m 3 I tabellen er de poster, der er blevet ændret i forhold til den oprindelige afgørelse om selskabets prisloft for 2013, markeret med fed. Begrundelsen for de korrigerede beløb i selskabets prisloft for 2013 gennemgås nedenfor. De nye muligheder i medfinansieringsbekendtgørelsen Med den nye medfinansieringsbekendtgørelse er der sket en udvidelse af de aktiviteter, som spildevandsselskaberne lovligt kan takstfinansiere, idet der er skabt mulighed for, at spildevandsselskaberne kan medfinansiere forskellige typer af klimatilpasningstiltag over spildevandstaksterne. Spildevandsselskaber kan kun medfinansiere kommunale og private projekter til håndtering af tag- og overfladevand i og på veje, vandløb og rekreative områder, jf. medfinansieringsbekendtgørelsens 2, stk. 1. Spildevandsselskabernes mulighed for medfinansiering gælder både kommunale og private klimatilpasningsprojekter og dækker både projektejers anlægs- og driftsomkostninger, uden at spildevandsselskaberne kommer til at eje de nye anlæg. Spildevandsselskaberne kan alene afholde og indregne udgifter over spildevandstaksterne, som er nødvendige af hensyn til håndteringen af tag- og overfladevand, jf. 2, stk. 2. For at et selskab kan opnå tillæg for klimatilpasningsprojekter skal følgende grundlæggende betingelser i medfinansieringsbekendtgørelsen være opfyldt: Der skal være en kommunal beslutning om, at projektet findes hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt Omkostningerne til projektejer skal være fordelt i overensstemmelse med medfinansieringsbekendtgørelsen Projektet skal være omkostningseffektivt Der skal foreligge en aftale mellem spildevandsselskabet og projektejer i henhold til medfinansieringsbekendtgørelsen

5 5/17 Selskabets betalinger til alternative projekter, som etableres i 2013, indgår i selskabets prisloft for 2013 som driftsomkostninger til miljø- og servicemål, jf. medfinansieringsbekendtgørelsens 15. Selskabet har ansøgt om tillæg til prisloftet for 2013 for omkostninger til medfinansiering af følgende klimatilpasningsprojekt: Klimatilpasning af Århus midtby (sluse- og pumpeanlæg) Selskabet har ansøgt om et tillæg på kr. i prisloftet for 2013 til medfinansiering af projektet. Nedenfor gennemgås de forskellige betingelser i medfinansieringsbekendtgørelsen, og det vurderes, om projektet opfylder disse betingelser. Projektbeskrivelse for det alternative projekt Det følger af medfinansieringsbekendtgørelsens 6, stk. 1, nr. 1, at selskabets ansøgning om medfinansiering af et alternativt klimatilpasningsprojekt skal indeholde en beskrivelse af det valgte projekt. Af Forsyningssekretariatets vejledning om klimatilpasningsprojekter fremgår det, at projektbeskrivelsen skal indeholde oplysninger om projektets formål og tiltag, projektets levetid, hvilket serviceniveau, der søges opnået, samt oplysning om, hvordan projektet opnår dette serviceniveau gennem den fulde levetid. Projektet er beliggende i vandløb i byzone. Dette er dokumenteret i den indsendte aftale mellem selskabet og Århus Kommune, som er projektejer. Formål Formålet med projektet er ifølge det indsendte at forsinke og bortlede tag- og overfladevand i Århus Å. Projektet skal således kunne håndtere store regnvandsmængder fra centrale byområder i Århus, både i tilfælde af dagligdagsregn og skybrud. Vandet fra disse områder skal ledes til Århus Å, som med dette projekt skal fungere som et meget langstrakt bassin, der håndterer tag- og overfladevand fra Århus midtby. Tiltag Projektet består af etablering af en sluse med tilhørende pumper ved udløbet af Århus Å. Der skal endvidere foretages terrænhævninger og etableres en vandtærskel. Det fremgår nærmere af aftalen mellem selskabet og projektejer, at sluseog pumpeanlægget fungerer ved, at sluseportene lukker ved en given vandstand (kote 1,4 meter), hvorefter vandet fra Århus Å efterfølgende kan pumpes forbi sluseportene og ud i havnebassinet. Herved skabes der et bassin på indersiden af slusen, og bassinets vandstand og vandindhold kontrolleres af pumpestationen, som løfter vandet fra åen ud i havnen.

6 6/17 Kapaciteten af bassinet er beregnet til ca m 3 ved en års hændelse og ca m 3 ved en års regnhændelse. Hertil kommer et væsentligt dynamisk volumen, der skabes ved udpumpningen til havnen. Herved kan bassinet aflede regnvand uden risiko for oversvømmelser i byen. Endvidere etableres en vandtærskel for at sikre sluse- og pumpeanlæggets funktion. Vandtærsklen er en integreret del af sluse- og pumpeanlægget og skal bibeholde bassinets volumen ved at forhindre havvand i at løbe ind i bassinet. Endelig etableres en ca. 320 meter lang højtvandsbarriere/terrænhævning i forbindelse med den lokale togbane. Højtvandsbarrieren skal efter det oplyste forhindre, at Århus Å fyldes med havvand fra bugten, der strømmer rundt om sluseportene. Selskabet har oplyst, at højtvandsbarrierens formål endvidere er at forhindre, at midtbyen oversvømmes, når vandstanden i bugten overstiger 2 meter over dagligt vande. Selskabet har indtegnet højtvandsbarrierens beliggenhed på et kort, som er fremsendt til Forsyningssekretariatet. Levetid og serviceniveau Det fremgår af det indsendte, at projektets levetid er fastsat til 50 år. Projektet vil efter det oplyste skulle håndtere spildevandsplanens gældende krav for serviceniveau, hvilket medfører, at forsinkelsesvolumenet er dimensioneret til 10-års regnhændelser. Projektet blev vedtaget af Århus Byråd i 2010 og er igangsat primo Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at projektbeskrivelsen opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen, idet selskabet har beskrevet projektets formål, konkrete tiltag, levetid og serviceniveau. Budget for det alternative projekt Selskabets ansøgning skal, ifølge medfinansieringsbekendtgørelsens 6, stk. 1, nr. 1, indeholde et budget for det alternative projekt fordelt på omkostninger til investeringer, drift og vedligeholdelse. Derudover skal selskabet foretage en begrundet fordeling af omkostningerne mellem selskabet og projektejer. Fordelingen sker efter medfinansieringsbekendtgørelsens 3 eller 4 og medfører følgende: 1) For projekter i vandløb i landzone og projekter i rekreative områder vil spildevandsselskaberne kun kunne medfinansiere den andel af et projekts omkostninger, som alene kan henledes til håndtering af tagog overfladevand. Disse omkostninger er i medfinansieringsbekendtgørelsen defineret som meromkostninger, jf. 3, stk. 1.

