Fagprøve På vej mod fagprøven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagprøve På vej mod fagprøven"

Transkript

1 Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST Taastrup Oktober 2014 version 3.0

2 Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Fagprøvedisposition... 3 Fagprøven... 4 Forside... 4 Indholdsfortegnelse... 4 Indledning... 4 Problemstilling... 4 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Begrebsafklaring... 5 Metode... 5 Empiri... 5 Teori... 6 Analyse... 6 Beskrivelse og analyse af empiri... 6 Beskrivelse og anvendelse af teori... 7 Analyse af empiri i forhold til teorien... 7 Konklusion... 7 Perspektivering... 7 Evaluering af egen proces... 8 Litteraturliste... 8 Primær litteratur... 8 Sekundær litteratur... 9 Bilag... 9 Rammer for opgaven... 9 Kilder... 9 Noter Omfang Gruppeprojekt Ophavsret Fortrolige oplysninger Eksamen Sygdom Praktikvirksomhedens rolle Bilag Opsætning af litteraturliste

3 Fagprøvedisposition Den sidste uge af skoleperioden skal du udarbejde en fagprøvedisposition for din fagprøve, som skal indeholde: Indledning Problemstilling Problemformulering Et oplæg til en metodebeskrivelse. Dvs. en foreløbig beskrivelse af de undersøgelsesmetoder og de teorier, du vil bruge. En tidsplan for dit arbejde med fagprøven. Af din tidsplan skal det fremgå, hvornår du vil arbejde med din opgave, søge information, læse litteratur og ikke mindst, hvornår du vil indsamle empiri og foretage din undersøgelse. Problemformuleringen skal godkendes af praktikvirksomheden og underviseren. I samme dokument kan du skrive, hvem du ønsker som vejleder. I princippet kan stort set alle undervisere i afdelingen vejlede dig, så dit valg af vejleder bør begrundes i en kombination af, hvem der har en solid viden på det område, som du vil skrive om, og hvem, du mener, du svinger godt med. 3

4 Fagprøven Forside Forsiden skal indeholde oplysninger om: Din skole Dit navn Din vejleders navn Navnet på din praktikvirksomhed Fortrolig opgave. Er opgaven fortrolig skal det tydeligt fremgå af forsiden Den uddannelse du går på / linjen (f.eks. Offentlig administration, Eventkoordinator m.m.) Opgavens titel Afleveringsdato Opgavens samlede antal anslag Indholdsfortegnelse Den 2. side i opgaven skal indeholde en indholdsfortegnelse over din opgave. Indledning I løbet af din elevtid har du sikkert været rundt i virksomheden og efterhånden fået et godt kendskab til arbejdsgangene. Du har løst forskellige opgaver og arbejdet med mange forskellige problemstillinger i din dagligdag. Baseret på dine daglige observationer fra elevtiden skal du i indledningen beskrive en arbejdsgang, som du mener, er uhensigtsmæssig. Det kan være en ting fra din dagligdag, som du undrer dig over, et problem, som du har en løsning på eller måske bare et forhold, som du vil sætte spørgsmålstegn ved. I indledning er det i orden at være subjektiv. Det er med andre ord tilladt at skrive Jeg synes, Jeg tror osv. Der skal være en helt tydelig indholdsmæssig sammenhæng mellem din indledning og din efterfølgende problemformulering. Problemstilling I problemstillingen skal du mere konkret beskrive, hvad problemet er. Hvordan og hvornår viser problemet sig? For hvem er det et problem? Problemstillingen kan også indeholdes i indledningen. Problemformulering Her skriver du kort, hvad din problemformulering er. Det kan være 2-3 helt konkrete spørgsmål, 2-3 teser, som du vil afprøve eller nogle konkrete forhold, som du undrer dig over og gerne vil undersøge. Afgrænsning I afgrænsningen skal du gøre rede for, hvilket fokus du har på problemstillingen og begrunde hvilke eventuelle delemner, du vælger ikke at beskæftige dig med. Du kan her nævne er de emner, der ellers ville være oplagte at komme ind på, men som du af en særlig grund ikke vælger at tage med alligevel. 4