7 7/17 2) For projekter i vandløb i byzone og projekter i veje, med opstart før 1. januar 2015, vil spildevandsselskaberne kunne medfinansiere alle omkostninger, som er nødvendige af hensyn til håndtering af tag- og overfladevand, jf. 4, stk. 1. Ved vurderingen af, hvilke omkostninger, der kan karakteriseres som nødvendige af hensyn til håndteringen af tag- og overfladevand, lægges der vægt på, at håndteringen af tag- og overfladevand ikke ville kunne finde sted, hvis de pågældende omkostninger ikke blev afholdt. Vedr. fordeling af anlægsomkostningerne Selskabet har i ansøgningen oplyst, at de samlede anlægsomkostninger budgetteres til at udgøre kr. Disse omkostninger omfatter etablering af sluse- og pumpestation, højtvandsbarriere, vandtærskel, uforudsete udgifter og rådgiveromkostninger. Anlægsomkostninger (total) Beløb i kr. Sluse- og pumpestation Betonkonstruktioner Byggegrubbe Sluse- og pumpeentreprise Højtvandsbarriere Toldboden - Multimediehuset Vandtærskel Anlægsentreprisen Spuns Belægningsentreprisen afdækning mv Rådgiveromkostninger Uforudsete udgifter Total Selskabet har foretaget omkostningsfordelingen efter medfinansieringsbekendtgørelsens 4, idet der er tale om et projekt i vandløb i byzone. Det følger af den indsendte aftale mellem selskabet og kommunen, at selskabet afholder samtlige anlægsomkostninger. Selskabet har begrundet den valgte fordeling med, at samtlige omkostninger er nødvendige af hensyn til projektets håndtering af tag- og overfladevand. Forsyningssekretariatet har i mail af 9. april 2013 bedt selskabet om at begrunde fordelingen af omkostningerne til projektet yderligere. Selskabet har i mail af 17. april 2013 oplyst, at samtlige omkostninger er nødvendige af hensyn til håndtering af tag- og overfladevand, idet projektet ikke kan håndtere tag- og overfladevand uden etablering af både sluseog pumpestation, højtvandsbarriere og vandtærskel. For så vidt angår sluse- og pumpestationen har selskabet oplyst, at etablering af disse er nødvendige for, at projektet kan håndtere tag- og overfladevand. Dette er begrundet i, at stationen er nødvendig for, at Århus Å kan blive omdannet til et langt bassin. Slusen skal således adskille tag-

8 8/17 og overfladevandet og havvandet, samt forhindre havvandet i at løbe ind i åen. Pumpen skal pumpe tag- og overfladevand ud af åen og ud i bugten, når vandstanden i åen stiger. Uden slusen vil pumpens funktion ikke kunne anvendes. Forsyningssekretariatet vurderer på baggrund af selskabets redegørelse, at anlægsomkostningerne til både sluse- og pumpeanlægget er nødvendige af hensyn til projektets håndtering af tag- og overfladevand, hvorfor selskabet kan medfinansiere disse omkostninger. For så vidt angår vandtærsklen skal denne etableres for at sikre sluse- og pumpeanlæggets funktion. Vandtærsklen er en integreret del af sluse- og pumpestationen og skal bibeholde bassinets volumen ved at forhindre havvand i at løbe ind i bassinet. På baggrund heraf vurderes det, at etableringen af vandtærsklen er nødvendig af hensyn til projektets håndtering af tag- og overfladevand, hvorfor selskabet kan medfinansiere omkostningerne hertil. For så vidt angår højtvandsbarrieren vedrører denne en ca. 320 meter lang terrænhævning i forbindelse med den lokale togbane. Højtvandsbarrieren skal efter det oplyste forhindre, at bassinet i Århus Å fyldes med havvand fra bugten, der strømmer rundt om sluseportene. Selskabet har oplyst, at højtvandsbarrierens formål endvidere er at forhindre, at midtbyen oversvømmes, når vandstanden i bugten overstiger 2 meter over dagligt vande. Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at højtvandsbarrierens hovedformål er at beskytte midtbyen mod havvandsstigninger. Dette er blandt andet begrundet i højtvandsbarrierens placering, som selskabet har indtegnet på et kort. Højtvandsbarrieren skal udformes som en ca. 320 meter lang fløjdige og skal lægges på en strækning, der starter ved sluse- og pumpeanlægget og bevæger sig væk fra åen hen mod Skolebakken Station og bugten. Højtvandsbarrieren er placeret således, at den forhindrer togbanen og en del af midtbyen i at blive oversvømmet med vandet fra bugten ved havvandsstigninger. Endvidere er højtvandsbarrieren placeret således, at den beskytter det kommende multimediehus, som skal etableres lige ved Sluse- og pumpeanlægget/århus Havn. På baggrund af ovenstående er det Forsyningssekretariatets vurdering, at højtvandsbarrieren har det primære formål at sikre midtbyen og togbanen mod havvandsstigninger og ikke at håndtere tag- og overfladevand i åen. Såfremt højtvandsbarrieren alene skulle sikre kapaciteten i åen, skulle højtvandsbarrieren placeres langs åen. Som følge heraf fandt Forsyningssekretariatet i udkast til afgørelse om det korrigerede prisloft for 2013, at selskabet ikke kunne medfinansiere omkostningerne på kr. hertil. Selskabet har den 18. juni 2013 indsendt høringssvar til Forsyningssekretariatet. Her har selskabet blandt andet redegjort for placeringen af højtvandsbarrieren og det kommende multimediehus samt påpeget den flersidige nyttevirkning af højtvandsbarrieren.