5 Din begrundelse for at vælge det fra - eller særligt fokusere på det - skal være relevant, velargumenteret og underbygget. Det er desuden en god idé at lade afgræsningen indeholde en tidsdimension. Hvor langt frem og hvor langt tilbage skal problemstillingen belyses? Alle data i opgaven skal følge den opstillede tidsafgrænsning. Relevant o Når du afgrænser dit emne, skal det selvfølgelig være på en relevant måde. Du skal altså ikke nævne alt det i hele verden, som ikke er med i din opgave, men de forhold som kunne være med. Hvilke afdelinger, kundegrupper, vinkler osv. vælger du ikke at tage med. Skriv det her. Man kan ikke afgrænse noget med den begrundelse, at det ikke er relevant for opgaven. Hvis det ikke er relevant, skal det overhovedet ikke nævnes. Velargumenteret: o Det gider jeg ikke skrive om, er ikke et godt argument. Det samme gælder i nogen grad Det har jeg ikke tid til, selv om man godt kan komme ud for, at der er ressourcemæssige årsager til, at en vinkel udelades. Brug ordene nyttigt. Underbygget: o Lad ikke de vinkler, som du vælger fra, virke tilfældige. Find ud af, hvor du skal bruge dine kræfter for at få det bedste resultat. Det er (næsten) altid brugbarheden af resultatet, der bedst understøtter, hvorfor noget bliver valgt til og hvorfor noget bliver valgt fra. Bemærk i øvrigt, at man altså heller ikke blot kan afgrænse sig fra fagligt krævende dele af problemstillingen. Der skal være sammenhæng mellem det valgte problem og afgrænsningen. Begrebsafklaring Det kan undertiden være væsentligt at skrive et afsnit med en begrebsafklaring. Dette afsnit kan også placeres som et underafsnit i afgrænsningen. Denne begrebsafklaring skal sørge for, at læseren får klar besked om begreber, hvis betydning ikke er helt tydelig. Dette er især gældende ved abstrakte fænomener og begreber som f.eks. værdi, tilfredshed, kvalitet osv. Det er med andre ord begreber, der kan have en meget subjektiv karakter. Det er her vigtigt at få defineret begreberne, så læseren ved, hvordan du bruger begreberne. Metode I dette afsnit skriver du, hvordan du vil undersøge din problemstilling. Metodeafsnittet består af dine overvejelser om både undersøgelser (hvordan du har skaffet din empiri) og teori. Du må gerne dele afsnittet op i underafsnit om henholdsvis empiri og teori. Hvilke undersøgelsesmetoder vil du benytte? Hvilken empiri? Hvilken eller hvilke teorier? Husk altid at begrunde dine valg. Empiri For hvert spørgsmål/punkt i problemformuleringen skal du beskrive: Formålet med spørgsmålet/undersøgelsen Hvordan vil du foretage undersøgelsen? Hvordan skal de indsamlede data analyseres? 5

6 Hvorfor benytter du denne metode til at foretage undersøgelsen? Hvilke data har du brugt? Det er således vigtigt, at du begrunder dine valg af metoder og teorier. Husk at: Kvalitative undersøgelser går i dybden med et emne. En kvalitativ undersøgelse vil ofte have form af et interview med en person, som har en særlig interesse eller en særlig viden indenfor et område (kernekunde, medarbejder med lang erfaring, ekspert på området osv.), men det kan også være en dybdegående observation, som du har foretaget. Kvantitative undersøgelser belyser bredden indenfor et område. I en kvantitativ undersøgelse indsamles data i store mængder. Det vil typisk være i form af spørgeskemaer, e-baserede undersøgelser, korte interviews over telefonen (med konkrete spørgsmål og ofte konkrete svarmuligheder) o. lign. Observationer vil typisk være relevante til at beskrive forhold, som handler om det sociale samspil mellem mennesker (kollega/kollega, medarbejder/ledelse, medarbejder/leverandør, kunde/medarbejder osv.), men ikke altid. En del af din empiri kan også stamme fra fagbøger om emnet, interne notater fra virksomheden, undersøgelser, som din virksomheden har fået lavet, regnskaber osv. Vigtigst er det, at empiri altid tager udgangspunkt i virkeligheden og i praksis. Teori I dette afsnit skal du nævne de teorier, du har valgt at inddrage i din analyse. Du vil ofte kunne finde mange teorier, som berører det emne, som du har valgt at skrive om. I dette afsnit beskriver du de teorier, som du har valgt, og hvorfor de belyser din problemstilling. Her skal du også nævne eventuelle modeller, du anvender. Laver du dine undersøgelser ud fra specifikke teorier, skal de selvfølgelig også præsenteres her. Her introducerer du således dit teoretiske udgangspunkt for læseren. Analyse Din analyse består af flere dele, og du kan opdele i hovedafsnit og underafsnit. Du kan selv finde passende og dækkende overskrifter til dine afsnit. Beskrivelse og analyse af empiri Du skal beskrive dine observationer og resultatet af dine undersøgelser. Undersøgelserne og/eller observationerne kan være kvalitative eller kvantitative. Du skal ordne dine data og analysere dem. Analysen går ud på at kategorisere den empiri, du har indsamlet for at kunne beskrive, hvad du har fundet frem til. Du skaber dermed overskuelighed for læseren. Du kan f.eks. se, om nogle mønstre viser sig i de svar, du har fået, om der er ligheder eller modsætninger mellem svar i din spørgeskemaundersøgelse og udtalelser forskellige personer er kommet med i dine interview. Du skal passe på ikke at komme med dine egne meninger og holdninger. Du skal forholde dig helt objektivt til dine observationer, også selvom de ikke stemmer overens med dine forestillinger eller underbygger din problemstilling. 6