9 9/17 Forsyningssekretariatet har i mail af 20. juni 2013 forelagt selskabet en række yderligere oplysninger vedrørende højtvandsbarrieren. På baggrund af højtvandsbarrierens afledte effekt på kapaciteten i Århus Å, har Forsyningssekretariatet fremlagt et forslag til en fordelingsnøgle, hvorefter omkostningerne til højtvandsbarrieren skal fordeles 80/20 mellem Århus Kommune og selskabet. Selskabet har i mail af 24. juni 2013 oplyst, at det tager denne fordelingsnøgle til efterretning. På baggrund heraf skal omkostningerne til højtvandsbarrieren fordeles således, at selskabet betaler 20 pct. og kommunen 80 pct. heraf. Dette medfører, at selskabet kan medfinansiere 20 % af kr. opgjort til kr., og at kommunen afholder kr. For så vidt angår posten uforudsete udgifter i budgettet er det Forsyningssekretariatets vurdering, at omkostningsfordelingen af disse skal afspejle den totale omkostningsfordeling af anlægsomkostningerne, idet det fremgår, at omkostningerne er beregnet procentmæssigt ud fra anlægsomkostningerne. Århus Kommune skal afholde 4,18 % af anlægsomkostningerne ( / *100), hvorfor Århus Kommune ligeledes skal afholde kr. af de uforudsete udgifter ( /100*4,18). Afslutningsvis skal Forsyningssekretariatet gøre opmærksom på, at såfremt en del af de i budgettet angivne rådgiveromkostninger relaterer sig direkte til etablering af højtvandsbarriereren, skal kommunen ligeledes fordele disse omkostninger 80/20. Selskabet har ikke oplyst, hvorvidt en del af omkostningerne relaterer sig direkte til etableringen af højtvandsbarrieren, hvorfor Forsyningssekretariatet antager, at dette ikke er tilfældet. Omkostningsfordelingen skal efter Forsyningssekretariatets vurdering foretages således: Anlægsomkostninger (afholdt af selskabet) Beløb i kr. Sluse- og pumpestation Vandtærskel Uforudsete udgifter Rådgiveromkostninger Højtvandsbarriere Total Anlægsomkostninger (afholdt af kommunen) Beløb i kr. Højtvandsbarriere Uforudsete udgifter Total

10 10/17 Vedr. fordeling af driftsomkostningerne Selskabet har i ansøgningen opgjort driftsomkostningerne til kr. årligt. Disse fordeles således: Driftsomkostninger (total) Beløb i kr. Dagligt eftersyn Forebyggende vedligeholdelse Oprettende vedligeholdelse Rapportering og møder Opdatering af software Opretholdelse af dokumentation Total Selskabet har i mail af 17. april 2013 oplyst, at anlægsarbejdet færdiggøres med udgangen af 2014, hvorfor der først vil være driftsomkostninger fra og med 2015 og i resten af projektets levetid. Det følger af den indsendte aftale mellem selskabet og kommunen, at selskabet afholder samtlige driftsomkostninger. Selskabet har begrundet den valgte fordeling med, at samtlige omkostninger er nødvendige af hensyn til håndtering af tag- og overfladevand. Selskabet har oplyst, at for at sikre driften og vedligeholdelsen af pumperne skal systemet tvangsmotioneres en gang om måneden af 2 timers varighed, og den manuelle betjening skal afprøves en gang om året. Den forebyggende vedligeholdelse omfatter olieskift, smøring og kontrol af blandt andet kontraklapper og sluseporte. Forsyningssekretariatet finder, at omkostningerne hertil er nødvendige for, at projektet kan håndtere tag- og overfladevand, hvorfor selskabet kan medfinansiere disse omkostninger. For så vidt angår den oprettende vedligeholdelse omfatter denne udskiftning af kontraklapper, hydraulik og drænpumpe hvert 10. år. Forsyningssekretariatet finder, at udskiftning af disse er nødvendige for, at projektet kan håndtere tag- og overfladevand i hele projektets levetid på 50 år, hvorfor selskabet kan medfinansiere disse omkostninger. Endvidere omfatter den oprettende vedligeholdelse udskiftning af sluseporte, skydeporte og hovedpumpe hvert 25. år. Det følger af den indsendte mail af 6. marts 2013 fra Alectia til Ole Helgren, at levetiden for portene er 25 år. På baggrund heraf finder Forsyningssekretariatet, at udskiftning af disse er nødvendige for, at projektet kan håndtere tag- og overfladevand i hele projektets levetid på 50 år. Det følger endvidere af samme mail, at hovedpumpen har en levetid på 50 år. På baggrund heraf vurderer Forsyningssekretariatet ikke, at denne