7 Beskrivelse og anvendelse af teori Her skal du beskrive og forklare, hvordan teorien hjælper dig til at forstå din problemstilling. Du kan også beskrive, hvordan teorien hjælper dig til at komme nærmere en løsning. Ofte vil teorien indeholde en model, som du kan benytte sammen med dine egne data fra virksomheden. Som i de andre afsnit er det heller ikke meningen, at du her skal komme med din egen mening - eller din egen særlige måde at benytte en teori på. Analyse af empiri i forhold til teorien I de foregående afsnit har du beskrevet dine empiriske undersøgelser og resultater, og du har analyseret resultaterne. I dette afsnit skal du samle empiri og teori i en analyse. Passer praksis med teorien? Beskrev teorien rent faktisk den virkelige verden? Hvis ikke: Hvad kan det mon skyldes? Her skal dine observationer og dine egne undersøgelser sættes ind i de teoretiske modeller. Dette afsnit er kernen i din opgave. Det er her, du viser, at du selvstændigt kan anvende teorierne i forhold til dine undersøgelser, at du kan koble teori og praksis. Konklusion Her skal du svare på din problemformulering. Der skal være en tydelig sammenhæng mellem din problemformulering og din konklusion. Læseren skal kunne læse din problemformulering og blade direkte om til din konklusion for at se, hvad du har konkluderet. Hvad er du nået frem til? Passede dine forestillinger med virkeligheden? Hvis du har stillet konkrete spørgsmål i din problemformulering skal du svare på dem her. Hvis dine undersøgelser ikke har givet dig tydelige svar på de spørgsmål, du har stillet i din problemformulering, er det jo også en konklusion, og så skal du søge at forklare hvorfor. Har du opstillet teser, skal du i konklusionen vurdere, om dine teser eller forestillinger passede med den virkelighed, som kom frem i opgaven. Var dine teser korrekte? I en problemformulering med teser er det ret normalt, at teserne ikke lever op til virkeligheden. Teserne udgør jo sådan set nogle gætterier omkring nogle årsagssammenhænge, som du mener at kunne se eller mener at kunne bevise ved hjælp af dine undersøgelser og dine valgte teorier. Perspektivering Her skal du trække linjer til andre relevante områder. Hvad kan din konklusion bruges til i afdelingen/andre afdelinger, i virksomheden/andre virksomheder, i samfundet. Perspektiveringen er afsættet for selve eksaminationen, så her skal du pege fremad i forhold til rapporten. Perspektiverne kan være nogle af de emner, du gerne vil komme ind på til eksamen. Du kan så tage afsæt i din perspektivering til eksamen og udbygge og uddybe den med f.eks. en teoretisk vinkel eller med nogle modeller, du kan bruge i forhold din praksis på arbejdspladsen. Husk således hele tiden at have praksis for øje også til eksamen. 7

8 Evaluering af egen proces Her skal du komme ind på din egen proces i forhold til de fastsatte mål. Hvordan løste du opgaven? Var teorierne gode/rigtige at bruge? Var dine undersøgelsesmetoder hensigtsmæssige? Du kan også komme ind på din egen indsats i løbet af processen: Kom du i gang i tide, var forløbet ordentligt struktureret osv. Litteraturliste Primær litteratur Her skriver du al den litteratur, som du henviser til i opgaven. Den primære litteraturliste er din dokumentation for, at de tekster, modeller, figurer, citater og den viden du gør brug af i opgaven, er hentet fra konkrete kilder. Film, lydfiler osv. skal også fremgå på denne liste. Du kan også henvise til foredrag eller undervisningsmaterialer. Listen skal angives i alfabetisk rækkefølge. Du skal skrive navnet på forfatteren, titlen, forlaget, tidspunkt for udgivelsen, evt. oplag, hvis det er en bog i flere oplag. Du skal være opmærksom på, at du også skal finde frem til den rette titel og forfatter, hvis du finder en artikel på en hjemmeside. Det er ikke nok at sætte linket ind. Læseren skal kunne se mere direkte, hvor du har hentet dine informationer, og det fremgår ikke altid tydeligt, hvis du bare sætter et link. I bilag 1 kan du se, hvordan du kan gøre, hvis det drejer sig om en bog, en artikel på papir, en artikel fra en hjemmeside. Herunder kan du se nogle eksempler på korrekt angivelse af en kilde på litteraturlisten. Hvis det er en bog: Nørlem, Bodil og Conni Paldam: Grundbog til dansk i erhvervsuddannelserne, Dansklærerforeningen Hvis det drejer sig om en artikel, så skriver du efter samme mønster: Navnet på forfatteren, titlen på artiklen, hvilket forlag/hvem, der har udgivet den, tidspunktet for udgivelsen. Artikler fra hjemmesider: Hvis det du bruger, er hentet fra en hjemmeside, skriver du også: Forfatter, titel, hvem, der har udgivet den, dato for udgivelse, og så sætter du linket neden under. Hvis der ikke står navnet på forfatteren på den artikel, du har benyttet, så skriver du navnet på dem, der har udgivet den, titlen på artiklen, datoen og sætter så linket ind neden under. Ministerier, store firmaer mm sætter sjældent forfatternavn på, når de sætter en tekst på deres hjemmeside. Her bruger du så navnet på firmaet/ ministeriet som forfatter. Du kan ikke øjes med at sætte linket ind. Læseren skal kunne se mere direkte, hvor du har hentet dit materiale, og linket giver ikke altid tydelig angivelse på det. Du må heller ikke nøjes med at sætte linket ind som fodnote inde i din rapport. Ofte giver det ingen mening for læseren, fordi det bare er en lang række tegn. 8

9 Når du bruger noget fra en kilde, skal du huske at sætte en fodnote ind i din tekst. Fodnoten skal henvise til din litteraturliste sammen med de andre informationer om kilden, der er beskrevet herover. Så kan læseren lettere finde rundt i din opgave og se, hvor de forskellige informationer kommer fra. Det kan ofte være lettest for dig at bruge forfatternavnet som fodnotetekst. Internettet eller er ikke en kilde. Det svarer lidt til at sige, at biblioteket er din kilde, og det giver jo ikke meget mening. Sekundær litteratur Her skriver du al den litteratur, som du har læst i forbindelse med din opgave, og som danner grundlag for dine ideer, viden osv. Det gælder også den litteratur, som I har gennemgået i de forskellige fag i skoleforløbene. Bilag Her skal du vedlægge eventuelle bilag, som dokumenterer eller uddyber elementer fra din opgave. Det kan være i form af tekster, undersøgelsesresultater, som fylder for meget til at komme med i din opgave, særlige figurer/illustrationer osv. Rammer for opgaven Kilder Du skal tydeligt angive, hvilke kilder du benytter i opgaven. Det kan du gøre i teksten (i en parentes), i noter nederst på siden (fodnoter) eller som slutnoter. Hvis du benytter figurer, billeder, modeller eller andet skal du også angive kilden. Du skal henvise til de kilder, du bruger i din opgave. Hver gang, du bruger en kilde, skal du henvise f.eks. med en fodnote eller en parentesnote. Det er en del af dokumentationen i din opgave, og det giver læseren mulighed for at kontrollere de kilder, du bruger. Hvis du citerer personer eller tekster, skal du tydeligt skrive det. Skriv også, hvor du har citatet fra. Ryk f.eks. lange citater lidt ind i forhold til den øvrige tekst og skriv korte citater i kursiv direkte i din tekst. Se eksemplet på citat og brug af fodnote herunder: I analysearbejdet skal alt dokumenteres eller som Umberto Eco skriver: Enhver fortolkning af en given tekst kan accepteres, hvis den bekræftes og må afvises, hvis den modsiges af en anden del af samme tekst 1. Læg mærke til, at noten kun refererer til et årstal og en sideangivelse. Årstallet hænger sammen med en titel og et årstal i litteraturlisten; sideantallet naturligvis til en side i den pågældende litteratur. Du skal ikke kun dokumentere, hvor du har de direkte citater fra. Også idéer, argumenter/synspunkter, holdninger o.l., som du henter fra litteraturen, eller dine undersøgelser skal dokumenteres med henvisninger. Altså også selvom der ikke er tale om direkte citater. Alt hvad der indeholder subjektive meninger skal dokumenteres og dermed angives med en henvisning. 1 Eco, 1995, s

10 Som hovedregel kan man sige, at dine egne subjektive meninger kun er tilladt i indledningen og i perspektiveringen Noter En note kan være en uddybende forklaring, du vælger at sætte uden for din egentlige tekst. Du kan sætte den som fodnote eller som slutnote. Noter indgår i det maksimale sidetal. Omfang Opgaven skal fylde 20 normalsider +/- 20 %. En normalside består i Word af 2100 anslag (inkl. mellemrum og tegn) Det vil sige, at din opgave skal fylde anslag inkl. mellemrum +/- 20%, og det betyder derfor, at din opgave godt kan komme til at fylde mere end 20 papirsider. venstre og højre margen 3 cm skriftstørrelse 12, med undtagelse af overskrifter, fodnoter o. lign. linjeafstand 1,5 Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag indgår ikke i det samlede tal. Gruppeprojekt 2-3 personer kan vælge at udarbejde fagprøve projektet sammen som gruppe. I bliver eksamineret individuelt og bedømt individuelt. Det skal fremgå hvilken del eller hvilke dele af rapporten de enkelte gruppemedlemmer tegner sig for. Sidekrav ved 2 deltagere: ca. 30 sider, dvs anslag +/- 20% Sidekrav ved 3 deltagere: ca. 45 sider, dvs anslag +/- 20% Ophavsret Husk, at der kan være copyright eller problemer med ophavsretten, hvis du benytter modeller, figurer, billeder og lign. Se eksamensbekendtgørelsen 56. Fortrolige oplysninger Indeholder opgaven fortrolige oplysninger, kan praktikvirksomheden stemple opgaven fortrolig. Hvis dette er tilfældet, skal det tydeligt fremgå af opgavens forside. Fortrolige opgaver læses kun af eksaminator og censor. 10

11 Eksamen Eksamenstiden er sammenlagt 30 minutter fordelt således: Ca. 20 minutter til egentlig eksamination Ca. 5 minutter til votering Ca. 5. minutter til tilbagemelding/feedback Du skal regne med, at dit eget oplæg tager ca.10 minutter, hvorefter eksaminationen overgår til dialog. Disse tider er dog vejledende. Din eksamination kan altså sagtens udvikle sig anderledes uden at det nødvendigvis er forkert eller resulterer i en dårligere bedømmelse. Din eksamen skal være fremadrettet og kan oplagt tage udgangspunkt i følgende: Hvordan kan undersøgelsens resultater bruges fremover? og/eller Hvordan kan undersøgelsens resultater benyttes i andre sammenhænge? Det er vigtigt, at du ikke gentager dig selv i forhold til, hvad du har skrevet i opgaven. Den har censor og eksaminator jo læst. Eksaminationen skal dog tage udgangspunkt i din opgave. Du skal altså ikke ud og lave helt nye undersøgelser eller lignende, for problemformuleringen er jo den samme. Du må dog gerne inddrage yderligere, ny teori til at bearbejde dine undersøgelser eller til at beskrive fremadrettede forhold. Sygdom Er du syg i skriveperioden, skal du straks meddele dette til skolen på tlf. nr.: eller mail: samt til din praktikvirksomhed. Ved sygdom i forbindelse med din eksamen, skal skolen straks underrettes. Sygdom dokumenteres med en friattest (lægeerklæring). Udgifter i forbindelse med lægeerklæringen dækkes ikke af skolen. Du vil hurtigst muligt herefter blive tilmeldt en sygeeksamen. Praktikvirksomhedens rolle Du skal i samarbejde med din praktikvirksomhed udarbejde problemformuleringen, som praktikvirksomhed skal godkende, inden skolen afslutningsvis godkender problemformuleringen. Din praktikvirksomhed inddrages i problemformuleringen, så der er mulighed for støtte og bistand i praktikvirksomheden til det videre arbejde, og så det konstateres, at det er muligt at behandle den stillede problemformulering. Her tænkes specielt på følsomme oplysninger m.v. Du skal have mulighed for informationssøgning i praktikvirksomheden eller på anden måde inddrage konkret viden og information fra praktikvirksomheden i forbindelse med fagprøveprojektet 11

12 Bilag 1 Opsætning af litteraturliste Nedenfor kan du se et eksempel på, hvordan en litteraturliste kan opsættes: Som udgangspunkt sætter du forfatterens navn først, herefter titel, forlag, årstal for udgivelsen og evt. link nedenunder, hvis du henviser til en tekst fra en hjemmeside. De benævnelser, du har brugt i fodnoterne, skal læseren kunne genfinde i litteraturlisten i alfabetisk orden. Hvis du ikke bruger forfatterens navn som fodnotetekst, er du nødt til at skrive din fodnotetekst i litteraturlisten igen, så læseren kan finde den rigtige henvisning og derefter skriver du så forfatterens navn, titel osv. Husk du må ikke bare sætte linket ind som din eneste henvisning. (Se f.eks. herunder ved henvisningen Ministeriet for børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold. Hvis her kun var sat linket ind, ville det give slet ikke give mening for læseren. ) Eksempel: (husk at litteraturlisten skal have sin egen side i din opgave) Litteraturliste: Brøndby Kommune: Brøndby affaldsplan Fog, Søren (red.): Administrationsuddannelsen Teori og metode -1, Forlaget 94, 2012, 5. udgave, 1.oplag Graff, Heidi og Moltke, Hanne V.: Social Kapital- Ledelse, kommunikation og samarbejde, Dansk Psykologisk Forlag A/S, 2014, 1.udgave Kommunernes Landsforening: Stor chance venter små firmaer, artikel, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold: Lov om social service, https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Rugaard, Kirsten Kjær og Skovgaard, Annemette: Salgsteknik i kontorfaget, artikel i Søren Fog(red.): Administrationsuddannelsen Teori og metode 2, Forlaget 94, 2012, 7.udgave, 1.oplag 12

Fagprøve - På vej mod fagprøven

Fagprøve - På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST - Taastrup Maj 2013 ver. 2 Indhold...

Læs mere

Fagprøve - På vej mod fagprøven

Fagprøve - På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST - Taastrup Februar 2014 version

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, HF 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Hvad er SRP? Studieretningsprojektet er en skriftlig eksamensopgave af et omfang på 15 20 sider og med 10 skrivedage. Her skal du selvstændigt og dybdegående

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium.

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt. I samråd med en faglærer vælges en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område, der knytter sig til

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Vejledning og krav til opgaveskrivning. på akademiuddannelserne modul 1-4

Vejledning og krav til opgaveskrivning. på akademiuddannelserne modul 1-4 Vejledning og krav til opgaveskrivning på akademiuddannelserne modul 1-4 Udarbejdet af Karina Lykke Karlsson og Pia Antonsen, Underviserkonsulenter på LO-skolen. Den 20. februar 2009 Teksten er udarbejdet

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel vejledning til den større

Læs mere

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform. Reglerne i skriftet er gældende for

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra januar 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk/kommunom 12-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet...