11 11/17 skal udskiftes efter 25 år, som angivet i budgettet, hvorfor selskabet ikke kan medfinansiere denne omkostning på kr. årligt. For så vidt angår budgetposterne rapportering, møder og opretholdelse af dokumentation finder Forsyningssekretariatet ikke, at det er tilstrækkeligt begrundet, at omkostningerne hertil er nødvendige af hensyn til projektets håndtering af tag- og overfladevand. I denne forbindelse har Forsyningssekretariatet lagt vægt på, at omkostningerne til posterne fremstår meget høje. I forhold til posten opretholdelse af dokumentation fremgår det endvidere ikke af det indsendte, hvad omkostningerne hertil omfatter, og Forsyningssekretariatet finder det derfor tvivlsomt, at de pågældende omkostninger er nødvendige af hensyn til projektets håndtering af tag- og overfladevand. Forsyningssekretariatet vurderer på baggrund heraf, at selskabet ikke kan medfinansiere disse omkostninger. Omkostningsfordelingen skal derfor efter Forsyningssekretariatets vurdering foretages således: Driftsomkostninger (afholdt af selskabet) Beløb i kr. Dagligt eftersyn Forebyggende vedligeholdelse Oprettende vedligeholdelse Opdatering af software Total Driftsomkostninger (afholdt af kommunen) Beløb i kr. Oprettende vedligeholdelse (hovedpumpe) Rapportering og møder Opretholdelse af dokumentation Total Det er Forsyningssekretariatets samlede vurdering, at selskabet kan medfinansiere kr. af anlægsomkostningerne og kr. af de årlige driftsomkostninger. De resterende omkostninger skal afholdes af Århus Kommune. Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at budgettet for det alternative projekt opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen, idet selskabet har redegjort for omkostningsfordelingen efter 4, og idet de budgetterede omkostninger ud fra selskabets redegørelse vurderes at være nødvendige af hensyn til håndteringen af tag- og overfladevand. Projektbeskrivelse og overslag for sædvanlig afhjælpning Ifølge medfinansieringsbekendtgørelsens 6, stk. 1, nr. 1, og 6, stk. 2, skal selskabet indsende en overslagsberegning af omkostningerne til den

12 12/17 billigst mulige løsning ved sædvanlig afhjælpning, som indeholder det samme serviceniveau som det alternative projekt. Dette anvendes til at vurdere, hvorvidt det alternative projekt er omkostningseffektivt i forhold til sædvanlig afhjælpning. Selskabet har oplyst, at den sædvanlige afhjælpningsløsning til opfyldelse af samme serviceniveau som det alternative klimatilpasningsprojekt ville bestå i etablering af regnvandsbassiner til både rensning og forsinkelse af tag- og overfladevand. Det er overslagsmæssigt beregnet, at der er behov for ca m 3 regnvandsbassiner til håndtering af forsinkelse af regnvand i Århus midtby. Dette skal fordeles mellem åbne og lukkede bassiner med henholdsvis m 3 af hver type. Anlægsomkostningerne for rørbassiner er opgjort til kr./m 3, og kr./m 3 for åbne bassiner. På baggrund heraf udregnes en samlet pris på kr. Herudover ville selskabet skulle afholde kr. i driftsomkostninger om året. Projektet ville have en levetid på 50 år. Forsyningssekretariatet finder, at selskabet har sandsynliggjort de oplyste omkostninger til den beskrevne sædvanlige afhjælpning tilstrækkeligt. Endvidere lægger Forsyningssekretariatet til grund, at den beskrevne sædvanlige afhjælpningsløsning vil opnå det samme serviceniveau, som det tidligere beskrevne alternative projekt. Det er derfor Forsyningssekretariatets samlede vurdering, at projektbeskrivelsen og overslaget for den sædvanlige afhjælpning opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen. Beregning af omkostningseffektivitet En af hovedbetingelserne for at et selskab kan opnå tillæg for medfinansiering af et klimatilpasningsprojekt er, at det alternative projekt er omkostningseffektivt, jf. medfinansieringsbekendtgørelsens 6 og betalingslovens 1, stk. 5. Princippet skal sikre, at et spildevandsselskab alene kan deltage i et alternativt projekt, hvis spildevandsselskabets omkostninger forbundet med projektet samlet set er lavere end de omkostninger, som selskabet ellers måtte forvente at skulle afholde til sædvanlig tilpasning af sine spildevandsanlæg til opnåelse af samme serviceniveau. Det følger af medfinansieringsbekendtgørelsens 6, stk. 2, at sammenligningen af det alternative projekt og den sædvanlige afhjælpning skal ske ved at opgøre og sammenligne nutidsværdierne af de to projekter. Herved kan omkostningseffektiviteten for det alternative klimatilpasningsprojekt opgøres.

13 13/17 Af Forsyningssekretariatets vejledning om klimatilpasningsprojekter fremgår det, at to projekter med forskellige levetider, anlægsomkostninger og driftsomkostninger kan sammenlignes ved at bruge den årlige ækvivalente annuitetsmetode (Equivalent Annual Annuity, EAA). Her beregnes, hvad den årlige betaling til et projekt vil være i den situation, hvor projektet ville blive gentaget i det uendelige. Selskabet har indsendt budgetter for selskabets forventede betalinger til projektejer i det alternative projektets levetid og selskabets omkostninger til den billigst mulige sædvanlige afhjælpningsløsning. Til sandsynliggørelse af selskabets forventede effektive lånerente ved den billigst mulige sædvanlige afhjælpning har selskabet indsendt mail af 6 marts 2013 fra KommuneKredit til selskabet, hvoraf det fremgår, at hvis selskabet skulle have et 25-årigt annuitetslån ville renterne være 3 måneders variabel rente på 0,11 % eller 25 års fast rente på 2,98 %. Idet renten er i overensstemmelse med Forsyningssekretariatets generelle renteoplysninger, er det Forsyningssekretariatets vurdering, at renten afspejler selskabets forventede effektive lånerente og derfor er fyldestgørende. Forsyningssekretariatet har foretaget en EAA-beregning for de to projekter, som viser, at den årlige ækvivalente annuitet for den sædvanlige afhjælpningsløsning er kr., og at den årlige ækvivalente annuitet for det alternative klimaprojekt er kr. Se vedlagte EAAberegning (bilag 1). Den af Forsyningssekretariatet beregnede årlige ækvivalente annuitet for det alternative klimaprojekt er forskellig fra den af selskabet beregnede, idet Forsyningssekretariatet har korrigeret en række af omkostningerne i budgettet i henhold til ovenstående. På baggrund af de indsendte oplysninger og foretagne beregninger er det Forsyningssekretariatets vurdering, at det alternative projekt er mest omkostningseffektivt, idet den årlige ækvivalente annuitet for det alternative klimaprojekt er højere end annuiteten for den sædvanlige afhjælpning. Kommunal beslutning Ifølge medfinansieringsbekendtgørelsens 8 er det en grundlæggende betingelse for tillæg til prisloftet, at projektet fra kommunal side anses som hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt. Selskabet har fremsendt brev af 13. marts 2013 fra Århus Kommune, Teknik og Miljø, hvoraf det fremgår, at kommunen anser projektet for hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt. Forsyningssekretariatet vurderer, at betingelsen om den kommunale beslutning er opfyldt, idet kommunen har oplyst, at det beskrevne projekt anses for hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt.

14 14/17 Aftale mellem selskab og projektejer Det følger af medfinansieringsbekendtgørelsens 12, at spildevandsselskabet og projektejer skal indgå en aftale om det alternative projekt. Af bestemmelsen følger minimumskravene til aftalen. Det fremgår heraf, at aftalen bl.a. skal indeholde vilkårene for spildevandsselskabets medfinansiering, for projektejers udførelse, drift og vedligeholdelse af projektet, en opdeling af omkostningerne og det serviceniveau, som søges opnået med projektet. Vilkårene for medfinansieringen skal fremgå eksplicit af aftalen. Der skal være overensstemmelse mellem aftalen og dokumentationen for projektets omkostningseffektivitet, omkostningsfordeling og serviceniveau. Selskabet har fremsendt en underskrevet aftale mellem Århus Vand A/S og Århus Kommune, hvoraf projektbeskrivelsen, omkostningsfordelingen og betalingen til projektejer fremgår. Det fremgår imidlertid af aftalen, at anlægs- og driftsomkostningerne finansieres fuldt ud af selskabet, hvilket efter Forsyningssekretariatets vurdering ikke er muligt. Det fremgår endvidere af aftalen, at Århus Kommune finansierer anlægsomkostningerne til projektet med et lån, som afvikles over 25 år. Ud fra det fremsendte materiale har Forsyningssekretariatet beregnet et årligt afdrag på kr. for anlægsomkostningerne. I beregningen er der taget udgangspunkt i den rente, som selskabet selv har anvendt i indberetningsskemaet. Endelig fremgår det, at selskabet ikke betaler nogen del af renter på lån, som ligger forud for Forsyningssekretariatets afgørelse. Afdragene er opgjort nedenfor og afspejler, hvilke omkostninger selskabet kan ansøge om tillæg for i afdragsperioden: Selskabet Kommunen År Anlægsomk. Driftsomk. Anlægsomk. Driftsomk

15 15/ Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at aftalen mellem kommunen og selskabet er i overensstemmelse med selskabets indberetning. Hertil er det Forsyningssekretariatets vurdering, at aftalen opfylder de i 12 oplistede kriterier, idet aftalen indeholder oplysninger om projektet, om de forventede omkostninger og fordelingen af disse mellem parterne.

16 16/17 Andet Af den fremsendte aftale mellem selskabet og kommunen fremgår det, at parterne er enige om, at det er mest hensigtsmæssigt, at anlægges drives af selskabet. Endvidere er parterne enige om, at det er mest optimalt, at det fremtidige ejerskab af anlægget er forankret hos selskabet. I den forbindelse skal det oplyses, at selskabet alene kan varetage driften af anlægget, såfremt dette ligger inden for rammerne i bekendtgørelsen om tilknyttede aktiviteter. Dog vil det ikke være muligt for selskabet at overtage anlægget, idet det ikke vil være omfattet af selskabets primære aktiviteter i henhold til prisloftsbekendtgørelsen og ville være i strid med medfinansieringsbekendtgørelsen. Samlet vurdering Det er Forsyningssekretariatets samlede vurdering, at det alternative projekt opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen, hvorfor selskabet opnår et delvist tillæg i selskabets prisloft for 2013 herfor. Tillægget til prisloftet for 2013 opgøres til kr. Indberetning og efterregulering i fremtidige prislofter Selskabet skal ved fremtidige prisloftindberetninger indberette de budgetterede omkostninger til det alternative projekt for det enkelte prisloftår. Selskabets andel af anlægsomkostningerne skal indberettes i den aftalte afdragsperiode og selskabets andel af driftsomkostningerne skal indberettes så længe selskabet har omkostninger hertil. Forsyningssekretariatet foretager årligt en engangsregulering for forskellen mellem tidligere indregnede budgetterede driftsomkostninger til godkendte miljø- og servicemål og de faktiske driftsomkostninger hertil i prisloftåret for det år, der ligger to år forud for prisloftåret. Dette medfører, at der i selskabets prisloft for 2015 foretages en korrektion for forskellen mellem de budgetterede driftsomkostninger til det alternative projekt fastsat i denne afgørelse for det korrigerede prisloft for 2013 og selskabets faktiske driftsomkostninger til projektet i Selskabet skal derfor ved indberetningen til reguleringsregnskabet i prisloftet for 2015 anføre de faktiske omkostninger, som selskabet har afholdt til projektet i Dette gøres under afsnittet driftsomkostninger til miljø- og servicemål". Såfremt de faktisk afholdte omkostninger overstiger de budgetterede omkostninger, skal selskabet begrunde dette ved indberetningen. Der henvises i denne forbindelse til medfinansieringsbekendtgørelsens 12, nr. 3.