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Information om. Historieopgaven i 1hf

Information om. Historieopgaven i 1hf Information om Historieopgaven i 1hf Indhold HISTORIEOPGAVEN 3 FORMÅLET MED HISTORIEOPGAVEN 3 TIDSPLAN OG OMFANG 3 OPGAVENS INDHOLD 3 TITELFORSIDEN 4 INDHOLDSFORTEGNELSEN 4 INDLEDNINGEN 4 BRØDTEKSTEN 4

Læs mere

Fagprøven på TNI Uddannelsen ved Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk

Fagprøven på TNI Uddannelsen ved Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Fagprøven på TNI Uddannelsen ved Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk - information til lærlinge, læresteder, vejledere og censorer Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Aqqusinersuaq 18 Postboks 1038 3900 Nuuk Tlf.:

Læs mere

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport Salgsuddannelse Om eksamen i salg og projektrapport Formål med projektopgaven: Beskrive og bruge teorien fra pensum Anvende det i dit arbejde beskriver hvordan I opgaven skal du vise at du kan: Anvende

Læs mere

Redaktionelle retningslinier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Redaktionelle retningslinier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r......... Redaktionelle retningslinier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Revideret og godkendt af Landsudvalget

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2015-2016 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne Dansk/historieopgaven i 1g Denne orientering indeholder følgende: 1. Kort orientering om rammerne for opgaven 2.

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt Formalia ved opgaveskrivning Indhold 1 Formalia ved opgaveskrivning... 3 2 Layout... 3 3 Opbygning... 3 4 Aflevering... 5 5 Sanktioner... 5 6 Litteraturliste...

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

FAGPRØVEVEJLEDNING LÆGESEKRETÆR

FAGPRØVEVEJLEDNING LÆGESEKRETÆR Side 1 af 11 FAGPRØVEVEJLEDNING LÆGESEKRETÆR INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fagprøvens formelle grundlag 2 Formålet med fagprøven 2 Plan for fagprøveforløb 2 Fagprøveaflevering 4 Tekniske retningslinjer (sideopsætning

Læs mere

Information om. Historieopgaven i 1hf

Information om. Historieopgaven i 1hf 2016 Information om Historieopgaven i 1hf Indhold HISTORIEOPGAVEN 3 FORMÅLET MED HISTORIEOPGAVEN 3 TIDSPLAN OG OMFANG 3 OPGAVENS INDHOLD 3 TITELFORSIDEN 4 INDHOLDSFORTEGNELSEN 4 INDLEDNINGEN 4 BRØDTEKSTEN

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Undervisningen gennemføres i perioden 1. september til primo november.

Undervisningen gennemføres i perioden 1. september til primo november. Modul 1 Formål Formålet med undervisningen er med udgangspunkt i en problembaseret læringstilgang at sætte studerende i stand til at udvikle viden om, forståelse af, færdigheder og kunnen i forhold til

Læs mere

Kommunom- uddannelsen

Kommunom- uddannelsen Kommunom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU EKSAMENSBESTEMMELSER Afgangsprojektet på Kommunomuddannelsen GÆLDENDE FRA August 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet... 3 1.1 Eksamensform...

Læs mere

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, STX 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Dansk- og/eller historieopgaven s.1 3. Studieretningsprojektet

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven Elevmanual til studieretningsopgaven 2g, 2014 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsopgaven - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Oversigt over fag til studieretningsopgaven s. 4 IV. Studieretningsopgavens

Læs mere

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven I skal i løbet af 2. år på HH skrive en større opgave i Dansk og /eller Samtidshistorie. Opgaven skal i år afleveres den 7/12-09 kl. 12.00 i administrationen. I bekendtgørelsen

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Meritgivende eksamen i salg. baseret på Nøglen til det gode salg

Meritgivende eksamen i salg. baseret på Nøglen til det gode salg Meritgivende eksamen i salg baseret på Nøglen til det gode salg Uddannelsesmatrix Webdag 1 + læse Webdag 2 + læse Webdag 3 + læse Webdag 4 + læse Kursusdag 1 Kursusdag 2 Kursusdag 3 Kursusdag 4 Eksamen

Læs mere

Formål med fagprøven

Formål med fagprøven Formål med fagprøven Eleven skal kunne: Formulere en idé Fastsætte mål Planlægge og gennemføre en opgave indenfor et afgrænset arbejdsområde Fagprøven har til formål at evaluere elevens opnåede faglige,

Læs mere

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Udformning Alle skriftlige opgaver på VUU skal være udformet således: 1. at, de kan læses og forstås uden yderligere kommentarer.

Læs mere

STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING. VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers

STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING. VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers August 2010 Normalside Omfang Skrifttype Opsætning Indholdsfortegnelse Opbygning En normalside er defineret som 2400

Læs mere

HA - tysk. Vejledning i udarbejdelse af rapport. Tysk 4. semester Økonomi og markeder

HA - tysk. Vejledning i udarbejdelse af rapport. Tysk 4. semester Økonomi og markeder Institut for Sprog og Erhvervskommunikation HA - tysk Vejledning i udarbejdelse af rapport Tysk 4. semester Økonomi og markeder Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences Januar 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skabelon til praktikopgave

Skabelon til praktikopgave Skabelon til praktikopgave De enkelte opgaveafsnit Kompetenceområderne for praktik er Didaktik, klasseledelse og relationsarbejde. Eksempel fra opgave(r) Metakommunikation er markeret med GRØNT Sideantal

Læs mere

Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn

Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Layout... 3 3. Kildehenvisning / referering... 4 3.1 Harvard systemet...