17 17/17 Klagevejledning Denne afgørelse kan i henhold til vandsektorlovens 26, stk. 2, påklages til Konkurrenceankenævnet efter bestemmelserne i vandsektorlovens kapitel 9. En klage til Konkurrenceankenævnet skal indgives skriftligt af de klageberettigede efter lovens 27 til Forsyningssekretariatet. Forsyningssekretariatet sender umiddelbart efter klagefristens udløb klagen til Konkurrenceankenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. De klageberettigede er ifølge 27, stk. 1, adressaten for afgørelsen. Endvidere er offentlige myndigheder, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, og landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, klageberettigede for så vidt angår spørgsmål om natur og miljø. Konkurrenceankenævnet kan efter bestemmelsens stk. 2 kræve, at foreninger og organisationer, jf. stk. 1, dokumenterer deres klageberettigelse ved at indsende vedtægter eller på anden måde. Konkurrenceankenævnet opkræver et gebyr på kr. for at behandle en klage og fastsætter frist for dets indbetaling. Betalingen sker direkte til Konkurrenceankenævnet. Forsyningssekretariatets afgørelser om prislofter kan ifølge 29, stk. 2, ikke indbringes for domstolene, før Konkurrenceankenævnets endelige afgørelse foreligger. Med venlig hilsen Forsyningssekretariatet v/ Filip M. Sundram

Genåbning af prisloftet for 2013 som led i den ekstraordinære ansøgningsrunde for klimatilpasning

Genåbning af prisloftet for 2013 som led i den ekstraordinære ansøgningsrunde for klimatilpasning Aalborg Forsyning, Kloak A/S Att: Bjarne Nielsen Stigsborg Brygge 5 Postboks 169 9400 Nørresundby 22. maj 2013 Sag 13/03714 Genåbning af prisloftet for 2013 som led i den ekstraordinære ansøgningsrunde

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 Skovlund/Ansager Vandværk Att.: Svend Aage Maden Lundvej 14 - Skovlund 6823 Ansager Den 29. januar 2016 Sag nr. 15/02441 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE-

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Svendborg Spildevand A/S Att.: Michael Jørgensen Ryttermarken 21 5700 Svendborg Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02455 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for RINGKØBING-SKJERN RENSEANLÆG A/S Att.: Mads Kjærstrup Østergade 130 6900 Skjern Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00415 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Odsherred Spildevand A/S Att.: Trine Gaarde Hovedgaden 39 4571 Grevinge Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00271 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Børkop Vandværk A.m.b.A. Att.: Per Møller Børkop Skovvej 130 7080 Børkop Den 9. november 2016 Sag nr. 16/00061 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Herning Rens A/S Att.: Lene Bach Kjær Ålykkevej 5 7400 Herning Den 1. oktober 2015 Sag nr. 15/02567 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Dragør A/S Att.: David Salem Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 7. december 2016 Sag nr. 16/00132 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HEDENSTED VANDVÆRK Att.: Gitte Markussen Årupvej 16 8722 Hedensted Den 1. december 2016 Sag nr. 16/00120 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning.

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning. Vandcenter Syd A/S Att.: Allan Hansen Vandværksvej 7 5000 Odense C 10. december 2010 Sag 4/1020-0389-0005 / VAND Deres ref. Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Andelsselskabet Ejby Vandværk Att.: Erik Andresen Ejbyvej 101 B 4623 Lille Skensved 30 januar 2014 Sag nr. 13/05006 CGA/ VAND Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

Genåbning af prisloftet for 2013 som led i den ekstraordinære ansøgningsrunde for klimatilpasning

Genåbning af prisloftet for 2013 som led i den ekstraordinære ansøgningsrunde for klimatilpasning Herning Vand A/S (spildevand) Ålykkevej 5 7400 Herning 24. juni 2013 Sag 13/03659 Att: Niels Møller Jensen. Genåbning af prisloftet for 2013 som led i den ekstraordinære ansøgningsrunde for klimatilpasning

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Snejbjerg Vandværk A.m.b.a. Att.: Leif Nielsen Sigkvarteret 11 Snejbjerg 7400 Herning Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00251 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR VAND DRAGØR A/S Att.: David Salem Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 5. december 2016 Sag nr. 16/00139 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Albertslund A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00161 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter

Læs mere

Korrektion af prisloft for 2011

Korrektion af prisloft for 2011 Billund Spildevand A/S Varde Landevej 40 7200 Grindsted 7. oktober 2011 Sag 4/1020-0600-0006 / KST Indledning Korrektion af prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vandforsyninger

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Frederiksberg Kloak A/S Att.: Frank steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00103 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Assens Vandværk A/S Att.: Marianne Lyngsø Hansen Skovvej 2B 5610 Assens Den 12. december 2016 Sag nr. 16/00036 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Borup Vandværk Att.: Willy Larsen Stenhøjparken 41 4140 Borup Den 26. august 2014 Sag nr. 14/03992 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Faxe Spildevand A/S Att.: Rasmus Byskov Kappel Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Den 15. november 2016 Sag nr. 16/00074 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Galten Vandværk Att.: Astrid Vølund-Regnskabsfører Låsbyvej 1 8464 Galten Den 10. september 2015 Sag nr. 15/02261 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Ringsted Vand A/S Att.: Catharina Schulz Bragesvej 18 4100 Ringsted Den 1. oktober 2015 Sag nr. 15/02421 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Faxe Spildevandscenter A/S Att.: Rasmus Byskov Kappel Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Den 11. november 2016 Sag nr. 16/00075 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Hadsund Vandværk a.m.b.a. Att.: Dorthe R. Bonde Vandværksvej 17 9560 Hadsund Den 15. december 2016 Sag nr. 16/01081 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Frederiksberg Kloak A/S Att.: Frank Steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 30. september 2014 Sag nr. 14/03740 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE-

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Ringsted Centralrenseanlæg A/S Att.: Catharina Schulz Bragesvej 18 4100 Ringsted Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02419 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Energi Viborg Spildevand A/S Att.: Mette Urup Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03730 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Nybrovejens Vandværk a.m.b.a. Att.: Max M. Christensen Nybrovej 15 3550 Slangerup Den 19. september 2014 Sag nr. 14/04263 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Bautavej 1 8210 Aarhus V Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00320 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 NFS Spildevand A/S Att.: Connie Dorby Ersing Gasværksvej 2 5800 Nyborg Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00206 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Herning Vand A/S (Spildevand) Att.: Poul Schlosser Ålykkevej 5 7400 Herning Den 24. februar 2015 Sag nr. 14/03754 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Bautavej 1 8210 Aarhus V Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02514 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Kolding Spildevand A/S Att.: Niels Mandøe Kolding Åpark 3 6000 Kolding Den 1. oktober 2015 Sag nr. 15/02366 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 FFV Spildevand A/S Att.: Dennis Pedersen Korsvangen 6A 5750 Ringe Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00078 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Att.: Erling Rasmussen Kirkestien 3 A 4281 Gørlev Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03846 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Birkerød Vandforsyning Amba Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes vej 16 3460 Birkerød Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00043 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Bornholms Spildevand A/S Att.: Tommy Jensen Industrivej 1 3700 Rønne Den 5. oktober 2015 Sag nr. 15/02217 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Kerteminde Forsyning Vand A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/ 04240 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S Vejen Rensningsanlæg A/S Att.: Anja Myrhøj Nytofte-Bæk Grønhøjgade 45 6600 Vejen 16.april 2014 Sag 13/02607 Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand)

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Att.: Hans A. Schmidt Østergade 130 6900 Skjern Den 20. april 2015 Sag nr. 14/05486 Deres ref.rlj/pmo Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 HALSNÆS VAND A/S Att.: Ivor Jørgensen Gjethusparken 3 1 3300 Frederiksværk Den 11. september 2015 Sag nr. 15/02307 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 AALBORG KLOAK A/S Att.: Martin Christian Bitsch Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00317 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloftet for 2013

Korrigeret afgørelse om prisloftet for 2013 Tarup Vandværk Att.: Jørgen Storm Pilevangen 2 D 5210 Odense NV Den 12. december 2013 Sag nr. 13/11777 Korrigeret afgørelse om prisloftet for 2013 Indledning Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015 Andelsselskabet Marielyst Vandværk Att.: Neel Ploug Olsen Cypresvej 20 4873 Væggerløse Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/03971 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE-

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Att.: Driftschef Finn Ellegaard Undalsvej 3 3300 Frederiksværk 2. juli 2012 Sag 12/05020 / CGA Deres ref. fiel@halsnaesforsyning.dk Afgørelse om forøgelse af

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Odder Spildevand A/S Att.: Michael Lind-Frandsen Rude Havvej 9 8300 Odder Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02407 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for NK-Spildevand A/S Att.: Danijel Nedeljkovic Ved Fjorden 18 4700 Næstved Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00260 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse Forsyningssekretariatet forhøjer Egedal Spildevand A/S prisloft for 2014.

Afgørelse Forsyningssekretariatet forhøjer Egedal Spildevand A/S prisloft for 2014. Egedal Spildevand A/S (Furesø Egedal Forsyning) Knud Bro Alle 1 3660 Stenløse 23. januar 2015 Sag 13/08995 / CF E-mail: gba@fefors.dk; forsyning@fefors.dk Att. Gorm Bacher Korrektion af prisloftet for

Læs mere

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 7. januar 2014 Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 Klima-Konference VandPlus 8. januar 2014 Bue Rømer Tidemann Forsyningssekretariatet SPILDEVANDSSELSKABERNES MEDFINANSIERING

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for TÅRNBYFORSYNING Vand Att.: Jørn Leth-Espensen Gemmas Alle 39 2770 Kastrup Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00281 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Rudersdal Forsyning A/S (Vand) Att.: Jane Britta Madsen Skovlytoften 27 2840 Holte Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04281 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Andelsselskabet Haarlev Vandværk Att.: Henrik Petersen Himlingøjevej 31 4652 Hårlev 23. marts 2012 Sag 4/1020-0301-0709 / VAND Deres ref. Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Hørsholm Vand ApS (Vand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04229 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Ringsted Spildevand A/S Att.: Catharina Schulz Bragesvej 18 4100 Ringsted Den 1. oktober 2015 Sag nr. 15/02420 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Sagsfremstilling 2/17

Sagsfremstilling 2/17 Assens Spildevand A/S Att.: Bent Hvam Pedersen Skovvej 2B 5610 Assens 7. juli 2014 Sag 13/06287 Afgørelse om prisloft for 2013 som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 HTK Vand A/S Att.: Kim Rene Hansen Lervangen 35 D 2630 Taastrup Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02344 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. HOFOR Spildevand Dragør A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00162 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData.

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Faxe Vandforsyning A/S Att.: Henning B. Andersen Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02243 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Vandcenter Djurs a.m.b.a. Att.: Henrik Harregaard Jordalen Teknologivej 2 8500 Grenaa Den 3. september 2014 Sag nr. 14/04376 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Energistyrelsen udtaler sig ikke om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål.

Energistyrelsen udtaler sig ikke om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål. Vejledende udtalelse Kontor/afdeling Center for Forsyning/Vand Dato 15. december 2016 J nr. 2016-10286 /TJA/MLS/CVMA Vejledende udtalelse vedrørende reglerne for medfinansieringsprojekter Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Brønderslev Vand A/S Att.: Thorkil Neergaard Virksomhedsvej 20 9700 Brønderslev Den 10. september 2015 Sag nr. 15/02225 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Frederikssund Vand A/S Att.: Jørgen Skaarup Marbækvej 2 3600 Frederikssund Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04175 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Hørsholm Vand ApS Att.: Gitte Benner Christensen Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00193 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Ikast Vandforsyning A.m.b.A Att.: Lars Nørgaard Kildevej 40 7430 Ikast Den 13. september 2017 Sag nr. 17/00196 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste år modtog

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013 for Assens Rensning A/S som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S