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Bilag til AT-håndbog 2010/2011

Bilag til AT-håndbog 2010/2011 Bilag 1 - Uddybning af indholdet i AT-synopsen: a. Emne, fagkombination og niveau for de fag, der indgår i AT-synopsen b. Problemformulering En problemformulering skal være kort og præcis og fokusere på

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

Forslag til opgavestruktur, typografi og layout

Forslag til opgavestruktur, typografi og layout Forslag til opgavestruktur, typografi og layout Af Maj Wedderkopp, december 2009 Opgavestrukturen er opgavens skelet, der allerede i indholdsfortegnelsen giver et overblik over opgaveelementerne. Sammen

Læs mere

Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning

Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning Maj 2013 Social- og sundhedsuddannelsen Randers Indledning Hensigten med Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning ved Randers Social- og Sundhedsskole er

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Akademiuddannelser. Vejledning i kildehenvisninger.

Akademiuddannelser. Vejledning i kildehenvisninger. Akademiuddannelser Vejledning i kildehenvisninger. INDHOLD INDLEDNING... 3 KILDEHENVISNINGER... 3 SAMME KILDE LIGE EFTER HINANDEN:... 4 HENVISES DER TIL FLERE SIDER SKAL DER SKRIVES:... 4 CITATER... 4

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Som afslutning på din elevuddannelse skal du op til en fagprøve. Fagprøven skal løses som en opgave, beskrives i et projekt/rapport og færdiggøres inden

Læs mere

Dansk-historie-opgave 1.g

Dansk-historie-opgave 1.g Dansk-historie-opgave 1.g Vejledning CG 2012 Opgaven i historie eller dansk skal træne dig i at udarbejde en faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression. I 2.g skal du

Læs mere

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform.

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

SRO på MG, måj-juni 2015

SRO på MG, måj-juni 2015 SRO på MG, måj-juni 2015 Kære 2.g er Du skal i maj 2015 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

Prøve vejledning Pædagoguddannelsen i Jelling 2016 og 2017

Prøve vejledning Pædagoguddannelsen i Jelling 2016 og 2017 Prøve vejledning Pædagoguddannelsen i Jelling 2016 og 2017 Juni 2016 Indhold Studieordningens nationale del og Link til Nationale Moduler: http://paedagoguddannelsenet.dk/... 3 Prøveform: Grundfagligheden...

Læs mere

TIL OPGAVESKRIVEREN. Før selve opgaveugen. Formål med opgaven.

TIL OPGAVESKRIVEREN. Før selve opgaveugen. Formål med opgaven. TIL OPGAVESKRIVEREN Formål med opgaven. Den større skriftlige opgave i biologi er en eksamensopgave, hvor der gives en selvstændig karakter, som tæller med på eksamensbeviset på lige fod med de øvrige

Læs mere

REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING

REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING Januar 2007 Journalnr. 7-16-28-00-06/7330 Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Formål...3 Layout...3 Sideopsætning...3

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Dansk og/eller historieopgaven i 1g

Dansk og/eller historieopgaven i 1g Vejledning til Opgaven i dansk og/eller historie på Virum Gymnasium 2017 Du skal foråret 2017 skrive en opgave i dansk og/eller historie. Rammerne for opgaven beskrives i det følgende: FORMÅL: Opgaven

Læs mere

Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015

Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015 Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015 Studieretningsprojektet i 3.g 2015 Det følgende er en generel vejledning til studieretningsprojektet, mens dine lærere vil kunne fortælle nærmere

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

Dansk og/ eller historieopgaven i 2g

Dansk og/ eller historieopgaven i 2g Vejledning til på TIDSFRISTER OG KRAV: Senest mandag den 18. januar 2010 vælger du, om opgaven skal skrives i dansk, i historie eller i begge fag. Derefter undersøger du mulige områder, og under vejledning

Læs mere

OSO'en. (Obligatorisk Selvvalgt Opgave)

OSO'en. (Obligatorisk Selvvalgt Opgave) OSO'en (Obligatorisk Selvvalgt Opgave) Du skal nu i gang med at forberede din obligatorisk selvvalgte opgave (OSO'en), som alle elever i 10. klasse skal lave. Her skal du arbejde SELVSTÆNDIGT med et emne,

Læs mere

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT FAG SEMESTER : BACHELORPROJEKT : 3. SEMESTER Formål: Som et led i uddannelsen skal de studerende på studiets 3. semester skrive et bachelorprojekt i samarbejde med en virksomhed eller organisation. Formålet

Læs mere

Undersøgelse af pædagogisk praksis

Undersøgelse af pædagogisk praksis PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Undersøgelse af pædagogisk praksis Et obligatorisk modul fra PD Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016 Indhold: Vigtige datoer s.1 Udlevering af opgaveformuleringen..s.1 Opgaven skrives s.1 Opgaven afleveres. s.3 Indhold i studieretningsprojektet...

Læs mere

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF AT 2 ligger lige i foråret i 1.g. AT 2 er det første AT-forløb, hvor du arbejder med et skriftligt produkt. Formål Omfang Produktkrav Produktbedømmelse Opgavens

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Generelle indlæringsvanskeligheder

Generelle indlæringsvanskeligheder PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Generelle indlæringsvanskeligheder Et valgmodul fra PD i Specialpædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Danskopgaven skriftlig årsprøve

Danskopgaven skriftlig årsprøve Danskopgaven skriftlig årsprøve I denne opgave skal I skrive 5-6 siders analyse og fortolkning af et selvvalgt værk. Danskopgaven skal ses som første prøve på de større opgaver, der skrives i gymnasiet.

Læs mere

Individ og specialpædagogik

Individ og specialpædagogik Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Vejledning for modulet Et modul fra PD i Specialpædagogik Februar 2011 1 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda Skriftlige eksamener: I teori og praksis Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi Agenda 1. Hvad fortæller kursusbeskrivelsen os? Øvelse i at læse kursusbeskrivelse 2. Hvordan

Læs mere

Pædagogisk psykologi

Pædagogisk psykologi Vejledning for modulet Pædagogisk psykologi Et modul fra PD i Psykologi Februar 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet pædagogisk psykologi på PD i psykologi, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Generel information om AT Almen studieforberedelse - 2016 Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Hvad er AT? AT er en arbejdsmetode, hvor man undersøger en bestemt sag,

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. Forår 2016

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. Forår 2016 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse Forår 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

I løbet af dine 2 år på HF skal du skrive 2 større skriftlige opgaver indenfor rapportgenren:

I løbet af dine 2 år på HF skal du skrive 2 større skriftlige opgaver indenfor rapportgenren: I løbet af dine 2 år på HF skal du skrive 2 større skriftlige opgaver indenfor rapportgenren: historie-opgave (HiO) i det 1. år Større skriftlig opgave (SSO) på 2. år. Begge opgaver er individuelle. HiO

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017 Større skriftlig opgave er en individuel opgave, som SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HF-eksamen. Opgaven tæller med en selvstændig karakter på eksamensbeviset,

Læs mere

Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS

Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS Hvad ligger der i kortene. Selvvalgt tema En praktisk organisationsanalyse i selvvalgt virksomhed. Herefter individuel

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Vejledning i Afgangsprojektet ved de merkantile akademiuddannelser (AU)

Vejledning i Afgangsprojektet ved de merkantile akademiuddannelser (AU) Vejledning i Afgangsprojektet ved de merkantile akademiuddannelser (AU) Adgangsforudsætninger Forudsætningen for at kunne indstille sig til eksamen i afgangsprojektet er, at den studerende er fritaget

Læs mere

Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015

Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015 Prøvevejledning redigeret april 2015 Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015 Indhold Prøvevejledning - Den pædagogiske Assistentuddannelse... 2 Danskprøve... 4 Samfundsfagsprøve...

Læs mere

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE Forord For at kunne indstille sig til eksamen i de enkelte fagmoduler på 1. del og det obligatoriske fagmodul på 2. del på AkademiMerkonom skal den studerende

Læs mere

Studieordning del 5-2014

Studieordning del 5-2014 Studieordning del 5-2014 Afsluttende eksamensprojekt IT-teknologuddannelsen AP Degree in IT Network and Electronics Technology Version 1.0 Revideret 3. september 2014 Side 0 af 8 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN

Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN AT BELYSE EN FAGLIG PROBLEMSTILLING Opgaven: 2. trin i en tretrinsraket med indbygget progression Efterår 2011: En opgave i en faglig problemstilling

Læs mere

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed - eventuelt en uddybende undertitel (Undertitel) Arial 14, mellemrum før: 6 pkt, mellemrum efter: 3 pkt (bemærk at undertitler er venstrejusteret)

Læs mere

Indholdsanalyse af opgaver

Indholdsanalyse af opgaver Indholdsanalyse af opgaver Den anden evalueringen af Det Refleksive Læringsmiljø består som nævnt af to ben. Det første ben er den kvalitative analyse med udgangspunkt i interview af interessenterne. Det

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

Skriv Akademisk. Konsulent vs. Studerende. - Gennemsigtighed. Problemformulering. - Rammen om opgaven. Opgavens-opbygning

Skriv Akademisk. Konsulent vs. Studerende. - Gennemsigtighed. Problemformulering. - Rammen om opgaven. Opgavens-opbygning Skriv Akademisk Konsulent vs. Studerende - Gennemsigtighed Problemformulering - Rammen om opgaven Opgavens-opbygning Hvad kommer hvornår og hvorfor? Empirisk metode - Kvalitativ vs. Kvantitativ Kilder,

Læs mere

Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget

Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget Et modul fra PD, Matematikvejleder Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD, Matematikvejleder,

Læs mere

Munkensdam Gymnasium efterår 2012 OPGAVEN I DANSK - OG/ELLER HISTORIE

Munkensdam Gymnasium efterår 2012 OPGAVEN I DANSK - OG/ELLER HISTORIE Munkensdam Gymnasium efterår 2012 OPGAVEN I DANSK - OG/ELLER HISTORIE AT BELYSE EN FAGLIG PROBLEMSTILLING Opgaven: 1. trin i en tretrinsraket med indbygget progression Efterår 2012: En opgave i en faglig

Læs mere