Afgørelse om prisloft for 2013 for Assens Rensning A/S som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S Assens Rensning A/S Att.: Bent Hvam Pedersen Skovvej 2B 5610 Assens 7. juli 2014 Sag 13/06287 Afgørelse om prisloft for 2013 for Assens Rensning A/S som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S Indledning

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Forsyning Helsingør Vand A/S Att.: Annette Christensen Haderslevvej 25 3000 Helsingør Den 14. december 2016 Sag nr. 16/00083 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. NK-Vand A/S Att.: Danijel Nedeljkovic Ved Fjorden 18 4700 Næstved Den 13. september 2017 Sag nr. 17/00261 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste år modtog

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. HOFOR VAND DRAGØR A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 12. oktober 2017 Sag nr. 17/00171 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da

Læs mere

Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012

Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012 Sønderborg Vandforsyning A/S Att.: Erik Renner Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Den 12. december 2013 Sag nr. 13/11776 Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012 Indledning Forsyningssekretariatet fastsætter

Læs mere

Afgørelse om dispensation fra prisloftet for 2012 og 2013 i henhold til 30 i bekendtgørelsen om prisloftregulering m.v. af vandsektoren.

Afgørelse om dispensation fra prisloftet for 2012 og 2013 i henhold til 30 i bekendtgørelsen om prisloftregulering m.v. af vandsektoren. Kalundborg Vandforsyning A/S Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Att. Susanne Lüthgens Dato: 22. april 2013 Sag: Vand-13/02910-3 Sagsbehandler: /BTI Afgørelse om dispensation fra prisloftet for 2012 og 2013

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 HOFOR Spildevand Rødovre A/S Att.: David Salem Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00136 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Et eksempel på den gode klimaansøgning

Et eksempel på den gode klimaansøgning Et eksempel på den gode klimaansøgning En god og gennemarbejdet klimaansøgning vil gøre processen bedre og kortere for både spildevandsselskabet og Forsyningssekretariatet. I det følgende gives et eksempel

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Aalborg Forsyning Kloak A/S Att.: Martin Bitsch Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03842 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Tønder Spildevand A/S Stationsvej 5 6261 Bredebro 16. maj 2012 Sag 4/1020-0301-0705 / CGA Deres ref. Att. Dir. Bo K. Ludvigsen Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Att.: Sara Funch Døjsøvej 1 8660 Skanderborg Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/03818 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Roskilde Spildevand A/S Att.: Charlotte Vincents Betonvej 12 4000 Roskilde Den 7. oktober 2014 Sag nr. 14/03811 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Att.: Charlotte Ahlers Eskildsen Døjsøvej 1 8660 Skanderborg Den 5. oktober 2015 Sag nr. 15/02437 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE-

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Hørsholm Vand ApS (spildevand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm 13. december 2011 Sag 4/1020-0600-0051 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 og frem Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning Opdateret april 2014 Maria Rossmann mar@kfst.dk 4171 5194 Helena Berg

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Bautavej 1 8210 Aarhus V Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00321 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 TÅRNBYFORSYNING Vand Att.: Jørn Leth-Espensen Gemmas Alle 39 2770 Kastrup Den 5. oktober 2015 Sag nr. 15/02474 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Gunnar Clausens Vej 34 8260 Viby J Den 12. oktober 2017 Sag nr. 17/00406 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste

Læs mere

Vejledning om klimatilpasningsprojekter

Vejledning om klimatilpasningsprojekter Vejledning om klimatilpasningsprojekter Marts 2016 SIDE 2 KAPITEL 1 KLIMATILPASNINGSPROJEKTER OVERORDNET Vejledning om klimatilpasningsprojekter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Kvarmløse-Tølløse Vandværk Att.: Lis Madsen Sofievej 11 4340 Tølløse 5. februar 2013 Sag 12/ 10749 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Indledning Afgørelse om prisloft

Læs mere

Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012

Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012 HOFOR Vand København A/S Att.: Louise Isafold Ørestads Boulevard 35 2300 København S Den 19. december 2013 Sag nr. 13/11730 Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012 Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Vejledning om spildevandsselskabernes medfinansiering af klimaprojekter. Forsyningssekretariatet

Vejledning om spildevandsselskabernes medfinansiering af klimaprojekter. Forsyningssekretariatet Vejledning om spildevandsselskabernes medfinansiering af klimaprojekter Forsyningssekretariatet 2015 Vejledning om spildevandsselskabernes medfinansiering af klimaprojekter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Bornholms Spildevand A/S Att.: Tommy Jensen Toftelunden 1A 3790 Hasle Den 13. december 2013 Sag nr. 13/03949 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 3. marts 2015 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 Måløv Rens A/S Att.: Frank Bennetsen C/O Forsyning Ballerup A/S Ågerupvej 84-86 2750 Ballerup Den 9. februar 2016 Sag nr. 15/02398 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016

Læs mere

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2015

Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2015 27. februar 2014 Spildevandsselskabernes medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2015 Temadag hos DANVA den 27. februar 2014 Helena Berg Forchhammer Forsyningssekretariatet SPILDEVANDSSELSKABERNES

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Hillerød Vand A/S Att.: Alf Johansen Ægirsvej 4 3400 Hillerød 15. februar 2013 Sag 12/10875 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Indledning Afgørelse om prisloft for 2012

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013

Afgørelse om prisloft for 2013 Dragør Spildevand A/S Att.: Asger Nielsen/Asger Djørup Ndr. Dragørvej 162 2791 Dragør 11. februar 2013 Sag 12/06098 Indledning Afgørelse om prisloft for 2013 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 HTK Kloak A/S Att.: Sebahat Turan Bygaden 2 2630 Taastrup Den 13. oktober 2015 Sag nr. 15/02343 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Egå Vandværk a.m.b.a. Att.: Bestyrelsen Egå Havvej 8250 Egå Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04006 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012

Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012 NK-Spildevand A/S Att.: Peter Hougaard Ved Fjorden 18 4700 Næstved Den 12. december 2013 Sag nr. 13/11861 Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012 Indledning Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere